Hibidil 50 mg/100 ml

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker
HIBIDIL
®
50 mg/100 ml oplossing voor cutaan gebruik
Chloorhexidine digluconaat
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts, of
apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
-
Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
-
Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
Wat is Hibidil en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Wanneer mag u Hibidil niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u Hibidil?
Mogelijke bijwerkingen
Hoe bewaart u Hibidil?
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Wat is Hibidil en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Hibidil is een steriel rood gekleurd gebruiksklaar ontsmettingsmiddel op basis van chloorhexidine.
Hibidil is enkel voor uitwendig gebruik, niet voor inspuiting.
Hibidil is aangewezen voor:
-
voorbehoedende behandeling en ontsmetting van wonden.
-
de lokale behandeling van schimmelaandoeningen op de huid of huidaandoeningen veroorzaakt
door bacteriën.
-
voorbehoedende behandeling en ontsmetting van brandwonden. Wegens het beperkt beschikbaar
volume betreft het uiteraard niet-uitgebreide brandwonden.
-
voorbehoedende zorgen en ontsmetting van de bilnaad en uitwendige geslachtsdelen o.a. in geval
van operatieve verbreding van de schede-ingang (episiotomie).
-
voorbehoedende uitwendige gynaecologische zorgen, spoelingen van de schaamstreek o.a. na een
bevalling.
2.
Wanneer mag u Hibidil niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u Hibidil niet gebruiken?
-
U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6.
-
Zoals met de meeste ontsmettingsmiddelen mag Hibidil niet in aanraking komen met de
hersenen, het hersenvlies, het ruggenmergkanaal of het middenoor.
-
Elk contact met de ogen, oren of mond moet worden vermeden. Bij eventueel contact dient
onmiddellijk en grondig te worden gespoeld met water.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Hibidil?
-
Hibidil is enkel voor uitwendig gebruik.
1
-
-
Als u een voorgeschiedenis van eczeem heeft, is voorzichtigheid geboden.
Indien u in het ziekenhuis wordt opgenomen, moet u het medisch personeel inlichten dat u
Hibidil gebruikt.
Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u Hibidil gebruikt.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Hibidil nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw
arts of apotheker.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Niet van toepassing. Hibidil is enkel voor uitwendig gebruik.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Hibidil mag gebruikt worden tijdens de zwangerschap.
De opname doorheen de huid is immers zeer beperkt of zelfs afwezig.
Hibidil mag gebruikt worden tijdens de borstvoeding.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het is onwaarschijnlijk dat Hibidil het vermogen om voertuigen te besturen of machines te gebruiken
zou beïnvloeden.
Hibidil bevat chloorhexidine.
Chloorhexidine is onverenigbaar met anionische bestandddelen (vb. zepen).
Linnen dat in contact is geweest met Hibidil moet eerst grondig gespoeld worden, zodat alle sporen
verwijderd zijn. Pas daarna mag het linnen gebleekt worden met chloorhoudende middelen.
Indien het linnen niet grondig gespoeld is, kunnen bruine vlekken ontstaan. Daarom is bleken met
perboraat (bleekmiddel) te verkiezen.
3.
Hoe gebruikt u Hibidil?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts, apotheker
of verpleegkundige u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met
uw arts, apotheker of verpleegkundige.
Hibidil is een waterige, steriele, rood gekleurde, gebruiksklare en ontsmettende oplossing.
De oplossing moet onverdund op de te behandelen plaats aangebracht worden.
Uw arts zal U vertellen hoe lang U Hibidil moet gebruiken.
Heeft u te veel van Hibidil gebruikt?
Wanneer U te veel van Hibidil heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts, apotheker of antigifcentrum
(070/245 245).
Toevallige inname via de mond
In geval van toevallige inname van Hibidil via de mond, raadpleeg steeds een geneesheer.
De behandeling van een ernstige vergiftiging zal in een ziekenhuis plaatsvinden.
Informatie voor de arts:
2
Het inleiden van braken is niet aangewezen. Chloorhexidine wordt slechts in zeer beperkte mate
opgenomen uit het maag-darmkanaal.
Bij toevallige inname via de mond kunnen kleine hoeveelheden melk of water toegediend worden ter
verdunning, hoewel dit braken in de hand kan werken.
Het is weinig waarschijnlijk dat een orale inname van chloorhexidine enig algemeen effect zou
veroorzaken, tenzij een zeer grote hoeveelheid werd ingenomen. Hierbij moet men rekening houden
met het risico op leverbeschadiging. Prikkeling van de slijmvliezen van het maag-darmkanaal kan
eveneens optreden.
Enkel indien een zeer grote hoeveelheid werd ingenomen kan een maagspoeling uitgevoerd worden,
maar enkel onmiddellijk na de inname.
Toevallige toediening in de bloedvaten
Maatregelen om uiteenvallen van de rode bloedcellen (hemolyse) tegen te gaan, zoals een
bloedtransfusie, kunnen noodzakelijk zijn.
Bent u vergeten Hibidil te gebruiken?
Niet van toepassing.
Als u stopt met het gebruik van Hibidil
Niet van toepassing.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts,
apotheker of verpleegkundige.
4.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
De volgende ongewenste effecten komen slechts zeer zelden (bij minder dan 1 op 10.000 patiënten en
in geïsoleerde gevallen) voor:
-
prikkeling van de huid en de slijmvliezen;
-
allergische reactie met verschijnselen zoals misselijkheid, duizeligheid, kortademigheid en sterke
bloeddrukdaling;
-
schade aan het oor bij direct contact met het middenoor;
-
er zijn gevallen gemeld van onomkeerbare en ernstige schade aan het oog, meer bepaald na lang
contact met het oog van chloorhexidine oplossingen die veel meer geconcentreerd waren dan de
concentratie aanbevolen voor gebruik in het oog, of na gebruik van chloorhexidine formules die
niet in aanmerking komen voor gebruik in het oog.
Stop in deze gevallen met het gebruik van Hibidil.
Deze ongewenste effecten dienen u niet te verontrusten: de kans is klein dat deze bij u voorkomen.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden
via:
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/ 40
B-1060 Brussel
Website:
www.fagg.be
3
E-mail:
patientinfo@fagg-afmps.be
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van
dit geneesmiddel.
5.
Hoe bewaart u Hibidil?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C).
Gebruik Hibidil niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na
EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in dit middel?
-
De werkzame stof in Hibidil is chloorhexidine digluconaat 50 mg/100 ml.
-
De andere stoffen in Hibidil zijn: ethanol, kleurstof: Azorubine (E122), Nonoxinol 9,
natriumhydroxide vel D-gluconolacton, gezuiverd water.
Hoe ziet Hibidil eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Hibidil is een waterig, steriel, rood gekleurd, gebruiksklaar ontsmettingsmiddel op basis van
chloorhexidine.
Hibidil bestaat in unit dose van 15 ml en 50 ml.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Regent Medical Ltd.
Medlock Street
Oldham
Lancashire OL1 3HS
Verenigd Koninkrijk
Fabrikant
Medlock Medical Ltd.
Medlock Street
Oldham
Lancashire OL1 3HS
Verenigd Koninkrijk
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale
vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Mölnlycke Health Care
Berchemstadionstraat 72
B-2600 Berchem
Tel: 03 286 89 50
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
4
BE 118045
Wijze van aflevering
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd op 11/2014.
Laatste bijwerking van de bijsluiter: 10/2014.
5

