Felodipine eg retard 10 mg

Bijsluiter
BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Felodipine EG Retard 5 mg en 10 mg tabletten met verlengde afgifte
Werkzaam bestanddeel : Felodipine
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit
geneesmiddel.
Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet
door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de
verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking
optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
In deze bijsluiter:
1. Wat zijn Felodipine EG Retard tabletten en waarvoor worden ze gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Felodipine EG Retard tabletten inneemt
3. Hoe worden Felodipine EG Retard tabletten ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Felodipine EG Retard tabletten
6. Aanvullende informatie
1. Wat zijn Felodipine EG Retard tabletten en waarvoor worden ze gebruikt
Felodipine EG behoort tot een groep van geneesmiddelen die calciumantagonisten
van het dihydropyridine-type worden genoemd. De werking van deze
calciumantagonisten bestaat erin het gladde spierweefsel in de bloedvatwanden te
ontspannen en de bloedvaten te openen. Dit heeft als gevolg dat de bloeddruk daalt.
Felodipine EG Retard tabletten worden gebruikt voor de behandeling van patiënten
met hoge bloeddruk (essentiële hypertensie).
2. Wat u moet weten voordat u Felodipine EG Retard tabletten inneemt
Neem Felodipine EG NIET in als u:
allergisch (overgevoelig) bent voor felodipine, andere gelijkaardige substanties
(calciumantagonisten van het dihydropyridine-type) of voor één van de andere
bestanddelen van Felodipine EG Retard tabletten (zie rubriek 6. “Aanvullende
informatie” op het einde van de bijsluiter)
een zeer lage polsslag en bloeddruk heeft (cardiogene shock)
een ernstige vernauwing heeft (stenose) van de hartkleppen (mitraal- of
aortaklep)
lijdt aan een verdikking van de hartspier (obstructieve hypertrofische
cardiomyopathie)
een ernstige obstructie heeft van de hartkleppen
Bijsluiter
een obstructie heeft van de bloeduitstroom uit het hart
pijn krijgt op de borst (onstabiele angina pectoris)
binnen de 2 afgelopen maanden een hartaanval heeft gehad
lijdt aan onbehandeld en/of gedecompenseerd hartfalen, dat tot een zwelling van
de ledematen, zwakte en ademnood leidt
een sterk verminderde werking van de lever heeft
zwanger bent of zou kunnen zijn
Wees extra voorzichtig met Felodipine EG Retard tabletten als u
een ernstig verminderde nierfunctie heeft
een licht tot matig verminderde leverfunctie heeft
lijdt aan stabiel hartfalen
een snelle hartslag heeft (tachycardie)
lijdt aan een vernauwing (stenose) van de hartkleppen (mitraal- of aortaklep)
last heeft van geleidingsstoornissen in het hart (bijv. tweede- of derdegraads
atrioventriculaire blok)
Felodipine kan een overmatige bloeddrukdaling veroorzaken, waardoor een snelle
hartslag (tachycardie) ontstaat. Dit kan leiden tot een verminderde bloedtoevoer
(myocardischemie) en een beroerte bij gevoelige patiënten.
Inname met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort
geleden heeft gebruikt.
Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift
kunt krijgen, voor kruidenpreparaten of natuurlijke producten.
Meer bepaald:
andere bloeddrukverlagende geneesmiddelen zoals hydrochloorthiazide,
bètablokkers (voor de behandeling van hoge bloeddruk), nitraten (voor de
controle van coronaire hartziekte en pijn op de borst) of tricyclische
antidepressiva (voor de behandeling van depressie)
amiodaron, diltiazem of verapamil (voor de behandeling van hartproblemen)
digoxine (voor de behandeling van hartfalen)
fluconazol, itraconazol, ketoconazol, miconazol of voriconazol (voor de
behandeling van schimmel- of gistinfecties)
erythromycine, clarithromycine of telithromycine (macrolide antibiotica)
rifampicine (voor de behandeling van tuberculose)
ciclosporine, tacrolimus (om het immuunsysteem te onderdrukken, bijv. na
orgaantransplantatie)
fenobarbital, fenytoïne of carbamazepine (voor de behandeling van epilepsie)
cimetidine (voor de behandeling van het zuur en maagzweren)
nevirapine, ritonavir, sakinavir, efavirenz (voor de behandeling van HIV-infectie)
kruidenpreparaten die St.-Janskruid bevatten (Hypericum perforatum)
Inname van Felodipine EG Retard tabletten met voedsel en drank
Neem Felodipine EG Retard tabletten op een nuchtere maag of met een lichte vet- of
koolhydraatarme maaltijd.
