Fluconazol apotex 200 mg

Fluconazol Apotex 50/100/150/200 mg_PIL_NL_02-2012
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Fluconazol Apotex® 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg capsules, hard
Fluconazol
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie voor u.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen ? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan ? Of krijgt u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat ? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt ?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn ?
3. Hoe gebruikt u dit middel ?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel ?
6. Inhoud van de verpakking en overige inormatie
1.
WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT ?
Fluconazol Apotex behoort tot een groep geneesmiddelen die ‘antischimmelmiddelen’ worden
genoemd. De werkzame stof is fluconazol.
Fluconazol Apotex wordt gebruikt om schimmelinfecties te behandelen en kan ook gebruikt worden
om te voorkomen dat u een
Candida-infectie
oploopt. De vaakst voorkomende oorzaak van
schimmelinfecties is een gist,
Candida
genoemd.
Volwassenen
Uw arts kan u dit geneesmiddel geven om de volgende soorten schimmelinfecties te behandelen:
-
Cryptokokkenmeningitis – een schimmelinfectie in de hersenen
-
Coccidioïdomycose – een aandoening van de longen en de luchtwegen
-
Infecties die veroorzaakt worden door
Candida
en die aangetroffen worden in de bloedbaan,
organen (bijv. hart, longen) of de urinewegen
-
Slijmvliescandidiasis (mondspruw) – infectie van het slijmvlies van de mond, keel en
ontstekingen van het slijmvlies bij gebitsprothesedragers
-
Genitale candidiasis – infectie van de vagina of penis
-
Huidinfecties – bijv. voetschimmel, ringworm, huidschimmel van benen/liezen, nagelinfectie
U kunt fluconazol Apoex ook krijgen om:
-
te voorkomen dat cryptokokkenmeningitis weer terugkomt
-
te voorkomen dat slijmvliescandidiasis (mondspruw) weer terugkomt
-
de terugkeer van vaginale schimmelinfecties te verminderen
-
te voorkomen dat u een Candida-infectie oploopt (als uw afweersysteem verzwakt is en niet
goed werkt)
1/9
Fluconazol Apotex 50/100/150/200 mg_PIL_NL_02-2012
Kinderen en adolescenten (0 tot 17 jaar)
Uw arts kan u dit geneesmiddel geven om de volgende soorten schimmelinfecties te behandelen:
-
-
-
Slijmvliescandidiasis (mondspruw) – infectie van het slijmvlies van de mond, keel
Infecties die veroorzaakt worden door Candida en die aangetroffen worden in de bloedbaan,
organen (bijv. hart, longen) of de urinewegen
Cryptokokkenmeningitis – een schimmelinfectie in de hersenen
Uw kan Fluconazol Apotex ook krijgen om:
-
-
te voorkomen dat u een Candida-infectie oploopt (als uw afweersysteem verzwakt is en niet
goed werkt).
te voorkomen dat cryptokokkenmeningitis weer terugkomt.
2.
WANNEER
MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN ?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken ?
-
U bent allergisch voor fluconazole, voor andere geneesmiddelen die u heeft genomen om
schimmelinfecties te behandelen, of voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6. De symptomen kunnen onder andere zijn: jeuk,
roodheid van de huid en moeite met ademhalen
U neemt astemizol, terfenadine (antihistaminica tegen allergieën)
U neemt cisapride (gebruikt bij maagklachten)
U neemt pimozide (gebruikt bij de behandeling van mentale aandoeningen)
U neemt kinidine (gebruikt bij een onregelmatige hartslag)
U neemt erytromycine (een antibioticum voor de behandeling van infecties)
-
-
-
-
-
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel ?
Neem dat contact op met uw arts of apotheker voor u dit middel gebruikt :
-
-
-
-
Als u lever- of nierproblemen heeft
Als u hartaandoeningen heeft, waaronder hartritmestoornissen
Als u abnormale kalium-, calcium- of magnesiumgehaltes in uw bloed heeft
Als u ernstige huidreacties ontwikkelt (jeuk, rood worden van de huid of problemen met de
ademhaling)
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen ?
Licht uw arts
onmiddellijk
in als u van de volgende geneesmiddelen inneemt: astemizol, terfenadine
(een antihistaminicum voor de behandeling van allergieën) of cisapride (gebruikt bij maagproblemen)
of pimozide (gebruikt bij de behandeling van mentale aandoeningen) of kinidine (gebruikt voor de
behandeling van hartritmestoornissen) of erytromycine (een antibioticum voor de behandeling van
infecties), want deze geneesmiddelen mogen niet met Fluconazol Apotex worden ingenomen (zie
rubriek: ‘Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?’)
