Hurricaine 200 mg/g

BIJSLUITER
Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken.
Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig.
Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen heeft.
Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven, geef het dus niet door aan iemand anders. Het
kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als ze dezelfde verschijnselen hebben als u.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Hurricaïne Gel en waarvoor wordt het gebruikt ?
2. Wat u moet weten voordat u Hurricaïne Gel krijgt toegediend
3. Hoe wordt Hurricaïne Gel gebruikt ?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Hurricaïne Gel ?
6. Aanvullende informatie
Hurricaïne Gel
Benzocaïne
De werkzame stof is Benzocaïne 5,70 g per 28,5 g gel
Andere bestanddelen zijn Macrogol 400 – Macrogol 4000 - Natrium saccharinaat – Fritsbro
kersenaroma
Registratiehouder:
N.V. VEDEFAR
Moeremanslaan, 29
1710 Dilbeek
Fabrikant:
BEUTLICH Inc. Pharmaceutical
7006 N. Western Av.
Chicago Illinois 60645
U.S.A.
Registratienummer: 51 IS 2 F 7
1. Wat is Hurricaïne Gel en waarvoor wordt het gebruikt ?
Farmaceutische vorm en verpakkingsgrootte
Gel - flesje van 28,5 g
Gel voor gingivaal gebruik
Geneesmiddelengroep
Lokaal anestheticum
Therapeutische indicaties
Lokale oppervlakkige anesthesie van het tandvlees en het mondslijmvlies.
Hurricaïne Gel
13.02.2006
1/10
2. Wat u moet weten voordat u Hurricaïne Gel krijgt toegediend
Dien Hurricaïne Gel niet toe
als u overgevoelig (allergisch) bent voor benzocaïne of voor één van de andere bestanddelen van
Hurricaïne Gel.
Pas goed op met Hurricaïne Gel
als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Gelieve ook de rubriek “Gebruik van Hurricaïne Gel in
combinatie met andere geneesmiddelen” te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in
het verleden is geweest.
Gebruik van Hurricaïne Gel in combinatie met voedsel en drank
Niet van toepassing.
Zwangerschap
Hurricaïne Gel mag tijdens de zwangerschap slechts gebruikt worden, indien het mogelijke voordeel
opweegt tegenover de mogelijke risico’s.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.
Borstvoeding
Er bestaan geen gegevens over de hoeveelheden die in de moedermelk zouden kunnen teruggevonden
worden.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Hurricaïne Gel
Niet van toepassing.
Gebruik van Hurricaïne Gel in combinatie met andere geneesmiddelen
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als
het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is.
3. Hoe wordt Hurricaïne Gel toegediend ?
Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. Raadpleeg bij
twijfel uw arts of uw apotheker.
Hurricaïne-preparaten zijn uitsluitend bestemd voor artsen voor lokale anesthesie van het tandvlees/
mondslijmvlies, in heel geringe concentraties en meestal éénmalig.
Een cotton-tip laten doordrenken met Hurricaine Gel en aanwenden op het tandvlees/mondslijmvlies.
De gemiddelde aangewende hoeveelheid is 0.63 g (ongeveer 54 mg benzocaïne).
Laat 30 tot 60 seconden inwerken.
Een nieuwe dosis aanbrengen indien de werking niet voldoende is.
Uw arts zal u vertellen hoe lang u Hurricaïne Gel moet gebruiken.
Wat u moet doen wanneer u Hurricaïne Gel vergeet te gebruiken:
Hurricaïne Gel
13.02.2006
2/10
Niet van toepassing.
Verschijnselen die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Hurricaïne Gel wordt
gestopt:
Niet van toepassing.
Wat u moet doen als u meer van Hurricaïne Gel heeft gebruikt dan u zou mogen:
Indien door het innemen van dit preparaat een overdosering zou gebeuren, maakt een snelle hydrolyse
in de maag, van benzocaïne een niet toxische substantie.
