Furosemide teva 40 mg

Bijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT
Furosemide Teva 40 mg TABLETTEN
Furosemide
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter:
1. Waarvoor wordt Furosemide Teva gebruikt?
2. Wanneer mag u Furosemide Teva niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?.
3. Hoe neemt u Furosemide Teva in?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Furosemide Teva?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie.
1.
WAARVOOR WORDT FUROSEMIDE TEVA INGENOMEN?
De geneesmiddelengroep
Waterafdrijvend middel.
De therapeutische indicaties
Aangewezen bij
Vochtophoping (oedeem) veroorzaakt door hart- of vaataandoeningen, lever- of
nieraandoeningen of door trombose.
Vochtophoping in de longen (longoedeem).
oedemen veroorzaakt door verbranding.
licht of matig verhoogde bloeddruk.
2. WANNEER MAG U FUROSEMIDE TEVA NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG
MEE ZIJN?
Wanneer mag u Furosemide Teva niet gebruiken?
als u allergisch bent voor furosemide of voor één van de andere bestanddelen van Furosemide
Teva.
als u allergisch bent voor sulfamiden (geneesmiddelen die de bacteriegroei remmen).
als u lijdt aan uitdroging (dehydratatie) of een vermindering van het circulerende bloedvolume
heeft (hypovolemie).
als u een sterk verzwakte nierfunctie heeft met verminderde urineproductie die niet reageert op
furosemide, de werkzame stof van Furosemide Teva.
wanneer u een ernstige leveraandoening heeft (leverencefalopathie) waarbij precomateuze en
comateuze toestanden optreden.
BSN-03.13-1/7
Bijsluiter
als u een ernstig natriumtekort heeft in het bloed (hyponatriëmie).
als u een ernstig kaliumtekort heeft in uw bloed (hypokaliëmie).
als u zwanger bent of borstvoeding geeft.
als uw arts u verteld heeft dat u bepaalde suikers niet verdraagt . Furosemide Teva tabletten
bevatten namelijk lactose. Raadpleeg daarom eerst uw arts vooraleer u deze geneesmiddelen
inneemt.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Furosemide Teva?
Bij langdurig gebruik van Furosemide Teva is een kaliumrijke voeding met bv. mager vlees,
aardappelen, bananen, tomaten, spinazie, bloemkool, gedroogde vruchten aan te bevelen.
Een te zoutarme voeding kan kuitspierkrampen, gebrek aan eetlust, zwaktegevoel, duizeligheid,
slaperigheid en andere ongemakken veroorzaken.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Aminoglycosiden
Furosemide kan de schadelijke effecten van aminoglycosiden (antibiotica) en enkele andere
geneesmiddelen voor het oor versterken. Omdat de gehoorschade van blijvende aard kan zijn, mogen
deze geneesmiddelen enkel om ernstige medische redenen in combinatie met furosemide worden
toegediend.
Chloralhydraat
Het is niet aan te bevelen om furosemide gelijktijdig te gebruiken met chloralhydraat (een kalmerend
middel).
Cisplatine (middel tegen kanker)
Gelijktijdig gebruik met furosemide kan leiden tot gehoorstoornissen. Het schadelijk effect van cisplatine
op de nieren kan verhoogd worden. Beide producten mogen dan ook niet gelijktijdig worden
toegediend.
Sucralfaat
Sucralfaat (geneesmiddel gebruikt bij maagzweren) en furosemide mogen niet binnen twee uur na
elkaar ingenomen worden. Sucralfaat vermindert namelijk de opname van furosemide via de darmen
waardoor de werking van furosemide afneemt.
Conversie enzyme inhibitoren en angiotensine-II-receptorantagonisten
Voor het begin van een behandeling met bepaalde
geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk
(conversie enzyme inhibitoren en angiotensine-II-receptorantagonisten) zal, indien mogelijk, de inname
van Furosemide Teva gedurende 2 à 3 dagen onderbroken worden. Volg de aanwijzingen van uw arts .
Onstekingswerende middelen,
zoals middelen tegen reuma kunnen de werking van Furosemide
Teva verminderen.
