Fevaxyn quatrifel

Leaflet - Version NL
Fevaxyn Quatrifel
BIJSLUITER
Fevaxyn Quatrifel
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
B-1348 Louvain-la-Neuve
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
Elanco Animal Health Ireland
Finisklin Industrial Estate
Sligo, Irlande
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Fevaxyn Quatrifel
3.
GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
Per ml dosis:
Werkzame bestanddelen:
Geïnactiveerd feline panleucopenievirus
Geïnactiveerd feline calicivirus
Geïnactiveerd feline rhinotracheitis virus
Geïnactiveerd
Chlamydophila felis
stam CU4
stam 255
stam 605
stam Cello
RP* RP 8,50 – 12,25
RP RP 1,26 – 2,40
RP* RP 1,39 – 2,10
RP* RP 1,69 – 3,50
*Relative Potency
Adjuvans :
Ethyleen maleinezuur anhydride (EMA-31)
Neocryl
Emulsigen SA
1% (v/v)
3% (v/v)
5% (v/v)
4.
INDICATIE(S)
1
Leaflet - Version NL
Fevaxyn Quatrifel
Voor de actieve immunisatie van katten vanaf een leeftijd van 8 weken ter vermindering van de
klinische ziekteverschijnselen veroorzaakt door feline panleucopenievirus (katteziekte) en ter
vermindering van de ziekteverschijnselen van ademhalingsaandoeningen veroorzaakt door het feline
calicivirus (kattenniesziekte), feline herpesvirus (rhinotracheïtis) en
Chlamydophila felis .
Het begin van immuniteit vangt aan 2 weken na het beëindigen van het basis vaccinatie schema. De
immuniteitsduur bedraagt 12 maanden na de basis vaccinatie.
5.
CONTRA-INDICATIE(S)
Alleen gezonde immuuncompetente dieren vaccineren. Niet toedienen aan drachtige dieren.
6.
BIJWERKINGEN
Na toediening van een eerste, enkelvoudige vaccinatie wordt bij katten vaak een verhoogde
lichaamstemperatuur waargenomen, deze is echter van voorbijgaande aard en verdwijnt veelal binnen 24
uur. Ook kunnen andere symptomen zoals depressie en een tijdelijke zwelling op de injectieplaats
waargenomen worden na vaccinatie (bij enkelvoudige vaccinatie, overdosering of herhaalde vaccinatie).
De lokale reacties op de plaats van toediening (verdikking van de huid, zwelling) kunnen aanhouden tot
14 dagen na vaccinatie.
Elk vaccin kan een anafylactische reactie veroorzaken. Een passende symptomatische behandeling kan
vereist zijn.
Gebruik in geval van een overgevoeligheidsreactie epinephrine (adrenaline) intramusculair, en/of een
kortwerkend glucocorticosteroïd intraveneus.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden
vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
7.
DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Katten.
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT , WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG(EN)
De inhoud van het voorgevulde spuitje goed schudden voor gebruik en subcutaan toedienen.
Dosering :
- katten van 8 weken en ouder: voor een basisenting zijn 2 entingen nodig met een interval
van 3 - 4 weken.
- herhalingsvaccinatie: jaarlijkse herhalingsenting met een enkelvoudige dosis.
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
2
Leaflet - Version NL
Fevaxyn Quatrifel
Het product goed schudden voor gebruik. Voor gebruik, een steriele naald op aseptische wijze op het
spuitje bevestigen.
10.
WACHTTIJD
Niet van toepassing
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Bewaren en transporteren bij 2 °C - 8 °C
Bescherm tegen licht
12.
SPECIALE WAARSCHUWING(EN)
Voor de gebruiker:
Dit geneesmiddel bevat minerale olie. Accidentele injectie/zelfinjectie kan ernstige pijn en zwelling
tot gevolg hebben, vooral in geval van injectie in een gewricht of vinger. Zonder snel medisch
ingrijpen kan dit in zeldzame gevallen leiden tot verlies van de betrokken vinger. Raadpleeg in geval
van accidentele injectie onmiddellijk een arts, zelfs wanneer de geïnjecteerde hoeveelheid miniem is.
Zorg ervoor dat u de bijsluiter bij u heeft.
Consulteer opnieuw een arts, als de pijn meer dan 12 uur na het eerste medisch onderzoek aanhoudt.
Voor de arts:
Dit geneesmiddel bevat minerale olie. Accidentele injectie, zelfs met kleine hoeveelheden, kan hevige
