Grains de vals senna 16 mg

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
GRAINS DE VALS SENNA, 16 mg, omhulde tabletten
Cassiae sennae L., vrucht, droog hydroalcoholisch (60 % V/V) extract [7-12:1]
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen, want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u
dat heeft verteld.
Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste
resultaat.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of
Inhou
d van
deze
bijsluiter:
1. Waarvoor wordt Grains de vals Senna ingenomen?
2. Wanneer mag u Grains de vals Senna niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u Grains de vals Senna in?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Grains de vals Senna?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie.
1. WAARVOOR WORDT GRAINS DE VALS SENNA INGENOMEN?
Grains de vals Senna is een geneesmiddel behorende tot de groep van de middelen die de stoelgang
bevorderen (contactlaxativa).
Het is aangewezen bij behandeling van verstopping van de darm nadat elke ernstige aandoening werd
uitgesloten.
2. WANNEER MAG U GRAINS DE VALS SENNA NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u Grains de vals Senna niet gebruiken?
U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden
onder rubriek 6.
apotheker.
Wordt uw klacht na 4 à 5 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact
1/5
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
Bij kinderen jonger dan 12 jaar.
Bij verstopping wegens mechanisch darmobstakel of luie darm (darmatonie).
Bij buikkrampen van ongekende oorsprong, misselijkheid (nausea) of braken.
Bij ontsteking van de dikke darm.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Grains de vals Senna?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Grains de vals Senna inneemt.
Wanneer u reeds een hoge leeftijd heeft bereikt of wanneer u een gebrekkige nier- en hartwerking heeft.
Neem contact op met uw huisarts voordat u dit middel gaat gebruiken.
Hou de behandeling zo kort mogelijk om gewenning te vermijden.
Neem Grains de vals Senna niet langer dan 10 dagen na elkaar in zonder doktersadvies.
Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?” te lezen.
Bij gelijktijdig gebruik van zoethout. Gelieve ook de rubriek “Waarop moet u letten met eten en
drinken?” te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het
verleden is geweest.
Kinderen
Gebruik dit geneesmiddel niet bij kinderen jonger dan 12 jaar.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Grains de vals Senna nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan
uw arts of apotheker.
Raadpleeg uw arts of apotheker indien u samen met Grains de vals Senna volgende geneesmiddelen neemt:
Geneesmiddelen bij hartzwakte en tegen stoornissen van het hartritme, zoals anti-aritmica (middelen
tegen hartritmestoornissen), digitalispreparaten of glycosiden (middelen afgeleid van vingerhoedskruid
die de hartwerking versterken en het hartritme normaliseren) en bepaalde middelen die het hartritme
beïnvloeden, omdat er een mogelijke verstoring van hun effect kan zijn door het verlies van water en
zouten (elektrolyten).
Bepaalde hormonen (mineraalcorticoïde hormonen) en waterafdrijvende middelen omdat het gelijktijdig
innemen met Grains de vals Senna een tekort aan kalium kan bevorderen.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Voorzichtigheid is geboden bij gelijktijdig gebruik van Grains de vals Senna met zoethout omdat dit een
tekort aan kalium (hypokaliëmie) kan bevorderen.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact
op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
2/4
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
Zwangerschap
Grains de vals Senna mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap.
Borstvoeding
Grains de vals Senna mag niet gebruikt worden bij borstvoeding.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.
Grains de vals Senna bevat lactose
Dit geneesmiddel bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt,
neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3. HOE NEEMT U GRAINS DE VALS SENNA IN?
Neem dit middel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Uw arts zal u vertellen hoe lang u Grains de vals Senna moet gebruiken. U mag Grains de vals Senna niet
langer dan 10 dagen na elkaar gebruiken zonder een arts te raadplegen.
De gebruikelijke dosering is:
Neem 1 tot 2 tabletten per dag langs de mond (oraal gebruik).
Neem de tablet in met een weinig water, zonder te kauwen, bij voorkeur 's avonds (werking treedt pas op 5
tot 10 uur na inname). Wanneer de tablet 's avonds wordt ingenomen treedt gewoonlijk 's ochtends
darmlediging op.
De duur van de behandeling zo kort mogelijk houden om gewenning te vermijden.
Het is aanbevolen het gebruik van middelen die de stoelgang bevorderen (laxativa) te combineren met
vezelrijke voeding en lichaamsbeweging en dit verder te zetten na het stoppen van de inname van het
geneesmiddel.
Gebruik bij kinderen
Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.
Heeft u te veel van Grains de vals Senna ingenomen?
