Glazidim 2 g

Version 19
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
Glazidim 500 mg poeder voor oplossing voor injectie
Glazidim 1 g poeder voor oplossing voor injectie of infusie
Glazidim 2 g poeder voor oplossing voor injectie of infusie
Glazidim1 g poeder voor oplossing voor infusie
Glazidim 2 g poeder voor oplossing voor infusie
ceftazidim
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet toegediend krijgen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe wordt dit middel toegediend?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Aanvullende informatie
1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
Glazidim is een antibioticum dat bij volwassenen en kinderen (inclusief pasgeboren baby’s) gebruikt
wordt. Het werkt door de bacteriën te doden, die infecties veroorzaken. Het behoort tot een groep
geneesmiddelen die
cefalosporinen
genoemd worden.
Glazidim wordt gebruikt om ernstige bacteriële infecties te behandelen van:
de longen of de borstkas
de longen en de luchtpijpvertakkingen bij patiënten die lijden aan taaislijmziekte (cystische
fibrose)
de hersenen (meningitis)
het oor
de urinewegen
de huid en de weke delen
de buik en de buikwand (peritonitis)
de botten en de gewrichten
Glazidim kan ook gebruikt worden om:
infecties te voorkomen die zich voordoen bij prostaatoperaties bij mannen
patiënten te behandelen die een laag aantal witte bloedcellen hebben (neutropenie) en die
koorts hebben als gevolg van een bacteriële infectie
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET TOEGEDIEND KRIJGEN OF MOET U ER
EXTRA VOORZICHTIG ZIJN?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
V19 = V17 + Move to Apollo + Art 30 (MRP)
1/7
Version 19
U bent allergisch
(overgevoelig)
voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze
stoffen kunt u vinden onder punt 6.
U heeft
ernstige allergische reacties
gehad op enig
ander antibioticum
(penicillines,
monobactams en carbapenems). U kunt dan ook allergisch kunt zijn voor Glazidim.
Vertel uw arts,
voordat u met Glazidim begint, als u denkt dat één van de hierboven staande
punten voor u geldt. Er mag geen Glazidim aan u gegeven worden.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
U moet op bepaalde symptomen letten, zoals allergische reacties, aandoeningen van het zenuwstelsel
en aandoeningen van het maag-darmkanaal zoals diarree, als u Glazidim krijgt. Dit zal het risico op
mogelijke problemen verminderen. Zie (“Omstandigheden
waar u op moet letten”)
in rubriek 4. Als u
allergische reacties hebt gehad op andere antibiotica kunt u ook allergisch zijn voor Glazidim.
Als uw bloed of urine onderzocht moet worden
Glazidim kan de resultaten beïnvloeden van urineonderzoek op suiker en van een bloedonderzoek dat
bekend staat als de
Coombs test.
Als u onderzoeken moet ondergaan:
Vertel degene die het staal neemt
dat er Glazidim aan u gegeven is.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Glazidim nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat
dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig
heeft.
Glazidim zou u niet mogen worden toegediend zonder eerst met uw arts praten als u ook de volgende
geneesmiddelen gebruikt:
een antibioticum dat
chlooramfenicol
wordt genoemd
antibiotica die
aminoglycosiden
worden genoemd, bijvoorbeeld
gentamicine
en
tobramycine
plastabletten die
furosemide
worden genoemd
Vertel uw arts
als dit bij u het geval is.
Zwangerschap en borstvoeding
Licht uw arts in alvorens u Glazidim toegediend krijgt
als u zwanger bent, denkt zwanger te zijn of van plan bent zwanger te worden
als u borstvoeding geeft
Uw arts zal het voordeel van uw behandeling met Glazidim afwegen tegen het risico voor uw kind.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Glazidim kan bijwerkingen, zoals duizeligheid, veroorzaken die invloed hebben uw rijvaardigheid.
Rijd niet en gebruik geen machines tenzij u er zeker van bent dat u geen invloed ondervindt.
Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
Glazidim bevat natrium.
U moet hier rekening mee houden als u op een gecontroleerd natriumdieet staat.
