Glucophage 500 mg

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
GLUCOPHAGE 500 mg filmomhulde tablet
metforminehydrochloride
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Aanvullende informatie
1.
WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
Wat is Glucophage
Glucophage bevat metformine, een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van diabetes
(suikerziekte). Het behoort tot een groep geneesmiddelen die biguaniden worden genoemd.
Insuline is een hormoon dat door de alvleesklier wordt aangemaakt en dat ervoor zorgt dat uw lichaam
glucose (suiker) uit het bloed opneemt. Uw lichaam gebruikt glucose voor het produceren van energie
of slaat het op voor toekomstig gebruik.
Als u diabetes heeft, dan maakt uw alvleesklier niet genoeg insuline aan of is uw lichaam niet in staat
om de aangemaakte insuline goed te gebruiken. Dit leidt tot een hoge bloedsuikerspiegel. Glucophage
helpt bij het verlagen van de bloedsuikerspiegel naar een zo normaal mogelijke waarde.
Als u een volwassene met overgewicht bent, kan het gebruik van Glucophage gedurende een langere
tijd ook helpen bij het verlagen van het risico op complicaties die samenhangen met diabetes.
Waarvoor wordt Glucophage gebruikt
Glucophage wordt gebruikt voor de behandeling van patiënten met type-2-diabetes (ook wel “niet-
insuline-afhankelijke diabetes” genaamd) wanneer een dieet en lichaamsbeweging alleen niet
voldoende waren om uw bloedsuikerwaarden te reguleren. Het wordt met name bij patiënten met
overgewicht gebruikt.
Volwassenen kunnen Glucophage alleen of samen met andere geneesmiddelen innemen voor de behandeling van
diabetes (dit kunnen geneesmiddelen zijn die via de mond worden ingenomen of insuline).
Kinderen van 10 jaar en ouder en jongeren kunnen Glucophage alleen of samen met insuline innemen.
2.
WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA
VOORZICHTIG ZIJN?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
als u allergisch (overgevoelig) bent voor metformine of voor één van de andere bestanddelen
van dit geneesmiddel (zie “Wat bevat Glucophage” in rubriek 6)
1/7
als u nier- of leverproblemen heeft
Als u suikerziekte hebt die niet onder controle is, bv. met ernstige hyperglykemie (hoge
suikerspiegel), misselijkheid, braken, dehydratie, snel gewichtsverlies of ketoacidose.
Ketoacidose is een toestand waarbij zogenaamde "ketonen" zich opstapelen in uw bloed en dit
kan leiden tot diabetisch precoma. De symptomen zijn onder meer buikpijn, snelle en diepe
ademhaling, slaperigheid of het ongewoon fruitachtig ruiken van de adem
als u te veel vocht uit uw lichaam bent kwijtgeraakt (dehydratie), bijvoorbeeld als gevolg van
langdurige of ernstige diarree, of als u verscheidene keren achter elkaar heeft overgegeven.
Dehydratie kan leiden tot nierproblemen, waardoor de kans op het ontstaan van
melkzuuracidose bij u kan toenemen (zie hieronder “Wanneer
moet u extra voorzichtig zijn
met dit middel”).
als u een ernstige infectie heeft, zoals een infectie die uw longen, bronchiën of nieren aantast.
Ernstige infecties kunnen leiden tot nierproblemen, wat het risico van melkzuuracidose met zich
meebrengt (zie hieronder “Wanneer
moet u extra voorzichtig zijn met dit middel”).
als u wordt behandeld voor hartfalen of onlangs een hartaanval heeft doorgemaakt, als u
ernstige problemen met uw bloedsomloop heeft (zoals shock) of als u ademhalingsproblemen
heeft. Dit kan leiden tot verminderde zuurstoftoevoer naar weefsel, wat het risico van
melkzuuracidose met zich meebrengt (zie hieronder “
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn
met dit middel”).
als u veel alcohol drinkt
Wanneer één van bovenstaande punten op u van toepassing is, neem dan contact op met uw arts
voordat u begint met het gebruik van dit geneesmiddel.
