Gestiferrol 500 µg - 200 mg

bijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
GESTIFERROL 0,5 mg/200 mg TABLETTEN
Foliumzuur / Ijzerfumaraat
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit
geneesmiddel.
-
-
-
Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan
anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde
zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet
in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
In deze bijsluiter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wat is Gestiferrol en waarvoor wordt het gebruikt?
Wat u moet weten voor dat u Gestiferrol inneemt
Hoe wordt Gestiferrol ingenomen?
Mogelijke bijwerkingen
Hoe bewaart u Gestiferrol?
Aanvullende informatie
-
1. WAT IS GESTIFERROL EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?
Tabletten, die langs de mond moeten worden ingenomen. Elk doosje bevat 36 tabletten
Combinatiepreparaat van ijzer en foliumzuur. IJzer is een mineraal en foliumzuur behoort tot
de groep der vitaminen.
Indien de arts U Gestiferrol voorschrijft, betekent dit dat hij vindt dat U een extra hoeveelheid
aan ijzer en foliumzuur nodig heeft tijdens uw zwangerschap. Beide elementen komen meestal
samen als een tekort voor. De specifieke preventie van ijzertekort wordt zelfs aanbevolen
gedurende het 2° en 3° trimester van de zwangerschap
Gestiferrol kan eveneens preventief worden voorgeschreven. Gestiferrol kan enkel genomen
worden bij preventie van neuraalbuisdefecten bij vrouwen zonder een voorgeschiedenis van
neuraalbuisdefecten en dit vanaf de kinderwens tot 12 weken na de conceptie.
Een evenwichtige voeding speelt een rol om deze tekorten te voorkomen. U kunt best uw
voedingsgewoonten bespreken met uw arts als U zwanger bent.
2. WAT U MOET WETEN VOOR DAT U GESTIFERROL INNEEMT
Neem Gestiferrol niet in
-
-
-
-
als u lijdt aan megaloblastische bloedarmoede. Dit is een ziekte als gevolg van een tekort
aan vitamine B12. Uw arts zal dit onderzoeken.
als u allergisch (overgevoelig) bent voor foliumzuur of ijzerfumaraat of voor één van de
andere bestanddelen van Gestiferrol.
wanneer u lijdt aan verhoogde resorptie van ijzer met afzetting van ijzerhoudend pigment in
het lichaam
Bij overmatige ijzerafzetting.
1/4
bijsluiter
Wees extra voorzichtig met Gestiferrol
-
-
-
Indien u nog andere geneesmiddelen neemt gelieve ook de rubriek”Inname met andere
geneesmiddelen” te lezen.
Indien U aan vallende ziekte lijdt, dient U dit aan Uw arts te melden zodat hij U bijzonder kan
volgen.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing
is, of dat in het verleden is geweest.
Inname met andere geneesmiddelen
Interacties met ijzer:
De opname van ijzer wordt verminderd indien gelijktijdig maagzuurneutraliserende middelen of
tetracyclines gebruikt worden.
De werking van geneesmiddelen die bij de ziekte van Parkinson worden gebruikt (levodopa,
entacapone), methyldopa (hoge bloeddruk), evenals de werking van bepaalde geneesmiddelen
gebruikt bij osteoporose (bifosfonaten), fluorochinolone en penicilamine worden verlaagd.
Cholestyramine (vet regulerend middel) kan ijzer binden in het maag-darm kanaal waardoor
de absorptie van ijzer wordt verhinderd. Om dit te vermijden dient cholestyramine minstens
met 4 uur verschil van Gestiferrol ingenomen te worden.
Protonpompinhibitoren (bepaalde maagzuur regulerende middelen) kunnen interfereren in de
absorptie van ijzer doordat zij de zuursecretie van de maag stopzetten. De absorptie van ijzer
stijgt met de verhoging van de zuurtegraad.