Fenytoïne
De combinatie van fenytoïne (middel tegen epilepsie) en furosemide kan het effect van furosemide
verminderen.
Antibiotica (middelen ter voorkoming/bestrijding van bepaalde infecties)
Furosemide Teva kan het toxisch effect van sommige antibiotica (aminosiden, kanamycine,
gentamycine, tobramycine, cefalosporines) op de nieren versterken, vooral wanneer deze producten
toegediend worden in een hoge dosis. Gehoorstoornissen kunnen in die gevallen van blijvende aard
zijn.
Furosemide Teva kan de werking versterken van
salicylaten,
van
lithiumpreparaten
(geneesmiddelen bij depressie) , van
theophylline
(geneesmiddel tegen astma) en van
geneesmiddelen van het curare-type
(om de spieren te ontspannen).
Bloeddrukverlagende geneesmiddelen
BSN-03.13-2/7
Bijsluiter
Wanneer furosemide gelijktijdig wordt toegediend met bloeddrukverlagende geneesmiddelen of andere
geneesmiddelen die de arteriële bloeddruk kunnen doen dalen, moet er geanticipeerd worden op een
meer uitgesproken bloeddrukdaling.
Corticosteroïden
(bijnierschorshormonen met o.a. ontstekingsremmende werking),
carbenoxolon
(geneesmiddel gebruikt bij maagzweren),
grote hoeveelheden zoethout en het langdurig gebruik
van laxeermiddelen:
een combinatie met Furosemide Teva kan leiden tot een kaliumtekort.
Het is mogelijk dat Furosemide Teva de werking van
geneesmiddelen tegen suikerziekte
en van
bloeddrukverhogende middelen
doet afnemen.
Probenecide
(geneesmiddel tegen jicht),
methotrexaat
(geneesmiddel gebruikt bij
gewrichtsontsteking)
en andere geneesmiddelen die, net als furosemide, voor een groot deel
uitgescheiden worden via de nieren,
kunnen het effect van furosemide verminderen. Omgekeerd kan
furosemide de uitscheiding van deze geneesmiddelen via de nieren verminderen. Bij een behandeling
met een hoge dosis (zowel van furosemide als van het andere geneesmiddel) verhoogt de kans op
bijwerkingen van furosemide of van het gelijktijdig toegediende geneesmiddel .
Elektrolytenstoornissen
(bijvoorbeeld een tekort aan kalium en magnesium in het bloed) kunnen de
toxiciteit (giftigheid) van sommige andere geneesmiddelen (bijv. bepaalde hartmiddelen) verhogen.
Clofibraat
(geneesmiddel dat het vetgehalte in het bloed verlaagt)
Mogelijke versterking van het effect van furosemide.
Houtskool
Vermindering van de doeltreffendheid van furosemide.
Cholestyramine, colestipol
(geneesmiddelen die het vetgehalte in het bloed verlagen)
de doeltreffendheid van furosemide daalt.
Ciclosporine A
(middel dat het afweerreactiesvermindert): verhoogd risico op jicht.
Contraststoffen:
verhoogde kans op een verminderde nierfunctie veroorzaakt door contrastradiografie
bij patiënten met verhoogd risico op nieraandoeningen.
Neemt u naast Furosemide Teva nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat
dan uw arts of apotheker.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Het is aanbevolen de tabletten op een lege (nuchtere) maag in te nemen om een verminderde of een
verhoogde opname van furosemide te vermijden.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Zwangerschap
Furosemide passeert de placenta. Neem Furosemide TEVA daarom niet als u zwanger bent, behalve
op uitdrukkelijk advies van uw arts. Bij een eventuele behandeling tijdens de zwangerschap zal uw arts
de groei van de foetus nauwkeurig volgen.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Borstvoeding
Furosemide Teva komt in de moedermelk terecht en kan de productie ervan remmen. Geef daarom
geen borstvoeding wanneer u met furosemide behandeld wordt.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Bij sommige personen kan een vermindering van aandacht optreden. De bekwaamheid om een
voertuig te besturen of machines te bedienen kan hierdoor verminderen. Dit gebeurt vooral in het begin
van de behandeling, bij het veranderen van geneesmiddel en in combinatie met alcohol.
