Fluconazole sandoz 200 mg

Sandoz
Business use only
1.3.1 spc-label-pl - common-pl - 1,486
(DE/H/0426/001-002-003-004/IB/30)
FLUCONAZOLE 100 MG; 150 MG; 50 MG; 200 MG CAPSULE,
HARD
Page 1 of 9
20111007
721-5543.00 721-5544.00
721-5551.00 721-5545.00
Bijsluiter: informatie voor gebruikers
Fluconazole Sandoz 50 mg capsules, hard
Fluconazole Sandoz 100 mg capsules, hard
Fluconazole Sandoz 150 mg capsules, hard
Fluconazole Sandoz 200 mg capsules, hard
Fluconazole
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt dit middel ingenomen?
2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u dit middel in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL INGENOMEN?
Fluconazole Sandoz behoort tot een groep geneesmiddelen die “antimycotica” worden genoemd. De
werkzame stof is fluconazol.
Fluconazole Sandoz wordt gebruikt om infecties te behandelen die worden veroorzaakt door
schimmels, en kan ook worden gebruikt om te voorkomen dat u een Candida-infectie krijgt. De
belangrijkste verwekker van schimmelinfecties is een gist, die
Candida
wordt genoemd.
Volwassenen
Uw arts kan u dit geneesmiddel geven om de volgende types van schimmelinfecties te behandelen:
- cryptokokkenmeningitis, een schimmelinfectie van de hersenen
- coccidioïdomycose, een ziekte van de luchtpijptakken en de longen
- infecties veroorzaakt door
Candida
en die in de bloedbaan, lichaamsorganen (bv. hart,
longen) of de urinewegen worden teruggevonden
- spruw, infectie van het slijmvlies van de mond en de keel en stomatitis als gevolg van een
gebit
- genitale spruw, infectie van de vagina of de penis
Sandoz
Business use only
1.3.1 spc-label-pl - common-pl - 1,486
(DE/H/0426/001-002-003-004/IB/30)
FLUCONAZOLE 100 MG; 150 MG; 50 MG; 200 MG CAPSULE,
HARD
-
huidinfecties, bv. atletenvoet, ringworm, tinea cruris, nagelinfectie
Page 2 of 9
20111007
721-5543.00 721-5544.00
721-5551.00 721-5545.00
U kunt Fluconazole Sandoz ook krijgen om:
-
een terugval van cryptokokkenmeningitis te voorkomen
-
te voorkomen dat u opnieuw spruw zou krijgen
-
terugval van vaginale spruw te verminderen
-
te voorkomen dat u een infectie zou krijgen veroorzaakt door
Candida
(als uw
immuunsysteem zwak is en niet goed werkt)
Kinderen en adolescenten (in de leeftijdsgroep van 0 tot 17 jaar)
Uw arts kan u dit geneesmiddel geven om de volgende types van schimmelinfecties te behandelen:
- spruw, infectie van het mond- en keelslijmvlies
- infecties veroorzaakt door
Candida
en die in de bloedbaan, lichaamsorganen (bv. hart, longen)
of de urinewegen worden teruggevonden
- cryptokokkenmeningitis, een schimmelinfectie van de hersenen
U zou Fluconazole Sandoz ook kunnen krijgen om:
-
te voorkomen dat u een infectie krijgt die veroorzaakt wordt door
Candida
(als uw
immuunsysteem zwak is en niet goed werkt)
-
een terugval van cryptokokkenmeningitis te voorkomen
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
<Fluconazole Sandoz
50, 100, 150
mg Capsules, hard:>
-
U bent allergisch voor fluconazol, andere geneesmiddelen die u hebt ingenomen om
schimmelinfecties te behandelen, of één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6. De symptomen kunnen zijn jeuk, roodheid van de
huid of ademhalingsmoeilijkheden.
<Fluconazole Sandoz 200 mg Capsules, hard:>
-
U bent allergisch voor fluconazol, andere geneesmiddelen die u hebt ingenomen om
schimmelinfecties te behandelen, ponceau 4R rood of één van de andere stoffen die in dit
geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6. De symptomen kunnen zijn
jeuk, roodheid van de huid of ademhalingsmoeilijkheden.
-
U neemt astemizol, terfenadine (antihistaminica voor allergie) in
-
U neemt cisapride in (wordt gebruikt voor maaglast)
-
U neemt pimozide in (wordt gebruikt om geestesziekte te behandelen)
-
U neemt kinidine in (wordt gebruikt om hartritmestoornissen te behandelen)
-
U neemt erytromycine in (een antibioticum om infecties te behandelen)
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Spreek met uw arts voor u Fluconazole Sandoz inneemt als u
-
lever- of nierproblemen hebt
-
een hartziekte zoals hartritmeproblemen hebt
-
een abnormale bloedspiegel van kalium, calcium of magnesium vertoont
Sandoz
Business use only
1.3.1 spc-label-pl - common-pl - 1,486
(DE/H/0426/001-002-003-004/IB/30)
FLUCONAZOLE 100 MG; 150 MG; 50 MG; 200 MG CAPSULE,
HARD
-
Page 3 of 9
20111007
721-5543.00 721-5544.00
721-5551.00 721-5545.00
ernstige huidreacties ontwikkelt (jeuk, roodheid van de huid of ademhalingsmoeilijkheden)
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Breng uw arts
onmiddellijk
op de hoogte als u astemizol, terfenadine (antihistaminica voor
behandeling van allergie), cisapride (wordt gebruikt voor maaglast), pimozide (wordt gebruikt om
geestesziekte te behandelen), kinidine (wordt gebruikt om hartritmestoornissen te behandelen) of
erytromycine (een antibioticum om infecties te behandelen) inneemt omdat die niet samen met
Fluconazole Sandoz mogen worden ingenomen (zie rubriek “Wanneer mag u dit middel niet
gebruiken?”).