Zorg ervoor dat u uw arts om advies vraagt, als
u een röntgenonderzoek of scan moet ondergaan waarbij joodhoudend contrastmiddel in uw
bloedbaan moet worden geïnjecteerd
u een grote operatie moet ondergaan.
U moet gedurende een bepaalde periode vóór en na het onderzoek of operatie stoppen met het
innemen van Glucophage. Uw arts beslist of u gedurende deze tijd een andere behandeling nodig
heeft. Het is belangrijk dat u de instructies van uw arts nauwkeurig opvolgt.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Let op de volgende bijzondere risico's van melkzuuracidose.
Glucophage kan een zeer zeldzame, maar ernstige complicatie veroorzaken, melkzuuracidose genoemd, vooral
als uw nieren niet goed werken.
Het risico op melkzuuracidose is ook hoger bij suikerziekte die niet
onder controle is, langdurig vasten of alcoholgebruik.
De symptomen van melkzuuracidose zijn braken,
buikpijn met spierkrampen, een algemeen onwel gevoel met ernstige vermoeidheid en problemen met
ademhalen.
Als dit u overkomt, kan het zijn dat u onmiddellijk in het ziekenhuis opgenomen moet
worden, omdat melkzuuracidose kan gaan tot coma.
Stop onmiddellijk met de inname van
Glucophage en neem contact op met een arts of het dichtstbijzijnde ziekenhuis.
Glucophage kan op zichzelf geen hypoglykemie (een te lage bloedsuikerspiegel) veroorzaken. Als u
echter Glucophage inneemt in combinatie met andere geneesmiddelen voor de behandeling van
diabetes die hypoglykemie kunnen veroorzaken (zoals sulfonylureumpreparaten, insuline,
meglitiniden), bestaat het risico op hypoglykemie. Als u symptomen van hypoglykemie ervaart, zoals
zwakte, duizeligheid, verhoogde transpiratie, snelle hartslag, stoornissen in uw gezichtsvermogen of
concentratieproblemen, dan helpt het meestal als u iets eet of drinkt dat suiker bevat.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Als bij u een joodhoudend contrastmiddel in uw bloedbaan moet worden geïnjecteerd, bijvoorbeeld
voor een röntgenonderzoek of scan, dan
moet u gedurende een bepaalde periode vóór en na het
onderzoek stoppen met het innemen van Glucophage
(zie “Zorg ervoor dat u uw arts om advies
vraagt” hierboven).
Vertel het aan uw arts als u één van de volgende geneesmiddelen gelijktijdig met Glucophage inneemt.
Mogelijk moet er vaker een bloedsuikertest bij u worden gedaan of uw arts kan de dosering
Glucophage aanpassen:
2/7
diuretica (worden gebruikt voor het afvoeren van vocht uit het lichaam door het verhogen van
de urineproductie)
bèta-2-agonisten zoals salbutamol of terbutaline (worden gebruikt voor de behandeling van
astma)
corticosteroïden (worden gebruikt voor het behandelen van allerlei aandoeningen, zoals ernstige
huidontsteking of astma)
Andere geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van diabetes
Gebruikt u naast Glucophage nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel
dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig
heeft.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Drink geen alcohol terwijl u dit geneesmiddel gebruikt. Alcohol kan het risico op melkzuuracidose
vergroten, met name als u leverproblemen heeft of ondervoed bent. Dit is ook van toepassing op
geneesmiddelen die alcohol bevatten.
Zwangerschap en borstvoeding
Tijdens de zwangerschap heeft u insuline nodig voor de behandeling van uw diabetes. Vertel het aan
uw arts als u zwanger bent, als u denkt dat u zwanger bent, of als u overweegt zwanger te worden,
zodat uw arts uw behandeling kan veranderen.
De inname van dit geneesmiddel is niet aan te raden indien u borstvoeding geeft of van plan bent te
geven.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Glucophage alleen kan geen hypoglykemie (te lage bloedsuikerspiegel) veroorzaken. Dit betekent dat
dit geneesmiddel geen invloed heeft op uw rijvaardigheid of op het vermogen om machines te
gebruiken.