Interacties met foliumzuur:
Gelijktijdig gebruik van barbituraten of hydantoïnen (geneesmiddelen gebruikt bij vallende
ziekte) kan eveneens problemen geven, gelieve dit aan Uw arts te melden
Anti-epileptica, orale contraceptiva, alcohol, geneesmiddelen tegen tuberculose en
geneesmiddelen zoals methotrexaat (antitumoraal middel), pyrimethamine (antiparasitair
middel), trimethoprim, sulfonamiden (antibacteriële middelen) en triamtereen (urineproductie
bevorderend middel) kunnen een tekort aan foliumzuur veroorzaken.
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft
gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Inname van Gestiferrol met voedsel en drank
De tannine in koffie en thee kan ijzer binden en zo de absorptie verminderen.
Alcohol kan een tekort aan foliumzuur veroorzaken.
Zwangerschap en borstvoeding
Dit geneesmiddel is bedoeld om tijdens de zwangerschap en borstvoeding gebruikt te worden.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Gestiferrol
Gestiferrol bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet
verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
2/4
bijsluiter
3. HOE WORDT GESTIFERROL INGENOMEN?
Volg bij het innemen van Gestiferrol nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel
uw arts of apotheker.
1 tablet per dag op het einde van de maaltijd of dadelijk erna, tijdens het tweede en derde
trimester van de zwangerschap en gedurende de lactatie
Tijdens de zwangerschap bedraagt de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid
-
-
IJzer 3 tot 4 mg per dag
Foliumzuur: 400
µg
per
neuraalbuisdefecten.
dag
bij
vrouwen
zonder
een
voorgeschiedenis
van
Uw arts zal u vertellen hoe lang u Gestiferrol moet gebruiken.
Wat u moet doen wanneer u meer van Gestiferrol heeft ingenomen dan u zou mogen
Vooral bij kinderen kan dit bij accidentele innamen gevaarlijk zijn. Diarree, braken, buikpijn zijn
tekenen van overdosering aan ijzer, gelieve een arts te verwittigen. De arts zal steeds naar het
hospitaal verwijzen voor behandeling.
Wanneer u te veel van Gestiferrol heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk
contact op met uw arts, apotheker of het antigifcentrum (070/245.245).
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Gestiferrol in te nemen
Niet van toepassing
Als u stopt met het innemen van Gestiferrol
Niet van toepassing
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan Gestiferrol bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen
deze bijwerkingen krijgt.
Binnen iedere frequentiegroep worden bijwerkingen gerangschikt naar afnemende ernst:
Zeer vaak (≥1/10); vaak (≥1/100, <1/10); soms (≥1/1000, <1/100); zelden (≥1/10000,
<1/1000); zeer zelden (<1/10000), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet
worden bepaald).
Maagdarmstelselaandoeningen
Zoals alle ijzerpreparaten kan Gestiferrol maagoverlast veroorzaken, obstipatie kan
voorkomen evenals diarree.
De stoelgang kan zwart gekleurd zijn door het aanwezige ijzer. Dit stelt verder geen
probleem.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet
in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U GESTIFERROL?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15°C-25°C).
Gebruik Gestiferrol niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en de blister
na “EXP”. EXP betekent expiry en wordt gevolgd door 6 cijfers: de eerste twee cijfers duiden
3/4
bijsluiter
de maand aan, de laatste vier cijfers staan voor het jaar dat het product zal vervallen. De
vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Gebruik Gestiferrol niet als u merkt dat de tabletten zijn verkleurd.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk
afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze
maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.
6. AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat Gestiferrol?
-
De werkzame bestanddelen zijn 0,5 mg foliumzuur en 200 mg ijzerfumaraat.
De andere bestanddelen zijn anhydrisch colloïdaal siliciumdioxyde, natriumzetmeelglycolaat,
maïszetmeel, lactose monohydraat, talk, magnesiumstearaat.
Hoe ziet Gestiferrol er uit en wat is de inhoud van de verpakking?
Doos met 36 deelbare tabletten in blisterverpakkingen (Alu/PVC) van 12.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
KELA Pharma nv
Industriepark West 68
B-9100 SINT-NIKLAAS
KELA nv
St. Lenaartseweg 48
B-2320 HOOGSTRATEN
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale
vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.
Registratienummer
BE026975
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 06/2009.