Wanneer u te veel van Grains de vals Senna heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op
met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Bij overdosering of chronisch gebruik kunnen volgende symptomen optreden: buikpijn, diarree, braken,
overmatig verlies van vocht en minerale zouten, alsook neiging tot bewustzijnsverlies.
Bij ernstige reacties, dient een huisarts geraadpleegd te worden.
Opname in het ziekenhuis kan noodzakelijk zijn.
Er dient een symptomatische behandeling uitgevoerd te worden.
Bent u vergeten Grains de vals Senna in te nemen?
Niet van toepassing.
3/4
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
Als u stopt met het innemen van Grains de vals Senna
Niet van toepassing.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN.
Zoals elk geneesmiddel kan ook Grains de vals Senna bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
Bij gevoelige personen kan buikpijn en diarree optreden.
Langdurig gebruik kan overmatig verlies van water en minerale zouten (voornamelijk kalium)
veroorzaken, vooral bij bejaarden.
Grains de vals Senna kan een lichte rode verkleuring van de urine veroorzaken.
Donkere verkleuring van de dikke darm en endeldarm.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U GRAINS DE VALS SENNA?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren beneden 25°C. Gebruik Grains de vals Senna niet
meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de buitenverpakking/de blister na “EXP”. Daar
staat een maand en een jaar. De eerste twee cijfers geven de maand aan, de volgende twee of vier cijfers het
jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE.
Welke stoffen zitten er in Grains de vals Senna?
De werkzame stof in Grains de vals Senna is Cassiae sennae L., vrucht, droog hydroalcoholisch (60 %
V/V) extract [7-12:1] 72mg - 88 mg, overeenkomend met 16 mg Sennoside B.
De andere stoffen in Grains de vals Senna zijn lactose - microkristallijne cellulose - colloïdaal silica,
watervrij - magnesiumstearaat. Omhulling: polyvinylalcohol - titaniumdioxide - talk - sojalecithine -
xanthaangom - methylhydroxypropylcellulose - macrogol 600.
Hoe ziet Grains de vals Senna eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Een doos bevat 20 omhulde tabletten in blisterverpakking.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A. - Rijksweg 9 - 2880 Bornem - België
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
BE284051
Afleveringswijze
Vrije aflevering.
4/4
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 10/2011.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 04/2012.
5/4

GRAINS DE VALS SENNA, 16 mg, omhulde tabletten
Cassiae sennae L., vrucht, droog hydroalcoholisch (60 % V/V) extract [7-12:1]
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen, want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u
dat heeft verteld.
Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste
resultaat.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
Inhou
Wordt uw klacht na 4 à 5 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact
d van
deze
bijsluiter:
1. Waarvoor wordt Grains de vals Senna ingenomen?
2. Wanneer mag u Grains de vals Senna niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u Grains de vals Senna in?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Grains de vals Senna?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie.
1. WAARVOOR WORDT GRAINS DE VALS SENNA INGENOMEN?
Grains de vals Senna is een geneesmiddel behorende tot de groep van de middelen die de stoelgang
bevorderen (contactlaxativa).
Het is aangewezen bij behandeling van verstopping van de darm nadat elke ernstige aandoening werd
uitgesloten.
2. WANNEER MAG U GRAINS DE VALS SENNA NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u Grains de vals Senna niet gebruiken?
U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden
onder rubriek 6.
Bij kinderen jonger dan 12 jaar.
Bij verstopping wegens mechanisch darmobstakel of luie darm (darmatonie).
Bij buikkrampen van ongekende oorsprong, misselijkheid (nausea) of braken.
Bij ontsteking van de dikke darm.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Grains de vals Senna?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Grains de vals Senna inneemt.
Wanneer u reeds een hoge leeftijd heeft bereikt of wanneer u een gebrekkige nier- en hartwerking heeft.
Neem contact op met uw huisarts voordat u dit middel gaat gebruiken.
Hou de behandeling zo kort mogelijk om gewenning te vermijden.
Neem Grains de vals Senna niet langer dan 10 dagen na elkaar in zonder doktersadvies.
Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek 'Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?' te lezen.
Bij gelijktijdig gebruik van zoethout. Gelieve ook de rubriek 'Waarop moet u letten met eten en
drinken?' te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het
verleden is geweest.
Kinderen
Gebruik dit geneesmiddel niet bij kinderen jonger dan 12 jaar.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Grains de vals Senna nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan
uw arts of apotheker.
