Glucose sterop 50 mg/ml

Bijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
GLUCOSE STEROP 50mg/ml
Oplosmiddel voor parenteraal gebruik
Glucose
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk
zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in
deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt GLUCOSE STEROP 50mg/ml gebruikt?
2. Wanneer mag u GLUCOSE STEROP 50mg/ml niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u GLUCOSE STEROP 50mg/ml?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u GLUCOSE STEROP 50mg/ml?
6. Aanvullende informatie
1.
WAARVOOR WORDT GLUCOSE STEROP 50mg/ml GEBRUIKT ?
Farmacotherapeutische groep
Isotonische oplossing voor het oplossen en het verdunnen van geneesmiddelen toe te dienen door
intraveneuse injectie.
Therapeutische indicaties
Gezien de beschikbare kleine volumes zijn deze isotonische glucoseoplossingen bestemd voor het oplossen
en het verdunnen van geneesmiddelen toe te dienen door intraveneuse injectie.
2. WANNEER MAG U GLUCOSE STEROP 50mg/ml NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA
VOORZICHTIG ZIJN?
Wanneer mag u Glucose Sterop 50mg/ml niet gebruiken?
Wanneer de patiënt een te hoog suikergehalte (koolhydraten) heeft in het bloed.
• In geval van diabetische coma.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Glucose Sterop 50mg/ml?
• Het volume oplossing dat toegediend wordt moet tot het strikte minimum beperkt worden in de volgende
gevallen :
- Anurie ( geen produktie van urine)
- Hersenbloeding of bloeding in de ruggemerg
- Cerebrale ischemische vasculaire aanvallen (CVA) : in geval van ischemische aanval kan
immers een zelfs lichte hyperglycemie de neurologische schade versterken. Meerdere
onderzoekers raden trouwens aan om geen glucoseoplossingen te gebruiken bij patiënten met een
risico van cerebrale ischemie, een aanval, een imminent hartstilstand of een ernstige hypotensie
(zeer lage bloeddruk)
- Neurochirurgische ingreep
Pagina 1 of 5
Leaflet (NL)
Bijsluiter
- Tekort aan natrium in het bloed (Hyponatremie)
- Tekort aan kalium in het bloed (Hypokaliëmie)
- Hypervolemie (te groot bloedvolume)
- Waterintoxicatie
- Hyperosmolaire coma
- Overmaat aan melkzuur in het bloed
- Nierinsufficiëntie (slechte werking van de nieren)
Het is raadzaam geen totaal bloed via dezelfde infusiekit toe te dienen.
Het is ook aanbevolen geen oplossingen toe te dienen als ze niet helder zijn of als ze zichtbare deeltjes
bevatten.
Niet intramusculair toedienen.
De isotonische oplossingen van Glucose Sterop bevatten geen anti-microbieel bewaarmiddel en kunnen
daardoor de groei van micro-organismen niet verhinderen na het openen van de ampullen. De oplossing
van de geneesmiddelenbereiding en alle spuiten die een dergelijke oplossing bevatten, zijn bestemd voor
eenmalig en individueel gebruik en mogen in geen enkel geval opnieuw worden gebruikt.
Als u de oplossing van het geneesmiddel moet inspuiten, moet u een steriele spuit gebruiken en moet u
de oplossing onmiddellijk na het openen van de ampul optrekken. U moet ervoor zorgen dat er geen
microben in terecht kunnen komen. Elke niet-gebruikte of resterende hoeveelheid van de oplossing van
het geneesmiddel moet worden verwijderd volgens de heersende reglementering.
Er bestaat in het algemeen een risico van irritatie of van necrose op de plaats van de injectie in geval van
te snelle toediening, of bij injectie van een te groot volume.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Glucose Sterop 50mg/ml nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan?
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig
heeft.
De eventuele interacties zullen afhangen van de geneesmiddelen die zullen verdund of opgelost worden. Men
zal dus de bijsluiter die het betrokken geneesmiddel vergezelt raadplegen.