Sterkte van de Glazidim
dosering
Glazidim 500 mg
Glazidim 1 g
Glazidim 2 g
Glazidim 1 g Monovial
Glazidim 2 g Monovial
Hoeveelheid natrium
per injectieflacon
26 mg
52 mg
104 mg
52 mg
104 mg
V19 = V17 + Move to Apollo + Art 30 (MRP)
2/7
Version 19
3. HOE WORDT DIT MIDDEL TOEGEDIEND
Glazidim wordt gebruikelijk toegediend door een arts of een verpleegkundige.
Het kan gegeven
worden als een
druppelinfuus
(infuus in een ader) of als een directe
injectie
in een ader of in een
spier.
De Glazidimoplossing wordt klaargemaakt door de arts, de apotheker of de verpleegkundige, hierbij
wordt water voor injectie of een geschikte infuusvloeistof gebruikt.
De gebruikelijke dosering
De juiste dosering van Glazidim voor u wordt bepaald door uw arts en hangt af van de ernst en van de
soort infectie, het gebruik van andere antibiotica, uw gewicht en leeftijd, hoe goed uw nieren werken.
Pasgeboren baby’s (0-2 maanden)
Per kilogram lichaamsgewicht van de baby
zal 25 tot 60 mg Glazidim per dag gegeven worden,
verdeeld over twee doseringen.
Baby’s (ouder dan 2 maanden) en kinderen
die minder dan 40 kg wegen
Per kilogram lichaamsgewicht van de baby of van het kind
zal 100 tot 150 mg Glazidim per dag
gegeven worden, verdeeld over drie doseringen. Maximaal 6 g per dag.
Volwassenen en adolescenten
die 40 kg of meer wegen
1 tot 2 g Glazidim driemaal per dag. Maximaal 9 g per dag.
Patiënten ouder dan 65 jaar
Onder normale omstandigheden mag de dagelijkse dosering niet hoger zijn dan 3 g per dag, vooral als
u ouder bent dan 80 jaar.
Patiënten met nierproblemen
Er kan u een andere dosering dan de gebruikelijke dosering gegeven worden. Uw arts of
verpleegkundige zal beslissen hoeveel Glazidim u nodig heeft, dit is afhankelijk van de ernst van uw
nieraandoening. Uw arts zal u nauwkeurig controleren en het kan mogelijk zijn dat uw nierfunctie
vaker gecontroleerd wordt.
Heeft u te veel van dit middel toegediend gekregen?
Als u per ongeluk meer gebruikt heeft dan de voorgeschreven dosering, neem dan direct contact op
met uw arts, uw apotheker, het dichtstbijzijnde ziekenhuis of het Antigifcentrum (070/245.245).
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Als u een injectie gemist hebt, moet u deze zo spoedig mogelijk inhalen. Echter, als het al bijna tijd is
voor uw volgende injectie, sla dan de gemiste injectie over. Neem geen dubbele dosis (twee injecties
op hetzelfde tijdstip) om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van dit middel
Stop niet met het gebruik van Glazidim behalve als uw arts dat zegt.
Heeft u nog andere vragen over
het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan Glazidim bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Omstandigheden waar u op moet letten
V19 = V17 + Move to Apollo + Art 30 (MRP)
3/7
Version 19
De volgende ernstige bijwerkingen zijn opgetreden bij een klein aantal mensen maar hun frequentie
van voorkomen is onbekend:
Ernstige allergische reactie.
De tekenen hiervan zijn onder andere een
toegenomen en
jeukende uitslag, zwellingen,
soms van het gezicht of van de mond waardoor
ademhalingsmoeilijkheden
veroorzaakt worden
Huiduitslag
met mogelijk
blaarvorming.
De blaren zien eruit als
kleine schietschijven
(met in
het midden een donkere plek, omgeven door een lichter gebied, met een donkere ring rond de
rand)
Een wijdverspreide uitslag
met
blaren
en
vervellende huid. (Dit
kunnen tekenen zijn van het
syndroom van Stevens-Johnson
of van
toxische epidermale necrolyse)
Aandoeningen van het zenuwstelsel:
beven, toevallen en in bepaalde gevallen coma. Dit
kwam voor bij mensen aan wie een te hoge dosering is gegeven, vooral wanneer deze mensen
een nieraandoening hadden
Neem onmiddellijk contact op met een arts of met verpleegkundige wanneer u één van
bovenstaande symptomen krijgt.
