Gasvormige medicinale zuurstof air products

BIJSLUITER
1
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS,100%v/v,
medicinaal gas, samengeperst - gascilinder met traditionele kraan,
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS, 100%v/v,
medicinaal gas, samengeperst - gascilinder met geïntegreerde ontspanner;
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS , 100%v/v,
medicinaal gas, samengeperst - kader
Werkzaam bestanddeel : Zuurstof
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u GASVORMIGE
MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te
bereiken.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren.
-
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet
in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
In deze bijsluiter:
1.
Wat is GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS en waarvoor wordt het
gebruikt
2.
Wat u moet weten voordat u GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS
gebruikt
3.
Hoe wordt GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS gebruikt
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS
6.
Aanvullende informatie
1.
WAT IS GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS EN
WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT
Het geneesmiddel
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS - gascilinder met traditionele kraan,
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS - gascilinder met geïntegreerde
ontspanner, GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS - kader, is een
inhalatiegas.
Geneesmiddelengroep:
Zuurstoftherapie en aërosol-therapie
IN WELKE GEVAL(LEN) HET GENEESMIDDEL TE GEBRUIKEN
( THERAPEUTISCHE INDICATIES )
- Zuurstoftherapie bij ademhalingsmoeilijkheden:
- chronische bronchitis
- astma
- chronische obstructieve longwegen
- Aërosol-therapie
2.
WAT U MOET WETEN VOORDAT U GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF
AIR PRODUCTS GEBRUIKT
2
Gebruik GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS niet
- als u een patiënt bent met een verhoogde Pa CO2
- In geval van intoxicaties door substanties die de ademhalingsactiviteit verminderen
- In geval van problemen van ademhalingscontrole op het niveau van het centraal zenuwstelsel.
Wees extra voorzichtig met GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS
- In enkele zeer bijzondere gevallen van de zuurstoftherapie moet het toegediende debiet laag zijn:
Respecteer zorgvuldig het voorschrift van de arts. In geval van twijfel, is het onmisbaar dat de raad
gevraagd wordt aan uw arts of uw apotheker.
Gebruik het geneesmiddel met voorzorgen.
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS gascilinder met traditionele kraan,
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS gascilinder met geïntegreerde
ontspanner, GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS kader is een sterk
brandbevorderend product onder hoge druk (200 bar). Respecteer nauwgezet de instructies die op
de gascilinder/kader vermeld staan.
Zuurstof : oxyderend product
Als ontbrandend middel bevordert zuurstof de ontbranding zodat volgende regels dienen te worden
nageleefd :
- de zuurstofcilinders/kaders moeten bewaard worden in een goed geventileerde ruimte;
- niet roken in de nabijheid van de zuurstofcilinders/kaders;
- brandbare producten uit de nabijheid houden;
- warmtebronnen of vlammen uit de nabijheid houden;
- nooit vetten of olie gebruiken.
Zuurstof : samengeperst product onder druk
De vloeibare zuurstof in de tank zit onder zijn eigen damp onder druk.
De zuurstofcilinders bevinden zich onder hoge druk (200 bar).
- de zuurstofcilinders/kaders moeten geplaatst worden op een volledig vlakke ondergrond, en de
zuurstofcilinders moeten goed vastgehouden worden om elke eventuele val te vermijden.
- er moet nagekeken worden dat de aansluiting aan het leidingnet van de verzorgingsinstelling, of
aan het systeem voor het overbrengen in het geval van
thuislevering, in orde is, vóór de opening van de kraan.
- de opening van de kraan moet langzaam en geleidelijk gebeuren.
De zuurstoftherapie heeft geen enkele invloed op de dopingcontrole.
Bijzondere voorzorgen voor de familieleden en het verzorgend personeel
Het is noodzakelijk om de zuurstof te behandelen in een voldoende geventileerde kamer, want een
langdurige blootstelling aan een atmosfeer met hoge zuurstofconcentratie kan longletsels
veroorzaken.
