Fucidin hydrocortisone 20 mg/g - 10 mg/g

B
IJSLUITER
:
INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK
(
ST
)
ER
F
UCIDIN
H
YDROCORTISONE
C
RÈME
Fucidin Hydrocortisone 20 mg/g + 10 mg/g, crème
Fusidinezuur en Hydrocortisone
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
-
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
-
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking
die niet in de bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter:
1. Waarvoor wordt Fucidin Hydrocortisone 20 mg/g + 10 mg/g, crème gebruikt?
2. Wanneer mag u Fucidin Hydrocortisone 20 mg/g + 10 mg/g, crème niet gebruiken of moet
u extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Fucidin Hydrocortisone 20 mg/g + 10 mg/g, crème?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Fucidin Hydrocortisone 20 mg/g + 10 mg/g, crème?
6. Aanvullende informatie
1. WAARVOOR WORDT FUCIDIN HYDROCORTISONE 20 MG/G + 10 MG/G, CREME
GEBRUIKT?
Crème met antibioticum (fusidinezuur) en een ontstekingsremmende substantie, afgeleid van
cortisone (hydrocortisone acetaat).
Fucidin Hydrocortisone is aangewezen bij eczeem en huidontsteking, waarbij ook infectie door
microben optreedt.
2. WANEER MAG U FUCIDIN HYDROCORTISONE 20 MG/G + 10 MG/G, CREME NIET
GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA VOORZICHTIG ZIJN?
Wanneer mag u Fucidin Hydrocortisone niet gebruiken?
Als u overgevoelig bent voor fusidinezuur, hydrocortisone of voor één van de andere
bestanddelen van Fucidin Hydrocortisone.
Als u een huidaandoening heeft die veroorzaakt werd door virussen (zoals koortsblaasjes,
windpokken, zona)
, schimmels, huidtuberculose of syfilis.
Bij een huidontsteking rond de mond.
Bij verschrompeling van de huid (atrofie).
Bij gewone of roodkleurige acne.
Op huidwonden of –zweren.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Fucidin Hydrocortisone?
Als u de crème in de buurt van de ogen gebruikt. Fucidin Hydrocortisone mag niet toegepast
worden op de oogleden of rond de ogen. Verhoogde oogboldruk (glaucoom) kan optreden als
het middel in het oog terecht komt.
Als u de crème langdurig gebruikt. Langdurig gebruik van cortisonederivaten dient bij kinderen
vermeden te worden.
De raadgeving van de dokter opvolgen. De duur van de behandeling moet beperkt worden tot de
periode die strikt noodzakelijk is voor genezing van de letsels, dit om het risico van resistentie te
verhinderen.
Indien irritatie optreedt, moet de toediening worden stopgezet.
Wanneer corticosteroïden op grote huidoppervlakken, onder afsluitend verband, op slijmvliezen of
in huidplooien worden toegepast, kunnen algemene bijwerkingen optreden. Fucidin
Hydrocortisone mag niet toegepast worden op de slijmvliezen en op open wonden.
1/4
B
IJSLUITER
:
INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK
(
ST
)
ER
F
UCIDIN
H
YDROCORTISONE
C
RÈME
Cortisonederivaten vertragen de littekenvorming.
Als u kwetsbare huidaders of jeuk aan anus of genitaliën heeft. In deze gevallen kan Fucidin
Hydrocortisone beter vermeden worden.
Het gebruik dient beperkt te worden tot 2 weken.
Systemische therapie is nodig indien de bacteriële infectie aanhoudt.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of
dat in het verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Fucidin Hydrocortisone nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen
voorschrift voor nodig heeft.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing.
Zwangerschap
Voor fusidinezuur zijn er geen klinische gegevens beschikbaar betreffende het gebruik tijdens de
zwangerschap. Dierstudies wijzen niet op rechtstreekse of onrechtstreekse nadelige effecten op de
zwangerschap, embryonale/foetale ontwikkeling, bevalling of postnatale ontwikkeling (1,2,3).
Absorptie van hydrocortisone acetaat na lokale toediening is beperkt en gegevens over gebruik
tijdens de zwangerschap wijzen niet op nadelige gevolgen voor de foetus/pasgeborene (4,5,6).
Voorzichtigheid is geboden wanneer voorgeschreven aan zwangere vrouwen.
