Ibuprofen teva 600 mg

Bijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIENT
IBUPROFEN TEVA 600 mg OMHULDE TABLETTEN
ibuprofen
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
INHOUD VAN DEZE BIJSLUITER:
1. Waarvoor wordt dit middel ingenomen?
2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u dit middel in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL INGENOMEN?
Ibuprofen werkt pijnstillend, koortsverlagend en ontstekingremmend. Het behoort tot de groep van niet-
steroïde ontstekingsremmende middelen (prostaglandinesynthetaseremmers).
Ibuprofen wordt toegepast bij de behandeling van:
Infammatoire gewrichtsaandoeningen:
o
reumatoïde
artritis
(chronische
ontsteking
van
gewrichten
bindweefselstructuren).
o
spondylitis ankylopoïetica (ontsteking van de wervelgewrichten).
degeneratieve gewrichtsaandoeningen:
o
artrosen met inbegrip van artrose van de wervellichamen.
traumatologie (behandeling van pijn en ontsteking bij letsels en verwondingen).
en
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET INNENMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE
ZIJN?
Wanneer mag u dit middel NIET gebruiken?
U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden
onder rubriek 6 of voor andere niet steroïdale anti-inflammatoire producten.
Als u in het verleden reacties vertoonde na inname van acetylsalicylzuur (aspirine) of andere, niet-
steroïdale anti-inflammatoire producten zoals vernauwing van de luchtwegen, astma-aanval,
BSN-02.12-1/7
Bijsluiter
zwelling van het neusslijmvlies of huidreacties.
Als u lijdt aan of in het verleden heeft geleden aan een maag- of darmbloeding of perforatie na
inname van anti-inflammatoires producten.
Als u een actieve of een zich herhalende maagzweer of maagbloedingen heeft of gehad heeft.
Als u lijdt aan ernstige nier-, hart- en/of leveraandoeningen.
Als u bepaalde ziekten van het immuunsysteem heeft (systemische lupus erythematodes en andere
collageenaandoeningen).
Vanaf het begin van de zesde maand van de zwangerschap (zie ook rubriek ″Zwangerschap en
borstvoeding″).
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt:
als u bepaalde ziekten van het immuunsysteem heeft (systemische lupus erythematodes en andere
collageenaandoeningen).
als u maag- en darmproblemen of chronische ontstekingen van de darm (colitis ulcerosa, ziekte van
Crohn) heeft.
als u een hoge bloeddruk heeft of een verzwakte hartfunctie en ook bij een verminderde functie van
de nieren en de lever.
als u al allergische reacties heeft gehad (vb. huidreacties) op andere geneesmiddelen, indien u lijdt
aan astma, hooikoorts, neuspoliepen en, in geval van langdurige slijmvliesontstekingen of ziekten
die leiden tot vernauwing van de luchtwegen. In al deze gevallen is de kans op een
overgevoeligheidsreactie groter.
als u uitdrogingsverschijnselen vertoont. Zorg ervoor dat u voldoende drinkt.
Speciaal medisch toezicht is nodig wanneer Ibuprofen Teva gebruikt wordt onmiddellijk na een
belangrijke heelkundige ingreep.
De kans op bijwerkingen wordt geminimaliseerd door de laagste doeltreffende dosis gedurende de
kortst mogelijke tijd te gebruiken (zie gastro-intestinale en cardiovasculaire risico’s hieronder).
Indien u een beroerte of hartproblemen heeft of gehad heeft of wanneer u denkt dat u tot een
risicogroep behoort (hoge bloeddruk, hoge cholesterolspiegels, diabetes, of indien u rookt) moet u
de behandeling vooraf bespreken met een arts of apotheker.
Geneesmiddelen zoals Ibuprofen Teva kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd
risico op een hartaanval (″hartinfarct″) of beroerte. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen
dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt. Gebruik niet meer dan de
voorgeschreven aanbevolen dosis en niet langer dan de aanbevolen duur van de behandeling.
Bij langdurig gebruik van hoge doses voor aandoeningen die niet in deze bijsluiter vermeld staan,
kan hoofdpijn ontstaan. Deze hoofdpijn dient niet behandeld te worden met nog hogere doses.
