Geltim 1 mg/g

bijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIENT
Geltim 1 mg/g, ooggel in verpakking voor éénmalig gebruik
Timolol
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
-
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
-
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt Geltim gebruikt?
2. Wanneer mag u Geltim niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Geltim?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Geltim?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie.
1.
WAARVOOR WORDT GELTIM GEBRUIKT?
Dit geneesmiddel is een bètablokker die wordt toegediend in de ogen.
Het wordt gebruikt voor de behandeling van bepaalde types oogziekten waarbij de druk in het oog
gestegen is (glaucoom en verhoogde oogboldruk [oculaire hypertensie]).
2.
WANNEER MAG U GELTIM NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u Geltim niet gebruiken?
-
Als u allergisch bent voor timolol maleaat, bètablokkers of voor één van de andere bestanddelen
van dit geneesmiddel (opgelijst in rubriek 6).
-
U heeft ademhalingsproblemen zoals astma, ernstige chronische obstructieve bronchitis (ernstige
longaandoening die piepende ademhaling, ademhalingsmoeilijkheden en/of aanhoudende hoest kan
veroorzaken) of u heeft deze problemen in het verleden gehad.
-
Als u een trage hartslag heeft, lijdt aan hartfalen of hartritmestoornissen (onregelmatige hartslag).
-
In geval van onbehandeld feochromocytoom (overdreven productie van een hormoon dat ernstige
arteriële hypertensie veroorzaakt).
-
In geval van corneadystrofie [degeneratieve stoornis van de cornea (het hoornvlies)].
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Geltim?
Neem contact op met uw arts, of apotheker of verpleegkundige voordat u Geltim gebruikt.
Stop de behandeling niet plots zonder uw arts te raadplegen.
Niet injecteren en niet inslikken.
Als u Geltim gebruikt, zal u regelmatig uw oogdruk en hoornvlies moeten laten controleren.
Voordat u dit geneesmiddel gebruikt, verwittig uw arts als u één van de volgende aandoeningen heeft
of ooit heeft gehad:
coronaire hartziekte (de symptomen kunnen bestaan uit pijn of een beklemmend gevoel op de
borst, kortademigheid of verstikking), hartfalen, lage bloeddruk,
1/6
bijsluiter
hartritmestoornissen zoals een trage hartslag,
ademhalingsproblemen, astma of chronische obstructieve longaandoening (longziekte die
kortademigheid, moeilijkheden met ademhalen en / of langdurige hoest kan veroorzaken),
aandoening die gekenmerkt wordt door een slechte bloed circulatie (zoals ziekte van Raynaud of
syndroom van Raynaud),
diabetes omdat cartelol de tekens en de symptomen van een lage bloedsuiker kan maskeren,
overdreven activiteit van de schildklier omdat cartelol de tekens en de symptomen kan maskeren,
behandelde feochromocytoom,
psoriasis,
hoornvliesaandoening,
metabole ziekte.
Voorzorgen als u contactlenzen draagt
Vermijd het dragen van contactlenzen tijdens de behandeling omdat er minder tranen worden
afgescheiden; dit is gewoonlijk het geval met bètablokkers.
Verwittig uw arts voordat u een operatie ondergaat dat u Geltim gebruikt omdat timolol maleaat de
effecten van sommige geneesmiddelen die gebruikt worden tijdens de narcose, kan veranderen.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Als uw arts u een ander type oogdruppels heeft voorgeschreven, moet u deze oogdruppels
15 minuten
voor Geltim indruppelen.
Geltim kan een invloed hebben op of kan beïnvloed zijn door andere geneesmiddelen die u gebruikt,
met inbegrip van andere oogdruppels voor de behandeling van glaucoom.
Verwittig uw arts als u bloeddrukverlagende geneesmiddelen, geneesmiddelen voor het hart,
geneesmiddelen voor diabetes, kinidine (gebruikt voor de behandeling van hartziekten en bepaalde
types van malaria), antidepressiva bekend als fluoxetine en paroxetine gebruikt of van plan bent om te
gebruiken.