Bijsluiter
Drink geen pompelmoessap tijdens de behandeling met Felodipine EG Retard
tabletten aangezien de werking van de tabletten daardoor te sterk kan zijn. Als u
vragen heeft, consulteer dan uw arts.
Zwangerschap en borstvoeding
Felodipine mag niet genomen worden tijdens de hele zwangerschap. Als u denkt
zwanger te zijn, zwanger wenst te worden of wordt tijdens het gebruik van Felodipine
EG Retard tabletten, stop dan onmiddellijk met het gebruik van dit geneesmiddel en
consulteer zo snel mogelijk uw arts.
Felodipine wordt uitgescheiden in de moedermelk, waardoor het gebruik van
Felodipine EG Retard tabletten niet aanbevolen is tijdens de borstvoeding. Vraag uw
arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Felodipine EG Retard tabletten kan duizeligheid of vermoeidheid veroorzaken. De
kans dat deze effecten optreden is groter bij aanvang van de behandeling, na een
dosisverhoging of na gelijktijdige inname van alcohol. Als u daarvan last heeft mag u
noch rijden noch machines bedienen.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Felodipine EG Retard
tabletten
Dit geneesmiddel bevat lactose (melksuiker). Indien uw arts u heeft meegedeeld dat
u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit
geneesmiddel inneemt.
3. Hoe worden Felodipine EG Retard tabletten ingenomen
Volg bij het innemen van Felodipine EG Retard tabletten nauwgezet het advies van
uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
Patiënten met hoge bloeddruk (hypertensie)
Volwassenen
De aanvangsdosis is eenmaal daags 5 mg. Indien nodig kan de arts
de dosis verhogen tot 10 mg per dag of een bijkomend geneesmiddel
voorschrijven om de bloeddruk te verlagen. De maximale dagelijkse
dosis is 10 mg felodipine.
Bejaarden
Kinderen
De arts zal beslissen over uw aanvangsdosis.
Niet aanbevolen.
Nier- en/of leverproblemen:
patiënten met ernstige leverproblemen mogen
Felodipine EG Retard tabletten niet innemen en patiënten met ernstige
nierproblemen nemen beter geen Felodipine EG Retard tabletten in.
Bijsluiter
Als u een leverziekte heeft, zal uw arts uw aandoening opvolgen en u eventueel een
lagere dosis voorschrijven.
Inname van de tabletten
Slik deze tabletten elke dag op hetzelfde tijdstip (bij voorkeur ’s morgens) in hun
geheel in met een glas water. Plet of kauw ze niet.
Neem de tabletten NIET in met pompelmoessap, aangezien de werking van de
Felodipine EG Retard tabletten daardoor te sterk kan zijn.
Neem de tabetten op een lege maag of met een lichte, vet- of koolhydraatarme
maaltijd.
Neem dit geneesmiddel zoals uw arts u voorschrijft. Het kan gevaarlijk zijn te
stoppen zonder het advies van uw arts.
Wat u moet doen als u meer van Felodipine EG Retard tabletten heeft
ingenomen dan u zou mogen
Neem niet meer tabletten in dan voorgeschreven door uw arts. Mocht u ooit te veel
tabletten ingenomen hebben, begeef u dan naar de spoedafdeling van het
dichtstbijgelegen ziekenhuis of contacteer onmiddellijk uw arts, apotheker of het
Antigifcentrum (070/245.245). Neem de verpakking en alle resterende tabletten mee
om aan uw arts te tonen. Een overdosis kan leiden tot een licht gevoel in het hoofd,
flauwvallen en duizeligheid veroorzaakt door een zeer lage bloeddruk en soms tot
een vertraagde hartslag (bradycardie).