zwelling veroorzaken die bijvoorbeeld kan leiden tot ischemische necrose en zelfs tot verlies van een
vinger. Onderzoek door een deskundig chirurg is met SPOED vereist. Het kan nodig zijn in een vroeg
stadium een incisie te maken in het geïnjecteerde gebied en dit te irrigeren, met name wanneer de
weke massa van de vinger of pezen aangetast zijn.
Niet gebruiken tijdens de dracht.
De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens lactatie.
Niet vermengen met enig ander diergeneesmiddel.
Er is geen informatie beschikbaar over de veiligheid en werkzaamheid van dit vaccin bij gebruik in
combinatie met enig ander diergeneesmiddel.Ten aanzien van het gebruik van dit vaccin vóór of na
enig ander diergeneesmiddel dient per geval een besluit te worden genomen.
Bij overdosering zijn geen andere bijwerkingen te verwachten dan die genoemd bij “Bijwerkingen”
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN
3
Leaflet - Version NL
Fevaxyn Quatrifel
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale
vereisten te worden verwijderd.
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
12/2014
15.
OVERIGE INFORMATIE
Op diergeneeskundig voorschrift.
De vervaldatum staat op de verpakking, na de afkorting “EXP”, gevolgd door 4 cijfers. De eerste 2
cijfers geven de maand aan en de 2 volgende cijfers geven het jaar aan.
BE-V174912
4
eaflet - Version NL F
evaxyn Quatrifel
BIJSLUITER
Fevaxyn Quatrifel
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
B-1348 Louvain-la-Neuve
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
Elanco Animal Health Ireland
Finisklin Industrial Estate
Sligo, Irlande
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Fevaxyn Quatrifel
3.
GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
Per ml dosis:
Werkzame bestanddelen:
Geïnactiveerd feline panleucopenievirus
stam CU4
RP* RP 8,50 ­ 12,25
Geïnactiveerd feline calicivirus
stam 255
RP RP 1,26 ­ 2,40
Geïnactiveerd feline rhinotracheitis virus
stam 605
RP* RP 1,39 ­ 2,10
Geïnactiveerd Chlamydophila felis
stam Cello
RP* RP 1,69 ­ 3,50
*Relative Potency
Adjuvans :
Ethyleen maleinezuur anhydride (EMA-31) 1% (v/v)
Neocryl
3% (v/v)
Emulsigen SA
5% (v/v)
4.
INDICATIE(S)
eaflet - Version NL F
evaxyn Quatrifel
Voor de actieve immunisatie van katten vanaf een leeftijd van 8 weken ter vermindering van de
klinische ziekteverschijnselen veroorzaakt door feline panleucopenievirus (katteziekte) en ter
vermindering van de ziekteverschijnselen van ademhalingsaandoeningen veroorzaakt door het feline
calicivirus (kattenniesziekte), feline herpesvirus (rhinotracheïtis) en Chlamydophila felis .
Het begin van immuniteit vangt aan 2 weken na het beëindigen van het basis vaccinatie schema. De
immuniteitsduur bedraagt 12 maanden na de basis vaccinatie.
5.
CONTRA-INDICATIE(S)
Alleen gezonde immuuncompetente dieren vaccineren. Niet toedienen aan drachtige dieren.
6.
BIJWERKINGEN
Na toediening van een eerste, enkelvoudige vaccinatie wordt bij katten vaak een verhoogde
lichaamstemperatuur waargenomen, deze is echter van voorbijgaande aard en verdwijnt veelal binnen 24
uur. Ook kunnen andere symptomen zoals depressie en een tijdelijke zwelling op de injectieplaats
waargenomen worden na vaccinatie (bij enkelvoudige vaccinatie, overdosering of herhaalde vaccinatie).
De lokale reacties op de plaats van toediening (verdikking van de huid, zwelling) kunnen aanhouden tot
14 dagen na vaccinatie.
Elk vaccin kan een anafylactische reactie veroorzaken. Een passende symptomatische behandeling kan
vereist zijn.
Gebruik in geval van een overgevoeligheidsreactie epinephrine (adrenaline) intramusculair, en/of een
kortwerkend glucocorticosteroïd intraveneus.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden
vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
7.
DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Katten.
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT , WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG(EN)