BSN-03.13-3/7
Bijsluiter
Furosemide Teva bevat lactose
Furosemide Teva tabletten bevatten lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers
niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3.
HOE NEEMT U FUROSEMIDE TEVA IN?
Gebruik Furosemide Teva altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Indien er geen beterschap optreedt, raadpleeg dan opnieuw uw arts.
Over het algemeen wordt de behandeling bij volwassenen en jongeren vanaf 15 jaar begonnen met 20
tot 40 mg per dag, bij voorkeur ’’s morgens op een lege (nuchtere) maag. Bij de verdere behandeling
wordt de dosis bepaald in functie van de bekomen wateruitscheiding. De laatste dosis van de dag in
de vroege namiddag innemen om diurese tijdens de nacht te vermijden.
Volwassenen
Beginnen met 20 of 40 mg per dag, ’s morgens. In sommige gevallen zal de toediening tot 60 mg per
dag in één inname ’s morgens aangewezen zijn. Niet meer dan 120 mg per dag.
De onderhoudsdosis is over het algemeen 20 mg per dag of 40 mg om de twee dagen.
Kinderen
(jonger dan 15 jaar)
1 - 2 mg per kg lichaamsgewicht, zo nodig te verhogen op geleide van het klinisch beeld.
Maximum 40 mg per dag innemen.
De arts bepaalt de toe te dienen hoeveelheid geneesmiddel. In geval van een vermindering van de
nierwerking wordt deze hoeveelheid door de arts aangepast.
Toedieningswijze en toedieningsweg:
Slik de tabletten in met een weinig vloeistof zonder erop te kauwen.
Heeft u te veel van Furosemide Teva ingenomen?
Wanneer u te veel van Furosemide Teva heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum (tel: 070/245.245).
Als u te veel Furosemide Teva heeft ingenomen zal dit aanvankelijk een sterke wateruitscheiding
veroorzaken waardoor uw lichaam vloeistof- en zout verliest. Verwittig in dit geval onmiddellijk een arts
omdat in ernstige gevallen de patiënt in het ziekenhuis moet worden opgenomen zodat er vloeistof en
zout kunnen worden toegediend .
Bent u vergeten Furosemide Teva in te nemen?
Wanneer u een toediening vergeet, neem deze dan zodra dit mogelijk is. Als het tijdstip van de
volgende inname nabij is, neem dan de vergeten dosis niet meer inmaar neem wel de volgende dosis
op het gebruikelijke tijdstip.. Neem echter nooit een dubbele dosis van Furosemide Teva om een
vergeten dosis in te halen. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
Als u stopt met het innemen van Furosemide Teva
U mag de behandeling met Furosemide Teva nooit plots stoppen zondereerst uw arts te raadplegen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
BSN-03.13-4/7
Bijsluiter
of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN.
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
Huid en slijmvliezen
Occasioneel: jeuk, netelroos, huiduitslag, ernstige huidreacties.
Allergische reacties
Zelden: een verhoogde ernstige overgevoeligheid voor lichaamsvreemde stoffen. Dit kan gepaard
gaan met shock. overgevoeligheid voor licht.
Hematologie
Afwijkende bloedwaarden werden in zeldzame gevallen met het gebruik van Furosemide Teva in
verband gebracht.
Spijsvertering, metabolisme
Zelden: maag- en darmstoornissen, braken, misselijkheid en diarree werden waargenomen. Eveneens
kan Furosemide Teva het suikergehalte in het bloed doen stijgen. Indien u suikerziekte heeft, kan
deziekte hierdoor verergeren of zich manifesterenindien de ziekte nog niet ontdekt was. Een verhoging
van het serumcholesterol- en -triglyceridengehalte kan optreden.
Lever, nieren
Zelden: nieronsteking (interstitiële nefritis).
Uitzonderlijk: leverstoornissen en ontsteking van de alvleesklier.
Ook kan het creatinine- en het ureumgehalte in het bloed tijdelijk verhogen. Furosemide Teva kan het
urinezuurgehalte in het serum verhogen waardoor er jichtcrisissen kunnen optreden.
