Ibuprofen sandoz 600 mg

Bijsluiter
Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker
Ibuprofen Sandoz 600 mg filmomhulde tabletten
Ibuprofen Sandoz 800 mg filmomhulde tabletten
Ibuprofen
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat
belangrijke informatie in voor u.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
-
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven.
Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
-
Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Wat is Ibuprofen Sandoz en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe gebruikt u dit middel?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u dit middel?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
Wat is Ibuprofen Sandoz en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Dit geneesmiddel behoort tot de groep van de pijnstillers, koortswerende middelen en
ontstekingsremmers.
Ibuprofen Sandoz filmomhulde tabletten is geïndiceerd bij de behandeling van de
symptomen van:
I. Reumatologie
A. inflammatoire gewrichtsaandoeningen zoals:
-
reumatoïde artritis (chronische ontstekingsziekte van de gewrichten en de bindweefsels)
-
spondylitis ankylosans (ontstekingsziekte van de gewrichten)
-
reumatoïde artritis bij kinderen (ziekte van Still) en verwante aandoeningen
B. degeneratief gewrichtslijden:
korte symptomatische behandeling van inflammatoire
opflakkeringen van artrose.
C.
extra-articulaire aandoeningen
zoals aantasting van de weefsels rond een gewricht,
ontsteking van een slijmbeurs, een pees, een peesschede, cervicaal syndroom en acute lage
rugpijn als gevolg van een aantasting van de structuur van de tussenwervelschijf.
II. Gynaecologie en bevallingen:
-
pijn bij de maandstonden
-
pijn na een bevalling
-
pijn als gevolg van een heelkundige incisie van de damstreek om de bevalling te
vergemakkelijken
III. Aandoeningen van de mond en de tanden:
Ontstekingsziekte en pijn na een heelkundige
interventie in de mond en na tandheelkunde.
1/6
Bijsluiter
IV. Behandeling van oogaandoeningen:
inflammatoire aandoeningen na een operatie of een
verwonding.
V. Koorts
VI. Traumatologie
Ibuprofen Sandoz 800 mg filmomhulde tabletten kan bij volwassenen voorgeschreven
worden voor alle bovengenoemde indicaties. Deze vorm is echter vooral geschikt voor de
behandeling van chronische inflammatoire aandoeningen van het loco-motorisch stelsel.
2.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee
zijn?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
-
U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden
in rubriek 6. Of u bent allergisch voor een andere ontstekingsremmer of een andere
pijnstiller met inbegrip van acetylsalicylzuur.
-
als u een maagzweer hebt.
-
als u allergisch bent voor ibuprofen, een ander bestanddeel van het geneesmiddel, een
andere ontstekingsremmer of een andere pijnstiller met inbegrip van acetylsalicylzuur.
-
tijdens het derde trimester van de zwangerschap.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
-
als u ooit een maagzweer hebt gehad.
-
als uw bloed slecht stolt.
-
als uw nieren slecht werken, vooral als u bejaard bent.
-
als u astma hebt.
-
als u hartstoornissen of een te hoge bloeddruk hebt.
Bij gedehydrateerde kinderen en adolescenten bestaat er een kans op nierinsufficiëntie.
Als u al andere geneesmiddelen inneemt, moet u ook de rubriek “Inname met andere
geneesmiddelen” lezen.
Raadpleeg uw arts als een van de bovenvermelde waarschuwingen op u van toepassing is
of ooit geweest is.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Ibuprofen Sandoz nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat
gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
-
-
-
-
-
-
Geneesmiddelen die acetylsalicylzuur bevatten, mogen niet tegelijk met ibuprofen
worden gebruikt.
Gebruik Ibuprofen Sandoz filmomhulde tabletten niet zonder het advies van uw arts
samen met:
geneesmiddelen die het urinevolume verhogen (diuretica)
geneesmiddelen die lithium bevatten
geneesmiddelen die fenytoïne bevatten
geneesmiddelen die chinolonen bevatten
sulfamiden tegen diabetes
methotrexaat
2/6
Bijsluiter
-
ciclosporine
-
tacrolimus
-
heparine
Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
Ibuprofen zou het effect van geneesmiddelen tegen verhoogde bloeddruk kunnen
verminderen.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
De inname van voedsel of drank heeft geen invloed op het effect van dit geneesmiddel.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Gebruik dit geneesmiddel niet tijdens de zwangerschap zonder akkoord van uw arts.