Er zijn geneesmiddelen die in wisselwerking kunnen treden met Fluconazole Sandoz. Zorg ervoor
dat uw arts op de hoogte wordt gebracht als u een van de volgende geneesmiddelen inneemt:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
rifampicine of rifabutine (antibiotica voor infecties)
alfentanil, fentanyl (gebruikt als anestheticum)
amitriptyline, nortriptyline (gebruikt als antidepressivum)
amfotericine B, voriconazol (antimycoticum)
geneesmiddelen die het bloed verdunnen om bloedstolsels te voorkomen (warfarine of
soortgelijke geneesmiddelen)
benzodiazepines (midazolam, triazolam of soortgelijke geneesmiddelen) die worden gebruikt
om u te helpen slapen of bij angst
carbamazepine, fenytoïne (gebruikt om stuipen te behandelen)
nifedipine, isradipine, amlodipine, felodipine en losartan (voor hypertensie, verhoogde
bloeddruk)
ciclosporine, everolimus, sirolimus of tacrolimus (om afstoting van een transplantaat te
voorkomen)
cyclofosfamide, vinca-alkaloïden (vincristine, vinblastine of soortgelijke geneesmiddelen),
worden gebruikt om kanker te behandelen
halofantrine (gebruikt om malaria te behandelen)
statines (atorvastatine, simvastatine en fluvastatine of soortgelijke geneesmiddelen), worden
gebruikt om een hoge cholesterolconcentratie te verlagen
metadon (gebruikt bij pijn)
celecoxib, flurbiprofen, naproxen, ibuprofen, lornoxicam, meloxicam, diclofenac (niet-
steroïdale ontstekingsremmende middelen, NSAID’s)
orale anticonceptiva
prednison (steroïd)
zidovudine, ook bekend als AZT; saquinavir (gebruikt bij hiv-positieve patiënten)
geneesmiddelen om suikerziekte te behandelen zoals chloorpropamide, glibenclamide,
glipizide en tolbutamide
theofylline (wordt gebruikt om astma te controleren)
vitamine A (voedingssupplement)
Neemt u naast Fluconazole Sandoz nog andere geneesmiddelen in of heeft u dat kort geleden gedaan
of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel
dat dan uw arts of apotheker.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Sandoz
Business use only
1.3.1 spc-label-pl - common-pl - 1,486
(DE/H/0426/001-002-003-004/IB/30)
FLUCONAZOLE 100 MG; 150 MG; 50 MG; 200 MG CAPSULE,
HARD
U mag uw geneesmiddel innemen met of zonder maaltijd.
Zwangerschap en borstvoeding
Page 4 of 9
20111007
721-5543.00 721-5544.00
721-5551.00 721-5545.00
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. U mag Fluconazole Sandoz
niet innemen terwijl u zwanger bent of borstvoeding geeft tenzij uw arts u dat heeft gezegd.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Bij het besturen van een voertuig of het gebruik van machines moet u er rekening mee houden dat er
soms duizeligheid of stuipen kunnen optreden.
Fluconazole Sandoz bevat lactose
Dit geneesmiddel bevat een kleine hoeveelheid lactose (melksuiker). Als uw arts u heeft gezegd dat
u bepaalde suikers niet kunt verdragen, moet u contact opnemen met uw arts voor u dit geneesmiddel
inneemt.
3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts u dat heeft verteld.
Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Slik de capsule in haar geheel door met een glas water. Het best neemt u uw capsules elke dag op
hetzelfde tijdstip in.
De aanbevolen doseringen van dit geneesmiddel voor verschillende infecties zijn:
Volwassenen
Aandoening
Om cryptokokkenmeningitis te behandelen
Dosering
400 mg op de eerste dag, daarna 200 mg tot
400 mg eenmaal per dag gedurende 6 tot 8 weken
of langer indien nodig. Soms wordt de dosering
verhoogd tot 800 mg.
200 mg eenmaal per dag tot de arts u zegt dat u
ermee moet stoppen
200 mg tot 400 mg eenmaal per dag gedurende 11
tot 24 maanden of nog langer indien nodig. Soms
wordt de dosering verhoogd tot 800 mg.
800 mg op de eerste dag, daarna 400 mg eenmaal
per dag tot de arts u zegt dat u ermee moet
stoppen
Om een terugval van cryptokokkenmeningitis
te voorkomen
Om coccidioïdomycose te behandelen
Om inwendige schimmelinfecties veroorzaakt
door
Candida
te behandelen
Sandoz
Business use only
1.3.1 spc-label-pl - common-pl - 1,486
(DE/H/0426/001-002-003-004/IB/30)
FLUCONAZOLE 100 MG; 150 MG; 50 MG; 200 MG CAPSULE,
HARD
Om infecties van het mond- en keelslijmvlies
en stomatitis als gevolg van een gebit te
behandelen
Om spruw te behandelen, de dosering hangt af
van de plaats van de infectie
Om een slijmvliesinfectie van de mond en de
keel te voorkomen
Om genitale spruw te behandelen
Om heroptreden van vaginale spruw tegen te
gaan
Om een schimmelinfectie van de huid en de
nagels te behandelen
Page 5 of 9
20111007
721-5543.00 721-5544.00
721-5551.00 721-5545.00
Om te voorkomen dat u een infectie
veroorzaakt door
Candida
zou krijgen (als uw
immuunsysteem zwak is en niet goed werkt)
200 mg tot 400 mg op de eerste dag, daarna 100
mg tot 200 mg tot de arts u zegt dat u ermee moet
stoppen
50 mg tot 400 mg eenmaal per dag gedurende 7
tot 30 dagen tot de arts u zegt dat u ermee moet
stoppen
100 mg tot 200 mg eenmaal per dag of 200 mg 3-
maal per week als u een risico loopt om een
infectie op te lopen
150 mg als een enkele dosis
150 mg elke derde dag, in totaal 3 doses (dag 1, 4
en 7) en daarna eenmaal per week gedurende 6
maanden als u een risico loopt om een infectie op
te lopen
Afhankelijk van de plaats van de infectie 50 mg
eenmaal per dag, 150 mg eenmaal per week, 300
tot 400 mg eenmaal per week gedurende 1 tot 4
weken (voor een atletenvoet tot 6 weken, voor
behandeling van een nagelinfectie tot de
geïnfecteerde nagel vervangen is)
200 mg tot 400 mg eenmaal per dag als u een
risico loopt om een infectie op te lopen
Adolescenten in de leeftijdsgroep van 12 tot 17 jaar
Volg de dosering die door uw arts werd voorgeschreven (dosering voor volwassenen of kinderen).
