Frontline combo spot-on clinic pack kat/chat/katze

Bijsluiter– NL Versie
FRONTLINE COMBO SPOT-ON CLINIC PACK KAT/ CHAT/KATZE
Doosje met 3 pipetten
Doosje met 6 pipetten
Doosje met 18 pipetten
Doosje met 30 pipetten
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN
DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND
BIJSLUITER
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Merial Belgium N.V.
Culliganlaan 1c
1831 Diegem
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Merial
4 chemin du Calquet
31300 Toulouse (Frankrijk)
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
FRONTLINE COMBO SPOT-ON CLINIC PACK KAT / CHAT / KATZE
Fipronilum 10% w/v – (S)-Methoprenum 12% w/v
3.
GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
Frontline Combo Spot-On Clinic Pack Kat / Chat / Katze, een helder amberkleurige oplossing,
bevat:
Fipronil
50,00 mg
(S)-Methopreen
60,00 mg
Butylhydroxyanisol (E320)
0,10 mg
Butylhydroxytolueen (E321)
0,05 mg
Excipiens q.s
4.
INDICATIES
0,5 ml
Voor katten:
- Tegen infestaties met vlooien, alleen of in combinatie met teken en/of bijtende luizen.
- Eliminatie van vlooien (Ctenocephalides spp.): De insecticide werkzaamheid tegen nieuwe
infestaties met volwassen vlooien houdt gedurende 4 weken aan. Preventie van de
vermenigvuldiging van vlooien door inhibitie van de ontwikkeling van eieren (ovicide
werking), van larven en poppen (larvicide werking) afkomstig van eieren die werden
gelegd door volwassen vlooien gedurende 6 weken na toediening.
- Eliminatie van teken (Ixodes
ricinus, Dermacentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus):
Het product heeft een persisterende acaricide werking tot 2 weken tegen teken (gebaseerd
op experimentele gegevens).
- Eliminatie van bijtende luizen (Felicola
subrostratus).
Bijsluiter– NL Versie
FRONTLINE COMBO SPOT-ON CLINIC PACK KAT/ CHAT/KATZE
Het product kan gebruikt worden als onderdeel van een programma ter bestrijding van door
vlooien veroorzaakte allergische dermatitis (FAD).
Voor fretten:
- Tegen infestaties met vlooien, alleen of in combinatie met teken.
- Eliminatie van vlooien (Ctenocephalides spp.). De insecticide werkzaamheid tegen nieuwe
infestaties met volwassen vlooien houdt gedurende 4 weken aan. Preventie van de
vermenigvuldiging van vlooien door inhibitie van de ontwikkeling van eieren (ovicide
werking), van larven en poppen (larvicide werking) afkomstig van eieren die werden
gelegd door volwassen vlooien.
- Eliminatie van teken (Ixodes
ricinus).
Het product heeft een persisterende acaricide
werking
gedurende
4 weken tegen teken (gebaseerd op experimentele gegevens).
5.
CONTRA-INDICATIES
In afwezigheid van beschikbare gegevens, het product niet toedienen aan kittens jonger dan 8
weken oud en/of aan kittens die minder dan 1 kg wegen. Het product niet toedienen aan
fretten jonger dan 6 maanden oud.
Niet gebruiken bij zieke (systemische ziekten, koorts) of herstellende dieren.
Niet gebruiken bij konijnen, aangezien bijwerkingen en zelfs sterfte kunnen voorkomen.
In afwezigheid van studies wordt het gebruik van dit product niet aanbevolen bij niet-
doeldiersoorten.
6.
BIJWERKINGEN
Niet overdoseren.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter
worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
Katten
Onder de zeer zeldzame vermoedelijke bijwerkingen werden voorbijgaande huidreacties op de
toedieningsplaats (schilfering, lokaal haarverlies, jeuk, roodheid) en algemene jeuk of
haarverlies gemeld na gebruik. Overmatig speekselen, omkeerbare neurologische symptomen
(overgevoeligheid, depressie, andere nerveuze symptomen) of braken werden ook opgemerkt
na gebruik.
Indien het product opgelikt wordt, kan een korte periode van overmatig speekselen worden
opgemerkt, hoofdzakelijk te wijten aan het oplosmiddel.
7.
DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Katten
Fretten
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG
Toedieningsweg: uitwendig, voor lokale toepassing op de huid.
Dosering voor een kat: één pipet van 0,5 ml. In afwezigheid van veiligheidsstudies is het
minimale behandelingsinterval 4 weken.
Eén pipet van 0,5 ml per fret. Het minimale behandelingsinterval is 4 weken.
Bijsluiter– NL Versie
FRONTLINE COMBO SPOT-ON CLINIC PACK KAT/ CHAT/KATZE
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Methode van toediening: zie buitenverpakking.
10.
WACHTTIJD
Niet van toepassing.
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Niet bewaren boven 30°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Niet gebruiken na de vervaldatum vermeld op de verpakking na EXP.
12.
SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Voorzorgsmaatregelen
Het is belangrijk ervoor te zorgen dat het product op een plaats wordt toegediend waar het niet
opgelikt kan worden en ervoor te zorgen dat dieren elkaar niet likken na de behandeling.
Er zijn geen gegevens beschikbaar die het effect bestuderen van baden of wassen op de
werkzaamheid van het product bij katten and fretten. Echter, gebaseerd op informatie
beschikbaar bij honden die werden gewassen met een shampoo vanaf 2 dagen na behandeling,
wordt aanbevolen om dieren niet te baden binnen 2 dagen na toediening van het product.
Vermijd contact met de ogen van het dier.
Er kan een aanhechting voorkomen van een enkele teek. Hierdoor kan de overdracht van
infectieuze ziekten onder ongunstige omstandigheden niet volledig uitgesloten worden.
Vlooien van huisdieren infesteren vaak de mand van het dier, inclusief eventuele inhoud, en
de gewoonlijke rustplaatsen zoals tapijten en gestoffeerd meubilair. Bij massale infestaties en
bij aanvang van de behandeling, moeten deze ook behandeld worden, met een geschikt
insecticide en regelmatig worden gestofzuigd.
De potentiele toxiciteit van dit product bij kittens, jonger dan 8 weken, die in contact komen
met een behandeld moederdier is niet gedocumenteerd. Speciale aandacht dient te worden
gegeven in dit geval.
Overdosering
Het risico van optreden van ongewenste effecten (zie rubriek Bijwerkingen) kan toenemen
wanneer overgedoseerd wordt.
Katten
Er werden geen ongewenste effecten waargenomen in de veiligheidsstudies bij doeldieren na
een maandelijkse behandeling van katten en kitten ouder dan 8 weken en die ongeveer 1 kg
wogen met het 5-voudige van de aanbevolen dosering gedurende 6 opeenvolgende maanden.
Jeuk kan optreden na behandeling.
Bij toediening van een overdosis van het product zullen de haren op de behandelingsplaats er
plakkerig uitzien. Indien dit mocht optreden, zal dit echter binnen 24 uur na toediening
verdwijnen.
Fretten
Bij fretten van 6 maanden en ouder, die 4 keer om de 2 weken behandeld werden met 5 keer
de aanbevolen dosering, werd bij sommige dieren gewichtsverlies vastgesteld.
Waarschuwingen voor de toediener
Bijsluiter– NL Versie
FRONTLINE COMBO SPOT-ON CLINIC PACK KAT/ CHAT/KATZE
Dit product kan irritatie van de slijmvliezen, huid en ogen veroorzaken, daarom moet contact
van het product met de mond, huid en ogen vermeden worden.
Dieren en toedieners met een bekende overgevoeligheid voor insecticiden of alcohol moeten
contact met het product vermijden. Vermijd contact van de inhoud van de pipet met de
vingers. Indien dit optreedt, de handen wassen met zeep en water.
Na accidentele blootstelling moet het oog zorgvuldig met zuiver water worden gespoeld.
Handen wassen na gebruik.
Behandelde dieren mogen niet aangeraakt worden tot de toedieningsplaats droog is, en
kinderen mogen niet met de behandelde dieren spelen totdat de toedieningsplaats droog is.
Daarom wordt het aanbevolen om dieren niet tijdens de dag te behandelen, maar in de vroege
avond en om recent behandelde dieren niet te laten slapen bij de eigenaren, en in het bijzonder
bij kinderen.
Tijdens de toepassing niet roken, drinken of eten.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN
VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE
RESTANTEN HIERVAN
Fipronil en (S)-methopreen kunnen een nadelig effect hebben op organismen die in het water
leven. Verontreinig geen vijvers, waterlopen of sloten met het product of lege pipetten.
Geneesmiddelen mogen niet worden verwijderd via afvalwater of huishoudelijk afval.
Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen
dienen tevens ter bescherming van het milieu.
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
Juli 2013
15.
OVERIGE INFORMATIE
Gebruik tijdens dracht en lactatie
Het geneesmiddel bij de kat mag toegediend worden tijdens de dracht. Voor behandeling
tijdens de lactatieperiode zie sectie ‘Voorzorgsmaatregelen’.
Een behandeling bij de fret mag enkel overeenkomstig de baten/risicobeoordeling van de
behandelend dierenarts.
Farmacodynamische eigenschappen
Fipronil doodt vlooien binnen 24 uur, teken en luizen binnen 48 uur na blootstelling.
Wijze van aflevering
Op diergeneeskundig voorschrift.
BE-V429642
Blisterkaart met 1 pipet van 0,5 ml
Doosje met 1 blisterkaart met 3 pipetten van 0,5 ml
Doosje met 2 blisterkaarten met elk 3 pipetten van 0,5 ml
Doosje met 6 blisterkaarten met elk 3 pipetten van 0,5 ml
Doosje met 10 blisterkaarten met elk 3 pipetten van 0,5 ml
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel gebracht worden.
Bijsluiter– NL Versie
FRONTLINE COMBO SPOT-ON CLINIC PACK KAT/ CHAT/KATZE
BIJSLUITER
Blisterkaart met 1 pipet
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN
DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Merial Belgium N.V.