De onverenigbaarheden hangen af van de medicaties die zullen verdund of opgelost worden.
Voor elke vermenging moet de bijsluiter van het betrokken geneesmiddel geraadpleegd worden.
Eens de oplossing tot stand gekomen kan zich eventueel een neerslag vormen of onoplosbare complexen of
cristallen. Men moet eveneens toezicht houden over eventuele kleurverandering van de oplossing.
Glucose is onder andere onverenigbaar met procaïne, alcalische stoffen en oxyderende stoffen.
Het is tevens aangeraden om niet gelijktijdig bloed toe te dienen via dezelfde infusieset wegens het risico van
pseudo-agglutinatie.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
De eventuele interacties zullen afhangen van de geneesmiddelen die zullen verdund of opgelost worden. Men
zal dus de bijsluiter die het betrokken geneesmiddel vergezelt raadplegen.
Zwangerschap en borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
De eventuele contra-indicaties tijdens zwangerschap en borstvoeding zullen afhangen van de
geneesmiddelen die zullen verdund of opgelost worden. Men zal dus de bijsluiter die de betrokken
geneesmiddelen vergezelt raadplegen.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
De toediening van glucose op zich heeft geen invloed op de bekwaamheid om een voertuig te besturen of om
machines te gebruiken. Eventuele tegenaanwijzingen zijn afhankelijk van toegevoegde geneesmiddelen.
Pagina 2 of 5
Leaflet (NL)
Bijsluiter
3. HOE GEBRUIKT U GLUCOSE STEROP 50mg/ml ?
Het te gebruiken volume oplossing zal afhangen van de te verwezenlijken geneeskrachtige bereiding. Het zal
worden opgenomen en toegevoegd aan het op te lossen of te verdunnen geneesmiddel op aseptische wijze.
Het inspuiten gebeurt langs
trage direkte intraveneuze injectie.
Gebruik Glucose Sterop 50mg/ml altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Heeft u te veel van Glucose Sterop 50mg/ml gebruikt?
Wanneer u teveel van Glucose Sterop 50mg/ml heeft toegediend, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Symptomen
Een te hoge hoeveelheid of een te snelle toediening kan ongewenste effecten teweegbrengen zoals een te
hoog suikergehalte in het bloed, aanwezigheid van suiker in de urine en een diurese te wijten aan een
overmaat opgeloste elementen in het bloed met dehydratatie alsook een vermindering van de concentraties
kalium (hypokaliëmie), fosfaten (hypofosfatemie) en magnesium (hypomagnesemie) in het bloed.
De toediening van massieve dosissen glucose kan tot een hyperosmolair syndroom leiden, vergezeld van
mentale verwarring en verlies van het bewustzijn.
Behandeling
Als zich tekenen van een overdosering voordoen, moet de injectie verminderd of stopgezet worden. Als het
hoog suikergehalte blijft aanhouden, moet insuline toegediend worden (insulinetherapie).
Als de diurese (geëlimineerd urinair volume) adequaat is:
Overgaan tot de toediening van een berekend volume van een lichtjes hypotonische elektrolyte oplossing
om de hoeveelheid vocht en elektrolyten (vooral kalium) te vervangen die geëlimineerd werden tijdens
de osmotische diurese.
Het hydrisch, elektrolytisch en zuur-base evenwicht controleren en elk onevenwicht corrigeren door
regelmatig de laboratoriumwaarden te controleren.
Bij de patiënten met oligurie (vermindering van het urinevolume) of anurie (afwezigheid van urine-
uitscheiding):
In laatste instantie overgaan tot een peritoneale dialyse of tot een extracorporele hemodialyse met behulp
van een glucosevrije oplossing.
Bent u vergeten Glucose Sterop 50mg/ml te gebruiken ?
Het vergeten van het toedienen van de bereide oplossing heeft het verzuim van inname van het toegevoegd
geneesmiddel tot gevolg. Het gevolg van dit vergeten hangt af van het toegevoegd geneesmiddel.