Vaak voorkomende bijwerkingen
Deze kunnen voorkomen bij
maximaal 1 op de 10 patiënten:
diarree
zwelling en roodheid langs een ader
rode toegenomen huiduitslag die jeukerig kan zijn
pijn, een branderig gevoel, zwelling of ontsteking op de plaats van de injectie
Vertel het aan uw arts
als u last heeft van één van deze bijwerkingen.
Vaak voorkomende bijwerkingen die bij bloedonderzoek aan het licht kunnen komen:
een toename van een bepaald soort witte bloedcel
(eosinofilie)
een toename van het aantal cellen dat helpt bij de bloedstolling
een toename van leverenzymen
Soms voorkomende bijwerkingen
Deze kunnen voorkomen bij
maximaal 1 op de 100 patiënten:
ontstekingen van de darm waardoor pijn veroorzaakt kan worden of diarree, waarin bloed kan
zitten
spruw - schimmelinfecties
()
in de mond of in de vagina
hoofdpijn
duizeligheid
maagpijn
zich ziek voelen of ziek zijn
koorts en koude rillingen
Vertel het aan uw arts
als u last heeft van één van deze bijwerkingen.
Soms voorkomende bijwerkingen die bij bloedonderzoek aan het licht kunnen komen:
een vermindering van het aantal witte bloedcellen
een vermindering van het aantal bloedplaatjes (cellen die helpen bij de bloedstolling)
een toename van het ureumpeil, de ureumstikstof of de serumcreatinine in het bloed
Andere bijwerkingen
Andere bijwerkingen zijn opgetreden bij een klein aantal mensen maar hun frequentie van voorkomen
is onbekend:
ontsteking van de nieren of nierfalen
het gevoel alsof u door naalden en spelden wordt geprikt
onaangename smaak in de mond
4/7
V19 = V17 + Move to Apollo + Art 30 (MRP)
Version 19
het geel worden van het wit in de ogen of van de huid
Andere bijwerkingen die bij bloedonderzoek aan het licht kunnen komen:
rode bloedcellen die te snel afgebroken worden
een toename van bepaalde soorten witte bloedcellen
ernstige afname van het aantal witte bloedcellen
Wanneer u bijwerkingen krijgt, krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 g, 2 g poeder voor oplossing voor injectie of infusie:
bewaren beneden 25°C.
1 g, 2 g poeder voor oplossing voor infusie (Monovial presentatie): bewaren beneden 30°C,
beschermd tegen licht.
Oplossingen van Glazidim bewaren gedurende 24 uur bij kamertemperatuur en gedurende 7 dagen in
de koelkast (2 - 8°C) hun activiteit. Een wijziging van de kleur van de oplossing kan tijdens de
bewaring optreden zonder invloed op de werkzaamheid van het product.
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket
{EXP}. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.
6. AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stof is ceftazidim onder vorm van pentahydraat.
- De andere bestanddelen zijn: watervrij natriumcarbonaat, kooldioxide, stikstof.
De flesjes Glazidim bevatten 500 mg, 1 g of 2 g ceftazidim onder vorm van pentahydraat en
natriumcarbonaat (118 mg per gram ceftazidim).
Hoe ziet Glazidim eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 g, 2 g poeder voor oplossing voor injectie of infusie:
verpakking met 1 flesje.
1 g, 2 g poeder voor oplossing voor infusie (Monovial presentatie): verpakking met 1 flesje.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a. / n.v.
Site Apollo
Avenue Pascal 2-4-6
1300 Wavre
V19 = V17 + Move to Apollo + Art 30 (MRP)
5/7
Version 19
GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A.
Via A. Fleming 2
37135 Verona
Italië
Afleveringswijze
Op medisch voorschrift.