Gebruik met andere geneesmiddelen
Er is geen enkele wisselwerking tussen zuurstof en andere geneesmiddelen beschreven.
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit
geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Gebruik van GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS met voedsel en
drank
Niet van toepassing.
3
Zwangerschap en borstvoeding
Er is geen enkele tegen-indicatie voor de zuurstoftherapie tijdens de zwangerschap.
Er is geen enkele tegen-indicatie voor de zuurstoftherapie tijdens de borstvoeding.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
De zuurstoftherapie veroorzaakt geen vermindering van de opmerkzaamheid van bestuurders van
voertuigen en gebruikers van machines.
3.
HOE WORDT GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS
GEBRUIKT
Volg bij het gebruik van GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS nauwgezet
het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
DOSERING
Respecteer de voorschriften van de arts wat betreft het debiet en de duur van de dagelijkse
behandeling.
De dosering zal aangepast zijn per patiënt en in functie van de klinische evolutie.
De dosering kan variëren van 1 tot 10 liter per minuut en kan onderhouden worden gedurende
perioden gaande van 15 tot 24 uur per dag.
FREKWENTIE EN MOMENT DAT HET GENEESMIDDEL MOET TOEGEDIEND
WORDEN
De behandeling door zuurstoftherapie wordt aangepast aan iedere patiënt.
De verschillen kunnen liggen in het debiet . Het kan discontinu of continu gedurende 24 uur zijn.
Aangezien er diverse variaties in de behandeling mogelijk zijn, is het aangeraden om strikt de
indicaties van de arts op te volgen.
TOEDIENINGSWIJZE
Voor inhalatie.
Het geneesmiddel is bestemd voor en wordt toegediend via de luchtwegen door middel van de
apparatuur gebruikt in de zuurstoftherapie (ttz. een masker of een bril).
GEBRUIK VAN HET MATERIAAL
Elke nog ongebruikte gascilinder is met een kapje of krimpfolie dat de kraanaansluiting bedekt ter
bescherming en verhindering van verkeerde manipulatie.
Deze bescherming moet dus nog intact zijn bij het eerste gebruik en moet dus verwijderd worden om
het gewenste toestel te kunnen monteren.
Het materieel mag uitsluitend gebruikt worden met medische toestellen specifiek voor zuurstofgas.
Het is absoluut verboden vet of olie te gebruiken bij het monteren van de toestellen op de
kraanaansluiting.
De toestellen moeten met de hand gemonteerd worden, zonder kracht en dus zonder gereedschap.
Voor de standaard handwiel kraan wordt er op de gascilinder een drukregelaar gemonteerd, waarna
een toestel gemonteerd wordt dat toelaat het debiet van het zuurstofgas te regelen.
4
Voor de geïntegreerde kraan gelden de volgende handelingen voor gebruik:
1. NAZICHT
Kijk bij het eerste gebruik na dat de
manometer M 200 bar aangeeft (+/- 10
bar naargelang de temperatuur)
2. START AFNAME
Koppel de flexibele slang aan nippel
T en draai kraan R tot de gewenste
debietwaarde.
Of
Koppel de respirator aan de medische
aansluiting P en zet kraan R in de ON-stand.
3. EINDE AFNAME
Breng kraan R terug naar de OFF-
stand en koppel de flexibele slang of
respirator af.
De gebruikelijk autonomie voor de patiënt is afhankelijk van de grootte van de gascilinder.
