Ibuprofen eg 40 mg/ml

Bijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Ibuprofen EG 40 mg/ml suspensie voor oraal gebruik
Voor kinderen vanaf 8 kg (vanaf 6 maand), adolescenten en volwassenen
Ibuprofen
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Wordt uw klacht
- na 3 dagen bij kinderen
- na 3 dagen bij de behandeling van koorts en na 4 dagen bij de behandeling van pijn bij
adolescenten en volwassenen
niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Ibuprofen EG en waarvoor wordt het ingenomen?
2. Wanneer mag u Ibuprofen EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u Ibuprofen EG in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Ibuprofen EG?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. Wat is Ibuprofen EG en waarvoor wordt het ingenomen?
Ibuprofen behoort tot een groep geneesmiddelen die niet-steroïdale anti-inflammatoire
geneesmiddelen (NSAID’s) worden genoemd. Deze geneesmiddelen werken door de pijn en koorts te
verzachten.
Ibuprofen EG wordt gebruikt voor
de
kortdurende
symptomatische behandeling van:
lichte tot matige pijn zoals hoofdpijn, tandpijn, menstruatiepijn.
Koorts.
Ibuprofen EG dient gebruikt te worden bij kinderen vanaf 8 kg (6 maanden), adolescenten en
volwassenen.
2. Wanneer mag u Ibuprofen EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u Ibuprofen EG niet gebruiken?
U
bent
allergisch
voor
ibuprofen,
natriummethylparahydroxybenzoaat
(E219),
natriumpropylparahydroxybenzoaat (E217) of voor één van de andere stoffen in dit geneesmiddel.
Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
U of uw kind heeft een verleden van bronchospasmen, astma-aanvallen, zwelling van het
neusslijmvlies, huidreacties, of een ernstige allergische reactie die een zwelling van het gezicht of
1/11
Bijsluiter
de keel veroorzaakte na het gebruik van acetylsalicylzuur of andere NSAID’s (Non-Steroidal
Anti-Inflammatory Drugs).
U heeft een onverklaarbare stoornis die de bloedaanmaak beïnvloedt.
U heeft of had een terugkerende maag- of duodenumzweer (peptische zweren) of -bloeding (twee
of meer verschillende episoden van bewezen zweer of bloeding).
U heeft een verleden van maagdarmbloeding of -perforatie gerelateerd aan een eerdere
behandeling met NSAID’s.
U heeft een hersenbloeding (cerebrovasculaire bloeding) of een andere actieve bloeding.
U lijdt aan ernstige lever- of nierstoornissen.
U lijdt aan ernstig hartfalen (hartinsufficiëntie).
U bent ernstig gedehydrateerd (veroorzaakt door braken, diarree of onvoldoende drinken).
Tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap.
Bij kinderen onder 8 kg of jonger dan 6 maanden, aangezien deze dosissterkte door het relatief
hoge gehalte aan actieve bestanddelen niet geschikt is.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Ibuprofen EG?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Ibuprofen EG inneemt.
De bijwerkingen kunnen beperkt worden door gebruik van de laagst werkzame dosis voor de kortst
mogelijke duur die nodig is om de symptomen onder controle te krijgen.
Gastro-intestinale veiligheid
Het gebruik van Ibuprofen EG gelijktijdig met niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen
(NSAID’s), waaronder de zogenaamde COX-2-remmers (cyclo-oxygenase-2-remmers) moet worden
vermeden.
Ouderen
Ouderen vertonen vaker negatieve reacties op NSAID’s, vooral maagdarmbloeding en -perforatie, die
fataal kunnen zijn.
Gastro-intestinale bloeding, ulceratie en perforatie
Maagdarmbloedingen, maagzweren en perforatie, die fataal kunnen zijn, werden gerapporteerd bij de
behandeling met alle NSAID’s. Deze bijwerkingen traden op elk moment van de behandeling op, met
of zonder waarschuwingssymptomen of een voorgeschiedenis van ernstige gastro-intestinale
gebeurtenissen.
Het risico op maagdarmbloedingen, maagzweren en perforatie is hoger bij hogere doses NSAID’s en
bij patiënten met een voorgeschiedenis van maagzweren, vooral indien gecompliceerd met een
bloeding of een perforatie (zie rubriek 2 ‘Wanneer mag u Ibuprofen EG niet gebruiken?’) en bij
oudere patiënten. Deze patiënten moeten de behandeling starten met de laagst beschikbare dosering.
Een combinatietherapie met beschermende middelen (zoals misoprostol of protonpompremmers) moet
worden overwogen bij deze patiënten en ook bij patiënten die tevens een lage dosis acetylsalicylzuur
(ASZ) moeten krijgen of andere geneesmiddelen die het gastro-intestinale risico kunnen verhogen.
Patiënten met een voorgeschiedenis van bijwerkingen ter hoogte van het maagdarmkanaal, vooral
ouderen, moeten alle ongewone buikklachten (in het bijzonder maagdarmbloedingen) melden, vooral
in het begin van de behandeling.
Voorzichtigheid is geboden indien u andere geneesmiddelen gebruikt die het risico op
maagdarmzweer of - bloeding kunnen verhogen, zoals orale corticosteroïden, anticoagulantia
(bloedverdunners) zoals warfarine, selectieve serotonineheropnameremmers (gebruikt voor de
behandeling van psychische stoornissen waaronder depressie) of plaatjesaggregatieremmers zoals
acetylsalicylzuur (zie rubriek 2 ‘Neemt u nog andere geneesmiddelen in?’).
Indien u een maagdarmbloeding of -zweer krijgt tijdens de behandeling met Ibuprofen EG, moet u de
behandeling met Ibuprofen EG stopzetten en een arts raadplegen.
2/11
Bijsluiter
Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van NSAID’s bij patiënten met een voorgeschiedenis van
maagdarmaandoeningen (colitis ulcerosa, ziekte van Crohn) omdat hun toestand kan verergeren (zie
rubriek 4).
Cardiovasculaire en cerebrovasculaire effecten
Geneesmiddelen zoals Ibuprofen EG kunnen worden geassocieerd met een klein verhoogd risico op
hartinfarct (myocardinfarct) of beroerte. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en
het geneesmiddel langer gebruikt wordt. Neem niet meer in dan de voorgeschreven dosis en gebruik
het geneesmiddel niet langer dan de voorgeschreven duur van de behandeling (3 dagen bij kinderen of
bij de behandeling van koorts en 4 dagen bij de behandeling van pijn bij adolescenten en
volwassenen).
Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte gehad hebt, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een
risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes, een hoge
cholesterolspiegel heeft of wanneer u rookt), moet u uw behandeling bespreken met uw arts of
apotheker.
Huidreacties
Ernstige huidreacties met roodheid en blaren, soms met fatale afloop, werden zeer zelden
gerapporteerd bij gebruik van NSAID’s (exfoliatieve dermatitis, Stevens-Johnsonsyndroom en
toxische epidermale necrolyse/Lyellsyndroom; zie rubriek 4). Het risico op die reacties blijkt het
hoogst te zijn in het begin van de behandeling. Meestal treden deze reacties immers op tijdens de
eerste maand van de behandeling. U moet het gebruik van Ibuprofen EG stoppen en onmiddellijk een
arts raadplegen, zodra er huiduitslag, slijmvliesletsels of andere tekenen van overgevoeligheid
verschijnen.
Bij waterpokken (varicella) wordt aangeraden Ibuprofen EG niet te gebruiken.
Andere opmerkingen
Ibuprofen EG dient enkel te worden gebruikt na zorgvuldige afweging van de voordelen en de risico’s
bij patiënten met
bepaalde aangeboren stoornissen met betrekking tot de bloedaanmaak (bv. acute intermitterende
porfyrie)
bepaalde auto-immuunziektes (systemische lupus erythematosus (SLE) en gemengde
bindweefselziekte).
Bijzondere nauwlettende medische controle is vereist:
indien u lijdt aan nier- of leverstoornissen
wanneer u gedehydrateerd bent
kort na een ingrijpende operatie
indien u een allergie hebt (bv. huidreacties op andere geneesmiddelen, astma, hooikoorts),
chronische zwelling van het neusslijmvlies of chronische obstructieve longziekte.