Bij sommige geneesmiddelen kan een interactie met Fluconazol Apotex optreden. Licht uw arts in als
u één van de volgende geneesmiddelen inneemt:
-
-
rifampicine of rifabutine (antibiotica tegen infecties)
alfentanil, fentanyl (gebruikt als anestheticum)
2/9
Fluconazol Apotex 50/100/150/200 mg_PIL_NL_02-2012
amitriptyline, nortriptyline (gebruikt als antidepressivum)
amfotericine B, voriconazol (antischimmelmiddel)
bloedverdunners ter voorkoming van bloedstolsels (warfarine of soortgelijke geneesmiddelen)
benzodiazepinen (midazolam, triazolam of soortgelijke geneesmiddelen) om u te helpen slapen
of tegen angst
carbamazepine, fenytoïne (gebruikt bij toevallen)
nifedipine, isradipine, amlodipine, felodipine en losartan (bij hypertensie: hoge bloeddruk)
ciclosporine, everolimus, sirolimus of tacrolimus (ter voorkoming van afstoting bij
transplantaties)
cyclofosfamide, vinca-alkaloïden (vincristine, vinblastine of soortgelijke geneesmiddelen)
gebruikt bij de behandeling van kanker
halofantrine (gebruikt bij de behandeling van malaria)
statinen (atorvastatine, simvastatine en fluvastatine of soortgelijke geneesmiddelen) gebruikt
voor het verlagen van hoge cholesterolgehaltes
methadon (gebruikt bij pijnbestrijding)
celecoxib, flurbiprofen, naproxen, ibuprofen, lornoxicam, meloxicam, diclofenac (niet-steroïde
ontstekingsremmers (NSAID))
middelen om zwangerschap te voorkomen die via de mond worden ingenomen (orale
anticonceptiva)
prednison (steroïd)
zidovudine, ook wel AZT genoemd; saquinavir (gebruikt bij HIV-geïnfecteerde patiënten)
geneesmiddelen voor diabetes, zoals chloorpropamide, glibenclamide, glipizide of tolbutamide
theofylline (gebruikt bij de behandeling van astma)
vitamine A (voedingssupplement)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Gebruikt u naast Fluconazol Apotex nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken ? Vertel
dat dan uw arts of apotheker, dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig
heeft.
Waarop moet u letten met eten en drinken ?
U kunt uw geneesmiddel met of zonder voedsel innemen.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding ? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Neem Fuconazol Apotex
niet in terwijl u zwanger bent of borstvoeding geeft, tenzij uw arts zegt dat u dat moet doen.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Bij het besturen van voertuigen of het gebruiken van machines dient er rekening mee te worden
gehouden dat er duizeligheid of toevallen op kunnen treden.
Fluconazol Apotex bevat
een kleine hoeveelheid lactose (melksuiker). Als uw arts u heeft verteld dat
u een intolerantie hebt voor sommige suikers, neem dan contact op met uw arts alvorens dit
geneesmiddel in te nemen
3.
HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL ?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfel u over
het juiste gebruik ? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
3/9
Fluconazol Apotex 50/100/150/200 mg_PIL_NL_02-2012
Slik de capsule heel door met een glas water. U kunt uw capsules het beste iedere dag op hetzelfde
tijdstip innemen.
De gebruikelijke doseringen voor dit geneesmiddel bij verschillende infecties staan hieronder:
Volwassenen
Aandoening
Ter behandeling van cryptokokkenmeningitis
Dosering
400 mg op de eerste dag en vervolgens eenmaal
daags 200 tot 400 mg gedurende 6 tot 8 weken,
of langer indien nodig. De dosis kan soms
verhoogd worden tot 800 mg
eenmaal daags 200 mg totdat u wordt gezegd dat
u moet stoppen
eenmaal daags 200 tot 400 mg gedurende 11
maanden tot maximaal 24 maanden of indien
nodig langer. De dosis kan soms verhoogd
worden tot 800 mg
800 mg op de eerste dag en vervolgens eenmaal
daags 400 mg totdat u wordt gezegd dat u moet
stoppen
200 mg tot 400 mg op de eerste dag, vervolgens
100 mg tot 200 mg totdat u wordt gezegd dat u
moet stoppen
eenmaal daags 50 tot 400 mg gedurende 7 tot 30
dagen totdat u wordt gezegd dat u moet stoppen
Om te voorkomen dat cryptokokkenmeningitis
terugkomt
Ter behandeling van coccidioïdomycose
Ter behandeling van inwendige schimmelinfecties
die veroorzaakt worden door
Candida
Ter behandeling van slijmvliesinfecties in de
mond, keel en ontstekingen van het slijmvlies bij
gebitsprothesedragers
Ter behandeling van slijmvliescandidiasis
(mondspruw) – dosis hangt af van de plaats van
infectie
Om te voorkomen dat slijmvliesinfecties in de
mond of keel terugkomen
Ter behandeling van genitale candidiasis
Om de terugkeer van vaginale schimmelinfecties
te verminderen
eenmaal daags 100 tot 200 mg, of 3 keer per
week 200 mg, zolang u risico op infectie loopt
150 mg als enkelvoudige dosis
150 mg iedere derde dag met een totaal van 3
doses (dag 1, 4 en 7) en vervolgens eenmaal per
week gedurende 6 maanden zolang u risico op
infectie loopt
Ter behandeling van schimmelinfecties van de afhankelijk van de plaats van de infectie
huid en nagels
eenmaal daags 50 mg, eenmaal per week 150
mg, eenmaal per week 300 tot 400 mg
gedurende 1 tot 4 weken (tot 6 weken bij
voetschimmel; bij nagelinfectie duurt de
behandeling totdat de geïnfecteerde nagel
vervangen is)
Om te voorkomen dat u een
Candida-infectie
eenmaal daags 200 tot 400 mg zolang u risico
oploopt (als uw afweersysteem verzwakt is en niet op infectie loopt
goed werkt)
Gebruik bij adolescenten in de leeftijd van 12 tot 17 jaar
Houd de dosering aan die door uw arts is voorgeschreven (dosering voor volwassenen of dosering
voor kinderen).