Culliganlaan 1c
1831 Diegem
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Merial
4 chemin du Calquet
31300 Toulouse (Frankrijk)
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
FRONTLINE COMBO SPOT-ON CLINIC PACK KAT / CHAT / KATZE
Fipronilum 10% w/v – (S)-Methoprenum 12% w/v
3.
GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
Frontline Combo Spot-On Clinic Pack Kat / Chat / Katze, een helder amberkleurige oplossing,
bevat:
Fipronil
50,00 mg
(S)-Methopreen
60,00 mg
Butylhydroxyanisol (E320)
0,10 mg
Butylhydroxytolueen (E321)
0,05 mg
Excipiens q.s
4.
INDICATIES
0,5 ml
Voor katten:
- Tegen infestaties met vlooien, alleen of in combinatie met teken en/of bijtende luizen.
- Eliminatie van vlooien (Ctenocephalides spp.): De insecticide werkzaamheid tegen nieuwe
infestaties met volwassen vlooien houdt gedurende 4 weken aan. Preventie van de
vermenigvuldiging van vlooien door inhibitie van de ontwikkeling van eieren (ovicide
werking), van larven en poppen (larvicide werking) afkomstig van eieren die werden
gelegd door volwassen vlooien gedurende 6 weken na toediening.
- Eliminatie van teken (Ixodes
ricinus, Dermacentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus):
Het product heeft een persisterende acaricide werking tot 2 weken tegen teken (gebaseerd
op experimentele gegevens).
- Eliminatie van bijtende luizen (Felicola
subrostratus).
Het product kan gebruikt worden als onderdeel van een programma ter bestrijding van door
vlooien veroorzaakte allergische dermatitis (FAD).
Bijsluiter– NL Versie
FRONTLINE COMBO SPOT-ON CLINIC PACK KAT/ CHAT/KATZE
Voor fretten:
- Tegen infestaties met vlooien, alleen of in combinatie met teken.
- Eliminatie van vlooien (Ctenocephalides spp.). De insecticide werkzaamheid tegen nieuwe
infestaties met volwassen vlooien houdt gedurende 4 weken aan. Preventie van de
vermenigvuldiging van vlooien door inhibitie van de ontwikkeling van eieren (ovicide
werking), van larven en poppen (larvicide werking) afkomstig van eieren die werden
gelegd door volwassen vlooien.
- Eliminatie van teken (Ixodes
ricinus).
Het product heeft een persisterende acaricide
werking
gedurende
4 weken tegen teken (gebaseerd op experimentele gegevens).
5.
CONTRA-INDICATIES
In afwezigheid van beschikbare gegevens, het product niet toedienen aan kittens jonger dan 8
weken oud en/of aan kittens die minder dan 1 kg wegen. Het product niet toedienen aan
fretten jonger dan 6 maanden oud.
Niet gebruiken bij zieke (systemische ziekten, koorts) of herstellende dieren.
Niet gebruiken bij konijnen, aangezien bijwerkingen en zelfs sterfte kunnen voorkomen.
In afwezigheid van studies wordt het gebruik van dit product niet aanbevolen bij niet-
doeldiersoorten.
In afwezigheid van veiligheidsstudies is het minimale behandelingsinterval 4 weken bij katten
en fretten.
6.
BIJWERKINGEN
Niet overdoseren.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter
worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
Katten
Onder de zeer zeldzame vermoedelijke bijwerkingen werden voorbijgaande huidreacties op de
toedieningsplaats (schilfering, lokaal haarverlies, jeuk, roodheid) en algemene jeuk of
haarverlies gemeld na gebruik. Overmatig speekselen, omkeerbare neurologische symptomen
(overgevoeligheid, depressie, andere nerveuze symptomen) of braken werden ook opgemerkt
na gebruik.
Indien het product opgelikt wordt, kan een korte periode van overmatig speekselen worden
opgemerkt, hoofdzakelijk te wijten aan het oplosmiddel.
7.
DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Katten
Fretten
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT , WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG(EN)
Toedieningsweg: uitwendig, voor lokale toepassing op de huid.
Dosering:
Eén pipet van 0,5 ml per kat overeenkomend met de minimaal aanbevolen dosis van 5 mg
fipronil per kg en 6 mg (S)-methopreen per kg.
Bijsluiter– NL Versie
FRONTLINE COMBO SPOT-ON CLINIC PACK KAT/ CHAT/KATZE
Eén pipet van 0,5 ml per fret, overeenkomend met een dosis van 50 mg fipronil en 60 mg (S)-
methopreen per fret, voor lokale toepassing op de huid.
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Methode van toediening:
Houd de pipet rechtop. Tik tegen het smalle deel van de pipet om ervoor te zorgen dat de
inhoud in het onderste deel van de pipet blijft. Breek het topje van de pipet af. De haren
dienen aan de basis van de nek voor de schouderbladen opzij te worden geduwd tot de huid
zichtbaar is. Plaats de top van de pipet op de huid en druk er een aantal keren op om de inhoud
volledig en direct op de huid op één plaats aan te brengen.