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Felodipine EG Retard tabletten in te
nemen
Indien u een dosis bent vergeten in te nemen, neem dan een dosis zodra u eraan
denkt. Doe daarna voort zoals voorheen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten
dosis in te halen. Als u ongerust bent, vraag dan uw apotheker of arts om raad.
Als u stopt met het innemen van Felodipine EG Retard tabletten
Stop de behandeling niet voortijdig want felodipine kan geassocieerd worden met
ontwenningssymptomen. Als u te snel stopt met het innemen van de tabletten, kan u
terug een hoge bloeddruk krijgen. Praat met uw arts alvorens te stoppen met het
innemen van de tabletten en volg zijn advies.
4.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan Felodipine EG Retard tabletten bijwerkingen
veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.
Stop het innemen van Felodipine EG Retard tabletten en contacteer uw arts als
u een allergische reactie
heeft zoals zwelling van het gezicht, de lippen, tong, mond
en keel, die kan leiden tot ademnood of slikmoeilijkheden.
Verwittig uw arts als u één van de volgende bijwerkingen bemerkt.
Bijsluiter
Zeer vaak (bij meer dan 1 patiënt op 10):
hoofdpijn, tinnitus (oorsuizen of gezoem
in de oren), of blozen – deze effecten hebben een grotere kans op te treden bij
aanvang van de behandeling of na dosisverhogingen en kunnen verminderen bij
voortgezet gebruik. Zwelling van de ledematen (vooral de enkels, de mate waarin de
enkel zwelt, hangt af van de dosis).
Vaak (bij meer dan 1 patiënt op 100 maar bij minder dan 1 patiënt op 10):
pijn op
de borst (angina pectoris) of verergering (toename van de frequentie, duur en ernst)
van de pijn op de borst bij patiënten met voorafbestaande angina pectoris. Het risico
daarop is groter bij aanvang van de behandeling.
Soms (bij meer dan 1 patiënt op 1000 maar bij minder dan 1 patiënt op 100):
kriebelingen
(paresthesie),
duizeligheid,
vermoeidheid,
rusteloosheid,
hartkloppingen, snelle hartslag (tachycardie), zeer lage bloeddruk (hypotensie),
flauwvallen (syncope), ademnood (dyspneu), maagdarmklachten (bijv. buikpijn,
misselijkheid of braken, diarree, verstopping), huid- en overgevoeligheidsreacties
zoals jeukende huid (pruritus), netelroos (urticaria), uitslag (exantheem),
lichtgevoeligheid (fotosensibilisatie), verhoogd zweten, ontsteking of zwelling van het
tandvlees (gingivale hyperplasie en gingivitis), gewrichts- of spierpijn (myalgie en
artralgie), beven, verhoogde plasbehoefte (pollakisurie), gewichtstoename.
Zelden (bij minder dan 1 patiënt op 1000 maar bij meer dan 1 patiënt op 10000):
duidelijke, normaal pijnlijke purperen verkleuring van de huid (leukocytoclastische
vasculitis), impotentie/seksuele stoornissen.
Zeer zelden (bij minder dan 1 patiënt op 10000):
hartaanval (myocardinfarct),
leverfunctiestoornissen waargenomen in de vorm van toegenomen leverenzymen,
bijv. transaminasenspiegels in bloedtests, afschilferende huidreacties (exfoliatieve
dermatitis), vergroting van het borstweefsel bij mannen (gynecomastie), hevige
menstruatie (menorragie), overgevoeligheidsreacties, bijv. angio-oedeem (ernstige
allergische reactie die zwelling van het gezicht of de keel veroorzaakt) en koorts.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt
die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
5. Hoe bewaart u Felodipine EG Retard tabletten
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren beneden 25ºC.
Gebruik Felodipine EG niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos na
“Exp.”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met
huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet
meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.
Bijsluiter
6. Aanvullende informatie
Wat bevat Felodipine EG Retard tabletten
Het werkzaam bestanddeel is felodipine.
Eén 5mg filmomhulde tablet bevat 5 mg felodipine.
Eén 10mg filmomhulde tablet bevat 10 mg felodipine.