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
Glazidim 500 mg poeder voor oplossing voor injectie: BE127337
Glazidim 1 g poeder voor oplossing voor injectie of infusie: BE168122
Glazidim 2 g poeder voor oplossing voor injectie of infusie: BE168113
Glazidim1 g poeder voor oplossing voor infusie: BE127321
Glazidim 2 g poeder voor oplossing voor infusie: BE127312
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
250 mg poeder voor oplossing voor injectie
Frankrijk – Fortum enfants et nourrisons
Italië – Glazidim, Ceftim
Polen, Zweden, Verenigd Koninkrijk – Fortum
500 mg poeder voor oplossing voor injectie
Oostenrijk, Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Hongarije, Ierland, Litouwen, Nederland, Noorwegen,
Polen, Roemenië, Slovakije, Zweden, Verenigd Koninkrijk – Fortum
België, Finland, Italië, Luxemburg – Glazidim
Frankrijk – Fortum enfants et nourrisons
Italië – Ceftim
Portugal – Cefortam
Spanje – Fortam IM/IV, Potendal
1 g poeder voor oplossing voor injectie
Bulgarije - Fortum
Finland - Glazidim
1 g poeder voor oplossing voor injectie of infusie
Oostenrijk, Bulgarijë, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, IJsland,
Ierland, Letland, Litouwen, Malta, Nederland, Noorwegen, Polen, Roemenië, Slovakije, Slovenië,
Zweden, Verenigd Koninkrijk – Fortum
België, Italië, Luxemburg – Glazidim
Estland – Fortum IM/IV
Frankrijk – Fortumset,
Griekenland – Solvetan
Italië – Panzid, Ceftim
Portugal – Cefortam
Spanje – Fortam IV, Fortam Ig/IV, Fortam IM/IV, Potendal
2 g poeder voor oplossing voor injectie of infusie
Oostenrijk, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, IJsland, Litouwen, Nederland,
Noorwegen, Polen, Roemenië, Slovakije, Zweden, Verenigd Koninkrijk – Fortum
België, Italië, Luxemburg – Glazidim
Finland – Glazidim
Frankrijk – Fortumset
Griekenland – Solvetan
Portugal – Cefortam
V19 = V17 + Move to Apollo + Art 30 (MRP)
6/7
Version 19
Spanje – Fortam IV, Potendal
3 g poeder voor oplossing voor injectie of infusie
Finland – Glazidim
Litouwen, Verenigd Koninkrijk – Fortum
1 g poeder voor oplossing voor infusie
Ierland – Fortum
Slovenië – Fortum Monovial
2 g poeder voor oplossing voor infusie
Ierland, Verenigd Koninkrijk – Fortum
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 03/2014.
V19 = V17 + Move to Apollo + Art 30 (MRP)
7/7
ersion 19
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
Glazidim 500 mg poeder voor oplossing voor injectie
Glazidim 1 g poeder voor oplossing voor injectie of infusie
Glazidim 2 g poeder voor oplossing voor injectie of infusie
Glazidim1 g poeder voor oplossing voor infusie
Glazidim 2 g poeder voor oplossing voor infusie
ceftazidim
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet toegediend krijgen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe wordt dit middel toegediend?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Aanvullende informatie
1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
Glazidim is een antibioticum dat bij volwassenen en kinderen (inclusief pasgeboren baby's) gebruikt
wordt. Het werkt door de bacteriën te doden, die infecties veroorzaken. Het behoort tot een groep
geneesmiddelen die cefalosporinen genoemd worden.
Glazidim wordt gebruikt om ernstige bacteriële infecties te behandelen van:
- de longen of de borstkas
- de longen en de luchtpijpvertakkingen bij patiënten die lijden aan taaislijmziekte (cystische
fibrose)
- de hersenen (meningitis)
- het oor
- de urinewegen
- de huid en de weke delen
- de buik en de buikwand (peritonitis)
- de botten en de gewrichten
Glazidim kan ook gebruikt worden om:
- infecties te voorkomen die zich voordoen bij prostaatoperaties bij mannen
- patiënten te behandelen die een laag aantal witte bloedcellen hebben (neutropenie) en die
koorts hebben als gevolg van een bacteriële infectie
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET TOEGEDIEND KRIJGEN OF MOET U ER
EXTRA VOORZICHTIG ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
V19 = V17 + Move to Apollo + Art 30 (MRP)
ersion 19
- U bent allergisch (overgevoelig) voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze
stoffen kunt u vinden onder punt 6.
- U heeft
ernstige allergische reacties gehad op enig
ander antibioticum (penicillines,
monobactams en carbapenems). U kunt dan ook allergisch kunt zijn voor Glazidim.
Vertel uw arts, voordat u met Glazidim begint, als u denkt dat één van de hierboven staande
punten voor u geldt. Er mag geen Glazidim aan u gegeven worden.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
U moet op bepaalde symptomen letten, zoals allergische reacties, aandoeningen van het zenuwstelsel
en aandoeningen van het maag-darmkanaal zoals diarree, als u Glazidim krijgt. Dit zal het risico op
mogelijke problemen verminderen. Zie ('Omstandigheden waar u op moet letten') in rubriek 4. Als u
allergische reacties hebt gehad op andere antibiotica kunt u ook allergisch zijn voor Glazidim.