De inhoud van het voorgevulde spuitje goed schudden voor gebruik en subcutaan toedienen.
Dosering :
- katten van 8 weken en ouder: voor een basisenting zijn 2 entingen nodig met een interval
van 3 - 4 weken.
- herhalingsvaccinatie: jaarlijkse herhalingsenting met een enkelvoudige dosis.
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
eaflet - Version NL F
evaxyn Quatrifel
Het product goed schudden voor gebruik. Voor gebruik, een steriele naald op aseptische wijze op het
spuitje bevestigen.
10.
WACHTTIJD
Niet van toepassing
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Bewaren en transporteren bij 2 °C - 8 °C
Bescherm tegen licht
12.
SPECIALE WAARSCHUWING(EN)
Voor de gebruiker:
Dit geneesmiddel bevat minerale olie. Accidentele injectie/zelfinjectie kan ernstige pijn en zwelling
tot gevolg hebben, vooral in geval van injectie in een gewricht of vinger. Zonder snel medisch
ingrijpen kan dit in zeldzame gevallen leiden tot verlies van de betrokken vinger. Raadpleeg in geval
van accidentele injectie onmiddellijk een arts, zelfs wanneer de geïnjecteerde hoeveelheid miniem is.
Zorg ervoor dat u de bijsluiter bij u heeft.
Consulteer opnieuw een arts, als de pijn meer dan 12 uur na het eerste medisch onderzoek aanhoudt.
Voor de arts:
Dit geneesmiddel bevat minerale olie. Accidentele injectie, zelfs met kleine hoeveelheden, kan hevige
zwelling veroorzaken die bijvoorbeeld kan leiden tot ischemische necrose en zelfs tot verlies van een
vinger. Onderzoek door een deskundig chirurg is met SPOED vereist. Het kan nodig zijn in een vroeg
stadium een incisie te maken in het geïnjecteerde gebied en dit te irrigeren, met name wanneer de
weke massa van de vinger of pezen aangetast zijn.
Niet gebruiken tijdens de dracht.
De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens lactatie.
Niet vermengen met enig ander diergeneesmiddel.
Er is geen informatie beschikbaar over de veiligheid en werkzaamheid van dit vaccin bij gebruik in
combinatie met enig ander diergeneesmiddel.Ten aanzien van het gebruik van dit vaccin vóór of na
enig ander diergeneesmiddel dient per geval een besluit te worden genomen.
Bij overdosering zijn geen andere bijwerkingen te verwachten dan die genoemd bij 'Bijwerkingen'
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

eaflet - Version NL F
evaxyn Quatrifel
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale
vereisten te worden verwijderd.
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
12/2014
15.
OVERIGE INFORMATIE
Op diergeneeskundig voorschrift.
De vervaldatum staat op de verpakking, na de afkorting 'EXP', gevolgd door 4 cijfers. De eerste 2
cijfers geven de maand aan en de 2 volgende cijfers geven het jaar aan.
BE-V174912

Faites attention

  • N'utilisez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin
  • Ne faites confiance qu’aux notices accompagnant vos médicaments
  • N'utilisez pas de médicaments dont la de péremption est dépassée
  • Les notices sont fournies par l'AFMPS