Gebruikt u naast Geltim nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden heeft gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat
dan uw arts of apotheker.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Gebruik Geltim niet als u zwanger bent tenzij uw arts dit noodzakelijk acht.
Gebruik Geltim niet als u borstvoeding geeft. Timolol maleaat kan uitgescheiden worden in de
moedermelk.
Geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel
gebruikt tijdens borstvoeding.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
U kan tijdelijk last hebben van wazig zicht na toediening van het product in de ogen. Wacht tot uw
gezicht opnieuw normaal is vooraleer u een voertuig bestuurt of een machine bedient. Geltim kan ook
andere nevenwerkingen veroorzaken (duizeligheid, vermoeidheid) die uw vermogen om een voertuig
te besturen of een machine te bedienen waarschijnlijk zullen beïnvloeden. Raadpleeg bij twijfel uw
arts.
Sport
Het werkzame bestanddeel in dit geneesmiddel kan positieve resultaten geven tijdens doping testen.
3.
HOE GEBRUIKT U GELTIM ?
2/6
bijsluiter
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Dosering
Volwassenen
De gebruikelijke dosis is één druppel in het (de) aangetaste oog (ogen), éénmaal per dag,
‘s morgens. Elke verpakking voor éénmalig gebruik bevat voldoende gel om beide ogen te
behandelen.
Kinderen en adolescenten
Er is geen ervaring in het gebruik bij kinderen en adolescenten. Bijgevolg is het gebruik van deze
ooggel bij deze patiënten niet aanbevolen.
Ouderen
Er is geen dosisaanpassing nodig.
Toedieningsfrequentie
Laat één druppel in het/de aangetaste oog/ogen vallen, éénmaal per dag, ‘s morgens.
Toedieningswijze
Dit geneesmiddel is bestemd om toegediend te worden in het oog (oculair gebruik).
Uitsluitend voor éénmalig gebruik.
-
Was uw handen zorgvuldig voor u uw ooggel gebruikt.
-
Draai de verpakking voor éénmalig gebruik ondersteboven en schud krachtig vóór het
inbrengen van de oogdruppel.
-
Zorg ervoor dat het tuitje niet in contact komt met het oog of de oogleden.
-
Trek het onderste ooglid van het aangetaste oog zachtjes naar beneden terwijl u naar boven
kijkt, en laat een druppel in uw oog vallen.
-
Druk met uw vinger tegen de ooghoek, aan de zijde van de neus gedurende 2 minuten nadat u
Geltim heeft gebruikt. Dit helpt voorkomen dat timolol maleaat wordt opgenomen in de rest van
uw lichaam.
-
Gooi de verpakking voor éénmalig gebruik weg na gebruik. Bewaar het niet om het nog eens te
gebruiken.
Heeft u te veel van Geltim gebruikt?
U kan onder meer de indruk hebben dat u duizelig bent, of u kan ademhalingsproblemen hebben of
merken dat uw hartslag vertraagd is.
RAADPLEEG ONMIDDELLIJK UW ARTS OF APOTHEKER.
Wanneer u te veel van Geltim heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Bent u vergeten Geltim te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Druppel de vergeten dosis zo snel
mogelijk in. Maar als het bijna tijd is om de volgende dosis te nemen, sla de vergeten dosis dan
gewoon over.
Als u stopt met het gebruik van Geltim.
De druk in uw oog kan stijgen en uw zicht beschadigen.
Stop de behandeling niet plots zonder advies van uw arts.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
3/6
bijsluiter
Zoals elk geneesmiddel kan Geltim bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
U kan de druppels gewoonlijk blijven gebruiken, tenzij de bijwerkingen ernstig zijn. Als u ongerust
bent, raadpleeg een arts of apotheker. Stop het gebruik van Geltim niet zonder uw arts te raadplegen.
