Fraxodi 1 ml

Versie 30
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
FRAXODI 11.400 IE (anti-Xa)/0,6 ml - oplossing voor injectie
FRAXODI 15.200 IE (anti-Xa)/0,8 ml - oplossing voor injectie
FRAXODI 19.000 IE (anti-Xa)/1 ml - oplossing voor injectie
(Nadroparine calcium)
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt Fraxodi gebruikt?
2. Wanneer mag u Fraxodi niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Fraxodi?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Fraxodi?
6. Aanvullende informatie
1. WAARVOOR WORDT FRAXODI GEBRUIKT?
Fraxodi is een bloedverdunner. Fraxodi is een anticoagulant van de familie van de heparines met laag
moleculair gewicht. De werkzame stof in Fraxodi is nadroparine calcium.
Fraxodi wordt gebruikt voor de behandeling van bloedklonters gevormd in de diepe venen van het been,
of in één van de bloedvaten van de longen..
2. WANNEER MAG U FRAXODI NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG
MEE ZIJN?
Wanneer mag u Fraxodi NOOIT gebruiken?
- als u allergisch bent voor nadroparine of voor één van de andere stoffen die in Fraxodi zitten;
- als u reeds in het verleden een plotse daling van het aantal bloedplaatjes (bloedcellen die het bloed
helpen stollen) veroorzaakt door Fraxodi of andere bloedverdunners van dezelfde groep heeft gehad;
- als u aan een ziekte lijdt waarbij uw bloed minder goed stolt;
- als u aan een ziekte lijdt die zou kunnen leiden tot bloedingen zoals, bijvoorbeeld een maagzweer;
- als u een bacteriële infectie heeft aan het hart (bacteriële endocarditis);
- als u een herseninfarct heeft gehad als gevol van een bloeding in de hersenen;
- als u lijdt aan ernstige nierproblemen.
Als u met Fraxodi wordt behandeld, is plaatselijke verdoving door injectie van een verdovend middel in
de buurt van een zenuw of het ruggenmerg gecontra-indiceerd in het geval van een niet dringende
chirurgische ingreep.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Fraxodi?
1/6
Versie 30
Fraxodi kan een daling in het aantal bloedplaatjes veroorzaken, soms met ernstige gevolgen. Daarom
zullen tijdens de behandeling bloedafnames gebeuren om dit te controleren.
Omwille van de werking van Fraxodi is er een verhoogd risico op bloedingen. Dit risiko is verhoogd als
u:
-
lijdt aan een ernstige leverziekte;
-
nierproblemen heeft;
-
een hoge bloeddruk heeft;
-
eerder een toestand vertoond heeft waarbij een bloeding is opgetreden, zoals bijvoorbeeld een
maagzweer;
-
oogproblemen heeft, veroorzaakt door letsels in de bloedvaten;
-
recent hersen-, ruggenmerg- of oogchirurgie heeft ondergaan;
-
andere medicijnen neemt die een invloed hebben op de bloedstolling.
Raadpleeg onmiddellijk uw arts indien u bloedingen heeft.
Fraxodi kan het gehalte aan kalium in uw bloed verhogen. Indien u een ziekte heeft die kan verergeren
door een verhoging van kalium in het bloed, zoals diabetes, ernstige leverziekte of, indien u andere
medicijnen neemt die ook een verhoging van kalium in het bloed kunnen veroorzaken, zullen er
bloedafnames gebeuren om dit na te gaan.
Indien u een epidurale verdoving ondergaat
of als men bij u vocht afneemt uit de zone van de
ruggengraat (lumbale punctie)
, is er een risico op bloeding in het ruggenmerg, die ernstig kan zijn. U
zal regelmatig gecontroleerd worden tijdens deze verdoving of deze punctie.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Fraxodi nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan
uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Andere geneesmiddelen die een invloed kunnen hebben op bloedstolling zijn afgeraden met Fraxodi,
tenzij deze specifiek door uw arts zijn voorgeschreven.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing.