Kinderen tot de leeftijd van 11 jaar
De maximumdosering bij kinderen is 400 mg per dag.
De dosering hangt af van het gewicht van het kind in kilogram.
Aandoening
Spruw en keelinfecties veroorzaakt door
Candida,
de
dosering en de duur hangen af van de ernst en de plaats
van de infectie
Cryptokokkenmeningitis of inwendige
schimmelinfecties veroorzaakt door
Candida
Om te voorkomen dat kinderen een infectie
veroorzaakt door
Candida
zouden oplopen (als hun
immuunsysteem niet goed werkt)
Dagdosering
3 mg per kg lichaamsgewicht (de eerste
dag kan 6 mg per kg lichaamsgewicht
worden gegeven)
6 mg tot 12 mg per kg lichaamsgewicht
3 mg tot 12 mg per kg lichaamsgewicht
Gebruik bij kinderen in de leeftijdsgroep van 0 tot 4 weken
Gebruik bij kinderen van 3 tot 4 weken oud:
Dezelfde dosering als hierboven, maar toegediend eenmaal op elke tweede dag. De
maximumdosering is 12 mg per kg lichaamsgewicht om de 48 uur.
Sandoz
Business use only
1.3.1 spc-label-pl - common-pl - 1,486
(DE/H/0426/001-002-003-004/IB/30)
FLUCONAZOLE 100 MG; 150 MG; 50 MG; 200 MG CAPSULE,
HARD
Page 6 of 9
20111007
721-5543.00 721-5544.00
721-5551.00 721-5545.00
Gebruik bij kinderen jonger dan 2 weken:
Dezelfde dosering als hierboven, maar toegediend eenmaal op elke derde dag. De maximumdosering
is 12 mg per kg lichaamsgewicht om de 72 uur.
Artsen schrijven soms andere doseringen dan deze voor. Neem dit geneesmiddel altijd in precies
zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
Ouderen
De gebruikelijke dosering bij volwassenen moet worden gegeven tenzij u nierproblemen hebt.
Patiënten met nierproblemen
Uw arts kan uw dosering veranderen afhankelijk van uw nierfunctie.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Als u te veel capsules in een keer inneemt, kunt u zich onwel voelen. Neem meteen contact op met
uw arts of de spoedgevallendienst van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. De symptomen van mogelijke
overdosering omvatten dingen horen, zien, voelen en denken die niet reëel zijn (hallucinatie en
paranoïd gedrag). Een symptomatische behandeling (met ondersteunende maatregelen en
maagspoeling zo nodig) kan toereikend zijn.
Wanneer u te veel van Fluconazole Sandoz heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk
contact op met uw arts, apotheker of het antigifcentrum (070/245.245).
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Als u een dosis vergeet in te nemen,
neemt u die in zodra u het zich herinnert. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neemt u de
dosis die u vergeten bent, niet in.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Enkele mensen ontwikkelen
allergische reacties
hoewel ernstige allergische reacties zeldzaam zijn.
Als u een van de volgende symptomen krijgt,
moet u onmiddellijk uw arts inlichten.
- plotseling piepen, ademhalingsmoeilijkheden of beklemdheid in de borstkas
- zwelling van de oogleden, het gezicht of de lippen
- jeuk over het hele lichaam, roodheid van de huid of jeukende, rode vlekken
- huiduitslag
- ernstige huidreacties zoals een huiduitslag die blaarvorming veroorzaakt (die kan de mond en de
tong aantasten)
Sandoz
Business use only
1.3.1 spc-label-pl - common-pl - 1,486
(DE/H/0426/001-002-003-004/IB/30)
FLUCONAZOLE 100 MG; 150 MG; 50 MG; 200 MG CAPSULE,
HARD
Page 7 of 9
20111007
721-5543.00 721-5544.00
721-5551.00 721-5545.00
Fluconazole Sandoz kan uw lever aantasten. De tekenen van leverproblemen zijn:
- vermoeidheid
- verlies van eetlust
- braken
- geel worden van uw huid of het wit van de ogen (geelzucht)
Als dat gebeurt, moet u de inname van Fluconazole Sandoz stopzetten en
onmiddellijk uw arts
inlichten.