Voor elke vermenging moet de bijsluiter van het betrokken geneesmiddel geraadpleegd worden.
Als u stopt met het gebruik van Glucose Sterop 50mg/ml
Het stoppen met de toediening van de bereide oplossing heeft de stopzetting van inname van het toegevoegd
geneesmiddel tot gevolg. Het gevolg van dit stoppen hangt af van het toegevoegd geneesmiddel.
Voor elke vermenging moet de bijsluiter van het betrokken geneesmiddel geraadpleegd worden.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan Glucose Sterop 50mg/ml bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Pagina 3 of 5
Leaflet (NL)
Bijsluiter
Glucose kan gewoonlijk toegediend worden met een snelheid van 0,5 g/Kg en per uur zonder glucosurie te
veroorzaken. Er kan zich evenwel een overmaat aan suiker in het bloed (hyperglycemie) en een glucosurie
voordoen bij een massieve of te snelle intraveneuze toediening of in geval van metabolische insufficiëntie.
Als deze verschijnselen niet behandeld worden, kunnen ze tot een dehydratatie leiden, tot een
hyperosmolaire coma (te hoog concentratie van opgeloste elementen in het bloed) en zelfs tot de dood. De
adequate behandeling bestaat onder meer in het verminderen van de toedieningsnelheid en in het toedienen
van insuline.
Er kunnen zich ook andere ongewenste reacties voordoen, afhankelijk van de toedieningstechniek, zoals
infectie op de plaats van de inspuiting, koorts, adertrombose of flebitis die zich uitstrekt vanop de plaats van
de inspuiting, extravasatie (inspuiting buiten de ader) en, bij een te snelle toediening, plaatselijk pijn en, in
zeldzame gevallen, irritatie van de ader.
Grote hoeveelheden glucose, toegediend langs intraveneuze weg, kunnen leiden tot een verhoogde vrijgave
van histamine door de cellen in het bloed aanwezig en kunnen zo leiden tot anafylactoïde (van allergische
aard ) reacties. Dit effect kan meer uitgesproken zijn bij overgevoelige diabetespatiënten of bij patiënten die
behandeld worden met beta-blokkers.
Als zich in de loop van de toediening een ongewenst effect voordoet, moet de toediening onmiddellijk
stopgezet worden, moet de patiënt onderzocht worden en moeten indien nodig adequate therapeutische
maatregelen genomen worden. Indien nodig moet overgegaan worden tot een analyse van de rest van de
infusieoplossing.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U GLUCOSE STEROP 50MG/ML?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
In zijn originele verpakking op kamertemperatuur bewaren.
Gebruik Glucose Sterop 50mg/ml niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
verpakking na EX. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Gebruik Glucose Sterop 50 mg/ml niet als u merkt dat
de oplossing niet helder is of als ze een neerslag
bevat.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker
wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier
vernietigd en komen ze niet in het milieu.
6.
AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Glucose Sterop 50mg/ml?
- Het werkzaam bestanddeel is Glucose watervrij 500 mg/10ml (in vorm of glucose monohydraat 550
mg/10ml).
-
Het ander bestanddeel is water voor injectie.
Overzichtstabel
Pagina 4 of 5
Leaflet (NL)
Bijsluiter
Verpakking
GLUCOSE STEROP 50mg/ml
Gehalte (anhydr.)/ml
mg
mmol
50
±
0,3
Calorieëntoevoer
voor 10 ml
±
2 Kcal
±
8 kJ
Osmolariteit
277 mOsm/l
Hoe ziet Glucose Sterop 50mg/ml eruit en hoeveel zit er in een verpakking
Oplosmiddel voor parenteraal gebruik.
Glazen ampullen van het type I van 10ml, verpakt in dozen van 10 ampullen
(publiek)
en 100 ampullen
(Hospitaalgebruik)
.
Aflevering : Op medisch voorschrift
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
BE266813
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Laboratoria STEROP - Scheutlaan 46-50 - 1070 Brussel
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 12/2010
Pagina 5 of 5
Leaflet (NL)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
GLUCOSE STEROP 50mg/ml
Oplosmiddel voor parenteraal gebruik
Glucose
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk
zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in
deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt GLUCOSE STEROP 50mg/ml gebruikt?