Bij langdurig gebruik van Ibuprofen Teva is een opvolging van nieren, lever en bloedbeeld nodig.
Bij langdurig gebruik is bijzondere aandacht vereist voor de nierfunctie. Over het algemeen kan
dagelijks gebruik van pijnstillers, met name de combinatie van verschillende pijnstillers, leiden tot
blijvende schade met risico op nierfalen (analgetische nefropathie).
Het gebruik van Ibuprofen kan de vruchtbaarheid schaden en is niet aangewezen bij vrouwen die
trachten zwanger te worden.
Bij oudere mensen kunnen bijwerkingen met ontstekingsremmende geneesmiddelen vaker
optreden, voornamelijk maagdarmbloedingen en perforatie.
Bij een voorgeschiedenis van maagdarmaandoeningen, vooral bij oudere mensen, is het
aangewezen bij het optreden van alle ongewone buikpijn (vooral maagdarmbloeding) een arts te
consulteren vooral bij het begin van de behandeling.
Maagdarmbloeding, maagzweer of perforatie kunnen voorkomen en worden niet noodzakelijk
BSN-02.12-2/7
Bijsluiter
voorafgegaan van waarschuwingstekenen of beperken zich niet tot patiënten met een
voorgeschiedenis van dergelijke aandoeningen. De behandeling dient onmiddellijk gestopt te
worden.
Bij darmzweer en de ziekte van Crohn aangezien deze ziekten kunnen verergeren.
Bij het ontstaan van huiduitslag, slijmvliesletsels of enig ander teken van overgevoeligheid moet de
behandeling gestopt worden.
Het gebruik van Ibuprofen Teva bij varicella (waterpokken) dient vermeden te worden.
Patiënten met ontstekingen: door de ontstekingsremmende werking van ibuprofen kan een
eventueel optredende ontsteking minder snel opvallen. Hierop moet men bedacht zijn.
Gelieve ook de rubriek ″Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden″ te lezen.
Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek ″Neemt u nog andere
geneesmiddelen in?″ te lezen.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Ibuprofen Teva nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat
dan uw arts of apotheker.
Gebruik van Ibuprofen Teva in combinatie met acetylsalicylzuur (aspirine) of andere
ontstekingsremmende geneesmiddelen, glucocorticoïden (geneesmiddelen die cortisonachtige stoffen
bevatten), hartglycosiden (zorgen ervoor dat het hart krachtiger gaat kloppen) en bloedverdunnende
middelen is niet aangewezen.
Als u reeds een behandeling volgt met bloeddrukverlagende (antihypertensiva) middelen,
waterafdrijvende middelen (diuretica), glucocorticoïden, lithium, methotrexaat, tacrolimus, ciclosporine,
corticosteroïden, bloedverdunners (zoals warfarine), antibloedplaatjesaggregatiemiddelen, serotonine-
heropname inhibitoren (SSRIs), zidovudine of fenytoine, digoxine, raadpleeg dan uw arts alvorens
Ibuprofen Teva te nemen.
Bepaalde anticoagulantia (tegen stolling) (bv. acetylsalicylzuur /aspirine, warfarine, ticlopidine),
bepaalde geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (ACE-inhibitoren zoals captopril, bèta-receptor-
blokkerende medicijnen, angiotensine II-antagonisten), en zelfs bepaalde andere geneesmiddelen
kunnen de behandeling met ibuprofen beïnvloeden of kunnen erdoor beïnvloed worden. Vraag daarom
altijd raad aan een arts voor u ibuprofen samen met andere medicijnen gebruikt.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Het is van uiterst belang ervoor te zorgen voor een adequate hydratatie wanneer Ibuprofen toegediend
wordt.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Zwangerschap
Het gebruik van Ibuprofen Teva kan de vruchtbaarheid schaden en is niet aangewezen bij vrouwen die
trachten zwanger te worden.
Raadpleeg tijdens de eerste 6 maanden van de zwangerschap een arts alvorens Ibuprofen Teva te
gebruiken.
Tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap mag Ibuprofen Teva niet meer gebruikt worden
wegens een verhoogd risico op verwikkelingen voor moeder en kind tijdens de geboorte.
BSN-02.12-3/7
Bijsluiter
Borstvoeding
Het werkzaam bestanddeel ibuprofen wordt in zeer geringe concentraties opgenomen in de
moedermelk. Aangezien tot nu toe geen nadelige gevolgen voor de zuigeling bekend zijn, kan het
kortstondig gebruikt worden, in de aanbevolen dosis voor de behandeling van pijn en koorts. Neem in
dit geval Ibuprofen Teva best in juist na de borstvoeding.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Dit geneesmiddel kan duizeligheid veroorzaken. Pas daarom op bij de activiteiten die oplettendheid
vereisen, zoals deelname aan het verkeer, het bedienen van machines en het werken op hoogte.
3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?
Dosering en wijze van gebruik
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Indien er geen beterschap optreedt, raadpleeg uw arts dan opnieuw.
Volwassenen
Bij ernstige reumatische klachten
Soms tot 2400 mg (4 tabletten van 600 mg) per dag gedurende korte tijd.
Traumatologie
Startdosis: 5 tabletten van 600 mg per dag (2 ’s morgens, 1 ’s middags, 2 ’s avonds) of 4 tabletten van
600 mg per dag (1 ’s morgens, 1 ’s middags, 2 ’s avonds) en dit gedurende enkele dagen.
Daarna, geleidelijk verminderen naar 3 tabletten van 600 mg tot een onderhoudsdosis van 2 tabletten
van 600 mg per dag.
Kinderen
Ibuprofen Teva 600 mg zal niet aan kinderen onder de 12 jaar toegediend worden.
Bij juveniele reumatoïde artritis bedraagt de dosering 20 tot 40 mg ibuprofen per kg lichaamsgewicht,
verdeeld over 3 doses per dag.
Doseringsschema voor kinderen van 12 tot 14 jaar: max. 1800 mg per dag (3 maal 600 mg).
Ouderen
Een aanpassing van de dosering is niet nodig.
Gebruikswijze
Dit geneesmiddel innemen met een glas water, bij voorkeur tijdens de maaltijd.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Wanneer u te veel van Ibuprofen Teva heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Voor kinderen ligt de toxische dosis tussen 100 en 400 mg/kg. Als men deze dosis voor volwassenen
omrekent, vindt men een minimale toxische dosis van 6 tot 10 g (volwassenen van 60 tot 100 kg).
Bij inname van te grote hoeveelheden kunnen de volgende verschijnselen waargenomen worden:
misselijkheid, maagpijn, braken (bloed), diarree (bloed), duizeligheid, trillende oogbewegingen en
BSN-02.12-4/7
Bijsluiter
dubbelzien, hoofdpijn en oorsuizen. Ernstige vergiftiging kan ook acuut nierfalen, verlaagde bloeddruk,
leveraantasting en coma veroorzaken.
Indien U meer dan de voorgeschreven dosering heeft ingenomen dient u uw arts te raadplegen.
Bij vergiftiging bij kinderen is opname in het ziekenhuis noodzakelijk.
Maagspoeling wordt toegepast en een op de verschijnselen gerichte behandeling wordt ingesteld.
Voor ibuprofen is geen specifiek tegengif gekend.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd
is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
Als u stopt met het innemen van dit middel
Gebruik Ibuprofen Teva steeds volgens de instructies van uw arts.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Thrombocytopenie (tekort aan bloedplaatjes), neutropenie (tekort aan bepaalde witte bloedcellen),
agranulocytose (tekort aan bepaalde witte bloedcellen), aplastische anemie (vorm van bloedarmoede),
hemolytische anemie (vorm van bloedarmoede).
Immuunsysteemaandoeningen
Anafylactische reactie (ernstige allergische reactie).
Psychische stoornissen
Depressie, hallucinatie (wanen).
Zenuwstelselaandoeningen
Hoofdpijn.
Oogaandoeningen
Gezichtsstoornissen.
Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen
Oorsuizen, duizeligheid.
Hartaandoeningen
Hoge bloeddruk, hartfalen en vochtophoping werden vastgesteld bij een behandeling met anti-
inflammatoire producten.
BSN-02.12-5/7
Bijsluiter
Bloedvataandoeningen
Gegevens suggereren dat het gebruik van ibuprofen, vooral bij hoge doseringen (2400 mg per dag) en
bij langdurig gebruik, geassocieerd kan worden met een klein toegenomen risico op trombose in de
arteriën (bijvoorbeeld hartinfarct of beroerte).
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen
Asthma, verergering van asthma, bronchospasme (verkramping van de spieren rond de
luchtpijp.),
dyspnoe (kortademigheid).
Maagdarmstelselaandoeningen
De meest voorkomende bijwerkingen zijn maagdarmklachten. Maagzweer, perforatie of
maagdarmbloedingen, vooral bij bejaarden. Braakneigingen, braken, diarree, winderigheid, constipatie,
verteringsstoornissen, buikpijn, bloed in de stoelgang, bloedbraken, ulceratieve stomatitis (ontsteking
van het mondslijmvlies gepaard gaande met zweervorming), verergering van ontsteking van de dikke
darm, en van de ziekte van Crohn werden gemeld na inname van ontstekingsremmers. Minder frequent
werd maagontsteking vastgesteld.
Lever- en galaandoeningen
Abnormale leverfunctie, geelzucht.
Huid- en onderhuidaandoeningen
Huiduitslag, netelroos, jeuk, purpura (ontsteking van kleine bloedvaatjes), angioneurotisch oedeem
(zwelling van gelaat, hals).
Ernstige huidreacties zoals huiduitslag met rode verkleuring en blaasvorming (b.v. erythema
exsudativum multiforme). Uitzonderlijk ontstaan ernstige huidinfecties en complicaties van de zachte
weefsels tijdens varicella (waterpokken). Blaasvormige huidreactie. Ook Stevens Johnson syndroom en
toxisch epidermale necrolyse.
Nier- en urinewegaandoeningen
Nierinsufficiëntie, interstitiële nephritis (nierziekte), nierfalen.
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Oedeem (vochtophoping).
Overgevoeligheidsreactie aan ibuprofen die gepaard gaat met huiduitslag en jeuk.
Sterke overgevoeligheidsreacties. Tekenen hiervan kunnen zijn: opgezwollen gezicht, tong en
strottenhoofd, kortademigheid, versnelde hartslag, bloeddrukverlaging of ernstige shocktoestand. Bij
het optreden van deze symptomen, die al bij het eerste gebruik kunnen voorkomen, is onmiddellijke
hulp van een arts noodzakelijk.
Verergering van astma.
Bovengenoemde verschijnselen verdwijnen doorgaans snel na het stoppen van de inname van
ibuprofen.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
BSN-02.12-6/7
Bijsluiter
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
verpakking na ″EXP″. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is ibuprofen. Elke omhulde tablet bevat 600 mg ibuprofen.
De andere stoffen in dit middel zijn: hydroxypropylcellulose, microkristallijne cellulose,
natriumzetmeelglycolaat, magnesium stearaat, anhydrisch colloidaal siliciumdioxide,
methylhydroxypropylcellulose, polyethyleenglycol 400, opadry OY 6929 pink.
Hoe ziet Ibuprofen Teva er uit en hoeveel zit er in een verpakking?
Omhulde tabletten aan 600 mg.
Verpakking bevattende 30 en 60 omhulde tabletten aan 600 mg (blisterverpakking).
Eenheidsverpakking.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Teva Pharma Belgium N.V., Laarstraat 16, B - 2610 Wilrijk
Fabrikant
PHARMACHEMIE B.V., Swensweg 5, P.O. Box 552, 2003 RN Haarlem / Nederland
of
TEVA Pharmaceutical Works Co. Ltd. by Shares, Pallagi út 13, H-4042 Debrecen, HONGARIJE
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE207067
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 01/2014
BSN-02.12-7/7

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIENT
IBUPROFEN TEVA 600 mg OMHULDE TABLETTEN
ibuprofen
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.

· Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
· Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
· Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
· Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
INHOUD VAN DEZE BIJSLUITER:
1. Waarvoor wordt dit middel ingenomen?
2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u dit middel in?

4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL INGENOMEN?
Ibuprofen werkt pijnstillend, koortsverlagend en ontstekingremmend. Het behoort tot de groep van niet-
steroïde ontstekingsremmende middelen (prostaglandinesynthetaseremmers).
Ibuprofen wordt toegepast bij de behandeling van:
· Infammatoire gewrichtsaandoeningen:
o
reumatoïde artritis (chronische ontsteking van gewrichten en
bindweefselstructuren).
o
spondylitis ankylopoïetica (ontsteking van de wervelgewrichten).
· degeneratieve gewrichtsaandoeningen:
o
artrosen met inbegrip van artrose van de wervellichamen.
· traumatologie (behandeling van pijn en ontsteking bij letsels en verwondingen).
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET INNENMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE
ZIJN?
Wanneer mag u dit middel NIET gebruiken?
· U bent allergisch voor één van de stof en die in dit geneesmiddel zitten. Deze stof en kunt u vinden
onder rubriek 6 of voor andere niet steroïdale anti-inflammatoire producten.
· Als u in het verleden reacties vertoonde na inname van acetylsalicylzuur (aspirine) of andere, niet-
steroïdale anti-inflammatoire producten zoals vernauwing van de luchtwegen, astma-aanval,
zwelling van het neusslijmvlies of huidreacties.
· Als u lijdt aan of in het verleden heeft geleden aan een maag- of darmbloeding of perforatie na
inname van anti-inflammatoires producten.
· Als u een actieve of een zich herhalende maagzweer of maagbloedingen heeft of gehad heeft.
· Als u lijdt aan ernstige nier-, hart- en/of leveraandoeningen.
· Als u bepaalde ziekten van het immuunsysteem heeft (systemische lupus erythematodes en andere
collageenaandoeningen).
· Vanaf het begin van de zesde maand van de zwangerschap (zie ook rubriek Zwangerschap en
borstvoeding).
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt:
· als u bepaalde ziekten van het immuunsysteem heeft (systemische lupus erythematodes en andere
collageenaandoeningen).
· als u maag- en darmproblemen of chronische ontstekingen van de darm (colitis ulcerosa, ziekte van
Crohn) heeft.
· als u een hoge bloeddruk heeft of een verzwakte hartfunctie en ook bij een verminderde functie van
de nieren en de lever.
· als u al allergische reacties heeft gehad (vb. huidreacties) op andere geneesmiddelen, indien u lijdt
aan astma, hooikoorts, neuspoliepen en, in geval van langdurige slijmvliesontstekingen of ziekten
die leiden tot vernauwing van de luchtwegen. In al deze gevallen is de kans op een
overgevoeligheidsreactie groter.
· als u uitdrogingsverschijnselen vertoont. Zorg ervoor dat u voldoende drinkt.
· Speciaal medisch toezicht is nodig wanneer Ibuprofen Teva gebruikt wordt onmiddellijk na een
belangrijke heelkundige ingreep.
· De kans op bijwerkingen wordt geminimaliseerd door de laagste doeltref ende dosis gedurende de
kortst mogelijke tijd te gebruiken (zie gastro-intestinale en cardiovasculaire risico's hieronder).
· Indien u een beroerte of hartproblemen heeft of gehad heeft of wanneer u denkt dat u tot een
risicogroep behoort (hoge bloeddruk, hoge cholesterolspiegels, diabetes, of indien u rookt) moet u
de behandeling vooraf bespreken met een arts of apotheker.
· Geneesmiddelen zoals Ibuprofen Teva kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd
risico op een hartaanval (hartinfarct) of beroerte. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen
dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt. Gebruik niet meer dan de
voorgeschreven aanbevolen dosis en niet langer dan de aanbevolen duur van de behandeling.
· Bij langdurig gebruik van hoge doses voor aandoeningen die niet in deze bijsluiter vermeld staan,
kan hoofdpijn ontstaan. Deze hoofdpijn dient niet behandeld te worden met nog hogere doses.