Bij het inslikken van een grote hoeveelheid benzocaïne preparaat, kunnen rachie-anesthesie
(ongevoeligheid ter hoogte van de onderrug) en methemoglobinemie (verstoord zuurstoftransport in
het bloed) optreden.
Wanneer u te veel van Hurricaïne Gel heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
De patiënt moet onder medisch toezicht blijven gedurende de behandeling van deze overdosering.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan Hurricaïne Gel bijwerkingen hebben.
Allergische reacties kunnen voorkomen en kunnen eventueel een anafylactische shock veroorzaken.
De behandeling van een anafylactische shock bestaat uit het toedienen van: adrenaline, corticoïden,
antihistaminicum.
Er kan tevens methemoglobinemie (verstoord zuurstoftransport in het bloed) optreden, vooral bij
baby’s en jonge kinderen. Dit kan secundair leiden tot hart- en vaatproblemen zoals hartversnelling,
verlaagde bloeddruk en hartinfarct en tot effecten ter hoogte van het centraal zenuwstelsel zoals
neurologische effecten (slaapzucht en gevoelloosheid bij zeer ernstige gevallen van
methemoglobinemie), stuipen, slaperigheid, hoofdpijn en vermoeidheid.
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig
ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.
5. Hoe bewaart u Hurricaïne Gel ?
Bewaren buiten het zicht en buiten het bereik van kinderen.
Bewaren op kamertemperatuur (15-25°C).
Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Hurricaïne Gel niet meer na de datum achter “niet te gebruiken na” of “EXP” op de fles. De
vervaldatum is de laatste dag van de vermelde maand.
Hurricaïne Gel
13.02.2006
3/10
6. Aanvullende informatie
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of apotheker.
Desgewenst kan u ook contact opnemen met de contactpersoon van de registratiehouder.
N.V. VEDEFAR
Moeremanslaan, 29
1710 Dilbeek
Tel : 02.466.53.67
Afleveringswijze
Op medisch voorschrift.
A. Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in juni 2004
B. De datum van de goedkeuring van deze bijsluiter is 13.02.2006
NOTICE
Veuillez lire attentivement l’intégralité de cette notice avant d’utiliser ce médicament.
Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
Si vous avez d’autres questions, demandez plus d’informations à votre médecin ou votre
pharmacien.
Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais a quelqu’un d’autre,
même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
Contenu de cette notice
1. Qu'est-ce que Hurricaïne Gel et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d’administrer Hurricaïne Gel ?
3. Comment utiliser Hurricaïne Gel ?
4. Les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Hurricaïne Gel ?
6. Informations supplémentaires
Hurricaïne Gel
Benzocaïne
La substance active est la Benzocaïne, à raison de 5,70 g par 28,5 g de gel
Les autres composants sont Macrogol 400
Macrogol 4000
-
Saccharinate sodique – Arôme de
cerise Fritsbro
Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché :
N.V. VEDEFAR
Moeremanslaan, 29
1710 Dilbeek
Hurricaïne Gel
13.02.2006
4/10
Fabricant :
BEUTLICH Inc. Pharmaceutical
7006 N. Western Av.
Chicago Illinois 60645
U.S.A.
Numéro de l’Autorisation de Mise sur le Marché
:
51 IS 2 F 7
1. Qu'est-ce que Hurricaïne Gel et dans quel cas est-il utilisé ?
La forme pharmaceutique et les autres présentations
Gel – flacon de 28,5 g
Gel gingival
Le groupe pharmacothérapeutique
Anesthésique local.
Les indications thérapeutiques
Anesthésies superficielles et locales de la gencive et de la muqueuse buccale.
2. Quelles sont les informations à connaître avant d’adminstrer Hurricaïne
Gel ?
N’administrez pas Hurricaïne Gel
si vous êtes hypersensible (allergique) à benzocaïne ou à l’un des autres composants d’Hurricaïne