Stoornissen bij de urinelozing (bv. hydronefrose, prostaathypertrofie, ureterstenose) kunnen door het
gebruik van diuretica verergeren.
Bij premature baby’s en pasgeborenen kunnen er zich calciumafzettingen voordoen in de nieren.
Cardiovasculair
Furosemide Teva kan een verlaging van de bloeddruk veroorzaken die, voornamelijk wanneer ze zeer
uitgesproken is, gepaard kan gaan met de volgende tekenen en symptomen: een verminderd
concentratie- en reactievermogen, duizeligheid, gevoel van druk op het hoofd, hoofdpijn, draaierigheid,
slaperigheid, gevoel van zwakte, gezichtsstoornissen, droge mond en orthostatische hypotensie
(verlaagde bloedruk door plots rechtstaan).
Centraal zenuwstelsel
Furosemide Teva kan gehoorstoornissen veroorzaken, die meestal tijdelijk van aard zijn, wanneer het
product gelijktijdig wordt gebruikt met middelen die schadelijk zijn voor het gehoor of bij patiënten met
ontoereikende nierwerking of hypoproteïnemie (te laag gehalte aan eiwitten in het bloed).
Elektrolytenbalans
Wanneer Furosemide Teva in de correcte dosis wordt toegediend, treden meestal geen acute
hemodynamische reacties op, hoewel het effect snel optreedt (urine-uitscheiding).
Furosemide bevordert de uitscheiding van water en zout. Er kan een verhoogd verlies van mineralen
(calcium, magnesium en kalium) optreden. Furosemide Teva kan leiden tot verlaging van de
zuurtegraad van het bloed (metabole alkalose). Het gebruik van te hoge doses gedurende lange tijd
kan te veel zout en water doen verliezen en bijgevolg leiden tot een slechte doorbloeding. Oudere
mensen zijn hier bijzonder gevoelig aan.
Bij een overmatig verlies van lichaamsvocht (bv. Vaker plassen dan normaal) en mineralen kunnen
volgende symptomen optreden: versterkt dorstgevoel, gebrek aan eetlust, hoofdpijn, verwardheid,
BSN-03.13-5/7
Bijsluiter
slaperigheid, krampen in de kuiten, spierkrampen en –zwakte, langdurige en pijnlijke
spiersamentrekkingen, hartritmestoornissen en maagdarmstoornissen.
Onderliggende aandoeningen, combinaties met andere geneesmiddelen en voeding kunnen de
ontwikkeling van elektrolytenstoornissen bevorderen (zie rubriek “Gebruik van Furosemide Teva in
combinatie met andere geneesmiddelen”).
Een sterke urinesecretie kan bijdragen of leiden tot een vermindering van het totale circulerende
bloedvolume en tot dehydratatie, voornamelijk bij oudere patiënten. Een te grote vermindering van het
totale circulerende bloedvolume kan het risico op het ontikkelen van een trombose verhogen.
Andere ongewenste effecten
Een onsteking van de bloedvaten (vasculitis), koorts en tintelingen (paresthesie) kunnen optreden,
maar zijn zeldzaam.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U FUROSEMIDE TEVA?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren beneden 25°C.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos
na "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Furosemide Teva?
De werkzame stof in dit middel is furosemide. Eén tablet Furosemide Teva 40 mg bevat 40 mg
furosemide.
De andere stoffen in dit middel zijn: Lactose (zie rubriek 2) - Tarwezetmeel - Povidone - Natrium
zetmeelglycolaat - Magnesium stearaat.
Hoe ziet Furosemide TEVA eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Tabletten.
Blisterverpakking bevattende 10, 50 en 100 tabletten.
Eenheidsverpakking.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel te brengen
Teva Pharma Belgium N.V.
Laarstraat 16
B-2610 Wilrijk
Fabrikant
PHARMACHEMIE B.V.
Swensweg 5, PO BOX 552
RN 2003 Haarlem
Nederland
BSN-03.13-6/7
Bijsluiter
of
TEVA PHARMACEUTICAL WORKS Co. Ltd. by Shares
Pallagi út 13
H-4042 Debrecen
Hongarije
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE181702
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 03/2013
BSN-03.13-7/7

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT
Furosemide Teva 40 mg TABLETTEN
Furosemide
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.

· Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
· Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
· Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
· Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter:
1. Waarvoor wordt Furosemide Teva gebruikt?
2. Wanneer mag u Furosemide Teva niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?.
3. Hoe neemt u Furosemide Teva in?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Furosemide Teva?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie.
1.
WAARVOOR WORDT FUROSEMIDE TEVA INGENOMEN?
De geneesmiddelengroep
Waterafdrijvend middel.
De therapeutische indicaties
Aangewezen bij
· Vochtophoping (oedeem) veroorzaakt door hart- of vaataandoeningen, lever- of
nieraandoeningen of door trombose.
· Vochtophoping in de longen (longoedeem).
· oedemen veroorzaakt door verbranding.
· licht of matig verhoogde bloeddruk.
2. WANNEER MAG U FUROSEMIDE TEVA NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG
MEE ZIJN?

Wanneer mag u Furosemide Teva niet gebruiken?
· als u allergisch bent voor furosemide of voor één van de andere bestanddelen van Furosemide
Teva.
· als u allergisch bent voor sulfamiden (geneesmiddelen die de bacteriegroei remmen).
· als u lijdt aan uitdroging (dehydratatie) of een vermindering van het circulerende bloedvolume
heeft (hypovolemie).
· als u een sterk verzwakte nierfunctie heeft met verminderde urineproductie die niet reageert op
furosemide, de werkzame stof van Furosemide Teva.
· wanneer u een ernstige leveraandoening heeft (leverencefalopathie) waarbij precomateuze en
comateuze toestanden optreden.
· als u een ernstig natriumtekort heeft in het bloed (hyponatriëmie).
· als u een ernstig kaliumtekort heeft in uw bloed (hypokaliëmie).
· als u zwanger bent of borstvoeding geeft.
· als uw arts u verteld heeft dat u bepaalde suikers niet verdraagt . Furosemide Teva tablet en
bevatten namelijk lactose. Raadpleeg daarom eerst uw arts vooraleer u deze geneesmiddelen
inneemt.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Furosemide Teva?
Bij langdurig gebruik van Furosemide Teva is een kaliumrijke voeding met bv. mager vlees,
aardappelen, bananen, tomaten, spinazie, bloemkool, gedroogde vruchten aan te bevelen.
Een te zoutarme voeding kan kuitspierkrampen, gebrek aan eetlust, zwaktegevoel, duizeligheid,
slaperigheid en andere ongemakken veroorzaken.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Aminoglycosiden
Furosemide kan de schadelijke ef ecten van aminoglycosiden (antibiotica) en enkele andere
geneesmiddelen voor het oor versterken. Omdat de gehoorschade van blijvende aard kan zijn, mogen
deze geneesmiddelen enkel om ernstige medische redenen in combinatie met furosemide worden
toegediend.
Chloralhydraat
Het is niet aan te bevelen om furosemide gelijktijdig te gebruiken met chloralhydraat (een kalmerend
middel).
Cisplatine (middel tegen kanker)
Gelijktijdig gebruik met furosemide kan leiden tot gehoorstoornissen. Het schadelijk ef ect van cisplatine
op de nieren kan verhoogd worden. Beide producten mogen dan ook niet gelijktijdig worden
toegediend.
Sucralfaat
Sucralfaat (geneesmiddel gebruikt bij maagzweren) en furosemide mogen niet binnen twee uur na
elkaar ingenomen worden. Sucralfaat vermindert namelijk de opname van furosemide via de darmen
waardoor de werking van furosemide afneemt.
Conversie enzyme inhibitoren en angiotensine-I -receptorantagonisten
Voor het begin van een behandeling met bepaalde
geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk
(conversie enzyme inhibitoren en angiotensine-I -receptorantagonisten) zal, indien mogelijk, de inname
van Furosemide Teva gedurende 2 à 3 dagen onderbroken worden. Volg de aanwijzingen van uw arts .
Onstekingswerende middelen, zoals middelen tegen reuma kunnen de werking van Furosemide
Teva verminderen.