Gebruik dit geneesmiddel niet tijdens de periode van borstvoeding zonder akkoord van uw
arts.
De onschadelijkheid van een langere behandeling met ibuprofen tijdens de borstvoeding is
niet aangetoond.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Ibuprofen Sandoz filmomhulde tabletten kan duizeligheid en slaperigheid veroorzaken bij
bijzonder gevoelige mensen. Daar moet rekening mee worden gehouden bij de besturing
van een voertuig of het gebruik van machines.
3.
Hoe gebruikt u dit middel?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt
u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar.
Inflammatoire gewrichtsaandoeningen:
Aanbevolen startdosering 1.800 mg (3 x 600 mg), onderhoudsdosering 1.200 mg (3 x 400
mg).
In geval van een ernstige aandoening (reumatoïde artritis, spondylitis ankylosans) kan de
dosering worden verhoogd tot 2.400 mg per dag (4 x 600 mg).
Chirurgie, tandheelkunde en bevallingen:
Bij pijn als gevolg van een heelkundige ingreep, na een bevalling, na een heelkundige
ingreep van de mond of de tanden wordt een dosering aangeraden van 800 mg (4 x 200 mg)
tot 1.200 mg per dag (3 x 400 mg of 2 x 600 mg).
Gynaecologie:
Bij pijn bij de maandstonden wordt aangeraden om 1.200 mg per dag in te nemen, verdeeld
over de dag. De behandeling moet starten zodra de pijn begint of de dag voordien;
doorgaans volstaat een behandeling van twee tot drie dagen.
Koorts:
Een filmomhulde tablet van 400 mg of 2 filmomhulde tabletten van 200 mg, twee- tot
driemaal per dag, met een maximum van 1.200 mg per dag.
Traumatologie:
3/6
Bijsluiter
Naargelang van de ernst een startdosering van 3.000 mg per dag (2 x 600 mg ’s morgens, 1
x 600 mg ’s middags en 2 x 600 mg ’s avonds) of 2.400 mg (1 x 600 mg ’s morgens en ’s
middags en 2 x 600 mg ’s avonds) en dat gedurende enkele dagen. Daarna die dosering
geleidelijk verlagen tot 1.800 mg per dag (3 x 600 mg) tot een onderhoudsdosering van
1.200 mg per dag (3 x 400 mg).
Kinderen
Ibuprofen Sandoz filmomhulde tabletten mag niet worden toegediend aan kinderen jonger
dan 12 jaar, behalve in geval van een reumatisch probleem bij het kind (ziekte van Still). Dan
wordt een dagdosering gegeven van ongeveer 20 tot 40 mg/kg lichaamsgewicht, verdeeld
over 3 giften per dag.
Naargelang van de leeftijd is de dosering:
-
2 tot 6 jaar:
hoogstens 600 mg per dag (3 x 200 mg)
-
7 tot 11 jaar:
hoogstens 1.200 mg per dag (3 x 400 mg)
-
12 tot 14 jaar:
hoogstens 1.800 mg per dag (3 x 600 mg).
Gebruikswijze
Ibuprofen Sandoz moet tijdens de maaltijd worden ingenomen.
Het is aan te raden om een arts te raadplegen:
- als de patiënt gevoelig is aan de maag
- als de symptomen aanhouden of verergeren tijdens een gebruik van korte duur
Uw arts zal u zeggen hoelang u Ibuprofen Sandoz filmomhulde tabletten moet innemen. Zet
uw behandeling niet voortijdig stop omdat de symptomen van de ziekte anders weer zouden
kunnen opkomen.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Wanneer u te veel van Ibuprofen Sandoz heeft gebruikt of ingenomen, neem dan
onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Overdosering kan optreden bij kinderen vanaf 100 mg per kg lichaamsgewicht en bij
volwassenen vanaf 7 tot 10 g.
Als u veel filmomhulde tabletten hebt ingenomen, kunnen de volgende symptomen optreden:
misselijkheid, braken, maagpijn. Ook kunnen de volgende symptomen optreden:
duizeligheid, slaperigheid, coördinatiestoornissen en uitzonderlijk coma.
Behandeling
Na een maagspoeling wordt een symptomatische behandeling gegeven.