Zoals andere geneesmiddelen die gebruikt worden in de ogen, wordt timolol maleaat opgenomen in
het bloed. Dit kan identieke bijwerkingen veroorzaken als deze die bij ’intraveneuze’ en/of ‘orale’
toediening van bètablokkers worden waargenomen. De incidentie van bijwerkingen na lokale
toediening in de ogen is lager dan als geneesmiddelen bijvoorbeeld via de mond worden ingenomen of
geïnjecteerd worden. De vermelde bijwerkingen zijn reacties die waargenomen worden binnen de
klasse van bètablokkers indien ze gebruikt worden voor de behandeling van oogaandoeningen:
Gegeneraliseerde allergische reacties met inbegrip van een zwelling onder de huid (die kan
optreden in gebieden zoals het gezicht en de ledematen en die de luchtwegen kan afsluiten, wat kan
leiden tot slik- of ademhalingsmoeilijkheden), netelroos (of jeukende huiduitslag), gelokaliseerde
en gegeneraliseerde huiduitslag, jeuk, ernstige plotselinge levensbedreigende allergische reactie.
Lage bloedsuikerspiegels.
Slaapmoeilijkheden (insomnia), depressie, nachtmerries, geheugenverlies.
Flauwvallen, beroerte, verminderde bloedtoevoer naar de hersenen, toename van de tekens en
symptomen van myasthenia gravis (spierstoornis), duizeligheid, ongewone sensaties (zoals
tintelingen) en hoofdpijn.
Tekens en symptomen van oogirritatie (bijv. brandend, stekend of jeukend gevoel, tranen,
roodheid), roodheid van het oogbindvlies, ontsteking van het oogbindvlies, ontsteking van de
ooglid, ontsteking van het hoornvlies, wazig zicht en loskomen van de laag onder het netvlies die
bloedvaten bevat na een filtratiechirurgie wat kan leiden tot gezichtstoornissen, verminderde
gevoeligheid van het hoornvlies, droge ogen, erosie van het hoornvlies (beschadiging van de
voorste laag van de oogbol), neerhangen van het bovenste ooglid (waardoor het oog half gesloten
is), dubbel zicht, veranderde refractie (soms door stopzetting van de behandeling met miotische
druppels).
Trage hartslag, pijn op de borst, hartkloppingen, oedeem (vochtophoping), verandering in het ritme
of de snelheid van de hartslag, congestief hartfalen (hartaandoening met kortademigheid en
zwelling van de voeten en benen als gevolg van vochtophoping), een type hartritmestoornis,
hartaanval, hartfalen, kramp in benen en/of pijn in de benen bij het lopen (claudicatie).
Lage bloeddruk, fenomeen van Raynaud, koude handen en voeten.
Vernauwing van de luchtwegen in de longen (voornamelijk bij patiënten met een vooraf bestaande
aandoening), ademhalingsmoeilijkheden, hoest.
Smaakstoornissen, misselijkheid, spijsverteringsstoornissen, diarree, droge mond, buikpijn, braken.
Haaruitval, huiduitslag met een wit zilverachtig uitzicht (psoriasiforme rash) of verergering van
psoriasis, huiduitslag.
Spierpijn, niet als gevolg van inspanning, gedissemineerde erythemateuse lupus.
Seksuele disfunctie, verminderde libido, impotentie.
Spierzwakte/vermoeidheid.
Positieve resultaten in antinucleaire antilichamen.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts,of apotheker of verpleegkundige. Dit
geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook
rechtstreeks melden via het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten,
Afdeling Vigilantie, EUROSTATION II, Victor Hortaplein, 40/ 40, B-1060 Brussel.
Website:
www.fagg.be
e-mail:
patientinfo@fagg-afmps.be
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van
dit geneesmiddel.
4/6
bijsluiter
5.
HOE BEWAART U GELTIM ?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos,
het zakje en de verpakking voor éénmalig gebruik na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De
laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Bewaar de verpakking voor éénmalig gebruik in het zakje en de doos om te beschermen tegen licht.
