Fluocaril bi-fluore 250 anijssmaak 0,3315 g/100 g - 0,76 g/100 g

Bijsluiter: informatie voor de patiënt
Fluocaril Bi-Fluore 250 Anijssmaak, 250mg/100g tandpasta
natriumfluoride & natriummonofluorfosfaat
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Dit
geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter:
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Fluocaril Bi-Fluore 250 is een tandpasta die 250 mg fluorionen per 100 g tandpasta bevat. Dit is een hoog fluorgehalte.
Fluocaril Bi-Fluore 250 wordt gebruikt:
Om tandbederf bij volwassenen te voorkomen.
Om de minerale structuur van de tanden te versterken.
Voor de hygiëne van mond en tanden.
Tegen tandsteen.
Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Slik Fluocaril Bi-Fluore 250 niet in. Zie ook rubriek “Heeft
u te veel van dit middel gebruikt?”.
Hou er rekening mee dat er meerdere bronnen aan fluor bestaan. Zie ook rubrieken “Gebruikt
u nog andere geneesmiddelen”
en “Waarop
moet u letten met eten, drinken en alcohol?”.
Op die manier zou u te veel fluor kunnen gebruiken (zie ook rubriek
“Heeft
u te veel van dit middel gebruikt?”).
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
Kinderen:
Als kinderen deze tandpasta gebruiken. Zij moeten een kleinere hoeveelheid tandpasta gebruiken dan volwassenen. Zie ook
rubriek “Hoe
gebruikt u dit middel?”
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Fluocaril Bi-Fluore 250 nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan, of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker.
Dit geneesmiddel bevat fluoride, hou hiermee rekening als u andere geneesmiddelen die fluoride bevatten in de vorm van
tabletten, druppels of tandpasta’s gebruikt. Op die manier zou u te veel fluor kunnen gebruiken (zie ook rubriek “Heeft
u te veel
van dit middel gebruikt?”).
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Hou er rekening mee dat er meerdere bronnen aan fluor bestaan zoals kraan- en mineraalwater, kauwgom en zouten die fluoride
bevatten. Op die manier zou u te veel fluor kunnen gebruiken (zie ook rubriek “Heeft
u te veel van dit middel gebruikt?”).
Zwangerschap en borstvoeding:
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
U mag Fluocaril Bi-Fluore 250 gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoeding.
Fluocaril Bi-Fluore 250 bevat:
1
Fluoride:
Hou hiermee rekening als u andere geneesmiddelen, voeding of drinken gebruikt die fluoride bevatten. Op die
manier zou u te veel fluor kunnen gebruiken (zie ook de rubrieken “Gebruikt
u nog andere geneesmiddelen?”,
“Waarop
moet u letten met eten, drinken en alcohol?”
en “Heeft
u te veel van dit middel gebruikt?”).
Methylparahydroxybenzoaat
(bewaarmiddel): Dit kan allergische reacties veroorzaken (mogelijk vertraagd).
Natriumbenzoaat
(bewaarmiddel): Dit kan licht irriterend zijn voor de huid, ogen en slijmvliezen.
3. Hoe gebruikt u dit middel?
Gebruik dit middel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u
over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering is:
Kinderen jonger dan 6 jaar:
Gebruik een hoeveelheid tandpasta ter grootte van een erwt.
Volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar:
Gebruik een hoeveelheid tandpasta ter grootte van twee of drie erwten (dit komt
neer op 1000 tot 1500 ppm fluor).
Toediening:
Poets 3 keer per dag na de maaltijd de tanden. Bedek de borstel met Fluocaril Bi-Fluore 250 en poets alle zijden van de tanden
door van het tandvlees naar de tand toe te gaan. Om een optimaal effect te bereiken, zou een poetsbeurt minstens drie minuten
moeten duren. Spuw de tandpasta na het poetsen uit en spoel de mond goed. Slik de tandpasta niet in.
Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Wanneer u te veel Fluocaril Bi-Fluore 250 heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het
antigifcentrum ( 070/ 245.245).
Wanneer u meer dan 5mg fluoride (of 2g Fluocaril Bi-Fluore 250) per kg lichaamsgewicht
in één keer
heeft ingeslikt,
kan u volgende symptomen vertonen: braken, diarree en buikpijn.
Waarschuw uw arts. Deze zal uw maag spoelen, u laten braken, melk laten drinken en u gedurende enkele uren in het oog
houden.
Wanneer u
langdurig
teveel fluoride gebruikt (meer dan 1,5mg/dag of 0,10 mg/kg/dag bij kinderen tot 6 jaar, gedurende
verschillende maanden of jaren) kan het tandglazuur er gespikkeld of gevlekt gaan uitzien. Dit kan (in ernstige vorm)
gepaard gaan met kwetsbaar tandglazuur.
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Volg in dat geval gewoon de doseerinstructies.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee e maken.
Volgende bijwerkingen kunnen optreden:
Zelden: plaatselijke allergische reacties of irritatie van de slijmvliezen.
Zelden: risico op contact eczeem (huidaandoening als gevolg van contact met irriterende stoffen).
Uitzonderlijk: netelroos (huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes) en astma-aanvallen.
Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op
met uw arts of apotheker.
5. Hoe bewaart u dit middel?
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C) in de oorspronkelijke verpakking. Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de tube na”Exp”. Daar
staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met
geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het
milieu terecht.
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in dit middel?
De
werkzame stoffen
in dit middel zijn 0,3315g natriumfluoride per 100g en 0,76g natriummonofluorfosfaat per 100g.
De
andere stoffen
in dit middel zijn:
natriumbenzoaat, dinatriumfosfaat, natriumhexametafosfaat, natriumlaurylsulfaat, neergeslagen silicium, natriumsaccharinaat,
neuborgsilicium, titaniumdioxide, natriumcarrageen, sorbitol, fenol, eugenol, ammoniumglycerinaat, steranijsolie, kaneelolie,
methylparahydroxybenzoaat en gezuiverd water .
Zie ook rubriek 2.
Hoe ziet dit middel er uit en hoeveel zit er in een verpakking?
Fluocaril Bi-Fluore 250 is een tandpasta die wordt verkocht in een aluminium-plastic tube van 50ml, 75ml of 125ml.
Niet alle verpakkingen worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Procter & Gamble Distribution Company Europe BVBA
Temselaan 100
B-1853 Strombeek-Bever
België
Info: 0800/15174 (9 - 17 h)
Fabrikant:
Sanofi Winthrop Industrie
Z.I. D’Amilly
F-45208 Montargis
Frankrijk
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen::
BE287786.
Afleveringswijze:
Vrije aflevering.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 05/2013