Zeer zelden werden ernstige acute overgevoeligheidsreacties (bv. anafylactische shock) waargenomen.
Bij de eerste tekenen van ernstige overgevoeligheidsreactie na inname van Ibuprofen EG moet de
behandeling worden stopgezet. Afhankelijk van de symptomen moeten de vereiste medische
maatregelen worden genomen door gespecialiseerd personeel.
Ibuprofen, de werkzame stof in Ibuprofen EG, kan tijdelijk de bloedplaatjesfunctie (aggregatie van
bloedplaatjes) remmen. Patiënten met stollingsstoornissen moeten daarom zorgvuldig gecontroleerd
worden.
Bij langdurige toediening van Ibuprofen EG moeten de leverwaarden, de nierfunctie en het aantal
bloedcellen regelmatig worden gecontroleerd.
3/11
Bijsluiter
Tijdens het gebruik van Ibuprofen EG moet u een arts of tandarts raadplegen/informeren vooraleer u
een operatie ondergaat.
Langdurig gebruik van om het even welke pijnstiller tegen hoofdpijn kan deze verergeren. In
dergelijke situatie of een vermoeden daarvan dient medisch advies te worden ingewonnen en de
behandeling te worden stopgezet. Bij patiënten die vaak of dagelijks hoofdpijn hebben ondanks (of
door) het regelmatige gebruik van geneesmiddelen tegen hoofdpijn, dient te worden gedacht aan de
diagnose van hoofdpijn door overmatig gebruik van geneesmiddelen (MOH: ‘medication overuse
headache’).
Over het algemeen kan frequent gebruik van pijnstillers, vooral van een combinatie van meerdere
pijnstillende stoffen, leiden tot een permanente beschadiging van de nieren met risico op
nierinsufficiëntie (analgeticanefropathie).
NSAID’s zoals ibuprofen kunnen de symptomen van infectie en koorts maskeren.
Ibuprofen EG behoort tot een groep geneesmiddelen (NSAID’s) die de vruchtbaarheid van vrouwen
nadelig kan beïnvloeden. Dit effect is omkeerbaar door het gebruik van dit geneesmiddel te stoppen.
Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Lees de instructies in rubriek 2 ‘Wanneer mag u Ibuprofen EG niet gebruiken?’.
Bij gedehydrateerde kinderen en jongeren bestaat een risico op nierinsufficiëntie.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Ibuprofen EG nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat
dan uw arts of apotheker.
Sommige anticoagulantia (geneesmiddelen tegen stolling) (zoals acetylsalicylzuur [aspirine],
warfarine, ticlopidine), sommige geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (ACE-remmers zoals
captopril, bètablokkers, angiotensine II-receptorantagonisten) en zelfs sommige andere
geneesmiddelen kunnen een invloed uitoefenen op de behandeling met Ibuprofen EG of erdoor
worden beïnvloed. Daarom moet u steeds het advies van een arts vragen voordat u Ibuprofen EG
samen met andere geneesmiddelen gebruikt.
Gelijktijdig gebruik van Ibuprofen EG met digoxine (gebruikt voor het versterken van het hart),
fenytoïne (gebruikt voor de behandeling van stuipen) of lithium (gebruikt voor de behandeling van
mentale ziektes) kan de serumconcentraties van deze geneesmiddelen verhogen. Controle van de
serumspiegels van lithium, digoxine en fenytoïne is in de regel niet vereist bij correct gebruik
(maximaal 4 dagen).
Ibuprofen EG kan de werking van plaspillen (diuretica) en geneesmiddelen voor hoge bloeddruk
(antihypertensiva) verminderen en er kan een verhoogd risico ontstaan voor de nieren.
Ibuprofen EG kan de werking van ACE-remmers (gebruikt bij de behandeling van hartfalen en hoge
bloeddruk) verminderen. Bij gelijktijdig gebruik is er bovendien een verhoogd risico op
nierstoornissen.
De gelijktijdige toediening van Ibuprofen EG en kaliumsparende diuretica (bepaalde plaspillen) kan
leiden tot een verhoging van de kaliumspiegels in het bloed.
Er is een verhoogd risico op maagdarmzweren of -bloeding bij gelijktijdig gebruik van Ibuprofen EG
en glucocorticoïden of andere ontstekingsremmers en pijnstillers uit de NSAID-groep.
Plaatjesaggregatieremmers zoals acetylsalicylzuur en bepaalde antidepressiva (selectieve
serotonineheropnameremmers/SSRI’s) kunnen het risico op een maagdarmbloeding verhogen.
4/11
Bijsluiter
De toediening van Ibuprofen EG binnen 24 uur vóór of na toediening van methotrexaat kan leiden tot
verhoogde concentraties van methotrexaat en de ongewenste effecten ervan versterken.
Het risico op nierschade door ciclosporine (gebruikt om afstoting van getransplanteerde organen te
voorkomen en reumastoornissen te behandelen) is hoger bij gelijktijdige toediening van sommige niet-
steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen. Dit effect kan ook niet uitgesloten worden bij elke
combinatie van ciclosporine met ibuprofen.
Geneesmiddelen die probenecid of sulfinpyrazon bevatten (gebruikt om jicht te behandelen) kunnen
leiden tot een vertraagde eliminatie van ibuprofen. Dit kan leiden tot een opstapeling van ibuprofen in
het lichaam en verhoogde ongewenste effecten.
NSAID’s kunnen de effecten van antistollingsmiddelen (bloedverdunners), zoals warfarine, vergroten.
Bij een combinatie van deze behandelingen is het aangewezen de bloedstolling te controleren.
Klinisch onderzoek heeft interacties aangetoond tussen NSAID’s en sulfonylurea (gebruikt om de
bloedglucose te verlagen). Hoewel interacties tussen ibuprofen en sulfonylurea tot op heden niet
beschreven werden, is bij gelijktijdig gebruik een controle van bloedglucosewaarden aanbevolen als
voorzorgsmaatregel.
Tacrolimus: Het risico op nefrotoxiciteit neemt toe als de twee geneesmiddelen samen worden
toegediend.
Zidovudine: Bij hiv-positieve hemofiliepatiënten (‘bloeders’) die gelijktijdig zidovudine en ibuprofen
gebruiken, zijn aanwijzingen van een hoger risico op haemarthrose (bloeding in een gewricht) en
bloeduitstortingen.
Chinolonantibiotica: Wanneer beide geneesmiddelen gelijktijdig worden gebruikt kan er een verhoogd
risico ontstaan op convulsies.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Tijdens het gebruik van Ibuprofen EG wordt het drinken van alcohol afgeraden.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap
Overleg met uw arts indien u tijdens het gebruik van Ibuprofen EG zwanger wordt. Vermijd het
gebruik van dit geneesmiddel tijdens de eerste zes maanden van de zwangerschap, behalve als uw arts
u anders voorschrijft. Gebruik dit geneesmiddel niet tijdens de laatste drie maanden van de
zwangerschap, omdat er dan een verhoogd risico is op complicaties voor moeder en kind.
Borstvoeding
Slechts kleine hoeveelheden ibuprofen (de werkzame stof) en zijn metabolieten gaan over in de
moedermelk. Aangezien er tot nog toe geen schadelijke effecten bij zuigelingen bekend zijn, is het
gewoonlijk niet nodig de borstvoeding te onderbreken tijdens een kortdurend gebruik van ibuprofen in
de aanbevolen dosering.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Bijwerkingen, zoals vermoeidheid en duizeligheid, kunnen optreden bij gebruik van Ibuprofen EG.
Als gevolg hiervan kan het reactievermogen in individuele gevallen veranderd zijn en het vermogen
actief deel te nemen aan het verkeer alsook het besturen van machines aangetast zijn. Dit geldt vooral
bij interactie met alcohol. Het is mogelijk dat u niet meer in staat bent snel en adequaat genoeg op
onverwachte en plotselinge gebeurtenissen te reageren. In dat geval, rijd niet met uw auto of andere
voertuigen; gebruik geen machines en voer geen gevaarlijke taken uit.