10.
WACHTTIJD
Niet van toepassing.
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Niet bewaren boven 30°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Niet gebruiken na de vervaldatum vermeld op de verpakking na EXP.
12.
SPECIALE WAARSCHUWING(EN)
Voorzorgsmaatregelen
Het is belangrijk ervoor te zorgen dat het product op een plaats wordt toegediend waar het niet
opgelikt kan worden en ervoor te zorgen dat dieren elkaar niet likken na de behandeling.
Er zijn geen gegevens beschikbaar die het effect bestuderen van baden of wassen op de
werkzaamheid van het product bij katten and fretten. Echter, gebaseerd op informatie
beschikbaar bij honden die werden gewassen met een shampoo vanaf 2 dagen na behandeling,
wordt aanbevolen om dieren niet te baden binnen 2 dagen na toediening van het product.
Vermijd contact met de ogen van het dier.
Er kan een aanhechting voorkomen van een enkele teek. Hierdoor kan de overdracht van
infectieuze ziekten onder ongunstige omstandigheden niet volledig uitgesloten worden.
Vlooien van huisdieren infesteren vaak de mand van het dier, inclusief eventuele inhoud, en
de gewoonlijke rustplaatsen zoals tapijten en gestoffeerd meubilair. Bij massale infestaties en
bij aanvang van de behandeling, moeten deze ook behandeld worden, met een geschikt
insecticide en regelmatig worden gestofzuigd.
De potentiele toxiciteit van dit product bij kittens, jonger dan 8 weken, die in contact komen
met een behandeld moederdier is niet gedocumenteerd. Speciale aandacht dient te worden
gegeven in dit geval.
Overdosering
Het risico van optreden van ongewenste effecten (zie rubriek Bijwerkingen) kan echter stijgen
wanneer overgedoseerd wordt.
Katten
Er werden geen ongewenste effecten waargenomen in de veiligheidsstudies bij doeldieren na
een maandelijkse behandeling van katten en kitten ouder dan 8 weken en die ongeveer 1 kg
wogen met het 5-voudige van de aanbevolen dosering gedurende 6 opeenvolgende maanden.
Jeuk kan optreden na behandeling.
Bijsluiter– NL Versie
FRONTLINE COMBO SPOT-ON CLINIC PACK KAT/ CHAT/KATZE
Bij toediening van een overdosis van het product zullen de haren op de behandelingsplaats er
plakkerig uitzien. Indien dit mocht optreden, zal dit echter binnen 24 uur na toediening
verdwijnen.
Fretten
Bij fretten van 6 maanden en ouder, die 4 keer om de 2 weken behandeld werden met 5 keer
de aanbevolen dosering, werd bij sommige dieren gewichtsverlies vastgesteld.
Waarschuwingen voor de toediener
Dit product kan irritatie van de slijmvliezen, huid en ogen veroorzaken, daarom moet contact
van het product met de mond, huid en ogen vermeden worden.
Dieren en toedieners met een bekende overgevoeligheid voor insecticiden of alcohol moeten
contact met het product vermijden. Vermijd contact van de inhoud van de pipet met de
vingers. Indien dit optreedt, de handen wassen met zeep en water.
Na accidentele blootstelling moet het oog zorgvuldig met zuiver water worden gespoeld.
Handen wassen na gebruik.
Behandelde dieren mogen niet aangeraakt worden tot de toedieningsplaats droog is, en
kinderen mogen niet met de behandelde dieren spelen totdat de toedieningsplaats droog is.
Daarom wordt het aanbevolen om dieren niet tijdens de dag te behandelen, maar in de vroege
avond en om recent behandelde dieren niet te laten slapen bij de eigenaren, en in het bijzonder
bij kinderen.
Tijdens de toepassing niet roken, drinken of eten.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN
VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE
RESTANTEN HIERVAN
Fipronil en (S)-methopreen kunnen een nadelig effect hebben op organismen die in het water
leven. Verontreinig geen vijvers, waterlopen of sloten met het product of lege pipetten.
Geneesmiddelen mogen niet worden verwijderd via afvalwater of huishoudelijk afval.
Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen
dienen tevens ter bescherming van het milieu.
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
Juli 2013
15.
OVERIGE INFORMATIE
Gebruik tijdens dracht en lactatie
Het geneesmiddel bij de kat mag toegediend worden tijdens de dracht.
Voor behandeling tijdens
de
lactatieperiode
zie sectie ‘
Voorzorgsmaatregelen’
.
Een behandeling bij de fret mag enkel overeenkomstig de baten/risicobeoordeling van de
behandelend dierenarts.
Farmacodynamische eigenschappen
Fipronil doodt vlooien binnen 24 uur, teken en luizen binnen 48 uur na blootstelling.
Wijze van aflevering
Op diergeneeskundig voorschrift.
