Fero-gradumet 525 mg

FERO-GRADUMET 525 mg
Omhulde tabletten
Ijzersulfaat
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het
kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt FERO-GRADUMET 525 mg gebruikt?
2. Wanneer mag u FERO-GRADUMET 525 mg niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig
mee zijn?
3. Hoe neemt u FERO-GRADUMET 525 mg in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u FERO-GRADUMET 525 mg?
6. Aanvullende informatie
1. WAARVOOR WORDT FERO-GRADUMET 525 mg GEBRUIKT?
Dit geneesmiddel bevat ijzer. Het is een anti-anemisch middel (tegen bloedarmoede, d.i. een
gebrek aan rode bloedlichaampjes in het bloed).
Het wordt bij volwassenen gebruikt voor:
het behandelen van anemie als gevolg van een tekort aan ijzer,
het voorkomen van ijzertekort bij zwangere vrouwen.
2
. WANNEER MAG U FERO-GRADUMET 525 mg NIET GEBRUIKEN OF MOET U
EXTRA VOORZICHTIG ZIJN?
Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?
- Als u allergisch (overgevoelig) bent voor ijzer (de werkzame stof van dit geneesmiddel) of
voor een van de andere bestanddelen van dit geneesmiddel (zie punt 6),
- Als u te veel ijzer hebt (overmatige ophoping van ijzer in het lichaam), met name bij
bepaalde vormen van anemie (thalassemie, refractaire anemie, anemie door
beenmerginsufficiëntie).
Bij twijfel moet u advies vragen aan uw arts of apotheker.
Wees extra voorzichtig met dit geneesmiddel:
Een medisch consult is noodzakelijk om de oorzaak van de anemie te achterhalen. Dit
geneesmiddel mag alleen worden gebruikt als uw arts de aard en de oorzaak van de
anemie heeft vastgesteld.
1/4
Gebruik van andere geneesmiddelen
- U moet dit geneesmiddel
3 uur voor of 2 uur na
eventueel gebruik van tetracycline
(antibacterieel antibioticum) innemen.
- Het
wordt afgeraden
om allopurinol en dimercaprol gelijktijdig te gebruiken met FERO-
GRADUMET.
- De werkzaamheid van dit geneesmiddel neemt af als u geneesmiddelen tegen maagzuur
inneemt.
Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs hebt gebruikt, inclusief geneesmiddelen
die zonder voorschrift verkrijgbaar zijn, vertel dit dan aan uw arts of apotheker.
Zwangerschap en borstvoeding:
U mag dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap onder normale gebruiksvoorwaarden
gewoon innemen.
U mag dit geneesmiddel ook innemen als u borstvoeding geeft.
Vraag advies aan uw arts of apotheker voordat u een geneesmiddel gebruikt.
Belangrijke informatie over bepaalde bestanddelen van dit geneesmiddel:
Dit geneesmiddel bevat ricinusolie en kan problemen met de spijsvertering veroorzaken
(diarree, ...).
3. HOE NEEMT U FERO-GRADUMET 525 mg IN ?
Dosering:
Respecteer altijd de dosering die door uw arts is voorgeschreven.
Neem 1 tablet per dag, 's morgens op de nuchtere maag, een half uur voor het ontbijt.
Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker.
Wijze van toediening:
Slik het geneesmiddel in zijn geheel in met een beetje water (orale toediening).
Als u meer FERO-GRADUMET 525 mg hebt ingenomen dan zou moeten:
Het risico op
dodelijke ijzervergiftiging
is zeer hoog bij kinderen.
De eerste
intoxicatieverschijnselen
kunnen zeer snel of pas na enkele uren optreden. Dit kan
zich onder andere uiten in misselijkheid, braken, diarree, maag-darmbloedingen, buikpijn,
verdikking van het bloed, convulsies en coma.
In geval van
overdosering
moet worden overgegaan tot een
spoedopname in het ziekenhuis
zodat het ijzer kan worden verwijderd in goede omstandigheden. Er dient zo vlug mogelijk
2/4
een braakmiddel te worden toegediend,
(natriumbicarbonaatoplossing van 1 tot 5%).
gevolgd
door
een
maagspoeling
In geval van intoxicatie verdient het de voorkeur deferroxamine via orale weg of via injectie te
gebruiken.
Wanneer u teveel van FERO-GRADUMET 525 mg heeft ingenomen, neem dan
onmiddellijk contact op
met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Bent u vergeten FERO-GRADUMET 525 mg in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van FERO-GRADUMET 525 mg:
Vraag advies aan uw arts of apotheker voordat u zelf met deze behandeling stopt.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN?
Zoals elk geneesmiddel kan FERO-GRADUMET 525 mg bijwerkingen hebben, al krijgt niet
iedereen daarmee te maken
.
Vaak:
Maag-darmstoornissen: misselijkheid, braken, diarree, constipatie en zwarte
ontlasting.
Deze bijwerkingen kunnen worden verminderd door het geneesmiddel FERO-
GRADUMET 525 mg tijdens of onmiddellijk na de maaltijd in te nemen.
Frequentie onbekend:
Aanwezigheid van
darmobstructie.
divertikels
(darmuitstulpingen)
of
een
andere
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker
.
5. HOE BEWAART U FERO-GRADUMET 525 mg?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik FERO-GRADUMET 525 mg niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te
vinden op de doos na <EXP>. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand
is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Bewaren op kamertemperatuur.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak.
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.
3/4
6. AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in FERO-GRADUMET 525 mg?
-
De werkzame stof is ijzer in de vorm van ijzersulfaat. Eén omhulde tablet bevat 525 mg.
- De andere bestanddelen zijn:
Kern: methylmetacrylaat-methylacrylaat, macrogol 8000, polyvidon, magnesiumstearaat.
Omhulling: macrogol 8000, celluloseacetaatftalaat, ijzeroxide (E172), propyleenglycol,
albumine, sorbitaanmono-oleaat, vanilline, sacharine, ricinusolie.
Hoe ziet dit geneesmiddel eruit en hoe is het verpakt?
Dit geneesmiddel wordt aangeboden in de vorm van roodpaarse omhulde tabletten. Een doos
bevat 30 of 60 omhulde tabletten (blister PVC-PVDC/Aluminium).
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
BE065037
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Teofarma S.r.l.
Via F.lli Cervi, 8
I-27010 Valle Salimbene (PV) - Italië
e-mail: servizioclienti@teofarma.it
Fabrikanten:
Teofarma S.r.l.
Viale Certosa 8/A
I-27100 Pavia – Italië
Abbott S.p.A.
40010 Campoverde, Latina
Italië
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 07/2014.
4/4