Andere bijwerkingen:
Bijwerkingen die vaak optreden (treden op bij 1 tot 10 gebruikers op de 100):
- hoofdpijn
- maaglast, diarree, misselijkheid, braken
- stijging van de leverfunctietests bij bloedonderzoek
- huiduitslag
Bijwerkingen die soms optreden (treden op bij 1 tot 10 gebruikers op de 1.000):
- daling van het aantal rode bloedcellen, wat bleekheid van de huid, zwakte en kortademigheid
kan veroorzaken
- verminderde eetlust
- niet kunnen slapen, zich suf voelen
- toeval, duizeligheid, draaierig gevoel, tintelingen, prikkelingen of verdoofd gevoel,
veranderingen van de smaakzin
- verstopping, moeilijke spijsvertering, wind, droge mond
- spierpijn
- leverbeschadiging en geel worden van de huid en de ogen (geelzucht)
- kwaddels, blaarvorming (netelroos), jeuk, meer zweten
- vermoeidheid, algemeen gevoel van onwel zijn, koorts
Bijwerkingen die zelden optreden (treden op bij 1 tot 10 gebruikers op de 10.000):
- lager dan normaal aantal witte bloedcellen die verdedigen tegen infecties, en bloedcellen die een
bloeding stelpen
- rode of purperen verkleuring van de huid, die kan worden veroorzaakt door een laag aantal
bloedplaatjes, andere veranderingen van de bloedcellen
- veranderingen van de bloedchemie (hoge bloedconcentraties van cholesterol, vetten)
- laag kalium in het bloed
- bevingen
- abnormaal elektrocardiogram (ecg), veranderingen van de hartslag of het hartritme
- leverfalen
- allergische reacties (soms ernstig), met inbegrip van verspreide uitslag met blaren en vervelling
van de huid, ernstige huidreacties, zwelling van de lippen of het gezicht
- haaruitval
<Fluconazole Sandoz 200 mg Capsules, hard:>
Dit geneesmiddel bevat de kleurstof ponceau 4R rood. Die kan allergische reacties veroorzaken.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Sandoz
Business use only
1.3.1 spc-label-pl - common-pl - 1,486
(DE/H/0426/001-002-003-004/IB/30)
FLUCONAZOLE 100 MG; 150 MG; 50 MG; 200 MG CAPSULE,
HARD
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
-
-
-
Page 8 of 9
20111007
721-5543.00 721-5544.00
721-5551.00 721-5545.00
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
doos en de blisterverpakking. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand
is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Bewaren beneden 25 °C.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is fluconazol.
Elke harde capsule bevat 50 100, 150, 200 mg fluconazol.
De andere stoffen in dit middel zijn:
Inhoud van de capsule:
lactosemonohydraat, maiszetmeel, watervrij colloïdaal
siliciumdioxide, magnesiumstearaat en natriumlaurilsulfaat.
Samenstelling van de huls van de capsule:
Gelatine, titaandioxide (E171)
<Voorts voor Fluconazole Sandoz 50, 100, 200 mg Capsules, hard:>
Indigotine (E132)
< Voorts voor Fluconazole Sandoz 200 mg Capsules, hard:>
Ponceau 4R rood (E124)
Drukinkt:
schellak, zwart ijzeroxide (E172), propyleenglycol.
Hoe ziet Fluconazole Sandoz eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
<Fluconazole Sandoz 50 mg Capsules, hard>
Fluconazole Sandoz 50 mg harde capsules hebben een wit lichaam en een turkooise dop. Er staat
“FC 50” op gedrukt.
Fluconazole Sandoz 50 mg wordt aangeboden in verpakkingen met 1, 3, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50
en 100 harde capsules.
<Fluconazole Sandoz 100 mg Capsules, hard>
Fluconazole Sandoz 100 mg harde capsules hebben een wit lichaam en een blauwe dop. Er staat “FC
100” op gedrukt.
Fluconazole Sandoz 100 mg wordt aangeboden in verpakkingen met 1, 7, 10, 14, 20, 30, 50 en 100
Sandoz
Business use only
1.3.1 spc-label-pl - common-pl - 1,486
(DE/H/0426/001-002-003-004/IB/30)
FLUCONAZOLE 100 MG; 150 MG; 50 MG; 200 MG CAPSULE,
HARD
harde capsules.
Page 9 of 9
20111007
721-5543.00 721-5544.00
721-5551.00 721-5545.00
<Fluconazole Sandoz 150 mg Capsules, hard>
Fluconazole Sandoz 150 mg hard capsules hebben een wit lichaam en een witte dop. Er staat “FC
150” op gedrukt.
Fluconazole Sandoz 150 mg wordt aangeboden in verpakkingen met 1 en 2 harde capsules.
<Fluconazole Sandoz 200 mg Capsules, hard>
Fluconazole Sandoz 200 mg hard capsules hebben een wit lichaam en een purperen dop. Er staat
“FC 200” op gedrukt.
Fluconazole Sandoz 200 mg wordt aangeboden in verpakkingen met 7, 10, 14, 20, 30, 50 en 100
harde capsules.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Sandoz nv/sa, Telecom Gardens, Medialaan 40, B-1800 Vilvoorde
Fabrikant
Salutas Pharma GmbH
Otto-von-Guericke-Allee 1
D-39179 Barleben
Duitsland
Afleveringswijze
Op medisch voorschrift
Nummer van de vergunning vor het in de handel brengen
Fluconazole Sandoz 50 mg: BE263855
Fluconazole Sandoz 100 mg: BE263864
Fluconazole Sandoz 150 mg: BE263873
Fluconazole Sandoz 200 mg: BE263882
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen
Duitsland:
België:
Ierland:
Italië:
Luxemburg:
Portugal:
Verenigd Koninkrijk:
Fluconazol HEXAL 50 100, 150, 200 mg Hartkapseln
Fluconazole Sandoz 50 100, 150, 200 mg capsules, hard
Flucol 50 , 150, 200mg Capsules
Fluconazolo Hexal 50, 100, 150, 200mg capsule rigide
Fluconazol HEXAL 50, 100, 150, 200 mg Hartkapseln
Fluconazol BEXAL 50, 100, 150, 200mg capsulas
Fluconazole 50, 100, 150, 200mg capsules
Deze bijsluiter werd voor het laatst goedgekeurd in 08/2013.