2. Wanneer mag u GLUCOSE STEROP 50mg/ml niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u GLUCOSE STEROP 50mg/ml?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u GLUCOSE STEROP 50mg/ml?
6. Aanvullende informatie
1.
WAARVOOR WORDT GLUCOSE STEROP 50mg/ml GEBRUIKT ?
Farmacotherapeutische groep
Isotonische oplossing voor het oplossen en het verdunnen van geneesmiddelen toe te dienen door
intraveneuse injectie.
Therapeutische indicaties
Gezien de beschikbare kleine volumes zijn deze isotonische glucoseoplossingen bestemd voor het oplossen
en het verdunnen van geneesmiddelen toe te dienen door intraveneuse injectie.
2. WANNEER MAG U GLUCOSE STEROP 50mg/ml NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA
VOORZICHTIG ZIJN?

Wanneer mag u Glucose Sterop 50mg/ml niet gebruiken?
·
Wanneer de patiënt een te hoog suikergehalte (koolhydraten) heeft in het bloed.
· In geval van diabetische coma.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Glucose Sterop 50mg/ml?
· Het volume oplossing dat toegediend wordt moet tot het strikte minimum beperkt worden in de volgende
gevallen :
- Anurie ( geen produktie van urine)
- Hersenbloeding of bloeding in de ruggemerg
- Cerebrale ischemische vasculaire aanvallen (CVA) : in geval van ischemische aanval kan
immers een zelfs lichte hyperglycemie de neurologische schade versterken. Meerdere
onderzoekers raden trouwens aan om geen glucoseoplossingen te gebruiken bij patiënten met een
risico van cerebrale ischemie, een aanval, een imminent hartstilstand of een ernstige hypotensie
(zeer lage bloeddruk)
- Neurochirurgische ingreep
Pagina 1 of 5
- Tekort aan natrium in het bloed (Hyponatremie)
- Tekort aan kalium in het bloed (Hypokaliëmie)
- Hypervolemie (te groot bloedvolume)
- Waterintoxicatie
- Hyperosmolaire coma
- Overmaat aan melkzuur in het bloed
- Nierinsufficiëntie (slechte werking van de nieren)
Het is raadzaam geen totaal bloed via dezelfde infusiekit toe te dienen.
Het is ook aanbevolen geen oplossingen toe te dienen als ze niet helder zijn of als ze zichtbare deeltjes
bevatten.
·
Niet intramusculair toedienen.
· De isotonische oplossingen van Glucose Sterop bevatten geen anti-microbieel bewaarmiddel en kunnen
daardoor de groei van micro-organismen niet verhinderen na het openen van de ampullen. De oplossing
van de geneesmiddelenbereiding en alle spuiten die een dergelijke oplossing bevatten, zijn bestemd voor
eenmalig en individueel gebruik en mogen in geen enkel geval opnieuw worden gebruikt.
· Als u de oplossing van het geneesmiddel moet inspuiten, moet u een steriele spuit gebruiken en moet u
de oplossing onmiddellijk na het openen van de ampul optrekken. U moet ervoor zorgen dat er geen
microben in terecht kunnen komen. Elke niet-gebruikte of resterende hoeveelheid van de oplossing van
het geneesmiddel moet worden verwijderd volgens de heersende reglementering.
· Er bestaat in het algemeen een risico van irritatie of van necrose op de plaats van de injectie in geval van
te snelle toediening, of bij injectie van een te groot volume.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Glucose Sterop 50mg/ml nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan?
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig
heeft.
De eventuele interacties zullen afhangen van de geneesmiddelen die zullen verdund of opgelost worden. Men
zal dus de bijsluiter die het betrokken geneesmiddel vergezelt raadplegen.
De onverenigbaarheden hangen af van de medicaties die zullen verdund of opgelost worden.