Als uw bloed of urine onderzocht moet worden
Glazidim kan de resultaten beïnvloeden van urineonderzoek op suiker en van een bloedonderzoek dat
bekend staat als de Coombs test. Als u onderzoeken moet ondergaan:
Vertel degene die het staal neemt dat er Glazidim aan u gegeven is.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Glazidim nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat
dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig
heeft.
Glazidim zou u niet mogen worden toegediend zonder eerst met uw arts praten als u ook de volgende
geneesmiddelen gebruikt:
·
een antibioticum dat chlooramfenicol wordt genoemd
- antibiotica die aminoglycosiden worden genoemd, bijvoorbeeld gentamicine en tobramycine
- plastabletten die furosemide worden genoemd

Vertel uw arts als dit bij u het geval is.
Zwangerschap en borstvoeding
Licht uw arts in alvorens u Glazidim toegediend krijgt
· als u zwanger bent, denkt zwanger te zijn of van plan bent zwanger te worden
· als u borstvoeding geeft
Uw arts zal het voordeel van uw behandeling met Glazidim afwegen tegen het risico voor uw kind.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Glazidim kan bijwerkingen, zoals duizeligheid, veroorzaken die invloed hebben uw rijvaardigheid.
Rijd niet en gebruik geen machines tenzij u er zeker van bent dat u geen invloed ondervindt.
Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
Glazidim bevat natrium.

U moet hier rekening mee houden als u op een gecontroleerd natriumdieet staat.
Sterkte van de Glazidim
Hoeveelheid natrium
dosering
per injectieflacon
Glazidim 500 mg
26 mg
Glazidim 1 g
52 mg
Glazidim 2 g
104 mg
Glazidim 1 g Monovial
52 mg
Glazidim 2 g Monovial
104 mg
V19 = V17 + Move to Apollo + Art 30 (MRP)
ersion 19
3. HOE WORDT DIT MIDDEL TOEGEDIEND
Glazidim wordt gebruikelijk toegediend door een arts of een verpleegkundige. Het kan gegeven
worden als een
druppelinfuus (infuus in een ader) of als een directe
injectie in een ader of in een
spier.
De Glazidimoplossing wordt klaargemaakt door de arts, de apotheker of de verpleegkundige, hierbij
wordt water voor injectie of een geschikte infuusvloeistof gebruikt.
De gebruikelijke dosering
De juiste dosering van Glazidim voor u wordt bepaald door uw arts en hangt af van de ernst en van de
soort infectie, het gebruik van andere antibiotica, uw gewicht en leeftijd, hoe goed uw nieren werken.
Pasgeboren baby's (0-2 maanden)
Per kilogram lichaamsgewicht van de baby
zal 25 tot 60 mg Glazidim per dag gegeven worden,
verdeeld over twee doseringen.
Baby's (ouder dan 2 maanden) en kinderen die minder dan 40 kg wegen
Per kilogram lichaamsgewicht van de baby of van het kind zal 100 tot 150 mg Glazidim per dag
gegeven worden, verdeeld over drie doseringen. Maximaal 6 g per dag.
Volwassenen en adolescenten die 40 kg of meer wegen
1 tot 2 g Glazidim driemaal per dag. Maximaal 9 g per dag.
Patiënten ouder dan 65 jaar
Onder normale omstandigheden mag de dagelijkse dosering niet hoger zijn dan 3 g per dag, vooral als
u ouder bent dan 80 jaar.
Patiënten met nierproblemen
Er kan u een andere dosering dan de gebruikelijke dosering gegeven worden. Uw arts of
verpleegkundige zal beslissen hoeveel Glazidim u nodig heeft, dit is afhankelijk van de ernst van uw
nieraandoening. Uw arts zal u nauwkeurig controleren en het kan mogelijk zijn dat uw nierfunctie
vaker gecontroleerd wordt.
Heeft u te veel van dit middel toegediend gekregen?
Als u per ongeluk meer gebruikt heeft dan de voorgeschreven dosering, neem dan direct contact op
met uw arts, uw apotheker, het dichtstbijzijnde ziekenhuis of het Antigifcentrum (070/245.245).