· Bij langdurig gebruik van Ibuprofen Teva is een opvolging van nieren, lever en bloedbeeld nodig.
· Bij langdurig gebruik is bijzondere aandacht vereist voor de nierfunctie. Over het algemeen kan
dagelijks gebruik van pijnstillers, met name de combinatie van verschillende pijnstillers, leiden tot
blijvende schade met risico op nierfalen (analgetische nefropathie).
· Het gebruik van Ibuprofen kan de vruchtbaarheid schaden en is niet aangewezen bij vrouwen die
trachten zwanger te worden.
· Bij oudere mensen kunnen bijwerkingen met ontstekingsremmende geneesmiddelen vaker
optreden, voornamelijk maagdarmbloedingen en perforatie.
· Bij een voorgeschiedenis van maagdarmaandoeningen, vooral bij oudere mensen, is het
aangewezen bij het optreden van alle ongewone buikpijn (vooral maagdarmbloeding) een arts te
consulteren vooral bij het begin van de behandeling.
· Maagdarmbloeding, maagzweer of perforatie kunnen voorkomen en worden niet noodzakelijk
voorafgegaan van waarschuwingstekenen of beperken zich niet tot patiënten met een
voorgeschiedenis van dergelijke aandoeningen. De behandeling dient onmiddellijk gestopt te
worden.
· Bij darmzweer en de ziekte van Crohn aangezien deze ziekten kunnen verergeren.
· Bij het ontstaan van huiduitslag, slijmvliesletsels of enig ander teken van overgevoeligheid moet de
behandeling gestopt worden.
· Het gebruik van Ibuprofen Teva bij varicella (waterpokken) dient vermeden te worden.
· Patiënten met ontstekingen: door de ontstekingsremmende werking van ibuprofen kan een
eventueel optredende ontsteking minder snel opvallen. Hierop moet men bedacht zijn.
· Gelieve ook de rubriek Stof en in dit middel waarmee u rekening moet houden
te lezen.
· Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek Neemt u nog andere
geneesmiddelen in? te lezen.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Ibuprofen Teva nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat
dan uw arts of apotheker.
Gebruik van Ibuprofen Teva in combinatie met acetylsalicylzuur (aspirine) of andere
ontstekingsremmende geneesmiddelen, glucocorticoïden (geneesmiddelen die cortisonachtige stof en
bevat en), hartglycosiden (zorgen ervoor dat het hart krachtiger gaat kloppen) en bloedverdunnende
middelen is niet aangewezen.
Als u reeds een behandeling volgt met bloeddrukverlagende (antihypertensiva) middelen,
waterafdrijvende middelen (diuretica), glucocorticoïden, lithium, methotrexaat, tacrolimus, ciclosporine,
corticosteroïden, bloedverdunners (zoals warfarine), antibloedplaatjesaggregatiemiddelen, serotonine-
heropname inhibitoren (SSRIs), zidovudine of fenytoine, digoxine, raadpleeg dan uw arts alvorens
Ibuprofen Teva te nemen.
Bepaalde anticoagulantia (tegen stolling) (bv. acetylsalicylzuur /aspirine, warfarine, ticlopidine),
bepaalde geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (ACE-inhibitoren zoals captopril, bèta-receptor-
blokkerende medicijnen, angiotensine I -antagonisten), en zelfs bepaalde andere geneesmiddelen
kunnen de behandeling met ibuprofen beïnvloeden of kunnen erdoor beïnvloed worden. Vraag daarom
altijd raad aan een arts voor u ibuprofen samen met andere medicijnen gebruikt.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Het is van uiterst belang ervoor te zorgen voor een adequate hydratatie wanneer Ibuprofen toegediend
wordt.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Zwangerschap
Het gebruik van Ibuprofen Teva kan de vruchtbaarheid schaden en is niet aangewezen bij vrouwen die
trachten zwanger te worden.
Raadpleeg tijdens de eerste 6 maanden van de zwangerschap een arts alvorens Ibuprofen Teva te
gebruiken.
Tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap mag Ibuprofen Teva niet meer gebruikt worden
wegens een verhoogd risico op verwikkelingen voor moeder en kind tijdens de geboorte.

Borstvoeding
Het werkzaam bestanddeel ibuprofen wordt in zeer geringe concentraties opgenomen in de
moedermelk. Aangezien tot nu toe geen nadelige gevolgen voor de zuigeling bekend zijn, kan het
kortstondig gebruikt worden, in de aanbevolen dosis voor de behandeling van pijn en koorts. Neem in
dit geval Ibuprofen Teva best in juist na de borstvoeding.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Dit geneesmiddel kan duizeligheid veroorzaken. Pas daarom op bij de activiteiten die oplet endheid
vereisen, zoals deelname aan het verkeer, het bedienen van machines en het werken op hoogte.
3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?
Dosering en wijze van gebruik
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Indien er geen beterschap optreedt, raadpleeg uw arts dan opnieuw.

Volwassenen
Bij ernstige reumatische klachten
Soms tot 2400 mg (4 tablet en van 600 mg) per dag gedurende korte tijd.
Traumatologie
Startdosis: 5 tablet en van 600 mg per dag (2 's morgens, 1 's middags, 2 's avonds) of 4 tablet en van
600 mg per dag (1 's morgens, 1 's middags, 2 's avonds) en dit gedurende enkele dagen.
Daarna, geleidelijk verminderen naar 3 tablet en van 600 mg tot een onderhoudsdosis van 2 tablet en
van 600 mg per dag.

Kinderen
Ibuprofen Teva 600 mg zal niet aan kinderen onder de 12 jaar toegediend worden.
Bij juveniele reumatoïde artritis bedraagt de dosering 20 tot 40 mg ibuprofen per kg lichaamsgewicht,
verdeeld over 3 doses per dag.
Doseringsschema voor kinderen van 12 tot 14 jaar: max. 1800 mg per dag (3 maal 600 mg).

Ouderen
Een aanpassing van de dosering is niet nodig.

Gebruikswijze
Dit geneesmiddel innemen met een glas water, bij voorkeur tijdens de maaltijd.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Wanneer u te veel van Ibuprofen Teva heeft ingenomen, neem dan onmiddel ijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Voor kinderen ligt de toxische dosis tussen 100 en 400 mg/kg. Als men deze dosis voor volwassenen
omrekent, vindt men een minimale toxische dosis van 6 tot 10 g (volwassenen van 60 tot 100 kg).
Bij inname van te grote hoeveelheden kunnen de volgende verschijnselen waargenomen worden:
misselijkheid, maagpijn, braken (bloed), diarree (bloed), duizeligheid, trillende oogbewegingen en
dubbelzien, hoofdpijn en oorsuizen. Ernstige vergiftiging kan ook acuut nierfalen, verlaagde bloeddruk,
leveraantasting en coma veroorzaken.
Indien U meer dan de voorgeschreven dosering heeft ingenomen dient u uw arts te raadplegen.
Bij vergiftiging bij kinderen is opname in het ziekenhuis noodzakelijk.
Maagspoeling wordt toegepast en een op de verschijnselen gerichte behandeling wordt ingesteld.
Voor ibuprofen is geen specifiek tegengif gekend.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd
is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
Als u stopt met het innemen van dit middel
Gebruik Ibuprofen Teva steeds volgens de instructies van uw arts.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Thrombocytopenie (tekort aan bloedplaatjes), neutropenie (tekort aan bepaalde witte bloedcellen),
agranulocytose (tekort aan bepaalde witte bloedcellen), aplastische anemie (vorm van bloedarmoede),
hemolytische anemie (vorm van bloedarmoede).
Immuunsysteemaandoeningen
Anafylactische reactie (ernstige allergische reactie).
Psychische stoornissen
Depressie, hallucinatie (wanen).
Zenuwstelselaandoeningen
Hoofdpijn.
Oogaandoeningen
Gezichtsstoornissen.
Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen
Oorsuizen, duizeligheid.