Autonomie van de 1 l cilinder in functie van het debiet en de druk
1 cilinder van 1 liter bevat 0,2 m
3
(213 l) gas onder een druk van 1 bar aan 15 °C
Cilinder
van 0,2m
3
Debiet in liter/minuut
5
200
150
100
50
1
3h20
2H30
1H40
0H50
1.5
2h10
1H40
1H06
0H33
2
1h40
1H15
0H50
0H24
3
1h06
0H50
0H33
0H16
4
0h50
0H37
0H24
0H12
6
0H33
0H24
0H16
0H08
9
0H22
0H16
0H11
0H06
12
0H16
0H12
0H08
0H04
15
0H13
0H10
0H06
0H03
Autonomie van de 2 l cilinder in functie van het debiet en de druk
1 cilinder van 2 liter bevat 0,4 m
3
(425 l) gas onder een druk van 1 bar aan 15
o
C
Cilinder
van 0.4m
3
Druk (bar)
200
150
100
50
Debiet in liter/minuut
1
6h40
5h00
3h20
1h40
1.5
4h25
3h20
2h10
1h05
2
3h20
2h30
1h25
0h50
3
2h10
1h40
1h05
0h30
4
1h40
1h15
0h50
0h25
6
1h05
0h50
0h30
0h15
9
0h40
0h30
0h20
0h10
12
0h30
0h25
0h15
0h08
15
0h25
0h20
0h10
0h06
Autonomie van de 5 l cilinder in functie van het debiet en de druk
1 cilinder van 5 liter bevat 1 m
3
(1063 l) gas onder een druk van 1 bar aan 15
o
C
Cilinder
van 1m
3
Druk (bar)
200
150
100
50
Debiet in liter/minuut
1
16h40
12h30
8h20
4h10
1.5
11h05
8h20
5h30
2h45
2
8h20
6h15
4h10
2h00
3
5h30
4h10
2h45
1h20
4
4h10
3h05
2h00
1h00
6
2h45
2h00
1h20
0h40
9
1h50
1h20
0h55
0h25
12
1h20
1h00
0h40
0h20
15
1h05
0h50
0h30
0h15
Autonomie van de 10 l cilinder in functie van het debiet en de druk
1 cilinder van 10 liter bevat 2,1 m
3
(2127 l) gas onder een druk van 1 bar aan 15
o
C
Cilinder
van 2,1m
3
Druk (bar)
200
150
100
50
Debiet in liter/minuut
1
33h20
25h00
16h40
8h20
1.5
22h10
16h40
11h05
5h00
2
16h20
12h30
8h20
4h10
3
11h05
8h20
5h00
2h15
4
8h20
6h15
4h10
2h05
6
5h00
4h10
2h15
1h20
9
3h40
2h45
1h50
0h55
12
2h45
2h05
1h20
0h40
15
2h10
1h40
1h05
0h30
Autonomie van de 15 l cilinder in functie van het debiet en de druk
1 cilinder van 15 liter bevat 3,1 m
3
(3190 l) gas onder een druk van 1 bar aan 15 °C
Cilinder
van 3,1 m
3
Druk (bar)
200
150
100
50
Debiet in liter/minuut
1
50h00
37h30
25h00
12h30
1.5
33h20
25h00
16h40
8h20
2
25h00
18h45
12h30
6h15
3
16h20
12h30
8h20
4h10
4
6
12h30 8h20
9h20
6h15
6h15
6h15
3h05
2h00
9
5h30
4h10
4h10
1h20
12
4h10
3h05
3h05
1h00
15
3h20
2h30
2h30
0h50
Autonomie van de 20 l cilinder in functie van het debiet en de druk
6
Druk (bar)
1 cilinder van 20 liter bevat 4,3 m
3
(4254 l) gas onder een druk van 1 bar aan 15
o
C
Cilinder
van 4,3m
3
Druk (bar)
200
150
100
50
Debiet in liter/minuut
1
66h40
50h00
33h20
16h40
1.5
44h25
33h20
22h10
11h05
2
33h20
25h00
16h40
8h20
3
22h10
16h40
11h05
5h30
4
6
9
12
16h40 11h05 7h20 5h30
12h30 8h20
5h30 4h10
8h20
5h30
3h40 2h45
4h10
2h45
1h50 1h20
15
4h25
3h20
2h10
1h05
DUUR VAN DE BEHANDELING
Uw arts zal u vertellen hoe lang u zuurstof moet gebruiken. Stop de behandeling niet voortijdig, het is
mogelijk dat zuurstof gedurende lange tijd gebruikt zal moeten worden.