Bijsluiter– NL Versie
FRONTLINE COMBO SPOT-ON CLINIC PACK KAT/ CHAT/KATZE
BE-V429642
Blisterkaart met 1 pipet van 0,5 ml
Doosje met 1 blisterkaart met 3 pipetten van 0,5 ml
Doosje met 2 blisterkaarten met elk 3 pipetten van 0,5 ml
Doosje met 6 blisterkaarten met elk 3 pipetten van 0,5 ml
Doosje met 10 blisterkaarten met elk 3 pipetten van 0,5 ml
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel gebracht worden.
FRONTLINE COMBO SPOT-ON CLINIC PACK KAT/ CHAT/KATZE
BIJSLUITER
Doosje met 3 pipetten
Doosje met 6 pipetten
Doosje met 18 pipetten
Doosje met 30 pipetten
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN
DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Merial Belgium N.V.
Culliganlaan 1c
1831 Diegem
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Merial
4 chemin du Calquet
31300 Toulouse (Frankrijk)
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
FRONTLINE COMBO SPOT-ON CLINIC PACK KAT / CHAT / KATZE
Fipronilum 10% w/v ­ (S)-Methoprenum 12% w/v
3.
GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
Frontline Combo Spot-On Clinic Pack Kat / Chat / Katze, een helder amberkleurige oplossing,
bevat:
Fipronil
50,00 mg
(S)-Methopreen
60,00 mg
Butylhydroxyanisol (E320)
0,10 mg
Butylhydroxytolueen (E321)
0,05 mg
Excipiens q.s
0,5 ml
4.
INDICATIES
Voor katten:
- Tegen infestaties met vlooien, alleen of in combinatie met teken en/of bijtende luizen.
- Eliminatie van vlooien (Ctenocephalides spp.): De insecticide werkzaamheid tegen nieuwe
infestaties met volwassen vlooien houdt gedurende 4 weken aan. Preventie van de
vermenigvuldiging van vlooien door inhibitie van de ontwikkeling van eieren (ovicide
werking), van larven en poppen (larvicide werking) afkomstig van eieren die werden
gelegd door volwassen vlooien gedurende 6 weken na toediening.
- Eliminatie van teken (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus):
Het product heeft een persisterende acaricide werking tot 2 weken tegen teken (gebaseerd
op experimentele gegevens).
FRONTLINE COMBO SPOT-ON CLINIC PACK KAT/ CHAT/KATZE
Het product kan gebruikt worden als onderdeel van een programma ter bestrijding van door
vlooien veroorzaakte allergische dermatitis (FAD).
Voor fretten:
- Tegen infestaties met vlooien, alleen of in combinatie met teken.
- Eliminatie van vlooien (Ctenocephalides spp.). De insecticide werkzaamheid tegen nieuwe
infestaties met volwassen vlooien houdt gedurende 4 weken aan. Preventie van de
vermenigvuldiging van vlooien door inhibitie van de ontwikkeling van eieren (ovicide
werking), van larven en poppen (larvicide werking) afkomstig van eieren die werden
gelegd door volwassen vlooien.
- Eliminatie van teken (Ixodes ricinus). Het product heeft een persisterende acaricide
werking gedurende 4 weken tegen teken (gebaseerd op experimentele gegevens).
5.
CONTRA-INDICATIES
In afwezigheid van beschikbare gegevens, het product niet toedienen aan kittens jonger dan 8
weken oud en/of aan kittens die minder dan 1 kg wegen. Het product niet toedienen aan
fretten jonger dan 6 maanden oud.
Niet gebruiken bij zieke (systemische ziekten, koorts) of herstellende dieren.
Niet gebruiken bij konijnen, aangezien bijwerkingen en zelfs sterfte kunnen voorkomen.
In afwezigheid van studies wordt het gebruik van dit product niet aanbevolen bij niet-
doeldiersoorten.
6.
BIJWERKINGEN
Niet overdoseren.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter
worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
Katten
Onder de zeer zeldzame vermoedelijke bijwerkingen werden voorbijgaande huidreacties op de
toedieningsplaats (schilfering, lokaal haarverlies, jeuk, roodheid) en algemene jeuk of
haarverlies gemeld na gebruik. Overmatig speekselen, omkeerbare neurologische symptomen
(overgevoeligheid, depressie, andere nerveuze symptomen) of braken werden ook opgemerkt
na gebruik.
Indien het product opgelikt wordt, kan een korte periode van overmatig speekselen worden
opgemerkt, hoofdzakelijk te wijten aan het oplosmiddel.
7.
DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Katten
Fretten
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG

Toedieningsweg: uitwendig, voor lokale toepassing op de huid.
Dosering voor een kat: één pipet van 0,5 ml. In afwezigheid van veiligheidsstudies is het
minimale behandelingsinterval 4 weken.
FRONTLINE COMBO SPOT-ON CLINIC PACK KAT/ CHAT/KATZE
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Methode van toediening: zie buitenverpakking.
10.
WACHTTIJD
Niet van toepassing.
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Niet bewaren boven 30°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Niet gebruiken na de vervaldatum vermeld op de verpakking na EXP.
12.
SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Voorzorgsmaatregelen
Het is belangrijk ervoor te zorgen dat het product op een plaats wordt toegediend waar het niet
opgelikt kan worden en ervoor te zorgen dat dieren elkaar niet likken na de behandeling.
Er zijn geen gegevens beschikbaar die het effect bestuderen van baden of wassen op de
werkzaamheid van het product bij katten and fretten. Echter, gebaseerd op informatie
beschikbaar bij honden die werden gewassen met een shampoo vanaf 2 dagen na behandeling,
wordt aanbevolen om dieren niet te baden binnen 2 dagen na toediening van het product.
Vermijd contact met de ogen van het dier.
Er kan een aanhechting voorkomen van een enkele teek. Hierdoor kan de overdracht van
infectieuze ziekten onder ongunstige omstandigheden niet volledig uitgesloten worden.
Vlooien van huisdieren infesteren vaak de mand van het dier, inclusief eventuele inhoud, en
de gewoonlijke rustplaatsen zoals tapijten en gestoffeerd meubilair. Bij massale infestaties en
bij aanvang van de behandeling, moeten deze ook behandeld worden, met een geschikt
insecticide en regelmatig worden gestofzuigd.
De potentiele toxiciteit van dit product bij kittens, jonger dan 8 weken, die in contact komen
met een behandeld moederdier is niet gedocumenteerd. Speciale aandacht dient te worden
gegeven in dit geval.
Overdosering
Het risico van optreden van ongewenste effecten (zie rubriek Bijwerkingen) kan toenemen
wanneer overgedoseerd wordt.
Katten
Er werden geen ongewenste effecten waargenomen in de veiligheidsstudies bij doeldieren na
een maandelijkse behandeling van katten en kitten ouder dan 8 weken en die ongeveer 1 kg
wogen met het 5-voudige van de aanbevolen dosering gedurende 6 opeenvolgende maanden.
Jeuk kan optreden na behandeling.
Bij toediening van een overdosis van het product zullen de haren op de behandelingsplaats er
plakkerig uitzien. Indien dit mocht optreden, zal dit echter binnen 24 uur na toediening
verdwijnen.
Fretten
Bij fretten van 6 maanden en ouder, die 4 keer om de 2 weken behandeld werden met 5 keer
de aanbevolen dosering, werd bij sommige dieren gewichtsverlies vastgesteld.
FRONTLINE COMBO SPOT-ON CLINIC PACK KAT/ CHAT/KATZE
Dit product kan irritatie van de slijmvliezen, huid en ogen veroorzaken, daarom moet contact
van het product met de mond, huid en ogen vermeden worden.
Dieren en toedieners met een bekende overgevoeligheid voor insecticiden of alcohol moeten
contact met het product vermijden. Vermijd contact van de inhoud van de pipet met de
vingers. Indien dit optreedt, de handen wassen met zeep en water.
Na accidentele blootstelling moet het oog zorgvuldig met zuiver water worden gespoeld.
Handen wassen na gebruik.
Behandelde dieren mogen niet aangeraakt worden tot de toedieningsplaats droog is, en
kinderen mogen niet met de behandelde dieren spelen totdat de toedieningsplaats droog is.
Daarom wordt het aanbevolen om dieren niet tijdens de dag te behandelen, maar in de vroege
avond en om recent behandelde dieren niet te laten slapen bij de eigenaren, en in het bijzonder
bij kinderen.
Tijdens de toepassing niet roken, drinken of eten.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN
VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE
RESTANTEN HIERVAN

Fipronil en (S)-methopreen kunnen een nadelig effect hebben op organismen die in het water
leven. Verontreinig geen vijvers, waterlopen of sloten met het product of lege pipetten.
Geneesmiddelen mogen niet worden verwijderd via afvalwater of huishoudelijk afval.
Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen
dienen tevens ter bescherming van het milieu.
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
Juli 2013
15.
OVERIGE INFORMATIE
Gebruik tijdens dracht en lactatie
Het geneesmiddel bij de kat mag toegediend worden tijdens de dracht. Voor behandeling
tijdens de lactatieperiode zie sectie
`Voorzorgsmaatregelen'.
Een behandeling bij de fret mag enkel overeenkomstig de baten/risicobeoordeling van de
behandelend dierenarts.
Farmacodynamische eigenschappen
Fipronil doodt vlooien binnen 24 uur, teken en luizen binnen 48 uur na blootstelling.
Wijze van aflevering
Op diergeneeskundig voorschrift.
BE-V429642
Blisterkaart met 1 pipet van 0,5 ml
Doosje met 1 blisterkaart met 3 pipetten van 0,5 ml
Doosje met 2 blisterkaarten met elk 3 pipetten van 0,5 ml
Doosje met 6 blisterkaarten met elk 3 pipetten van 0,5 ml
Doosje met 10 blisterkaarten met elk 3 pipetten van 0,5 ml
FRONTLINE COMBO SPOT-ON CLINIC PACK KAT/ CHAT/KATZE
BIJSLUITER
Blisterkaart met 1 pipet
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN
DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Merial Belgium N.V.