Wees echter extra voorzichtig als u Glucophage inneemt in combinatie met andere geneesmiddelen
voor de behandeling van diabetes die hypoglykemie kunnen veroorzaken (zoals
sulfonylureumpreparaten, insuline, meglitiniden). Symptomen van hypoglykemie zijn onder meer
zwakte, duizeligheid, verhoogde transpiratie, snelle hartslag, gezichtsstoornissen of
concentratieproblemen. Bestuur geen voertuigen en bedien geen machines wanneer deze symptomen
zich bij u ontwikkelen.
3.
HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Glucophage kan de voordelen van een gezonde levensstijl niet vervangen. Blijf de voedingsadviezen
die uw arts u heeft gegeven opvolgen en zorg voor regelmatige lichaamsbeweging.
Gebruikelijke dosering
Kinderen van 10 jaar en ouder en jongeren starten gewoonlijk met éénmaal daags 500 mg of 850 mg
Glucophage. De maximale dagelijkse dosis is 2000 mg verdeeld over 2 of 3 doses. De behandeling
van kinderen tussen 10 en 12 jaar wordt alleen aanbevolen op uitdrukkelijk advies van uw arts,
aangezien de ervaring bij deze leeftijdsgroep beperkt is.
Volwassenen starten gewoonlijk met twee of drie maal per dag 500 mg of 850 mg Glucophage. De
maximale dagelijkse dosis is 3000 mg verdeeld over 3 doses.
Als u ook insuline inneemt, vertelt uw arts u hoe u met Glucophage moet starten.
Bewaking
3/7
Uw arts zal de suikerspiegel geregeld testen en uw dosis van Glucophage aanpassen aan uw
suikerspiegel. Zorg ervoor dat u uw arts regelmatig raadpleegt. Dit is met name belangrijk
voor kinderen en jongeren of als u al ouder bent.
Uw arts zal ook minimaal eens per jaar controleren hoe goed uw nieren werken. Als u ouder
bent of als uw nieren niet normaal werken, kan het zijn dat u vaker moet worden
gecontroleerd.
Hoe wordt Glucophage ingenomen
Neem Glucophage bij of na een maaltijd in. Dit voorkomt dat u bijwerkingen heeft die invloed hebben
op uw spijsvertering.
Kauw niet op de tabletten en maak ze niet fijn. Slik elke tablet door met een glas water.
Als u per dag één dosis inneemt, neem deze dan ’s morgens in (bij het ontbijt)
Als u over de dag verdeeld twee doses inneemt, neem er dan één ’s morgens (bij het ontbijt) en
één ’s avonds (avondeten)
Als u over de dag verdeeld drie doses inneemt, neem er dan één ’s morgens (ontbijt), één tussen
de middag (lunch) en één ’s avonds (avondeten)
Als u na een tijdje de indruk heeft dat het effect van Glucophage te sterk of te zwak is, licht dan uw
arts of apotheker in.
Heeft u teveel van dit middel gebruikt?
Als u meer van Glucophage heeft ingenomen dan u zou mogen, kan er bij u melkzuuracidose ontstaan. De
symptomen van melkzuuracidose zijn braken, buikpijn met spierkrampen, een algemeen onwel gevoel met
ernstige vermoeidheid en problemen met ademhalen.
Als dit u overkomt, kan het zijn dat u onmiddellijk in
het ziekenhuis opgenomen moet worden, omdat melkzuuracidose kan gaan tot coma.
Stop onmiddellijk
met de inname van Glucophage en neem contact op met een arts of het dichtstbijzijnde ziekenhuis.
Wanneer u teveel van Glucophage heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem de volgende dosis op het gebruikelijke
tijdstip in.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan Glucophage bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
De volgende bijwerkingen kunnen eventueel optreden:
Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (komen voor bij meer dan 1 op de 10 patiënten)
Spijsverteringsproblemen, zoals misselijkheid, braken, diarree, buikpijn en verminderde eetlust.
