Hextril spray 0,20 %

Bijsluiter
Februari 2012
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
HEXTRIL
®
0.2% Spray
Hexetidine
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat
belangrijke informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld.
Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u
het beste resultaat.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen ? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt u klacht na 10 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger ? Neem dan contact op met uw
arts.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan ? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat ? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
In deze bijsluiter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Waarvoor wordt HEXTRIL Spray gebruikt ?
Wanneer mag u HEXTRIL niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn ?
Hoe gebruikt u HEXTRIL Spray ?
Mogelijke bijwerkingen
Hoe bewaart u HEXTRIL Spray ?
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAARVOOR WORDT HEXTRIL SPRAY GEBRUIKT
HEXTRIL Spray bevat hexetidine, een lokaal antisepticum dat kan gebruikt worden bij de
behandeling van mond- en keelbesmettingen.
Wegens zijn werking gericht tegen bacteriën en schimmels is HEXTRIL Spray aangewezen bij:
- mondaandoeningen van infectieuze oorsprong: ontsteking van de mond en het tandvlees,
ontsteking van het tandbed en wortelvlies, ettervloed.
- pijnlijke aften en andere candidosen van het mondslijmvlies (besmetting door schimmels).
- ontsmetting bij heelkundige ingrepen in de mond.
2. WANNEER MAG U HEXTRIL SPRAY NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN
Wanneer mag u HEXTRIL Spray niet gebruiken
Bij kinderen jonger dan 3 jaar.
Als u allergisch (overgevoelig ) bent voor hexetidine of voor één van de andere bestanddelen
van HEXTRIL Spray.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met HEXTRIL Spray
Bij langdurig gebruik.
Dit is af te raden omdat het een onevenwicht van de normale
Hextril Spray
v4.0_B3.0&2.0.0
1/4
Bijsluiter
Februari 2012
microbiële flora van de mondholte kan veroorzaken. Daarom gebruikt u HEXTRIL Spray
best niet meer dan 10 dagen zonder een arts of tandarts te raadplegen.
Elk contact met de ogen vermijden.
Enkel uitwendig gebruiken ; de spray dus niet inslikken.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat
in het verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit
geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Waarop moet u letten met eten en drinken
Niet van toepassing. HEXTRIL Spray wordt best gebruikt na het tandenpoetsen.
Zwangerschap en borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt. In normale
gebruiksomstandigheden mag HEXTRIL Spray aangewend worden tijdens de zwangerschap en
tijdens de periode van borstvoeding, na advies van de geneesheer of tandarts.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van HEXTRIL Spray
Niet van toepassing.
3. HOE WORDT HEXTRIL SPRAY GEBRUIKT
Gebruik dit geneesmiddel precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u
dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik ? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering is:
1 à 2 verstuivingen, 3 maal per dag of meer indien nodig, naargelang de ernst van de aandoening of
volgens het advies van de behandelende geneesheer of tandarts.
Instructies voor goed gebruik
HEXTRIL Spray is verpakt in een drukflesje met een ontsmettende oplossing voor lokale verstuiving
in de mond.
De sproeikop, die ook de tong naar beneden houdt, moet eerst op zijn plaats gebracht worden. De fles
recht houden bij de verstuivingen.
Heeft u teveel van HEXTRIL Spray gebruikt
Wanneer u te veel van HEXTRIL heeft gebruikt of doorgeslikt, neem dan onmiddellijk contact op
met uw arts of apotheker of het Antigifcentrum (070/245 245).
Hextril Spray
v4.0_B3.0&2.0.0
2/4
Bijsluiter
Februari 2012
In geval van incidentele inname van een kleine hoeveelheid, is het aangeraden een vloeibaar product
tegen overtollig maagzuur in te nemen.
Een maagspoeling kan noodzakelijk blijken in geval van inname van grote hoeveelheden.
Het is weinig waarschijnlijk dat een incidentele inname een algemeen effect teweegbrengt. Irritatie
van het maag-darmslijmvlies kan nochtans voorkomen.
Bent u vergeten HEXTRIL Spray te gebruiken
Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van HEXTRIL Spray
Geen bijzonderheden.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel ? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook HEXTRIL Spray bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daar
mee te maken.
Soms kunnen de volgende effecten voorkomen: allergische reactie, irritatie van de tong en de
slijmvliezen.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen ? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat ? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U HEXTRIL SPRAY
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C)
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik HEXTRIL Spray niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum die staat vermeld op de
verpakking na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in HEXTRIL Spray
Het werkzaam bestanddeel is hexetidine (2 mg/ml).
De andere bestanddelen zijn: natriumsaccharine - citroenzuur monohydraat - natriumhydroxide -
glycerol - macrogol laurylether - aroma van pepermuntolie - gezuiverd water – stikstof.
Hoe ziet HEXTRIL Spray eruit en hoeveel zit er in een verpakking
Fles met 40 ml oplossing voor uitwendig gebruik.
HEXTRIL Spray wordt vrij afgeleverd in de apotheek.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Hextril Spray
v4.0_B3.0&2.0.0
3/4
Bijsluiter
Februari 2012
Johnson & Johnson Consumer NV/SA
Antwerpseweg 15-17
B-2340 Beerse
Fabrikant
Famar Orléans
5 Avenue de Concyr
F - 45071 Orléans
Frankrijk
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE062133
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 05/2012.
Hextril Spray
v4.0_B3.0&2.0.0
4/4
Februari 2012
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
HEXTRIL® 0.2% Spray
