Gaviscon suspensie voor oraal gebruik

Bijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
GAVISCON SUSPENSIE VOOR ORAAL GEBRUIK
500 mg natriumalginaat en 267 mg natriumbicarbonaat
Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie.
Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt
u het beste resultaat.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met
uw arts.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter:
1.
Waarvoor wordt Gaviscon suspensie gebruikt?
2.
Wanneer mag u Gaviscon suspensie niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe gebruikt u Gaviscon suspensie?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u Gaviscon suspensie?
6.
Aanvullende informatie
1.
WAARVOOR WORDT GAVISCON SUSPENSIE GEBRUIKT?
- Dit is een geneesmiddel tegen de symptomen van gastro-oesofageale reflux.
- Gaviscon suspensie is aangewezen voor een korte behandeling (7 dagen) van de
symptomen veroorzaakt door reflux van zure maaginhoud naar de slokdarm.
2.
WANNEER MAG U GAVISCON SUSPENSIE NIET GEBRUIKEN OF MOET U
EXTRA VOORZICHTIG ZIJN?,
Wanneer mag u Gaviscon suspensie niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u
vinden onder punt 6.
- Als u allergisch (overgevoelig) bent voor natriumalginaat en/of natriumbicarbonaat of voor
één van de andere bestanddelen van Gaviscon suspensie
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Gaviscon suspensie?
- Als u een zeer zoutarm dieet moet volgen, als u te veel calcium in het bloed hebt, als u
nierstenen hebt.
- Als Gaviscon suspensie wordt toegediend bij kinderen, is het belangrijk om de aanbevolen
dosis te respecteren.
- Als u moet braken tijdens de behandeling met Gaviscon suspensie, meldt dit dan aan uw arts.
Als u al andere geneesmiddelen inneemt, moet u ook de rubriek “Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?” lezen.
Raadpleeg uw arts als een van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat
in het verleden geweest is.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
20110711
Pagina
Bijsluiter
Gebruikt u naast Gaviscon suspensie nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen
voorschrift voor nodig heeft.
Gezien de aanwezigheid van calciumcarbonaat, dat een zuurremmende werking heeft, moet een
interval van 2 uur in acht worden genomen tussen de inname van Gaviscon suspensie en andere
geneesmiddelen zoals: H
2
-antihistaminica (met maagzuurremmende werking), tetracyclines en
fluorochinolonen (antibiotica), digoxine (geneesmiddel voor het hart), ijzerpreparaten (tegen
anemie), ketoconazol (bij schimmelinfecties), neuroleptica (bij psychosen), thyroxine
(schildklierproblemen), penicillamine (bij intoxicaties met zware metalen), bètablokkers
(bloeddrukverlagende middelen), glucocorticoïden, chloroquine (tegen malaria) en bisfosfonaten
(bij osteoporose).
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing.
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw
arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Gaviscon suspensie kan tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding gebruikt
worden.
Gezien de aanwezigheid van calciumcarbonaat wordt het aangeraden de duur van de behandelig
zo veel mogelijk te beperken.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing
Stoffen in Gaviscon suspensie waarmee u rekening moet houden
Elke dosis van 10 ml bevat 145mg natrium. Als u een strikt zoutarm dieet moet volgen, zoals bij
sommige nier- of hart- en vaataandoeningen, moet rekening worden gehouden met de
aanwezigheid van natrium.
Vooral bij zuigelingen dient men rekening te houden met een bijkomende belasting voor de nieren
door de aanwezigheid van zout.
Het is belangrijk de aanbevolen dosis te respecteren.
Gaviscon suspensie bevat methylparahydroxibenzoaat (E218) en propylparahydroxibenzoaat
(E216), die allergische reacties veroorzaken (mogelijk vertraagd).
3.
HOE NEEMT U GAVISCON SUSPENSIE IN?
Gebruik Gaviscon suspensie altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt
u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Lees voor het gehalte aan natrium de rubriek “Stoffen in Gaviscon suspensie waarmee u rekening
moet houden”
Goed schudden vóór gebruik.
De gebruikelijke dosering is
Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar:
10 tot 20 ml (2 tot 4 koffielepels) na de maaltijden en bij het slapengaan.
Kinderen jonger dan 12 jaar:
5 tot 10 ml (1 tot 2 koffielepels) na de maaltijd en bij het slapengaan.
20110711
Pagina
Bijsluiter
Indien gewenst kan men deze dosis verdunnen met water, maar het is raadzaam niet meer dan een
gelijke hoeveelheid water toe te voegen. Goed mengen.
Raadpleeg een arts als de symptomen verergeren of langer aanhouden dan 7 dagen.
Heeft u te veel van Gaviscon suspensie ingenomen?
Als u een te hoge dosis inneemt zou u een opgeblazen gevoel kunnen krijgen. Raadpleeg uw arts
of uw apotheker als dat gevoel aanhoudt.
Als u te veel Gaviscon suspensie hebt ingenomen, neemt u onmiddellijk contact op met uw arts,
uw apotheker of het antigifcentrum (070 245 245).
Bent u vergeten Gaviscon suspensie in te nemen
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van Gaviscon suspensie
De behandeling mag worden stopgezet zonder bijzondere voorzorgsmaatregelen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw
arts of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan Gaviscon suspensie bijwerkingen veroorzaken, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer u overgevoelig bent aan bepaalde bestanddelen, zijn
allergische symptomen mogelijk zoals huiduitslag of ademhalingsmoeilijkheden door vernauwing
van de luchtwegen, anafylactische en anafylactoïde reacties.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U GAVISCON SUSPENSIE?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren beneden 30°C. Niet in de koelkast bewaren.
De fles na gebruik goed sluiten.
Gebruik Gaviscon suspensie niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het
etiket of de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de
uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.
20110711
Pagina
Bijsluiter
6.
AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Gaviscon suspensie?
- De werkzame stoffen zijn natriumalginaat en natriumbicarbonaat
- De andere stoffen zijn calciumcarbonaat, carbomeer 974 P, methylparahydroxybenzoaat
(E218), propylparahydroxybenzoaat (E216), natriumsaccharinaat, venkelaroma, erythrosine,
natriumhydroxide, gezuiverd water.
Hoe ziet Gaviscon suspensie eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Amberkleurige glazen fles van 125, 200, 300 of 500 ml.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Reckitt Benckiser Healthcare (Belgium) NV/SA, Researchdreef 20, B-1070 Brussel.
Fabrikant:
Reckitt Benckiser Healthcare (UK), Dansom Lane, HU8 7DS - Hull – Groot-Brittannië
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
BE115674
Afleveringswijze:
Vrije aflevering
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 06/2012.
20110711
Pagina