Business use only
Page 1 of 9
1.3.1 spc-label-pl - common-pl - 1,486
20111007
(DE/H/0426/001-002-003-004/IB/30)
FLUCONAZOLE 100 MG; 150 MG; 50 MG; 200 MG CAPSULE,
721-5543.00 721-5544.00
HARD
721-5551.00 721-5545.00
Bijsluiter: informatie voor gebruikers
Fluconazole Sandoz 50 mg capsules, hard
Fluconazole Sandoz 100 mg capsules, hard
Fluconazole Sandoz 150 mg capsules, hard
Fluconazole Sandoz 200 mg capsules, hard

Fluconazole
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
· Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
· Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
· Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
· Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt dit middel ingenomen?
2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u dit middel in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL INGENOMEN?
Fluconazole Sandoz behoort tot een groep geneesmiddelen die 'antimycotica' worden genoemd. De
werkzame stof is fluconazol.
Fluconazole Sandoz wordt gebruikt om infecties te behandelen die worden veroorzaakt door
schimmels, en kan ook worden gebruikt om te voorkomen dat u een Candida-infectie krijgt. De
belangrijkste verwekker van schimmelinfecties is een gist, die Candida wordt genoemd.
Volwassenen
Uw arts kan u dit geneesmiddel geven om de volgende types van schimmelinfecties te behandelen:
- cryptokokkenmeningitis, een schimmelinfectie van de hersenen
- coccidioïdomycose, een ziekte van de luchtpijptakken en de longen
- infecties veroorzaakt door Candida en die in de bloedbaan, lichaamsorganen (bv. hart,
longen) of de urinewegen worden teruggevonden
- spruw, infectie van het slijmvlies van de mond en de keel en stomatitis als gevolg van een
gebit
- Business use only
Page 2 of 9
1.3.1 spc-label-pl - common-pl - 1,486
20111007
(DE/H/0426/001-002-003-004/IB/30)
FLUCONAZOLE 100 MG; 150 MG; 50 MG; 200 MG CAPSULE,
721-5543.00 721-5544.00
HARD
721-5551.00 721-5545.00
- huidinfecties, bv. atletenvoet, ringworm, tinea cruris, nagelinfectie
U kunt Fluconazole Sandoz ook krijgen om:
-
een terugval van cryptokokkenmeningitis te voorkomen
- te voorkomen dat u opnieuw spruw zou krijgen
- terugval van vaginale spruw te verminderen
- te voorkomen dat u een infectie zou krijgen veroorzaakt door Candida (als uw
immuunsysteem zwak is en niet goed werkt)
Kinderen en adolescenten (in de leeftijdsgroep van 0 tot 17 jaar)
Uw arts kan u dit geneesmiddel geven om de volgende types van schimmelinfecties te behandelen:
-
spruw, infectie van het mond- en keelslijmvlies
- infecties veroorzaakt door Candida en die in de bloedbaan, lichaamsorganen (bv. hart, longen)
of de urinewegen worden teruggevonden
- cryptokokkenmeningitis, een schimmelinfectie van de hersenen
U zou Fluconazole Sandoz ook kunnen krijgen om:
-
te voorkomen dat u een infectie krijgt die veroorzaakt wordt door Candida (als uw
immuunsysteem zwak is en niet goed werkt)
- een terugval van cryptokokkenmeningitis te voorkomen
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
<Fluconazole Sandoz 50, 100, 150 mg Capsules, hard:>
-
U bent allergisch voor fluconazol, andere geneesmiddelen die u hebt ingenomen om
schimmelinfecties te behandelen, of één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6. De symptomen kunnen zijn jeuk, roodheid van de
huid of ademhalingsmoeilijkheden.
<Fluconazole Sandoz 200 mg Capsules, hard:>
-
U bent allergisch voor fluconazol, andere geneesmiddelen die u hebt ingenomen om
schimmelinfecties te behandelen, ponceau 4R rood of één van de andere stoffen die in dit
geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6. De symptomen kunnen zijn
jeuk, roodheid van de huid of ademhalingsmoeilijkheden.
- U neemt astemizol, terfenadine (antihistaminica voor allergie) in
- U neemt cisapride in (wordt gebruikt voor maaglast)
- U neemt pimozide in (wordt gebruikt om geestesziekte te behandelen)
- U neemt kinidine in (wordt gebruikt om hartritmestoornissen te behandelen)
- U neemt erytromycine in (een antibioticum om infecties te behandelen)
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Spreek met uw arts voor u Fluconazole Sandoz inneemt als u
-
lever- of nierproblemen hebt
- een hartziekte zoals hartritmeproblemen hebt
- Business use only
Page 3 of 9
1.3.1 spc-label-pl - common-pl - 1,486
20111007
(DE/H/0426/001-002-003-004/IB/30)
FLUCONAZOLE 100 MG; 150 MG; 50 MG; 200 MG CAPSULE,
721-5543.00 721-5544.00
HARD
721-5551.00 721-5545.00
- ernstige huidreacties ontwikkelt (jeuk, roodheid van de huid of ademhalingsmoeilijkheden)
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Breng uw arts
onmiddellijk op de hoogte als u astemizol, terfenadine (antihistaminica voor
behandeling van allergie), cisapride (wordt gebruikt voor maaglast), pimozide (wordt gebruikt om
geestesziekte te behandelen), kinidine (wordt gebruikt om hartritmestoornissen te behandelen) of
erytromycine (een antibioticum om infecties te behandelen) inneemt omdat die niet samen met
Fluconazole Sandoz mogen worden ingenomen (zie rubriek 'Wanneer mag u dit middel niet
gebruiken?').
