Fosrenol 1000 mg

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT
FOSRENOL 750 mg poeder voor oraal gebruik
FOSRENOL 1000 mg poeder voor oraal gebruik
lanthaan
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet
in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
Wat is Fosrenol en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe neemt u dit middel in?
Mogelijke bijwerkingen
Hoe bewaart u dit middel?
Inhoud van de verpakking en overige informatie
WAT IS FOSRENOL EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
Fosrenol wordt gebruikt om het fosfaatgehalte in het bloed van volwassen patiënten met een chronisch
nieraandoening te verlagen.
Patiënten bij wie de nieren niet correct werken, kunnen het fosfaatgehalte in het bloed niet regelen. De
hoeveelheid fosfaten in het bloed stijgt dan (uw arts noemt dit hyperfosfatemie).
Fosrenol is een geneesmiddel dat ervoor zorgt dat de fosfaten die zich in de voeding bevinden minder
worden opgenomen door het lichaam. Dit gebeurt doordat Fosrenol zich in het spijsverteringskanaal
aan deze fosfaten gaat binden. Fosfaten die zich aan Fosrenol hebben gebonden, kunnen niet via de
darmwand worden opgenomen.
2.
WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6.
U heeft te weinig fosfaat in uw bloed (hypofosfatemie).
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt als u weet dat u aan een van
de volgende aandoeningen lijdt of heeft geleden:
maagzweer;
1
colitis ulcerosa;
ziekte van Crohn;
blokkade van de darm;
verminderde lever- of nierfunctie.
Indien uw nieren niet goed werken, kan uw arts beslissen om van tijd tot tijd het calciumgehalte in uw
bloed te controleren. Indien u te weinig calcium heeft, kunt u extra calcium voorgeschreven krijgen.
Indien u in het verleden een buikoperatie heeft ondergaan, of indien u een infectie of ontsteking van de
buik/darmen (peritonitis) heeft gehad, vertel dit dan aan uw arts.
Indien er een röntgenfoto bij u gemaakt moet worden, laat uw arts dan weten dat u Fosrenol gebruikt,
aangezien dit de resultaten kan beïnvloeden.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Fosrenol nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat
de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan aan
uw arts of apotheker.
Fosrenol kan de opname van bepaalde geneesmiddelen via het spijsverteringskanaal beïnvloeden. Als
u chloroquine (bij reuma en malaria), ketoconazol (bij schimmelinfecties), tetracycline of doxycycline
antibiotica inneemt, dan mag u deze geneesmiddelen niet binnen de twee uur vóór of na de inname van
Fosrenol innemen.
Het is niet aanbevolen om orale floxacine-antibiotica (met inbegrip van ciprofloxacine) in te nemen
binnen de 2 uur vóór of 4 uur na de inname van Fosrenol.
Als u levothyroxine inneemt (vanwege een traag werkende schildklier) mag u dit niet binnen de 2 uur
vóór of na de inname van Fosrenol innemen. Het kan zijn dat uw arts de concentratie
schildklierstimulerend hormoon (TSH) in uw bloed vaker zal controleren.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Fosrenol dient bij of direct na de maaltijd ingenomen te worden. Zie rubriek 3 voor instructies over
hoe u dit geneesmiddel moet innemen.
Zwangerschap en borstvoeding
Fosrenol dient niet tijdens de zwangerschap gebruikt te worden. Bent u zwanger, denkt u zwanger te
zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker
voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Aangezien het niet bekend is of het geneesmiddel via de moedermelk naar het kind kan worden
overgedragen, dient u geen borstvoeding te geven tijdens gebruik van Fosrenol. Indien u borstvoeding
geeft, vraag uw arts of apotheker dan om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Duizeligheid en vertigo (een gevoel van duizeligheid of ‘draaierigheid’) zijn bijwerkingen die soms
gerapporteerd worden door patiënten die Fosrenol innemen. Indien u last heeft van deze bijwerkingen
zou dit uw rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen nadelig kunnen beïnvloeden.
Fosrenol bevat glucose
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw
arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
2
3.
HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
U dient Fosrenol bij of direct na de maaltijd in te nemen. Fosrenol poeder voor oraal gebruik moet
gemengd worden met zacht voedsel (bijv. appelmoes of een gelijkaardig voedingsmiddel) en
vervolgens worden doorgeslikt. Het is niet nodig om bijkomende vloeistof in te nemen.
