Halaven 0,44 mg/ml

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker
HALAVEN 0,44 mg/ml oplossing voor injectie
Eribuline
Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe
veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle
bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. Aan het einde van rubriek 4 leest u hoe u dat kunt doen.
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
-
-
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien hebt u hem later weer nodig.
Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige.
Krijgt u last van bijwerkingen? Neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige. Dit geldt
ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. Zie rubriek 4.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Wat is HALAVEN en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Wanneer mag u
HALAVEN
niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u
HALAVEN
?
Mogelijke bijwerkingen
Hoe bewaart u
HALAVEN
?
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Wat is HALAVEN en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2.
3.
4.
5.
6.
1.
HALAVEN is een middel tegen kanker dat werkt door de groei en uitzaaiing van kankercellen te
stoppen.
Het wordt gebruikt voor behandeling van lokaal gevorderde of metastatische borstkanker (d.w.z.
borstkanker die verder is uitgezaaid dan de oorspronkelijke tumor) wanneer ten minste twee andere
behandelingen zijn geprobeerd, maar niet langer werkzaam zijn.
2.
Wanneer mag u HALAVEN niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
-
-
U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6.
U geeft borstvoeding.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt
-
als u leverproblemen hebt
-
wanneer u koorts of een infectie hebt
-
als u gevoelloosheid, tinteling, prikkende gevoelens, gevoeligheid voor aanraking of
spierzwakte opmerkt
-
wanneer u hartklachten hebt
Vertel het uw arts wanneer u een van deze verschijnselen opmerkt. Hij/zij zal mogelijk de behandeling
willen stoppen of de dosis willen verlagen.
24
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast HALAVEN nog andere geneesmiddelen, of hebt u dat kortgeleden gedaan of bestaat
de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw
arts.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
HALAVEN kan ernstige geboorteafwijkingen veroorzaken en mag niet worden gebruikt als u zwanger
bent, tenzij men na zorgvuldige afweging van alle risico’s voor u en de baby van mening is dat het
duidelijk noodzakelijk is. Het kan ook toekomstige, blijvende vruchtbaarheidsproblemen veroorzaken
bij mannen wanneer zij het middel innemen. Zij dienen dit te bespreken met hun arts voordat zij
beginnen met de behandeling. Vrouwen die kinderen kunnen krijgen, moeten tijdens en tot 3 maanden
na de behandeling met HALAVEN een effectief voorbehoedsmiddel gebruiken.
In verband met mogelijk risico voor het kind mag HALAVEN niet worden gebruikt in de periode dat
borstvoeding wordt gegeven.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
HALAVEN kan bijwerkingen zoals vermoeidheid (zeer vaak) en duizeligheid (vaak) veroorzaken.
Bestuur geen auto of ander voertuig en gebruik geen machines als u moe of duizelig bent.
HALAVEN bevat kleine hoeveelheden ethanol (alcohol)
Dit geneesmiddel bevat kleine hoeveelheden ethanol (alcohol), minder dan 100 mg in een
injectieflacon.
3.
Hoe gebruikt u HALAVEN?
Dit middel zal u gedurende een periode van 2 tot 5 minuten als een injectie in een ader worden
gegeven door een arts of verpleegkundige. De dosis die u krijgt, is gebaseerd op uw
lichaamsoppervlakte (uitgedrukt in vierkante meter, of m
2
) die wordt berekend op basis van uw
gewicht en lengte. De gebruikelijke dosis HALAVEN is 1,23 mg/m
2
, maar dit kan door uw arts
worden aangepast op basis van de resultaten van uw bloedonderzoek of andere factoren.
Hoe vaak krijgt u HALAVEN?
HALAVEN wordt gewoonlijk gegeven op Dag 1 en 8 van elke cyclus van 21 dagen. Uw arts zal
bepalen hoeveel behandelingscycli u moet krijgen. Afhankelijk van de uitslagen van uw
bloedonderzoeken zal de arts de toediening van het product mogelijk moeten uitstellen tot de uitslagen
van het bloedonderzoek weer normaal zijn. De arts kan dan ook beslissen om de dosis die u krijgt te
verlagen.
Hebt u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts.
4.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (gerapporteerd bij ten minste 1 op de 10 patiënten) zijn:
-
Daling van het aantal witte bloedcellen of rode bloedcellen
25
-
-
-
-
-
-
-
-
Vermoeidheid of zwakte
Misselijkheid, braken, verstopping (constipatie), diarree
Gevoelloosheid, tintelende of prikkelende gevoelens
Koorts
Verlies van eetlust
Pijn in de gewrichten en spieren
Hoofdpijn
Haaruitval
Vaak voorkomende bijwerkingen (gerapporteerd bij ten minste 1 op de 100 patiënten) zijn:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Daling van het aantal bloedplaatjes (wat kan resulteren in bloeduitstortingen of er kan meer tijd