Voor elke vermenging moet de bijsluiter van het betrokken geneesmiddel geraadpleegd worden.
Eens de oplossing tot stand gekomen kan zich eventueel een neerslag vormen of onoplosbare complexen of
cristallen. Men moet eveneens toezicht houden over eventuele kleurverandering van de oplossing.
Glucose is onder andere onverenigbaar met procaïne, alcalische stoffen en oxyderende stoffen.
Het is tevens aangeraden om niet gelijktijdig bloed toe te dienen via dezelfde infusieset wegens het risico van
pseudo-agglutinatie.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
De eventuele interacties zullen afhangen van de geneesmiddelen die zullen verdund of opgelost worden. Men
zal dus de bijsluiter die het betrokken geneesmiddel vergezelt raadplegen.
Zwangerschap en borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
De eventuele contra-indicaties tijdens zwangerschap en borstvoeding zullen afhangen van de
geneesmiddelen die zullen verdund of opgelost worden. Men zal dus de bijsluiter die de betrokken
geneesmiddelen vergezelt raadplegen.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
De toediening van glucose op zich heeft geen invloed op de bekwaamheid om een voertuig te besturen of om
machines te gebruiken. Eventuele tegenaanwijzingen zijn afhankelijk van toegevoegde geneesmiddelen.
Pagina 2 of 5
3. HOE GEBRUIKT U GLUCOSE STEROP 50mg/ml ?
Het te gebruiken volume oplossing zal afhangen van de te verwezenlijken geneeskrachtige bereiding. Het zal
worden opgenomen en toegevoegd aan het op te lossen of te verdunnen geneesmiddel op aseptische wijze.
Het inspuiten gebeurt langs
trage direkte intraveneuze injectie.
Gebruik Glucose Sterop 50mg/ml altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Heeft u te veel van Glucose Sterop 50mg/ml
gebruikt?
Wanneer u teveel van Glucose Sterop 50mg/ml heeft toegediend, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Symptomen
Een te hoge hoeveelheid of een te snelle toediening kan ongewenste effecten teweegbrengen zoals een te
hoog suikergehalte in het bloed, aanwezigheid van suiker in de urine en een diurese te wijten aan een
overmaat opgeloste elementen in het bloed met dehydratatie alsook een vermindering van de concentraties
kalium (hypokaliëmie), fosfaten (hypofosfatemie) en magnesium (hypomagnesemie) in het bloed.
De toediening van massieve dosissen glucose kan tot een hyperosmolair syndroom leiden, vergezeld van
mentale verwarring en verlies van het bewustzijn.
Behandeling
Als zich tekenen van een overdosering voordoen, moet de injectie verminderd of stopgezet worden. Als het
hoog suikergehalte blijft aanhouden, moet insuline toegediend worden (insulinetherapie).
A
ls de diurese (geëlimineerd urinair volume) adequaat is:
Overgaan tot de toediening van een berekend volume van een lichtjes hypotonische elektrolyte oplossing
om de hoeveelheid vocht en elektrolyten (vooral kalium) te vervangen die geëlimineerd werden tijdens
de osmotische diurese.
Het hydrisch, elektrolytisch en zuur-base evenwicht controleren en elk onevenwicht corrigeren door
regelmatig de laboratoriumwaarden te controleren.
Bij de patiënten met oligurie (vermindering van het urinevolume) of anurie (afwezigheid van urine-
uitscheiding):
In laatste instantie overgaan tot een peritoneale dialyse of tot een extracorporele hemodialyse met behulp
van een glucosevrije oplossing.
Bent u vergeten Glucose Sterop 50mg/ml
te gebruiken ?
Het vergeten van het toedienen van de bereide oplossing heeft het verzuim van inname van het toegevoegd
geneesmiddel tot gevolg. Het gevolg van dit vergeten hangt af van het toegevoegd geneesmiddel.
Voor elke vermenging moet de bijsluiter van het betrokken geneesmiddel geraadpleegd worden.