De andere bestanddelen in de tabletkern zijn:
Lactosemonohydraat
(de 5mg-tablet bevat 22,75 mg lactose;
de 10mg-tablet bevat 20,38 mg lactose)
microkristallijne cellulose
hypromellose
povidon
propylgallaat
watervrij colloïdaal siliciumdioxide
magnesiumstearaat
De andere bestandelen in de filmomhulling zijn:
hypromellose
titaandioxide (E171)
ijzeroxide rood en geel (E172)
talk
propyleenglycol
Hoe ziet Felodipine EG 5 mg en 10 mg tabletten met verlengde afgifte er uit en
wat is de inhoud van de verpakking
Felodipine EG Retard 5 mg: Lichtroze, ronde, biconvexe, filmomhulde tablet met
verlengde afgifte met afdruk 5.
Felodipine EG Retard 10 mg: Roodbruine, ronde, biconvexe, filmomhulde tablet met
verlengde afgifte met afdruk 10.
Blisterverpakkingen met verpakkingsgrootten van 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90,
98, 100, 250, 500 en 1000 tabletten met verlengde afgifte.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
EUROGENERICS N.V. - Heizel Esplanade b22 - B-1020 Brussel - België
Fabrikant
Stada Arzneimittel AG – Stadastrasse 2-18 – D-61118 Bad Vilbel – Duitsland
Sanico N.V. – Veedijk 59 – B-2300 Turnhout - België
Centrafarm BV - Nieuwe Donk 9 - NL-4870 Etten Leur - Nederland
Bijsluiter
Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de
volgende namen:
Felodipine 5 mg:
Oostenrijk:
Felodistad retard 5 mg Filmtabletten
België:
Felodipine EG Retard 5 mg
Duitsland:
Felodipin STADA 5 mg Retardtabletten
Denemarken: Felodin
Luxemburg: Felodipine EG Retard 5 mg
Zweden:
Felodipin STADA 5 mg depottablett
Felodipine 10 mg:
België:
Felodipine EG Retard 10 mg
Duitsland:
Felodipin STADA 10 mg Retardtabletten
Denemarken: Felodin
Luxemburg: Felodipine EG Retard 10 mg
Zweden:
Felodipin STADA 10 mg depottablett
Nummer(s) van de vergunning voor het in de handel brengen :
Felodipine EG Retard 5 mg tabletten met verlengde afgifte: BE238061
Felodipine EG Retard 10 mg tabletten met verlengde afgifte: BE238077
Afleveringswijze :
Op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 05/2013.

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Felodipine EG Retard 5 mg en 10 mg tabletten met verlengde afgifte
Werkzaam bestanddeel : Felodipine
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit
geneesmiddel.
· Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
· Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
· Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet
door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de
verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
· Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking
optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
In deze bijsluiter:
1. Wat zijn Felodipine EG Retard tabletten en waarvoor worden ze gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Felodipine EG Retard tabletten inneemt
3. Hoe worden Felodipine EG Retard tabletten ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Felodipine EG Retard tabletten
6. Aanvullende informatie
1. Wat zijn Felodipine EG Retard tabletten en waarvoor worden ze gebruikt
Felodipine EG behoort tot een groep van geneesmiddelen die calciumantagonisten
van het dihydropyridine-type worden genoemd. De werking van deze
calciumantagonisten bestaat erin het gladde spierweefsel in de bloedvatwanden te
ontspannen en de bloedvaten te openen. Dit heeft als gevolg dat de bloeddruk daalt.
Felodipine EG Retard tabletten worden gebruikt voor de behandeling van patiënten
met hoge bloeddruk (essentiële hypertensie).