Het afhankelijk maken van de behandeling per patiënt geldt ook voor de duur van de behandeling:
- variabele duur van de zuurstoftherapie gedurende de dag
- variabele duur in tijd, voor zuurstoftherapie, in functie van het chronisch karakter van de ziekte.
Het is aangeraden van de duur van de behandeling strikt na te volgen zoals voorgeschreven door de
arts.
Wat u moet doen als u meer van GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR
PRODUCTS heeft gebruikt dan u zou mogen
Wanneer u te veel zuurstof heeft gebruikt, neem dan onmiddelijk contact op met uw arts, apotheker of
het Antigifcentrum (070/245.245).
Zuurstof kan zuiver (ttz. 100 %) toegediend worden naargelang de ziektetoestand van de patiënt,
zonder dat er tekenen zijn van overdosering.
In dit geval kunnen wel ongewenste effecten voorkomen, die verbonden zijn met een te hoge
concentratie van zuurstof en een te lange blootstelling eraan (zie “4. Mogelijke bijwerkingen”).
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR
PRODUCTS te gebruiken
Het niet respecteren van het voorschrift vermindert de werkzaamheid van de behandeling. Het is dus
ten zeerste aangeraden om de instructies van de arts op te volgen om zo een goede verbetering van de
ademhaling van de patiënt te verzekeren.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS
Overleg altijd met uw arts, indien u overweegt om te stoppen.
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS
bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.
Er zijn gevallen beschreven van netvliesproblemen, longletsels en problemen met hyperventilatie.
Deze ongewenste effecten zijn in hoofdzaak geobserveerd geweest gedurende langdurige
behandelingen met hoge zuurstofconcentraties.
7
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die
niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS niet meer na de vervaldatum
die staat vermeld op het etiket na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
BIJZONDERE BEWARINGSMAATREGELEN
Respecteer de gebruikersvoorschriften van de opslag vernoemd onder
Wees extra voorzichtig met GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS
AANDACHT VOOR DE ZICHTBARE TEKENEN VAN VERVAL
Indien een gascilinder tekenen van schokken vertoont, deuken of andere vervormingen, moet dit
probleem gemeld worden aan de producent zodat de gascilinder volledig uit dienst kan genomen
worden.
6.
AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS
-
-
Het werkzame bestanddeel is zuurstof.
Er zijn geen andere bestanddelen.
Hoe ziet GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS er uit en wat is de
inhoud van de verpakking
Gasvormige Medicinale Zuurstof is een kleurloos en reukloos medicinaal gas, samengeperst.
PRESENTATIE
(gascilinders en kaders)
B 01
B 02
B 05
B 10
B 15
B 20
B 50
KADER 11 B 50
KADER 20 B 50
ZUURSTOF VOLUME
(m3)
0,2
0,4
1
2,1
3,1
4,3
10,7
117,7
214
WATERCAPACITEIT *
(liters)
1
2
5
10
15
20
50
550
1000
* Watercapaciteit: +/- 3% (tolerantie bij de fabricatie van gascilinders)
De kraanaansluiting van de gascilinder heeft een kapje of krimpfolie dat dient als bescherming en het
verhindert ook verkeerde manipulaties.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen :
AIR PRODUCTS SA/NV
Waversesteenweg, Chaussée de Wavre, 1789
8
1160 Brussel, België
Tel :02/ 674 94 11
Fax :02/663 42 00
Fabrikant :
AIR PRODUCTS S.A.S. ,
Zone Industrielle de l’Epinoy,
59175 Templemars, France
Nummers van de vergunningen voor het in de handel brengen:
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS,100%v/v, medicinaal gas,
samengeperst - gascilinder met traditionele kraan: BE217402
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS, 100%v/v, medicinaal gas,
samengeperst - gascilinder met geïntegreerde ontspanner: BE343122
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS , 100%v/v, medicinaal gas,
samengeperst – kader: BE190942
Indeling voor de aflevering
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 06/2009
9

GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS,100%v/v,
medicinaal gas, samengeperst - gascilinder met traditionele kraan,
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS, 100%v/v,
medicinaal gas, samengeperst - gascilinder met geïntegreerde ontspanner;
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS , 100%v/v,
medicinaal gas, samengeperst - kader
Werkzaam bestanddeel : Zuurstof
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u GASVORMIGE
MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te
bereiken.