Deze bijwerkingen treden meestal op aan het begin van de behandeling met Glucophage. Het
helpt als u de doses over de dag verspreidt en als u Glucophage bij of meteen na een maaltijd
inneemt.
Als deze symptomen blijven aanhouden, stop dan met het innemen van
Glucophage en raadpleeg uw arts.
Vaak voorkomende bijwerkingen (bij minder dan 1 op de 10 patiënten)
Smaakverandering.
4/7
Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten)
Melkzuuracidose. Dit is een zeer zeldzame, maar ernstige complicatie, met name als uw nieren
niet goed werken. De symptomen van melkzuuracidose zijn braken, buikpijn met spierkrampen,
een algemeen onwel gevoel met ernstige vermoeidheid en problemen met ademhalen.
Als dit u
overkomt, kan het zijn dat u onmiddellijk in het ziekenhuis opgenomen moet worden,
omdat melkzuuracidose kan gaan tot coma. Stop onmiddellijk met de inname van
Glucophage en neem contact op met een arts of het dichtstbijzijnde ziekenhuis.
Afwijkende resultaten van leverfunctietests of hepatitis (ontsteking van de lever; dit kan
vermoeidheid, verlies van eetlust, gewichtsverlies, met of zonder geel worden van de huid of het oogwit
veroorzaken).
Als dit u overkomt, stop dan onmiddellijk met de inname van Glucophage en
raadpleeg onmiddellijk uw arts.
Huidreacties, zoals roodheid van de huid (erytheem), jeuk of een jeukende uitslag (netelroos).
Verlaagde vitamine B12-waarden in het bloed.
Kinderen en jongeren
Beperkte gegevens met betrekking tot kinderen en jongeren toonden aan dat de bijwerkingen in aard
en ernst vergelijkbaar zijn met de bijwerkingen gemeld bij volwassenen.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker
5.
HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het bereik en zicht van kinderen. Als een kind met Glucophage wordt behandeld, wordt aan
ouders en zorgverleners aangeraden toezicht te houden op het gebruik van dit geneesmiddel.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos, de fles,
de blisterverpakking Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.
6.
AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
Het werkzame bestanddeel is metforminehydrochloride. Eén filmomhulde tablet Glucophage
500 mg bevat 500 mg metforminehydrochloride overeenkomend met 390 mg metforminebase.
De andere bestanddelen zijn povidon K 30, magnesiumstearaat, hypromellose.
Hoe ziet Glucophage er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Gluc
ophage 500 mg filmomhulde tabletten zijn wit, rond en convex.
De tabletten worden geleverd in blisterverpakkingen met daarin 1 (x 100), 9, 20, 21, 30, 40, 50, 56, 60,
84, 90, 100, 120, 200, 500, 600 of 1000 tabletten en in plastic flessen met kindveilige doppen me
t 21,
30, 40, 50, 60, 100, 120, 300, 400, 500, 600 of 1000 tabletten.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
5/7
Algemene indeling voor de aflevering:
geneesmiddel op medisch voorschrift
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen:
PVC/Al blisterverpakking :
BE058414
Plastic fles :
BE341451
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Merck n.v./s.a.
Brusselsesteenweg 288
B-3090 Overijse
Tel: 02/ 686.07.11
Fax: 02/687.91.20
E-mail: info@merck.be
Fabrikant
Merck Santé s.a.s.
2 rue du Pressoir Vert
45400 Semoy
Frankrijk
of
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Duitsland
of
Tjoapack bv
Columbusstraat 4
7825 VR Emmen – Postbus 2227
Nederland
of
Merck KgaA & Co. Werk Spittal
Hösslgasse 20
9800 Spittal/Drau
Oostenrijk
of
Merck S.L.