5/11
Bijsluiter
Ibuprofen EG bevat vloeibare maltitol, natriummethylparahydroxybenzoaat en
natriumpropylparahydroxybenzoaat
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw
arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Natriummethylparahydroxybenzoaat en natriumpropylparahydroxybenzoaat kunnen allergische
reacties veroorzaken (wellicht vertraagd).
3. Hoe neemt u Ibuprofen EG in?
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
De gebruikelijke dosering, tenzij anders voorgeschreven door uw arts, is:
Lichaamsgewicht
Enkelvoudige dosis
Max. dagelijkse
(leeftijd)
dosis
8 kg – 9 kg (6
maanden – 11
maanden)
10 kg – 15 kg
(1 jaar – 3 jaar)
16 kg – 19 kg
(4 jaar – 5 jaar)
20 kg – 29 kg
(6 jaar – 9 jaar)
30 kg – 39 kg
(10 jaar – 11 jaar)
≥ 40 kg
(Volwassenen en
adolescenten van
12 jaar en ouder)
50 mg ibuprofen
(1,25 ml)
100 mg
ibuprofen
(2,5 ml)
150 mg
ibuprofen
(3,75 ml)
200 mg ibuprofen
(5 ml)
200 mg
ibuprofen
(5 ml)
200-400 mg
ibuprofen (5-10 ml)
200 mg ibuprofen
(5 ml)
300 mg ibuprofen
(7,5 ml)
450 mg ibuprofen
(11,25 ml)
600 mg ibuprofen
(15 ml)
800 mg ibuprofen
(20 ml)
1200 mg
ibuprofen (30 ml)
Bij kinderen en adolescenten hangt de dosis Ibuprofen EG af van het lichaamsgewicht, gewoonlijk 7
tot 10 mg/kg lichaamsgewicht als enkelvoudige dosis, tot maximaal 30 mg/kg lichaamsgewicht als
totale dagelijkse dosis.
Na het nemen van een enkelvoudige dosis dient men ten minste 6 uur te wachten vooraleer een
volgende dosis te nemen.
De aanbevolen dosering niet overschrijden.
Dosering bij oudere patiënten
Er is geen specifieke aanpassing van de dosis vereist.
Toedieningswijze
Voor oraal gebruik.
Patiënten met een gevoelige maag wordt aangeraden Ibuprofen EG in te nemen tijdens een maaltijd.
Het flesje goed schudden vóór gebruik! Voor een exacte dosering is de verpakking voorzien van een
maatlepel met twee uiteinden (het grote uiteinde meet 5 ml, het kleine uiteinde meet 2,5 ml en het
binnenste merkteken van het kleine uiteinde meet 1,25 ml). Door de lepel tweemaal te gebruiken kan
3,75 ml bereikt worden (2,5 ml en 1,25 ml).
Dit geneesmiddel kan direct met de maatlepel of met water of sap ingeslikt worden.
6/11
Bijsluiter
doseerspuit (met een schaalverdeling van 1,25 ml/8-9 kg, 2,50 ml/10-15 kg, 3,75 ml/16-19 kg en
5,00 ml/20-39 kg).
1.
2.
3.
4.
Gebruik de doseerspuit voor orale toediening als volgt:
Schud
de fles goed vóór gebruik!
Breng de doseerspuit in de flessenhals zodat het goed past.
Schud de fles.
Draai de fles ondersteboven om de doseerspuit te vullen. Houd de doseerspuit goed vast en trek
voorzichtig de zuiger naar beneden, totdat de vloeistof tot aan het gewenste streepje komt.
5. Zet de fles weer recht en verwijder de doseerspuit uit de flessenhals door de spuit voorzichtig te
draaien.
6. Breng de tip van de doseerspuit in de mond van uw kind om de vloeistof toe te dienen. Om de
doseerspuit te legen dient u de zuiger voorzichtig in de spuitcilinder te duwen terwijl u de snelheid
aanpast aan de snelheid waaraan uw kind kan slikken.
Dit geneesmiddel kan direct met de doseerspuit voor orale toediening of met water of sap worden
ingeslikt.
Neem de doseerspuit voor orale toediening na gebruik uit elkaar (verwijder de zuiger van de
spuitcilinder). Voor ieder gebruik dient u de spuit zorgvuldig te spoelen met warm water en te drogen.
Duur van de behandeling
Uitsluitend voor kortdurend gebruik.
Indien dit geneesmiddel langer dan 3 dagen moet worden toegediend aan kinderen en jongeren,
of indien de symptomen verergeren, dient een arts te worden geraadpleegd.
Indien bij volwassenen Ibuprofen EG langer dan 3 dagen nodig is bij koorts of langer dan 4 dagen bij
de behandeling van pijn, of als de symptomen erger worden, moet een arts geconsulteerd worden.
Indien u de indruk heeft dat de werking van Ibuprofen EG te sterk of te zwak is, raadpleeg uw arts of
apotheker.
Heeft u of uw kind te veel van Ibuprofen EG ingenomen?
Neem Ibuprofen EG in overeenstemming met de instructies van uw arts of de doseringsinstructies in
deze bijsluiter. Verhoog de dosis niet indien u vindt dat de pijnstillende werking te zwak is. Raadpleeg
uw arts of apotheker.
Verstoringen van het centrale zenuwstelsel kunnen voorkomen als symptoom van een overdosis, bv.
hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid en verlies van bewustzijn (waaronder stuipen bij kinderen), maar
ook buikpijn, misselijkheid en braken.
Bovendien zijn bloedingen in het maagdarmkanaal, leverstoornissen en nierstoornissen ook mogelijk.
Verder kunnen zich ook bloeddrukdaling, verminderde ademhaling (ademhalingsdepressie) en paarse
verkleuring van de huid en slijmvliezen (cyanose) voordoen.
Er bestaat geen specifiek antidotum.
Wanneer u te veel van Ibuprofen EG heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). Afhankelijk van de ernst van de intoxicatie zal hij of
zij beslissen welke maatregelen getroffen moeten worden.
Bent u vergeten Ibuprofen EG in te nemen?
Als u vergeten bent een dosis in te nemen, neem dan bij de volgende dosis niet meer dan de normaal
aanbevolen hoeveelheid in.
7/11
Bijsluiter
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Als bij u een van onderstaande bijwerkingen optreedt, bespreek deze dan met uw arts. Hij zal beslissen
wat u moet doen.
De lijst van de volgende bijwerkingen omvat alle bijwerkingen die werden beschreven bij de
behandeling met ibuprofen, ook bij reumapatiënten die gedurende lange tijd met hoge doseringen
werden behandeld. De vermelde frequenties die ook zeer zeldzame rapporten omvatten, slaan op een
kortdurend gebruik van orale dagdoseringen tot hoogstens 1200 mg ibuprofen (= 30 ml Ibuprofen EG)
voor orale vormen en maximaal 1800 mg voor zetpillen.
Men moet er rekening mee houden dat de volgende bijwerkingen voornamelijk dosisgebonden zijn en
van patiënt tot patiënt kunnen variëren.
De vaakst waargenomen bijwerkingen zijn gastro-intestinaal van aard. Maagdarmzweren (peptische
zweren), perforatie of maagdarmbloedingen, soms fataal, vooral bij bejaarden, kunnen optreden (zie
rubriek 2). Misselijkheid, braken, diarree, winderigheid, constipatie, indigestie, buikpijn, teerachtige
ontlasting, bloedbraken, ontsteking van het mondslijmvlies met zweren (stomatitis ulcerosa),
verergering van colitis en ziekte van Crohn (zie rubriek 2) werden gemeld na toediening van
ibuprofen. Minder vaak werd een ontsteking van het maagslijmvlies (gastritis) waargenomen. Vooral
het risico op gastro-intestinale bloeding is afhankelijk van de doseringen en de duur van de
behandeling.
Oedeem, hoge bloeddruk en hartfalen werden gemeld als gevolg van behandeling met NSAID’s.
Geneesmiddelen zoals Ibuprofen EG kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd
risico op een hartaanval (‘myocardinfarct’) of beroerte.