Fenytoïne
De combinatie van fenytoïne (middel tegen epilepsie) en furosemide kan het ef ect van furosemide
verminderen.
Antibiotica (middelen ter voorkoming/bestrijding van bepaalde infecties)
Furosemide Teva kan het toxisch ef ect van sommige antibiotica (aminosiden, kanamycine,
gentamycine, tobramycine, cefalosporines) op de nieren versterken, vooral wanneer deze producten
toegediend worden in een hoge dosis. Gehoorstoornissen kunnen in die gevallen van blijvende aard
zijn.
Furosemide Teva kan de werking versterken van
salicylaten, van
lithiumpreparaten
(geneesmiddelen bij depressie) , van
theophyl ine (geneesmiddel tegen astma) en van
geneesmiddelen van het curare-type (om de spieren te ontspannen).
Bloeddrukverlagende
geneesmiddelen
Wanneer furosemide gelijktijdig wordt toegediend met bloeddrukverlagende geneesmiddelen of andere
geneesmiddelen die de arteriële bloeddruk kunnen doen dalen, moet er geanticipeerd worden op een
meer uitgesproken bloeddrukdaling.
Corticosteroïden (bijnierschorshormonen met o.a. ontstekingsremmende werking)
, carbenoxolon
(geneesmiddel gebruikt bij maagzweren)
, grote hoeveelheden zoethout en het langdurig gebruik
van laxeermiddelen:
een combinatie met Furosemide Teva kan leiden tot een kaliumtekort.
Het is mogelijk dat Furosemide Teva de werking van
geneesmiddelen tegen suikerziekte en van
bloeddrukverhogende middelen doet afnemen.
Probenecide (geneesmiddel tegen jicht)
, methotrexaat (geneesmiddel gebruikt bij
gewrichtsontsteking)
en andere geneesmiddelen die, net als furosemide, voor een groot deel
uitgescheiden worden via de nieren,
kunnen het ef ect van furosemide verminderen. Omgekeerd kan
furosemide de uitscheiding van deze geneesmiddelen via de nieren verminderen. Bij een behandeling
met een hoge dosis (zowel van furosemide als van het andere geneesmiddel) verhoogt de kans op
bijwerkingen van furosemide of van het gelijktijdig toegediende geneesmiddel .
Elektrolytenstoornissen (bijvoorbeeld een tekort aan kalium en magnesium in het bloed) kunnen de
toxiciteit (giftigheid) van sommige andere geneesmiddelen (bijv. bepaalde hartmiddelen) verhogen.
Clofibraat (geneesmiddel dat het vetgehalte in het bloed verlaagt)
Mogelijke versterking van het ef ect van furosemide.
Houtskool
Vermindering van de doeltref endheid van furosemide.
Cholestyramine, colestipol (geneesmiddelen die het vetgehalte in het bloed verlagen)
de doeltref endheid van furosemide daalt.
Ciclosporine A (middel dat het afweerreactiesvermindert): verhoogd risico op jicht.
Contraststoffen: verhoogde kans op een verminderde nierfunctie veroorzaakt door contrastradiografie
bij patiënten met verhoogd risico op nieraandoeningen.
Neemt u naast Furosemide Teva nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat
dan uw arts of apotheker.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Het is aanbevolen de tablet en op een lege (nuchtere) maag in te nemen om een verminderde of een
verhoogde opname van furosemide te vermijden.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Zwangerschap
Furosemide passeert de placenta. Neem Furosemide TEVA daarom niet als u zwanger bent, behalve
op uitdrukkelijk advies van uw arts. Bij een eventuele behandeling tijdens de zwangerschap zal uw arts
de groei van de foetus nauwkeurig volgen.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Borstvoeding
Furosemide Teva komt in de moedermelk terecht en kan de productie ervan remmen. Geef daarom
geen borstvoeding wanneer u met furosemide behandeld wordt.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Bij sommige personen kan een vermindering van aandacht optreden. De bekwaamheid om een
voertuig te besturen of machines te bedienen kan hierdoor verminderen. Dit gebeurt vooral in het begin
van de behandeling, bij het veranderen van geneesmiddel en in combinatie met alcohol.