Raadpleeg uw arts of apotheker indien u samen met Grains de vals Senna volgende geneesmiddelen neemt:
Geneesmiddelen bij hartzwakte en tegen stoornissen van het hartritme, zoals anti-aritmica (middelen
tegen hartritmestoornissen), digitalispreparaten of glycosiden (middelen afgeleid van vingerhoedskruid
die de hartwerking versterken en het hartritme normaliseren) en bepaalde middelen die het hartritme
beïnvloeden, omdat er een mogelijke verstoring van hun effect kan zijn door het verlies van water en
zouten (elektrolyten).
Bepaalde hormonen (mineraalcorticoïde hormonen) en waterafdrijvende middelen omdat het gelijktijdig
innemen met Grains de vals Senna een tekort aan kalium kan bevorderen.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Voorzichtigheid is geboden bij gelijktijdig gebruik van Grains de vals Senna met zoethout omdat dit een
tekort aan kalium (hypokaliëmie) kan bevorderen.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact
op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap
Grains de vals Senna mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap.
Borstvoeding
Grains de vals Senna mag niet gebruikt worden bij borstvoeding.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.
Grains de vals Senna bevat lactose
Dit geneesmiddel bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt,
neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3. HOE NEEMT U GRAINS DE VALS SENNA IN?
Neem dit middel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Uw arts zal u vertellen hoe lang u Grains de vals Senna moet gebruiken. U mag Grains de vals Senna niet
langer dan 10 dagen na elkaar gebruiken zonder een arts te raadplegen.
De gebruikelijke dosering is:
Neem 1 tot 2 tabletten per dag langs de mond (oraal gebruik).
Neem de tablet in met een weinig water, zonder te kauwen, bij voorkeur 's avonds (werking treedt pas op 5
tot 10 uur na inname). Wanneer de tablet 's avonds wordt ingenomen treedt gewoonlijk 's ochtends
darmlediging op.
De duur van de behandeling zo kort mogelijk houden om gewenning te vermijden.
Het is aanbevolen het gebruik van middelen die de stoelgang bevorderen (laxativa) te combineren met
vezelrijke voeding en lichaamsbeweging en dit verder te zetten na het stoppen van de inname van het
geneesmiddel.
Gebruik bij kinderen
Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.
Heeft u te veel van Grains de vals Senna ingenomen?
Wanneer u te veel van Grains de vals Senna heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op
met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Bij overdosering of chronisch gebruik kunnen volgende symptomen optreden: buikpijn, diarree, braken,
overmatig verlies van vocht en minerale zouten, alsook neiging tot bewustzijnsverlies.
Bij ernstige reacties, dient een huisarts geraadpleegd te worden.
Opname in het ziekenhuis kan noodzakelijk zijn.
Er dient een symptomatische behandeling uitgevoerd te worden.
Bent u vergeten Grains de vals Senna in te nemen?
Niet van toepassing.
Als u stopt met het innemen van Grains de vals Senna
Niet van toepassing.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN.
Zoals elk geneesmiddel kan ook Grains de vals Senna bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
Bij gevoelige personen kan buikpijn en diarree optreden.
Langdurig gebruik kan overmatig verlies van water en minerale zouten (voornamelijk kalium)
veroorzaken, vooral bij bejaarden.
Grains de vals Senna kan een lichte rode verkleuring van de urine veroorzaken.
Donkere verkleuring van de dikke darm en endeldarm.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U GRAINS DE VALS SENNA?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren beneden 25°C. Gebruik Grains de vals Senna niet
meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de buitenverpakking/de blister na 'EXP'. Daar
staat een maand en een jaar. De eerste twee cijfers geven de maand aan, de volgende twee of vier cijfers het
jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE.
Welke stoffen zitten er in Grains de vals Senna?
De werkzame stof in Grains de vals Senna is Cassiae sennae L., vrucht, droog hydroalcoholisch (60 %
V/V) extract [7-12:1] 72mg - 88 mg, overeenkomend met 16 mg Sennoside B.
De andere stoffen in Grains de vals Senna zijn lactose - microkristallijne cellulose - colloïdaal silica,
watervrij - magnesiumstearaat. Omhulling: polyvinylalcohol - titaniumdioxide - talk - sojalecithine -
xanthaangom - methylhydroxypropylcellulose - macrogol 600.
Hoe ziet Grains de vals Senna eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Een doos bevat 20 omhulde tabletten in blisterverpakking.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A. - Rijksweg 9 - 2880 Bornem - België
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE284051
Afleveringswijze
Vrije aflevering.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 10/2011.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 04/2012.

Faites attention

  • N'utilisez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin
  • Ne faites confiance qu’aux notices accompagnant vos médicaments
  • N'utilisez pas de médicaments dont la de péremption est dépassée
  • Les notices sont fournies par l'AFMPS