Borstvoeding
Er worden geen effecten bij het zogende kind verwacht gezien systemische blootstelling van de
borstvoeding gevende vrouw aan fusidinezuur en hydrocortisone acetaat verwaarloosbaar is na
lokale toepassing (7, 8). Fucidin Hydrocortisone mag gebruikt worden tijdens de borstvoeding. Bij
gebruik op de tepels, dient alle crème van de tepel verwijderd te worden alvorens borstvoeding te
geven.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Fucidin Hydrocortisone crème heeft geen of verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en op het
gebruik van machines.
Stoffen in Fucidin Hydrocortisone waarmee u rekening moet houden
Fucidin Hydrocortisone crème bevat butylhydroxyanisol en cetylalcohol, die lokale huidreacties kunnen
veroorzaken (bvb contact dermatitis). Butylhydroxyanisol kan eveneens irritatie van de ogen en
slijmvliezen veroorzaken.
3. HOE GEBRUIKT U FUCIDIN HYDROCORTISONE 20 MG/G + 10 MG/G, CREME?
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering is driemaal per dag, na reiniging, op de aangetaste huid aanbrengen. Bij
aanbrengen van de crème, de huid niet beschadigen door overdreven of te krachtig wrijven.
Heeft u te veel van Fucidin Hydrocortisone ingenomen?
Wanneer u te veel van Fucidin Hydrocortisone heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk
contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245 245).
Tot op heden werden geen gevallen van overdosering beschreven. In geval van te veelvuldige of te
overvloedige toepassingen kunnen algemene effecten optreden.
Bent u vergeten Fucidin Hydrocortisone te gebruiken?
Bij de eerstvolgende gelegenheid moet u dan de gebruikelijke hoeveelheid Fucidin Hydrocortisone
crème opbrengen. U moet dan niet een dubbele hoeveelheid crème gaan opbrengen.
2/4
B
IJSLUITER
:
INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK
(
ST
)
ER
F
UCIDIN
H
YDROCORTISONE
C
RÈME
Als u stop met het gebruik van Fucidin Hydrocortisone
Na het stoppen van de behandeling is het mogelijk dat de huidaandoening terugkomt.
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker om
raad.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan Fucidin Hydrocortisone bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De meest voorkomende bijwerking is irritatie op de toedieningsplaats.
Jeuk
Huidirritatie
Voorbijgaand branderig en prikkelend gevoel van de huid
Uitslag
Verergering van eczeem
Allergische reacties komen uiterst zelden voor
Volgende
bijwerkingen
van
lokaal
aangewende
corticosteroïden,
vooral
onder
occlusieverbanden, zijn gemeld:
o
Branderig gevoel, jeuk, irritatie, droogheid, ontsteking van de haarwortels (folliculitis),
overmatige haargroei (hypertrichose), acné-achtige uitslag, ontkleuring van de huid,
uitslag rond de mond, contacteczeem, verweking van de huid, bijkomstige infectie,
dunner worden van de huid, striemen, kleine blaasjes.
Zoals voor alle antibiotica bestaat er een risico op secundaire infectie door niet-gevoelige kiemen.
5. HOE BEWAART U FUCIDIN HYDROCORTISONE 20 MG/G + 10 MG/G, CREME?
Fucidin Hydrocortisone buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren beneden 25°C.
Gebruik Fucidin Hydrocortisone niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op
de verpakking na EXP. Daar staat een maand en jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.
6. AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er inFUCIDIN HYDROCORTISONE 20MG/G + 10 MG/G, CREME?
De werkzame stoffen in dit middel zijn fusidinezuur (watervrij) 20 mg/g en hydrocortisone acetaat
10 m/g.
De andere stoffen (hulpstoffen) in dit middel zijn butylhydroxyanisol – cetanol – glycerol 85% -
vloeibare paraffine – kaliumsorbaat – polysorbaat 60 - witte vaseline – all-rac-α-tocopherol -
gezuiverd water.
Hoe ziet FUCIDIN HYDROSORTISONE 20MG/G + 10 MG/G, CREME eruit en hoeveel zit er
in een verpakking?
Crème, beschikbaar in tubes van 15 g en 30 g.
3/4
B
IJSLUITER
:
INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK
(
ST
)
ER
F
UCIDIN
H
YDROCORTISONE
C
RÈME
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Registratiehouder
LEO Pharma nv/sa
Duwijckstraat 17
B-2500 Lier
Tel: +32 (0)3 740 78 68
Fax: +32 (0)3 740 78 69
E-mail:
leo-pharma.be@leo-pharma.com
Fabrikant
LEO laboratories Ltd.
285 Cashel Road
Dublin 12
Ierland
Nummer van de vergunning voor het in de handel te brengen:
BE189612
Op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is goedgekeurd in: februari 2015
Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van
www.fagg.be.