-
Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet
in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
In deze bijsluiter:
1.
Wat is GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS en waarvoor wordt het
gebruikt
2.
Wat u moet weten voordat u GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS
gebruikt
3.
Hoe wordt GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS gebruikt
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS
6.
Aanvullende informatie
1.
WAT IS GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS EN
WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Het geneesmiddel
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS - gascilinder met traditionele kraan,
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS - gascilinder met geïntegreerde
ontspanner, GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS - kader, is een
inhalatiegas.
Geneesmiddelengroep: Zuurstoftherapie en aërosol-therapie
IN WELKE GEVAL(LEN) HET GENEESMIDDEL TE GEBRUIKEN
( THERAPEUTISCHE INDICATIES )
- Zuurstoftherapie bij ademhalingsmoeilijkheden:
- chronische bronchitis
- astma
- chronische obstructieve longwegen
- Aërosol-therapie
2.
WAT U MOET WETEN VOORDAT U GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF
AIR PRODUCTS GEBRUIKT

als u een patiënt bent met een verhoogde Pa CO2
- In geval van intoxicaties door substanties die de ademhalingsactiviteit verminderen
- In geval van problemen van ademhalingscontrole op het niveau van het centraal zenuwstelsel.
Wees extra voorzichtig met GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS
-
In enkele zeer bijzondere gevallen van de zuurstoftherapie moet het toegediende debiet laag zijn:
Respecteer zorgvuldig het voorschrift van de arts. In geval van twijfel, is het onmisbaar dat de raad
gevraagd wordt aan uw arts of uw apotheker.
Gebruik het geneesmiddel met voorzorgen.
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS gascilinder met traditionele kraan,
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS gascilinder met geïntegreerde
ontspanner, GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS kader is een sterk
brandbevorderend product onder hoge druk (200 bar). Respecteer nauwgezet de instructies die op
de gascilinder/kader vermeld staan.
Zuurstof : oxyderend product
Als ontbrandend middel bevordert zuurstof de ontbranding zodat volgende regels dienen te worden
nageleefd :
- de zuurstofcilinders/kaders moeten bewaard worden in een goed geventileerde ruimte;
- niet roken in de nabijheid van de zuurstofcilinders/kaders;
- brandbare producten uit de nabijheid houden;
- warmtebronnen of vlammen uit de nabijheid houden;
- nooit vetten of olie gebruiken.
Zuurstof : samengeperst product onder druk
De vloeibare zuurstof in de tank zit onder zijn eigen damp onder druk.
De zuurstofcilinders bevinden zich onder hoge druk (200 bar).
- de zuurstofcilinders/kaders moeten geplaatst worden op een volledig vlakke ondergrond, en de
zuurstofcilinders moeten goed vastgehouden worden om elke eventuele val te vermijden.
- er moet nagekeken worden dat de aansluiting aan het leidingnet van de verzorgingsinstelling, of
aan het systeem voor het overbrengen in het geval van
thuislevering, in orde is, vóór de opening van de kraan.
- de opening van de kraan moet langzaam en geleidelijk gebeuren.
De zuurstoftherapie heeft geen enkele invloed op de dopingcontrole.
Bijzondere voorzorgen voor de familieleden en het verzorgend personeel
Het is noodzakelijk om de zuurstof te behandelen in een voldoende geventileerde kamer, want een
langdurige blootstelling aan een atmosfeer met hoge zuurstofconcentratie kan longletsels
veroorzaken.