2. Wat u moet weten voordat u Felodipine EG Retard tabletten inneemt
Neem Felodipine EG NIET in als u:
- al ergisch (overgevoelig) bent voor felodipine, andere gelijkaardige substanties
(calciumantagonisten van het dihydropyridine-type) of voor één van de andere
bestanddelen van Felodipine EG Retard tabletten (zie rubriek 6. 'Aanvullende
informatie' op het einde van de bijsluiter)
- een zeer lage polsslag en bloeddruk heeft (cardiogene shock)
- een ernstige vernauwing heeft (stenose) van de hartkleppen (mitraal- of
aortaklep)
- lijdt aan een verdikking van de hartspier (obstructieve hypertrofische
cardiomyopathie)
- - een obstructie heeft van de bloeduitstroom uit het hart
- pijn krijgt op de borst (onstabiele angina pectoris)
- binnen de 2 afgelopen maanden een hartaanval heeft gehad
- lijdt aan onbehandeld en/of gedecompenseerd hartfalen, dat tot een zwelling van
de ledematen, zwakte en ademnood leidt
- een sterk verminderde werking van de lever heeft
- zwanger bent of zou kunnen zijn
Wees extra voorzichtig met Felodipine EG Retard tabletten als u
·
een ernstig verminderde nierfunctie heeft
- een licht tot matig verminderde leverfunctie heeft
- lijdt aan stabiel hartfalen
- een snelle hartslag heeft (tachycardie)
- lijdt aan een vernauwing (stenose) van de hartkleppen (mitraal- of aortaklep)
- last heeft van geleidingsstoornissen in het hart (bijv. tweede- of derdegraads
atrioventriculaire blok)
Felodipine kan een overmatige bloeddrukdaling veroorzaken, waardoor een snelle
hartslag (tachycardie) ontstaat. Dit kan leiden tot een verminderde bloedtoevoer
(myocardischemie) en een beroerte bij gevoelige patiënten.
Inname met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort
geleden heeft gebruikt
. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift
kunt krijgen, voor kruidenpreparaten of natuurlijke producten.
Meer bepaald:
· andere bloeddrukverlagende geneesmiddelen zoals hydrochloorthiazide,
bètablokkers (voor de behandeling van hoge bloeddruk), nitraten (voor de
controle van coronaire hartziekte en pijn op de borst) of tricyclische
antidepressiva (voor de behandeling van depressie)
· amiodaron, diltiazem of verapamil (voor de behandeling van hartproblemen)
· digoxine (voor de behandeling van hartfalen)
· fluconazol, itraconazol, ketoconazol, miconazol of voriconazol (voor de
behandeling van schimmel- of gistinfecties)
· erythromycine, clarithromycine of telithromycine (macrolide antibiotica)
· rifampicine (voor de behandeling van tuberculose)
· ciclosporine, tacrolimus (om het immuunsysteem te onderdrukken, bijv. na
orgaantransplantatie)
· fenobarbital, fenytoïne of carbamazepine (voor de behandeling van epilepsie)
· cimetidine (voor de behandeling van het zuur en maagzweren)
· nevirapine, ritonavir, sakinavir, efavirenz (voor de behandeling van HIV-infectie)
· kruidenpreparaten die St.-Janskruid bevatten (Hypericum perforatum)
Drink geen pompelmoessap tijdens de behandeling met Felodipine EG Retard
tabletten aangezien de werking van de tabletten daardoor te sterk kan zijn. Als u
vragen heeft, consulteer dan uw arts.
Zwangerschap en borstvoeding
Felodipine mag niet genomen worden tijdens de hele zwangerschap. Als u denkt
zwanger te zijn, zwanger wenst te worden of wordt tijdens het gebruik van Felodipine
EG Retard tabletten, stop dan onmiddellijk met het gebruik van dit geneesmiddel en
consulteer zo snel mogelijk uw arts.
Felodipine wordt uitgescheiden in de moedermelk, waardoor het gebruik van
Felodipine EG Retard tabletten niet aanbevolen is tijdens de borstvoeding. Vraag uw
arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Felodipine EG Retard tabletten kan duizeligheid of vermoeidheid veroorzaken. De
kans dat deze effecten optreden is groter bij aanvang van de behandeling, na een
dosisverhoging of na gelijktijdige inname van alcohol. Als u daarvan last heeft mag u
noch rijden noch machines bedienen.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Felodipine EG Retard
tabletten
Dit geneesmiddel bevat lactose (melksuiker). Indien uw arts u heeft meegedeeld dat
u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit
geneesmiddel inneemt.
3. Hoe worden Felodipine EG Retard tabletten ingenomen
Volg bij het innemen van Felodipine EG Retard tabletten nauwgezet het advies van
uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
Patiënten met hoge bloeddruk (hypertensie)

Volwassenen
De aanvangsdosis is eenmaal daags 5 mg. Indien nodig kan de arts
de dosis verhogen tot 10 mg per dag of een bijkomend geneesmiddel
voorschrijven om de bloeddruk te verlagen. De maximale dagelijkse
dosis is 10 mg felodipine.