Poligono Merck
Mollet Del Vallès 08100 Barcelona
Spanje
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Dianben: Spanje
Glucophage: Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, Tsjechië, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, IJsland,
Ierland, Italië, Letland, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië,
Zweden, Verenigd Koninkrijk
6/7
Merckformine: Hongarije
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 02/2011
7/7

GLUCOPHAGE 500 mg filmomhulde tablet
metforminehydrochloride
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Aanvullende informatie
1.
WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
Wat is Glucophage
Glucophage bevat metformine, een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van diabetes
(suikerziekte). Het behoort tot een groep geneesmiddelen die biguaniden worden genoemd.
Insuline is een hormoon dat door de alvleesklier wordt aangemaakt en dat ervoor zorgt dat uw lichaam
glucose (suiker) uit het bloed opneemt. Uw lichaam gebruikt glucose voor het produceren van energie
of slaat het op voor toekomstig gebruik.
Als u diabetes heeft, dan maakt uw alvleesklier niet genoeg insuline aan of is uw lichaam niet in staat
om de aangemaakte insuline goed te gebruiken. Dit leidt tot een hoge bloedsuikerspiegel. Glucophage
helpt bij het verlagen van de bloedsuikerspiegel naar een zo normaal mogelijke waarde.
Als u een volwassene met overgewicht bent, kan het gebruik van Glucophage gedurende een langere
tijd ook helpen bij het verlagen van het risico op complicaties die samenhangen met diabetes.
Waarvoor wordt Glucophage gebruikt
Glucophage wordt gebruikt voor de behandeling van patiënten met type-2-diabetes (ook wel 'niet-
insuline-afhankelijke diabetes' genaamd) wanneer een dieet en lichaamsbeweging alleen niet
voldoende waren om uw bloedsuikerwaarden te reguleren. Het wordt met name bij patiënten met
overgewicht gebruikt.
Volwassenen kunnen Glucophage alleen of samen met andere geneesmiddelen innemen voor de behandeling van
diabetes (dit kunnen geneesmiddelen zijn die via de mond worden ingenomen of insuline).
Kinderen van 10 jaar en ouder en jongeren kunnen Glucophage alleen of samen met insuline innemen.
2.WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA
VOORZICHTIG ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- als u allergisch (overgevoelig) bent voor metformine of voor één van de andere bestanddelen
van dit geneesmiddel (zie 'Wat bevat Glucophage' in rubriek 6)
- Als u suikerziekte hebt die niet onder controle is, bv. met ernstige hyperglykemie (hoge
suikerspiegel), misselijkheid, braken, dehydratie, snel gewichtsverlies of ketoacidose.
Ketoacidose is een toestand waarbij zogenaamde "ketonen" zich opstapelen in uw bloed en dit
kan leiden tot diabetisch precoma. De symptomen zijn onder meer buikpijn, snelle en diepe
ademhaling, slaperigheid of het ongewoon fruitachtig ruiken van de adem
- als u te veel vocht uit uw lichaam bent kwijtgeraakt (dehydratie), bijvoorbeeld als gevolg van
langdurige of ernstige diarree, of als u verscheidene keren achter elkaar heeft overgegeven.
Dehydratie kan leiden tot nierproblemen, waardoor de kans op het ontstaan van
melkzuuracidose bij u kan toenemen (zie hieronder '
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn
met dit middel
').
- als u een ernstige infectie heeft, zoals een infectie die uw longen, bronchiën of nieren aantast.
Ernstige infecties kunnen leiden tot nierproblemen, wat het risico van melkzuuracidose met zich
meebrengt (zie hieronder '
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel').
- als u wordt behandeld voor hartfalen of onlangs een hartaanval heeft doorgemaakt, als u
ernstige problemen met uw bloedsomloop heeft (zoals shock) of als u ademhalingsproblemen
heeft. Dit kan leiden tot verminderde zuurstoftoevoer naar weefsel, wat het risico van
melkzuuracidose met zich meebrengt (zie hieronder '
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn
met dit middel
').
- als u veel alcohol drinkt
Wanneer één van bovenstaande punten op u van toepassing is, neem dan contact op met uw arts
voordat u begint met het gebruik van dit geneesmiddel.