Omhulde tabletten
Ijzersulfaat
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het
kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt FERO-GRADUMET 525 mg gebruikt?
2. Wanneer mag u FERO-GRADUMET 525 mg niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig
mee zijn?
3. Hoe neemt u FERO-GRADUMET 525 mg in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u FERO-GRADUMET 525 mg?
6. Aanvullende informatie
1
. WA


ARVOOR WORDT F
ERO-GRADUMET 525 mg G
EBRUIKT?
Dit geneesmiddel bevat ijzer. Het is een anti-anemisch middel (tegen bloedarmoede, d.i. een
gebrek aan rode bloedlichaampjes in het bloed).
Het wordt bij volwassenen gebruikt voor:
· het behandelen van anemie als gevolg van een tekort aan ijzer,
· het voorkomen van ijzertekort bij zwangere vrouwen.
2
. WA


NNEER MAG U F
ERO-GRADUMET 525 mg N
IET GEBRUIKEN OF MOET U
EXTRA VOORZICHTIG ZIJN?
Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?
- Als u allergisch (overgevoelig) bent voor ijzer (de werkzame stof van dit geneesmiddel) of
voor een van de andere bestanddelen van dit geneesmiddel (zie punt 6),
- Als u te veel ijzer hebt (overmatige ophoping van ijzer in het lichaam), met name bij
bepaalde vormen van anemie (thalassemie, refractaire anemie, anemie door
beenmerginsufficiëntie).
Bij twijfel moet u advies vragen aan uw arts of apotheker.
Wees extra voorzichtig met dit geneesmiddel:
· Een medisch consult is noodzakelijk om de oorzaak van de anemie te achterhalen. Dit
geneesmiddel mag alleen worden gebruikt als uw arts de aard en de oorzaak van de
anemie heeft vastgesteld.
- U moet dit geneesmiddel
3 uur voor of 2 uur na eventueel gebruik van tetracycline
(antibacterieel antibioticum) innemen.
- Het
wordt afgeraden om allopurinol en dimercaprol gelijktijdig te gebruiken met FERO-
GRADUMET.
- De werkzaamheid van dit geneesmiddel neemt af als u geneesmiddelen tegen maagzuur
inneemt.
Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs hebt gebruikt, inclusief geneesmiddelen
die zonder voorschrift verkrijgbaar zijn, vertel dit dan aan uw arts of apotheker.
Zwangerschap en borstvoeding:
U mag dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap onder normale gebruiksvoorwaarden
gewoon innemen.
U mag dit geneesmiddel ook innemen als u borstvoeding geeft.
Vraag advies aan uw arts of apotheker voordat u een geneesmiddel gebruikt.
Belangrijke informatie over bepaalde bestanddelen van dit geneesmiddel:
Dit geneesmiddel bevat ricinusolie en kan problemen met de spijsvertering veroorzaken
(diarree, ...).
3. H