Gel.
Faites attention
si vous utilisez déjà d’autres médicaments. Veuillez lire également la rubrique “Utilisation
d’Hurricaïne Gel en association avec d’autres médicaments”.
Veuillez consulter votre médecin si une des mises en garde mentionnées ci-dessus est d’application
pour vous, ou si elle l’a été dans le passé.
Utilisation d’Hurricaïne Gel en association avec des aliments ou des boissons
Non applicable.
Grossesse
Hurricaïne Gel ne peut être utilisé durant la grossesse que si le bénéfice potentiel l’emporte sur les
risques possibles.
Veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant d’utiliser tout médicament.
Allaitement
Il n’existe aucune indication concernant les concentrations qui pourraient se retrouver dans le lait
maternel.
Veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant d’utiliser tout médicament.
Conduite de véhicules et utilisation de machines
Non applicable.
Hurricaïne Gel
13.02.2006
5/10
Informations importantes concernant certains composants d’Hurricaïne Gel
Non applicable.
Utilisation d’Hurricaïne Gel en association avec d’autres médicaments
Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous utilisez d’autres médicaments ou si vous
en avez utilisé récemment même s'il s'agit de médicaments obtenus sans ordonnance.
3. Comment administrer Hurricaïne Gel ?
Veuillez suivre rigoureusement ces instructions, à moins que votre médecin vous en ait donné d’autres.
En cas d’incertitude, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien.
Les préparations à base d’Hurricaïne sont exclusivement réservées aux médecins, pour l’anesthésie
locale de la gencive/muqueuse buccale, en concentration très faible et généralement en administration
unique.
Imbiber un cotton d’ouate stérile dans du gel Hurricaine et l’appliquer sur la gencive/muqueuse
buccale. L’application moyenne est de 0,63 g (environ 54 mg de benzocaïne).
Temps d’application : 30 à 60 secondes.
Une nouvelle application en cas d’effet insuffisant.
Votre médecin vous dira combien de temps vous devrez utiliser Hurricaïne Gel.
Si vous avez oublié d’utiliser Hurricaïne Gel:
Non applicable.
Effets pouvant apparaître lorsque le traitement par Hurricaïne Gel est arrêté:
Non applicable.
Si vous avez utilisé plus d’Hurricaïne Gel que vous n’auriez dû:
Si un surdosage devait se produire suite à la prise de cette préparation, une hydrolyse rapide dans
l’estomac rend la benzocaïne en substance non toxique.
L’ingestion de grandes doses de benzocaïne peut provoquer une rachie-anesthésie (insensibilité au
niveau du bas du dos) et de la méthémoglobinémie (altération du transport d’oxygène dans le sang).
Si vous avez utilisé trop d’Hurricaïne Gel, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre
pharmacien ou le Centre Anti-poison (070/245.245).
Le patient doit rester sous contrôle médical pendant le traitement pour un surdosage.
4. Les effets indésirables éventuels
Comme tous les médicaments, Hurricaïne Gel peut avoir des effets indésirables.
Des réactions allergiques peuvent survenir et éventuellement causer un choc anaphylactique.
Le choc anaphylactique est traité par l’administration d’adrénaline, de corticoïde et d’antihistaminique.
Une méthémoglobinémie (altération du transport d’oxygène dans le sang
)
peut également se
développer, surtout chez les bébés et les jeunes enfants. Cette affection peut ensuite entraîner des
problèmes cardiovasculaires, tels que tachycardie, hypotension et infarctus du myocarde, et des effets
au niveau du système nerveux central, comme des effets neurologiques (léthargie et perte de sensibilité
dans les cas très sévères de méthémoglobinémie), convulsions, somnolence, maux de tête et fatigue.