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt. Uw arts zal beslissen indien u moet behandeld worden met
dit geneesmiddel. Het is afgeraden om borstvoeding te geven terwijl u Fraxodi gebruikt, omdat het niet
gekend is of Fraxodi in de moedermelk wordt uitgescheiden. Bespreek dit met uw arts.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er is geen onderzoek verricht met betrekking tot de effecten op de rijvaardigheid en op het vermogen om
machines te bedienen.
Stoffen in Fraxodi waarmee u rekening moet houden
Het beschermdopje van de naald van de voorgevulde spuit bevat rubberlatex. Deze stof kan
ernstige allergische reacties veroorzaken.
3. HOE GEBRUIKT U FRAXODI?
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
2/6
Versie 30
Fraxodi wordt meestal onder de huid (subcutaan) gegeven. De prik gebeurt in een huidplooi ter hoogte van
de buikwand. Fraxodi mag niet in een spier ingespoten worden. In de meeste gevallen wordt de prik door
een arts of verplegend personeel toegediend, maar het kan ook dat men u uitlegt hoe u het zelf kan
toedienen. Indien men u leert hoe het zelf toe te dienen, moet u de instructies stap per stap zeer goed
volgen. Stop de behandeling niet tot uw arts het u vraagt.
De voorgevulde spuiten bestaan in verschillende dosissen. Uw arts zal de juiste Fraxodi dosis vaststellen,
in functie van uw gewicht en/of u nierproblemen heeft.
De gebruikelijke dosering is
1 INJECTIE PER DAG.
Instructies voor het zelf toedienen van de voorgevulde spuit :
Gebruik Fraxodi niet:
-
indien de voorgevulde spuit beschadigd is
-
indien u partikels ziet in de oplossing
-
indien de oplossing gekleurd is
Gebruik de voorgevulde spuiten slechts één keer, de multidosis flacon mag u vaker gebruiken.
a)
b)
c)
1.
Was uw handen goed met zeep en water. Droog ze met een handdoek.
2.
Zet u neer of ga liggen in een comfortabele positie. De prik gebeurt op de zijkant van onderbuik
(a). Wissel de linker- en rechterkant af bij elke prik.
3.
Reinig de plaats van de prik met een watje gedrenkt met alcohol.
4.
Verwijder de dop die de naald beschermt. Gooi deze weg.
-
Raak de naald niet aan en vermijd dat deze in contact komt met een ander oppervlak
vóór de prik.
-
De aanwezigheid van een kleine luchtbel in de spuit is normaal. Probeer niet deze
luchtbel te verwijderen vóór de prik.
5.
Knijp voorzichtig de huid die gereinigd werd samen om zo een huidplooi te vormen. Hou de
huidplooi aan tussen duim en wijsvinger gedurende de hele tijd van de prik (b).
6.
Hou de spuit stevig vast tussen de vingers. Breng de naald in haar volledige lengte loodrecht (met
een hoek van 90°) in de huidplooi in (c).
7.
Spuit de inhoud in door de stamper volledig in te duwen.
8.
Verwijder de naald uit de huid. Op de plaats van de prik mag niet gewreven worden.
9.
Plaats de beschermhuls na inspuiting om naaldwonden te voorkomen. Hou de spuit met één hand
bij de huls vast en trek met de andere hand stevig aan de vingersteun om de huls te ontgrendelen.
Schuif de huls naar voren tot u een klik hoort (vergrendeling) (d) (e).
10.
Gooi de gebruikte spuit weg zoals uw arts of verpleegkunde dat heeft uitgelegd.
3/6
Versie 30
(d)
VÓÓR de inspuiting
NA de inspuiting
(e)
Heeft u te veel van Fraxodi gebruikt?
Wanneer u te veel van Fraxodi gebruikt heeft, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of
het Antigifcentrum (070/245.245).
Bent u vergeten Fraxodi te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Indien u niet zeker bent wat u moet doen,
vraag dan uw arts of apotheker.
