Fucithalmic 10 mg/g

B
IJSLUITER
: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(STER)
F
UCITHALMIC
10
MG
/
G OOGGEL
F
USIDINEZUUR
(
ANHYDRISCH
)
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Fucithalmic
zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 5 dagen
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als bij u een bijwerking optreedt die niet in
deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
In deze bijsluiter
1. Wat is Fucithalmic 10 mg/g, ooggel en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Fucithalmic 10 mg/g, ooggel gebruikt
3. Hoe wordt Fucithalmic 10 mg/g, ooggel gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Fucithalmic10 mg/g, ooggel?
6. Aanvullende informatie
1.
WAT IS FUCITHALMIC 10 mg/g, ooggel EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?
Ooggel die een antibioticum bevat.
FUCITHALMIC is aangewezen bij microbiële infecties van het voorste gedeelte van het oog.
FUCITHALMIC kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij infectie van het oogbindvlies (conjunctivitis),
infectie van de oogleden, infectie van de ooglidrand, infectie van de traankanalen en van het
hoornvlies.
Raadpleeg een oogarts wanneer u twijfelt over de diagnose.
2.
WAT U MOET WETEN VOORDAT U FUCITHALMIC 10 mg/g, ooggel GEBRUIKT
Gebruik FUCITHALMIC niet:
-
Als u overgevoelig (allergisch) bent voor fusidinezuur of voor één van de andere bestanddelen
van FUCITHALMIC.
Wees extra voorzichtig met FUCITHALMIC:
-
Want zoals voor alle antibiotica bestaat er een risico op een nieuwe infectie door niet-gevoelige
kiemen. In dat geval dient de behandeling met FUCITHALMIC te worden gestopt.
-
Als u contactlenzen draagt. Het dragen van contactlenzen moet vermeden worden tijdens de
behandeling.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of
dat in het verleden is geweest.
Gebruik met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt.
Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Er zijn geen interacties bekend.
Gebruik van FUCITHALMIC met voedsel en drank
Niet van toepassing.
Zwangerschap en borstvoeding
FUCITHALMIC moet met voorzichtigheid gebruikt worden gedurende de zwangerschap.
FUCITHALMIC moet met voorzichtigheid gebruikt worden gedurende de borstvoeding.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
PIL-BELU-Fucithalmic MA transfer 07-05-2013 clean NL
1
B
IJSLUITER
: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(STER)
F
UCITHALMIC
10
MG
/
G OOGGEL
F
USIDINEZUUR
(
ANHYDRISCH
)
FUCITHALMIC verandert de gezichtsscherpte niet en mag gebruikt worden door weggebruikers en
wanneer u machines gebruikt.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van FUCITHALMIC
FUCITHALMIC bevat als bewaarmiddel benzalkoniumchloride. Benzalkoniumchloride kan oogirritatie
veroorzaken. Het dragen van contactlenzen moet vermeden worden tijdens de behandeling.
3. HOE WORDT FUCITHALMIC 10 mg/g, ooggel GEBRUIKT?
Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. Raadpleeg bij
twijfel uw arts of apotheker.
De normale dosis is één druppel FUCITHALMIC om de 12 uren, aangebracht aan de binnenkant van
het onderste ooglid. Uitgezonderd tegenadvies van de geneesheer moet de behandeling
verdergezet worden tot 2 dagen na het verdwijnen van de tekens van infectie.
Raadpleeg uw arts als de verschijnselen verergeren of na 5 dagen niet verbeteren.
Volgende maatregelen zijn, na toediening van de oogdruppel, nuttig om systemische absorptie te
verminderen:
-
het ooglid gedurende 2 minuten gesloten houden;
-
het traankanaal met de vinger toedrukken gedurende 2 minuten.
Wat u moet doen als u meer van FUCITHALMIC heeft gebruikt dan u zou mogen:
Wanneer u te veel van FUCITHALMIC heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact
op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245 245).
Omdat FUCITHALMIC in een kleine tube wordt geleverd, is overdosering ook weinig waarschijnlijk.
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten FUCITHALMIC te gebruiken:
Bij de eerstvolgende gelegenheid moet u dan de gebruikelijke hoeveelheid FUCITHALMIC
aanbrengen. Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen
Als u stopt met het gebruik van FUCITHALMIC
Indien u de kuur niet heeft afgemaakt, is het mogelijk dat de infectie niet geneest of terugkeert.
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan FUCITHALMIC bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze
bijwerkingen krijgt.