Zorg ervoor dat u uw arts om advies vraagt, als
- u een röntgenonderzoek of scan moet ondergaan waarbij joodhoudend contrastmiddel in uw
bloedbaan moet worden geïnjecteerd
- u een grote operatie moet ondergaan.
U moet gedurende een bepaalde periode vóór en na het onderzoek of operatie stoppen met het
innemen van Glucophage. Uw arts beslist of u gedurende deze tijd een andere behandeling nodig
heeft. Het is belangrijk dat u de instructies van uw arts nauwkeurig opvolgt.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Let op de volgende bijzondere risico's van melkzuuracidose.
Glucophage kan een zeer zeldzame, maar ernstige complicatie veroorzaken, melkzuuracidose genoemd, vooral
als uw nieren niet goed werken. Het risico op melkzuuracidose is ook hoger bij suikerziekte die niet
onder controle is, langdurig vasten of alcoholgebruik. De symptomen van melkzuuracidose zijn braken,
buikpijn met spierkrampen, een algemeen onwel gevoel met ernstige vermoeidheid en problemen met
ademhalen.
Als dit u overkomt, kan het zijn dat u onmiddellijk in het ziekenhuis opgenomen moet
worden, omdat melkzuuracidose kan gaan tot coma
.
Stop onmiddellijk met de inname van
Glucophage en neem contact op met een arts of het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Glucophage kan op zichzelf geen hypoglykemie (een te lage bloedsuikerspiegel) veroorzaken. Als u
echter Glucophage inneemt in combinatie met andere geneesmiddelen voor de behandeling van
diabetes die hypoglykemie kunnen veroorzaken (zoals sulfonylureumpreparaten, insuline,
meglitiniden), bestaat het risico op hypoglykemie. Als u symptomen van hypoglykemie ervaart, zoals
zwakte, duizeligheid, verhoogde transpiratie, snelle hartslag, stoornissen in uw gezichtsvermogen of
concentratieproblemen, dan helpt het meestal als u iets eet of drinkt dat suiker bevat.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Als bij u een joodhoudend contrastmiddel in uw bloedbaan moet worden geïnjecteerd, bijvoorbeeld
voor een röntgenonderzoek of scan, dan
moet u gedurende een bepaalde periode vóór en na het
onderzoek stoppen met het innemen van Glucophage
(zie 'Zorg ervoor dat u uw arts om advies
vraagt' hierboven).
Vertel het aan uw arts als u één van de volgende geneesmiddelen gelijktijdig met Glucophage inneemt.
Mogelijk moet er vaker een bloedsuikertest bij u worden gedaan of uw arts kan de dosering
Glucophage aanpassen:
diuretica (worden gebruikt voor het afvoeren van vocht uit het lichaam door het verhogen van
de urineproductie)
- bèta-2-agonisten zoals salbutamol of terbutaline (worden gebruikt voor de behandeling van
astma)
- corticosteroïden (worden gebruikt voor het behandelen van allerlei aandoeningen, zoals ernstige
huidontsteking of astma)
- Andere geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van diabetes
Gebruikt u naast Glucophage nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel
dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig
heeft.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Drink geen alcohol terwijl u dit geneesmiddel gebruikt. Alcohol kan het risico op melkzuuracidose
vergroten, met name als u leverproblemen heeft of ondervoed bent. Dit is ook van toepassing op
geneesmiddelen die alcohol bevatten.
Zwangerschap en borstvoeding
Tijdens de zwangerschap heeft u insuline nodig voor de behandeling van uw diabetes. Vertel het aan
uw arts als u zwanger bent, als u denkt dat u zwanger bent, of als u overweegt zwanger te worden,
zodat uw arts uw behandeling kan veranderen.
De inname van dit geneesmiddel is niet aan te raden indien u borstvoeding geeft of van plan bent te
geven.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Glucophage alleen kan geen hypoglykemie (te lage bloedsuikerspiegel) veroorzaken. Dit betekent dat
dit geneesmiddel geen invloed heeft op uw rijvaardigheid of op het vermogen om machines te
gebruiken.