Gebruik met andere geneesmiddelen
Er is geen enkele wisselwerking tussen zuurstof en andere geneesmiddelen beschreven.
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit
geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Gebruik van GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS met voedsel en
drank
Niet van toepassing.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
De zuurstoftherapie veroorzaakt geen vermindering van de opmerkzaamheid van bestuurders van
voertuigen en gebruikers van machines.
3.
HOE WORDT GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS
GEBRUIKT

Volg bij het gebruik van GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS nauwgezet
het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
DOSERING
Respecteer de voorschriften van de arts wat betreft het debiet en de duur van de dagelijkse
behandeling.
De dosering zal aangepast zijn per patiënt en in functie van de klinische evolutie.
De dosering kan variëren van 1 tot 10 liter per minuut en kan onderhouden worden gedurende
perioden gaande van 15 tot 24 uur per dag.
FREKWENTIE EN MOMENT DAT HET GENEESMIDDEL MOET TOEGEDIEND
WORDEN

De behandeling door zuurstoftherapie wordt aangepast aan iedere patiënt.
De verschillen kunnen liggen in het debiet . Het kan discontinu of continu gedurende 24 uur zijn.
Aangezien er diverse variaties in de behandeling mogelijk zijn, is het aangeraden om strikt de
indicaties van de arts op te volgen.
TOEDIENINGSWIJZE
Voor inhalatie.
Het geneesmiddel is bestemd voor en wordt toegediend via de luchtwegen door middel van de
apparatuur gebruikt in de zuurstoftherapie (ttz. een masker of een bril).
GEBRUIK VAN HET MATERIAAL
Elke nog ongebruikte gascilinder is met een kapje of krimpfolie dat de kraanaansluiting bedekt ter
bescherming en verhindering van verkeerde manipulatie.
Deze bescherming moet dus nog intact zijn bij het eerste gebruik en moet dus verwijderd worden om
het gewenste toestel te kunnen monteren.
Het materieel mag uitsluitend gebruikt worden met medische toestellen specifiek voor zuurstofgas.
Het is absoluut verboden vet of olie te gebruiken bij het monteren van de toestellen op de
kraanaansluiting.
De toestellen moeten met de hand gemonteerd worden, zonder kracht en dus zonder gereedschap.
Voor de standaard handwiel kraan wordt er op de gascilinder een drukregelaar gemonteerd, waarna
een toestel gemonteerd wordt dat toelaat het debiet van het zuurstofgas te regelen.
Voor de geïntegreerde kraan gelden de volgende handelingen voor gebruik:
1. NAZICHT
· Kijk bij het eerste gebruik na dat de
manometer M 200 bar aangeeft (+/- 10
bar naargelang de temperatuur)
2. START AFNAME
· Koppel de flexibele slang aan nippel
T en draai kraan R tot de gewenste
debietwaarde.
Of
Koppel de respirator aan de medische
aansluiting P en zet kraan R in de ON-stand.
3. EINDE AFNAME
· Breng kraan R terug naar de OFF-
stand en koppel de flexibele slang of
respirator af.
De gebruikelijk autonomie voor de patiënt is afhankelijk van de grootte van de gascilinder.