Gebruik de verpakking voor éénmalig gebruik onmiddellijk na opening en gooi het weg na gebruik.
Gebruik de verpakking voor éénmalig gebruik binnen 1 maand na opening van het zakje.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Geltim?
De werkzame stof is timolol; 1 g gel bevat 1 mg timolol onder de vorm van timolol maleaat.
De andere stoffen zijn sorbitol, polyvinylalcohol, carbomeer 974P, natriumacetaat trihydraat,
lysinemonohydraat, water voor injecties.
Hoe ziet Geltim er uit en hoeveel zit er in een verpakking?
Geltim is een opaalachtige, kleurloze tot lichtgele ooggel die beschikbaar is in een verpakking voor
éénmalig gebruik in een zakje van 10 eenheden waarbij elke verpakking voor éénmalig gebruik 0,4 g
van het product bevat.
Een verpakking bevat 30 (3x10) of 90 (9x10) verpakkingen voor éénmalig gebruik.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Laboratoires Théa, 12, Rue Louis Blériot, 63017 Clermont-Ferrand Cedex 2, Frankrijk
Fabrikant
Laboratoire Unither, Rue Andre Durouchez, 80084 Amiens Cedex 2, Frankrijk
Laboratoire Unither, Zi De La Guerie, 50211 Coutances Cedex, Frankrijk
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE302732
Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Oostenrijk, Duitsland, Spanje Italië, Nederland, Portugal: .........................................................Timogel
België, Bulgarije, Griekenland, Luxemburg, Roemenië: ..............................................................Geltim
Denemarken, IJsland: ......................................................................................................Timosan Depot
Finland: ......................................................................................................................................Timosan
Frankrijk: ................................................................................................................................Geltim LP
Ierland: ....................................................................................................................................Timofluid
Verenigd Koninkrijk: ...................................................................................................................Tiopex
5/6
bijsluiter
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 06/2014.
6/6

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIENT
Geltim 1 mg/g, ooggel in verpakking voor éénmalig gebruik
Timolol
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt Geltim gebruikt?
2. Wanneer mag u Geltim niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Geltim?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Geltim?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie.
1.
WAARVOOR WORDT GELTIM GEBRUIKT?
Dit geneesmiddel is een bètablokker die wordt toegediend in de ogen.
Het wordt gebruikt voor de behandeling van bepaalde types oogziekten waarbij de druk in het oog
gestegen is (glaucoom en verhoogde oogboldruk [oculaire hypertensie]).
2.
WANNEER MAG U GELTIM NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u Geltim niet gebruiken?
- Als u allergisch bent voor timolol maleaat, bètablokkers of voor één van de andere bestanddelen
van dit geneesmiddel (opgelijst in rubriek 6).
- U heeft ademhalingsproblemen zoals astma, ernstige chronische obstructieve bronchitis (ernstige
longaandoening die piepende ademhaling, ademhalingsmoeilijkheden en/of aanhoudende hoest kan
veroorzaken) of u heeft deze problemen in het verleden gehad.
- Als u een trage hartslag heeft, lijdt aan hartfalen of hartritmestoornissen (onregelmatige hartslag).
- In geval van onbehandeld feochromocytoom (overdreven productie van een hormoon dat ernstige
arteriële hypertensie veroorzaakt).
- In geval van corneadystrofie [degeneratieve stoornis van de cornea (het hoornvlies)].
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Geltim?
Neem contact op met uw arts, of apotheker of verpleegkundige voordat u Geltim gebruikt.
Stop de behandeling niet plots zonder uw arts te raadplegen.
Niet injecteren en niet inslikken.
Als u Geltim gebruikt, zal u regelmatig uw oogdruk en hoornvlies moeten laten controleren.