Vaak (kan optreden bij maximum 1 op 10 patiënten)
Maagdarmklachten, bv. maagzuur, buikpijn, misselijkheid, braken, winderigheid, diarree,
constipatie en licht gastro-intestinaal bloeden, dat in uitzonderlijke gevallen kan leiden tot anemie.
U moet de behandeling met ibuprofen stoppen en onmiddellijk uw arts verwittigen als u relatief
ernstige pijn voelt in de bovenbuik, als u bloed begint te braken, als u bloed opmerkt in uw stoelgang
of als uw stoelgang zwart is.
Soms (kan optreden bij maximum 1 op 100 patiënten)
Verstoring van het centrale zenuwstelsel, zoals hoofdpijn, duizeligheid, slapeloosheid,
rusteloosheid, prikkelbaarheid of vermoeidheid.
Gezichtsstoornissen. In dit geval moet u uw arts verwittigen en mag u ibuprofen niet meer
gebruiken.
Maag- of duodenumzweren (peptische zweren), soms met bloeding en perforatie, ontsteking van
het mondslijmvlies met zweren (ulceratieve stomatitis), verergering van colitis of ziekte van
Crohn, ontsteking van het maagslijmvlies (gastritis). U moet de behandeling met ibuprofen
stoppen en onmiddellijk uw arts verwittigen als u relatief ernstige pijn voelt in de bovenbuik, als u
bloed begint te braken, als u bloed opmerkt in uw stoelgang of als uw stoelgang zwart is.
Overgevoeligheidsreacties met huiduitslag en jeuk en astma-aanvallen (mogelijk gepaard gaand
met een bloeddrukdaling).
8/11
Bijsluiter
In dit geval moet u onmiddellijk uw arts verwittigen en het gebruik van Ibuprofen EG
stoppen.
Zelden (kan optreden bij maximum 1 op 1.000 patiënten)
Oorsuizen (tinnitus).
Beschadiging van het nierweefsel (papillaire necrose), vooral bij langdurig gebruik, verhoogde
urinezuurconcentratie in het bloed.
Zeer zelden (kan optreden bij maximum 1 op 10.000 patiënten)
Hartkloppingen, hartfalen (hartinsufficiëntie), hartinfarct.
Stoornissen bij de bloedaanmaak (anemie, leukopenie, trombocytopenie, pancytopenie,
agranulocytose).
De eerste tekenen hiervan kunnen zijn: koorts, keelpijn, oppervlakkige wondjes in de mond,
griepachtige klachten, abnormaal ernstige vermoeidheid, neus- en huidbloedingen.
Bij het optreden van deze verschijnselen, moet u onmiddellijk stoppen met de inname van
Ibuprofen EG en uw arts consulteren. U mag deze stoornissen niet zelf behandelen met
pijnstillers of koortsverlagende geneesmiddelen.
Ontsteking van de slokdarm (oesophagitis) en alvleesklier (pancreatitis).
Vorming van membraanachtige vernauwing in de dunne en dikke darm (intestinale, diafragma-
achtige vernauwingen)
Verminderde urine-uitscheiding en toename van waterophoping in de weefsels (oedeem), vooral
bij patiënten met hoge bloeddruk of verstoorde nierfunctie, nefrotisch syndroom (waterophoping
in het lichaam [oedeem] en te veel eiwitten in de urine), ontstekingen in de nier (interstitiële
nefritis), die gepaard kan gaan met acute stoornissen van de nierwerking.
Vermindering van de urine-uitscheiding en vochtophoping in het lichaam (oedeem) en zich algemeen
onwel voelen kunnen wijzen op zowel een nieraandoening, als op het uitvallen van de nierfunctie.
Wanneer deze symptomen optreden of verergeren, neem dan Ibuprofen EG niet verder in en
raadpleeg onmiddellijk uw arts.
Ernstige huidreacties zoals huiduitslag met roodheid en blaarvorming (bv. Stevens-
Johnsonsyndroom, toxische epidermale necrolyse/Lyellsyndroom), haaruitval (alopecia).
In uitzonderlijke gevallen kunnen ernstige huidinfecties en complicaties van de weke weefsels
optreden tijdens een waterpokkeninfectie.
Verergering van ontstekingen door infectie (bv. ontwikkeling van necrotiserende fasciitis) tijdelijk
gepaard gaand met het gebruik van sommige ontstekingsremmers (NSAID’s waartoe ook
Ibuprofen EG behoort).
Symptomen van aseptische meningitis, zoals ernstige hoofdpijn, misselijkheid, braken, koorts,
nekstijfheid of bewustzijnsvertroebeling, werden waargenomen tijdens het gebruik van ibuprofen.
Er lijkt een groter risico te zijn voor patiënten die reeds lijden aan bepaalde auto-immuunziekten
(systemische lupus erythematosus, gemengde bindweefselaandoening).
Als tekenen van een infectie (bv. roodheid, zwelling, hoge temperatuur, pijn, koorts)
optreden of verergeren tijdens het gebruik van Ibuprofen EG, raadpleeg dan onmiddellijk
uw arts.
Hoge bloeddruk (arteriële hypertensie).
Ernstige algemene overgevoeligheidsreacties. Ze kunnen zich uiten als gezichtsoedeem, zwelling
van de tong, interne zwelling van het innerlijke strottenhoofd met vernauwing van de luchtwegen,
kortademigheid, hartkloppingen, bloeddrukdaling tot zelfs levensbedreigende shock.
Als een van deze symptomen optreedt, wat al kan gebeuren na het eerste gebruik van
ibuprofen, is onmiddellijke medische hulp vereist.
Verstoorde leverwerking, leverschade, vooral bij langdurige therapie, leverfalen, acute ontsteking
van de lever (hepatitis).
Bij langdurig gebruik moeten de leverwaarden regelmatig gecontroleerd worden.
9/11
Bijsluiter
Psychotische reacties, depressie.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden
via de website:
www.fagg.be.
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te
verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
5. Hoe bewaart u Ibuprofen EG?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos of
de fles na ‘EXP’. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Houbaarheid na opening
12 maanden
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in Ibuprofen EG?
De werkzame stof in Ibuprofen EG is: ibuprofen.
1 ml suspensie voor oraal gebruik bevat 40 mg ibuprofen.
1,25 ml bevat 50 mg ibuprofen.
2,5 ml bevat 100 mg ibuprofen.
3,75 ml bevat 150 mg ibuprofen.
5 ml bevat 200 mg ibuprofen.
De andere stoffen in Ibuprofen EG zijn citroenzuurmonohydraat, glycerol, vloeibare maltitol,
natriummethylparahydroxybenzoaat
(E219),
natriumpropylparahydroxybenzoaat
(E217),
polysorbaat 80, natriumsaccharine, gezuiverd water, xanthaangom, kersenaroma.
Hoe ziet Ibuprofen EG eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Ibuprofen EG is een witachtige, orale suspensie en is verkrijgbaar in flessen van
polyethyleentereftalaat (PET) of amberkleurige glazen flessen met een kindveilige sluiting
(polypropyleen)
en een maatlepel met twee uiteinden met maatverdelingen 1,25 ml, 2,5 ml en 5 ml
en een polypropyleen applicator, voorzien van een doseerspuit voor orale toediening met
schaalverdeling (voor doseringen van 1,25 ml/8-9 kg, 2,50 ml/10-15 kg, 3,75 ml/16-19 kg en
5,00 ml/20-39 kg).
Verpakkingsgrootte: 100 ml
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
10/11
Bijsluiter
Eurogenerics NV - Heizel Esplanade b22 - 1020 Brussel
Fabrikant
1) STADA Arzneimittel AG - Stadastr. 2-18 - 61118 Bad Vilbel - Duitsland
2) Eurogenerics NV - Heizel Esplanade b22 - 1020 Brussel
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Duitsland:
Ibusustad 40 mg/ml Suspension zum Einnehmen
België:
Ibuprofen EG 40 mg/ml suspensie voor oraal gebruik
Luxemburg:
Ibuprofen EG 40 mg/ml suspension buvable
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
BE409726 (PET fles)
BE409717 (amberkleurige glazen fles)
Afleveringswijze:
vrije aflevering
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 07/2014.