Er zijn geneesmiddelen die in wisselwerking kunnen treden met Fluconazole Sandoz. Zorg ervoor
dat uw arts op de hoogte wordt gebracht als u een van de volgende geneesmiddelen inneemt:
- rifampicine of rifabutine (antibiotica voor infecties)
- alfentanil, fentanyl (gebruikt als anestheticum)
- amitriptyline, nortriptyline (gebruikt als antidepressivum)
- amfotericine B, voriconazol (antimycoticum)
- geneesmiddelen die het bloed verdunnen om bloedstolsels te voorkomen (warfarine of
soortgelijke geneesmiddelen)
- benzodiazepines (midazolam, triazolam of soortgelijke geneesmiddelen) die worden gebruikt
om u te helpen slapen of bij angst
- carbamazepine, fenytoïne (gebruikt om stuipen te behandelen)
- nifedipine, isradipine, amlodipine, felodipine en losartan (voor hypertensie, verhoogde
bloeddruk)
- ciclosporine, everolimus, sirolimus of tacrolimus (om afstoting van een transplantaat te
voorkomen)
- cyclofosfamide, vinca-alkaloïden (vincristine, vinblastine of soortgelijke geneesmiddelen),
worden gebruikt om kanker te behandelen
- halofantrine (gebruikt om malaria te behandelen)
- statines (atorvastatine, simvastatine en fluvastatine of soortgelijke geneesmiddelen), worden
gebruikt om een hoge cholesterolconcentratie te verlagen
- metadon (gebruikt bij pijn)
- celecoxib, flurbiprofen, naproxen, ibuprofen, lornoxicam, meloxicam, diclofenac (niet-
steroïdale ontstekingsremmende middelen, NSAID's)
- orale anticonceptiva
- prednison (steroïd)
- zidovudine, ook bekend als AZT; saquinavir (gebruikt bij hiv-positieve patiënten)
- geneesmiddelen om suikerziekte te behandelen zoals chloorpropamide, glibenclamide,
glipizide en tolbutamide
- theofylline (wordt gebruikt om astma te controleren)
- vitamine A (voedingssupplement)
Neemt u naast Fluconazole Sandoz nog andere geneesmiddelen in of heeft u dat kort geleden gedaan
of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel
dat dan uw arts of apotheker.
Business use only
Page 4 of 9
1.3.1 spc-label-pl - common-pl - 1,486
20111007
(DE/H/0426/001-002-003-004/IB/30)
FLUCONAZOLE 100 MG; 150 MG; 50 MG; 200 MG CAPSULE,
721-5543.00 721-5544.00
HARD
721-5551.00 721-5545.00
U mag uw geneesmiddel innemen met of zonder maaltijd.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. U mag Fluconazole Sandoz
niet innemen terwijl u zwanger bent of borstvoeding geeft tenzij uw arts u dat heeft gezegd.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Bij het besturen van een voertuig of het gebruik van machines moet u er rekening mee houden dat er
soms duizeligheid of stuipen kunnen optreden.
Fluconazole Sandoz bevat lactose
Dit geneesmiddel bevat een kleine hoeveelheid lactose (melksuiker). Als uw arts u heeft gezegd dat
u bepaalde suikers niet kunt verdragen, moet u contact opnemen met uw arts voor u dit geneesmiddel
inneemt.
3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Slik de capsule in haar geheel door met een glas water. Het best neemt u uw capsules elke dag op
hetzelfde tijdstip in.
De aanbevolen doseringen van dit geneesmiddel voor verschillende infecties zijn:
Volwassenen
Aandoening
Dosering
Om cryptokokkenmeningitis te behandelen
400 mg op de eerste dag, daarna 200 mg tot
400 mg eenmaal per dag gedurende 6 tot 8 weken
of langer indien nodig. Soms wordt de dosering
verhoogd tot 800 mg.
Om een terugval van cryptokokkenmeningitis
200 mg eenmaal per dag tot de arts u zegt dat u
te voorkomen
ermee moet stoppen
Om coccidioïdomycose te behandelen
200 mg tot 400 mg eenmaal per dag gedurende 11
tot 24 maanden of nog langer indien nodig. Soms
wordt de dosering verhoogd tot 800 mg.