Als u stopt met het gebruik van Fraxodi
Overleg altijd met uw arts indien u overweegt om het gebruik van Fraxodi te stoppen. Stop de behandeling
nooit zonder toestemming van uw arts.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4/6
Versie 30
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan Fraxodi bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Zeer vaak voorkomende bijwerkingen:
deze komen voor bij meer dan één op 10 personen.
-
Bloeding. Elke bloeding kan ernstig zijn. Indien dit zich voordoet, verwittig dan onmiddellijk uw
arts. Soms kunnen kleine bloeduitstortingen zich vormen onder de huid op de plaats waar Fraxodi
werd ingespoten. Deze verdwijnen meestal na een paar dagen.
Vaak voorkomende bijwerkingen:
deze komen voor bij tot één op 10 personen.
-
Verhoging in het bloed van leverenzymen.
Zeldzame voorkomende bijwerkingen:
deze komen voor bij tot één op 1.000 personen.
-
Daling in het aantal bloedplaatjes die soms kunnen leiden tot vorming van bloedklonters.
-
Huiduitslag
-
Jeuk
-
Afzetting van calcium op de injectieplaats
Zeer zelden voorkomende bijwerkingen:
deze komen voor bij tot één op 10.000 personen.
-
Overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag en zwelling van het gelaat inclusief mond, lippen en
keel, hijgen en kortademigheid die levensbedreigend kan zijn (anafylaxis)
-
Pijnlijke en rode vlekken op de huid of huidnecrose t.h.v. de inspuitplaats.
-
Langdurige en pijnlijke erectie (priapisme)
-
Toename van het aantal eosinofielen (bloedcellen)
-
Verhoging van kalium in het bloed
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U FRAXODI?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren beneden 25°C.
Niet in de koelkast bewaren omdat injectie van koud product pijnlijk kan zijn.
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na {EXP}.
Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Gebruik dit middel niet als u merkt visuele wijziging.
De voorgevulde spuiten zijn voor éénmalig gebruik. Elke niet gebruikte resterende oplossing in de spuit
moet weggegooid worden.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.
6. AANVULLENDE INFORMATIE
5/6
Versie 30
Welke stoffen zitten in Fraxodi?
-
Het werkzaam bestanddeel is nadroparine calcium.
Samenstelling voor 1 ml oplossing voor injectie : nadroparine calcium : 19.000 I.E. anti-Xa Ph. Eur.
(50.000 E. anti-Xa I.C.) (I.C.= Institut Choay).
-
De andere bestanddelen zijn : verdund zoutzuur of calciumhydroxideoplossing, water voor injecties.
Hoe ziet Fraxodi er uit en hoeveel zit er in een verpakking?
De oplossingen voor injectie gepresenteerd in een:
- Voorgevulde injectiespuit aan 11.400 I.E. anti-Xa Ph. Eur. (30.000 E. anti-Xa I.C.) - 0,6 ml.
- Voorgevulde injectiespuit aan 15.200 I.E. anti-Xa Ph. Eur. (40.000 E. anti-Xa I.C.) - 0,8 ml.
- Voorgevulde injectiespuit aan 19.000 I.E. anti-Xa Ph. Eur. (50.000 E. anti-Xa I.C.) - 1 ml.
0,6 ml : 2, 6 en 10 voorgevulde spuiten.
0,8 ml : 2, 6 en 10 voorgevulde spuiten.
1,0 ml : 2, 6 en 10 voorgevulde spuiten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikanten
- Houder van de vergunning:
Aspen Pharma Trading Limited
3016 Lake Drive
Citywest Business Campus
Dublin 24
Ierland
Tel: 080074944(BE)/80027915(LU)
- Fabrikanten:
Aspen Notre Dame De Bondeville
1, rue de l’Abbaye
F-76960 Notre Dame de Bondeville
Frankrijk
Afleveringswijze
Op medisch voorschrift.
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
Fraxodi oplossing voor injectie 11.400 IE (anti-Xa)/0,6 ml
Fraxodi oplossing voor injectie 15.200 IE (anti-Xa)/0,8 ml
Fraxodi oplossing voor injectie 19.000 IE (anti-Xa)/1 ml
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 11/2014.