De meest voorkomende ongewenste effecten na het gebruik van FUCITHALMIC zijn reacties t.h.v.
de toedieningplaats, zoals een prikkelend en brandend gevoel van voorbijgaande aard.
Jeuk, uitslag, netelroos (urticaria), oedeem van de oogkas, oedeem ten gevolge van een
allergische reactie (angio-oedeem) en verergering van bindvliesontsteking werden eveneens
gemeld.
Overgevoeligheidsreacties (zoals bindvliesontsteking, hoornvliesontsteking, eczema van de
oogleden, eczema rond het oog) kunnen optreden.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in
deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U FUCITHALMIC 10 mg/g, ooggel?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
PIL-BELU-Fucithalmic MA transfer 07-05-2013 clean NL
2
B
IJSLUITER
: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(STER)
F
UCITHALMIC
10
MG
/
G OOGGEL
F
USIDINEZUUR
(
ANHYDRISCH
)
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Gebruik FUCITHALMIC niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na
beginletters EXP. (maand/jaar). De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Niet langer gebruiken dan 1 maand na opening van de tube.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval.
Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen
zullen helpen bij de bescherming van het milieu.
6. AANVULLENDE INFORMATIE
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of
apotheker.
Desgewenst kunt u ook contact opnemen met de registratiehouder:
Amdipharm Limited
Temple Chambers
3 Burlington Road
Dublin 4
Ierland
Tel No. +44 (0)870 777 7675
Fax. No. +44 (0)870 7770 7875
Email:
medinfo@amdipharm.com
Wat bevat FUCITHALMIC
Het werkzame bestanddeel is fusidinezuur (anhydrisch) 10 mg/g
De andere bestanddelen zijn benzalkoniumchloride, natriumedetaat,
natriumhydroxide, water voor injecties.
Hoe ziet FUCITHALMIC er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Tube van 5 g ooggel
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Registratiehouder:
Amdipharm Limited
Temple Chambers
3 Burlington Road
Dublin 4
Ierland
Fabrikant:
LEO LABORATORIES Ltd.
P.O. Box 81
Cashel Road 285
Dublin 12
Ierland
Registratienummer:
BE144654
Vrije aflevering
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 10/2013.
mannitol,
carbomeer,
PIL-BELU-Fucithalmic MA transfer 07-05-2013 clean NL
3
FUCITHALMIC 10MG/G OOGGEL
FUSIDINEZUUR (ANHYDRISCH)
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Fucithalmic
zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 5 dagen
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als bij u een bijwerking optreedt die niet in
deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
In deze bijsluiter
1. Wat is Fucithalmic 10 mg/g, ooggel en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Fucithalmic 10 mg/g, ooggel gebruikt
3. Hoe wordt Fucithalmic 10 mg/g, ooggel gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Fucithalmic10 mg/g, ooggel?
6. Aanvullende informatie
1.
WAT IS FUCITHALMIC 10 mg/g, ooggel EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?
Ooggel die een antibioticum bevat.
FUCITHALMIC is aangewezen bij microbiële infecties van het voorste gedeelte van het oog.
FUCITHALMIC kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij infectie van het oogbindvlies (conjunctivitis),
infectie van de oogleden, infectie van de ooglidrand, infectie van de traankanalen en van het
hoornvlies.
Raadpleeg een oogarts wanneer u twijfelt over de diagnose.
2.
WAT U MOET WETEN VOORDAT U FUCITHALMIC 10 mg/g, ooggel GEBRUIKT
Gebruik FUCITHALMIC niet:
-
Als u overgevoelig (allergisch) bent voor fusidinezuur of voor één van de andere bestanddelen
van FUCITHALMIC.
Wees extra voorzichtig met FUCITHALMIC:
-
Want zoals voor alle antibiotica bestaat er een risico op een nieuwe infectie door niet-gevoelige
kiemen. In dat geval dient de behandeling met FUCITHALMIC te worden gestopt.
- Als u contactlenzen draagt. Het dragen van contactlenzen moet vermeden worden tijdens de
behandeling.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of
dat in het verleden is geweest.
Gebruik met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt.
Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Er zijn geen interacties bekend.
Gebruik van FUCITHALMIC met voedsel en drank
Niet van toepassing.
Zwangerschap en borstvoeding
FUCITHALMIC moet met voorzichtigheid gebruikt worden gedurende de zwangerschap.
