Buscopan 10 mg

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Buscopan 10 mg zetpillen
butylhyoscine bromide
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
Buscopan bevat als werkzame stof butylhyoscine bromide, een spasmolyticum.
Het is aangewezen voor de behandeling van
krampen van het spijsverteringskanaal, de galwegen,
de urinewegen en de geslachtsorganen.
Bijvoorbeeld bij galblaas- of nierkolieken, spastisch colon
(ook prikkelbare darm genoemd), krampen van de slokdarm en de maag, krampen bij diarree of
maagdarmontsteking.
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
u bent allergisch voor butylhyoscine bromide of voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel
zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
tijdens de zwangerschap en de borstvoeding
als u lijdt aan:
prostaatadenoom (goedaardige prostaattumor), hypertrofie (toename van volume) van de
prostaat met urineretentie (onvermogen om de blaas volledig te ledigen)
niet behandeld geslotenhoekglaucoom (verhoogde druk in het oog)
maagvernauwing, darmatonie (afgenomen darmspanning), mechanische maagdarmobstructie,
megacolon (blijvende verwijding van het colon)
te hoog hartritme
ernstige myasthenie (abnormale vermoeidheid van de spieren)
bij kinderen jonger dan 1 jaar.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Buscopan zetpillen_12.12.2012
Het is absoluut noodzakelijk om de behandelingsduur te beperken en af te stemmen op de
symptomen. Raadpleeg uw arts:
als de pijn niet voorbij gaat of verergertin geval van koorts, misselijkheid, braken, problemen
met de stoelgang, zich onwel voelen of bloed in de stoelgang gepaard gaande met pijn
bij urinestoornissen: frequent urineren, moeilijk urineren, pijn bij het urineren, lendenpijn.
Voorzichtigheid is geboden bij:
patiënten die gemakkelijk intestinale of urinaire obstructies ontwikkelen
patiënten met een onregelmatig hartritme
oudere personen.
Toediening van Buscopan is niet aanbevolen bij gastro-oesofagale reflux.
Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve dan ook de rubriek "Gebruikt
u nog andere
geneesmiddelen?"
te lezen.
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
Kinderen
Gebruik dit geneesmiddel niet bij kinderen jonger dan 6 jaar zonder uw arts te raadplegen.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Buscopan nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat
de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan
uw arts of apotheker.
Vraag uw arts altijd om advies voordat u verschillende geneesmiddelen gaat combineren:
Buscopan kan, als het samen met bepaalde geneesmiddelen wordt gebruikt, hun werking of zijn
eigen effect versterken: geneesmiddelen tegen depressie, antipsychotica (geneesmiddelen tegen
bepaalde psychiatrische aandoeningen), andere anticholinergica zoals tiotropium of ipratropium
(geneesmiddelen tegen ademhalingsproblemen), kinidine en disopyramide (behandeling van
hartritmestoornissen) en amantadine (middel tegen Parkinson).
De effecten van bepaalde geneesmiddelen die het hartritme verhogen (bètamimetica), kunnen door
Buscopan worden versterkt.
Omgekeerd kan Buscopan het effect remmen van geneesmiddelen die de maagmotiliteit stimuleren
(metoclopramide, cisapride, alizapride, domperidon).
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Niet van toepassing.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Buscopan geeft soms aanleiding tot gezichtsstoornissen.
3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
Volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar: 1 à 2 zetpillen, 3 tot 5 maal per dag, maar 100 mg per dag
niet overschrijden (= 10 zetpillen).
Kinderen jonger dan 6 jaar: zoals de arts voorschrijft, maar 1,5 mg/kg/24 uur niet overschrijden.
Buscopan is tegenaangewezen bij kinderen jonger dan 1 jaar.
Rectaal gebruik.
2
Gebruik dit geneesmiddel niet langer dan 7 dagen zonder een arts te raadplegen.
Langdurig gebruik van Buscopan:
De behandelingsduur mag niet langer duren dan de periode van de symptomen om te vermijden dat
medicamenteuze darmatonie (verminderde tonus) optreedt. Buscopan mag niet dagelijks gedurende
lange tijd worden gebruikt zonder de oorzaak van de buikkrampen op te sporen.
Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Wanneer u te veel van BUSCOPAN heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op
met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
De symptomen van overdosering zijn beschreven in rubriek 4 “Mogelijke
bijwerkingen”.
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van dit middel
Raadpleeg steeds uw arts indien u van plan bent om de behandeling stop te zetten.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Immuunsysteemaandoeningen
allergische reacties, meer bepaald ter hoogte van de huid (urticaria, jeuk, huiderupties, roodheid)
ademhalingsproblemen
zeldzame gevallen van shock
Bloedvataandoeningen
bloeddrukval, duizeligheid, roodheid van het gezicht
Oogaandoeningen
tijdelijke gezichtsstoornissen, verwijding van de pupil, verhoging van de druk binnen in het oog
Als u na de toediening van Buscopan oogpijn krijgt in combinatie met rode vlekken en
gezichtsverlies,
raadpleeg dan een oogarts.
Hartaandoeningen
verhoging van het hartritme
Maagdarmstelselaandoeningen
droge mond
remming van de gastro-intestinale motiliteit
Huid- en onderhuidaandoeningen
verminderde transpiratie
Nier- en urinewegaandoeningen
urineretentie (onvermogen om de blaas volledig te ledigen)
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Tussen 15°C en 25°C, in zijn oorspronkelijke verpakking.
3
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
verpakking na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is: Butylhyoscine bromide 10 mg
De andere stoffen in dit middel zijn: Hard vet – Gezuiverd water
Hoe ziet Buscopan eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Zetpillen à 10 mg. Doos met 6 zetpillen, in aluminium strips.
Kliniekverpakking met 60 zetpillen, in aluminium strips.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Is ook verkrijgbaar in omhulde tabletten (à 10 mg) en in oplossing voor injectie (à 20 mg/1 ml).
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
SCS Boehringer Ingelheim Comm.V, Arianelaan 16, 1200 Brussel
Fabrikant
Istituto De Angeli S.r.l., Loc. Prulli n. 103/C, 50066 Reggello (FI), Italië
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
BE021192
Aflevering:
geneesmiddel niet op medisch voorschrift
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 12/2012
4

Buscopan 10 mg zetpillen
butylhyoscine bromide
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld.
· Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
· Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
· Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
· Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
Buscopan bevat als werkzame stof butylhyoscine bromide, een spasmolyticum.
Het is aangewezen voor de behandeling van
krampen van het spijsverteringskanaal, de galwegen,
de urinewegen en de geslachtsorganen. Bijvoorbeeld bij galblaas- of nierkolieken, spastisch colon
(ook prikkelbare darm genoemd), krampen van de slokdarm en de maag, krampen bij diarree of
maagdarmontsteking.
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
· u bent allergisch voor butylhyoscine bromide of voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel
zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
· tijdens de zwangerschap en de borstvoeding
· als u lijdt aan:
- prostaatadenoom (goedaardige prostaattumor), hypertrofie (toename van volume) van de
prostaat met urineretentie (onvermogen om de blaas volledig te ledigen)
- niet behandeld geslotenhoekglaucoom (verhoogde druk in het oog)
- maagvernauwing, darmatonie (afgenomen darmspanning), mechanische maagdarmobstructie,
megacolon (blijvende verwijding van het colon)
- te hoog hartritme
- ernstige myasthenie (abnormale vermoeidheid van de spieren)
· bij kinderen jonger dan 1 jaar.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
symptomen. Raadpleeg uw arts:
­ als de pijn niet voorbij gaat of verergertin geval van koorts, misselijkheid, braken, problemen
met de stoelgang, zich onwel voelen of bloed in de stoelgang gepaard gaande met pijn
­ bij urinestoornissen: frequent urineren, moeilijk urineren, pijn bij het urineren, lendenpijn.
· Voorzichtigheid is geboden bij:
­ patiënten die gemakkelijk intestinale of urinaire obstructies ontwikkelen
­ patiënten met een onregelmatig hartritme
­ oudere personen.
· Toediening van Buscopan is niet aanbevolen bij gastro-oesofagale reflux.
· Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve dan ook de rubriek "Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?" te lezen.
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
Kinderen
Gebruik dit geneesmiddel niet bij kinderen jonger dan 6 jaar zonder uw arts te raadplegen.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Buscopan nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat
de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan
uw arts of apotheker.
Vraag uw arts altijd om advies voordat u verschillende geneesmiddelen gaat combineren:
· Buscopan kan, als het samen met bepaalde geneesmiddelen wordt gebruikt, hun werking of zijn
eigen effect versterken: geneesmiddelen tegen depressie, antipsychotica (geneesmiddelen tegen
bepaalde psychiatrische aandoeningen), andere anticholinergica zoals tiotropium of ipratropium
(geneesmiddelen tegen ademhalingsproblemen), kinidine en disopyramide (behandeling van
hartritmestoornissen) en amantadine (middel tegen Parkinson).
· De effecten van bepaalde geneesmiddelen die het hartritme verhogen (bètamimetica), kunnen door
Buscopan worden versterkt.
· Omgekeerd kan Buscopan het effect remmen van geneesmiddelen die de maagmotiliteit stimuleren
(metoclopramide, cisapride, alizapride, domperidon).
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Niet van toepassing.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Buscopan geeft soms aanleiding tot gezichtsstoornissen.
3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
· Volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar: 1 à 2 zetpillen, 3 tot 5 maal per dag, maar 100 mg per dag
niet overschrijden (= 10 zetpillen).
· Kinderen jonger dan 6 jaar: zoals de arts voorschrijft, maar 1,5 mg/kg/24 uur niet overschrijden.
· Buscopan is tegenaangewezen bij kinderen jonger dan 1 jaar.
Rectaal gebruik.
Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Wanneer u te veel van BUSCOPAN heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op
met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
De symptomen van overdosering zijn beschreven in rubriek 4 'Mogelijke bijwerkingen'.
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van dit middel
Raadpleeg steeds uw arts indien u van plan bent om de behandeling stop te zetten.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Immuunsysteemaandoeningen
· allergische reacties, meer bepaald ter hoogte van de huid (urticaria, jeuk, huiderupties, roodheid)
· ademhalingsproblemen
· zeldzame gevallen van shock
Bloedvataandoeningen
· bloeddrukval, duizeligheid, roodheid van het gezicht
Oogaandoeningen
· tijdelijke gezichtsstoornissen, verwijding van de pupil, verhoging van de druk binnen in het oog
Als u na de toediening van Buscopan oogpijn krijgt in combinatie met rode vlekken en
gezichtsverlies,
raadpleeg dan een oogarts.
Hartaandoeningen
· verhoging van het hartritme
Maagdarmstelselaandoeningen
· droge mond
· remming van de gastro-intestinale motiliteit
Huid- en onderhuidaandoeningen
· verminderde transpiratie
Nier- en urinewegaandoeningen
· urineretentie (onvermogen om de blaas volledig te ledigen)
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Tussen 15°C en 25°C, in zijn oorspronkelijke verpakking.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
· De werkzame stof in dit middel is: Butylhyoscine bromide 10 mg
· De andere stoffen in dit middel zijn: Hard vet ­ Gezuiverd water
Hoe ziet Buscopan eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Zetpillen à 10 mg. Doos met 6 zetpillen, in aluminium strips.
Kliniekverpakking met 60 zetpillen, in aluminium strips.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Is ook verkrijgbaar in omhulde tabletten (à 10 mg) en in oplossing voor injectie (à 20 mg/1 ml).
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
SCS Boehringer Ingelheim Comm.V, Arianelaan 16, 1200 Brussel
Fabrikant
Istituto De Angeli S.r.l., Loc. Prulli n. 103/C, 50066 Reggello (FI), Italië
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE021192
Aflevering: geneesmiddel niet op medisch voorschrift
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 12/2012

Faites attention

  • N'utilisez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin
  • Ne faites confiance qu’aux notices accompagnant vos médicaments
  • N'utilisez pas de médicaments dont la de péremption est dépassée
  • Les notices sont fournies par l'AFMPS