Fucicort 20 mg/g + 1 mg/g

FUCICORT 20 MG/ 1 MG/G Crème
Fusidinezuur
Betamethason
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
-
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
-
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt Fucicort gebruikt?
2. Wanneer mag u Fucicort niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Fucicort?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Fucicort?
6. Aanvullende informatie
1. WAARVOOR WORDT FUCICORT GEBRUIKT?
Fucicort is een crème met een antibioticum (fusidinezuur) en een ontstekingsremmende substantie
(corticosteroïd) afgeleid van cortisone (betamethason). Fucicort is aangewezen bij bepaalde
huidaandoeningen, waarbij ook infectie door bacteriën optreedt.
2. WANNEER MAG U FUCICORT NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA VOORZICHTIG ZIJN?
Wanneer mag u Fucicort niet gebruiken?
U bent allergisch voor een van de stoffen die in het geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u
vinden onder punt 6.
Als u een huidaandoening heeft die veroorzaakt werd door virussen (zoals herpes simplex,
varicella, zona), schimmels, tuberculose of syfilis.
Als u etterende bacteriële infecties heeft.
Bij gewone of roodkleurige acne.
Bij een huidontsteking rond de mond.
Op wonden.
Bij een dunner wordende huid (huidatrofie).
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Fucicort?
Als u de crème langdurig gebruikt. Een ononderbroken en continue behandeling dient
vermeden te worden, vooral bij babies en kinderen. Wanneer corticosteroïden op grote
beschadigde huidoppervlakken, onder afsluitend verband, op slijmvliezen of in huidplooien wordt
toegepast, kunnen algemene bijwerkingen optreden.
Als u de crème in de buurt van de ogen gebruikt. Wanneer Fucicort Crème in de ogen komt,
kan staar (glaucoom) optreden. Vermijd contact met ogen.
Indien er geen verbetering of een verslechtering zou intreden. In dit geval moet u uw arts
raadplegen.
Het gebruik van Fucicort Crème dient beperkt te blijven tot 2 weken omdat
steroïden zoals betamethason infecties of overgevoeligheidsreacties kunnen maskeren.
Als u jeuk aan de anus of genitaliën heeft.
Als u de crème gebruikt in de buurt van slijmvliezen.
Cortisone-derivaten kunnen de wondheling vertragen.
Fucicort moet met voorzichtigheid worden gebruikt op grote oppervlakken, in het
gezicht en in huidplooien.
Behandeling met geneesmiddelen die u moet slikken of die via een infuus worden
toegediend is noodzakelijk als de bacteriële infectie hardnekkig is.
Verdunning van de huid kan zich voordoen in het gezicht en in mindere mate op
andere delen van het lichaam na langdurige behandeling met krachtige plaatselijke steroïden.
1/4
Het optreden van bacteriële resistentie (ongevoeligheid voor een antibioticum) is
gerapporteerd bij het gebruik van fusidinezuur. Zoals bij alle antibiotica kan langdurig of
herhaald gebruik het risico op het ontwikkelen van resistentie voor het antibioticum vergroten.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Fucicort crème nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan?
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift
voor nodig heeft.
Voor Fucicort Crème zijn er geen interacties met andere geneesmiddelen bekend.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing.
Zwangerschap en borstvoeding
De veiligheid van het gebruik van Fucicort Crème gedurende de zwangerschap bij de mens is niet
vastgesteld. Dierstudies hebben geen schadelijke effecten voor de foetus laten zien door
fusidinezuur, maar studies met corticosteroïden resulteerden wel in schadelijke effecten. Het
mogelijke risico voor de mens is onbekend. Fucicort moet niet gebruikt worden tijdens de
zwangerschap, tenzij het echt noodzakelijk is.
Fucicort kan worden gebruikt tijdens de borstvoeding. Fucicort moet niet worden gebruikt op de
borsten door borstvoedende vrouwen.
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Fucicort Crème heeft geen of verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en het gebruik van
machines.