Hurricaïne Gel
13.02.2006
6/10
Si vous constatez un effet indésirable non mentionné dans cette notice et que vous considérez comme
grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.
5
Comment conserver Hurricaïne Gel ?
Conserver hors de la vue et hors de portée des enfants.
Conservation à température ambiante (15-25°C).
Date de péremption
N’utilisez plus Hurricaïne Gel après la date de péremption figurant sur le flacon après la mention “Ne
pas utiliser après” ou “EXP”. La date d’expiration est le dernier jour du mois indiqué.
6. Informations supplémentaires
Prenez contact avec votre médecin ou votre pharmacien pour toute information relative à ce
médicament.
Si vous le désirez, vous pouvez aussi prendre contact avec le représentant local du titulaire de
l’autorisation de mise sur le marché.
N.V. VEDEFAR
Moeremanslaan, 29
1710 Dilbeek
Tél : 02.466.53.67
Mode de délivrance
Soumis à prescription médicale.
A. La dernière mise à jour de cette notice date de juin 2004
B. La date de l’approbation de la notice est 13.02.2006
__________________________________________________________________________________
PACKUNGSBEILAGE
Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses
Arzneimittels beginnen.
Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.
Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben und darf nicht an Dritte
weitergegeben werden. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese dieselben
Symptome haben wie Sie.
Inhalt von dieser Packungsbeilage
1. Was ist Hurricaïne Gel und wofür wird es angewendet ?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Hurricaïne Gel beachten ?
3. Wie ist Hurricaïne Gel anzuwenden ?
4. Mögliche Nebenwirkungen
5. Wie ist Hurricaïne Gel aufzubewahren ?
6. Weitere Angaben
Hurricaïne Gel
13.02.2006
7/10
Hurricaïne Gel
Benzocain
Der arzneilich wirksame Bestandteil ist Benzocain 5,70 g pro 28,5 g Gel
Die sonstigen Bestandteile sind Macrogol 400 – Macrogol 4000 – Natriumsaccharinat – Fritsbro
Kirscharoma
Zulassungsinhaber:
N.V. VEDEFAR
Moeremanslaan, 29
1710 Dilbeek
Hersteller:
BEUTLICH Inc. Pharmaceutical
7006 N. Western Av.
Chicago Illinois 60645
U.S.A.
Zulassungsnummer: 51 IS 2 F 7
1. Was ist Hurricaïne Gel und wofür wird es angewendet ?
Darreichungsform und Packungsgrößen
Gel – Flasche von 28,5 g
Gel zur Anwendung am Zahnfleisch
Kategorie wozu das Arzneimittel gehört
Lokales Anästhetikum.
Anwendungsgebiete
Lokaler Öberflächenanästhesie des Zahnfleisches und der Mundschleimhäuts.
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Hurricaïne Gel beachten
Hurricaïne Gel darf nicht angewendet werden,
wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Benzocain oder einem der sonstigen Bestandteile
von Hurricaïne Gel sind.
Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Hurricaïne Gel ist erforderlich,
wenn Sie noch andere Arzneimittel anwenden; dann bitten wir Sie auch die Rubrik „Anwendung
von Hurricaîne Gel in Kombination mit anderen Arzneimitteln“ durchzulesen.
Verständigen Sie bitte Ihren Arzt falls einer der oben erwähnten Warnungen auf Sie entweder jetzt
oder in der Vergangenheit zu trifft.
Anwendung von Hurricaïne Gel zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken
Nicht zutreffend.
Schwangerschaft
Hurricaïne Gel darf während der Schwangerschaft nur angewendet werden, wenn der mögliche Vorteil
die möglichen Risiken überwiegt.
Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.
Hurricaïne Gel
13.02.2006
8/10
Stillzeit
Es liegen keine Angaben über die Mengen vor, die in der Muttermilch nachgewiesen werden können.
Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.
Verkehrstüchtigkeit und der Gebrauch von Maschinen