Het zakje mag pas net voor het gebruik worden geopend. Meng de volledige inhoud van het zakje met
1-2 eetlepels zacht voedsel en zorg ervoor dat de volledige dosis onder het voedsel wordt gemengd.
Zorg er ook voor dat het poeder voor oraal gebruik/mengsel met voedsel onmiddellijk wordt
opgegeten (binnen 15 minuten). Bewaar het poeder voor oraal gebruik/mengsel met voedsel nooit voor
later gebruik.
Uw arts zal u vertellen hoeveel zakjes met poeder voor oraal gebruik u bij elke maaltijd moet innemen
(uw dagelijkse dosis wordt over de maaltijden verdeeld). Het aantal zakjes dat u moet innemen,
zal afhangen van:
Uw dieet (de hoeveelheid fosfaat in het voedsel dat u eet)
Uw fosfaatgehalte in het bloed.
Voordat u Fosrenol poeder voor oraal gebruik moet innemen, kan het zijn dat uw arts u Fosrenol
kauwtabletten laat innemen om de correcte dosis te bepalen. Fosrenol kauwtabletten zijn beschikbaar
in verschillende sterktes, waardoor de dosis met kleinere stappen kan worden verhoogd. Om te
beginnen is de dagelijkse dosis kauwtabletten gewoonlijk 250 mg, driemaal daags bij de maaltijd. Uw
dagelijkse dosis poeder voor oraal gebruik zal waarschijnlijk 750 of 1000 mg zijn, eveneens driemaal
daags bij de maaltijd. Ledere 2-3 weken zal uw arts het fosfaatgehalte in uw bloed controleren en kan
hij daarna de dosering verhogen totdat het fosfaatgehalte in uw bloed een aanvaardbaar niveau heeft
bereikt. Nadien zal dit op regelmatige tijdstippen worden gecontroleerd.
Fosrenol werkt door zich aan de fosfaten te binden die in het voedsel in uw darmen zitten. Het is zeer
belangrijk dat u Fosrenol bij elke maaltijd inneemt. Indien u uw dieet verandert, neem dan contact op
met uw arts omdat u mogelijk extra Fosrenol moet innemen. Uw arts zal u vertellen wat u in dit geval
moet doen.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Wanneer u teveel Fosrenol heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Indien u te veel Fosrenol heeft ingenomen, neem dan contact op met uw arts. Hij/zij kan het risico
hiervan inschatten en u advies geven. Misselijkheid en hoofdpijn kunnen symptomen zijn van een
overdosering.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Het is belangrijk dat u Fosrenol bij elke maaltijd inneemt.
Als u vergeet uw Fosrenol in te nemen, neem de volgende dosis dan bij uw volgende maaltijd. Neem
geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
3
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Bijwerkingen zoals misselijkheid en braken komen vaker voor wanneer u Fosrenol vóór de maaltijd
inneemt. Daarom dient u Fosrenol altijd tijdens of direct na de maaltijd in te nemen.
Bijwerkingen die zeer vaak voorkomen (kunnen optreden bij meer dan 1 op de 10 gebruikers):
Misselijkheid, braken, diarree, maagpijn, hoofdpijn, jeuk, huiduitslag.
Bijwerkingen die vaak voorkomen (kunnen optreden bij maximum 1 tot 10 op de 100 gebruikers):
Verstopping, maagzuur, winderigheid.
Hypocalciëmie (te weinig calcium in uw bloed) is ook een bijwerking die vaak voorkomt; de
symptomen daarvan kunnen onder meer een tintelend gevoel in handen en voeten zijn, spier- en
buikkrampen of spasmen (contracties) van gezichts- en voetspieren.
Verwittig uw arts als u last heeft van een verstopping. Dit kan een vroegtijdig symptoom zijn van een
blokkade in uw darm.
Bijwerkingen die soms voorkomen (kunnen optreden bij maximum 1 tot 10 op de 1000 gebruikers):
Vermoeidheid, beklemd gevoel, borstpijn, zwakte, gezwollen handen en voeten, lichaamspijn,
duizeligheid, vertigo, oprispingen, ontsteking van de maag en de darmen (gastro-enteritis),
spijsverteringsproblemen, prikkelbaredarmsyndroom, droge mond, tandproblemen, ontsteking
van de slokdarm of de mond, dunne stoelgang, verhoging van bepaalde leverenzymen, van
bijschildklierhormoon, aluminium, calcium en suiker (glucose) in het bloed, stijging of daling
van de fosfaatconcentraties in het bloed, dorst, gewichtsverlies, gewrichtspijn, spierpijn, zwakte
en verdunning van de botten (osteoporose), afgenomen of toegenomen eetlust, ontsteking van
het strottenhoofd, haaruitval, meer zweten, smaakstoornissen en verhoging van het aantal witte
bloedlichaampjes.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden
(zie de contactgegevens hieronder).