Stoffen in Fucicort waarmee u rekening moet houden
Fucicort crème bevat cetostearylalcohol, dat plaatselijke huidreacties kan veroorzaken en
chlorocresol, dat een allergische reactie kan geven.
3. HOE GEBRUIKT U FUCICORT?
Gebruik Fucicort altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering is de volgende: 1 à 2 toedieningen per dag, aangebracht met of zonder
verband.
Heeft u te veel van Fucicort gebruikt?
Wanneer u te veel van Fucicort Crème heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact
op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245 245).
Tot op heden werden geen gevallen van overdosering beschreven. In geval van te veelvuldige of te
overvloedige toepassingen kunnen algemene effecten optreden.
Bent u vergeten Fucicort te gebruiken?
Bij de eerstvolgende gelegenheid moet u dan de gebruikelijke hoeveelheid Fucicort Crème opbrengen.
U moet dan niet een dubbele hoeveelheid crème gaan opbrengen.
Als u stopt met het gebruik van Fucicort
Na het stoppen van de behandeling is het mogelijk dat de huidaandoening terugkomt.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw
arts of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan Fucicort Crème bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
2/4
Bijwerkingen kunnen:
Zeer vaak
voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten)
Vaak
voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar minder dan 1 op de 10 patiënten)
Soms
voorkomen (bij meer dan 1 op de 1.000, maar minder dan 1 op de 100
patiënten)
Zelden
voorkomen (bij meer dan 1 op de 10.000, maar minder dan 1 op de 1.000
patiënten)
Zeer zelden
voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten)
De meest voorkomende bijwerkingen zijn diverse voorbijgaande symptomen van irritatie op de
toedieningsplaats. Overgevoeligheidsreacties werden gemeld.
De bijwerkingen worden naar orgaansysteem gerangschikt. Per orgaansysteem worden de
bijwerkingen naar aflopende frequentie gerangschikt.
Immuunsysteemaandoeningen
Zeer zelden:
allergische reactie
Huid- en onderhuidaandoeningen
Soms:
Verergering van eczeem
Netelroos (urticaria)
Ontstekingsreactie van de huid (contact dermatitis)
Droge huid
Uitslag
Huidirritatie
Branderig gevoel van de huid
Prikkelend gevoel van de huid
Jeuk
Roodheid van de huid (erytheem)
Zeer zelden:
Dunner worden van de huid (huidatrofie)
Zichtbare bloedvatverwijdingen
Bijwerkingen geobserveerd voor corticosteroïden (zoals betamethason) zijn onder meer:
Verdunning van de huid (huidatrofie), rode of blauwe plekken ten gevolge van plaatselijke
bloedvatverwijdingen en strepen op de huid (striae), vooral na langdurige toepassing, ontsteking
van de haarzakjes, abnormaal sterke haargroei huidontsteking rond de mond (periorale
dermatitis), allergische huidontsteking, huidverbleking, verhoogde oogdruk (glaucoom) en
algemene effecten.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U FUCICORT?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren beneden 30°C.
Gebruik Fucicort niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de tube
achter ‘EX’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum. De tube moet 3 maanden na de eerste opening worden weggegooid.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.
3/4
6. AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Fucicort?
De werkzame stoffen in Fucicort zijn:
Fusidinezuur hemihydraat, overeenkomend met anhydrisch fusidinezuur 20 mg/g
Betamethason valeraat, overeenkomend met betamethason 1 mg/g
De andere stoffen in Fucicort zijn:
Macrogolcetostearylether - cetostearyl alcohol - chlorocresol – natrium diwaterstoffosfaat –
vloeibare paraffine - witte vaseline – natriumhydroxide – all-rac-alpha-tocopherol - gezuiverd
water
Hoe ziet Fucicort Crème eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Witte tot geelwitte crème in tubes van 15 g, 30 g en 60 g.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Vergunninghouder:
LEO Pharma N.V./S.A.