4/4

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
GESTIFERROL 0,5 mg/200 mg TABLETTEN
Foliumzuur / Ijzerfumaraat
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit
geneesmiddel.

- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan
anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde
zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet
in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
In deze bijsluiter:
1. Wat is Gestiferrol en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voor dat u Gestiferrol inneemt
3. Hoe wordt Gestiferrol ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Gestiferrol?
6. Aanvul ende informatie
1. WAT IS GESTIFERROL EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?
Tabletten, die langs de mond moeten worden ingenomen. Elk doosje bevat 36 tabletten
Combinatiepreparaat van ijzer en foliumzuur. IJzer is een mineraal en foliumzuur behoort tot
de groep der vitaminen.
Indien de arts U Gestiferrol voorschrijft, betekent dit dat hij vindt dat U een extra hoeveelheid
aan ijzer en foliumzuur nodig heeft tijdens uw zwangerschap. Beide elementen komen meestal
samen als een tekort voor. De specifieke preventie van ijzertekort wordt zelfs aanbevolen
gedurende het 2° en 3° trimester van de zwangerschap
Gestiferrol kan eveneens preventief worden voorgeschreven. Gestiferrol kan enkel genomen
worden bij preventie van neuraalbuisdefecten bij vrouwen zonder een voorgeschiedenis van
neuraalbuisdefecten en dit vanaf de kinderwens tot 12 weken na de conceptie.
Een evenwichtige voeding speelt een rol om deze tekorten te voorkomen. U kunt best uw
voedingsgewoonten bespreken met uw arts als U zwanger bent.
2. WAT U MOET WETEN VOOR DAT U GESTIFERROL INNEEMT
Neem Gestiferrol niet in
- als u lijdt aan megaloblastische bloedarmoede. Dit is een ziekte als gevolg van een tekort
aan vitamine B12. Uw arts zal dit onderzoeken.
- als u al ergisch (overgevoelig) bent voor foliumzuur of ijzerfumaraat of voor één van de
andere bestanddelen van Gestiferrol.
- wanneer u lijdt aan verhoogde resorptie van ijzer met afzetting van ijzerhoudend pigment in
het lichaam
- Bij overmatige ijzerafzetting.
Wees extra voorzichtig met Gestiferrol
- Indien u nog andere geneesmiddelen neemt gelieve ook de rubriek'Inname met andere
geneesmiddelen' te lezen.
- Indien U aan val ende ziekte lijdt, dient U dit aan Uw arts te melden zodat hij U bijzonder kan
volgen.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing
is, of dat in het verleden is geweest.
Inname met andere geneesmiddelen
Interacties met ijzer:
De opname van ijzer wordt verminderd indien gelijktijdig maagzuurneutraliserende middelen of
tetracyclines gebruikt worden.
De werking van geneesmiddelen die bij de ziekte van Parkinson worden gebruikt (levodopa,
entacapone), methyldopa (hoge bloeddruk), evenals de werking van bepaalde geneesmiddelen
gebruikt bij osteoporose (bifosfonaten), fluorochinolone en penicilamine worden verlaagd.
Cholestyramine (vet regulerend middel) kan ijzer binden in het maag-darm kanaal waardoor
de absorptie van ijzer wordt verhinderd. Om dit te vermijden dient cholestyramine minstens
met 4 uur verschil van Gestiferrol ingenomen te worden.
Protonpompinhibitoren (bepaalde maagzuur regulerende middelen) kunnen interfereren in de
absorptie van ijzer doordat zij de zuursecretie van de maag stopzetten. De absorptie van ijzer
stijgt met de verhoging van de zuurtegraad.
Interacties met foliumzuur:
Gelijktijdig gebruik van barbituraten of hydantoïnen (geneesmiddelen gebruikt bij val ende
ziekte) kan eveneens problemen geven, gelieve dit aan Uw arts te melden
Anti-epileptica, orale contraceptiva, alcohol, geneesmiddelen tegen tuberculose en
geneesmiddelen zoals methotrexaat (antitumoraal middel), pyrimethamine (antiparasitair
middel), trimethoprim, sulfonamiden (antibacteriële middelen) en triamtereen (urineproductie
bevorderend middel) kunnen een tekort aan foliumzuur veroorzaken.