Als u stopt met het gebruik van Glucose Sterop 50mg/ml
Het stoppen met de toediening van de bereide oplossing heeft de stopzetting van inname van het toegevoegd
geneesmiddel tot gevolg. Het gevolg van dit stoppen hangt af van het toegevoegd geneesmiddel.
Voor elke vermenging moet de bijsluiter van het betrokken geneesmiddel geraadpleegd worden.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan Glucose Sterop 50mg/ml bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Pagina 3 of 5
Glucose kan gewoonlijk toegediend worden met een snelheid van 0,5 g/Kg en per uur zonder glucosurie te
veroorzaken. Er kan zich evenwel een overmaat aan suiker in het bloed (hyperglycemie) en een glucosurie
voordoen bij een massieve of te snelle intraveneuze toediening of in geval van metabolische insufficiëntie.
Als deze verschijnselen niet behandeld worden, kunnen ze tot een dehydratatie leiden, tot een
hyperosmolaire coma (te hoog concentratie van opgeloste elementen in het bloed) en zelfs tot de dood. De
adequate behandeling bestaat onder meer in het verminderen van de toedieningsnelheid en in het toedienen
van insuline.
Er kunnen zich ook andere ongewenste reacties voordoen, afhankelijk van de toedieningstechniek, zoals
infectie op de plaats van de inspuiting, koorts, adertrombose of flebitis die zich uitstrekt vanop de plaats van
de inspuiting, extravasatie (inspuiting buiten de ader) en, bij een te snelle toediening, plaatselijk pijn en, in
zeldzame gevallen, irritatie van de ader.
Grote hoeveelheden glucose, toegediend langs intraveneuze weg, kunnen leiden tot een verhoogde vrijgave
van histamine door de cellen in het bloed aanwezig en kunnen zo leiden tot anafylactoïde (van allergische
aard ) reacties. Dit effect kan meer uitgesproken zijn bij overgevoelige diabetespatiënten of bij patiënten die
behandeld worden met beta-blokkers.
Als zich in de loop van de toediening een ongewenst effect voordoet, moet de toediening onmiddellijk
stopgezet worden, moet de patiënt onderzocht worden en moeten indien nodig adequate therapeutische
maatregelen genomen worden. Indien nodig moet overgegaan worden tot een analyse van de rest van de
infusieoplossing.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U GLUCOSE STEROP 50MG/ML?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
In zijn originele verpakking op kamertemperatuur bewaren.
Gebruik Glucose Sterop 50mg/ml niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
verpakking na EX. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Gebruik Glucose Sterop 50 mg/ml niet als u merkt dat de oplossing niet helder is of als ze een neerslag
bevat.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker
wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier
vernietigd en komen ze niet in het milieu.
6.
AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Glucose Sterop 50mg/ml?
-
Het werkzaam bestanddeel is Glucose watervrij 500 mg/10ml (in vorm of glucose monohydraat 550
mg/10ml).
-
Het ander bestanddeel is water voor injectie.
Overzichtstabel
Pagina 4 of 5
Verpakking
Gehalte (anhydr.)/ml
Calorieëntoevoer
Osmolariteit
mg
mmol
voor 10 ml
GLUCOSE STEROP 50mg/ml
50
± 0,3
± 2 Kcal
± 8 kJ
277 mOsm/l
Hoe ziet Glucose Sterop 50mg/ml eruit en hoeveel zit er in een verpakking
Oplosmiddel voor parenteraal gebruik.
Glazen ampullen van het type I van 10ml, verpakt in dozen van 10 ampullen (publiek) en 100 ampullen
(Hospitaalgebruik).
Aflevering : Op medisch voorschrift
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE266813
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Laboratoria STEROP - Scheutlaan 46-50 - 1070 Brussel
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 12/2010
Pagina 5 of 5

Faites attention

  • N'utilisez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin
  • Ne faites confiance qu’aux notices accompagnant vos médicaments
  • N'utilisez pas de médicaments dont la de péremption est dépassée
  • Les notices sont fournies par l'AFMPS