Bejaarden
De arts zal beslissen over uw aanvangsdosis.

Kinderen

Niet aanbevolen.
Als u een leverziekte heeft, zal uw arts uw aandoening opvolgen en u eventueel een
lagere dosis voorschrijven.
Inname van de tabletten
- Slik deze tabletten elke dag op hetzelfde tijdstip (bij voorkeur 's morgens) in hun
geheel in met een glas water. Plet of kauw ze niet.
- Neem de tabletten NIET in met pompelmoessap, aangezien de werking van de
Felodipine EG Retard tabletten daardoor te sterk kan zijn.
- Neem de tabetten op een lege maag of met een lichte, vet- of koolhydraatarme
maaltijd.
- Neem dit geneesmiddel zoals uw arts u voorschrijft. Het kan gevaarlijk zijn te
stoppen zonder het advies van uw arts.
Wat u moet doen als u meer van Felodipine EG Retard tabletten heeft
ingenomen dan u zou mogen
Neem niet meer tabletten in dan voorgeschreven door uw arts. Mocht u ooit te veel
tabletten ingenomen hebben, begeef u dan naar de spoedafdeling van het
dichtstbijgelegen ziekenhuis of contacteer onmiddellijk uw arts, apotheker of het
Antigifcentrum (070/245.245). Neem de verpakking en alle resterende tabletten mee
om aan uw arts te tonen. Een overdosis kan leiden tot een licht gevoel in het hoofd,
flauwvallen en duizeligheid veroorzaakt door een zeer lage bloeddruk en soms tot
een vertraagde hartslag (bradycardie).
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Felodipine EG Retard tabletten in te
nemen
Indien u een dosis bent vergeten in te nemen, neem dan een dosis zodra u eraan
denkt. Doe daarna voort zoals voorheen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten
dosis in te halen. Als u ongerust bent, vraag dan uw apotheker of arts om raad.
Als u stopt met het innemen van Felodipine EG Retard tabletten
Stop de behandeling niet voortijdig want felodipine kan geassocieerd worden met
ontwenningssymptomen. Als u te snel stopt met het innemen van de tabletten, kan u
terug een hoge bloeddruk krijgen. Praat met uw arts alvorens te stoppen met het
innemen van de tabletten en volg zijn advies.
4
. Mo

gelijke bijwerkingen
Zoals al e geneesmiddelen kan Felodipine EG Retard tabletten bijwerkingen
veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.
Stop het innemen van Felodipine EG Retard tabletten en contacteer uw arts als
u een allergische reactie
heeft zoals zwelling van het gezicht, de lippen, tong, mond
en keel, die kan leiden tot ademnood of slikmoeilijkheden.
Zeer vaak (bij meer dan 1 patiënt op 10): hoofdpijn, tinnitus (oorsuizen of gezoem
in de oren), of blozen ­ deze effecten hebben een grotere kans op te treden bij
aanvang van de behandeling of na dosisverhogingen en kunnen verminderen bij
voortgezet gebruik. Zwel ing van de ledematen (vooral de enkels, de mate waarin de
enkel zwelt, hangt af van de dosis).
Vaak (bij meer dan 1 patiënt op 100 maar bij minder dan 1 patiënt op 10): pijn op
de borst (angina pectoris) of verergering (toename van de frequentie, duur en ernst)
van de pijn op de borst bij patiënten met voorafbestaande angina pectoris. Het risico
daarop is groter bij aanvang van de behandeling.
Soms (bij meer dan 1 patiënt op 1000 maar bij minder dan 1 patiënt op 100):
kriebelingen (paresthesie), duizeligheid, vermoeidheid, rusteloosheid,
hartkloppingen, snelle hartslag (tachycardie), zeer lage bloeddruk (hypotensie),
flauwvallen (syncope), ademnood (dyspneu), maagdarmklachten (bijv. buikpijn,
misselijkheid of braken, diarree, verstopping), huid- en overgevoeligheidsreacties
zoals jeukende huid (pruritus), netelroos (urticaria), uitslag (exantheem),
lichtgevoeligheid (fotosensibilisatie), verhoogd zweten, ontsteking of zwelling van het
tandvlees (gingivale hyperplasie en gingivitis), gewrichts- of spierpijn (myalgie en
artralgie), beven, verhoogde plasbehoefte (pol akisurie), gewichtstoename.