Autonomie van de 1 l cilinder in functie van het debiet en de druk
1
cilinder van 1 liter bevat 0,2 m 3 (213 l) gas onder een druk van 1 bar aan 15 °C
Cilinder
Debiet in liter/minuut
van 0,2m3
2h10
1h40
1h06
0h50
0H33
0H22 0H16
0H13
2H30
1H40
1H15
0H50 0H37 0H24
0H16 0H12
0H10
r
u
k
(
b
a
r
)
200
150
100 1H40
1H06
0H50
0H33 0H24 0H16
0H11 0H08
0H06
D
50
0H50
0H33
0H24
0H16 0H12 0H08
0H06 0H04
0H03
Autonomie van de 2 l cilinder in functie van het debiet en de druk
1 cilinder van 2 liter bevat 0,4 m3 (425 l) gas onder een druk van 1 bar aan 15 oC
Cilinder
Debiet in liter/minuut
van 0.4m3
1 1.5 2 3 4 6 9 12 15
6h40
4h25
3h20
2h10
1h40
1h05
0h40
0h30
0h25
5h00
3h20
2h30
1h40
1h15
0h50
0h30
0h25
0h20
r
u
k
(
b
a
r
)
200
150
100 3h20
2h10
1h25
1h05
0h50
0h30
0h20
0h15
0h10
D
50
1h40
1h05
0h50
0h30
0h25
0h15
0h10
0h08
0h06
Autonomie van de 5 l cilinder in functie van het debiet en de druk
1 cilinder van 5 liter bevat 1 m3 (1063 l) gas onder een druk van 1 bar aan 15 oC
Cilinder
Debiet in liter/minuut
van 1m3
1 1.5 2 3 4 6 9 12 15
16h40
11h05
8h20
5h30
4h10
2h45
1h50
1h20
1h05
12h30
8h20
6h15
4h10
3h05
2h00
1h20
1h00
0h50
r
u
k
(
b
a
r
)
200
150
100 8h20
5h30
4h10
2h45
2h00
1h20
0h55
0h40
0h30
D
50
4h10
2h45
2h00
1h20
1h00
0h40
0h25
0h20
0h15
Autonomie van de 10 l cilinder in functie van het debiet en de druk
1 cilinder van 10 liter bevat 2,1 m3 (2127 l) gas onder een druk van 1 bar aan 15 oC
Cilinder
Debiet in liter/minuut
van 2,1m3
1 1.5 2 3 4 6 9 12 15
33h20
22h10
16h20
11h05
8h20
5h00
3h40
2h45
2h10
25h00
16h40
12h30
8h20
6h15
4h10
2h45
2h05
1h40
r
u
k
(
b
a
r
)
200
150
100 16h40
11h05
8h20
5h00
4h10
2h15
1h50
1h20
1h05
D
50
8h20
5h00
4h10
2h15
2h05
1h20
0h55
0h40
0h30
Autonomie van de 15 l cilinder in functie van het debiet en de druk
1
cilinder van 15 liter bevat 3,1 m 3 (3190 l) gas onder een druk van 1 bar aan 15 °C
Cilinder
Debiet in liter/minuut
van 3,1 m3
1 1.5 2 3 4 6 9 12 15
50h00
33h20
25h00
16h20
12h30
8h20
5h30
4h10
3h20
37h30
25h00
18h45
12h30
9h20
6h15
4h10
3h05
2h30
r
u
k
(
b
a
r
)
200
150
100 25h00
16h40
12h30
8h20
6h15
6h15
4h10
3h05
2h30
D
50
12h30
8h20
6h15
4h10
3h05
2h00
1h20
1h00
0h50
Autonomie van de 20 l cilinder in functie van het debiet en de druk
Cilinder
Debiet in liter/minuut
van 4,3m3
1 1.5 2 3 4 6 9 12 15
66h40
44h25
33h20
22h10
16h40
11h05
7h20
5h30
4h25
50h00
33h20
25h00
16h40
12h30
8h20
5h30
4h10
3h20
r
u
k
(
b
a
r
)
200
150
100 33h20
22h10
16h40
11h05
8h20
5h30
3h40
2h45
2h10
D
50
16h40
11h05
8h20
5h30
4h10
2h45
1h50
1h20
1h05
DUUR VAN DE BEHANDELING
Uw arts zal u vertellen hoe lang u zuurstof moet gebruiken. Stop de behandeling niet voortijdig, het is
mogelijk dat zuurstof gedurende lange tijd gebruikt zal moeten worden.
Het afhankelijk maken van de behandeling per patiënt geldt ook voor de duur van de behandeling:
- variabele duur van de zuurstoftherapie gedurende de dag
- variabele duur in tijd, voor zuurstoftherapie, in functie van het chronisch karakter van de ziekte.