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van
dit geneesmiddel.
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/ 40
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
E-Mail: patientinfo@fagg-afmps.be
5.
HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en
de zakjes na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
4
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
Elk zakje bevat 750 mg lanthaan (als lanthaancarbonaathydraat).
Elk zakje bevat 1000 mg lanthaan (als lanthaancarbonaathydraat).
De andere stoffen in dit middel zijn dextraten (gehydrateerd), colloïdaal watervrij silica en
magnesiumstearaat.
Hoe ziet Fosrenol eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Dit geneesmiddel is beschikbaar als een wit tot gebroken wit poeder voor oraal gebruik verpakt in een
zakje.
De zakje worden afgeleverd in een doos met 90 zakjes. (omdoos bevat 9 dozen met 10 zakjes).
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
De houder van de vergunning voor het in de handel brengen is:
Shire Pharmaceutical Contracts Ltd., Hampshire International Business Park, Chineham, Basingstoke,
Hampshire, RG24 8EP, Verenigd Koninkrijk.
De fabrikant is:
Catalent Pharma Solutions, Steinbeisstrasse 2, D-73614 Schorndorf, Duitsland.
Shire Pharmaceutical Contracts Ltd., Hampshire International Business Park, Chineham, Basingstoke,
Hampshire RG24 8EP, Verenigd Koninkrijk.
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale
vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.
Shire Belgium BVBA, Montoyerstraat 47, 1000 Brussel, België. Tel: + 32(0)2 711 0230
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen (BE):
750 mg = BE433684
1000 mg = BE433693
Afleveringswijze:
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk,
Griekenland, Hongarije, IJsland, Letland, Luxemburg, Malta, Nederland,
Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Republiek Slovenië, Roemenië,
Slowaakse Republiek, Spanje, Tsjechische Republiek, Verenigd Koninkrijk,
Zweden
Fosrenol
5
Ierland, Italië
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 01/2015.
Foznol
6

FOSRENOL 750 mg poeder voor oraal gebruik
FOSRENOL 1000 mg poeder voor oraal gebruik
lanthaan
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.

· Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
· Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
· Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
· Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet
in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Fosrenol en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u dit middel in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
WAT IS FOSRENOL EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
Fosrenol wordt gebruikt om het fosfaatgehalte in het bloed van volwassen patiënten met een chronisch
nieraandoening te verlagen.
Patiënten bij wie de nieren niet correct werken, kunnen het fosfaatgehalte in het bloed niet regelen. De
hoeveelheid fosfaten in het bloed stijgt dan (uw arts noemt dit hyperfosfatemie).
Fosrenol is een geneesmiddel dat ervoor zorgt dat de fosfaten die zich in de voeding bevinden minder
worden opgenomen door het lichaam. Dit gebeurt doordat Fosrenol zich in het spijsverteringskanaal
aan deze fosfaten gaat binden. Fosfaten die zich aan Fosrenol hebben gebonden, kunnen niet via de
darmwand worden opgenomen.
2.
WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
· U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6.
· U heeft te weinig fosfaat in uw bloed (hypofosfatemie).
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt als u weet dat u aan een van
de volgende aandoeningen lijdt of heeft geleden:
· maagzweer;
· ziekte van Crohn;
· blokkade van de darm;
· verminderde lever- of nierfunctie.
Indien uw nieren niet goed werken, kan uw arts beslissen om van tijd tot tijd het calciumgehalte in uw
bloed te controleren. Indien u te weinig calcium heeft, kunt u extra calcium voorgeschreven krijgen.
Indien u in het verleden een buikoperatie heeft ondergaan, of indien u een infectie of ontsteking van de
buik/darmen (peritonitis) heeft gehad, vertel dit dan aan uw arts.
Indien er een röntgenfoto bij u gemaakt moet worden, laat uw arts dan weten dat u Fosrenol gebruikt,
aangezien dit de resultaten kan beïnvloeden.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Fosrenol nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat
de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan aan
uw arts of apotheker.
Fosrenol kan de opname van bepaalde geneesmiddelen via het spijsverteringskanaal beïnvloeden. Als
u chloroquine (bij reuma en malaria), ketoconazol (bij schimmelinfecties), tetracycline of doxycycline
antibiotica inneemt, dan mag u deze geneesmiddelen niet binnen de twee uur vóór of na de inname van
Fosrenol innemen.