FUCITHALMIC moet met voorzichtigheid gebruikt worden gedurende de borstvoeding.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
PIL-BELU-Fucithalmic MA transfer 07-05-2013 clean NL
FUCITHALMIC 10MG/G OOGGEL
FUSIDINEZUUR (ANHYDRISCH)
FUCITHALMIC verandert de gezichtsscherpte niet en mag gebruikt worden door weggebruikers en
wanneer u machines gebruikt.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van FUCITHALMIC
FUCITHALMIC bevat als bewaarmiddel benzalkoniumchloride. Benzalkoniumchloride kan oogirritatie
veroorzaken. Het dragen van contactlenzen moet vermeden worden tijdens de behandeling.
3. HOE WORDT FUCITHALMIC 10 mg/g, ooggel GEBRUIKT?
Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. Raadpleeg bij
twijfel uw arts of apotheker.
De normale dosis is één druppel FUCITHALMIC om de 12 uren, aangebracht aan de binnenkant van
het onderste ooglid. Uitgezonderd tegenadvies van de geneesheer moet de behandeling
verdergezet worden tot 2 dagen na het verdwijnen van de tekens van infectie.
Raadpleeg uw arts als de verschijnselen verergeren of na 5 dagen niet verbeteren.
Volgende maatregelen zijn, na toediening van de oogdruppel, nuttig om systemische absorptie te
verminderen:
-
het ooglid gedurende 2 minuten gesloten houden;
- het traankanaal met de vinger toedrukken gedurende 2 minuten.
Wat u moet doen als u meer van FUCITHALMIC heeft gebruikt dan u zou mogen:
Wanneer u te veel van FUCITHALMIC heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact
op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245 245).
Omdat FUCITHALMIC in een kleine tube wordt geleverd, is overdosering ook weinig waarschijnlijk.
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten FUCITHALMIC te gebruiken:
Bij de eerstvolgende gelegenheid moet u dan de gebruikelijke hoeveelheid FUCITHALMIC
aanbrengen. Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen
Als u stopt met het gebruik van FUCITHALMIC
Indien u de kuur niet heeft afgemaakt, is het mogelijk dat de infectie niet geneest of terugkeert.
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan FUCITHALMIC bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze
bijwerkingen krijgt.
De meest voorkomende ongewenste effecten na het gebruik van FUCITHALMIC zijn reacties t.h.v.
de toedieningplaats, zoals een prikkelend en brandend gevoel van voorbijgaande aard.
Jeuk, uitslag, netelroos (urticaria), oedeem van de oogkas, oedeem ten gevolge van een
allergische reactie (angio-oedeem) en verergering van bindvliesontsteking werden eveneens
gemeld.
Overgevoeligheidsreacties (zoals bindvliesontsteking, hoornvliesontsteking, eczema van de
oogleden, eczema rond het oog) kunnen optreden.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in
deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U FUCITHALMIC 10 mg/g, ooggel?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
PIL-BELU-Fucithalmic MA transfer 07-05-2013 clean NL
FUCITHALMIC 10MG/G OOGGEL
FUSIDINEZUUR (ANHYDRISCH)
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Gebruik FUCITHALMIC niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na
beginletters EXP. (maand/jaar). De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Niet langer gebruiken dan 1 maand na opening van de tube.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval.
Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen
zullen helpen bij de bescherming van het milieu.
6. AANVULLENDE INFORMATIE
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of
apotheker.
Desgewenst kunt u ook contact opnemen met de registratiehouder:
Amdipharm Limited
Temple Chambers
3 Burlington Road
Dublin 4
Ierland
Tel No. +44 (0)870 777 7675
Fax. No. +44 (0)870 7770 7875
Email: medinfo@amdipharm.com
Wat bevat FUCITHALMIC
Het werkzame bestanddeel is fusidinezuur (anhydrisch) 10 mg/g
De andere bestanddelen zijn benzalkoniumchloride, natriumedetaat, mannitol, carbomeer,
natriumhydroxide, water voor injecties.
Hoe ziet FUCITHALMIC er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Tube van 5 g ooggel
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Registratiehouder:
Amdipharm Limited
Temple Chambers
3 Burlington Road
Dublin 4
Ierland
Fabrikant:
LEO LABORATORIES Ltd.
P.O. Box 81
Cashel Road 285
Dublin 12
Ierland
Registratienummer: BE144654
Vrije aflevering
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 10/2013.
PIL-BELU-Fucithalmic MA transfer 07-05-2013 clean NL

Faites attention

  • N'utilisez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin
  • Ne faites confiance qu’aux notices accompagnant vos médicaments
  • N'utilisez pas de médicaments dont la de péremption est dépassée
  • Les notices sont fournies par l'AFMPS