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
GAVISCON SUSPENSIE VOOR ORAAL GEBRUIK
500 mg natriumalginaat en 267 mg natriumbicarbonaat
Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie.
Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt
u het beste resultaat.
· Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
· Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
· Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met
uw arts.
· Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter:
1.
Waarvoor wordt Gaviscon suspensie gebruikt?
2.
Wanneer mag u Gaviscon suspensie niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe gebruikt u Gaviscon suspensie?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u Gaviscon suspensie?
6.
Aanvullende informatie
1.
WAARVOOR WORDT GAVISCON SUSPENSIE GEBRUIKT?
- Dit is een geneesmiddel tegen de symptomen van gastro-oesofageale reflux.
- Gaviscon suspensie is aangewezen voor een korte behandeling (7 dagen) van de
symptomen veroorzaakt door reflux van zure maaginhoud naar de slokdarm.
2.
WANNEER MAG U GAVISCON SUSPENSIE NIET GEBRUIKEN OF MOET U
EXTRA VOORZICHTIG ZIJN?,

Wanneer mag u Gaviscon suspensie niet gebruiken?
-
U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u
vinden onder punt 6.
- Als u allergisch (overgevoelig) bent voor natriumalginaat en/of natriumbicarbonaat of voor
één van de andere bestanddelen van Gaviscon suspensie
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Gaviscon suspensie?
-
Als u een zeer zoutarm dieet moet volgen, als u te veel calcium in het bloed hebt, als u
nierstenen hebt.
- Als Gaviscon suspensie wordt toegediend bij kinderen, is het belangrijk om de aanbevolen
dosis te respecteren.
- Als u moet braken tijdens de behandeling met Gaviscon suspensie, meldt dit dan aan uw arts.
Als u al andere geneesmiddelen inneemt, moet u ook de rubriek 'Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?' lezen.
Raadpleeg uw arts als een van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat
in het verleden geweest is.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
20110711
Gebruikt u naast Gaviscon
suspensie nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen
voorschrift voor nodig heeft.
Gezien de aanwezigheid van calciumcarbonaat, dat een zuurremmende werking heeft, moet een
interval van 2 uur in acht worden genomen tussen de inname van Gaviscon suspensie en andere
geneesmiddelen zoals: H2-antihistaminica (met maagzuurremmende werking), tetracyclines en
fluorochinolonen (antibiotica), digoxine (geneesmiddel voor het hart), ijzerpreparaten (tegen
anemie), ketoconazol (bij schimmelinfecties), neuroleptica (bij psychosen), thyroxine
(schildklierproblemen), penicillamine (bij intoxicaties met zware metalen), bètablokkers
(bloeddrukverlagende middelen), glucocorticoïden, chloroquine (tegen malaria) en bisfosfonaten
(bij osteoporose).
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing.
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw
arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Gaviscon suspensie kan tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding gebruikt
worden.
Gezien de aanwezigheid van calciumcarbonaat wordt het aangeraden de duur van de behandelig
zo veel mogelijk te beperken.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing
Stoffen in Gaviscon suspensie waarmee u rekening moet houden
Elke dosis van 10 ml bevat 145mg natrium. Als u een strikt zoutarm dieet moet volgen, zoals bij
sommige nier- of hart- en vaataandoeningen, moet rekening worden gehouden met de
aanwezigheid van natrium.