Om inwendige schimmelinfecties veroorzaakt
800 mg op de eerste dag, daarna 400 mg eenmaal
door Candida te behandelen
Business use only
Page 5 of 9
1.3.1 spc-label-pl - common-pl - 1,486
20111007
(DE/H/0426/001-002-003-004/IB/30)
FLUCONAZOLE 100 MG; 150 MG; 50 MG; 200 MG CAPSULE,
721-5543.00 721-5544.00
HARD
721-5551.00 721-5545.00
Om infecties van het mond- en keelslijmvlies
200 mg tot 400 mg op de eerste dag, daarna 100
en stomatitis als gevolg van een gebit te
mg tot 200 mg tot de arts u zegt dat u ermee moet
behandelen
stoppen
Om spruw te behandelen, de dosering hangt af
50 mg tot 400 mg eenmaal per dag gedurende 7
van de plaats van de infectie
tot 30 dagen tot de arts u zegt dat u ermee moet
stoppen
Om een slijmvliesinfectie van de mond en de
100 mg tot 200 mg eenmaal per dag of 200 mg 3-
keel te voorkomen
maal per week als u een risico loopt om een
infectie op te lopen
Om genitale spruw te behandelen
150 mg als een enkele dosis
Om heroptreden van vaginale spruw tegen te
150 mg elke derde dag, in totaal 3 doses (dag 1, 4
gaan
en 7) en daarna eenmaal per week gedurende 6
maanden als u een risico loopt om een infectie op
te lopen
Om een schimmelinfectie van de huid en de
Afhankelijk van de plaats van de infectie 50 mg
nagels te behandelen
eenmaal per dag, 150 mg eenmaal per week, 300
tot 400 mg eenmaal per week gedurende 1 tot 4
weken (voor een atletenvoet tot 6 weken, voor
behandeling van een nagelinfectie tot de
geïnfecteerde nagel vervangen is)
Om te voorkomen dat u een infectie
200 mg tot 400 mg eenmaal per dag als u een
veroorzaakt door Candida zou krijgen (als uw
risico loopt om een infectie op te lopen
immuunsysteem zwak is en niet goed werkt)
Adolescenten in de leeftijdsgroep van 12 tot 17 jaar
Volg de dosering die door uw arts werd voorgeschreven (dosering voor volwassenen of kinderen).
Kinderen tot de leeftijd van 11 jaar
De maximumdosering bij kinderen is 400 mg per dag.
De dosering hangt af van het gewicht van het kind in kilogram.
Aandoening
Dagdosering
Spruw en keelinfecties veroorzaakt door Candida, de
3 mg per kg lichaamsgewicht (de eerste
dosering en de duur hangen af van de ernst en de plaats
dag kan 6 mg per kg lichaamsgewicht
van de infectie
worden gegeven)
Cryptokokkenmeningitis of inwendige
6 mg tot 12 mg per kg lichaamsgewicht
schimmelinfecties veroorzaakt door Candida
Om te voorkomen dat kinderen een infectie
3 mg tot 12 mg per kg lichaamsgewicht
veroorzaakt door Candida zouden oplopen (als hun
immuunsysteem niet goed werkt)
Business use only
Page 6 of 9
1.3.1 spc-label-pl - common-pl - 1,486
20111007
(DE/H/0426/001-002-003-004/IB/30)
FLUCONAZOLE 100 MG; 150 MG; 50 MG; 200 MG CAPSULE,
721-5543.00 721-5544.00
HARD
721-5551.00 721-5545.00
Gebruik bij kinderen jonger dan 2 weken:
Dezelfde dosering als hierboven, maar toegediend eenmaal op elke derde dag. De maximumdosering
is 12 mg per kg lichaamsgewicht om de 72 uur.
Artsen schrijven soms andere doseringen dan deze voor. Neem dit geneesmiddel altijd in precies
zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
Ouderen
De gebruikelijke dosering bij volwassenen moet worden gegeven tenzij u nierproblemen hebt.
Patiënten met nierproblemen
Uw arts kan uw dosering veranderen afhankelijk van uw nierfunctie.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Als u te veel capsules in een keer inneemt, kunt u zich onwel voelen. Neem meteen contact op met
uw arts of de spoedgevallendienst van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. De symptomen van mogelijke
overdosering omvatten dingen horen, zien, voelen en denken die niet reëel zijn (hallucinatie en
paranoïd gedrag). Een symptomatische behandeling (met ondersteunende maatregelen en
maagspoeling zo nodig) kan toereikend zijn.
Wanneer u te veel van Fluconazole Sandoz heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk
contact op met uw arts, apotheker of het antigifcentrum (070/245.245).
Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Als u een dosis vergeet in te nemen,
neemt u die in zodra u het zich herinnert. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neemt u de
dosis die u vergeten bent, niet in.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Enkele mensen ontwikkelen
allergische reacties hoewel ernstige allergische reacties zeldzaam zijn.
Als u een van de volgende symptomen krijgt,
moet u onmiddellijk uw arts inlichten.
-
plotseling piepen, ademhalingsmoeilijkheden of beklemdheid in de borstkas
- zwelling van de oogleden, het gezicht of de lippen
- jeuk over het hele lichaam, roodheid van de huid of jeukende, rode vlekken
- huiduitslag
- ernstige huidreacties zoals een huiduitslag die blaarvorming veroorzaakt (die kan de mond en de
Business use only
Page 7 of 9
1.3.1 spc-label-pl - common-pl - 1,486
20111007
(DE/H/0426/001-002-003-004/IB/30)
FLUCONAZOLE 100 MG; 150 MG; 50 MG; 200 MG CAPSULE,
721-5543.00 721-5544.00
HARD
721-5551.00 721-5545.00
Fluconazole Sandoz kan uw lever aantasten. De tekenen van leverproblemen zijn:
-
vermoeidheid
- verlies van eetlust
- braken
- geel worden van uw huid of het wit van de ogen (geelzucht)
Als dat gebeurt, moet u de inname van Fluconazole Sandoz stopzetten en
onmiddellijk uw arts
inlichten
.