Gebruik bij kinderen tot en met de leeftijd van 11 jaar
De maximale dosis voor kinderen bedraagt 400 mg per dag.
4/9
Fluconazol Apotex 50/100/150/200 mg_PIL_NL_02-2012
De dosis zal vastgesteld worden op basis van het gewicht van het kind in kilogrammen.
Aandoening
Slijmvliescandidiasis (mondspruw) en
keelinfecties die veroorzaakt worden door
Candida
– dosis en duur hangen af van de ernst en
plaats van infectie
Cryptokokkenmeningitis of inwendige
schimmelinfecties die veroorzaakt worden door
Candida
Om te voorkomen dat kinderen een
Candida-
infectie oplopen (als hun afweersysteem niet goed
werkt)
Gebruik bij kinderen van 0 tot 4 weken oud
Gebruik bij kinderen van 3 tot 4 weken oud:
Dezelfde dosis als hierboven, maar dan eenmaal per 2 dagen toegediend. De maximale dosering is 12
mg/kg lichaamsgewicht per 48 uur.
Gebruik bij kinderen jonger dan 2 weken:
Dezelfde dosis als hierboven, maar dan eenmaal per 3 dagen toegediend. De maximale dosering is 12
mg/kg lichaamsgewicht per 72 uur.
Artsen schrijven soms andere doses dan deze voor. Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
Gebruik bij ouderen
U moet de gebruikelijke dosis voor volwassenen krijgen, tenzij u nierproblemen heeft.
Gebruik bij patiënten met nierproblemen
Uw arts kan uw dosis aanpassen, afhankelijk van uw nierfunctie.
Heeft u te veel van dit middel gebruikt ?
Als u te veel capsules tegelijkertijd neemt, kunt u ziek worden. Neem onmiddellijk contact op met uw
arts of de spoedafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. De symptomen van een mogelijke
overdosering kunnen zijn: dingen horen, zien, voelen en denken die er niet zijn (hallucinatie en
paranoïde gedrag) en oogafwijkingen zoals CME (Cystoïd Macula-Oedeem). Behandeling van de
symptomen die optreden (met ondersteunende maatregelen en indien nodig een maagspoeling) kan
afdoende zijn.
Wanneer u te veel van Fluconazol Apotex heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Ben u vergeten dit middel te gebruiken ?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Als u bent vergeten een dosis in te
nemen, moet u dat alsnog doen zodra u eraan denkt. Als het echter alweer bijna tijd is voor uw
volgende dosis, neem dan de dosis die u vergeten bent niet meer in.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel ? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
5/9
Dagelijkse dosis
3 mg/kg lichaamsgewicht (op de eerste dag kan
6 mg/kg lichaamsgewicht gegeven worden)
6 mg tot 12 mg/kg lichaamsgewicht
3 mg tot 12 mg/kg lichaamsgewicht
Fluconazol Apotex 50/100/150/200 mg_PIL_NL_02-2012
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet idereen daarmee
te maken.
Enkele mensen ontwikkelen
allergische reacties,
hoewel ernstige allergische reacties zelden
voorkomen.
Vertel het onmiddellijk aan uw arts
als u een van de volgende symptomen krijgt:
-
-
-
-
-
plotselinge piepende ademhaling, moeite met ademhalen of druk op de borst
gezwollen oogleden, gezicht of lippen
jeuk over het hele lichaam, roodheid van de huid of jeukende rode vlekken
huiduitslag
ernstige reacties van de huid zoals huiduitslag met blaarvorming (dit kan voorkomen in de
mond en op de tong)
Fluconazol Apotex kan uw lever aantasten. De verschijnselen van leverproblemen zijn onder meer:
-
-
-
-
vermoeidheid
gebrek aan eetlust
braken
geel worden van uw huid of uw oogwit (geelzucht)
Als zich een van deze verschijnselen voordoet, stop dan met het innemen van Fluconazol Apotex en
vertel het onmiddellijk aan uw arts.
Andere bijwerkingen:
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.