Culliganlaan 1c
1831 Diegem
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Merial
4 chemin du Calquet
31300 Toulouse (Frankrijk)
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
FRONTLINE COMBO SPOT-ON CLINIC PACK KAT / CHAT / KATZE
Fipronilum 10% w/v ­ (S)-Methoprenum 12% w/v
3.
GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
Frontline Combo Spot-On Clinic Pack Kat / Chat / Katze, een helder amberkleurige oplossing,
bevat:
Fipronil
50,00 mg
(S)-Methopreen
60,00 mg
Butylhydroxyanisol (E320)
0,10 mg
Butylhydroxytolueen (E321)
0,05 mg
Excipiens q.s
0,5 ml
4.
INDICATIES
Voor katten:
- Tegen infestaties met vlooien, alleen of in combinatie met teken en/of bijtende luizen.
- Eliminatie van vlooien (Ctenocephalides spp.): De insecticide werkzaamheid tegen nieuwe
infestaties met volwassen vlooien houdt gedurende 4 weken aan. Preventie van de
vermenigvuldiging van vlooien door inhibitie van de ontwikkeling van eieren (ovicide
werking), van larven en poppen (larvicide werking) afkomstig van eieren die werden
gelegd door volwassen vlooien gedurende 6 weken na toediening.
- Eliminatie van teken (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus):
Het product heeft een persisterende acaricide werking tot 2 weken tegen teken (gebaseerd
op experimentele gegevens).
- Eliminatie van bijtende luizen (Felicola subrostratus).
Het product kan gebruikt worden als onderdeel van een programma ter bestrijding van door
FRONTLINE COMBO SPOT-ON CLINIC PACK KAT/ CHAT/KATZE
Voor fretten:
- Tegen infestaties met vlooien, alleen of in combinatie met teken.
- Eliminatie van vlooien (Ctenocephalides spp.). De insecticide werkzaamheid tegen nieuwe
infestaties met volwassen vlooien houdt gedurende 4 weken aan. Preventie van de
vermenigvuldiging van vlooien door inhibitie van de ontwikkeling van eieren (ovicide
werking), van larven en poppen (larvicide werking) afkomstig van eieren die werden
gelegd door volwassen vlooien.
- Eliminatie van teken (Ixodes ricinus). Het product heeft een persisterende acaricide
werking gedurende 4 weken tegen teken (gebaseerd op experimentele gegevens).
5.
CONTRA-INDICATIES
In afwezigheid van beschikbare gegevens, het product niet toedienen aan kittens jonger dan 8
weken oud en/of aan kittens die minder dan 1 kg wegen. Het product niet toedienen aan
fretten jonger dan 6 maanden oud.
Niet gebruiken bij zieke (systemische ziekten, koorts) of herstellende dieren.
Niet gebruiken bij konijnen, aangezien bijwerkingen en zelfs sterfte kunnen voorkomen.
In afwezigheid van studies wordt het gebruik van dit product niet aanbevolen bij niet-
doeldiersoorten.
In afwezigheid van veiligheidsstudies is het minimale behandelingsinterval 4 weken bij katten
en fretten.
6.
BIJWERKINGEN
Niet overdoseren.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter
worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
Katten
Onder de zeer zeldzame vermoedelijke bijwerkingen werden voorbijgaande huidreacties op de
toedieningsplaats (schilfering, lokaal haarverlies, jeuk, roodheid) en algemene jeuk of
haarverlies gemeld na gebruik. Overmatig speekselen, omkeerbare neurologische symptomen
(overgevoeligheid, depressie, andere nerveuze symptomen) of braken werden ook opgemerkt
na gebruik.
Indien het product opgelikt wordt, kan een korte periode van overmatig speekselen worden
opgemerkt, hoofdzakelijk te wijten aan het oplosmiddel.
7.
DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Katten
Fretten
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT , WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG(EN)

Toedieningsweg: uitwendig, voor lokale toepassing op de huid.
Dosering:
Eén pipet van 0,5 ml per kat overeenkomend met de minimaal aanbevolen dosis van 5 mg
FRONTLINE COMBO SPOT-ON CLINIC PACK KAT/ CHAT/KATZE
Eén pipet van 0,5 ml per fret, overeenkomend met een dosis van 50 mg fipronil en 60 mg (S)-
methopreen per fret, voor lokale toepassing op de huid.
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Methode van toediening:
Houd de pipet rechtop. Tik tegen het smalle deel van de pipet om ervoor te zorgen dat de
inhoud in het onderste deel van de pipet blijft. Breek het topje van de pipet af. De haren
dienen aan de basis van de nek voor de schouderbladen opzij te worden geduwd tot de huid
zichtbaar is. Plaats de top van de pipet op de huid en druk er een aantal keren op om de inhoud
volledig en direct op de huid op één plaats aan te brengen.
10.
WACHTTIJD
Niet van toepassing.
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Niet bewaren boven 30°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Niet gebruiken na de vervaldatum vermeld op de verpakking na EXP.
12.
SPECIALE WAARSCHUWING(EN)
Voorzorgsmaatregelen
Het is belangrijk ervoor te zorgen dat het product op een plaats wordt toegediend waar het niet
opgelikt kan worden en ervoor te zorgen dat dieren elkaar niet likken na de behandeling.
