Faslodex 250 mg/5 ml

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker
Faslodex 250 mg oplossing voor injectie
fulvestrant
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
-
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
-
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of
verpleegkundige.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen
Hoe bewaart u dit middel?
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Faslodex bevat het werkzame bestanddeel fulvestrant dat tot de groep van oestrogeenblokkeerders
behoort. Oestrogenen zijn een van de vrouwelijk geslachtshormonen, die in een aantal gevallen
betrokken kunnen zijn bij de groei van borstkanker.
Faslodex wordt gebruikt voor de behandeling van gevorderde of uitgezaaide borstkanker bij vrouwen
die de menopauze gepasseerd zijn.
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
-
u bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u
vinden onder rubriek 6.
-
u bent zwanger of geeft borstvoeding
-
u heeft ernstige leverproblemen
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts als één van de onderstaande zaken op u van toepassing is:
-
nier- of leverproblemen
-
lage hoeveelheid bloedplaatjes (deze helpen bij de bloedstolling) of een bloedingsstoornis
-
problemen met bloedstolsels in het verleden
-
osteoporose (het verlies van botdichtheid)
-
alcoholisme
Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Faslodex wordt niet aanbevolen bij kinderen en jongeren tot 18 jaar.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Faslodex nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat
dan uw arts, apotheker of verpleegkundige.
20
In het bijzonder dient u uw arts te informeren als u antistollingsmiddelen gebruikt (geneesmiddelen die
de bloedstolling tegengaan).
Zwangerschap en borstvoeding
U mag Faslodex niet gebruiken als u zwanger bent. Als u nog zwanger kunt worden, dient u effectieve
anticonceptie te gebruiken zolang u met Faslodex wordt behandeld.
U mag geen borstvoeding geven zolang u met Faslodex wordt behandeld.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het is niet te verwachten dat Faslodex invloed zal hebben op de rijvaardigheid of het gebruik van
machines. Als u zich echter moe voelt na de behandeling bestuur dan geen voertuig en bedien geen
machines.
Faslodex bevat
10% w/v ethanol (alcohol), d.w.z. tot 1000 mg per dosis, gelijk aan 20 ml bier of 8
ml wijn per dosis.
Schadelijk voor alcoholici.
Dit dient in overweging te worden genomen bij zwangere vrouwen en bij vrouwen die borstvoeding
geven, bij kinderen en bij groepen met een verhoogd risico, zoals patiënten met een leverziekte of met
epilepsie.
3. Hoe gebruikt u dit middel?
De gebruikelijke dosering is 500 mg fulvestrant (twee 250 mg injecties van 5 ml) eenmaal per maand
toegediend, met een aanvullende 500 mg dosis twee weken nadat de startdosis is toegediend.
Uw arts of een verpleegkundige zal u Faslodex toedienen door middel van een langzame injectie, één
in elke bil.
4.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
Het is mogelijk dat u onmiddellijk medische behandeling nodig heeft als u één of meerdere van
de onderstaande bijwerkingen krijgt:
Allergische (overgevoeligheids-) reacties, inclusief zwelling van het gezicht, lippen, tong en/of
keel
Trombo-embolie (toegenomen risico op bloedstolsels)*
Leverontsteking (hepatitis)
Leverfalen
Vertel het uw arts, apotheker of verpleegkundige als u last krijgt van één of meerdere van de