11/11

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Ibuprofen EG 40 mg/ml suspensie voor oraal gebruik
Voor kinderen vanaf 8 kg (vanaf 6 maand), adolescenten en volwassenen
Ibuprofen
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht
- na 3 dagen bij kinderen
- na 3 dagen bij de behandeling van koorts en na 4 dagen bij de behandeling van pijn bij
adolescenten en volwassenen
niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Ibuprofen EG en waarvoor wordt het ingenomen?
2. Wanneer mag u Ibuprofen EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u Ibuprofen EG in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Ibuprofen EG?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. Wat is Ibuprofen EG en waarvoor wordt het ingenomen?
Ibuprofen behoort tot een groep geneesmiddelen die niet-steroïdale anti-inflammatoire
geneesmiddelen (NSAID's) worden genoemd. Deze geneesmiddelen werken door de pijn en koorts te
verzachten.
Ibuprofen EG wordt gebruikt voor
de
kortdurende symptomatische behandeling van:
· lichte tot matige pijn zoals hoofdpijn, tandpijn, menstruatiepijn.
· Koorts.
Ibuprofen EG dient gebruikt te worden bij kinderen vanaf 8 kg (6 maanden), adolescenten en
volwassenen.
2. Wanneer mag u Ibuprofen EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u Ibuprofen EG niet gebruiken?
· U bent allergisch voor ibuprofen, natriummethylparahydroxybenzoaat (E219),
natriumpropylparahydroxybenzoaat (E217) of voor één van de andere stoffen in dit geneesmiddel.
Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
· U of uw kind heeft een verleden van bronchospasmen, astma-aanvallen, zwelling van het
neusslijmvlies, huidreacties, of een ernstige allergische reactie die een zwelling van het gezicht of
de keel veroorzaakte na het gebruik van acetylsalicylzuur of andere NSAID's (Non-Steroidal
Anti-Inflammatory Drugs).
· U heeft een onverklaarbare stoornis die de bloedaanmaak beïnvloedt.
· U heeft of had een terugkerende maag- of duodenumzweer (peptische zweren) of -bloeding (twee
of meer verschillende episoden van bewezen zweer of bloeding).
· U heeft een verleden van maagdarmbloeding of -perforatie gerelateerd aan een eerdere
behandeling met NSAID's.
· U heeft een hersenbloeding (cerebrovasculaire bloeding) of een andere actieve bloeding.
· U lijdt aan ernstige lever- of nierstoornissen.
· U lijdt aan ernstig hartfalen (hartinsufficiëntie).
· U bent ernstig gedehydrateerd (veroorzaakt door braken, diarree of onvoldoende drinken).
· Tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap.
· Bij kinderen onder 8 kg of jonger dan 6 maanden, aangezien deze dosissterkte door het relatief
hoge gehalte aan actieve bestanddelen niet geschikt is.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Ibuprofen EG?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Ibuprofen EG inneemt.
De bijwerkingen kunnen beperkt worden door gebruik van de laagst werkzame dosis voor de kortst
mogelijke duur die nodig is om de symptomen onder controle te krijgen.
Gastro-intestinale veiligheid
Het gebruik van Ibuprofen EG gelijktijdig met niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen
(NSAID's), waaronder de zogenaamde COX-2-remmers (cyclo-oxygenase-2-remmers) moet worden
vermeden.
Ouderen
Ouderen vertonen vaker negatieve reacties op NSAID's, vooral maagdarmbloeding en -perforatie, die
fataal kunnen zijn.
Gastro-intestinale bloeding, ulceratie en perforatie
Maagdarmbloedingen, maagzweren en perforatie, die fataal kunnen zijn, werden gerapporteerd bij de
behandeling met alle NSAID's. Deze bijwerkingen traden op elk moment van de behandeling op, met
of zonder waarschuwingssymptomen of een voorgeschiedenis van ernstige gastro-intestinale
gebeurtenissen.
Het risico op maagdarmbloedingen, maagzweren en perforatie is hoger bij hogere doses NSAID's en
bij patiënten met een voorgeschiedenis van maagzweren, vooral indien gecompliceerd met een
bloeding of een perforatie (zie rubriek 2 `Wanneer mag u Ibuprofen EG
niet gebruiken?') en bij
oudere patiënten. Deze patiënten moeten de behandeling starten met de laagst beschikbare dosering.
Een combinatietherapie met beschermende middelen (zoals misoprostol of protonpompremmers) moet
worden overwogen bij deze patiënten en ook bij patiënten die tevens een lage dosis acetylsalicylzuur
(ASZ) moeten krijgen of andere geneesmiddelen die het gastro-intestinale risico kunnen verhogen.
Patiënten met een voorgeschiedenis van bijwerkingen ter hoogte van het maagdarmkanaal, vooral
ouderen, moeten alle ongewone buikklachten (in het bijzonder maagdarmbloedingen) melden, vooral
in het begin van de behandeling.
Voorzichtigheid is geboden indien u andere geneesmiddelen gebruikt die het risico op
maagdarmzweer of - bloeding kunnen verhogen, zoals orale corticosteroïden, anticoagulantia
(bloedverdunners) zoals warfarine, selectieve serotonineheropnameremmers (gebruikt voor de
behandeling van psychische stoornissen waaronder depressie) of plaatjesaggregatieremmers zoals
acetylsalicylzuur (zie rubriek 2 `Neemt u nog andere geneesmiddelen in?').
Indien u een maagdarmbloeding of -zweer krijgt tijdens de behandeling met Ibuprofen EG, moet u de
behandeling met Ibuprofen EG stopzetten en een arts raadplegen.
Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van NSAID's bij patiënten met een voorgeschiedenis van
maagdarmaandoeningen (colitis ulcerosa, ziekte van Crohn) omdat hun toestand kan verergeren (zie
rubriek 4).
Cardiovasculaire en cerebrovasculaire effecten
Geneesmiddelen zoals Ibuprofen EG kunnen worden geassocieerd met een klein verhoogd risico op
hartinfarct (myocardinfarct) of beroerte. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en
het geneesmiddel langer gebruikt wordt. Neem niet meer in dan de voorgeschreven dosis en gebruik
het geneesmiddel niet langer dan de voorgeschreven duur van de behandeling (3 dagen bij kinderen of
bij de behandeling van koorts en 4 dagen bij de behandeling van pijn bij adolescenten en
volwassenen).
Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte gehad hebt, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een
risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes, een hoge
cholesterolspiegel heeft of wanneer u rookt), moet u uw behandeling bespreken met uw arts of
apotheker.
Huidreacties
Ernstige huidreacties met roodheid en blaren, soms met fatale afloop, werden zeer zelden
gerapporteerd bij gebruik van NSAID's (exfoliatieve dermatitis, Stevens-Johnsonsyndroom en
toxische epidermale necrolyse/Lyellsyndroom; zie rubriek 4). Het risico op die reacties blijkt het
hoogst te zijn in het begin van de behandeling. Meestal treden deze reacties immers op tijdens de
eerste maand van de behandeling. U moet het gebruik van Ibuprofen EG stoppen en onmiddellijk een
arts raadplegen, zodra er huiduitslag, slijmvliesletsels of andere tekenen van overgevoeligheid
verschijnen.
Bij waterpokken (varicella) wordt aangeraden Ibuprofen EG niet te gebruiken.
Andere opmerkingen
Ibuprofen EG dient enkel te worden gebruikt na zorgvuldige afweging van de voordelen en de risico's
bij patiënten met
· bepaalde aangeboren stoornissen met betrekking tot de bloedaanmaak (bv. acute intermitterende
porfyrie)
· bepaalde auto-immuunziektes (systemische lupus erythematosus (SLE) en gemengde
bindweefselziekte).
Bijzondere nauwlettende medische controle is vereist:
· indien u lijdt aan nier- of leverstoornissen
· wanneer u gedehydrateerd bent
· kort na een ingrijpende operatie
· indien u een allergie hebt (bv. huidreacties op andere geneesmiddelen, astma, hooikoorts),
chronische zwelling van het neusslijmvlies of chronische obstructieve longziekte.
