Hexomedine transdermaal 1,5 mg/ml

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
HEXOMEDINE OPLOSSING 1 mg/ml OPLOSSING VOOR CUTAAN GEBRUIK
Hexamidine di-isetionaat 1 mg/ml
HEXOMEDINE TRANSDERMAAL 1,5 mg/ml OPLOSSING VOOR CUTAAN GEBRUIK
Hexamidine di-isetionaat 1,5 mg/ml
Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie
Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt
u het beste resultaat.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 3 tot 4 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw
arts.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet
in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt Hexomedine gebruikt?
2. Wanneer mag u Hexomedine niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Hexomedine?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Hexomedine?
6. Aanvullende informatie
1. WAARVOOR WORDT HEXOMEDINE GEBRUIKT?
Hexomedine is een ontsmettingsmiddel voor extern (uitwendig) gebruik.
Hexomedine oplossing is aangewezen bij adjuvante behandeling van de huid en van geïnfecteerde of
mogelijk infecterende slijmvliezen. Hexomedine transdermaal wordt gebruikt bij de adjuvante
behandeling van gelokaliseerde infecties van de huid, met name folliculitis en geïnfecteerde nagels.
2. WANNEER MAG U HEXOMEDINE NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA
VOORZICHTIG ZIJN?
Wanneer mag u Hexomedine niet gebruiken?
- Als u overgevoelig (allergisch) bent voor het product of één van zijn bestanddelen.
- Voor desinfectie van de huid vóór een injectie of voor de sterilisatie van voorwerpen.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Hexomedine?
- Niet gedurende lange perioden gebruiken in het bijzonder als u het onder occlusief verband
gebruikt of op een beschadigde huid (vb. verbrande huid) of op de slijmvliezen of op de huid van
zuigelingen.
- Vermijd contact met de ogen.
- Hexomedine transdermaal niet gebruiken op open wonden en op slijmvliezen.
- Niet langer dan 5 dagen gebruiken.
- Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?” te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in
het verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
1
Het gelijktijdige of opeenvolgende gebruik van andere antiseptica biedt geen enkel voordeel.
Gebruikt u naast Hexomedine nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel
dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig
heeft.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing.
Zwangerschap en borstvoeding
Over gebruik bij de zwangerschap zijn tot heden geen nadelige gevolgen bekend.
Over gebruik tijdens de borstvoeding zijn tot heden geen nadelige gevolgen bekend.
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.
Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
Niet van toepassing.
3. HOE GEBRUIKT U HEXOMEDINE?
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Hexomedine oplossing
Hexomedine oplossing zuiver, dus onverdund gebruiken, 2 tot 3 maal per dag, in lokale toediening of
in een vochtig verband of bad.
Hexomedine transdermaal
Zuiver, dus onverdund gebruiken, 2 tot 3 maal per dag in een vochtig verband gedurende een half uur