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Als u een injectie gemist hebt, moet u deze zo spoedig mogelijk inhalen. Echter, als het al bijna tijd is
voor uw volgende injectie, sla dan de gemiste injectie over. Neem geen dubbele dosis (twee injecties
op hetzelfde tijdstip) om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van dit middel
Stop niet met het gebruik van Glazidim behalve als uw arts dat zegt.
Heeft u nog andere vragen over
het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan Glazidim bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Omstandigheden waar u op moet letten
V19 = V17 + Move to Apollo + Art 30 (MRP)
ersion 19
De volgende ernstige bijwerkingen zijn opgetreden bij een klein aantal mensen maar hun frequentie
van voorkomen is onbekend:
-
Ernstige allergische reactie. De tekenen hiervan zijn onder andere een
toegenomen en
jeukende uitslag, zwellingen
, soms van het gezicht of van de mond waardoor
ademhalingsmoeilijkheden veroorzaakt worden
-
Huiduitslag met mogelijk
blaarvorming. De blaren zien eruit als
kleine schietschijven (met in
het midden een donkere plek, omgeven door een lichter gebied, met een donkere ring rond de
rand)
-
Een wijdverspreide uitslag met
blaren en
vervellende huid. (Dit kunnen tekenen zijn van het
syndroom van Stevens-Johnson of van toxische epidermale necrolyse)
-
Aandoeningen van het zenuwstelsel: beven, toevallen en in bepaalde gevallen coma. Dit
kwam voor bij mensen aan wie een te hoge dosering is gegeven, vooral wanneer deze mensen
een nieraandoening hadden

Neem onmiddellijk contact op met een arts of met verpleegkundige wanneer u één van
bovenstaande symptomen krijgt.

Vaak voorkomende bijwerkingen
Deze kunnen voorkomen bij
maximaal 1 op de 10
patiënten:
·
diarree
- zwelling en roodheid langs een ader
- rode toegenomen huiduitslag die jeukerig kan zijn
- pijn, een branderig gevoel, zwelling of ontsteking op de plaats van de injectie

Vertel het aan uw arts als u last heeft van één van deze bijwerkingen.
Vaak voorkomende bijwerkingen die bij bloedonderzoek aan het licht kunnen komen:
·
een toename van een bepaald soort witte bloedcel (eosinofilie)
- een toename van het aantal cellen dat helpt bij de bloedstolling
- een toename van leverenzymen
Soms voorkomende bijwerkingen
Deze kunnen voorkomen bij
maximaal 1 op de 100
patiënten:
·
ontstekingen van de darm waardoor pijn veroorzaakt kan worden of diarree, waarin bloed kan
zitten
- spruw - schimmelinfecties () in de mond of in de vagina
- hoofdpijn
- duizeligheid
- maagpijn
- zich ziek voelen of ziek zijn
- koorts en koude rillingen

Vertel het aan uw arts als u last heeft van één van deze bijwerkingen.
Soms voorkomende bijwerkingen die bij bloedonderzoek aan het licht kunnen komen:
·
een vermindering van het aantal witte bloedcellen
- een vermindering van het aantal bloedplaatjes (cellen die helpen bij de bloedstolling)
- een toename van het ureumpeil, de ureumstikstof of de serumcreatinine in het bloed
Andere bijwerkingen
Andere bijwerkingen zijn opgetreden bij een klein aantal mensen maar hun frequentie van voorkomen
is onbekend:
- ontsteking van de nieren of nierfalen
- het gevoel alsof u door naalden en spelden wordt geprikt
- onaangename smaak in de mond
V19 = V17 + Move to Apollo + Art 30 (MRP)
ersion 19
- het geel worden van het wit in de ogen of van de huid
Andere bijwerkingen die bij bloedonderzoek aan het licht kunnen komen:
·
rode bloedcellen die te snel afgebroken worden
- een toename van bepaalde soorten witte bloedcellen
- ernstige afname van het aantal witte bloedcellen
Wanneer u bijwerkingen krijgt, krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 g, 2 g poeder voor oplossing voor injectie of infusie:
bewaren beneden 25°C.
1 g, 2 g poeder voor oplossing voor infusie (Monovial presentatie): bewaren beneden 30°C,
beschermd tegen licht.