Er zijn geen gegevens beschikbaar die het effect bestuderen van baden of wassen op de
werkzaamheid van het product bij katten and fretten. Echter, gebaseerd op informatie
beschikbaar bij honden die werden gewassen met een shampoo vanaf 2 dagen na behandeling,
wordt aanbevolen om dieren niet te baden binnen 2 dagen na toediening van het product.
Vermijd contact met de ogen van het dier.
Er kan een aanhechting voorkomen van een enkele teek. Hierdoor kan de overdracht van
infectieuze ziekten onder ongunstige omstandigheden niet volledig uitgesloten worden.
Vlooien van huisdieren infesteren vaak de mand van het dier, inclusief eventuele inhoud, en
de gewoonlijke rustplaatsen zoals tapijten en gestoffeerd meubilair. Bij massale infestaties en
bij aanvang van de behandeling, moeten deze ook behandeld worden, met een geschikt
insecticide en regelmatig worden gestofzuigd.
De potentiele toxiciteit van dit product bij kittens, jonger dan 8 weken, die in contact komen
met een behandeld moederdier is niet gedocumenteerd. Speciale aandacht dient te worden
gegeven in dit geval.
Overdosering
Het risico van optreden van ongewenste effecten (zie rubriek Bijwerkingen) kan echter stijgen
wanneer overgedoseerd wordt.
Katten
Er werden geen ongewenste effecten waargenomen in de veiligheidsstudies bij doeldieren na
een maandelijkse behandeling van katten en kitten ouder dan 8 weken en die ongeveer 1 kg
wogen met het 5-voudige van de aanbevolen dosering gedurende 6 opeenvolgende maanden.
FRONTLINE COMBO SPOT-ON CLINIC PACK KAT/ CHAT/KATZE
Bij toediening van een overdosis van het product zullen de haren op de behandelingsplaats er
plakkerig uitzien. Indien dit mocht optreden, zal dit echter binnen 24 uur na toediening
verdwijnen.
Fretten
Bij fretten van 6 maanden en ouder, die 4 keer om de 2 weken behandeld werden met 5 keer
de aanbevolen dosering, werd bij sommige dieren gewichtsverlies vastgesteld.
Waarschuwingen voor de toediener
Dit product kan irritatie van de slijmvliezen, huid en ogen veroorzaken, daarom moet contact
van het product met de mond, huid en ogen vermeden worden.
Dieren en toedieners met een bekende overgevoeligheid voor insecticiden of alcohol moeten
contact met het product vermijden. Vermijd contact van de inhoud van de pipet met de
vingers. Indien dit optreedt, de handen wassen met zeep en water.
Na accidentele blootstelling moet het oog zorgvuldig met zuiver water worden gespoeld.
Handen wassen na gebruik.
Behandelde dieren mogen niet aangeraakt worden tot de toedieningsplaats droog is, en
kinderen mogen niet met de behandelde dieren spelen totdat de toedieningsplaats droog is.
Daarom wordt het aanbevolen om dieren niet tijdens de dag te behandelen, maar in de vroege
avond en om recent behandelde dieren niet te laten slapen bij de eigenaren, en in het bijzonder
bij kinderen.
Tijdens de toepassing niet roken, drinken of eten.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN
VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE
RESTANTEN HIERVAN

Fipronil en (S)-methopreen kunnen een nadelig effect hebben op organismen die in het water
leven. Verontreinig geen vijvers, waterlopen of sloten met het product of lege pipetten.
Geneesmiddelen mogen niet worden verwijderd via afvalwater of huishoudelijk afval.
Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen
dienen tevens ter bescherming van het milieu.
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
Juli 2013
15.
OVERIGE INFORMATIE
Gebruik tijdens dracht en lactatie
Het geneesmiddel bij de kat mag toegediend worden tijdens de dracht. Voor behandeling tijdens
de lactatieperiode zie sectie `Voorzorgsmaatregelen'.
Een behandeling bij de fret mag enkel overeenkomstig de baten/risicobeoordeling van de
behandelend dierenarts.
Farmacodynamische eigenschappen
Fipronil doodt vlooien binnen 24 uur, teken en luizen binnen 48 uur na blootstelling.
FRONTLINE COMBO SPOT-ON CLINIC PACK KAT/ CHAT/KATZE
BE-V429642
Blisterkaart met 1 pipet van 0,5 ml
Doosje met 1 blisterkaart met 3 pipetten van 0,5 ml
Doosje met 2 blisterkaarten met elk 3 pipetten van 0,5 ml
Doosje met 6 blisterkaarten met elk 3 pipetten van 0,5 ml
Doosje met 10 blisterkaarten met elk 3 pipetten van 0,5 ml

Faites attention

  • N'utilisez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin
  • Ne faites confiance qu’aux notices accompagnant vos médicaments
  • N'utilisez pas de médicaments dont la de péremption est dépassée
  • Les notices sont fournies par l'AFMPS