volgende bijwerkingen:
Zeer vaak voorkomende bijwerkingen
(kunnen bij meer dan 1 op de 10 mensen voorkomen)
Reacties op de plaats van injectie, zoals pijn en/of ontsteking
Afwijkingen in gehaltes aan leverenzymen (in bloedonderzoek)*
Misselijkheid
Gevoel van zwakte, vermoeidheid*
Alle andere bijwerkingen:
Vaak voorkomende bijwerkingen
(kunnen bij hoogstens 1 op de 10 mensen voorkomen)
Hoofdpijn
21
Warmteopwellingen (opvliegers)
Braken, diarree, of verlies van eetlust*
Huiduitslag
Infectie van de urinewegen
Rugpijn*
Verhoging van bilirubine (galpigment gemaakt door de lever)
Trombo-embolie (toegenomen risico op bloedstolsels)*
Allergische (overgevoeligheids-) reacties, inclusief zwelling van het gelaat, de lippen, tong
en/of keel
Soms voorkomende bijwerkingen
(kunnen bij hoogstens 1 op de 100 mensen voorkomen)
Vaginale bloeding, dikke, wittige afscheiding en candidiasis (infectie)
Bloeduitstorting en bloeding op de plaats van injectie
Verhoging van gamma-GT, een leverenzym (aangetoond door middel van bloedonderzoek)
Leverontsteking (hepatitis)
Leverfalen
* Bevat bijwerkingen waarvan de exacte rol van Faslodex niet beoordeeld kan worden als gevolg van
de onderliggende ziekte.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
5.
Hoe bewaart u dit middel?
Bewaren in de koelkast (2°C - 8°C)
Bewaar de voorgevulde spuit in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos of
op het etiket op de spuit na de afkorting EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die
maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Het medisch personeel is verantwoordelijk voor het correct bewaren, gebruik en wegwerpen van
Faslodex.
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in dit middel?
-
De werkzame stof in dit middel is fulvestrant. Elke voorgevulde spuit (5 ml) bevat 250 mg
fulvestrant.
-
De andere stoffen (hulpstoffen) in dit middel zijn ethanol (96 procent), benzylalcohol,
benzylbenzoaat en ricinusolie.
Hoe ziet Faslodex er uit en hoeveel zit er in een verpakking?
Faslodex is een heldere, kleurloze tot gele, viskeuze oplossing in een voorgevulde spuit met een
tamper evident (tegen manipulatie verzegelde) sluiting, die 5 ml oplossing voor injectie bevat. De
aanbevolen maandelijkse dosering van 500 mg dient toegediend te worden via 2 spuiten.
Faslodex heeft 2 verpakkingsvormen, namelijk een verpakking met 1 voorgevulde spuit van glas en
een verpakking met 2 voorgevulde spuiten van glas. Beschermde naalden (BD SafetyGlide
TM
) voor
bevestiging op iedere spuit zijn tevens bijgeleverd.
22
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
AstraZeneca UK Limited
Alderley Park
Macclesfield
Cheshire
SK10 4TG
Verenigd Koninkrijk
Fabrikant
AstraZeneca UK Limited
Silk Road Business Park
Macclesfield
Cheshire
SK10 2NA
Verenigd Koninkrijk
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale
vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
België/Belgique/Belgien
NV AstraZeneca SA
Tel: +32 2 370 48 11
Luxembourg/Luxemburg
NV AstraZeneca SA
Tél/tel: +32 2 370 48 11
България
АстраЗе½ека България ЕООД
Тел.:
+359 2 971 25 33
Česká
republika
AstraZeneca Czech Republic s.r.o.
Tel: +420 222 807 111
Danmark
AstraZeneca A/S
Tlf: +45 43 66 64 62
Deutschland
AstraZeneca GmbH
Tel: +49 41 03 7080
Eesti
AstraZeneca
Tel: +372 6549 600
Ελλάδα
AstraZeneca A.E.
Τηλ:
+ 30 2 106871500
Magyarország
AstraZeneca Kft
Tel: +36 1 883 6500
Malta
Associated Drug Co. Ltd