Vaak voorkomende bijwerkingen die bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers kunnen optreden, zijn:
-
-
-
-
hoofdpijn
maagklachten, diarree, misselijkheid, braken
verhoogde waarden van bloeduitslagen bij leverfunctieonderzoek
huiduitslag
Soms voorkomende bijwerkingen die bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers kunnen optreden, zijn:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
verminderde hoeveelheid rode bloedcellen, wat een bleke huid en zwakte of kortademigheid tot
gevolg kan hebben
verminderde eetlust
slapeloosheid, zich slaperig voelen
toeval, duizeligheid, draaierig gevoel, tintelingen, prikkelingen of doof gevoel,
smaakveranderingen
obstipatie, moeilijke spijsvertering, winderigheid, droge mond
spierpijn
leverschade en gele verkleuring van de huid of ogen (geelzucht)
striemen, blaarvorming (galbulten/netelroos), jeuk, toegenomen transpiratie
moeheid, algemeen gevoel van malaise, koorts
Zelden voorkomende bijwerkingen die bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers kunnen optreden, zijn:
6/9
Fluconazol Apotex 50/100/150/200 mg_PIL_NL_02-2012
-
te laag aantal witte bloedcellen die helpen beschermen tegen infecties en te laag aantal
bloedcellen die helpen bij het stoppen van bloedingen
-
rode of paarse verkleuring van de huid, wat veroorzaakt kan worden door een te laag aantal
bloedplaatjes, andere veranderingen van de bloedcellen
-
-
-
-
-
-
-
veranderingen in de bloedchemie (hoge cholesterol- of vetgehaltes in het bloed)
te weinig kalium in het bloed
trillen
afwijkend elektrocardiogram (ECG), veranderde hartslag of ander hartritme
leverfalen
allergische reacties (soms ernstig), waaronder wijdverspreide huiduitslag met blaarvorming,
vervelling van de huid, ernstige reacties van de huid, gezwollen lippen of gezicht
haaruitval
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen ? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat ? Neem dan contact op met uw arts of apothker;
5.
HOE BEWAART U FLUCONAZOL APOTEX
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en
de blisterverpakking na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de
uiterste houdbaarheidstermijn.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoordelijke manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel ?
Fluconazol Apotex 50 mg capsules, hard
-
De werkzame stoff in dit middel is fluconazol. Iedre capsule, hard bevat 50 mg fluconazol.
-
De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose (E460),
maïszetmeel, colloïdaal siliciumdioxide (E551), magnesiumstearaat (E470b) en
natriumlaurylsulfaat.
-
De omhulsels van de capsules bevatten titaandioxide (E171), chinolinegeel (E104),
ijzeroxidegeel (E172), patentblauw V (E131) en gelatine.
Fluconazol Apotex 100 mg capsules, hard
-
De werkzame stoff in dit middel is fluconazol. Iedere capsule, hard bevat 100 mg fluconazol.
-
De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose (E460),
maïszetmeel, colloïdaal siliciumdioxide (E551), magnesiumstearaat (E470b) en
natriumlaurylsulfaat.
-
De omhulsels van de capsules bevatten titaandioxide (E171), ijzeroxidegeel (E172) en
gelatine.
Fluconazol Apotex 150 mg capsules, hard
-
De werkzame stoff in dit middel is fluconazol. Iedere capsule, hard bevat 150 mg fluconazol.
7/9
Fluconazol Apotex 50/100/150/200 mg_PIL_NL_02-2012
-
De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose (E460),
maïszetmeel, colloïdaal siliciumdioxide (E551), magnesiumstearaat (E470b) en
natriumlaurylsulfaat.
-
De omhulsels van de capsules bevatten titaandioxide (E171), chinolinegeel (E104), zonnegeel
(E110) en gelatine.
Fluconazol Apotex 200 mg capsules, hard
-
De werkzame stoff in dit middel is fluconazol. Iedere capsule, hard bevat 200 mg fluconazol.
-
De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose (E460),
maïszetmeel, colloïdaal siliciumdioxide (E551), magnesiumstearaat (E470b) en
natriumlaurylsulfaat.
-
De omhulsels van de capsules bevatten titaandioxide (E171) en gelatine.
Hoe ziet Fluconazol Apotex eruit en hoeveel zit er in een verpakking ?
Transparante PVC/aluminium blisterverpakking
Verpakkingsgroottes :
Fluconazol Apotex 50 mg capsules, hard : 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50 en 100 capsules
Fluconazol Apotex 100 mg capsules, hard : 7, 10, 14, 20, 28, 50 en 100 capsules
Fluconazol Apotex 150 mg capsules, hard : 1, 2 en 4 capsules
Fluconazol Apotex 200 mg capsules, hard : 7, 10, 14, 20, 28, 50 en 100 capsules
Niet alle genoemde verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen :
Apotex Europe B.V.
Darwinweg 20
2333 CR Leiden
Nederland
Fabrikant:
Pharmathen S.A.
Dervenakion 6,
153 44 Pallini, Attiki, Griekenland
Tel:
0030 210 66 65 067
Fax: 0030 210 66 66 749
E-mail:
info@pharmathen.com
Of
Apotex Nederland B.V.
Archimedesweg 2
2333 CN Leiden
Nederland
Voor verdere informatie over dit geneesmiddel kunt u contact opnemen met de houder van de
vergunning voor het in de handel brengen (contactinformatie hierboven).
Nummers van de vergunningen voor het in de handel brengen
Fluconazol Apotex 50 mg capsules, hard: BE365601
Fluconazol Apotex 100 mg capsules, hard: BE365617
Fluconazol Apotex 150 mg capsules, hard: BE365626
Fluconazol Apotex 200 mg capsules, hard: BE365635
8/9
Fluconazol Apotex 50/100/150/200 mg_PIL_NL_02-2012
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen :
Lidstaat
Nederland
Naam van het geneesmiddel
Fluconazol Apotex 50 mg
Fluconazol Apotex 100 mg
Fluconazol Apotex 150 mg
Fluconazol Apotex 200 mg
Fluconazol Apotex 50 mg
Fluconazol Apotex 100 mg
Fluconazol Apotex 150 mg
Fluconazol Apotex 200 mg
Apo-Fluconazol 50 mg
Apo-Fluconazol 100 mg
Apo-Fluconazol 150 mg
Apo-Fluconazol 200 mg
Fluconazol Apotex 50 mg cápsulas
Fluconazol Apotex 100 mg cápsulas
Fluconazol Apotex 150 mg cápsulas
Fluconazol Apotex 200 mg cápsulas
België
Tsjechië
Spanje
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 03/2012.