of in een bad gedurende enkele minuten. Het flesje is geschikt om er de geïnfecteerde vinger in te
dompelen. De transdermale oplossing niet gebruiken op open wonden of op slijmvliezen, evenmin
onder een occlusief verband.
Heeft u te veel van Hexomedine gebruikt?
Wanneer u te veel van Hexomedine heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, uw
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Als het product accidenteel wordt ingeslikt, wordt aanbevolen actieve kool toe te dienen en eventueel
een maagspoeling uit te laten voeren. In geval het slachtoffer een onderdrukking van de ademhaling
zou vertonen, moet hij of zij zo snel mogelijk naar het ziekenhuis worden overgebracht. De
behandeling is symptomatisch.
Bent u vergeten Hexomedine te gebruiken?
Niet van toepassing.
Als u stopt met het gebruik van Hexomedine
Niet van toepassing.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
2
Zoals elk geneesmiddel kan Hexomedine bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
U kunt overgevoelig worden voor het product. Gebruik het daarom niet te veel of te lang noch op een
reeds aangetaste of sterk beschadigde huid.
Overgevoeligheid aan het product kan zich uiten onder de vorm van prikkelingen, jeuk, branderigheid,
droge huid. Uitzonderlijk kunnen allergische huidreacties en zelfs anafylactische reacties optreden.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U HEXOMEDINE?
Hexomedine buiten bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren beneden 25°C.
Duur van het gebruik na opening : 15 dagen.
Als het flesje “Hexomedine transdermaal” wordt gebruikt om een geïnfecteerde vinger in te dompelen,
mag het niet langer dan 5 dagen gebruikt worden.
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na
EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.
6. AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Hexomedine ?
Hexomedine oplossing:
- De werkzame stof in dit middel is : hexamidine di-isetionaat 1 mg.
- De andere stoffen in dit middel zijn : isopropylalcohol – gezuiverd water voor 1 ml.
Hexomedine transdermaal:
- De werkzame stof in dit middel is : hexamidine di-isetionaat 1,5 mg.
- De andere stoffen in dit middel zijn : ethanol 96 % – propyleenglycol – methylal – nonoxinol 9 –
gezuiverd water voor 1 ml.
Hoe ziet Hexomedine eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Hexomedine oplossing: flesjes met 45 ml en met 250 ml kleurloze oplossing voor cutaan gebruik.
Hexomedine transdermaal: flesje met 45 ml kleurloze oplossing voor cutaan gebruik.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Melisana NV
Kareelovenlaan 1
B-1140 Brussel, België
Fabrikant:
Hexomedine oplossing :
3
Nattermann & Cie GmbH
Nattermannallee 1
D-50829 Keulen
Duitsland
Hexomedine transdermaal :
Aventis Pharma SA
Avenida de Leganes 62
ES-28925 Alcorcón
Spanje
Unither Liquid Manufacturing
1-3 Allée de la Neste
Z.I. en Sigal
31770 Colomiers
Frankrijk
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
Hexomedine oplossing : BE002642
Hexomedine transdermaal : BE002466
Afleveringswijze
Vrije aflevering.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in:
februari 2010.
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in:
03/2014.
4