HIBIDIL® 50 mg/100 ml oplossing voor cutaan gebruik
Chloorhexidine digluconaat
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts, of
apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Wat is Hibidil en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2.
Wanneer mag u Hibidil niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe gebruikt u Hibidil?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u Hibidil?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
Wat is Hibidil en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Hibidil is een steriel rood gekleurd gebruiksklaar ontsmettingsmiddel op basis van chloorhexidine.
Hibidil is enkel voor uitwendig gebruik, niet voor inspuiting.
Hibidil is aangewezen voor:
-
voorbehoedende behandeling en ontsmetting van wonden.
- de lokale behandeling van schimmelaandoeningen op de huid of huidaandoeningen veroorzaakt
door bacteriën.
- voorbehoedende behandeling en ontsmetting van brandwonden. Wegens het beperkt beschikbaar
volume betreft het uiteraard niet-uitgebreide brandwonden.
- voorbehoedende zorgen en ontsmetting van de bilnaad en uitwendige geslachtsdelen o.a. in geval
van operatieve verbreding van de schede-ingang (episiotomie).
- voorbehoedende uitwendige gynaecologische zorgen, spoelingen van de schaamstreek o.a. na een
bevalling.
2.
Wanneer mag u Hibidil niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u Hibidil niet gebruiken?
-
U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6.
- Zoals met de meeste ontsmettingsmiddelen mag Hibidil niet in aanraking komen met de
hersenen, het hersenvlies, het ruggenmergkanaal of het middenoor.
- Elk contact met de ogen, oren of mond moet worden vermeden. Bij eventueel contact dient
onmiddellijk en grondig te worden gespoeld met water.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Hibidil?
-
Hibidil is enkel voor uitwendig gebruik.
Als u een voorgeschiedenis van eczeem heeft, is voorzichtigheid geboden.
- Indien u in het ziekenhuis wordt opgenomen, moet u het medisch personeel inlichten dat u
Hibidil gebruikt.
Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u Hibidil gebruikt.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Hibidil nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw
arts of apotheker.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Niet van toepassing. Hibidil is enkel voor uitwendig gebruik.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Hibidil mag gebruikt worden tijdens de zwangerschap.
De opname doorheen de huid is immers zeer beperkt of zelfs afwezig.
Hibidil mag gebruikt worden tijdens de borstvoeding.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het is onwaarschijnlijk dat Hibidil het vermogen om voertuigen te besturen of machines te gebruiken
zou beïnvloeden.
Hibidil bevat chloorhexidine.
Chloorhexidine is onverenigbaar met anionische bestandddelen (vb. zepen).
Linnen dat in contact is geweest met Hibidil moet eerst grondig gespoeld worden, zodat alle sporen
verwijderd zijn. Pas daarna mag het linnen gebleekt worden met chloorhoudende middelen.
Indien het linnen niet grondig gespoeld is, kunnen bruine vlekken ontstaan. Daarom is bleken met
perboraat (bleekmiddel) te verkiezen.
3.
Hoe gebruikt u Hibidil?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts, apotheker
of verpleegkundige u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met
uw arts, apotheker of verpleegkundige.
Hibidil is een waterige, steriele, rood gekleurde, gebruiksklare en ontsmettende oplossing.
De oplossing moet onverdund op de te behandelen plaats aangebracht worden.
Uw arts zal U vertellen hoe lang U Hibidil moet gebruiken.
Heeft u te veel van Hibidil gebruikt?
Wanneer U te veel van Hibidil heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts, apotheker of antigifcentrum
(070/245 245).