9/9

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Fluconazol Apotex® 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg capsules, hard
Fluconazol
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie voor u.

· Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
· Heeft u nog vragen ? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
· Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
· Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan ? Of krijgt u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat ? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt ?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn ?
3. Hoe gebruikt u dit middel ?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel ?
6. Inhoud van de verpakking en overige inormatie
1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT ?
Fluconazol Apotex behoort tot een groep geneesmiddelen die `antischimmelmiddelen' worden
genoemd. De werkzame stof is fluconazol.
Fluconazol Apotex wordt gebruikt om schimmelinfecties te behandelen en kan ook gebruikt worden
om te voorkomen dat u een Candida-infectie oploopt. De vaakst voorkomende oorzaak van
schimmelinfecties is een gist, Candida genoemd.
Volwassenen
Uw arts kan u dit geneesmiddel geven om de volgende soorten schimmelinfecties te behandelen:
-
Cryptokokkenmeningitis ­ een schimmelinfectie in de hersenen
- Coccidioïdomycose ­ een aandoening van de longen en de luchtwegen
- Infecties die veroorzaakt worden door Candida en die aangetroffen worden in de bloedbaan,
organen (bijv. hart, longen) of de urinewegen
- Slijmvliescandidiasis (mondspruw) ­ infectie van het slijmvlies van de mond, keel en
ontstekingen van het slijmvlies bij gebitsprothesedragers
- Genitale candidiasis ­ infectie van de vagina of penis
- Huidinfecties ­ bijv. voetschimmel, ringworm, huidschimmel van benen/liezen, nagelinfectie
U kunt fluconazol Apoex ook krijgen om:
-
te voorkomen dat cryptokokkenmeningitis weer terugkomt
- te voorkomen dat slijmvliescandidiasis (mondspruw) weer terugkomt
- de terugkeer van vaginale schimmelinfecties te verminderen
- te voorkomen dat u een Candida-infectie oploopt (als uw afweersysteem verzwakt is en niet
goed werkt)
Kinderen en adolescenten (0 tot 17 jaar)
Uw arts kan u dit geneesmiddel geven om de volgende soorten schimmelinfecties te behandelen:
- Slijmvliescandidiasis (mondspruw) ­ infectie van het slijmvlies van de mond, keel
- Infecties die veroorzaakt worden door Candida en die aangetroffen worden in de bloedbaan,
organen (bijv. hart, longen) of de urinewegen
- Cryptokokkenmeningitis ­ een schimmelinfectie in de hersenen
Uw kan Fluconazol Apotex ook krijgen om:
- te voorkomen dat u een Candida-infectie oploopt (als uw afweersysteem verzwakt is en niet
goed werkt).
- te voorkomen dat cryptokokkenmeningitis weer terugkomt.
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN ?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken ?
- U bent allergisch voor fluconazole, voor andere geneesmiddelen die u heeft genomen om
schimmelinfecties te behandelen, of voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6. De symptomen kunnen onder andere zijn: jeuk,
roodheid van de huid en moeite met ademhalen
- U neemt astemizol, terfenadine (antihistaminica tegen allergieën)
- U neemt cisapride (gebruikt bij maagklachten)
- U neemt pimozide (gebruikt bij de behandeling van mentale aandoeningen)
- U neemt kinidine (gebruikt bij een onregelmatige hartslag)
- U neemt erytromycine (een antibioticum voor de behandeling van infecties)
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel ?
Neem dat contact op met uw arts of apotheker voor u dit middel gebruikt :
- Als u lever- of nierproblemen heeft
- Als u hartaandoeningen heeft, waaronder hartritmestoornissen
- Als u abnormale kalium-, calcium- of magnesiumgehaltes in uw bloed heeft
- Als u ernstige huidreacties ontwikkelt (jeuk, rood worden van de huid of problemen met de
ademhaling)
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen ?
Licht uw arts
onmiddellijk in als u van de volgende geneesmiddelen inneemt: astemizol, terfenadine
(een antihistaminicum voor de behandeling van allergieën) of cisapride (gebruikt bij maagproblemen)
of pimozide (gebruikt bij de behandeling van mentale aandoeningen) of kinidine (gebruikt voor de
behandeling van hartritmestoornissen) of erytromycine (een antibioticum voor de behandeling van
infecties), want deze geneesmiddelen mogen niet met Fluconazol Apotex worden ingenomen (zie
rubriek: `Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?')