Het is niet aanbevolen om orale floxacine-antibiotica (met inbegrip van ciprofloxacine) in te nemen
binnen de 2 uur vóór of 4 uur na de inname van Fosrenol.
Als u levothyroxine inneemt (vanwege een traag werkende schildklier) mag u dit niet binnen de 2 uur
vóór of na de inname van Fosrenol innemen. Het kan zijn dat uw arts de concentratie
schildklierstimulerend hormoon (TSH) in uw bloed vaker zal controleren.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Fosrenol dient bij of direct na de maaltijd ingenomen te worden. Zie rubriek 3 voor instructies over
hoe u dit geneesmiddel moet innemen.
Zwangerschap en borstvoeding
Fosrenol dient niet tijdens de zwangerschap gebruikt te worden. Bent u zwanger, denkt u zwanger te
zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker
voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Aangezien het niet bekend is of het geneesmiddel via de moedermelk naar het kind kan worden
overgedragen, dient u geen borstvoeding te geven tijdens gebruik van Fosrenol. Indien u borstvoeding
geeft, vraag uw arts of apotheker dan om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Duizeligheid en vertigo (een gevoel van duizeligheid of `draaierigheid') zijn bijwerkingen die soms
gerapporteerd worden door patiënten die Fosrenol innemen. Indien u last heeft van deze bijwerkingen
zou dit uw rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen nadelig kunnen beïnvloeden.
Fosrenol bevat glucose
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw
arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
U dient Fosrenol bij of direct na de maaltijd in te nemen. Fosrenol poeder voor oraal gebruik moet
gemengd worden met zacht voedsel (bijv. appelmoes of een gelijkaardig voedingsmiddel) en
vervolgens worden doorgeslikt. Het is niet nodig om bijkomende vloeistof in te nemen.
Het zakje mag pas net voor het gebruik worden geopend. Meng de volledige inhoud van het zakje met
1-2 eetlepels zacht voedsel en zorg ervoor dat de volledige dosis onder het voedsel wordt gemengd.
Zorg er ook voor dat het poeder voor oraal gebruik/mengsel met voedsel onmiddellijk wordt
opgegeten (binnen 15 minuten). Bewaar het poeder voor oraal gebruik/mengsel met voedsel nooit voor
later gebruik.
Uw arts zal u vertellen hoeveel zakjes met poeder voor oraal gebruik u bij elke maaltijd moet innemen
(uw dagelijkse dosis wordt over de maaltijden verdeeld). Het aantal zakjes dat u moet innemen,
zal afhangen van:
- Uw dieet (de hoeveelheid fosfaat in het voedsel dat u eet)
- Uw fosfaatgehalte in het bloed.
Voordat u Fosrenol poeder voor oraal gebruik moet innemen, kan het zijn dat uw arts u Fosrenol
kauwtabletten laat innemen om de correcte dosis te bepalen. Fosrenol kauwtabletten zijn beschikbaar
in verschillende sterktes, waardoor de dosis met kleinere stappen kan worden verhoogd. Om te
beginnen is de dagelijkse dosis kauwtabletten gewoonlijk 250 mg, driemaal daags bij de maaltijd. Uw
dagelijkse dosis poeder voor oraal gebruik zal waarschijnlijk 750 of 1000 mg zijn, eveneens driemaal
daags bij de maaltijd. Ledere 2-3 weken zal uw arts het fosfaatgehalte in uw bloed controleren en kan
hij daarna de dosering verhogen totdat het fosfaatgehalte in uw bloed een aanvaardbaar niveau heeft
bereikt. Nadien zal dit op regelmatige tijdstippen worden gecontroleerd.
Fosrenol werkt door zich aan de fosfaten te binden die in het voedsel in uw darmen zitten. Het is zeer
belangrijk dat u Fosrenol bij elke maaltijd inneemt. Indien u uw dieet verandert, neem dan contact op
met uw arts omdat u mogelijk extra Fosrenol moet innemen. Uw arts zal u vertellen wat u in dit geval
moet doen.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Wanneer u teveel Fosrenol heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Indien u te veel Fosrenol heeft ingenomen, neem dan contact op met uw arts. Hij/zij kan het risico
hiervan inschatten en u advies geven. Misselijkheid en hoofdpijn kunnen symptomen zijn van een
overdosering.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Het is belangrijk dat u Fosrenol bij elke maaltijd inneemt.