Wees echter extra voorzichtig als u Glucophage inneemt in combinatie met andere geneesmiddelen
voor de behandeling van diabetes die hypoglykemie kunnen veroorzaken (zoals
sulfonylureumpreparaten, insuline, meglitiniden). Symptomen van hypoglykemie zijn onder meer
zwakte, duizeligheid, verhoogde transpiratie, snelle hartslag, gezichtsstoornissen of
concentratieproblemen. Bestuur geen voertuigen en bedien geen machines wanneer deze symptomen
zich bij u ontwikkelen.
3.
HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Glucophage kan de voordelen van een gezonde levensstijl niet vervangen. Blijf de voedingsadviezen
die uw arts u heeft gegeven opvolgen en zorg voor regelmatige lichaamsbeweging.
Gebruikelijke dosering
Kinderen van 10 jaar en ouder en jongeren starten gewoonlijk met éénmaal daags 500 mg of 850 mg
Glucophage. De maximale dagelijkse dosis is 2000 mg verdeeld over 2 of 3 doses. De behandeling
van kinderen tussen 10 en 12 jaar wordt alleen aanbevolen op uitdrukkelijk advies van uw arts,
aangezien de ervaring bij deze leeftijdsgroep beperkt is.
Volwassenen starten gewoonlijk met twee of drie maal per dag 500 mg of 850 mg Glucophage. De
maximale dagelijkse dosis is 3000 mg verdeeld over 3 doses.
Als u ook insuline inneemt, vertelt uw arts u hoe u met Glucophage moet starten.
Bewaking
suikerspiegel. Zorg ervoor dat u uw arts regelmatig raadpleegt. Dit is met name belangrijk
voor kinderen en jongeren of als u al ouder bent.
· Uw arts zal ook minimaal eens per jaar controleren hoe goed uw nieren werken. Als u ouder
bent of als uw nieren niet normaal werken, kan het zijn dat u vaker moet worden
gecontroleerd.
Hoe wordt Glucophage ingenomen
Neem Glucophage bij of na een maaltijd in. Dit voorkomt dat u bijwerkingen heeft die invloed hebben
op uw spijsvertering.
Kauw niet op de tabletten en maak ze niet fijn. Slik elke tablet door met een glas water.
- Als u per dag één dosis inneemt, neem deze dan 's morgens in (bij het ontbijt)
- Als u over de dag verdeeld twee doses inneemt, neem er dan één 's morgens (bij het ontbijt) en
één 's avonds (avondeten)
- Als u over de dag verdeeld drie doses inneemt, neem er dan één 's morgens (ontbijt), één tussen
de middag (lunch) en één 's avonds (avondeten)
Als u na een tijdje de indruk heeft dat het effect van Glucophage te sterk of te zwak is, licht dan uw
arts of apotheker in.
Heeft u teveel van dit middel gebruikt?
Als u meer van Glucophage heeft ingenomen dan u zou mogen, kan er bij u melkzuuracidose ontstaan. De
symptomen van melkzuuracidose zijn braken, buikpijn met spierkrampen, een algemeen onwel gevoel met
ernstige vermoeidheid en problemen met ademhalen. Als dit u overkomt, kan het zijn dat u onmiddellijk in
het ziekenhuis opgenomen moet worden, omdat melkzuuracidose kan gaan tot coma. Stop onmiddellijk
met de inname van Glucophage en neem contact op met een arts of het dichtstbijzijnde ziekenhuis.
Wanneer u teveel van Glucophage heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem de volgende dosis op het gebruikelijke
tijdstip in.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan Glucophage bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
De volgende bijwerkingen kunnen eventueel optreden:
Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (komen voor bij meer dan 1 op de 10 patiënten)
·
Spijsverteringsproblemen, zoals misselijkheid, braken, diarree, buikpijn en verminderde eetlust.