OE N
EEMT U F
ERO-GRADUMET 525 mg I N ?
Dosering:
Respecteer altijd de dosering die door uw arts is voorgeschreven.
Neem 1 tablet per dag, 's morgens op de nuchtere maag, een half uur voor het ontbijt.
Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker.
Wijze van toediening:
Slik het geneesmiddel in zijn geheel in met een beetje water (orale toediening).
Als u meer FERO-GRADUMET 525 mg
hebt ingenomen dan zou moeten:
Het risico op
dodelijke ijzervergiftiging is zeer hoog bij kinderen.
De eerste
intoxicatieverschijnselen kunnen zeer snel of pas na enkele uren optreden. Dit kan
zich onder andere uiten in misselijkheid, braken, diarree, maag-darmbloedingen, buikpijn,
verdikking van het bloed, convulsies en coma.
In geval van
overdosering moet worden overgegaan tot een
spoedopname in het ziekenhuis
zodat het ijzer kan worden verwijderd in goede omstandigheden. Er dient zo vlug mogelijk
In geval van intoxicatie verdient het de voorkeur deferroxamine via orale weg of via injectie te
gebruiken.
Wanneer u teveel van FERO-GRADUMET 525 mg heeft ingenomen, neem dan
onmiddellijk contact op
met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Bent u vergeten FERO-GRADUMET 525 mg in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van FERO-GRADUMET 525 mg:
Vraag advies aan uw arts of apotheker voordat u zelf met deze behandeling stopt.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN?
Zoals elk geneesmiddel kan FERO-GRADUMET 525 mg bijwerkingen hebben, al krijgt niet
iedereen daarmee te maken.
Vaak:
· M
aag-darmstoornissen: misselijkheid, braken, diarree, constipatie en zwarte
ontlasting.
Deze bijwerkingen kunnen worden verminderd door het geneesmiddel FERO-
GRADUMET 525 mg tijdens of onmiddellijk na de maaltijd in te nemen.
Frequentie onbekend:
· Aanwezigheid van divertikels (darmuitstulpingen) of een andere
darmobstructie.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. H

OE BEWAART U F
ERO-GRADUMET 525 mg ?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik FERO-GRADUMET 525 mg niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te
vinden op de doos na <EXP>. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand
is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Bewaren op kamertemperatuur.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak.
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.
Welke stoffen zitten er in FERO-GRADUMET 525 mg?
- D
e werkzame stof i s ijzer in de vorm van ijzersulfaat. Eén omhulde tablet bevat 525 mg.
- De andere bestanddelen zijn:
Kern: methylmetacrylaat-methylacrylaat, macrogol 8000, polyvidon, magnesiumstearaat.
Omhulling: macrogol 8000, celluloseacetaatftalaat, ijzeroxide (E172), propyleenglycol,
albumine, sorbitaanmono-oleaat, vanilline, sacharine, ricinusolie.
Hoe ziet dit geneesmiddel eruit en hoe is het verpakt?
Dit geneesmiddel wordt aangeboden in de vorm van roodpaarse omhulde tabletten. Een doos
bevat 30 of 60 omhulde tabletten (blister PVC-PVDC/Aluminium).
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
BE065037
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Teofarma S.r.l.
Via F.lli Cervi, 8
I-27010 Valle Salimbene (PV) - Italië
e-mail: servizioclienti@teofarma.it
Fabrikanten:
Teofarma S.r.l.
Abbott S.p.A.
Viale Certosa 8/A
40010 Campoverde, Latina
I-27100 Pavia ­ Italië
Italië
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 07/2014.

Faites attention

  • N'utilisez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin
  • Ne faites confiance qu’aux notices accompagnant vos médicaments
  • N'utilisez pas de médicaments dont la de péremption est dépassée
  • Les notices sont fournies par l'AFMPS