Voordat u dit geneesmiddel gebruikt, verwittig uw arts als u één van de volgende aandoeningen heeft
of ooit heeft gehad:
- coronaire hartziekte (de symptomen kunnen bestaan uit pijn of een beklemmend gevoel op de
borst, kortademigheid of verstikking), hartfalen, lage bloeddruk,
- hartritmestoornissen zoals een trage hartslag,
- ademhalingsproblemen, astma of chronische obstructieve longaandoening (longziekte die
kortademigheid, moeilijkheden met ademhalen en / of langdurige hoest kan veroorzaken),
- aandoening die gekenmerkt wordt door een slechte bloed circulatie (zoals ziekte van Raynaud of
syndroom van Raynaud),
- diabetes omdat cartelol de tekens en de symptomen van een lage bloedsuiker kan maskeren,
- overdreven activiteit van de schildklier omdat cartelol de tekens en de symptomen kan maskeren,
- behandelde feochromocytoom,
- psoriasis,
- hoornvliesaandoening,
- metabole ziekte.
Voorzorgen als u contactlenzen draagt
Vermijd het dragen van contactlenzen tijdens de behandeling omdat er minder tranen worden
afgescheiden; dit is gewoonlijk het geval met bètablokkers.
Verwittig uw arts voordat u een operatie ondergaat dat u Geltim gebruikt omdat timolol maleaat de
effecten van sommige geneesmiddelen die gebruikt worden tijdens de narcose, kan veranderen.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Als uw arts u een ander type oogdruppels heeft voorgeschreven, moet u deze oogdruppels
15 minuten
voor Geltim

indruppelen.
Geltim kan een invloed hebben op of kan beïnvloed zijn door andere geneesmiddelen die u gebruikt,
met inbegrip van andere oogdruppels voor de behandeling van glaucoom.
Verwittig uw arts als u bloeddrukverlagende geneesmiddelen, geneesmiddelen voor het hart,
geneesmiddelen voor diabetes, kinidine (gebruikt voor de behandeling van hartziekten en bepaalde
types van malaria), antidepressiva bekend als fluoxetine en paroxetine gebruikt of van plan bent om te
gebruiken.
Gebruikt u naast Geltim nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden heeft gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat
dan uw arts of apotheker.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Gebruik Geltim niet als u zwanger bent tenzij uw arts dit noodzakelijk acht.
Gebruik Geltim niet als u borstvoeding geeft. Timolol maleaat kan uitgescheiden worden in de
moedermelk.
Geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel
gebruikt tijdens borstvoeding.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
U kan tijdelijk last hebben van wazig zicht na toediening van het product in de ogen. Wacht tot uw
gezicht opnieuw normaal is vooraleer u een voertuig bestuurt of een machine bedient. Geltim kan ook
andere nevenwerkingen veroorzaken (duizeligheid, vermoeidheid) die uw vermogen om een voertuig
te besturen of een machine te bedienen waarschijnlijk zullen beïnvloeden. Raadpleeg bij twijfel uw
arts.
Sport
Het werkzame bestanddeel in dit geneesmiddel kan positieve resultaten geven tijdens doping testen.
3.
HOE GEBRUIKT U GELTIM ?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Dosering
-
VolwassenenDe gebruikelijke dosis is één druppel in het (de) aangetaste oog (ogen), éénmaal per dag,
`s morgens. Elke verpakking voor éénmalig gebruik bevat voldoende gel om beide ogen te
behandelen.
-
Kinderen en adolescenten

Er is geen ervaring in het gebruik bij kinderen en adolescenten. Bijgevolg is het gebruik van deze
ooggel bij deze patiënten niet aanbevolen.
-
Ouderen

Er is geen dosisaanpassing nodig.
Toedieningsfrequentie
Laat één druppel in het/de aangetaste oog/ogen vallen, éénmaal per dag, `s morgens.
Toedieningswijze
Dit geneesmiddel is bestemd om toegediend te worden in het oog (oculair gebruik).
Uitsluitend voor éénmalig gebruik.
-
Was uw handen zorgvuldig voor u uw ooggel gebruikt.