Furosemide Teva bevat lactose
Furosemide Teva tablet en bevatten lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers
niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3.
HOE NEEMT U FUROSEMIDE TEVA IN?
Gebruik Furosemide Teva altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Indien er geen beterschap optreedt, raadpleeg dan opnieuw uw arts.
Over het algemeen wordt de behandeling bij volwassenen en jongeren vanaf 15 jaar begonnen met 20
tot 40 mg per dag, bij voorkeur ''s morgens op een lege (nuchtere) maag. Bij de verdere behandeling
wordt de dosis bepaald in functie van de bekomen wateruitscheiding. De laatste dosis van de dag in
de vroege namiddag innemen om diurese tijdens de nacht te vermijden.
Volwassenen
Beginnen met 20 of 40 mg per dag, 's morgens. In sommige gevallen zal de toediening tot 60 mg per
dag in één inname 's morgens aangewezen zijn. Niet meer dan 120 mg per dag.
De onderhoudsdosis is over het algemeen 20 mg per dag of 40 mg om de twee dagen.
Kinderen (jonger dan 15 jaar)
1 - 2 mg per kg lichaamsgewicht, zo nodig te verhogen op geleide van het klinisch beeld.
Maximum 40 mg per dag innemen.
De arts bepaalt de toe te dienen hoeveelheid geneesmiddel. In geval van een vermindering van de
nierwerking wordt deze hoeveelheid door de arts aangepast.
Toedieningswijze en toedieningsweg:
Slik de tabletten in met een weinig vloeistof zonder erop te kauwen.
Heeft u te veel van Furosemide Teva ingenomen?
Wanneer u te veel van Furosemide Teva heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum (tel: 070/245.245).
Als u te veel Furosemide Teva heeft ingenomen zal dit aanvankelijk een sterke wateruitscheiding
veroorzaken waardoor uw lichaam vloeistof- en zout verliest. Verwittig in dit geval onmiddellijk een arts
omdat in ernstige gevallen de patiënt in het ziekenhuis moet worden opgenomen zodat er vloeistof en
zout kunnen worden toegediend .
Bent u vergeten Furosemide Teva in te nemen?
Wanneer u een toediening vergeet, neem deze dan zodra dit mogelijk is. Als het tijdstip van de
volgende inname nabij is, neem dan de vergeten dosis niet meer inmaar neem wel de volgende dosis
op het gebruikelijke tijdstip.. Neem echter nooit een dubbele dosis van Furosemide Teva om een
vergeten dosis in te halen. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
Als u stopt met het innemen van Furosemide Teva
U mag de behandeling met Furosemide Teva nooit plots stoppen zondereerst uw arts te raadplegen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN.
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
Huid en slijmvliezen
Occasioneel: jeuk, netelroos, huiduitslag, ernstige huidreacties.
Allergische reacties
Zelden: een verhoogde ernstige overgevoeligheid voor lichaamsvreemde stof en. Dit kan gepaard
gaan met shock. overgevoeligheid voor licht.
Hematologie
Afwijkende bloedwaarden werden in zeldzame gevallen met het gebruik van Furosemide Teva in
verband gebracht.
Spijsvertering, metabolisme
Zelden: maag- en darmstoornissen, braken, misselijkheid en diarree werden waargenomen. Eveneens
kan Furosemide Teva het suikergehalte in het bloed doen stijgen. Indien u suikerziekte heeft, kan
deziekte hierdoor verergeren of zich manifesterenindien de ziekte nog niet ontdekt was. Een verhoging
van het serumcholesterol- en -triglyceridengehalte kan optreden.
Lever, nieren
Zelden: nieronsteking (interstitiële nefritis).
Uitzonderlijk: leverstoornissen en ontsteking van de alvleesklier.
Ook kan het creatinine- en het ureumgehalte in het bloed tijdelijk verhogen. Furosemide Teva kan het
urinezuurgehalte in het serum verhogen waardoor er jichtcrisissen kunnen optreden.
Stoornissen bij de urinelozing (bv. hydronefrose, prostaathypertrofie, ureterstenose) kunnen door het
gebruik van diuretica verergeren.