Er bestaat geen specifiek tegengif voor ibuprofen.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Neem de vergeten dosis zo snel mogelijk in.
Als u stopt met het innemen van dit middel
Stopzetting van de behandeling veroorzaakt geen bijwerkingen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op
met uw arts of apotheker.
4.
Mogelijke bijwerkingen
4/6
Bijsluiter
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
De volgende bijwerkingen kunnen optreden:
-
allergische reactie op ibuprofen.
-
te hoge of te lage bloeddruk, hartfunctiestoornissen, waterretentie.
-
maagpijn, misselijkheid, pijn bovenaan in de buik, zuurte in de maagstreek,
spijsverteringsstoornissen, diarree, verstopping, braken, opgezwollen gevoel,
winderigheid, verminderde eetlust, bloed in de stoelgang of bloeding uit de maag of de
darmen, ontsteking van de alvleesklier, de maag en de darmen, vernietiging van de lever
en geelzucht (gele huid).
-
aandoeningen door veranderingen van het bloed en bloedarmoede (uitgesproken
bleekheid).
-
duizeligheid, hoofdpijn, zenuwachtigheid, slaapstoornissen, apathie, verwardheid,
slaperigheid, stuipen.
-
enkele zeldzame gevallen van huidreacties (jeuk, netelroos) en uitzonderlijk astma bij
allergische personen.
-
moeilijke ademhaling uitzonderlijk gevolgd door een astma-aanval.
-
roodheid van de huid, jeuk, netelroos, haaruitval, droog eczeem en gevoeligheid voor
daglicht.
-
oorsuizen, gehoordaling, wazig of verminderd zicht, donkere vlekken en/of verandering
van de kleurenperceptie, droge mond, droge ogen, koude neus en tandvleesabces.
-
slechte werking van de nieren bij mensen die al een verminderde nierfunctie hebben,
urineverlies, blaasontsteking, bloed in de urine.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook
voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook
rechtstreeks melden via
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/ 40
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be.
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de
veiligheid van dit geneesmiddel.
5.
Hoe bewaart u dit middel?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op
de doos na {EXP}. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de
uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
5/6
Bijsluiter
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in dit middel?
-
-
De werkzame stof in dit middel is
ibuprofen.
De andere stoffen in dit middel zijn microkristallijne cellulose, colloïdaal siliciumdioxide,
natriumcarboxymethylcellulose, magnesiumstearaat, methylhydroxypropylcellulose,
titaandioxide (E 171), macrogol 400 en talk.
Hoe ziet Ibuprofen Sandoz er uit en hoeveel zit er in een verpakking?
Ibuprofen Sandoz wordt aangeboden in de vorm van deelbare filmomhulde tabletten.
-
Ibuprofen Sandoz 600 mg filmomhulde tabletten bevat 600 mg ibuprofen per filmomhulde
tablet. De filmomhulde tabletten zijn verpakt in een PVC/Alu-blisterverpakking of PP/Alu-
blisterverpakking in dozen van 20, 30, 50 of 60 filmomhulde tabletten.
-
Ibuprofen Sandoz 800 mg filmomhulde tabletten bevat 800 mg ibuprofen per filmomhulde
tablet. De filmomhulde tabletten zijn verpakt in een PVC/Alu-blisterverpakking of PP/Alu-
blisterverpakking in dozen van 30 of 60 filmomhulde tabletten.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Sandoz nv/sa
Telecom Gardens
Medialaan 40
B-1800 Vilvoorde
Fabrikant
Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke Allée 1, D-39179 Barleben, Duitsland
Salutas Pharma GmbH, Dieselstrasse 5, 70839 Gerlingen, Duitsland
Lek S.A., ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa, Polen
S.C. Sandoz S.R.L., Str. Livezeni nr. 7A,, 540472 Targu-Mures, Roemenië
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
Ibuprofen Sandoz 600 mg filmomhulde tabletten (PP/Alu-blisterverpakking): BE325202
Ibuprofen Sandoz 600 mg filmomhulde tabletten (PVC/Alu-blisterverpakking): BE428373
Ibuprofen Sandoz 800 mg filmomhulde tabletten (PP/Alu-blisterverpakking): BE325211
Ibuprofen Sandoz 800 mg filmomhulde tabletten (PVC/Alu-blisterverpakking): BE428382
Afleveringswijze
Op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 08/2014.