Bij sommige geneesmiddelen kan een interactie met Fluconazol Apotex optreden. Licht uw arts in als
u één van de volgende geneesmiddelen inneemt:
- rifampicine of rifabutine (antibiotica tegen infecties)
- alfentanil, fentanyl (gebruikt als anestheticum)
- amitriptyline, nortriptyline (gebruikt als antidepressivum)
- amfotericine B, voriconazol (antischimmelmiddel)
- bloedverdunners ter voorkoming van bloedstolsels (warfarine of soortgelijke geneesmiddelen)
- benzodiazepinen (midazolam, triazolam of soortgelijke geneesmiddelen) om u te helpen slapen
of tegen angst
- carbamazepine, fenytoïne (gebruikt bij toevallen)
- nifedipine, isradipine, amlodipine, felodipine en losartan (bij hypertensie: hoge bloeddruk)
- ciclosporine, everolimus, sirolimus of tacrolimus (ter voorkoming van afstoting bij
transplantaties)
- cyclofosfamide, vinca-alkaloïden (vincristine, vinblastine of soortgelijke geneesmiddelen)
gebruikt bij de behandeling van kanker
- halofantrine (gebruikt bij de behandeling van malaria)
- statinen (atorvastatine, simvastatine en fluvastatine of soortgelijke geneesmiddelen) gebruikt
voor het verlagen van hoge cholesterolgehaltes
- methadon (gebruikt bij pijnbestrijding)
- celecoxib, flurbiprofen, naproxen, ibuprofen, lornoxicam, meloxicam, diclofenac (niet-steroïde
ontstekingsremmers (NSAID))
- middelen om zwangerschap te voorkomen die via de mond worden ingenomen (orale
anticonceptiva)
- prednison (steroïd)
- zidovudine, ook wel AZT genoemd; saquinavir (gebruikt bij HIV-geïnfecteerde patiënten)
- geneesmiddelen voor diabetes, zoals chloorpropamide, glibenclamide, glipizide of tolbutamide
- theofylline (gebruikt bij de behandeling van astma)
- vitamine A (voedingssupplement)
Gebruikt u naast Fluconazol Apotex nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken ? Vertel
dat dan uw arts of apotheker, dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig
heeft.
Waarop moet u letten met eten en drinken ?
U kunt uw geneesmiddel met of zonder voedsel innemen.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding ? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Neem Fuconazol Apotex
niet in terwijl u zwanger bent of borstvoeding geeft, tenzij uw arts zegt dat u dat moet doen.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Bij het besturen van voertuigen of het gebruiken van machines dient er rekening mee te worden
gehouden dat er duizeligheid of toevallen op kunnen treden.
Fluconazol Apotex bevat een kleine hoeveelheid lactose (melksuiker). Als uw arts u heeft verteld dat
u een intolerantie hebt voor sommige suikers, neem dan contact op met uw arts alvorens dit
geneesmiddel in te nemen
3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL ?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfel u over
het juiste gebruik ? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De gebruikelijke doseringen voor dit geneesmiddel bij verschillende infecties staan hieronder:
Volwassenen
Aandoening
Dosering
Ter behandeling van cryptokokkenmeningitis
400 mg op de eerste dag en vervolgens eenmaal
daags 200 tot 400 mg gedurende 6 tot 8 weken,
of langer indien nodig. De dosis kan soms
verhoogd worden tot 800 mg
Om te voorkomen dat cryptokokkenmeningitis eenmaal daags 200 mg totdat u wordt gezegd dat
terugkomt
u moet stoppen
Ter behandeling van coccidioïdomycose
eenmaal daags 200 tot 400 mg gedurende 11
maanden tot maximaal 24 maanden of indien
nodig langer. De dosis kan soms verhoogd
worden tot 800 mg
Ter behandeling van inwendige schimmelinfecties 800 mg op de eerste dag en vervolgens eenmaal
die veroorzaakt worden door Candida
daags 400 mg totdat u wordt gezegd dat u moet
stoppen
Ter behandeling van slijmvliesinfecties in de 200 mg tot 400 mg op de eerste dag, vervolgens
mond, keel en ontstekingen van het slijmvlies bij 100 mg tot 200 mg totdat u wordt gezegd dat u
gebitsprothesedragers
moet stoppen
Ter behandeling van slijmvliescandidiasis eenmaal daags 50 tot 400 mg gedurende 7 tot 30
(mondspruw) ­ dosis hangt af van de plaats van dagen totdat u wordt gezegd dat u moet stoppen
infectie
Om te voorkomen dat slijmvliesinfecties in de eenmaal daags 100 tot 200 mg, of 3 keer per
mond of keel terugkomen
week 200 mg, zolang u risico op infectie loopt
Ter behandeling van genitale candidiasis
150 mg als enkelvoudige dosis
Om de terugkeer van vaginale schimmelinfecties 150 mg iedere derde dag met een totaal van 3
te verminderen
doses (dag 1, 4 en 7) en vervolgens eenmaal per
week gedurende 6 maanden zolang u risico op
infectie loopt
Ter behandeling van schimmelinfecties van de afhankelijk van de plaats van de infectie
huid en nagels
eenmaal daags 50 mg, eenmaal per week 150
mg, eenmaal per week 300 tot 400 mg
gedurende 1 tot 4 weken (tot 6 weken bij
voetschimmel; bij nagelinfectie duurt de
behandeling totdat de geïnfecteerde nagel
vervangen is)
Om te voorkomen dat u een Candida-infectie eenmaal daags 200 tot 400 mg zolang u risico
oploopt (als uw afweersysteem verzwakt is en niet op infectie loopt
goed werkt)
Gebruik bij adolescenten in de leeftijd van 12 tot 17 jaar
Houd de dosering aan die door uw arts is voorgeschreven (dosering voor volwassenen of dosering
voor kinderen).