Duwijckstraat 17
B-2500 LIER
Tel.: 03/740 78 68
Fabrikant:
LEO laboratories Ltd
285 Cashel Road
Dublin 12
Ierland
Nummer van de vergunning voor het in handel brengen:
BE149755
Op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is goedgekeurd in:
01/2015
4/4
Fusidinezuur
Betamethason
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt Fucicort gebruikt?
2. Wanneer mag u Fucicort niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Fucicort?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Fucicort?
6. Aanvullende informatie
1. WAARVOOR WORDT FUCICORT GEBRUIKT?
Fucicort is een crème met een antibioticum (fusidinezuur) en een ontstekingsremmende substantie
(corticosteroïd) afgeleid van cortisone (betamethason). Fucicort is aangewezen bij bepaalde
huidaandoeningen, waarbij ook infectie door bacteriën optreedt.
2. WANNEER MAG U FUCICORT NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA VOORZICHTIG ZIJN?
Wanneer mag u Fucicort niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen die in het geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u
vinden onder punt 6.
- Als u een huidaandoening heeft die veroorzaakt werd door virussen (zoals herpes simplex,
varicella, zona), schimmels, tuberculose of syfilis.
· Als u etterende bacteriële infecties heeft.
· Bij gewone of roodkleurige acne.
· Bij een huidontsteking rond de mond.
· Op wonden.
· Bij een dunner wordende huid (huidatrofie).
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Fucicort?
- Als u de crème langdurig gebruikt. Een ononderbroken en continue behandeling dient
vermeden te worden, vooral bij babies en kinderen. Wanneer corticosteroïden op grote
beschadigde huidoppervlakken, onder afsluitend verband, op slijmvliezen of in huidplooien wordt
toegepast, kunnen algemene bijwerkingen optreden.
- Als u de crème in de buurt van de ogen gebruikt. Wanneer Fucicort Crème in de ogen komt,
kan staar (glaucoom) optreden. Vermijd contact met ogen.
- Indien er geen verbetering of een verslechtering zou intreden. In dit geval moet u uw arts
raadplegen.
- Het gebruik van Fucicort Crème dient beperkt te blijven tot 2 weken omdat
steroïden zoals betamethason infecties of overgevoeligheidsreacties kunnen maskeren.
- Als u jeuk aan de anus of genitaliën heeft.
- Als u de crème gebruikt in de buurt van slijmvliezen.
- Cortisone-derivaten kunnen de wondheling vertragen.
- Fucicort moet met voorzichtigheid worden gebruikt op grote oppervlakken, in het
gezicht en in huidplooien.
- Behandeling met geneesmiddelen die u moet slikken of die via een infuus worden
toegediend is noodzakelijk als de bacteriële infectie hardnekkig is.
- Verdunning van de huid kan zich voordoen in het gezicht en in mindere mate op
andere delen van het lichaam na langdurige behandeling met krachtige plaatselijke steroïden.
Het optreden van bacteriële resistentie (ongevoeligheid voor een antibioticum) is
gerapporteerd bij het gebruik van fusidinezuur. Zoals bij alle antibiotica kan langdurig of
herhaald gebruik het risico op het ontwikkelen van resistentie voor het antibioticum vergroten.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Fucicort crème nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan?
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift
voor nodig heeft.
Voor Fucicort Crème zijn er geen interacties met andere geneesmiddelen bekend.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing.
Zwangerschap en borstvoeding
De veiligheid van het gebruik van Fucicort Crème gedurende de zwangerschap bij de mens is niet
vastgesteld. Dierstudies hebben geen schadelijke effecten voor de foetus laten zien door
fusidinezuur, maar studies met corticosteroïden resulteerden wel in schadelijke effecten. Het
mogelijke risico voor de mens is onbekend. Fucicort moet niet gebruikt worden tijdens de
zwangerschap, tenzij het echt noodzakelijk is.
Fucicort kan worden gebruikt tijdens de borstvoeding. Fucicort moet niet worden gebruikt op de
borsten door borstvoedende vrouwen.
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Fucicort Crème heeft geen of verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en het gebruik van
machines.