4/4

IJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
F
UCIDIN HYDROCORTISONE CRÈME
Fucidin Hydrocortisone 20 mg/g + 10 mg/g, crème
Fusidinezuur en Hydrocortisone
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking
die niet in de bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter:
1. Waarvoor wordt Fucidin Hydrocortisone 20 mg/g + 10 mg/g, crème gebruikt?
2. Wanneer mag u Fucidin Hydrocortisone 20 mg/g + 10 mg/g, crème niet gebruiken of moet
u extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Fucidin Hydrocortisone 20 mg/g + 10 mg/g, crème?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Fucidin Hydrocortisone 20 mg/g + 10 mg/g, crème?
6. Aanvullende informatie
1. WAARVOOR WORDT FUCIDIN HYDROCORTISONE 20 MG/G + 10 MG/G, CREME
GEBRUIKT?
Crème met antibioticum (fusidinezuur) en een ontstekingsremmende substantie, afgeleid van
cortisone (hydrocortisone acetaat).
Fucidin Hydrocortisone is aangewezen bij eczeem en huidontsteking, waarbij ook infectie door
microben optreedt.
2. WANEER MAG U FUCIDIN HYDROCORTISONE 20 MG/G + 10 MG/G, CREME NIET
GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA VOORZICHTIG ZIJN?
Wanneer mag u Fucidin Hydrocortisone niet gebruiken?
· Als u overgevoelig bent voor fusidinezuur, hydrocortisone of voor één van de andere
bestanddelen van Fucidin Hydrocortisone.
· Als u een huidaandoening heeft die veroorzaakt werd door virussen (zoals koortsblaasjes,
windpokken, zona)
, schimmels, huidtuberculose of syfilis.
· Bij een huidontsteking rond de mond.
· Bij verschrompeling van de huid (atrofie).
· Bij gewone of roodkleurige acne.
· Op huidwonden of ­zweren.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Fucidin Hydrocortisone?
- Als u de crème in de buurt van de ogen gebruikt. Fucidin Hydrocortisone mag niet toegepast
worden op de oogleden of rond de ogen. Verhoogde oogboldruk (glaucoom) kan optreden als
het middel in het oog terecht komt.
- Als u de crème langdurig gebruikt. Langdurig gebruik van cortisonederivaten dient bij kinderen
vermeden te worden.
De raadgeving van de dokter opvolgen. De duur van de behandeling moet beperkt worden tot de
periode die strikt noodzakelijk is voor genezing van de letsels, dit om het risico van resistentie te
verhinderen.
- Indien irritatie optreedt, moet de toediening worden stopgezet.
- Wanneer corticosteroïden op grote huidoppervlakken, onder afsluitend verband, op slijmvliezen of
in huidplooien worden toegepast, kunnen algemene bijwerkingen optreden. Fucidin
Hydrocortisone mag niet toegepast worden op de slijmvliezen en op open wonden.
IJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
F
UCIDIN HYDROCORTISONE CRÈME
- Cortisonederivaten vertragen de littekenvorming.
- Als u kwetsbare huidaders of jeuk aan anus of genitaliën heeft. In deze gevallen kan Fucidin
Hydrocortisone beter vermeden worden.
- Het gebruik dient beperkt te worden tot 2 weken.
Systemische therapie is nodig indien de bacteriële infectie aanhoudt.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of
dat in het verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Fucidin Hydrocortisone
nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen
voorschrift voor nodig heeft.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing.
Zwangerschap
Voor fusidinezuur zijn er geen klinische gegevens beschikbaar betreffende het gebruik tijdens de
zwangerschap. Dierstudies wijzen niet op rechtstreekse of onrechtstreekse nadelige effecten op de
zwangerschap, embryonale/foetale ontwikkeling, bevalling of postnatale ontwikkeling (1,2,3).
Absorptie van hydrocortisone acetaat na lokale toediening is beperkt en gegevens over gebruik
tijdens de zwangerschap wijzen niet op nadelige gevolgen voor de foetus/pasgeborene (4,5,6).
Voorzichtigheid is geboden wanneer voorgeschreven aan zwangere vrouwen.
Borstvoeding
Er worden geen effecten bij het zogende kind verwacht gezien systemische blootstelling van de
borstvoeding gevende vrouw aan fusidinezuur en hydrocortisone acetaat verwaarloosbaar is na
lokale toepassing (7, 8). Fucidin Hydrocortisone mag gebruikt worden tijdens de borstvoeding. Bij
gebruik op de tepels, dient alle crème van de tepel verwijderd te worden alvorens borstvoeding te
geven.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Fucidin Hydrocortisone crème heeft geen of verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en op het
gebruik van machines.