Oplossingen van Glazidim bewaren gedurende 24 uur bij kamertemperatuur en gedurende 7 dagen in
de koelkast (2 - 8°C) hun activiteit. Een wijziging van de kleur van de oplossing kan tijdens de
bewaring optreden zonder invloed op de werkzaamheid van het product.
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket
{EXP}. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.
6. AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
-
De werkzame stof is ceftazidim onder vorm van pentahydraat.
- De andere bestanddelen zijn: watervrij natriumcarbonaat, kooldioxide, stikstof.
De flesjes Glazidim bevatten 500 mg, 1 g of 2 g ceftazidim onder vorm van pentahydraat en
natriumcarbonaat (118 mg per gram ceftazidim).
Hoe ziet Glazidim eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 g, 2 g poeder voor oplossing voor injectie of infusie:
verpakking met 1 flesje.
1 g, 2 g poeder voor oplossing voor infusie (Monovial presentatie): verpakking met 1 flesje.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a. / n.v.
Site Apollo
Avenue Pascal 2-4-6
1300 Wavre
V19 = V17 + Move to Apollo + Art 30 (MRP)
ersion 19
GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A.
Via A. Fleming 2
37135 Verona
Italië
Afleveringswijze
Op medisch voorschrift.
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
Glazidim 500 mg poeder voor oplossing voor injectie: BE127337
Glazidim 1 g poeder voor oplossing voor injectie of infusie: BE168122
Glazidim 2 g poeder voor oplossing voor injectie of infusie: BE168113
Glazidim1 g poeder voor oplossing voor infusie: BE127321
Glazidim 2 g poeder voor oplossing voor infusie: BE127312
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
250 mg poeder voor oplossing voor injectie
Frankrijk ­ Fortum enfants et nourrisons
Italië ­ Glazidim, Ceftim
Polen, Zweden, Verenigd Koninkrijk ­ Fortum
500 mg poeder voor oplossing voor injectie
Oostenrijk, Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Hongarije, Ierland, Litouwen, Nederland, Noorwegen,
Polen, Roemenië, Slovakije, Zweden, Verenigd Koninkrijk ­ Fortum
België, Finland, Italië, Luxemburg ­ Glazidim
Frankrijk ­ Fortum enfants et nourrisons
Italië ­ Ceftim
Portugal ­ Cefortam
Spanje ­ Fortam IM/IV, Potendal
1 g poeder voor oplossing voor injectie
Bulgarije - Fortum
Finland - Glazidim
1 g poeder voor oplossing voor injectie of infusie
Oostenrijk, Bulgarijë, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, IJsland,
Ierland, Letland, Litouwen, Malta, Nederland, Noorwegen, Polen, Roemenië, Slovakije, Slovenië,
Zweden, Verenigd Koninkrijk ­ Fortum
België, Italië, Luxemburg ­ Glazidim
Estland ­ Fortum IM/IV
Frankrijk ­ Fortumset,
Griekenland ­ Solvetan
Italië ­ Panzid, Ceftim
Portugal ­ Cefortam
Spanje ­ Fortam IV, Fortam Ig/IV, Fortam IM/IV, Potendal
2 g poeder voor oplossing voor injectie of infusie
Oostenrijk, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, IJsland, Litouwen, Nederland,
Noorwegen, Polen, Roemenië, Slovakije, Zweden, Verenigd Koninkrijk ­ Fortum
België, Italië, Luxemburg ­ Glazidim
Finland ­ Glazidim
Frankrijk ­ Fortumset
Griekenland ­ Solvetan
Portugal ­ Cefortam
V19 = V17 + Move to Apollo + Art 30 (MRP)
ersion 19
Spanje ­ Fortam IV, Potendal
3 g poeder voor oplossing voor injectie of infusie
Finland ­ Glazidim
Litouwen, Verenigd Koninkrijk ­ Fortum
1 g poeder voor oplossing voor infusie
Ierland ­ Fortum
Slovenië ­ Fortum Monovial
2 g poeder voor oplossing voor infusie
Ierland, Verenigd Koninkrijk ­ Fortum
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 03/2014.
V19 = V17 + Move to Apollo + Art 30 (MRP)

Faites attention

  • N'utilisez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin
  • Ne faites confiance qu’aux notices accompagnant vos médicaments
  • N'utilisez pas de médicaments dont la de péremption est dépassée
  • Les notices sont fournies par l'AFMPS