Zeer zelden werden ernstige acute overgevoeligheidsreacties (bv. anafylactische shock) waargenomen.
Bij de eerste tekenen van ernstige overgevoeligheidsreactie na inname van Ibuprofen EG moet de
behandeling worden stopgezet. Afhankelijk van de symptomen moeten de vereiste medische
maatregelen worden genomen door gespecialiseerd personeel.
Ibuprofen, de werkzame stof in Ibuprofen EG, kan tijdelijk de bloedplaatjesfunctie (aggregatie van
bloedplaatjes) remmen. Patiënten met stollingsstoornissen moeten daarom zorgvuldig gecontroleerd
worden.
Bij langdurige toediening van Ibuprofen EG moeten de leverwaarden, de nierfunctie en het aantal
bloedcellen regelmatig worden gecontroleerd.
Tijdens het gebruik van Ibuprofen EG moet u een arts of tandarts raadplegen/informeren vooraleer u
een operatie ondergaat.
Langdurig gebruik van om het even welke pijnstiller tegen hoofdpijn kan deze verergeren. In
dergelijke situatie of een vermoeden daarvan dient medisch advies te worden ingewonnen en de
behandeling te worden stopgezet. Bij patiënten die vaak of dagelijks hoofdpijn hebben ondanks (of
door) het regelmatige gebruik van geneesmiddelen tegen hoofdpijn, dient te worden gedacht aan de
diagnose van hoofdpijn door overmatig gebruik van geneesmiddelen (MOH: `medication overuse
headache').
Over het algemeen kan frequent gebruik van pijnstillers, vooral van een combinatie van meerdere
pijnstillende stoffen, leiden tot een permanente beschadiging van de nieren met risico op
nierinsufficiëntie (analgeticanefropathie).
NSAID's zoals ibuprofen kunnen de symptomen van infectie en koorts maskeren.
Ibuprofen EG behoort tot een groep geneesmiddelen (NSAID's) die de vruchtbaarheid van vrouwen
nadelig kan beïnvloeden. Dit effect is omkeerbaar door het gebruik van dit geneesmiddel te stoppen.
Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Lees de instructies in rubriek 2 `Wanneer mag u Ibuprofen EG
niet gebruiken?'.
Bij gedehydrateerde kinderen en jongeren bestaat een risico op nierinsufficiëntie.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Ibuprofen EG nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat
dan uw arts of apotheker.
Sommige anticoagulantia (geneesmiddelen tegen stolling) (zoals acetylsalicylzuur [aspirine],
warfarine, ticlopidine), sommige geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (ACE-remmers zoals
captopril, bètablokkers, angiotensine II-receptorantagonisten) en zelfs sommige andere
geneesmiddelen kunnen een invloed uitoefenen op de behandeling met Ibuprofen EG of erdoor
worden beïnvloed. Daarom moet u steeds het advies van een arts vragen voordat u Ibuprofen EG
samen met andere geneesmiddelen gebruikt.
Gelijktijdig gebruik van Ibuprofen EG met digoxine (gebruikt voor het versterken van het hart),
fenytoïne (gebruikt voor de behandeling van stuipen) of lithium (gebruikt voor de behandeling van
mentale ziektes) kan de serumconcentraties van deze geneesmiddelen verhogen. Controle van de
serumspiegels van lithium, digoxine en fenytoïne is in de regel niet vereist bij correct gebruik
(maximaal 4 dagen).
Ibuprofen EG kan de werking van plaspillen (diuretica) en geneesmiddelen voor hoge bloeddruk
(antihypertensiva) verminderen en er kan een verhoogd risico ontstaan voor de nieren.
Ibuprofen EG kan de werking van ACE-remmers (gebruikt bij de behandeling van hartfalen en hoge
bloeddruk) verminderen. Bij gelijktijdig gebruik is er bovendien een verhoogd risico op
nierstoornissen.
De gelijktijdige toediening van Ibuprofen EG en kaliumsparende diuretica (bepaalde plaspillen) kan
leiden tot een verhoging van de kaliumspiegels in het bloed.
Er is een verhoogd risico op maagdarmzweren of -bloeding bij gelijktijdig gebruik van Ibuprofen EG
en glucocorticoïden of andere ontstekingsremmers en pijnstillers uit de NSAID-groep.
Plaatjesaggregatieremmers zoals acetylsalicylzuur en bepaalde antidepressiva (selectieve
serotonineheropnameremmers/SSRI's) kunnen het risico op een maagdarmbloeding verhogen.
De toediening van Ibuprofen EG binnen 24 uur vóór of na toediening van methotrexaat kan leiden tot
verhoogde concentraties van methotrexaat en de ongewenste effecten ervan versterken.
Het risico op nierschade door ciclosporine (gebruikt om afstoting van getransplanteerde organen te
voorkomen en reumastoornissen te behandelen) is hoger bij gelijktijdige toediening van sommige niet-
steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen. Dit effect kan ook niet uitgesloten worden bij elke
combinatie van ciclosporine met ibuprofen.
Geneesmiddelen die probenecid of sulfinpyrazon bevatten (gebruikt om jicht te behandelen) kunnen
leiden tot een vertraagde eliminatie van ibuprofen. Dit kan leiden tot een opstapeling van ibuprofen in
het lichaam en verhoogde ongewenste effecten.
NSAID's kunnen de effecten van antistollingsmiddelen (bloedverdunners), zoals warfarine, vergroten.
Bij een combinatie van deze behandelingen is het aangewezen de bloedstolling te controleren.
Klinisch onderzoek heeft interacties aangetoond tussen NSAID's en sulfonylurea (gebruikt om de
bloedglucose te verlagen). Hoewel interacties tussen ibuprofen en sulfonylurea tot op heden niet
beschreven werden, is bij gelijktijdig gebruik een controle van bloedglucosewaarden aanbevolen als
voorzorgsmaatregel.
Tacrolimus: Het risico op nefrotoxiciteit neemt toe als de twee geneesmiddelen samen worden
toegediend.
Zidovudine: Bij hiv-positieve hemofiliepatiënten (`bloeders') die gelijktijdig zidovudine en ibuprofen
gebruiken, zijn aanwijzingen van een hoger risico op haemarthrose (bloeding in een gewricht) en
bloeduitstortingen.
Chinolonantibiotica: Wanneer beide geneesmiddelen gelijktijdig worden gebruikt kan er een verhoogd
risico ontstaan op convulsies.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Tijdens het gebruik van Ibuprofen EG wordt het drinken van alcohol afgeraden.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap
Overleg met uw arts indien u tijdens het gebruik van Ibuprofen EG zwanger wordt. Vermijd het
gebruik van dit geneesmiddel tijdens de eerste zes maanden van de zwangerschap, behalve als uw arts
u anders voorschrijft. Gebruik dit geneesmiddel niet tijdens de laatste drie maanden van de
zwangerschap, omdat er dan een verhoogd risico is op complicaties voor moeder en kind.
Borstvoeding
Slechts kleine hoeveelheden ibuprofen (de werkzame stof) en zijn metabolieten gaan over in de
moedermelk. Aangezien er tot nog toe geen schadelijke effecten bij zuigelingen bekend zijn, is het
gewoonlijk niet nodig de borstvoeding te onderbreken tijdens een kortdurend gebruik van ibuprofen in
de aanbevolen dosering.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Bijwerkingen, zoals vermoeidheid en duizeligheid, kunnen optreden bij gebruik van Ibuprofen EG.
Als gevolg hiervan kan het reactievermogen in individuele gevallen veranderd zijn en het vermogen
actief deel te nemen aan het verkeer alsook het besturen van machines aangetast zijn. Dit geldt vooral
bij interactie met alcohol. Het is mogelijk dat u niet meer in staat bent snel en adequaat genoeg op
onverwachte en plotselinge gebeurtenissen te reageren. In dat geval, rijd niet met uw auto of andere
voertuigen; gebruik geen machines en voer geen gevaarlijke taken uit.