Tel: +356 2277 8000
Nederland
AstraZeneca BV
Tel: +31 79 363 2222
Norge
AstraZeneca AS
Tlf: + 47 21 00 64 00
Österreich
AstraZeneca Österreich GmbH
Tel: +43 1 711 31 0
Polska
AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.
Tel.: + 48 22 874 35 00
23
España
AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.
Tel: +34 91 301 91 00
Ireland
AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd
Tel: + 353 1609 7100
Ísland
Vistor hf.
Sími: + 354 535 7000
Italia
AstraZeneca S.p.A.
Tel: + 39 02 9801 1
Κύπρος
Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ
Τηλ:
+357 22490305
Latvija
SIA AstraZeneca Latvijā
Tel: +371 67377100
Lietuva
UAB AstraZeneca Lietuva
Tel.: +3705 2660550
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in
Andere informatiebronnen
Portugal
AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.
Tel: +351 21 434 61 00
Slovenija
AstraZeneca UK Limited
Tel: +386 1 51 35 600
Slovenská republika
AstraZeneca AB o.z.
Tel: + 421 2 5737 7777
Suomi/Finland
AstraZeneca Oy
Puh/Tel: + 358 10 23 010
Sverige
AstraZeneca AB
Tel: +46 8 553 26 000
United Kingdom
AstraZeneca UK Ltd
Tel: + 44 1582 836 836
Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees
Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).
Deze bijsluiter is beschikbaar in alle EU/EER-talen op de website van het Europees
Geneesmiddelenbureau.
De volgende informatie is alleen bestemd voor medisch personeel:
Faslodex 500 mg (2 x 250 mg/5 ml oplossing voor injectie) dient te worden toegediend door middel
van twee voorgevulde spuiten, zie rubriek 3.
BD SafetyGlide is een geregistreerd merk van Becton Dickinson and Company en is CE gemarkeerd:
CE 0050.
Instructies voor toediening
Waarschuwing – Autoclaveer de beschermde naald (BD SafetyGlide
TM
beschermde hypodermische
naald) niet vóór gebruik. De handen moeten altijd achter de naald blijven tijdens het gebruik en bij het
wegwerpen.
Voor elk van de twee spuiten:
24
Verwijder de glazen cilinder uit de houder en ga na of deze
niet beschadigd is.
Verbreek de verzegeling van het witte plastic omhulsel
rond het Luer verbindingsstuk Luer-Lok op de spuit om het
omhulsel met de aangehechte rubberen afsluiting van het
uiteinde van de spuit te verwijderen (zie figuur 1).
Figuur 1
Open de buitenverpakking van de beschermde naald (BD
SafetyGlide). Bevestig de beschermde naald aan de Luer-
Lok (zie figuur 2).
Draai tot deze stevig vastzit.
Draai, om de naald op het Luer verbindingsstuk te
bevestigen.
Trek de beschermhuls rond de naald recht achteruit om
beschadiging van de top van de naald te vermijden.
Breng de gevulde spuit naar de plaats van toediening.
Verwijder de beschermhuls rond de naald.
Parenterale oplossingen dienen voorafgaand aan de
toediening visueel gecontroleerd te worden op deeltjes en
kleurverandering.
Verdrijf overtollige lucht uit de spuit.
Dien langzaam intramusculair toe (1-2 minuten/injectie) in
de bilspier. Voor het gebruiksgemak is de schuine kant van
de naald naar dezelfde kant gericht als de hendel (zie
figuur 3).
Figuur 2
Figuur 3
Figuur 4
Duw onmiddellijk na toediening met één vinger op de
hendel om het beschermingsmechanisme te activeren (zie
figuur 4).
NB. Activeer weg van uzelf en anderen. Let er op dat u de
klik hoort en ga visueel na dat de punt van de naald volledig
is bedekt.
Verwijdering
Voorgevulde spuiten zijn
slechts
voor éénmalig gebruik.
Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale
voorschriften.
25