Stoffen in Fucicort waarmee u rekening moet houden
Fucicort crème bevat cetostearylalcohol, dat plaatselijke huidreacties kan veroorzaken en
chlorocresol, dat een allergische reactie kan geven.
3. HOE GEBRUIKT U FUCICORT?
Gebruik Fucicort altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering is de volgende: 1 à 2 toedieningen per dag, aangebracht met of zonder
verband.
Heeft u te veel van Fucicort gebruikt?
Wanneer u te veel van Fucicort Crème heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact
op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245 245).
Tot op heden werden geen gevallen van overdosering beschreven. In geval van te veelvuldige of te
overvloedige toepassingen kunnen algemene effecten optreden.
Bent u vergeten Fucicort te gebruiken?
Bij de eerstvolgende gelegenheid moet u dan de gebruikelijke hoeveelheid Fucicort Crème opbrengen.
U moet dan niet een dubbele hoeveelheid crème gaan opbrengen.
Als u stopt met het gebruik van Fucicort
Na het stoppen van de behandeling is het mogelijk dat de huidaandoening terugkomt.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw
arts of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan Fucicort Crème bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
De meest voorkomende bijwerkingen zijn diverse voorbijgaande symptomen van irritatie op de
toedieningsplaats. Overgevoeligheidsreacties werden gemeld.
De bijwerkingen worden naar orgaansysteem gerangschikt. Per orgaansysteem worden de
bijwerkingen naar aflopende frequentie gerangschikt.
Immuunsysteemaandoeningen
Zeer zelden:
allergische reactie
Huid- en onderhuidaandoeningen
Soms:
Verergering van eczeem
Netelroos (urticaria)
Ontstekingsreactie van de huid (contact dermatitis)
Droge huid
Uitslag
Huidirritatie
Branderig gevoel van de huid
Prikkelend gevoel van de huid
Jeuk
Roodheid van de huid (erytheem)
Zeer zelden:
Dunner worden van de huid (huidatrofie)
Zichtbare bloedvatverwijdingen
Bijwerkingen geobserveerd voor corticosteroïden (zoals betamethason) zijn onder meer:
Verdunning van de huid (huidatrofie), rode of blauwe plekken ten gevolge van plaatselijke
bloedvatverwijdingen en strepen op de huid (striae), vooral na langdurige toepassing, ontsteking
van de haarzakjes, abnormaal sterke haargroei huidontsteking rond de mond (periorale
dermatitis), allergische huidontsteking, huidverbleking, verhoogde oogdruk (glaucoom) en
algemene effecten.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U FUCICORT?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren beneden 30°C.
Gebruik Fucicort niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de tube
achter `EX'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum. De tube moet 3 maanden na de eerste opening worden weggegooid.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.
Welke stoffen zitten er in Fucicort?
De werkzame stoffen in Fucicort zijn:
Fusidinezuur hemihydraat, overeenkomend met anhydrisch fusidinezuur 20 mg/g
Betamethason valeraat, overeenkomend met betamethason 1 mg/g
De andere stoffen in Fucicort zijn:
Macrogolcetostearylether - cetostearyl alcohol - chlorocresol ­ natrium diwaterstoffosfaat ­
vloeibare paraffine - witte vaseline ­ natriumhydroxide ­ all-rac-alpha-tocopherol - gezuiverd
water
Hoe ziet Fucicort Crème eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Witte tot geelwitte crème in tubes van 15 g, 30 g en 60 g.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Vergunninghouder:
LEO Pharma N.V./S.A.
Duwijckstraat 17
B-2500 LIER
Tel.: 03/740 78 68
Fabrikant:
LEO laboratories Ltd
285 Cashel Road
Dublin 12
Ierland
Nummer van de vergunning voor het in handel brengen:
BE149755
Op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is goedgekeurd in: 01/2015

Faites attention

  • N'utilisez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin
  • Ne faites confiance qu’aux notices accompagnant vos médicaments
  • N'utilisez pas de médicaments dont la de péremption est dépassée
  • Les notices sont fournies par l'AFMPS