Gebruik bij kinderen tot en met de leeftijd van 11 jaar
De maximale dosis voor kinderen bedraagt 400 mg per dag.
De dosis zal vastgesteld worden op basis van het gewicht van het kind in kilogrammen.
Aandoening
Dagelijkse dosis
Slijmvliescandidiasis (mondspruw) en
3 mg/kg lichaamsgewicht (op de eerste dag kan
keelinfecties die veroorzaakt worden door
6 mg/kg lichaamsgewicht gegeven worden)
Candida ­ dosis en duur hangen af van de ernst en
plaats van infectie
Cryptokokkenmeningitis of inwendige
6 mg tot 12 mg/kg lichaamsgewicht
schimmelinfecties die veroorzaakt worden door
Candida
Om te voorkomen dat kinderen een Candida-
3 mg tot 12 mg/kg lichaamsgewicht
infectie oplopen (als hun afweersysteem niet goed
werkt)
Gebruik bij kinderen van 0 tot 4 weken oud
Gebruik bij kinderen van 3 tot 4 weken oud:
Dezelfde dosis als hierboven, maar dan eenmaal per 2 dagen toegediend. De maximale dosering is 12
mg/kg lichaamsgewicht per 48 uur.
Gebruik bij kinderen jonger dan 2 weken:
Dezelfde dosis als hierboven, maar dan eenmaal per 3 dagen toegediend. De maximale dosering is 12
mg/kg lichaamsgewicht per 72 uur.
Artsen schrijven soms andere doses dan deze voor. Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
Gebruik bij ouderen
U moet de gebruikelijke dosis voor volwassenen krijgen, tenzij u nierproblemen heeft.
Gebruik bij patiënten met nierproblemen
Uw arts kan uw dosis aanpassen, afhankelijk van uw nierfunctie.
Heeft u te veel van dit middel gebruikt ?
Als u te veel capsules tegelijkertijd neemt, kunt u ziek worden. Neem onmiddellijk contact op met uw
arts of de spoedafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. De symptomen van een mogelijke
overdosering kunnen zijn: dingen horen, zien, voelen en denken die er niet zijn (hallucinatie en
paranoïde gedrag) en oogafwijkingen zoals CME (Cystoïd Macula-Oedeem). Behandeling van de
symptomen die optreden (met ondersteunende maatregelen en indien nodig een maagspoeling) kan
afdoende zijn.
Wanneer u te veel van Fluconazol Apotex heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Ben u vergeten dit middel te gebruiken ?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Als u bent vergeten een dosis in te
nemen, moet u dat alsnog doen zodra u eraan denkt. Als het echter alweer bijna tijd is voor uw
volgende dosis, neem dan de dosis die u vergeten bent niet meer in.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel ? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet idereen daarmee
te maken.
Enkele mensen ontwikkelen
allergische reacties, hoewel ernstige allergische reacties zelden
voorkomen.
Vertel het onmiddellijk aan uw arts als u een van de volgende symptomen krijgt:
- plotselinge piepende ademhaling, moeite met ademhalen of druk op de borst
- gezwollen oogleden, gezicht of lippen
- jeuk over het hele lichaam, roodheid van de huid of jeukende rode vlekken
- huiduitslag
- ernstige reacties van de huid zoals huiduitslag met blaarvorming (dit kan voorkomen in de
mond en op de tong)
Fluconazol Apotex kan uw lever aantasten. De verschijnselen van leverproblemen zijn onder meer:
- vermoeidheid
- gebrek aan eetlust
- braken
- geel worden van uw huid of uw oogwit (geelzucht)
Als zich een van deze verschijnselen voordoet, stop dan met het innemen van Fluconazol Apotex en
vertel het onmiddellijk aan uw arts.
Andere bijwerkingen:
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.
Vaak voorkomende bijwerkingen die bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers kunnen optreden, zijn:
- hoofdpijn
- maagklachten, diarree, misselijkheid, braken
- verhoogde waarden van bloeduitslagen bij leverfunctieonderzoek
- huiduitslag
Soms voorkomende bijwerkingen die bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers kunnen optreden, zijn:
- verminderde hoeveelheid rode bloedcellen, wat een bleke huid en zwakte of kortademigheid tot
gevolg kan hebben
- verminderde eetlust
- slapeloosheid, zich slaperig voelen
- toeval, duizeligheid, draaierig gevoel, tintelingen, prikkelingen of doof gevoel,
smaakveranderingen
- obstipatie, moeilijke spijsvertering, winderigheid, droge mond
- spierpijn
- leverschade en gele verkleuring van de huid of ogen (geelzucht)
- striemen, blaarvorming (galbulten/netelroos), jeuk, toegenomen transpiratie
- moeheid, algemeen gevoel van malaise, koorts
Zelden voorkomende bijwerkingen die bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers kunnen optreden, zijn:
te laag aantal witte bloedcellen die helpen beschermen tegen infecties en te laag aantal
bloedcellen die helpen bij het stoppen van bloedingen
- rode of paarse verkleuring van de huid, wat veroorzaakt kan worden door een te laag aantal
bloedplaatjes, andere veranderingen van de bloedcellen
- veranderingen in de bloedchemie (hoge cholesterol- of vetgehaltes in het bloed)
- te weinig kalium in het bloed
- trillen
- afwijkend elektrocardiogram (ECG), veranderde hartslag of ander hartritme
- leverfalen
- allergische reacties (soms ernstig), waaronder wijdverspreide huiduitslag met blaarvorming,
vervelling van de huid, ernstige reacties van de huid, gezwollen lippen of gezicht
- haaruitval
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen ? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat ? Neem dan contact op met uw arts of apothker;
5. HOE BEWAART U FLUCONAZOL APOTEX
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en
de blisterverpakking na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de
uiterste houdbaarheidstermijn.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoordelijke manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel ?