Ibuprofen EG bevat vloeibare maltitol, natriummethylparahydroxybenzoaat en
natriumpropylparahydroxybenzoaat
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw
arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Natriummethylparahydroxybenzoaat en natriumpropylparahydroxybenzoaat kunnen allergische
reacties veroorzaken (wellicht vertraagd).
3. Hoe neemt u Ibuprofen EG in?
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
De gebruikelijke dosering, tenzij anders voorgeschreven door uw arts, is:
Lichaamsgewicht
Enkelvoudige dosis
Max. dagelijkse
(leeftijd)
dosis
8 kg ­ 9 kg (6
50 mg ibuprofen
200 mg ibuprofen
maanden ­ 11
(1,25 ml)
(5 ml)
maanden)
10 kg ­ 15 kg
100 mg ibuprofen
300 mg ibuprofen
(1 jaar ­ 3 jaar)
(2,5 ml)
(7,5 ml)
16 kg ­ 19 kg
150 mg ibuprofen
450 mg ibuprofen
(4 jaar ­ 5 jaar)
(3,75 ml)
(11,25 ml)
20 kg ­ 29 kg
200 mg ibuprofen
600 mg ibuprofen
(6 jaar ­ 9 jaar)
(5 ml)
(15 ml)
30 kg ­ 39 kg
200 mg ibuprofen
800 mg ibuprofen
(10 jaar ­ 11 jaar)
(5 ml)
(20 ml)
40 kg
200-400 mg
1200 mg
(Volwassenen en
ibuprofen (5-10 ml)
ibuprofen (30 ml)
adolescenten van
12 jaar en ouder)
Bij kinderen en adolescenten hangt de dosis Ibuprofen EG af van het lichaamsgewicht, gewoonlijk 7
tot 10 mg/kg lichaamsgewicht als enkelvoudige dosis, tot maximaal 30 mg/kg lichaamsgewicht als
totale dagelijkse dosis.
Na het nemen van een enkelvoudige dosis dient men ten minste 6 uur te wachten vooraleer een
volgende dosis te nemen.
De aanbevolen dosering niet overschrijden.
Dosering bij oudere patiënten
Er is geen specifieke aanpassing van de dosis vereist.
Toedieningswijze
Voor oraal gebruik.
Patiënten met een gevoelige maag wordt aangeraden Ibuprofen EG in te nemen tijdens een maaltijd.
Het flesje goed schudden vóór gebruik! Voor een exacte dosering is de verpakking voorzien van een
maatlepel met twee uiteinden (het grote uiteinde meet 5 ml, het kleine uiteinde meet 2,5 ml en het
binnenste merkteken van het kleine uiteinde meet 1,25 ml). Door de lepel tweemaal te gebruiken kan
3,75 ml bereikt worden (2,5 ml en 1,25 ml).
Dit geneesmiddel kan direct met de maatlepel of met water of sap ingeslikt worden.
doseerspuit (met een schaalverdeling van 1,25 ml/8-9 kg, 2,50 ml/10-15 kg, 3,75 ml/16-19 kg en
5,00 ml/20-39 kg).
1. Gebruik de doseerspuit voor orale toediening als volgt:
Schud de fles goed vóór gebruik!
2. Breng de doseerspuit in de flessenhals zodat het goed past.
3. Schud de fles.
4. Draai de fles ondersteboven om de doseerspuit te vullen. Houd de doseerspuit goed vast en trek
voorzichtig de zuiger naar beneden, totdat de vloeistof tot aan het gewenste streepje komt.
5. Zet de fles weer recht en verwijder de doseerspuit uit de flessenhals door de spuit voorzichtig te
draaien.
6. Breng de tip van de doseerspuit in de mond van uw kind om de vloeistof toe te dienen. Om de
doseerspuit te legen dient u de zuiger voorzichtig in de spuitcilinder te duwen terwijl u de snelheid
aanpast aan de snelheid waaraan uw kind kan slikken.
Dit geneesmiddel kan direct met de doseerspuit voor orale toediening of met water of sap worden
ingeslikt.
Neem de doseerspuit voor orale toediening na gebruik uit elkaar (verwijder de zuiger van de
spuitcilinder). Voor ieder gebruik dient u de spuit zorgvuldig te spoelen met warm water en te drogen.
Duur van de behandeling
Uitsluitend voor kortdurend gebruik.
Indien dit geneesmiddel langer dan 3 dagen moet worden toegediend aan kinderen en jongeren,
of indien de symptomen verergeren, dient een arts te worden geraadpleegd.
Indien bij volwassenen Ibuprofen EG langer dan 3 dagen nodig is bij koorts of langer dan 4 dagen bij
de behandeling van pijn, of als de symptomen erger worden, moet een arts geconsulteerd worden.
Indien u de indruk heeft dat de werking van Ibuprofen EG te sterk of te zwak is, raadpleeg uw arts of
apotheker.
Heeft u of uw kind te veel van Ibuprofen EG ingenomen?
Neem Ibuprofen EG in overeenstemming met de instructies van uw arts of de doseringsinstructies in
deze bijsluiter. Verhoog de dosis niet indien u vindt dat de pijnstillende werking te zwak is. Raadpleeg
uw arts of apotheker.
Verstoringen van het centrale zenuwstelsel kunnen voorkomen als symptoom van een overdosis, bv.
hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid en verlies van bewustzijn (waaronder stuipen bij kinderen), maar
ook buikpijn, misselijkheid en braken.
Bovendien zijn bloedingen in het maagdarmkanaal, leverstoornissen en nierstoornissen ook mogelijk.
Verder kunnen zich ook bloeddrukdaling, verminderde ademhaling (ademhalingsdepressie) en paarse
verkleuring van de huid en slijmvliezen (cyanose) voordoen.
Er bestaat geen specifiek antidotum.
Wanneer u te veel van Ibuprofen EG heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). Afhankelijk van de ernst van de intoxicatie zal hij of
zij beslissen welke maatregelen getroffen moeten worden.
Bent u vergeten Ibuprofen EG in te nemen?
Als u vergeten bent een dosis in te nemen, neem dan bij de volgende dosis niet meer dan de normaal
aanbevolen hoeveelheid in.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Als bij u een van onderstaande bijwerkingen optreedt, bespreek deze dan met uw arts. Hij zal beslissen
wat u moet doen.
De lijst van de volgende bijwerkingen omvat alle bijwerkingen die werden beschreven bij de
behandeling met ibuprofen, ook bij reumapatiënten die gedurende lange tijd met hoge doseringen
werden behandeld. De vermelde frequenties die ook zeer zeldzame rapporten omvatten, slaan op een
kortdurend gebruik van orale dagdoseringen tot hoogstens 1200 mg ibuprofen (= 30 ml Ibuprofen EG)
voor orale vormen en maximaal 1800 mg voor zetpillen.
Men moet er rekening mee houden dat de volgende bijwerkingen voornamelijk dosisgebonden zijn en
van patiënt tot patiënt kunnen variëren.
De vaakst waargenomen bijwerkingen zijn gastro-intestinaal van aard. Maagdarmzweren (peptische
zweren), perforatie of maagdarmbloedingen, soms fataal, vooral bij bejaarden, kunnen optreden (zie
rubriek 2). Misselijkheid, braken, diarree, winderigheid, constipatie, indigestie, buikpijn, teerachtige
ontlasting, bloedbraken, ontsteking van het mondslijmvlies met zweren (stomatitis ulcerosa),
verergering van colitis en ziekte van Crohn (zie rubriek 2) werden gemeld na toediening van
ibuprofen. Minder vaak werd een ontsteking van het maagslijmvlies (gastritis) waargenomen. Vooral
het risico op gastro-intestinale bloeding is afhankelijk van de doseringen en de duur van de
behandeling.
Oedeem, hoge bloeddruk en hartfalen werden gemeld als gevolg van behandeling met NSAID's.
Geneesmiddelen zoals Ibuprofen EG kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd
risico op een hartaanval (`myocardinfarct') of beroerte.
Vaak (kan optreden bij maximum 1 op 10 patiënten)
· Maagdarmklachten, bv. maagzuur, buikpijn, misselijkheid, braken, winderigheid, diarree,
constipatie en licht gastro-intestinaal bloeden, dat in uitzonderlijke gevallen kan leiden tot anemie.