Fluocaril Bi-Fluore 250 Anijssmaak, 250mg/100g tandpasta
natriumfluoride & natriummonofluorfosfaat
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Dit
geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat.
· Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
· Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
· Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
· Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter:
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Fluocaril Bi-Fluore 250 is een tandpasta die 250 mg fluorionen per 100 g tandpasta bevat. Dit is een hoog fluorgehalte.
Fluocaril Bi-Fluore 250 wordt gebruikt:
· Om tandbederf bij volwassenen te voorkomen.
· Om de minerale structuur van de tanden te versterken.
· Voor de hygiëne van mond en tanden.
· Tegen tandsteen.
Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
· Slik Fluocaril Bi-Fluore 250 niet in. Zie ook rubriek 'Heeft u te veel van dit middel gebruikt?'.
· Hou er rekening mee dat er meerdere bronnen aan fluor bestaan. Zie ook rubrieken 'Gebruikt u nog andere geneesmiddelen'
en 'Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?'. Op die manier zou u te veel fluor kunnen gebruiken (zie ook rubriek
'Heeft u te veel van dit middel gebruikt?').
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
Kinderen:
Als kinderen deze tandpasta gebruiken. Zij moeten een kleinere hoeveelheid tandpasta gebruiken dan volwassenen. Zie ook
rubriek 'Hoe gebruikt u dit middel?'
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Fluocaril Bi-Fluore 250 nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan, of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker.
Dit geneesmiddel bevat fluoride, hou hiermee rekening als u andere geneesmiddelen die fluoride bevatten in de vorm van
tabletten, druppels of tandpasta's gebruikt. Op die manier zou u te veel fluor kunnen gebruiken (zie ook rubriek 'Heeft u te veel
van dit middel gebruikt?
').
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Hou er rekening mee dat er meerdere bronnen aan fluor bestaan zoals kraan- en mineraalwater, kauwgom en zouten die fluoride
bevatten. Op die manier zou u te veel fluor kunnen gebruiken (zie ook rubriek 'Heeft u te veel van dit middel gebruikt?').
Zwangerschap en borstvoeding:
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
U mag Fluocaril Bi-Fluore 250 gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoeding.
Fluocaril Bi-Fluore 250 bevat:
manier zou u te veel fluor kunnen gebruiken (zie ook de rubrieken 'Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?', 'Waarop
moet u letten met eten, drinken en alcohol?
' en 'Heeft u te veel van dit middel gebruikt?').
·
Methylparahydroxybenzoaat (bewaarmiddel): Dit kan allergische reacties veroorzaken (mogelijk vertraagd).
·
Natriumbenzoaat (bewaarmiddel): Dit kan licht irriterend zijn voor de huid, ogen en slijmvliezen.
3. Hoe gebruikt u dit middel?
Gebruik dit middel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u
over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering is:

Kinderen jonger dan 6 jaar: Gebruik een hoeveelheid tandpasta ter grootte van een erwt.
Volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar: Gebruik een hoeveelheid tandpasta ter grootte van twee of drie erwten (dit komt
neer op 1000 tot 1500 ppm fluor).
Toediening:
Poets 3 keer per dag na de maaltijd de tanden. Bedek de borstel met Fluocaril Bi-Fluore 250 en poets alle zijden van de tanden
door van het tandvlees naar de tand toe te gaan. Om een optimaal effect te bereiken, zou een poetsbeurt minstens drie minuten
moeten duren. Spuw de tandpasta na het poetsen uit en spoel de mond goed. Slik de tandpasta niet in.
Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Wanneer u te veel Fluocaril Bi-Fluore 250 heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het
antigifcentrum ( 070/ 245.245).
· Wanneer u meer dan 5mg fluoride (of 2g Fluocaril Bi-Fluore 250) per kg lichaamsgewicht
in één keer heeft ingeslikt,
kan u volgende symptomen vertonen: braken, diarree en buikpijn.
Waarschuw uw arts. Deze zal uw maag spoelen, u laten braken, melk laten drinken en u gedurende enkele uren in het oog
houden.
· Wanneer u
langdurig teveel fluoride gebruikt (meer dan 1,5mg/dag of 0,10 mg/kg/dag bij kinderen tot 6 jaar, gedurende
verschillende maanden of jaren) kan het tandglazuur er gespikkeld of gevlekt gaan uitzien. Dit kan (in ernstige vorm)
gepaard gaan met kwetsbaar tandglazuur.
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Volg in dat geval gewoon de doseerinstructies.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee e maken.
Volgende bijwerkingen kunnen optreden:
· Zelden: plaatselijke allergische reacties of irritatie van de slijmvliezen.
· Zelden: risico op contact eczeem (huidaandoening als gevolg van contact met irriterende stoffen).
· Uitzonderlijk: netelroos (huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes) en astma-aanvallen.
Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op
met uw arts of apotheker.
5. Hoe bewaart u dit middel?
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C) in de oorspronkelijke verpakking. Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de tube na'Exp'. Daar
staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met
geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het
milieu terecht.
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in dit middel?
De
werkzame stoffen in dit middel zijn 0,3315g natriumfluoride per 100g en 0,76g natriummonofluorfosfaat per 100g.
De
andere stoffen in dit middel zijn:
natriumbenzoaat, dinatriumfosfaat, natriumhexametafosfaat, natriumlaurylsulfaat, neergeslagen silicium, natriumsaccharinaat,
neuborgsilicium, titaniumdioxide, natriumcarrageen, sorbitol, fenol, eugenol, ammoniumglycerinaat, steranijsolie, kaneelolie,
methylparahydroxybenzoaat en gezuiverd water .
Zie ook rubriek 2.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Procter & Gamble Distribution Company Europe BVBA
Temselaan 100
B-1853 Strombeek-Bever
België
Info: 0800/15174 (9 - 17 h)
Fabrikant:
Sanofi Winthrop Industrie
Z.I. D'Amilly
F-45208 Montargis
Frankrijk
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen::
BE287786.
Afleveringswijze: Vrije aflevering.

Faites attention

  • N'utilisez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin
  • Ne faites confiance qu’aux notices accompagnant vos médicaments
  • N'utilisez pas de médicaments dont la de péremption est dépassée
  • Les notices sont fournies par l'AFMPS