HEXOMEDINE OPLOSSING 1 mg/ml OPLOSSING VOOR CUTAAN GEBRUIK
Hexamidine di-isetionaat 1 mg/ml
HEXOMEDINE TRANSDERMAAL 1,5 mg/ml OPLOSSING VOOR CUTAAN GEBRUIK
Hexamidine di-isetionaat 1,5 mg/ml
Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie
Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt
u het beste resultaat.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 3 tot 4 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw
arts.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet
in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt Hexomedine gebruikt?
2. Wanneer mag u Hexomedine niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Hexomedine?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Hexomedine?
6. Aanvullende informatie
1. WAARVOOR WORDT HEXOMEDINE GEBRUIKT?
Hexomedine is een ontsmettingsmiddel voor extern (uitwendig) gebruik.
Hexomedine oplossing is aangewezen bij adjuvante behandeling van de huid en van geïnfecteerde of
mogelijk infecterende slijmvliezen. Hexomedine transdermaal wordt gebruikt bij de adjuvante
behandeling van gelokaliseerde infecties van de huid, met name folliculitis en geïnfecteerde nagels.
2. WANNEER MAG U HEXOMEDINE NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA
VOORZICHTIG ZIJN?

Wanneer mag u Hexomedine niet gebruiken?
-
Als u overgevoelig (allergisch) bent voor het product of één van zijn bestanddelen.
- Voor desinfectie van de huid vóór een injectie of voor de sterilisatie van voorwerpen.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Hexomedine?
-
Niet gedurende lange perioden gebruiken in het bijzonder als u het onder occlusief verband
gebruikt of op een beschadigde huid (vb. verbrande huid) of op de slijmvliezen of op de huid van
zuigelingen.
- Vermijd contact met de ogen.
- Hexomedine transdermaal niet gebruiken op open wonden en op slijmvliezen.
- Niet langer dan 5 dagen gebruiken.
- Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Gelieve ook de rubriek 'Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?' te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in
het verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing.
Zwangerschap en borstvoeding
Over gebruik bij de zwangerschap zijn tot heden geen nadelige gevolgen bekend.
Over gebruik tijdens de borstvoeding zijn tot heden geen nadelige gevolgen bekend.
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.
Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
Niet van toepassing.
3. HOE GEBRUIKT U HEXOMEDINE?
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Hexomedine oplossing
Hexomedine oplossing zuiver, dus onverdund gebruiken, 2 tot 3 maal per dag, in lokale toediening of
in een vochtig verband of bad.
Hexomedine transdermaal
Zuiver, dus onverdund gebruiken, 2 tot 3 maal per dag in een vochtig verband gedurende een half uur
of in een bad gedurende enkele minuten. Het flesje is geschikt om er de geïnfecteerde vinger in te
dompelen. De transdermale oplossing niet gebruiken op open wonden of op slijmvliezen, evenmin
onder een occlusief verband.
Heeft u te veel van Hexomedine gebruikt?
Wanneer u te veel van Hexomedine heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, uw
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Als het product accidenteel wordt ingeslikt, wordt aanbevolen actieve kool toe te dienen en eventueel
een maagspoeling uit te laten voeren. In geval het slachtoffer een onderdrukking van de ademhaling
zou vertonen, moet hij of zij zo snel mogelijk naar het ziekenhuis worden overgebracht. De
behandeling is symptomatisch.
Bent u vergeten Hexomedine te gebruiken?
Niet van toepassing.
Als u stopt met het gebruik van Hexomedine
Niet van toepassing.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
U kunt overgevoelig worden voor het product. Gebruik het daarom niet te veel of te lang noch op een
reeds aangetaste of sterk beschadigde huid.
Overgevoeligheid aan het product kan zich uiten onder de vorm van prikkelingen, jeuk, branderigheid,
droge huid. Uitzonderlijk kunnen allergische huidreacties en zelfs anafylactische reacties optreden.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U HEXOMEDINE?
Hexomedine buiten bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren beneden 25°C.
Duur van het gebruik na opening : 15 dagen.
Als het flesje 'Hexomedine transdermaal' wordt gebruikt om een geïnfecteerde vinger in te dompelen,
mag het niet langer dan 5 dagen gebruikt worden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na
EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.
6. AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Hexomedine ?
Hexomedine oplossing:
- De werkzame stof in dit middel is : hexamidine di-isetionaat 1 mg.
- De andere stoffen in dit middel zijn : isopropylalcohol ­ gezuiverd water voor 1 ml.
Hexomedine transdermaal:
- De werkzame stof in dit middel is : hexamidine di-isetionaat 1,5 mg.
- De andere stoffen in dit middel zijn : ethanol 96 % ­ propyleenglycol ­ methylal ­ nonoxinol 9 ­
gezuiverd water voor 1 ml.
Hoe ziet Hexomedine eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Hexomedine oplossing: flesjes met 45 ml en met 250 ml kleurloze oplossing voor cutaan gebruik.
Hexomedine transdermaal: flesje met 45 ml kleurloze oplossing voor cutaan gebruik.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Melisana NV
Kareelovenlaan 1
B-1140 Brussel, België
Fabrikant:
Hexomedine oplossing :
Hexomedine transdermaal :
Aventis Pharma SA
Avenida de Leganes 62
ES-28925 Alcorcón
Spanje
Unither Liquid Manufacturing
1-3 Allée de la Neste
Z.I. en Sigal
31770 Colomiers
Frankrijk
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
Hexomedine oplossing : BE002642
Hexomedine transdermaal : BE002466
Afleveringswijze
Vrije aflevering.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in: februari 2010.
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in: 03/2014.

Faites attention

  • N'utilisez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin
  • Ne faites confiance qu’aux notices accompagnant vos médicaments
  • N'utilisez pas de médicaments dont la de péremption est dépassée
  • Les notices sont fournies par l'AFMPS