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft
gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Inname van Gestiferrol met voedsel en drank
De tannine in koffie en thee kan ijzer binden en zo de absorptie verminderen.
Alcohol kan een tekort aan foliumzuur veroorzaken.
Zwangerschap en borstvoeding
Dit geneesmiddel is bedoeld om tijdens de zwangerschap en borstvoeding gebruikt te worden.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Gestiferrol
Gestiferrol bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet
verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3. HOE WORDT GESTIFERROL INGENOMEN?
Volg bij het innemen van Gestiferrol nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel
uw arts of apotheker.
1 tablet per dag op het einde van de maaltijd of dadelijk erna, tijdens het tweede en derde
trimester van de zwangerschap en gedurende de lactatie
Tijdens de zwangerschap bedraagt de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid
- IJzer 3 tot 4 mg per dag
- Foliumzuur: 400 µg per dag bij vrouwen zonder een voorgeschiedenis van
neuraalbuisdefecten.
Uw arts zal u vertel en hoe lang u Gestiferrol moet gebruiken.
Wat u moet doen wanneer u meer van Gestiferrol heeft ingenomen dan u zou mogen
Vooral bij kinderen kan dit bij accidentele innamen gevaarlijk zijn. Diarree, braken, buikpijn zijn
tekenen van overdosering aan ijzer, gelieve een arts te verwittigen. De arts zal steeds naar het
hospitaal verwijzen voor behandeling.
Wanneer u te veel van Gestiferrol heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddel ijk
contact op met uw arts, apotheker of het antigifcentrum (070/245.245).
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Gestiferrol in te nemen
Niet van toepassing
Als u stopt met het innemen van Gestiferrol
Niet van toepassing
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals al e geneesmiddelen kan Gestiferrol bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen
deze bijwerkingen krijgt.
Binnen iedere frequentiegroep worden bijwerkingen gerangschikt naar afnemende ernst:
Zeer vaak (1/10); vaak (1/100, <1/10); soms (1/1000, <1/100); zelden (1/10000,
<1/1000); zeer zelden (<1/10000), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet
worden bepaald).
Maagdarmstelselaandoeningen
Zoals al e ijzerpreparaten kan Gestiferrol maagoverlast veroorzaken, obstipatie kan
voorkomen evenals diarree.
De stoelgang kan zwart gekleurd zijn door het aanwezige ijzer. Dit stelt verder geen
probleem.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet
in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U GESTIFERROL?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15°C-25°C).
Gebruik Gestiferrol niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en de blister
na 'EXP'. EXP betekent expiry en wordt gevolgd door 6 cijfers: de eerste twee cijfers duiden
de maand aan, de laatste vier cijfers staan voor het jaar dat het product zal verval en. De
vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Gebruik Gestiferrol niet als u merkt dat de tabletten zijn verkleurd.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk
afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze
maatregelen zul en helpen bij de bescherming van het milieu.
6. AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat Gestiferrol?
- De werkzame bestanddelen zijn 0,5 mg foliumzuur en 200 mg ijzerfumaraat.
De andere bestanddelen zijn anhydrisch col oïdaal siliciumdioxyde, natriumzetmeelglycolaat,
maïszetmeel, lactose monohydraat, talk, magnesiumstearaat.
Hoe ziet Gestiferrol er uit en wat is de inhoud van de verpakking?
Doos met 36 deelbare tabletten in blisterverpakkingen (Alu/PVC) van 12.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
KELA Pharma nv
Industriepark West 68
B-9100 SINT-NIKLAAS
KELA nv
St. Lenaartseweg 48
B-2320 HOOGSTRATEN
Neem voor al e informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale
vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.
Registratienummer
BE026975
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 06/2009.

Faites attention

  • N'utilisez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin
  • Ne faites confiance qu’aux notices accompagnant vos médicaments
  • N'utilisez pas de médicaments dont la de péremption est dépassée
  • Les notices sont fournies par l'AFMPS