nodig zijn om een bloeding te stoppen)
Infectie met koorts, koude rillingen
Snelle hartslag, rood aanlopen
Draaierigheid, duizeligheid
Verhoogde traanproductie, bindvliesontsteking (roodheid en pijn op het oppervlak van het oog),
bloedneus
Uitdroging, droge mond, mondzweren, slijmvliesontsteking in de mond (spruw),
spijsverteringsklachten (indigestie), brandend maagzuur, pijn of zwelling in de buik
Zwelling van zachte weefsels, pijn (met name aan de borstkas, in de rug en botpijn), spierkramp
of spierzwakte
Mond-, luchtweg- en urineweginfecties
Pijnlijke keel, rode, pijnlijke of loopneus, griepachtige verschijnselen
Afwijkingen in de uitslagen van leverfunctietests, veranderde hoeveelheid van suiker, fosfaten,
kalium of magnesium in het bloed
Gewichtsverlies
Niet kunnen slapen, depressie, veranderde smaakervaring
Ademhalingsproblemen, hoesten, keelpijn
Huiduitslag, jeuk, zwelling en gevoelloosheid van handen en voeten, nagelproblemen, droge of
rode huid
Overmatig zweten (inclusief nachtzweten)
-
-
-
Soms voorkomende bijwerkingen (gerapporteerd bij minder dan 1 op de 100 patiënten) zijn:
-
-
-
-
-
-
-
Ernstige infecties met bloedvergiftiging (sepsis), koortsblaasjes, gordelroos
Oorsuizen
Bloedstolsels
Longontsteking
Hoog niveau van bilirubine in het bloed
Plaatselijke zwelling van de huid
Verslechterde nierfunctie, bloed of eiwit in de urine, pijn bij het plassen
Zelden voorkomende bijwerkingen (gerapporteerd bij minder dan 1 op de 1000 patiënten) zijn:
-
Pancreasontsteking
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige. Dit geldt ook
voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks
melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen te melden,
kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
26
5.
Hoe bewaart u HALAVEN?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en
de injectieflacon na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Voor dit middel gelden geen speciale bewaaromstandigheden
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is eribuline. Elke 2 ml injectieflacon bevat eribuline-mesilaat,
equivalent aan 0,88 mg eribuline.
-
De andere stoffen in dit middel zijn ethanol en water voor injecties, waarbij zoutzuur en/of
natriumhydroxide mogelijk in zeer kleine hoeveelheden aanwezig zijn.
Hoe ziet HALAVEN eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
HALAVEN is een transparante, kleurloze, waterige oplossing voor injectie, geleverd in glazen
injectieflacons met 2 ml oplossing. Elke doos bevat 1 of 6 injectieflacons.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Eisai Europe Limited
European Knowledge Centre
Mosquito Way
Hatfield
Hertfordshire
AL10 9SN
Verenigd Koninkrijk
+44 (0) 845 676 1400
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale
vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
België/Belgique/Belgien
Eisai Europe Ltd.
Tél/Tel: + 32 (0) 2 735 45 34
България
PharmaSwiss EOOD
Teл: + 359 2 895 21 10
Česká republika
Eisai GesmbH organizační složka
Tel.: + 420 242 485 839
Lietuva
UAB „PharmaSwiss”
Tel: + 370 5 2790 762
Luxembourg/Luxemburg
Eisai Europe Ltd.
Tél/Tel: + 32 (0) 2 735 45 34
(Belgique/Belgien)
Magyarország
Valeant Pharma Hungary Ltd.
Tel: +36-1-345-5900
27
Danmark
Eisai AB
Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600
(Sverige)
Deutschland
Eisai GmbH
Tel: + 49 (0) 69 66 58 50
Eesti
PharmaSwiss Eesti OÜ
Tel. +372 682 7400
Ελλάδα
Eisai Ltd.
Τηλ: + 44 (0) 845 676 1400
(Η½ωµέ½ο Βασίλειο)
España
Eisai Farmacéutica, S.A.
Tel: + (34) 91 455 94 55
France
Eisai SAS
Tél: + (33) 1 47 67 00 05
Hrvatska
Eisai Ltd.
Tel: + 44 (0) 208 600 1400
(Velika Britanija)
Ireland
Eisai Ltd.
Tel: + 44 (0) 208 600 1400
(United Kingdom)
Ísland
Eisai AB
Sími: + 46 (0)8 501 01 600
(Svíþjóð)
Italia
Eisai S.r.l.
Tel: + 39 02 5181401
Κύπρος
Eisai Ltd.
Τηλ: +44 (0) 845 676 1400
(Η½ωµέ½ο Βασίλειο)
Latvija
SIA PharmaSwiss Latvia
Tel: + 371 67502185
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in
Malta
Associated Drug Company Ltd.
Tel: + 356 22778000
Nederland
Eisai B.V.
Tél/Tel: + 31 (0) 900 575 3340
Norge
Eisai AB
Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600
(Sverige)
Österreich
Eisai GesmbH
Tel: + 43 (0) 1 535 1980-0
Polska
Valeant Polska Sp. z o.o.
Tel.: +48(22) 627 28 88
Portugal
Eisai Farmacêutica, Unipessoal Lda
Tel: + 351 214 875 540
România
PharmaSwiss Medicines S.R.L.
Tel: +40 374 102 600
Slovenija
Pharmaswiss d.o.o.
Tel: + 386 (0) 1 2364 700
Slovenská republika
Eisai GesmbH organizační složka
Tel.: + 420 242 485 839
(Česká republika)
Suomi/Finland
Eisai AB
Puh/Tel: + 46 (0) 8 501 01 600
(Ruotsi)
Sverige
Eisai AB
Tel: + 46 (0) 8 501 01 600
United Kingdom
Eisai Ltd.
Tel: + 44 (0) 845 676 1400
Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees
Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).
28


Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

HALAVEN 0,44 mg/ml oplossing voor injectie
Eribuline
Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe
veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle
bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. Aan het einde van rubriek 4 leest u hoe u dat kunt doen.

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien hebt u hem later weer nodig.
-
Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige.
-
Krijgt u last van bijwerkingen? Neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige. Dit geldt
ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. Zie rubriek 4.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Wat is HALAVEN en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2.
Wanneer mag u HALAVEN niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe gebruikt u HALAVEN?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u HALAVEN?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie

1.
Wat is HALAVEN en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
HALAVEN is een middel tegen kanker dat werkt door de groei en uitzaaiing van kankercellen te
stoppen.
Het wordt gebruikt voor behandeling van lokaal gevorderde of metastatische borstkanker (d.w.z.
borstkanker die verder is uitgezaaid dan de oorspronkelijke tumor) wanneer ten minste twee andere
behandelingen zijn geprobeerd, maar niet langer werkzaam zijn.

2.
Wanneer mag u HALAVEN niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
-
U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6.
-
U geeft borstvoeding.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt
-
als u leverproblemen hebt
-
wanneer u koorts of een infectie hebt
-
als u gevoelloosheid, tinteling, prikkende gevoelens, gevoeligheid voor aanraking of
spierzwakte opmerkt
-
wanneer u hartklachten hebt
Vertel het uw arts wanneer u een van deze verschijnselen opmerkt. Hij/zij zal mogelijk de behandeling
willen stoppen of de dosis willen verlagen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast HALAVEN nog andere geneesmiddelen, of hebt u dat kortgeleden gedaan of bestaat
de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw
arts.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid


HALAVEN kan ernstige geboorteafwijkingen veroorzaken en mag niet worden gebruikt als u zwanger
bent, tenzij men na zorgvuldige afweging van alle risico's voor u en de baby van mening is dat het
duidelijk noodzakelijk is. Het kan ook toekomstige, blijvende vruchtbaarheidsproblemen veroorzaken
bij mannen wanneer zij het middel innemen. Zij dienen dit te bespreken met hun arts voordat zij
beginnen met de behandeling. Vrouwen die kinderen kunnen krijgen, moeten tijdens en tot 3 maanden
na de behandeling met HALAVEN een effectief voorbehoedsmiddel gebruiken.
In verband met mogelijk risico voor het kind mag HALAVEN niet worden gebruikt in de periode dat
borstvoeding wordt gegeven.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
HALAVEN kan bijwerkingen zoals vermoeidheid (zeer vaak) en duizeligheid (vaak) veroorzaken.
Bestuur geen auto of ander voertuig en gebruik geen machines als u moe of duizelig bent.
HALAVEN bevat kleine hoeveelheden ethanol (alcohol)
Dit geneesmiddel bevat kleine hoeveelheden ethanol (alcohol), minder dan 100 mg in een
injectieflacon.

3.
Hoe gebruikt u HALAVEN?
Dit middel zal u gedurende een periode van 2 tot 5 minuten als een injectie in een ader worden
gegeven door een arts of verpleegkundige. De dosis die u krijgt, is gebaseerd op uw
lichaamsoppervlakte (uitgedrukt in vierkante meter, of m2) die wordt berekend op basis van uw
gewicht en lengte. De gebruikelijke dosis HALAVEN is 1,23 mg/m2, maar dit kan door uw arts
worden aangepast op basis van de resultaten van uw bloedonderzoek of andere factoren.
Hoe vaak krijgt u HALAVEN?

HALAVEN wordt gewoonlijk gegeven op Dag 1 en 8 van elke cyclus van 21 dagen. Uw arts zal
bepalen hoeveel behandelingscycli u moet krijgen. Afhankelijk van de uitslagen van uw
bloedonderzoeken zal de arts de toediening van het product mogelijk moeten uitstellen tot de uitslagen
van het bloedonderzoek weer normaal zijn. De arts kan dan ook beslissen om de dosis die u krijgt te
verlagen.
Hebt u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts.

4.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (gerapporteerd bij ten minste 1 op de 10 patiënten) zijn:
-
Daling van het aantal witte bloedcellen of rode bloedcellen
-
Vermoeidheid of zwakte
-
Misselijkheid, braken, verstopping (constipatie), diarree
-
Gevoelloosheid, tintelende of prikkelende gevoelens
-
Koorts
-
Verlies van eetlust
-
Pijn in de gewrichten en spieren
-
Hoofdpijn
-
Haaruitval
Vaak voorkomende bijwerkingen (gerapporteerd bij ten minste 1 op de 100 patiënten) zijn:
-
Daling van het aantal bloedplaatjes (wat kan resulteren in bloeduitstortingen of er kan meer tijd
nodig zijn om een bloeding te stoppen)
-
Infectie met koorts, koude rillingen
-
Snelle hartslag, rood aanlopen
-
Draaierigheid, duizeligheid
-
Verhoogde traanproductie, bindvliesontsteking (roodheid en pijn op het oppervlak van het oog),
bloedneus
-
Uitdroging, droge mond, mondzweren, slijmvliesontsteking in de mond (spruw),
spijsverteringsklachten (indigestie), brandend maagzuur, pijn of zwelling in de buik
-
Zwelling van zachte weefsels, pijn (met name aan de borstkas, in de rug en botpijn), spierkramp
of spierzwakte
-
Mond-, luchtweg- en urineweginfecties
-
Pijnlijke keel, rode, pijnlijke of loopneus, griepachtige verschijnselen
-
Afwijkingen in de uitslagen van leverfunctietests, veranderde hoeveelheid van suiker, fosfaten,
kalium of magnesium in het bloed
-
Gewichtsverlies
-
Niet kunnen slapen, depressie, veranderde smaakervaring
-
Ademhalingsproblemen, hoesten, keelpijn
-
Huiduitslag, jeuk, zwelling en gevoelloosheid van handen en voeten, nagelproblemen, droge of
rode huid
-
Overmatig zweten (inclusief nachtzweten)
Soms voorkomende bijwerkingen (gerapporteerd bij minder dan 1 op de 100 patiënten) zijn:
-
Ernstige infecties met bloedvergiftiging (sepsis), koortsblaasjes, gordelroos
-
Oorsuizen
-
Bloedstolsels
-
Longontsteking
-
Hoog niveau van bilirubine in het bloed
-
Plaatselijke zwelling van de huid
-
Verslechterde nierfunctie, bloed of eiwit in de urine, pijn bij het plassen
Zelden voorkomende bijwerkingen (gerapporteerd bij minder dan 1 op de 1000 patiënten) zijn:
-
Pancreasontsteking