6/6

Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker
Ibuprofen Sandoz 600 mg filmomhulde tabletten
Ibuprofen Sandoz 800 mg filmomhulde tabletten

Ibuprofen
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat
belangrijke informatie in voor u.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is al een aan u voorgeschreven.
Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Wat is Ibuprofen Sandoz en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe gebruikt u dit middel?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u dit middel?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
Wat is Ibuprofen Sandoz en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
· Dit geneesmiddel behoort tot de groep van de pijnstil ers, koortswerende middelen en
ontstekingsremmers.
· Ibuprofen Sandoz filmomhulde tabletten is geïndiceerd bij de behandeling van de
symptomen van:
I. Reumatologie
A. inflammatoire gewrichtsaandoeningen zoals:
-
reumatoïde artritis (chronische ontstekingsziekte van de gewrichten en de bindweefsels)
- spondylitis ankylosans (ontstekingsziekte van de gewrichten)
- reumatoïde artritis bij kinderen (ziekte van Stil ) en verwante aandoeningen
B. degeneratief gewrichtslijden: korte symptomatische behandeling van inflammatoire
opflakkeringen van artrose.
C. extra-articulaire aandoeningen zoals aantasting van de weefsels rond een gewricht,
ontsteking van een slijmbeurs, een pees, een peesschede, cervicaal syndroom en acute lage
rugpijn als gevolg van een aantasting van de structuur van de tussenwervelschijf.
II. Gynaecologie en beval ingen:
-
pijn bij de maandstonden
- pijn na een beval ing
- pijn als gevolg van een heelkundige incisie van de damstreek om de beval ing te
vergemakkelijken
III. Aandoeningen van de mond en de tanden: Ontstekingsziekte en pijn na een heelkundige
interventie in de mond en na tandheelkunde.
IV. Behandeling van oogaandoeningen: inflammatoire aandoeningen na een operatie of een
verwonding.
V. Koorts
VI. Traumatologie
Ibuprofen Sandoz 800 mg filmomhulde tabletten kan bij volwassenen voorgeschreven
worden voor al e bovengenoemde indicaties. Deze vorm is echter vooral geschikt voor de
behandeling van chronische inflammatoire aandoeningen van het loco-motorisch stelsel.
2.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee
zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
-
U bent al ergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden
in rubriek 6. Of u bent al ergisch voor een andere ontstekingsremmer of een andere
pijnstiller met inbegrip van acetylsalicylzuur.
- als u een maagzweer hebt.
- als u al ergisch bent voor ibuprofen, een ander bestanddeel van het geneesmiddel, een
andere ontstekingsremmer of een andere pijnstil er met inbegrip van acetylsalicylzuur.
- tijdens het derde trimester van de zwangerschap.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

-
als u ooit een maagzweer hebt gehad.
- als uw bloed slecht stolt.
- als uw nieren slecht werken, vooral als u bejaard bent.
- als u astma hebt.
- als u hartstoornissen of een te hoge bloeddruk hebt.
Bij gedehydrateerde kinderen en adolescenten bestaat er een kans op nierinsufficiëntie.
· Als u al andere geneesmiddelen inneemt, moet u ook de rubriek 'Inname met andere
geneesmiddelen' lezen.
Raadpleeg uw arts als een van de bovenvermelde waarschuwingen op u van toepassing is
of ooit geweest is.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Ibuprofen Sandoz nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat
gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
· Geneesmiddelen die acetylsalicylzuur bevatten, mogen niet tegelijk met ibuprofen
worden gebruikt.
· Gebruik Ibuprofen Sandoz filmomhulde tabletten niet zonder het advies van uw arts
samen met:
- geneesmiddelen die het urinevolume verhogen (diuretica)
- geneesmiddelen die lithium bevatten
- geneesmiddelen die fenytoïne bevatten
- geneesmiddelen die chinolonen bevatten
- sulfamiden tegen diabetes
- methotrexaat
- ciclosporine
- tacrolimus
- heparine
Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
· Ibuprofen zou het effect van geneesmiddelen tegen verhoogde bloeddruk kunnen
verminderen.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
De inname van voedsel of drank heeft geen invloed op het effect van dit geneesmiddel.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Gebruik dit geneesmiddel niet tijdens de zwangerschap zonder akkoord van uw arts.