BE217691
BE217707
BE217716
6/6

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
FRAXODI 11.400 IE (anti-Xa)/0,6 ml - oplossing voor injectie
FRAXODI 15.200 IE (anti-Xa)/0,8 ml - oplossing voor injectie
FRAXODI 19.000 IE (anti-Xa)/1 ml - oplossing voor injectie
(Nadroparine calcium)
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt Fraxodi gebruikt?
2. Wanneer mag u Fraxodi niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Fraxodi?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Fraxodi?
6. Aanvullende informatie
1. WAARVOOR WORDT FRAXODI GEBRUIKT?
Fraxodi is een bloedverdunner. Fraxodi is een anticoagulant van de familie van de heparines met laag
moleculair gewicht. De werkzame stof in Fraxodi is nadroparine calcium.
Fraxodi wordt gebruikt voor de behandeling van bloedklonters gevormd in de diepe venen van het been,
of in één van de bloedvaten van de longen..
2. WANNEER MAG U FRAXODI NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG
MEE ZIJN?

Wanneer mag u Fraxodi NOOIT gebruiken?
- als u allergisch bent voor nadroparine of voor één van de andere stoffen die in Fraxodi zitten;
- als u reeds in het verleden een plotse daling van het aantal bloedplaatjes (bloedcellen die het bloed
helpen stollen) veroorzaakt door Fraxodi of andere bloedverdunners van dezelfde groep heeft gehad;
- als u aan een ziekte lijdt waarbij uw bloed minder goed stolt;
- als u aan een ziekte lijdt die zou kunnen leiden tot bloedingen zoals, bijvoorbeeld een maagzweer;
- als u een bacteriële infectie heeft aan het hart (bacteriële endocarditis);
- als u een herseninfarct heeft gehad als gevol van een bloeding in de hersenen;
- als u lijdt aan ernstige nierproblemen.
Als u met Fraxodi wordt behandeld, is plaatselijke verdoving door injectie van een verdovend middel in
de buurt van een zenuw of het ruggenmerg gecontra-indiceerd in het geval van een niet dringende
chirurgische ingreep.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Fraxodi?
Fraxodi kan een daling in het aantal bloedplaatjes veroorzaken, soms met ernstige gevolgen. Daarom
zullen tijdens de behandeling bloedafnames gebeuren om dit te controleren.
Omwille van de werking van Fraxodi is er een verhoogd risico op bloedingen. Dit risiko is verhoogd als
u:
- lijdt aan een ernstige leverziekte;
- nierproblemen heeft;
- een hoge bloeddruk heeft;
- eerder een toestand vertoond heeft waarbij een bloeding is opgetreden, zoals bijvoorbeeld een
maagzweer;
- oogproblemen heeft, veroorzaakt door letsels in de bloedvaten;
- recent hersen-, ruggenmerg- of oogchirurgie heeft ondergaan;
- andere medicijnen neemt die een invloed hebben op de bloedstolling.
Raadpleeg onmiddellijk uw arts indien u bloedingen heeft.
Fraxodi kan het gehalte aan kalium in uw bloed verhogen. Indien u een ziekte heeft die kan verergeren
door een verhoging van kalium in het bloed, zoals diabetes, ernstige leverziekte of, indien u andere
medicijnen neemt die ook een verhoging van kalium in het bloed kunnen veroorzaken, zullen er
bloedafnames gebeuren om dit na te gaan.
Indien u een epidurale verdoving ondergaat of als men bij u vocht afneemt uit de zone van de
ruggengraat (lumbale punctie), is er een risico op bloeding in het ruggenmerg, die ernstig kan zijn. U
zal regelmatig gecontroleerd worden tijdens deze verdoving of deze punctie.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Fraxodi nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan
uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Andere geneesmiddelen die een invloed kunnen hebben op bloedstolling zijn afgeraden met Fraxodi,
tenzij deze specifiek door uw arts zijn voorgeschreven.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing.