Hartaandoeningen
Hoge bloeddruk, hartfalen en vochtophoping werden vastgesteld bij een behandeling met anti-
inflammatoire producten.
Bloedvataandoeningen
Gegevens suggereren dat het gebruik van ibuprofen, vooral bij hoge doseringen (2400 mg per dag) en
bij langdurig gebruik, geassocieerd kan worden met een klein toegenomen risico op trombose in de
arteriën (bijvoorbeeld hartinfarct of beroerte).
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen
Asthma, verergering van asthma, bronchospasme (verkramping van de spieren rond de luchtpijp.),
dyspnoe (kortademigheid).
Maagdarmstelselaandoeningen
De meest voorkomende bijwerkingen zijn maagdarmklachten. Maagzweer, perforatie of
maagdarmbloedingen, vooral bij bejaarden. Braakneigingen, braken, diarree, winderigheid, constipatie,
verteringsstoornissen, buikpijn, bloed in de stoelgang, bloedbraken, ulceratieve stomatitis (ontsteking
van het mondslijmvlies gepaard gaande met zweervorming), verergering van ontsteking van de dikke
darm, en van de ziekte van Crohn werden gemeld na inname van ontstekingsremmers. Minder frequent
werd maagontsteking vastgesteld.
Lever- en galaandoeningen
Abnormale leverfunctie, geelzucht.
Huid- en onderhuidaandoeningen
Huiduitslag, netelroos, jeuk, purpura (ontsteking van kleine bloedvaatjes), angioneurotisch oedeem
(zwelling van gelaat, hals).
Ernstige huidreacties zoals huiduitslag met rode verkleuring en blaasvorming (b.v. erythema
exsudativum multiforme). Uitzonderlijk ontstaan ernstige huidinfecties en complicaties van de zachte
weefsels tijdens varicella (waterpokken). Blaasvormige huidreactie. Ook Stevens Johnson syndroom en
toxisch epidermale necrolyse.
Nier- en urinewegaandoeningen
Nierinsuf iciëntie, interstitiële nephritis (nierziekte), nierfalen.
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Oedeem (vochtophoping).
Overgevoeligheidsreactie aan ibuprofen die gepaard gaat met huiduitslag en jeuk.
Sterke overgevoeligheidsreacties. Tekenen hiervan kunnen zijn: opgezwollen gezicht, tong en
strot enhoofd, kortademigheid, versnelde hartslag, bloeddrukverlaging of ernstige shocktoestand. Bij
het optreden van deze symptomen, die al bij het eerste gebruik kunnen voorkomen, is onmiddellijke
hulp van een arts noodzakelijk.
Verergering van astma.
Bovengenoemde verschijnselen verdwijnen doorgaans snel na het stoppen van de inname van
ibuprofen.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
· De werkzame stof in dit middel is ibuprofen. Elke omhulde tablet bevat 600 mg ibuprofen.
· De andere stof en in dit middel zijn: hydroxypropylcellulose, microkristallijne cellulose,
natriumzetmeelglycolaat, magnesium stearaat, anhydrisch colloidaal siliciumdioxide,
methylhydroxypropylcellulose, polyethyleenglycol 400, opadry OY 6929 pink.
Hoe ziet Ibuprofen Teva er uit en hoeveel zit er in een verpakking?
· Omhulde tablet en aan 600 mg.
· Verpakking bevat ende 30 en 60 omhulde tablet en aan 600 mg (blisterverpakking).
Eenheidsverpakking.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Teva Pharma Belgium N.V., Laarstraat 16, B - 2610 Wilrijk
Fabrikant
PHARMACHEMIE B.V., Swensweg 5, P.O. Box 552, 2003 RN Haarlem / Nederland
of
TEVA Pharmaceutical Works Co. Ltd. by Shares, Pallagi út 13, H-4042 Debrecen, HONGARIJE
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE207067
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 01/2014

Faites attention

  • N'utilisez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin
  • Ne faites confiance qu’aux notices accompagnant vos médicaments
  • N'utilisez pas de médicaments dont la de péremption est dépassée
  • Les notices sont fournies par l'AFMPS