Stoffen in Fucidin Hydrocortisone waarmee u rekening moet houden
Fucidin Hydrocortisone crème bevat butylhydroxyanisol en cetylalcohol, die lokale huidreacties kunnen
veroorzaken (bvb contact dermatitis). Butylhydroxyanisol kan eveneens irritatie van de ogen en
slijmvliezen veroorzaken.
3. HOE GEBRUIKT U FUCIDIN HYDROCORTISONE 20 MG/G + 10 MG/G, CREME?
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering is driemaal per dag, na reiniging, op de aangetaste huid aanbrengen. Bij
aanbrengen van de crème, de huid niet beschadigen door overdreven of te krachtig wrijven.
Heeft u te veel van Fucidin Hydrocortisone ingenomen?
Wanneer u te veel van Fucidin Hydrocortisone heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk
contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245 245).
Tot op heden werden geen gevallen van overdosering beschreven. In geval van te veelvuldige of te
overvloedige toepassingen kunnen algemene effecten optreden.
Bent u vergeten Fucidin Hydrocortisone te gebruiken?
Bij de eerstvolgende gelegenheid moet u dan de gebruikelijke hoeveelheid Fucidin Hydrocortisone
crème opbrengen. U moet dan niet een dubbele hoeveelheid crème gaan opbrengen.
IJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
F
UCIDIN HYDROCORTISONE CRÈME
Als u stop met het gebruik van Fucidin Hydrocortisone
Na het stoppen van de behandeling is het mogelijk dat de huidaandoening terugkomt.
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker om
raad.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan Fucidin Hydrocortisone bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
· De meest voorkomende bijwerking is irritatie op de toedieningsplaats.
· Jeuk
· Huidirritatie
· Voorbijgaand branderig en prikkelend gevoel van de huid
· Uitslag
· Verergering van eczeem
· Allergische reacties komen uiterst zelden voor
- Volgende bijwerkingen van lokaal aangewende corticosteroïden, vooral onder
occlusieverbanden, zijn gemeld:
o
Branderig gevoel, jeuk, irritatie, droogheid, ontsteking van de haarwortels (folliculitis),
overmatige haargroei (hypertrichose), acné-achtige uitslag, ontkleuring van de huid,
uitslag rond de mond, contacteczeem, verweking van de huid, bijkomstige infectie,
dunner worden van de huid, striemen, kleine blaasjes.
Zoals voor alle antibiotica bestaat er een risico op secundaire infectie door niet-gevoelige kiemen.
5. HOE BEWAART U FUCIDIN HYDROCORTISONE 20 MG/G + 10 MG/G, CREME?
Fucidin Hydrocortisone buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren beneden 25°C.
Gebruik Fucidin Hydrocortisone niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op
de verpakking na EXP. Daar staat een maand en jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.
6. AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er inFUCIDIN HYDROCORTISONE 20MG/G + 10 MG/G, CREME?
De werkzame stoffen in dit middel zijn fusidinezuur (watervrij) 20 mg/g en hydrocortisone acetaat
10 m/g.
De andere stoffen (hulpstoffen) in dit middel zijn butylhydroxyanisol ­ cetanol ­ glycerol 85% -
vloeibare paraffine ­ kaliumsorbaat ­ polysorbaat 60 - witte vaseline ­ all-rac--tocopherol -
gezuiverd water.
Hoe ziet FUCIDIN HYDROSORTISONE 20MG/G + 10 MG/G, CREME eruit en hoeveel zit er
in een verpakking?
Crème, beschikbaar in tubes van 15 g en 30 g.
IJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
F
UCIDIN HYDROCORTISONE CRÈME
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Registratiehouder
LEO Pharma nv/sa
Duwijckstraat 17
B-2500 Lier
Tel: +32 (0)3 740 78 68
Fax: +32 (0)3 740 78 69
E-mail: leo-pharma.be@leo-pharma.com

Fabrikant
LEO laboratories Ltd.
285 Cashel Road
Dublin 12
Ierland
Nummer van de vergunning voor het in de handel te brengen: BE189612
Op medisch voorschrift.

Deze bijsluiter is goedgekeurd in: februari 2015
Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van
www.fagg.be.

Faites attention

  • N'utilisez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin
  • Ne faites confiance qu’aux notices accompagnant vos médicaments
  • N'utilisez pas de médicaments dont la de péremption est dépassée
  • Les notices sont fournies par l'AFMPS