Andere bijwerkingen:
Bijwerkingen die vaak optreden (treden op bij 1 tot 10 gebruikers op de 100):
-
hoofdpijn
- maaglast, diarree, misselijkheid, braken
- stijging van de leverfunctietests bij bloedonderzoek
- huiduitslag
Bijwerkingen die soms optreden (treden op bij 1 tot 10 gebruikers op de 1.000):
-
daling van het aantal rode bloedcellen, wat bleekheid van de huid, zwakte en kortademigheid
kan veroorzaken
- verminderde eetlust
- niet kunnen slapen, zich suf voelen
- toeval, duizeligheid, draaierig gevoel, tintelingen, prikkelingen of verdoofd gevoel,
veranderingen van de smaakzin
- verstopping, moeilijke spijsvertering, wind, droge mond
- spierpijn
- leverbeschadiging en geel worden van de huid en de ogen (geelzucht)
- kwaddels, blaarvorming (netelroos), jeuk, meer zweten
- vermoeidheid, algemeen gevoel van onwel zijn, koorts
Bijwerkingen die zelden optreden (treden op bij 1 tot 10 gebruikers op de 10.000):
-
lager dan normaal aantal witte bloedcellen die verdedigen tegen infecties, en bloedcellen die een
bloeding stelpen
- rode of purperen verkleuring van de huid, die kan worden veroorzaakt door een laag aantal
bloedplaatjes, andere veranderingen van de bloedcellen
- veranderingen van de bloedchemie (hoge bloedconcentraties van cholesterol, vetten)
- laag kalium in het bloed
- bevingen
- abnormaal elektrocardiogram (ecg), veranderingen van de hartslag of het hartritme
- leverfalen
- allergische reacties (soms ernstig), met inbegrip van verspreide uitslag met blaren en vervelling
van de huid, ernstige huidreacties, zwelling van de lippen of het gezicht
- haaruitval
<Fluconazole Sandoz 200 mg Capsules, hard:>
Dit geneesmiddel bevat de kleurstof ponceau 4R rood. Die kan allergische reacties veroorzaken.
Business use only
Page 8 of 9
1.3.1 spc-label-pl - common-pl - 1,486
20111007
(DE/H/0426/001-002-003-004/IB/30)
FLUCONAZOLE 100 MG; 150 MG; 50 MG; 200 MG CAPSULE,
721-5543.00 721-5544.00
HARD
721-5551.00 721-5545.00
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
- Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
- Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
doos en de blisterverpakking. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand
is de uiterste houdbaarheidsdatum.
- Bewaren beneden 25 °C.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stof in dit middel is fluconazol.
Elke harde capsule bevat 50 100, 150, 200 mg fluconazol.
- De andere stoffen in dit middel zijn:
Inhoud van de capsule: lactosemonohydraat, maiszetmeel, watervrij colloïdaal
siliciumdioxide, magnesiumstearaat en natriumlaurilsulfaat.
Samenstelling van de huls van de capsule:
Gelatine, titaandioxide (E171)
<Voorts voor Fluconazole Sandoz 50, 100, 200 mg Capsules, hard:>
Indigotine (E132)
< Voorts voor Fluconazole Sandoz 200 mg Capsules, hard:>
Ponceau 4R rood (E124)
Drukinkt: schellak, zwart ijzeroxide (E172), propyleenglycol.
Hoe ziet Fluconazole Sandoz eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
<Fluconazole Sandoz 50 mg Capsules, hard>
Fluconazole Sandoz 50 mg harde capsules hebben een wit lichaam en een turkooise dop. Er staat
'FC 50' op gedrukt.
Fluconazole Sandoz 50 mg wordt aangeboden in verpakkingen met 1, 3, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50
en 100 harde capsules.
Business use only
Page 9 of 9
1.3.1 spc-label-pl - common-pl - 1,486
20111007
(DE/H/0426/001-002-003-004/IB/30)
FLUCONAZOLE 100 MG; 150 MG; 50 MG; 200 MG CAPSULE,
721-5543.00 721-5544.00
HARD
721-5551.00 721-5545.00
harde capsules.
<Fluconazole Sandoz 150 mg Capsules, hard>
Fluconazole Sandoz 150 mg hard capsules hebben een wit lichaam en een witte dop. Er staat 'FC
150' op gedrukt.
Fluconazole Sandoz 150 mg wordt aangeboden in verpakkingen met 1 en 2 harde capsules.
<Fluconazole Sandoz 200 mg Capsules, hard>
Fluconazole Sandoz 200 mg hard capsules hebben een wit lichaam en een purperen dop. Er staat
'FC 200' op gedrukt.
Fluconazole Sandoz 200 mg wordt aangeboden in verpakkingen met 7, 10, 14, 20, 30, 50 en 100
harde capsules.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Sandoz nv/sa, Telecom Gardens, Medialaan 40, B-1800 Vilvoorde
Fabrikant
Salutas Pharma GmbH
Otto-von-Guericke-Allee 1
D-39179 Barleben
Duitsland
Afleveringswijze
Op medisch voorschrift
Nummer van de vergunning vor het in de handel brengen
Fluconazole Sandoz 50 mg: BE263855
Fluconazole Sandoz 100 mg: BE263864
Fluconazole Sandoz 150 mg: BE263873
Fluconazole Sandoz 200 mg: BE263882
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen
Duitsland:
Fluconazol HEXAL 50 100, 150, 200 mg Hartkapseln
België:
Fluconazole Sandoz 50 100, 150, 200 mg capsules, hard
Ierland:
Flucol 50 , 150, 200mg Capsules
Italië:
Fluconazolo Hexal 50, 100, 150, 200mg capsule rigide
Luxemburg:
Fluconazol HEXAL 50, 100, 150, 200 mg Hartkapseln
Portugal:
Fluconazol BEXAL 50, 100, 150, 200mg capsulas
Verenigd Koninkrijk:
Fluconazole 50, 100, 150, 200mg capsules

Faites attention

  • N'utilisez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin
  • Ne faites confiance qu’aux notices accompagnant vos médicaments
  • N'utilisez pas de médicaments dont la de péremption est dépassée
  • Les notices sont fournies par l'AFMPS