Faslodex
250 mg oplossing voor injectie
fulvestrant

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.

-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
-
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
-
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of
verpleegkundige.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Faslodex bevat het werkzame bestanddeel fulvestrant dat tot de groep van oestrogeenblokkeerders
behoort. Oestrogenen zijn een van de vrouwelijk geslachtshormonen, die in een aantal gevallen
betrokken kunnen zijn bij de groei van borstkanker.
Faslodex wordt gebruikt voor de behandeling van gevorderde of uitgezaaide borstkanker bij vrouwen
die de menopauze gepasseerd zijn.

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
-
u bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u
vinden onder rubriek 6.
-
u bent zwanger of geeft borstvoeding
-
u heeft ernstige leverproblemen

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts als één van de onderstaande zaken op u van toepassing is:
-
nier- of leverproblemen
-
lage hoeveelheid bloedplaatjes (deze helpen bij de bloedstolling) of een bloedingsstoornis
-
problemen met bloedstolsels in het verleden
-
osteoporose (het verlies van botdichtheid)
- alcoholisme
Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Faslodex wordt niet aanbevolen bij kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Faslodex nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat
dan uw arts, apotheker of verpleegkundige.
bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
Het is mogelijk dat u onmiddellijk medische behandeling nodig heeft als u één of meerdere van
de onderstaande bijwerkingen krijgt:

·
Allergische (overgevoeligheids-) reacties, inclusief zwelling van het gezicht, lippen, tong en/of
keel
·
Trombo-embolie (toegenomen risico op bloedstolsels)*
·
Leverontsteking (hepatitis)
·
Leverfalen

Vertel het uw arts, apotheker of verpleegkundige als u last krijgt van één of meerdere van de
volgende bijwerkingen:
Zeer vaak voorkomende bijwerkingen
(kunnen bij meer dan 1 op de 10 mensen voorkomen)
·
Reacties op de plaats van injectie, zoals pijn en/of ontsteking
·
Afwijkingen in gehaltes aan leverenzymen (in bloedonderzoek)*
·
Misselijkheid
·
Gevoel van zwakte, vermoeidheid*

Alle andere bijwerkingen:

Vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen bij hoogstens 1 op de 10 mensen voorkomen)
·
Hoofdpijn
Warmteopwellingen (opvliegers)
·
Braken, diarree, of verlies van eetlust*
·
Huiduitslag
·
Infectie van de urinewegen
·
Rugpijn*
·
Verhoging van bilirubine (galpigment gemaakt door de lever)
·
Trombo-embolie (toegenomen risico op bloedstolsels)*
·
Allergische (overgevoeligheids-) reacties, inclusief zwelling van het gelaat, de lippen, tong
en/of keel

Soms voorkomende bijwerkingen (kunnen bij hoogstens 1 op de 100 mensen voorkomen)
·
Vaginale bloeding, dikke, wittige afscheiding en candidiasis (infectie)
·
Bloeduitstorting en bloeding op de plaats van injectie
·
Verhoging van gamma-GT, een leverenzym (aangetoond door middel van bloedonderzoek)
·
Leverontsteking (hepatitis)
·
Leverfalen
* Bevat bijwerkingen waarvan de exacte rol van Faslodex niet beoordeeld kan worden als gevolg van
de onderliggende ziekte.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

5.
Hoe bewaart u dit middel?
Bewaren in de koelkast (2°C - 8°C)
Bewaar de voorgevulde spuit in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos of
op het etiket op de spuit na de afkorting EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die
maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Het medisch personeel is verantwoordelijk voor het correct bewaren, gebruik en wegwerpen van
Faslodex.

6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?
-
De werkzame stof in dit middel is fulvestrant. Elke voorgevulde spuit (5 ml) bevat 250 mg
fulvestrant.
-
De andere stoffen (hulpstoffen) in dit middel zijn ethanol (96 procent), benzylalcohol,
benzylbenzoaat en ricinusolie.

Hoe ziet Faslodex er uit en hoeveel zit er in een verpakking?
Faslodex is een heldere, kleurloze tot gele, viskeuze oplossing in een voorgevulde spuit met een
tamper evident (tegen manipulatie verzegelde) sluiting, die 5 ml oplossing voor injectie bevat. De
aanbevolen maandelijkse dosering van 500 mg dient toegediend te worden via 2 spuiten.
Faslodex heeft 2 verpakkingsvormen, namelijk een verpakking met 1 voorgevulde spuit van glas en
een verpakking met 2 voorgevulde spuiten van glas. Beschermde naalden (BD SafetyGlideTM) voor
bevestiging op iedere spuit zijn tevens bijgeleverd.


België/Belgique/Belgien
Luxembourg/Luxemburg
NV AstraZeneca SA
NV AstraZeneca SA
Tel: +32 2 370 48 11
Tél/tel: +32 2 370 48 11
Magyarország
AstraZeneca Kft
.: +359 2 971 25 33
Tel: +36 1 883 6500Ceská republika
Malta
AstraZeneca Czech Republic s.r.o.
Associated Drug Co. Ltd
Tel: +420 222 807 111
Tel: +356 2277 8000Danmark
Nederland
AstraZeneca A/S
AstraZeneca BV
Tlf: +45 43
66 64 62
Tel: +31 79 363 2222
Deutschland
Norge
AstraZeneca GmbH
AstraZeneca AS
Tel: +49 41 03 7080
Tlf: + 47 21 00 64 00