Deze bijwerkingen treden meestal op aan het begin van de behandeling met Glucophage. Het
helpt als u de doses over de dag verspreidt en als u Glucophage bij of meteen na een maaltijd
inneemt.
Als deze symptomen blijven aanhouden, stop dan met het innemen van
Glucophage en raadpleeg uw arts
.
Vaak voorkomende bijwerkingen (bij minder dan 1 op de 10 patiënten)
·
Smaakverandering.
- Melkzuuracidose. Dit is een zeer zeldzame, maar ernstige complicatie, met name als uw nieren
niet goed werken. De symptomen van melkzuuracidose zijn braken, buikpijn met spierkrampen,
een algemeen onwel gevoel met ernstige vermoeidheid en problemen met ademhalen.
Als dit u
overkomt, kan het zijn dat u onmiddellijk in het ziekenhuis opgenomen moet worden,
omdat melkzuuracidose kan gaan tot coma. Stop onmiddellijk met de inname van
Glucophage en neem contact op met een arts of het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

- Afwijkende resultaten van leverfunctietests of hepatitis (ontsteking van de lever; dit kan
vermoeidheid, verlies van eetlust, gewichtsverlies, met of zonder geel worden van de huid of het oogwit
veroorzaken). Als dit u overkomt, stop dan onmiddellijk met de inname van Glucophage en
raadpleeg onmiddellijk uw arts.
- Huidreacties, zoals roodheid van de huid (erytheem), jeuk of een jeukende uitslag (netelroos).
- Verlaagde vitamine B12-waarden in het bloed.
Kinderen en jongeren
Beperkte gegevens met betrekking tot kinderen en jongeren toonden aan dat de bijwerkingen in aard
en ernst vergelijkbaar zijn met de bijwerkingen gemeld bij volwassenen.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker
5.
HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het bereik en zicht van kinderen. Als een kind met Glucophage wordt behandeld, wordt aan
ouders en zorgverleners aangeraden toezicht te houden op het gebruik van dit geneesmiddel.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos, de fles,
de blisterverpakking Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.
6.
AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
- Het werkzame bestanddeel is metforminehydrochloride. Eén filmomhulde tablet Glucophage
500 mg bevat 500 mg metforminehydrochloride overeenkomend met 390 mg metforminebase.
- De andere bestanddelen zijn povidon K 30, magnesiumstearaat, hypromellose.
Hoe ziet Glucophage er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Glucophage 500 mg filmomhulde tabletten zijn wit, rond en convex.
De tabletten worden geleverd in blisterverpakkingen met daarin 1 (x 100), 9, 20, 21, 30, 40, 50, 56, 60,
84, 90, 100, 120, 200, 500, 600 of 1000 tabletten en in plastic flessen met kindveilige doppen met 21,
30, 40, 50, 60, 100, 120, 300, 400, 500, 600 of 1000 tabletten.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen:
PVC/Al blisterverpakking :
BE058414
Plastic fles :
BE341451
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Merck n.v./s.a.
Brusselsesteenweg 288
B-3090 Overijse
Tel: 02/ 686.07.11
Fax: 02/687.91.20
E-mail: info@merck.be
Fabrikant
Merck Santé s.a.s.
2 rue du Pressoir Vert
45400 Semoy
Frankrijk
of
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Duitsland
of
Tjoapack bv
Columbusstraat 4
7825 VR Emmen ­ Postbus 2227
Nederland
of
Merck KgaA & Co. Werk Spittal
Hösslgasse 20
9800 Spittal/Drau
Oostenrijk
of
Merck S.L.
Poligono Merck
Mollet Del Vallès 08100 Barcelona
Spanje
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Dianben: Spanje
Glucophage: Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, Tsjechië, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, IJsland,
Ierland, Italië, Letland, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië,
Zweden, Verenigd Koninkrijk
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 02/2011

Faites attention

  • N'utilisez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin
  • Ne faites confiance qu’aux notices accompagnant vos médicaments
  • N'utilisez pas de médicaments dont la de péremption est dépassée
  • Les notices sont fournies par l'AFMPS