Toevallige inname via de mond
In geval van toevallige inname van Hibidil via de mond, raadpleeg steeds een geneesheer.
De behandeling van een ernstige vergiftiging zal in een ziekenhuis plaatsvinden.
Informatie voor de arts:

Toevallige toediening in de bloedvaten
Maatregelen om uiteenvallen van de rode bloedcellen (hemolyse) tegen te gaan, zoals een
bloedtransfusie, kunnen noodzakelijk zijn.
Bent u vergeten Hibidil te gebruiken?
Niet van toepassing.
Als u stopt met het gebruik van Hibidil
Niet van toepassing.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts,
apotheker of verpleegkundige.
4.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
De volgende ongewenste effecten komen slechts zeer zelden (bij minder dan 1 op 10.000 patiënten en
in geïsoleerde gevallen) voor:
- prikkeling van de huid en de slijmvliezen;
- allergische reactie met verschijnselen zoals misselijkheid, duizeligheid, kortademigheid en sterke
bloeddrukdaling;
- schade aan het oor bij direct contact met het middenoor;
- er zijn gevallen gemeld van onomkeerbare en ernstige schade aan het oog, meer bepaald na lang
contact met het oog van chloorhexidine oplossingen die veel meer geconcentreerd waren dan de
concentratie aanbevolen voor gebruik in het oog, of na gebruik van chloorhexidine formules die
niet in aanmerking komen voor gebruik in het oog.
Stop in deze gevallen met het gebruik van Hibidil.
Deze ongewenste effecten dienen u niet te verontrusten: de kans is klein dat deze bij u voorkomen.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden
via:
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/ 40
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van
dit geneesmiddel.
5.
Hoe bewaart u Hibidil?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C).
Gebruik Hibidil niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na
EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in dit middel?
-
De werkzame stof in Hibidil is chloorhexidine digluconaat 50 mg/100 ml.
- De andere stoffen in Hibidil zijn: ethanol, kleurstof: Azorubine (E122), Nonoxinol 9,
natriumhydroxide vel D-gluconolacton, gezuiverd water.
Hoe ziet Hibidil eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Hibidil is een waterig, steriel, rood gekleurd, gebruiksklaar ontsmettingsmiddel op basis van
chloorhexidine.
Hibidil bestaat in unit dose van 15 ml en 50 ml.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Regent Medical Ltd.
Medlock Street
Oldham
Lancashire OL1 3HS
Verenigd Koninkrijk
Fabrikant
Medlock Medical Ltd.
Medlock Street
Oldham
Lancashire OL1 3HS
Verenigd Koninkrijk
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale
vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Mölnlycke Health Care
Berchemstadionstraat 72
B-2600 Berchem
Tel: 03 286 89 50
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
Wijze van aflevering
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd op 11/2014.
Laatste bijwerking van de bijsluiter: 10/2014.

Faites attention

  • N'utilisez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin
  • Ne faites confiance qu’aux notices accompagnant vos médicaments
  • N'utilisez pas de médicaments dont la de péremption est dépassée
  • Les notices sont fournies par l'AFMPS