Gebruik dit geneesmiddel niet tijdens de periode van borstvoeding zonder akkoord van uw
arts.
De onschadelijkheid van een langere behandeling met ibuprofen tijdens de borstvoeding is
niet aangetoond.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Ibuprofen Sandoz filmomhulde tabletten kan duizeligheid en slaperigheid veroorzaken bij
bijzonder gevoelige mensen. Daar moet rekening mee worden gehouden bij de besturing
van een voertuig of het gebruik van machines.
3.
Hoe gebruikt u dit middel?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt
u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar.
Inflammatoire gewrichtsaandoeningen:
Aanbevolen startdosering 1.800 mg (3 x 600 mg), onderhoudsdosering 1.200 mg (3 x 400
mg).
In geval van een ernstige aandoening (reumatoïde artritis, spondylitis ankylosans) kan de
dosering worden verhoogd tot 2.400 mg per dag (4 x 600 mg).
Chirurgie, tandheelkunde en beval ingen:
Bij pijn als gevolg van een heelkundige ingreep, na een beval ing, na een heelkundige
ingreep van de mond of de tanden wordt een dosering aangeraden van 800 mg (4 x 200 mg)
tot 1.200 mg per dag (3 x 400 mg of 2 x 600 mg).
Gynaecologie:
Bij pijn bij de maandstonden wordt aangeraden om 1.200 mg per dag in te nemen, verdeeld
over de dag. De behandeling moet starten zodra de pijn begint of de dag voordien;
doorgaans volstaat een behandeling van twee tot drie dagen.
Koorts:
Een filmomhulde tablet van 400 mg of 2 filmomhulde tabletten van 200 mg, twee- tot
driemaal per dag, met een maximum van 1.200 mg per dag.
Traumatologie:
Naargelang van de ernst een startdosering van 3.000 mg per dag (2 x 600 mg 's morgens, 1
x 600 mg 's middags en 2 x 600 mg 's avonds) of 2.400 mg (1 x 600 mg 's morgens en 's
middags en 2 x 600 mg 's avonds) en dat gedurende enkele dagen. Daarna die dosering
geleidelijk verlagen tot 1.800 mg per dag (3 x 600 mg) tot een onderhoudsdosering van
1.200 mg per dag (3 x 400 mg).
Kinderen

Ibuprofen Sandoz filmomhulde tabletten mag niet worden toegediend aan kinderen jonger
dan 12 jaar, behalve in geval van een reumatisch probleem bij het kind (ziekte van Stil ). Dan
wordt een dagdosering gegeven van ongeveer 20 tot 40 mg/kg lichaamsgewicht, verdeeld
over 3 giften per dag.
Naargelang van de leeftijd is de dosering:
- 2 tot 6 jaar: hoogstens 600 mg per dag (3 x 200 mg)
- 7 tot 11 jaar: hoogstens 1.200 mg per dag (3 x 400 mg)
- 12 tot 14 jaar: hoogstens 1.800 mg per dag (3 x 600 mg).
Gebruikswijze
Ibuprofen Sandoz moet tijdens de maaltijd worden ingenomen.
Het is aan te raden om een arts te raadplegen:
- als de patiënt gevoelig is aan de maag
- als de symptomen aanhouden of verergeren tijdens een gebruik van korte duur
Uw arts zal u zeggen hoelang u Ibuprofen Sandoz filmomhulde tabletten moet innemen. Zet
uw behandeling niet voortijdig stop omdat de symptomen van de ziekte anders weer zouden
kunnen opkomen.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Wanneer u te veel van Ibuprofen Sandoz heeft gebruikt of ingenomen, neem dan
onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Overdosering kan optreden bij kinderen vanaf 100 mg per kg lichaamsgewicht en bij
volwassenen vanaf 7 tot 10 g.
Als u veel filmomhulde tabletten hebt ingenomen, kunnen de volgende symptomen optreden:
misselijkheid, braken, maagpijn. Ook kunnen de volgende symptomen optreden:
duizeligheid, slaperigheid, coördinatiestoornissen en uitzonderlijk coma.
Behandeling
Na een maagspoeling wordt een symptomatische behandeling gegeven.
Er bestaat geen specifiek tegengif voor ibuprofen.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Neem de vergeten dosis zo snel mogelijk in.