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige. Dit geldt ook
voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks
melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen te melden,
kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5.
Hoe bewaart u HALAVEN?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en
de injectieflacon na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Voor dit middel gelden geen speciale bewaaromstandigheden
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is eribuline. Elke 2 ml injectieflacon bevat eribuline-mesilaat,
equivalent aan 0,88 mg eribuline.
-
De andere stoffen in dit middel zijn ethanol en water voor injecties, waarbij zoutzuur en/of
natriumhydroxide mogelijk in zeer kleine hoeveelheden aanwezig zijn.

Hoe ziet HALAVEN eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
HALAVEN is een transparante, kleurloze, waterige oplossing voor injectie, geleverd in glazen
injectieflacons met 2 ml oplossing. Elke doos bevat 1 of 6 injectieflacons.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Eisai Europe Limited
European Knowledge Centre
Mosquito Way
Hatfield
Hertfordshire
AL10 9SN
Verenigd Koninkrijk
+44 (0) 845 676 1400
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale
vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
België/Belgique/Belgien
Lietuva
Eisai Europe Ltd.
UAB ,,PharmaSwiss'
Tél/Tel: + 32 (0) 2 735 45 34
Tel: + 370 5 2790 762

Luxembourg/Luxemburg
PharmaSwiss EOOD
Eisai Europe Ltd.
Te: + 359 2 895 21 10
Tél/Tel: + 32 (0) 2 735 45 34
(Belgique/Belgien)
Ceská republika
Magyarország
Eisai GesmbH organizacní slozka
Valeant Pharma Hungary Ltd.
Tel.: + 420 242 485 839
Tel: +36-1-345-5900

Danmark
Malta
Eisai AB
Associated Drug Company Ltd.
Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600
Tel: + 356 22778000
(Sverige)
Deutschland
Nederland
Eisai GmbH
Eisai B.V.
Tel: + 49 (0) 69 66 58 50
Tél/Tel: + 31 (0) 900 575 3340
Eesti
Norge
PharmaSwiss Eesti OÜ
Eisai AB
Tel. +372 682 7400
Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600
(Sverige)

Österreich
Eisai Ltd.
Eisai GesmbH
: + 44 (0) 845 676 1400
Tel: + 43 (0) 1 535 1980-0
(µ )
España
Polska
Eisai Farmacéutica, S.A.
Valeant Polska Sp. z o.o.
Tel: + (34) 91 455 94 55
Tel.: +48(22) 627 28 88
France
Portugal
Eisai SAS
Eisai Farmacêutica, Unipessoal Lda
Tél: + (33) 1 47 67 00 05
Tel: + 351 214 875 540
Hrvatska
România
Eisai Ltd.
PharmaSwiss Medicines S.R.L.
Tel: + 44 (0) 208 600 1400
Tel: +40 374 102 600
(Velika Britanija)
Ireland
Slovenija
Eisai Ltd.
Pharmaswiss d.o.o.
Tel: + 44 (0) 208 600 1400
Tel: + 386 (0) 1 2364 700
(United Kingdom)
Ísland
Slovenská republika
Eisai AB
Eisai GesmbH organizacní slozka
Sími: + 46 (0)8 501 01 600
Tel.: + 420 242 485 839
(Svíþjóð)
(Ceská republika)

Italia
Suomi/Finland
Eisai S.r.l.
Eisai AB
Tel: + 39 02 5181401
Puh/Tel: + 46 (0) 8 501 01 600
(Ruotsi)

Sverige
Eisai Ltd.
Eisai AB
: +44 (0) 845 676 1400
Tel: + 46 (0) 8 501 01 600
(µ )

Latvija

United Kingdom
SIA PharmaSwiss Latvia
Eisai Ltd.
Tel: + 371 67502185
Tel: + 44 (0) 845 676 1400

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in
Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees
Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

Faites attention

  • N'utilisez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin
  • Ne faites confiance qu’aux notices accompagnant vos médicaments
  • N'utilisez pas de médicaments dont la de péremption est dépassée
  • Les notices sont fournies par l'AFMPS