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt. Uw arts zal beslissen indien u moet behandeld worden met
dit geneesmiddel. Het is afgeraden om borstvoeding te geven terwijl u Fraxodi gebruikt, omdat het niet
gekend is of Fraxodi in de moedermelk wordt uitgescheiden. Bespreek dit met uw arts.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er is geen onderzoek verricht met betrekking tot de effecten op de rijvaardigheid en op het vermogen om
machines te bedienen.
Stoffen in Fraxodi waarmee u rekening moet houden
Het beschermdopje van de naald van de voorgevulde spuit bevat rubberlatex. Deze stof kan
ernstige allergische reacties veroorzaken.
3. HOE GEBRUIKT U FRAXODI?
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Fraxodi wordt meestal onder de huid (subcutaan) gegeven. De prik gebeurt in een huidplooi ter hoogte van
de buikwand. Fraxodi mag niet in een spier ingespoten worden. In de meeste gevallen wordt de prik door
een arts of verplegend personeel toegediend, maar het kan ook dat men u uitlegt hoe u het zelf kan
toedienen. Indien men u leert hoe het zelf toe te dienen, moet u de instructies stap per stap zeer goed
volgen. Stop de behandeling niet tot uw arts het u vraagt.
De voorgevulde spuiten bestaan in verschillende dosissen. Uw arts zal de juiste Fraxodi dosis vaststellen,
in functie van uw gewicht en/of u nierproblemen heeft.
De gebruikelijke dosering is
1 INJECTIE PER DAG.
Instructies voor het zelf toedienen van de voorgevulde spuit :
Gebruik Fraxodi niet:
- indien de voorgevulde spuit beschadigd is
- indien u partikels ziet in de oplossing
- indien de oplossing gekleurd is
Gebruik de voorgevulde spuiten slechts één keer, de multidosis flacon mag u vaker gebruiken.
a)
b)
c)
1. Was uw handen goed met zeep en water. Droog ze met een handdoek.
2. Zet u neer of ga liggen in een comfortabele positie. De prik gebeurt op de zijkant van onderbuik
(a). Wissel de linker- en rechterkant af bij elke prik.
3. Reinig de plaats van de prik met een watje gedrenkt met alcohol.
4. Verwijder de dop die de naald beschermt. Gooi deze weg.
-
Raak de naald niet aan en vermijd dat deze in contact komt met een ander oppervlak
vóór de prik.
-
De aanwezigheid van een kleine luchtbel in de spuit is normaal. Probeer niet deze
luchtbel te verwijderen vóór de prik.
5. Knijp voorzichtig de huid die gereinigd werd samen om zo een huidplooi te vormen. Hou de
huidplooi aan tussen duim en wijsvinger gedurende de hele tijd van de prik (b).
6. Hou de spuit stevig vast tussen de vingers. Breng de naald in haar volledige lengte loodrecht (met
een hoek van 90°) in de huidplooi in (c).
7. Spuit de inhoud in door de stamper volledig in te duwen.
8. Verwijder de naald uit de huid. Op de plaats van de prik mag niet gewreven worden.
9. Plaats de beschermhuls na inspuiting om naaldwonden te voorkomen. Hou de spuit met één hand
bij de huls vast en trek met de andere hand stevig aan de vingersteun om de huls te ontgrendelen.
Schuif de huls naar voren tot u een klik hoort (vergrendeling) (d) (e).
10. Gooi de gebruikte spuit weg zoals uw arts of verpleegkunde dat heeft uitgelegd.
Versie 30
(d)
VÓÓR de inspuiting NA de inspuiting
(e)
Heeft u te veel van Fraxodi gebruikt?
Wanneer u te veel van Fraxodi gebruikt heeft, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of
het Antigifcentrum (070/245.245).
Bent u vergeten Fraxodi te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Indien u niet zeker bent wat u moet doen,
vraag dan uw arts of apotheker.
Als u stopt met het gebruik van Fraxodi
Overleg altijd met uw arts indien u overweegt om het gebruik van Fraxodi te stoppen. Stop de behandeling
nooit zonder toestemming van uw arts.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan Fraxodi bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Zeer vaak voorkomende bijwerkingen: deze komen voor bij meer dan één op 10 personen.