Zelden (bij minder dan 1 patiënt op 1000 maar bij meer dan 1 patiënt op 10000):
duidelijke, normaal pijnlijke purperen verkleuring van de huid (leukocytoclastische
vasculitis), impotentie/seksuele stoornissen.
Zeer zelden (bij minder dan 1 patiënt op 10000): hartaanval (myocardinfarct),
leverfunctiestoornissen waargenomen in de vorm van toegenomen leverenzymen,
bijv. transaminasenspiegels in bloedtests, afschilferende huidreacties (exfoliatieve
dermatitis), vergroting van het borstweefsel bij mannen (gynecomastie), hevige
menstruatie (menorragie), overgevoeligheidsreacties, bijv. angio-oedeem (ernstige
al ergische reactie die zwelling van het gezicht of de keel veroorzaakt) en koorts.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt
die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
5
. H
oe bewaart u Felodipine EG Retard tabletten
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren beneden 25ºC.
Gebruik Felodipine EG niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos na
'Exp.'. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
6
. A
anvullende informatie
Wat bevat Felodipine EG Retard tabletten
- Het werkzaam bestanddeel is felodipine.
- Eén 5mg filmomhulde tablet bevat 5 mg felodipine.
- Eén 10mg filmomhulde tablet bevat 10 mg felodipine.
- De andere bestanddelen in de tabletkern zijn:
· Lactosemonohydraat
(de 5mg-tablet bevat 22,75 mg lactose;
de 10mg-tablet bevat 20,38 mg lactose)
· microkristallijne cellulose
· hypromellose
· povidon
· propylgallaat
· watervrij colloïdaal siliciumdioxide
· magnesiumstearaat
- De andere bestandelen in de filmomhulling zijn:
· hypromellose
· titaandioxide (E171)
· ijzeroxide rood en geel (E172)
· talk
· propyleenglycol
Hoe ziet Felodipine EG 5 mg en 10 mg tabletten met verlengde afgifte er uit en
wat is de inhoud van de verpakking

Felodipine EG Retard 5 mg: Lichtroze, ronde, biconvexe, filmomhulde tablet met
verlengde afgifte met afdruk 5.
Felodipine EG Retard 10 mg: Roodbruine, ronde, biconvexe, filmomhulde tablet met
verlengde afgifte met afdruk 10.
Blisterverpakkingen met verpakkingsgrootten van 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90,
98, 100, 250, 500 en 1000 tabletten met verlengde afgifte.
Niet al e genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
EUROGENERICS N.V. - Heizel Esplanade b22 - B-1020 Brussel - België
Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de
volgende namen:
Felodipine 5 mg:
Oostenrijk:
Felodistad retard 5 mg Filmtabletten
België:
Felodipine EG Retard 5 mg
Duitsland:
Felodipin STADA 5 mg Retardtabletten
Denemarken: Felodin
Luxemburg:
Felodipine EG Retard 5 mg
Zweden:
Felodipin STADA 5 mg depottablett
Felodipine 10 mg:
België
:
Felodipine EG Retard 10 mg
Duitsland
:
Felodipin STADA 10 mg Retardtabletten
Denemarken: Felodin
Luxemburg:
Felodipine EG Retard 10 mg
Zweden:
Felodipin STADA 10 mg depottablett
Nummer(s) van de vergunning voor het in de handel brengen :
Felodipine EG Retard 5 mg tabletten met verlengde afgifte: BE238061
Felodipine EG Retard 10 mg tabletten met verlengde afgifte: BE238077
Afleveringswijze : Op medisch voorschrift.

Faites attention

  • N'utilisez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin
  • Ne faites confiance qu’aux notices accompagnant vos médicaments
  • N'utilisez pas de médicaments dont la de péremption est dépassée
  • Les notices sont fournies par l'AFMPS