Fluconazol Apotex 50 mg capsules, hard
- De werkzame stoff in dit middel is fluconazol. Iedre capsule, hard bevat 50 mg fluconazol.
- De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose (E460),
maïszetmeel, colloïdaal siliciumdioxide (E551), magnesiumstearaat (E470b) en
natriumlaurylsulfaat.
- De omhulsels van de capsules bevatten titaandioxide (E171), chinolinegeel (E104),
ijzeroxidegeel (E172), patentblauw V (E131) en gelatine.
Fluconazol Apotex 100 mg capsules, hard
- De werkzame stoff in dit middel is fluconazol. Iedere capsule, hard bevat 100 mg fluconazol.
- De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose (E460),
maïszetmeel, colloïdaal siliciumdioxide (E551), magnesiumstearaat (E470b) en
natriumlaurylsulfaat.
- De omhulsels van de capsules bevatten titaandioxide (E171), ijzeroxidegeel (E172) en
gelatine.
Fluconazol Apotex 150 mg capsules, hard
- De werkzame stoff in dit middel is fluconazol. Iedere capsule, hard bevat 150 mg fluconazol.
- De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose (E460),
maïszetmeel, colloïdaal siliciumdioxide (E551), magnesiumstearaat (E470b) en
natriumlaurylsulfaat.
- De omhulsels van de capsules bevatten titaandioxide (E171), chinolinegeel (E104), zonnegeel
(E110) en gelatine.
Fluconazol Apotex 200 mg capsules, hard
- De werkzame stoff in dit middel is fluconazol. Iedere capsule, hard bevat 200 mg fluconazol.
- De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose (E460),
maïszetmeel, colloïdaal siliciumdioxide (E551), magnesiumstearaat (E470b) en
natriumlaurylsulfaat.
- De omhulsels van de capsules bevatten titaandioxide (E171) en gelatine.
Hoe ziet Fluconazol Apotex eruit en hoeveel zit er in een verpakking ?
Transparante PVC/aluminium blisterverpakking
Verpakkingsgroottes :
Fluconazol Apotex 50 mg capsules, hard : 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50 en 100 capsules
Fluconazol Apotex 100 mg capsules, hard : 7, 10, 14, 20, 28, 50 en 100 capsules
Fluconazol Apotex 150 mg capsules, hard : 1, 2 en 4 capsules
Fluconazol Apotex 200 mg capsules, hard : 7, 10, 14, 20, 28, 50 en 100 capsules
Niet alle genoemde verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen :
Apotex Europe B.V.
Darwinweg 20
2333 CR Leiden
Nederland
Fabrikant:
Pharmathen S.A.
Dervenakion 6,
153 44 Pallini, Attiki, Griekenland
Tel:
0030 210 66 65 067
Fax:
0030 210 66 66 749
E-mail: info@pharmathen.com
Of
Apotex Nederland B.V.
Archimedesweg 2
2333 CN Leiden
Nederland
Voor verdere informatie over dit geneesmiddel kunt u contact opnemen met de houder van de
vergunning voor het in de handel brengen (contactinformatie hierboven).
Nummers van de vergunningen voor het in de handel brengen
Fluconazol Apotex 50 mg capsules, hard: BE365601
Fluconazol Apotex 100 mg capsules, hard: BE365617
Fluconazol Apotex 150 mg capsules, hard: BE365626
Fluconazol Apotex 200 mg capsules, hard: BE365635
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen :
Lidstaat
Naam van het geneesmiddel
Nederland
Fluconazol Apotex 50 mg
Fluconazol Apotex 100 mg
Fluconazol Apotex 150 mg
Fluconazol Apotex 200 mg
België
Fluconazol Apotex 50 mg
Fluconazol Apotex 100 mg
Fluconazol Apotex 150 mg
Fluconazol Apotex 200 mg
Tsjechië
Apo-Fluconazol 50 mg
Apo-Fluconazol 100 mg
Apo-Fluconazol 150 mg
Apo-Fluconazol 200 mg
Spanje
Fluconazol Apotex 50 mg cápsulas
Fluconazol Apotex 100 mg cápsulas
Fluconazol Apotex 150 mg cápsulas
Fluconazol Apotex 200 mg cápsulas
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 03/2012.

Faites attention

  • N'utilisez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin
  • Ne faites confiance qu’aux notices accompagnant vos médicaments
  • N'utilisez pas de médicaments dont la de péremption est dépassée
  • Les notices sont fournies par l'AFMPS