Eesti
Österreich
AstraZeneca
AstraZeneca Österreich GmbH
Tel: +372 6549 600
Tel: +43 1 711 31 0Polska
AstraZeneca A.E.
AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.
: + 30 2 106871500
Tel.: + 48 22 874 35 00España
Portugal
AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.
AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.
Tel: +34 91 301 91 00
Tel: +351 21 434 61 00

Ireland
Slovenija
AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd
AstraZeneca UK Limited
Tel: + 353 1609 7100
Tel: +386 1 51 35 600

Ísland
Slovenská republika
Vistor hf.
AstraZeneca AB o.z.
Sími: + 354 535 7000
Tel: + 421 2 5737 7777
Italia
Suomi/Finland
AstraZeneca S.p.A.
AstraZeneca Oy
Tel: + 39 02 9801 1
Puh/Tel: + 358 10 23 010


Sverige
µ
AstraZeneca AB
: +357 22490305
Tel: +46 8 553 26 000Latvija
United Kingdom
SIA AstraZeneca Latvij
AstraZeneca UK Ltd
Tel: +371 67377100
Tel: + 44 1582 836 836

Lietuva
UAB AstraZeneca Lietuva

Tel.: +3705 2660550
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in

Andere informatiebronnen
Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees
Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

Deze bijsluiter is beschikbaar in alle EU/EER-talen op de website van het Europees
Geneesmiddelenbureau.

De volgende informatie is alleen bestemd voor medisch personeel:

Faslodex 500 mg (2 x 250 mg/5 ml oplossing voor injectie) dient te worden toegediend door middel
van twee voorgevulde spuiten, zie rubriek 3.
BD SafetyGlide is een geregistreerd merk van Becton Dickinson and Company en is CE gemarkeerd:
CE 0050.
Instructies voor toediening
Waarschuwing ­ Autoclaveer de beschermde naald (BD SafetyGlideTM beschermde hypodermische
naald) niet vóór gebruik. De handen moeten altijd achter de naald blijven tijdens het gebruik en bij het
wegwerpen.
Voor elk van de twee spuiten:
Verwijder de glazen cilinder uit de houder en ga na of deze Figuur 1
niet beschadigd is.
·
Verbreek de verzegeling van het witte plastic omhulsel
rond het Luer verbindingsstuk Luer-Lok op de spuit om het
omhulsel met de aangehechte rubberen afsluiting van het
uiteinde van de spuit te verwijderen (zie figuur 1).
·
Open de buitenverpakking van de beschermde naald (BD
Figuur 2
SafetyGlide). Bevestig de beschermde naald aan de Luer-
Lok (zie figuur 2).
·
Draai tot deze stevig vastzit.
·
Draai, om de naald op het Luer verbindingsstuk te
bevestigen.
·
Trek de beschermhuls rond de naald recht achteruit om
beschadiging van de top van de naald te vermijden.
·
Breng de gevulde spuit naar de plaats van toediening.
·
Verwijder de beschermhuls rond de naald.
·
Parenterale oplossingen dienen voorafgaand aan de
toediening visueel gecontroleerd te worden op deeltjes en
kleurverandering.
·
Verdrijf overtollige lucht uit de spuit.
·
Dien langzaam intramusculair toe (1-2 minuten/injectie) in Figuur 3
de bilspier. Voor het gebruiksgemak is de schuine kant van
de naald naar dezelfde kant gericht als de hendel (zie
figuur 3).

·
Duw onmiddellijk na toediening met één vinger op de
Figuur 4
hendel om het beschermingsmechanisme te activeren (zie
figuur 4).
NB. Activeer weg van uzelf en anderen. Let er op dat u de
klik hoort en ga visueel na dat de punt van de naald volledig
is bedekt.

Verwijdering

Voorgevulde spuiten zijn
slechts voor éénmalig gebruik.
Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale
voorschriften.

Faites attention

  • N'utilisez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin
  • Ne faites confiance qu’aux notices accompagnant vos médicaments
  • N'utilisez pas de médicaments dont la de péremption est dépassée
  • Les notices sont fournies par l'AFMPS