Als u vergeet uw Fosrenol in te nemen, neem de volgende dosis dan bij uw volgende maaltijd. Neem
geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Bijwerkingen zoals misselijkheid en braken komen vaker voor wanneer u Fosrenol vóór de maaltijd
inneemt. Daarom dient u Fosrenol altijd tijdens of direct na de maaltijd in te nemen.
Bijwerkingen die zeer vaak voorkomen (kunnen optreden bij meer dan 1 op de 10 gebruikers):
·
Misselijkheid, braken, diarree, maagpijn, hoofdpijn, jeuk, huiduitslag.
Bijwerkingen die vaak voorkomen (kunnen optreden bij maximum 1 tot 10 op de 100 gebruikers):
·
Verstopping, maagzuur, winderigheid.
- Hypocalciëmie (te weinig calcium in uw bloed) is ook een bijwerking die vaak voorkomt; de
symptomen daarvan kunnen onder meer een tintelend gevoel in handen en voeten zijn, spier- en
buikkrampen of spasmen (contracties) van gezichts- en voetspieren.
Verwittig uw arts als u last heeft van een verstopping. Dit kan een vroegtijdig symptoom zijn van een
blokkade in uw darm.
Bijwerkingen die soms voorkomen (kunnen optreden bij maximum 1 tot 10 op de 1000 gebruikers):
- Vermoeidheid, beklemd gevoel, borstpijn, zwakte, gezwollen handen en voeten, lichaamspijn,
duizeligheid, vertigo, oprispingen, ontsteking van de maag en de darmen (gastro-enteritis),
spijsverteringsproblemen, prikkelbaredarmsyndroom, droge mond, tandproblemen, ontsteking
van de slokdarm of de mond, dunne stoelgang, verhoging van bepaalde leverenzymen, van
bijschildklierhormoon, aluminium, calcium en suiker (glucose) in het bloed, stijging of daling
van de fosfaatconcentraties in het bloed, dorst, gewichtsverlies, gewrichtspijn, spierpijn, zwakte
en verdunning van de botten (osteoporose), afgenomen of toegenomen eetlust, ontsteking van
het strottenhoofd, haaruitval, meer zweten, smaakstoornissen en verhoging van het aantal witte
bloedlichaampjes.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden
(zie de contactgegevens hieronder).
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van
dit geneesmiddel.
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/ 40
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
E-Mail: patientinfo@fagg-afmps.be
5.
HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en
de zakjes na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
Elk zakje bevat 750 mg lanthaan (als lanthaancarbonaathydraat).
Elk zakje bevat 1000 mg lanthaan (als lanthaancarbonaathydraat).
De andere stoffen in dit middel zijn dextraten (gehydrateerd), colloïdaal watervrij silica en
magnesiumstearaat.
Hoe ziet Fosrenol eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Dit geneesmiddel is beschikbaar als een wit tot gebroken wit poeder voor oraal gebruik verpakt in een
zakje.
De zakje worden afgeleverd in een doos met 90 zakjes. (omdoos bevat 9 dozen met 10 zakjes).
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
De houder van de vergunning voor het in de handel brengen is:
Shire Pharmaceutical Contracts Ltd., Hampshire International Business Park, Chineham, Basingstoke,
Hampshire, RG24 8EP, Verenigd Koninkrijk.
De fabrikant is:
Catalent Pharma Solutions, Steinbeisstrasse 2, D-73614 Schorndorf, Duitsland.
Shire Pharmaceutical Contracts Ltd., Hampshire International Business Park, Chineham, Basingstoke,
Hampshire RG24 8EP, Verenigd Koninkrijk.
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale
vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.
Shire Belgium BVBA, Montoyerstraat 47, 1000 Brussel, België. Tel: + 32(0)2 711 0230
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen (BE):
750 mg = BE433684
1000 mg = BE433693
Afleveringswijze: Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk,
Fosrenol
Griekenland, Hongarije, IJsland, Letland, Luxemburg, Malta, Nederland,
Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Republiek Slovenië, Roemenië,
Slowaakse Republiek, Spanje, Tsjechische Republiek, Verenigd Koninkrijk,
Zweden
Foznol
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 01/2015.

Faites attention

  • N'utilisez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin
  • Ne faites confiance qu’aux notices accompagnant vos médicaments
  • N'utilisez pas de médicaments dont la de péremption est dépassée
  • Les notices sont fournies par l'AFMPS