Nicht zutreffend.
Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Hurricaïne Gel
Nicht zutreffend.
Anwendung von Hurricaïne Gel in Kombination mit anderen Arzneimitteln
Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel
anwenden oder vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige
Arzneimittel handelt.
3. Wie ist Hurricaïne Gel anzuwenden ?
Wenn von Ihrem Arzt nicht anders verordnet, befolgen Sie diese Anweisungen genau.
Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.
Hurricaïne-Präparate sind ausschließlich für Ärzte zur Lokalanästhesie von Zahnfleisch/
Mundschleimhaut, in sehr geringen Konzentrationen und meistens einmalig, bestimmt.
Ein Wattestäbchen mit Hurricaïne Gel tränken und auf das Zahnfleisch/Mundschleimhaut auftragen.
Die durchschnittlich verwendete Menge liegt bei 0,63 g (ca. 54 mg Benzocain).
30 bis 60 Sekunden einwirken lassen.
Eine neue Dosis auftragen, falls die Wirkung nicht ausreichend ist.
Ihr Arzt wird Ihnen sagen, wie lange Sie Hurricaïne Gel anwenden müssen.
Wenn Sie die Anwendung von Hurricaïne Gel vergessen haben:
Nicht zutreffend.
Auswirkungen, wenn die Behandlung mit Hurricaïne Gel abgebrochen wird:
Nicht zutreffend.
Wenn Sie eine größere Menge von Hurricaïne Gel angewendet haben, als Sie sollten:
Wenn es durch Verschlucken dieses Präparats zu einer Überdosierung kommt, macht eine schnelle
Hydrolyse im Magen aus Benzocain eine nicht toxische Substanz.
Das Schlucken einer groβen Menge des Benzocainpräparats kann zu Rachenanästhesie
(Gefühllosigkeit im unteren Rücken) und Methämoglobinemie (Störung des Sauerstofftransports im
Blut) führen.
Wenn Sie zuviel von Hurricaïne Gel gebraucht haben, nehmen Sie sofort Kontakt mit Ihren Arzt,
Apotheker oder der Giftnotrufzentrale auf (070/245.245).
Der Patient muβ während der Behandlung dieser Überdosierung unter medizinischer Aufsicht bleiben.
4. Mögliche Nebenwirkungen
Wie alle Arzneimittel kann Hurricaïne Gel Nebenwirkungen haben.
Hurricaïne Gel
13.02.2006
9/10
Allergische Reaktionen sind möglich und können eventuell einen anaphylaktischen Schock
verursachen.
Anaphylaktische Schocks werden mit Adrenalin, Corticoiden oder einem Antihistaminicum behandelt.
Es kann auch zu einer Methämoglobinämie (Störung des Sauerstofftransports im Blut) kommen, vor
allem bei Babys und kleinen Kindern. Dies kann in der Folge zu Herz- und Kreislaufproblemen wie
Herzrasen, niedrigem Blutdruck und Herzinfarkt und zu Wirkungen auf das Zentralnervensystem wie
neurologische Wirkungen (Schlafsucht und Gefühllosigkeit bei sehr schweren Fällen von
Methämoglobinämie), Krämpfen, Schläfrigkeit, Kopfschmerzen und Müdigkeit führen.
Wenn bei Ihnen eine Nebenwirkung auftritt, die in dieser Packungsbeilage nicht aufgeführt ist, oder
die Sie als schwer erfahren, teilen Sie sie Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
5. Wie ist Hurricaïne Gel aufzubewahren?
Für Kinder unzugänglich und ausser Sicht aufbewahren.
Bei Zimmertemperatur aufbewahren (15-25°C).
Verfalldatum
Sie dürfen Hurricaïne Gel nicht verwenden nach dem Datum hinter „nicht zu verwenden nach“ oder
„EXP“ auf dem Flasche. Das Verfalldatum ist der letzte Tag des angegebenen Monats.
6. Weitere angaben
Für weitere Informationen über dieses Arzneimittel nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Arzt oder
Apotheker auf.
Wenn Sie wollen, können Sie auch mit dem Zulassungsinhaber Kontakt aufnehmen.
N.V. VEDEFAR
Moeremanslaan, 29
1710 Dilbeek
Tel: 02.466.53.67
Abgabe
Verschreibungspflichtig.
A. Diese Packungsbeilage würde zuletzt im Juni 2004 überarbeitet
B. Das Datum der Genehmigung dieser Packungsbeilage ist 13.02.2006
Hurricaïne Gel
13.02.2006
10/10


Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken.
· Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig.
· Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen heeft.
· Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven, geef het dus niet door aan iemand anders. Het
kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als ze dezelfde verschijnselen hebben als u.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Hurricaïne Gel en waarvoor wordt het gebruikt ?
2. Wat u moet weten voordat u Hurricaïne Gel krijgt toegediend
3. Hoe wordt Hurricaïne Gel gebruikt ?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Hurricaïne Gel ?
6. Aanvullende informatie

Hurricaïne Gel
Benzocaïne
· De werkzame stof is Benzocaïne 5,70 g per 28,5 g gel
· Andere bestanddelen zijn Macrogol 400 ­ Macrogol 4000 - Natrium saccharinaat ­ Fritsbro
kersenaroma
Registratiehouder:
N.V. VEDEFAR
Moeremanslaan, 29
1710 Dilbeek
Fabrikant:
BEUTLICH Inc. Pharmaceutical
7006 N. Western Av.
Chicago Illinois 60645
U.S.A.
Registratienummer: 51 IS 2 F 7
1. Wat is Hurricaïne Gel en waarvoor wordt het gebruikt ?

Farmaceutische vorm en verpakkingsgrootte
Gel - flesje van 28,5 g
Gel voor gingivaal gebruik
Geneesmiddelengroep
Lokaal anestheticum
Therapeutische indicaties
Lokale oppervlakkige anesthesie van het tandvlees en het mondslijmvlies.
Hurricaïne Gel
13.02.2006
Hurricaïne Gel.

Pas goed op met Hurricaïne Gel
· als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Gelieve ook de rubriek 'Gebruik van Hurricaïne Gel in
combinatie met andere geneesmiddelen' te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in
het verleden is geweest.
Gebruik van Hurricaïne Gel in combinatie met voedsel en drank
Niet van toepassing.
Zwangerschap
Hurricaïne Gel mag tijdens de zwangerschap slechts gebruikt worden, indien het mogelijke voordeel
opweegt tegenover de mogelijke risico's.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.
Borstvoeding
Er bestaan geen gegevens over de hoeveelheden die in de moedermelk zouden kunnen teruggevonden
worden.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Hurricaïne Gel
Niet van toepassing.
Gebruik van Hurricaïne Gel in combinatie met andere geneesmiddelen
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als
het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is.

3. Hoe wordt Hurricaïne Gel toegediend ?
Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. Raadpleeg bij
twijfel uw arts of uw apotheker.
Hurricaïne-preparaten zijn uitsluitend bestemd voor artsen voor lokale anesthesie van het tandvlees/
mondslijmvlies, in heel geringe concentraties en meestal éénmalig.
Een cotton-tip laten doordrenken met Hurricaine Gel en aanwenden op het tandvlees/mondslijmvlies.
De gemiddelde aangewende hoeveelheid is 0.63 g (ongeveer 54 mg benzocaïne).
Laat 30 tot 60 seconden inwerken.
Een nieuwe dosis aanbrengen indien de werking niet voldoende is.
Uw arts zal u vertellen hoe lang u Hurricaïne Gel moet gebruiken.
Wat u moet doen wanneer u Hurricaïne Gel vergeet te gebruiken:
Hurricaïne Gel
13.02.2006
2/10
Hurricaïne Gel
13.02.2006
3/10
NOTICE

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.
· Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
· Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre
pharmacien.
· Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais a quelqu'un d'autre,
même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
Contenu de cette notice
1. Qu'est-ce que Hurricaïne Gel et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'administrer Hurricaïne Gel ?
3. Comment utiliser Hurricaïne Gel ?
4. Les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Hurricaïne Gel ?
6. Informations supplémentaires
Hurricaïne Gel
Benzocaïne
· La substance active est la Benzocaïne, à raison de 5,70 g par 28,5 g de gel
· Les autres composants sont Macrogol 400
­ Macrogol 4000
- Saccharinate sodique ­ Arôme de
cerise Fritsbro
Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché :
N.V. VEDEFAR
Moeremanslaan, 29
1710 Dilbeek
Hurricaïne Gel
13.02.2006
4/10
Numéro de l'Autorisation de Mise sur le Marché : 51 IS 2 F 7
1. Qu'est-ce que Hurricaïne Gel et dans quel cas est-il utilisé ?
La forme pharmaceutique et les autres présentations
Gel ­ flacon de 28,5 g
Gel gingival
Le groupe pharmacothérapeutique
Anesthésique local.
Les indications thérapeutiques
Anesthésies superficielles et locales de la gencive et de la muqueuse buccale.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'adminstrer Hurricaïne
Gel ?