U moet de behandeling met ibuprofen stoppen en onmiddellijk uw arts verwittigen als u relatief
ernstige pijn voelt in de bovenbuik, als u bloed begint te braken, als u bloed opmerkt in uw stoelgang
of als uw stoelgang zwart is.
Soms (kan optreden bij maximum 1 op 100 patiënten)
· Verstoring van het centrale zenuwstelsel, zoals hoofdpijn, duizeligheid, slapeloosheid,
rusteloosheid, prikkelbaarheid of vermoeidheid.
· Gezichtsstoornissen. In dit geval moet u uw arts verwittigen en mag u ibuprofen niet meer
gebruiken.
· Maag- of duodenumzweren (peptische zweren), soms met bloeding en perforatie, ontsteking van
het mondslijmvlies met zweren (ulceratieve stomatitis), verergering van colitis of ziekte van
Crohn, ontsteking van het maagslijmvlies (gastritis).
U moet de behandeling met ibuprofen
stoppen en onmiddellijk uw arts verwittigen als u relatief ernstige pijn voelt in de bovenbuik, als u
bloed begint te braken, als u bloed opmerkt in uw stoelgang of als uw stoelgang zwart is.
· Overgevoeligheidsreacties met huiduitslag en jeuk en astma-aanvallen (mogelijk gepaard gaand
met een bloeddrukdaling).
In dit geval moet u onmiddellijk uw arts verwittigen en het gebruik van Ibuprofen EG
stoppen.

Zelden (kan optreden bij maximum 1 op 1.000 patiënten)
· Oorsuizen (tinnitus).
· Beschadiging van het nierweefsel (papillaire necrose), vooral bij langdurig gebruik, verhoogde
urinezuurconcentratie in het bloed.
Zeer zelden (kan optreden bij maximum 1 op 10.000 patiënten)
· Hartkloppingen, hartfalen (hartinsufficiëntie), hartinfarct.
· Stoornissen bij de bloedaanmaak (anemie, leukopenie, trombocytopenie, pancytopenie,
agranulocytose).
De eerste tekenen hiervan kunnen zijn: koorts, keelpijn, oppervlakkige wondjes in de mond,
griepachtige klachten, abnormaal ernstige vermoeidheid, neus- en huidbloedingen.
Bij het optreden van deze verschijnselen, moet u onmiddellijk stoppen met de inname van
Ibuprofen EG en uw arts consulteren. U mag deze stoornissen niet zelf behandelen met
pijnstillers of koortsverlagende geneesmiddelen.

· Ontsteking van de slokdarm (oesophagitis) en alvleesklier (pancreatitis).
· Vorming van membraanachtige vernauwing in de dunne en dikke darm (intestinale, diafragma-
achtige vernauwingen)
· Verminderde urine-uitscheiding en toename van waterophoping in de weefsels (oedeem), vooral
bij patiënten met hoge bloeddruk of verstoorde nierfunctie, nefrotisch syndroom (waterophoping
in het lichaam [oedeem] en te veel eiwitten in de urine), ontstekingen in de nier (interstitiële
nefritis), die gepaard kan gaan met acute stoornissen van de nierwerking.
Vermindering van de urine-uitscheiding en vochtophoping in het lichaam (oedeem) en zich algemeen
onwel voelen kunnen wijzen op zowel een nieraandoening, als op het uitvallen van de nierfunctie.
Wanneer deze symptomen optreden of verergeren, neem dan Ibuprofen EG niet verder in en
raadpleeg onmiddellijk uw arts.

· Ernstige huidreacties zoals huiduitslag met roodheid en blaarvorming (bv. Stevens-
Johnsonsyndroom, toxische epidermale necrolyse/Lyellsyndroom), haaruitval (alopecia).
In uitzonderlijke gevallen kunnen ernstige huidinfecties en complicaties van de weke weefsels
optreden tijdens een waterpokkeninfectie.
· Verergering van ontstekingen door infectie (bv. ontwikkeling van necrotiserende fasciitis) tijdelijk
gepaard gaand met het gebruik van sommige ontstekingsremmers (NSAID's waartoe ook
Ibuprofen EG behoort).
· Symptomen van aseptische meningitis, zoals ernstige hoofdpijn, misselijkheid, braken, koorts,
nekstijfheid of bewustzijnsvertroebeling, werden waargenomen tijdens het gebruik van ibuprofen.
Er lijkt een groter risico te zijn voor patiënten die reeds lijden aan bepaalde auto-immuunziekten
(systemische lupus erythematosus, gemengde bindweefselaandoening).
Als tekenen van een infectie (bv. roodheid, zwelling, hoge temperatuur, pijn, koorts)
optreden of verergeren tijdens het gebruik van Ibuprofen EG, raadpleeg dan onmiddellijk
uw arts.

· Hoge bloeddruk (arteriële hypertensie).
· Ernstige algemene overgevoeligheidsreacties. Ze kunnen zich uiten als gezichtsoedeem, zwelling
van de tong, interne zwelling van het innerlijke strottenhoofd met vernauwing van de luchtwegen,
kortademigheid, hartkloppingen, bloeddrukdaling tot zelfs levensbedreigende shock.
Als een van deze symptomen optreedt, wat al kan gebeuren na het eerste gebruik van
ibuprofen, is onmiddellijke medische hulp vereist.

· Verstoorde leverwerking, leverschade, vooral bij langdurige therapie, leverfalen, acute ontsteking
van de lever (hepatitis).
Bij langdurig gebruik moeten de leverwaarden regelmatig gecontroleerd worden.
· Psychotische reacties, depressie.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden
via de website: www.fagg.be. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te
verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
5. Hoe bewaart u Ibuprofen EG?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos of
de fles na `EXP'. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Houbaarheid na opening
12 maanden
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in Ibuprofen EG?
De werkzame stof in Ibuprofen EG is: ibuprofen.
1 ml suspensie voor oraal gebruik bevat 40 mg ibuprofen.
1,25 ml bevat 50 mg ibuprofen.
2,5 ml bevat 100 mg ibuprofen.
3,75 ml bevat 150 mg ibuprofen.
5 ml bevat 200 mg ibuprofen.
De andere stoffen in Ibuprofen EG zijn citroenzuurmonohydraat, glycerol, vloeibare maltitol,
natriummethylparahydroxybenzoaat (E219), natriumpropylparahydroxybenzoaat (E217),
polysorbaat 80, natriumsaccharine, gezuiverd water, xanthaangom, kersenaroma.
Hoe ziet Ibuprofen EG eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Ibuprofen EG is een witachtige, orale suspensie en is verkrijgbaar in flessen van
polyethyleentereftalaat (PET) of amberkleurige glazen flessen met een kindveilige sluiting
(polypropyleen)
en een maatlepel met twee uiteinden met maatverdelingen 1,25 ml, 2,5 ml en 5 ml
en een polypropyleen applicator, voorzien van een doseerspuit voor orale toediening met
schaalverdeling (voor doseringen van 1,25 ml/8-9 kg, 2,50 ml/10-15 kg, 3,75 ml/16-19 kg en
5,00 ml/20-39 kg).
Verpakkingsgrootte: 100 ml
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Eurogenerics NV - Heizel Esplanade b22 - 1020 Brussel
Fabrikant
1) STADA Arzneimittel AG - Stadastr. 2-18 - 61118 Bad Vilbel - Duitsland
2) Eurogenerics NV - Heizel Esplanade b22 - 1020 Brussel
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Duitsland:
Ibusustad 40 mg/ml Suspension zum Einnehmen
België:
Ibuprofen EG 40 mg/ml suspensie voor oraal gebruik
Luxemburg:
Ibuprofen EG 40 mg/ml suspension buvable
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
BE409726 (PET fles)
BE409717 (amberkleurige glazen fles)
Afleveringswijze: vrije aflevering
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 07/2014.

Faites attention

  • N'utilisez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin
  • Ne faites confiance qu’aux notices accompagnant vos médicaments
  • N'utilisez pas de médicaments dont la de péremption est dépassée
  • Les notices sont fournies par l'AFMPS