Hexetidine
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat
belangrijke informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld.
Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u
het beste resultaat.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen ? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt u klacht na 10 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger ? Neem dan contact op met uw
arts.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan ? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat ? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
In deze bijsluiter:
1.
Waarvoor wordt HEXTRIL Spray gebruikt ?
2.
Wanneer mag u HEXTRIL niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn ?
3.
Hoe gebruikt u HEXTRIL Spray ?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u HEXTRIL Spray ?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAARVOOR WORDT HEXTRIL SPRAY GEBRUIKT
HEXTRIL Spray bevat hexetidine, een lokaal antisepticum dat kan gebruikt worden bij de
behandeling van mond- en keelbesmettingen.
Wegens zijn werking gericht tegen bacteriën en schimmels is HEXTRIL Spray aangewezen bij:
- mondaandoeningen van infectieuze oorsprong: ontsteking van de mond en het tandvlees,
ontsteking van het tandbed en wortelvlies, ettervloed.
- pijnlijke aften en andere candidosen van het mondslijmvlies (besmetting door schimmels).
- ontsmetting bij heelkundige ingrepen in de mond.
2. WANNEER MAG U HEXTRIL SPRAY NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN
Wanneer mag u HEXTRIL Spray niet gebruiken
Bij kinderen jonger dan 3 jaar.
Als u allergisch (overgevoelig ) bent voor hexetidine of voor één van de andere bestanddelen
van HEXTRIL Spray.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met HEXTRIL Spray
Bij langdurig gebruik. Dit is af te raden omdat het een onevenwicht van de normale
Hextril Spray
v4.0_B3.0&2.0.0
Februari 2012
microbiële flora van de mondholte kan veroorzaken. Daarom gebruikt u HEXTRIL Spray
best niet meer dan 10 dagen zonder een arts of tandarts te raadplegen.
Elk contact met de ogen vermijden.
Enkel uitwendig gebruiken ; de spray dus niet inslikken.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat
in het verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit
geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Waarop moet u letten met eten en drinken
Niet van toepassing. HEXTRIL Spray wordt best gebruikt na het tandenpoetsen.
Zwangerschap en borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt. In normale
gebruiksomstandigheden mag HEXTRIL Spray aangewend worden tijdens de zwangerschap en
tijdens de periode van borstvoeding, na advies van de geneesheer of tandarts.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van HEXTRIL Spray
Niet van toepassing.
3. HOE WORDT HEXTRIL SPRAY GEBRUIKT
Gebruik dit geneesmiddel precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u
dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik ? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering is:
1 à 2 verstuivingen, 3 maal per dag of meer indien nodig, naargelang de ernst van de aandoening of
volgens het advies van de behandelende geneesheer of tandarts.
Instructies voor goed gebruik
HEXTRIL Spray is verpakt in een drukflesje met een ontsmettende oplossing voor lokale verstuiving
in de mond.
De sproeikop, die ook de tong naar beneden houdt, moet eerst op zijn plaats gebracht worden. De fles
recht houden bij de verstuivingen.
Heeft u teveel van HEXTRIL Spray gebruikt
Wanneer u te veel van HEXTRIL heeft gebruikt of doorgeslikt, neem dan onmiddellijk contact op
met uw arts of apotheker of het Antigifcentrum (070/245 245).
Hextril Spray
v4.0_B3.0&2.0.0
Februari 2012
In geval van incidentele inname van een kleine hoeveelheid, is het aangeraden een vloeibaar product
tegen overtollig maagzuur in te nemen.
Een maagspoeling kan noodzakelijk blijken in geval van inname van grote hoeveelheden.
Het is weinig waarschijnlijk dat een incidentele inname een algemeen effect teweegbrengt. Irritatie
van het maag-darmslijmvlies kan nochtans voorkomen.
Bent u vergeten HEXTRIL Spray te gebruiken
Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van HEXTRIL Spray
Geen bijzonderheden.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel ? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook HEXTRIL Spray bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daar
mee te maken.
Soms kunnen de volgende effecten voorkomen: allergische reactie, irritatie van de tong en de
slijmvliezen.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen ? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat ? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U HEXTRIL SPRAY
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C)
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik HEXTRIL Spray niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum die staat vermeld op de
verpakking na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in HEXTRIL Spray
Het werkzaam bestanddeel is hexetidine (2 mg/ml).
De andere bestanddelen zijn: natriumsaccharine - citroenzuur monohydraat - natriumhydroxide -
glycerol - macrogol laurylether - aroma van pepermuntolie - gezuiverd water ­ stikstof.
Hoe ziet HEXTRIL Spray eruit en hoeveel zit er in een verpakking
Fles met 40 ml oplossing voor uitwendig gebruik.
HEXTRIL Spray wordt vrij afgeleverd in de apotheek.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Hextril Spray
v4.0_B3.0&2.0.0
Februari 2012
Johnson & Johnson Consumer NV/SA
Antwerpseweg 15-17
B-2340 Beerse
Fabrikant
Famar Orléans
5 Avenue de Concyr
F - 45071 Orléans
Frankrijk
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE062133
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 05/2012.
Hextril Spray
v4.0_B3.0&2.0.0

Faites attention

  • N'utilisez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin
  • Ne faites confiance qu’aux notices accompagnant vos médicaments
  • N'utilisez pas de médicaments dont la de péremption est dépassée
  • Les notices sont fournies par l'AFMPS