- Bloeding. Elke bloeding kan ernstig zijn. Indien dit zich voordoet, verwittig dan onmiddellijk uw
arts. Soms kunnen kleine bloeduitstortingen zich vormen onder de huid op de plaats waar Fraxodi
werd ingespoten. Deze verdwijnen meestal na een paar dagen.
Vaak voorkomende bijwerkingen: deze komen voor bij tot één op 10 personen.
- Verhoging in het bloed van leverenzymen.
Zeldzame voorkomende bijwerkingen: deze komen voor bij tot één op 1.000 personen.
- Daling in het aantal bloedplaatjes die soms kunnen leiden tot vorming van bloedklonters.
- Huiduitslag
- Jeuk
- Afzetting van calcium op de injectieplaats
Zeer zelden voorkomende bijwerkingen: deze komen voor bij tot één op 10.000 personen.
- Overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag en zwelling van het gelaat inclusief mond, lippen en
keel, hijgen en kortademigheid die levensbedreigend kan zijn (anafylaxis)
- Pijnlijke en rode vlekken op de huid of huidnecrose t.h.v. de inspuitplaats.
- Langdurige en pijnlijke erectie (priapisme)
- Toename van het aantal eosinofielen (bloedcellen)
- Verhoging van kalium in het bloed
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U FRAXODI?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren beneden 25°C.
Niet in de koelkast bewaren omdat injectie van koud product pijnlijk kan zijn.
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na {EXP}.
Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Gebruik dit middel niet als u merkt visuele wijziging.
De voorgevulde spuiten zijn voor éénmalig gebruik. Elke niet gebruikte resterende oplossing in de spuit
moet weggegooid worden.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.
6. AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten in Fraxodi?
-
Het werkzaam bestanddeel is nadroparine calcium.
Samenstelling voor 1 ml oplossing voor injectie : nadroparine calcium : 19.000 I.E. anti-Xa Ph. Eur.
(50.000 E. anti-Xa I.C.) (I.C.= Institut Choay).
- De andere bestanddelen zijn : verdund zoutzuur of calciumhydroxideoplossing, water voor injecties.
Hoe ziet Fraxodi er uit en hoeveel zit er in een verpakking?
De oplossingen voor injectie gepresenteerd in een:
- Voorgevulde injectiespuit aan 11.400 I.E. anti-Xa Ph. Eur. (30.000 E. anti-Xa I.C.) - 0,6 ml.
- Voorgevulde injectiespuit aan 15.200 I.E. anti-Xa Ph. Eur. (40.000 E. anti-Xa I.C.) - 0,8 ml.
- Voorgevulde injectiespuit aan 19.000 I.E. anti-Xa Ph. Eur. (50.000 E. anti-Xa I.C.) - 1 ml.
0,6 ml : 2, 6 en 10 voorgevulde spuiten.
0,8 ml : 2, 6 en 10 voorgevulde spuiten.
1,0 ml : 2, 6 en 10 voorgevulde spuiten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikanten
- Houder van de vergunning:
Aspen Pharma Trading Limited
3016 Lake Drive
Citywest Business Campus
Dublin 24
Ierland
Tel: 080074944(BE)/80027915(LU)
- Fabrikanten:
Aspen Notre Dame De Bondeville
1, rue de l'Abbaye
F-76960 Notre Dame de Bondeville
Frankrijk
Afleveringswijze
Op medisch voorschrift.
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
Fraxodi oplossing voor injectie 11.400 IE (anti-Xa)/0,6 ml
BE217691
Fraxodi oplossing voor injectie 15.200 IE (anti-Xa)/0,8 ml
BE217707
Fraxodi oplossing voor injectie 19.000 IE (anti-Xa)/1 ml
BE217716
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 11/2014.

Faites attention

  • N'utilisez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin
  • Ne faites confiance qu’aux notices accompagnant vos médicaments
  • N'utilisez pas de médicaments dont la de péremption est dépassée
  • Les notices sont fournies par l'AFMPS