-
Draai de verpakking voor éénmalig gebruik ondersteboven en schud krachtig vóór het


inbrengen van de oogdruppel.

- Zorg ervoor dat het tuitje niet in contact komt met het oog of de oogleden.
- Trek het onderste ooglid van het aangetaste oog zachtjes naar beneden terwijl u naar boven
kijkt, en laat een druppel in uw oog vallen.
- Druk met uw vinger tegen de ooghoek, aan de zijde van de neus gedurende 2 minuten nadat u
Geltim heeft gebruikt. Dit helpt voorkomen dat timolol maleaat wordt opgenomen in de rest van
uw lichaam.
- Gooi de verpakking voor éénmalig gebruik weg na gebruik. Bewaar het niet om het nog eens te
gebruiken.
Heeft u te veel van Geltim gebruikt?
U kan onder meer de indruk hebben dat u duizelig bent, of u kan ademhalingsproblemen hebben of
merken dat uw hartslag vertraagd is.
RAADPLEEG ONMIDDELLIJK UW ARTS OF APOTHEKER.
Wanneer u te veel van Geltim heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Bent u vergeten Geltim te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Druppel de vergeten dosis zo snel
mogelijk in. Maar als het bijna tijd is om de volgende dosis te nemen, sla de vergeten dosis dan
gewoon over.
Als u stopt met het gebruik van Geltim.
De druk in uw oog kan stijgen en uw zicht beschadigen.
Stop de behandeling niet plots zonder advies van uw arts.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan Geltim bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
U kan de druppels gewoonlijk blijven gebruiken, tenzij de bijwerkingen ernstig zijn. Als u ongerust
bent, raadpleeg een arts of apotheker. Stop het gebruik van Geltim niet zonder uw arts te raadplegen.
Zoals andere geneesmiddelen die gebruikt worden in de ogen, wordt timolol maleaat opgenomen in
het bloed. Dit kan identieke bijwerkingen veroorzaken als deze die bij 'intraveneuze' en/of `orale'
toediening van bètablokkers worden waargenomen. De incidentie van bijwerkingen na lokale
toediening in de ogen is lager dan als geneesmiddelen bijvoorbeeld via de mond worden ingenomen of
geïnjecteerd worden. De vermelde bijwerkingen zijn reacties die waargenomen worden binnen de
klasse van bètablokkers indien ze gebruikt worden voor de behandeling van oogaandoeningen:
· Gegeneraliseerde allergische reacties met inbegrip van een zwelling onder de huid (die kan
optreden in gebieden zoals het gezicht en de ledematen en die de luchtwegen kan afsluiten, wat kan
leiden tot slik- of ademhalingsmoeilijkheden), netelroos (of jeukende huiduitslag), gelokaliseerde
en gegeneraliseerde huiduitslag, jeuk, ernstige plotselinge levensbedreigende allergische reactie.
· Lage bloedsuikerspiegels.
· Slaapmoeilijkheden (insomnia), depressie, nachtmerries, geheugenverlies.
· Flauwvallen, beroerte, verminderde bloedtoevoer naar de hersenen, toename van de tekens en
symptomen van myasthenia gravis (spierstoornis), duizeligheid, ongewone sensaties (zoals
tintelingen) en hoofdpijn.
· Tekens en symptomen van oogirritatie (bijv. brandend, stekend of jeukend gevoel, tranen,
roodheid), roodheid van het oogbindvlies, ontsteking van het oogbindvlies, ontsteking van de
ooglid, ontsteking van het hoornvlies, wazig zicht en loskomen van de laag onder het netvlies die
bloedvaten bevat na een filtratiechirurgie wat kan leiden tot gezichtstoornissen, verminderde
gevoeligheid van het hoornvlies, droge ogen, erosie van het hoornvlies (beschadiging van de
voorste laag van de oogbol), neerhangen van het bovenste ooglid (waardoor het oog half gesloten
is), dubbel zicht, veranderde refractie (soms door stopzetting van de behandeling met miotische
druppels).