Vooral bij zuigelingen dient men rekening te houden met een bijkomende belasting voor de nieren
door de aanwezigheid van zout.
Het is belangrijk de aanbevolen dosis te respecteren.
Gaviscon suspensie bevat methylparahydroxibenzoaat (E218) en propylparahydroxibenzoaat
(E216), die allergische reacties veroorzaken (mogelijk vertraagd).

3.
HOE NEEMT U GAVISCON SUSPENSIE IN?
Gebruik Gaviscon suspensie altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt
u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Lees voor het gehalte aan natrium de rubriek 'Stoffen in Gaviscon suspensie waarmee u rekening
moet houden'
Goed schudden vóór gebruik.
De gebruikelijke dosering is
Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar:
10 tot 20 ml (2 tot 4 koffielepels) na de maaltijden en bij het slapengaan.
Kinderen jonger dan 12 jaar:
5 tot 10 ml (1 tot 2 koffielepels) na de maaltijd en bij het slapengaan.
20110711
Indien gewenst kan men deze dosis verdunnen met water, maar het is raadzaam niet meer dan een
gelijke hoeveelheid water toe te voegen. Goed mengen.
Raadpleeg een arts als de symptomen verergeren of langer aanhouden dan 7 dagen.
Heeft u te veel van Gaviscon suspensie ingenomen?
Als u een te hoge dosis inneemt zou u een opgeblazen gevoel kunnen krijgen. Raadpleeg uw arts
of uw apotheker als dat gevoel aanhoudt.
Als u te veel Gaviscon suspensie hebt ingenomen, neemt u onmiddellijk contact op met uw arts,
uw apotheker of het antigifcentrum (070 245 245).
Bent u vergeten Gaviscon suspensie in te nemen
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van Gaviscon suspensie
De behandeling mag worden stopgezet zonder bijzondere voorzorgsmaatregelen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw
arts of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan Gaviscon suspensie bijwerkingen veroorzaken, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer u overgevoelig bent aan bepaalde bestanddelen, zijn
allergische symptomen mogelijk zoals huiduitslag of ademhalingsmoeilijkheden door vernauwing
van de luchtwegen, anafylactische en anafylactoïde reacties.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U GAVISCON SUSPENSIE?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren beneden 30°C. Niet in de koelkast bewaren.
De fles na gebruik goed sluiten.
Gebruik Gaviscon suspensie niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het
etiket of de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de
uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.
20110711
6.
AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Gaviscon suspensie?
-
De werkzame stoffen zijn natriumalginaat en natriumbicarbonaat
- De andere stoffen zijn calciumcarbonaat, carbomeer 974 P, methylparahydroxybenzoaat
(E218), propylparahydroxybenzoaat (E216), natriumsaccharinaat, venkelaroma, erythrosine,
natriumhydroxide, gezuiverd water.
Hoe ziet Gaviscon suspensie eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Amberkleurige glazen fles van 125, 200, 300 of 500 ml.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Reckitt Benckiser Healthcare (Belgium) NV/SA, Researchdreef 20, B-1070 Brussel.
Fabrikant:
Reckitt Benckiser Healthcare (UK), Dansom Lane, HU8 7DS - Hull ­ Groot-Brittannië
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE115674
Afleveringswijze: Vrije aflevering
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 06/2012.
20110711

Faites attention

  • N'utilisez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin
  • Ne faites confiance qu’aux notices accompagnant vos médicaments
  • N'utilisez pas de médicaments dont la de péremption est dépassée
  • Les notices sont fournies par l'AFMPS