Als u stopt met het innemen van dit middel
Stopzetting van de behandeling veroorzaakt geen bijwerkingen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op
met uw arts of apotheker.
4.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
De volgende bijwerkingen kunnen optreden:
-
al ergische reactie op ibuprofen.
- te hoge of te lage bloeddruk, hartfunctiestoornissen, waterretentie.
- maagpijn, misselijkheid, pijn bovenaan in de buik, zuurte in de maagstreek,
spijsverteringsstoornissen, diarree, verstopping, braken, opgezwollen gevoel,
winderigheid, verminderde eetlust, bloed in de stoelgang of bloeding uit de maag of de
darmen, ontsteking van de alvleesklier, de maag en de darmen, vernietiging van de lever
en geelzucht (gele huid).
- aandoeningen door veranderingen van het bloed en bloedarmoede (uitgesproken
bleekheid).
- duizeligheid, hoofdpijn, zenuwachtigheid, slaapstoornissen, apathie, verwardheid,
slaperigheid, stuipen.
- enkele zeldzame geval en van huidreacties (jeuk, netelroos) en uitzonderlijk astma bij
al ergische personen.
- moeilijke ademhaling uitzonderlijk gevolgd door een astma-aanval.
- roodheid van de huid, jeuk, netelroos, haaruitval, droog eczeem en gevoeligheid voor
daglicht.
- oorsuizen, gehoordaling, wazig of verminderd zicht, donkere vlekken en/of verandering
van de kleurenperceptie, droge mond, droge ogen, koude neus en tandvleesabces.
- slechte werking van de nieren bij mensen die al een verminderde nierfunctie hebben,
urineverlies, blaasontsteking, bloed in de urine.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook
voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook
rechtstreeks melden via
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/ 40
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be.
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de
veiligheid van dit geneesmiddel.
5.
Hoe bewaart u dit middel?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op
de doos na {EXP}. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de
uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stof in dit middel is
ibuprofen.
- De andere stoffen in dit middel zijn microkristal ijne cel ulose, col oïdaal siliciumdioxide,
natriumcarboxymethylcel ulose, magnesiumstearaat, methylhydroxypropylcel ulose,
titaandioxide (E 171), macrogol 400 en talk.
Hoe ziet Ibuprofen Sandoz er uit en hoeveel zit er in een verpakking?
Ibuprofen Sandoz wordt aangeboden in de vorm van deelbare filmomhulde tabletten.
-
Ibuprofen Sandoz 600 mg filmomhulde tabletten bevat 600 mg ibuprofen per filmomhulde
tablet. De filmomhulde tabletten zijn verpakt in een PVC/Alu-blisterverpakking of PP/Alu-
blisterverpakking in dozen van 20, 30, 50 of 60 filmomhulde tabletten.
- Ibuprofen Sandoz 800 mg filmomhulde tabletten bevat 800 mg ibuprofen per filmomhulde
tablet. De filmomhulde tabletten zijn verpakt in een PVC/Alu-blisterverpakking of PP/Alu-
blisterverpakking in dozen van 30 of 60 filmomhulde tabletten.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Sandoz nv/sa
Telecom Gardens
Medialaan 40
B-1800 Vilvoorde
Fabrikant
Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke Al ée 1, D-39179 Barleben, Duitsland
Salutas Pharma GmbH, Dieselstrasse 5, 70839 Gerlingen, Duitsland
Lek S.A., ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa, Polen
S.C. Sandoz S.R.L., Str. Livezeni nr. 7A,, 540472 Targu-Mures, Roemenië
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
Ibuprofen Sandoz 600 mg filmomhulde tabletten (PP/Alu-blisterverpakking): BE325202
Ibuprofen Sandoz 600 mg filmomhulde tabletten (PVC/Alu-blisterverpakking): BE428373
Ibuprofen Sandoz 800 mg filmomhulde tabletten (PP/Alu-blisterverpakking): BE325211
Ibuprofen Sandoz 800 mg filmomhulde tabletten (PVC/Alu-blisterverpakking): BE428382
Afleveringswijze
Op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 08/2014.

Faites attention

  • N'utilisez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin
  • Ne faites confiance qu’aux notices accompagnant vos médicaments
  • N'utilisez pas de médicaments dont la de péremption est dépassée
  • Les notices sont fournies par l'AFMPS