· Trage hartslag, pijn op de borst, hartkloppingen, oedeem (vochtophoping), verandering in het ritme
of de snelheid van de hartslag, congestief hartfalen (hartaandoening met kortademigheid en
zwelling van de voeten en benen als gevolg van vochtophoping), een type hartritmestoornis,
hartaanval, hartfalen, kramp in benen en/of pijn in de benen bij het lopen (claudicatie).
· Lage bloeddruk, fenomeen van Raynaud, koude handen en voeten.
· Vernauwing van de luchtwegen in de longen (voornamelijk bij patiënten met een vooraf bestaande
aandoening), ademhalingsmoeilijkheden, hoest.
· Smaakstoornissen, misselijkheid, spijsverteringsstoornissen, diarree, droge mond, buikpijn, braken.
· Haaruitval, huiduitslag met een wit zilverachtig uitzicht (psoriasiforme rash) of verergering van
psoriasis, huiduitslag.
· Spierpijn, niet als gevolg van inspanning, gedissemineerde erythemateuse lupus.
· Seksuele disfunctie, verminderde libido, impotentie.
· Spierzwakte/vermoeidheid.
· Positieve resultaten in antinucleaire antilichamen.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts,of apotheker of verpleegkundige. Dit
geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook
rechtstreeks melden via het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten,
Afdeling Vigilantie, EUROSTATION II, Victor Hortaplein, 40/ 40, B-1060 Brussel.
Website: www.fagg.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van
dit geneesmiddel.
5.
HOE BEWAART U GELTIM ?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos,
het zakje en de verpakking voor éénmalig gebruik na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De
laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Bewaar de verpakking voor éénmalig gebruik in het zakje en de doos om te beschermen tegen licht.
Gebruik de verpakking voor éénmalig gebruik onmiddellijk na opening en gooi het weg na gebruik.
Gebruik de verpakking voor éénmalig gebruik binnen 1 maand na opening van het zakje.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Geltim?
- De werkzame stof is timolol; 1 g gel bevat 1 mg timolol onder de vorm van timolol maleaat.
- De andere stoffen zijn sorbitol, polyvinylalcohol, carbomeer 974P, natriumacetaat trihydraat,
lysinemonohydraat, water voor injecties.
Hoe ziet Geltim er uit en hoeveel zit er in een verpakking?
Geltim is een opaalachtige, kleurloze tot lichtgele ooggel die beschikbaar is in een verpakking voor
éénmalig gebruik in een zakje van 10 eenheden waarbij elke verpakking voor éénmalig gebruik 0,4 g
van het product bevat.
Een verpakking bevat 30 (3x10) of 90 (9x10) verpakkingen voor éénmalig gebruik.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Laboratoires Théa, 12, Rue Louis Blériot, 63017 Clermont-Ferrand Cedex 2, Frankrijk
Fabrikant
Laboratoire Unither, Rue Andre Durouchez, 80084 Amiens Cedex 2, Frankrijk
Laboratoire Unither, Zi De La Guerie, 50211 Coutances Cedex, Frankrijk
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE302732
Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Oostenrijk, Duitsland, Spanje Italië, Nederland, Portugal: .........................................................Timogel
België, Bulgarije, Griekenland, Luxemburg, Roemenië: ..............................................................Geltim
Denemarken, IJsland: ......................................................................................................Timosan Depot
Finland: ......................................................................................................................................Timosan
Frankrijk: ................................................................................................................................Geltim LP
Ierland: ....................................................................................................................................Timofluid
Verenigd Koninkrijk: ...................................................................................................................Tiopex
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 06/2014.

Faites attention

  • N'utilisez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin
  • Ne faites confiance qu’aux notices accompagnant vos médicaments
  • N'utilisez pas de médicaments dont la de péremption est dépassée
  • Les notices sont fournies par l'AFMPS