N'administrez pas Hurricaïne Gel
· si vous êtes hypersensible (allergique) à benzocaïne ou à l'un des autres composants d'Hurricaïne
Gel.

Faites attention
· si vous utilisez déjà d'autres médicaments. Veuillez lire également la rubrique 'Utilisation
d'Hurricaïne Gel en association avec d'autres médicaments'.
Veuillez consulter votre médecin si une des mises en garde mentionnées ci-dessus est d'application
pour vous, ou si elle l'a été dans le passé.
Utilisation d'Hurricaïne Gel en association avec des aliments ou des boissons
Non applicable.
Grossesse
Hurricaïne Gel ne peut être utilisé durant la grossesse que si le bénéfice potentiel l'emporte sur les
risques possibles.
Veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant d'utiliser tout médicament.
Allaitement
Il n'existe aucune indication concernant les concentrations qui pourraient se retrouver dans le lait
maternel.

Veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant d'utiliser tout médicament.
Conduite de véhicules et utilisation de machines
Non applicable.
Hurricaïne Gel
13.02.2006
5/10
Hurricaïne Gel
13.02.2006
6/10

PACKUNGSBEILAGE

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses
Arzneimittels beginnen.

·
Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
·
Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.
·
Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben und darf nicht an Dritte
weitergegeben werden. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese dieselben
Symptome haben wie Sie.

Inhalt von dieser Packungsbeilage
1. Was ist Hurricaïne Gel und wofür wird es angewendet ?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Hurricaïne Gel beachten ?
3. Wie ist Hurricaïne Gel anzuwenden ?
4. Mögliche Nebenwirkungen
5. Wie ist Hurricaïne Gel aufzubewahren ?
6. Weitere Angaben
Hurricaïne Gel
13.02.2006
7/10
Benzocain
· Der arzneilich wirksame Bestandteil ist Benzocain 5,70 g pro 28,5 g Gel
· Die sonstigen Bestandteile sind Macrogol 400 ­ Macrogol 4000 ­ Natriumsaccharinat ­ Fritsbro
Kirscharoma
Zulassungsinhaber:
N.V. VEDEFAR
Moeremanslaan, 29
1710 Dilbeek
Hersteller:
BEUTLICH Inc. Pharmaceutical
7006 N. Western Av.
Chicago Illinois 60645
U.S.A.
Zulassungsnummer: 51 IS 2 F 7
1. Was ist Hurricaïne Gel und wofür wird es angewendet ?
Darreichungsform und Packungsgrößen
Gel ­ Flasche von 28,5 g
Gel zur Anwendung am Zahnfleisch
Kategorie wozu das Arzneimittel gehört
Lokales Anästhetikum.
Anwendungsgebiete
Lokaler Öberflächenanästhesie des Zahnfleisches und der Mundschleimhäuts.


2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Hurricaïne Gel beachten

Hurricaïne Gel darf nicht angewendet werden,
· wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Benzocain oder einem der sonstigen Bestandteile
von Hurricaïne Gel sind.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Hurricaïne Gel ist erforderlich,
· wenn Sie noch andere Arzneimittel anwenden; dann bitten wir Sie auch die Rubrik ,,Anwendung
von Hurricaîne Gel in Kombination mit anderen Arzneimitteln' durchzulesen.
Verständigen Sie bitte Ihren Arzt falls einer der oben erwähnten Warnungen auf Sie entweder jetzt
oder in der Vergangenheit zu trifft.
Anwendung von Hurricaïne Gel zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken
Nicht zutreffend.
Schwangerschaft
Hurricaïne Gel darf während der Schwangerschaft nur angewendet werden, wenn der mögliche Vorteil
die möglichen Risiken überwiegt.
Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.
Hurricaïne Gel
13.02.2006
8/10
13.02.2006
9/10
Hurricaïne Gel
13.02.2006
10/10

Faites attention

  • N'utilisez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin
  • Ne faites confiance qu’aux notices accompagnant vos médicaments
  • N'utilisez pas de médicaments dont la de péremption est dépassée
  • Les notices sont fournies par l'AFMPS