Bij premature baby's en pasgeborenen kunnen er zich calciumafzet ingen voordoen in de nieren.
Cardiovasculair
Furosemide Teva kan een verlaging van de bloeddruk veroorzaken die, voornamelijk wanneer ze zeer
uitgesproken is, gepaard kan gaan met de volgende tekenen en symptomen: een verminderd
concentratie- en reactievermogen, duizeligheid, gevoel van druk op het hoofd, hoofdpijn, draaierigheid,
slaperigheid, gevoel van zwakte, gezichtsstoornissen, droge mond en orthostatische hypotensie
(verlaagde bloedruk door plots rechtstaan).
Centraal zenuwstelsel
Furosemide Teva kan gehoorstoornissen veroorzaken, die meestal tijdelijk van aard zijn, wanneer het
product gelijktijdig wordt gebruikt met middelen die schadelijk zijn voor het gehoor of bij patiënten met
ontoereikende nierwerking of hypoproteïnemie (te laag gehalte aan eiwitten in het bloed).
Elektrolytenbalans
Wanneer Furosemide Teva in de correcte dosis wordt toegediend, treden meestal geen acute
hemodynamische reacties op, hoewel het ef ect snel optreedt (urine-uitscheiding).
Furosemide bevordert de uitscheiding van water en zout. Er kan een verhoogd verlies van mineralen
(calcium, magnesium en kalium) optreden. Furosemide Teva kan leiden tot verlaging van de
zuurtegraad van het bloed (metabole alkalose). Het gebruik van te hoge doses gedurende lange tijd
kan te veel zout en water doen verliezen en bijgevolg leiden tot een slechte doorbloeding. Oudere
mensen zijn hier bijzonder gevoelig aan.
Bij een overmatig verlies van lichaamsvocht (bv. Vaker plassen dan normaal) en mineralen kunnen
volgende symptomen optreden: versterkt dorstgevoel, gebrek aan eetlust, hoofdpijn, verwardheid,
slaperigheid, krampen in de kuiten, spierkrampen en ­zwakte, langdurige en pijnlijke
spiersamentrekkingen, hartritmestoornissen en maagdarmstoornissen.
Onderliggende aandoeningen, combinaties met andere geneesmiddelen en voeding kunnen de
ontwikkeling van elektrolytenstoornissen bevorderen (zie rubriek 'Gebruik van Furosemide Teva in
combinatie met andere geneesmiddelen').
Een sterke urinesecretie kan bijdragen of leiden tot een vermindering van het totale circulerende
bloedvolume en tot dehydratatie, voornamelijk bij oudere patiënten. Een te grote vermindering van het
totale circulerende bloedvolume kan het risico op het ontikkelen van een trombose verhogen.
Andere ongewenste effecten
Een onsteking van de bloedvaten (vasculitis), koorts en tintelingen (paresthesie) kunnen optreden,
maar zijn zeldzaam.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U FUROSEMIDE TEVA?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren beneden 25°C.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos
na "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Furosemide Teva?
· De werkzame stof in dit middel is furosemide. Eén tablet Furosemide Teva 40 mg bevat 40 mg
furosemide.
· De andere stof en in dit middel zijn: Lactose (zie rubriek 2) - Tarwezetmeel - Povidone - Natrium
zetmeelglycolaat - Magnesium stearaat.
Hoe ziet Furosemide TEVA eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Tablet en.
Blisterverpakking bevattende 10, 50 en 100 tabletten.
Eenheidsverpakking.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel te brengen
Teva Pharma Belgium N.V.
Laarstraat 16
B-2610 Wilrijk

Fabrikant
PHARMACHEMIE B.V.
Swensweg 5, PO BOX 552
RN 2003 Haarlem
Nederland
of
TEVA PHARMACEUTICAL WORKS Co. Ltd. by Shares
Pallagi út 13
H-4042 Debrecen
Hongarije
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE181702
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 03/2013

Faites attention

  • N'utilisez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin
  • Ne faites confiance qu’aux notices accompagnant vos médicaments
  • N'utilisez pas de médicaments dont la de péremption est dépassée
  • Les notices sont fournies par l'AFMPS