Het is aangeraden van de duur van de behandeling strikt na te volgen zoals voorgeschreven door de
arts.
Wat u moet doen als u meer van GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR
PRODUCTS heeft gebruikt dan u zou mogen
Wanneer u te veel zuurstof heeft gebruikt, neem dan onmiddelijk contact op met uw arts, apotheker of
het Antigifcentrum (070/245.245).
Zuurstof kan zuiver (ttz. 100 %) toegediend worden naargelang de ziektetoestand van de patiënt,
zonder dat er tekenen zijn van overdosering.
In dit geval kunnen wel ongewenste effecten voorkomen, die verbonden zijn met een te hoge
concentratie van zuurstof en een te lange blootstelling eraan (zie '4. Mogelijke bijwerkingen').
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR
PRODUCTS te gebruiken
Het niet respecteren van het voorschrift vermindert de werkzaamheid van de behandeling. Het is dus
ten zeerste aangeraden om de instructies van de arts op te volgen om zo een goede verbetering van de
ademhaling van de patiënt te verzekeren.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS
Overleg altijd met uw arts, indien u overweegt om te stoppen.
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS
bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.
Er zijn gevallen beschreven van netvliesproblemen, longletsels en problemen met hyperventilatie.
Deze ongewenste effecten zijn in hoofdzaak geobserveerd geweest gedurende langdurige
behandelingen met hoge zuurstofconcentraties.
5.
HOE BEWAART U GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS niet meer na de vervaldatum
die staat vermeld op het etiket na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
BIJZONDERE BEWARINGSMAATREGELEN
Respecteer de gebruikersvoorschriften van de opslag vernoemd onder
'
Wees extra voorzichtig met GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS '
AANDACHT VOOR DE ZICHTBARE TEKENEN VAN VERVAL
Indien een gascilinder tekenen van schokken vertoont, deuken of andere vervormingen, moet dit
probleem gemeld worden aan de producent zodat de gascilinder volledig uit dienst kan genomen
worden.
6.
AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS
- Het werkzame bestanddeel is zuurstof.
- Er zijn geen andere bestanddelen.
Hoe ziet GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS er uit en wat is de
inhoud van de verpakking

Gasvormige Medicinale Zuurstof is een kleurloos en reukloos medicinaal gas, samengeperst.
PRESENTATIE
ZUURSTOF VOLUME
WATERCAPACITEIT *
(gascilinders en kaders)
(m3)
(liters)
B 01
0,2
1
B 02
0,4
2
B 05
1
5
B 10
2,1
10
B 15
3,1
15
B 20
4,3
20
B 50
10,7
50
KADER 11 B 50
117,7
550
KADER 20 B 50
214
1000
* Watercapaciteit: +/- 3% (tolerantie bij de fabricatie van gascilinders)
De kraanaansluiting van de gascilinder heeft een kapje of krimpfolie dat dient als bescherming en het
verhindert ook verkeerde manipulaties.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen :

AIR PRODUCTS SA/NV
Waversesteenweg, Chaussée de Wavre, 1789
Fabrikant :
AIR PRODUCTS S.A.S. ,
Zone Industrielle de l'Epinoy,
59175 Templemars, France
Nummers van de vergunningen voor het in de handel brengen:
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS,100%v/v, medicinaal gas,
samengeperst - gascilinder met traditionele kraan: BE217402
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS, 100%v/v, medicinaal gas,
samengeperst - gascilinder met geïntegreerde ontspanner: BE343122
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS , 100%v/v, medicinaal gas,
samengeperst ­ kader: BE190942

Indeling voor de aflevering
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 06/2009

Faites attention

  • N'utilisez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin
  • Ne faites confiance qu’aux notices accompagnant vos médicaments
  • N'utilisez pas de médicaments dont la de péremption est dépassée
  • Les notices sont fournies par l'AFMPS