Brufen granules 600 mg

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
BRUFEN 400 mg, filmomhulde tabletten
BRUFEN FORTE 600 mg, filmomhulde tabletten
BRUFEN GRANULES 600 mg, bruisgranulaat
BRUFEN RETARD 800 mg, tabletten met verlengde afgifte
Ibuprofen
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet
in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter:
1.
Wat is Brufen en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2.
Wanneer mag u Brufen niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe neemt u Brufen in?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u Brufen?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAT IS BRUFEN EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
Brufen bevat als werkzame stof ibuprofen, een middel tegen pijn, koorts en ontsteking.
Dit geneesmiddel wordt gebruikt bij de behandeling van de symptomen van:
1.
Reumatologie:
a)
Inflammatoire gewrichtsaandoeningen zoals:
– reumatoïde artritis (chronische ontsteking van de gewrichten en bindweefselstructuren)
spondylitis ankylopoetica (ontsteking van de wervelgewrichten)
reumatoïde artritis bij kinderen (ziekte van Still) en verwante aandoeningen
b)
degeneratieve gewrichtsaandoeningen: acute inflammatoire opstoten van osteoartrose (chronische
niet-ontstekingsachtige aandoening van de gewrichten en het aangrenzende beenstuk).
c)
aandoeningen buiten de gewrichten zoals: aantasting van de weefsels rond een gewricht,
ontsteking van een slijmbeurs, pees of peesschede, halswervelsyndroom en acute lage rugpijn als
gevolg van een aantasting van de structuur van de tussenwervelschijf.
2.
Gynaecologie en bevallingen:
a)
pijnlijke maandstonden
b)
pijn na de bevalling
c)
pijn na insnijding van de bilnaad om de bevalling te vergemakkelijken
3.
Aandoeningen van de mond en de tanden:
ontsteking en pijn na een heelkundige ingreep in de
mond en na een tandheelkundige ingreep.
4.
Oogaandoeningen:
ontsteking na een heelkundige ingreep of een verwonding
5.
Koorts
6.
Traumatologie
Leaf 004
printed on 29-Sep-14 14:46
1/9
Aug 2014
Brufen Retard 800 mg mag bij volwassenen worden gebruikt voor alle bovengenoemde indicaties. Deze
vorm is echter vooral geschikt voor de behandeling van chronische ontstekingen van het
voortbewegingsstelsel.
2. WANNEER MAG U BRUFEN NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG
MEE ZIJN?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
u bent allergisch (overgevoelig) voor één van de stoffen in dit geneesmiddel of voor andere
ontstekingsremmers, met inbegrip van acetylsalicylzuur (bijvoorbeeld aspirine). Deze
stoffen kunt u vinden in rubriek 6
.
als u vroeger reeds een overgevoeligheidsreactie heeft gekregen na het gebruik van andere
ontstekingsremmers, met inbegrip van acetylsalicylzuur (bijvoorbeeld aspirine). De symptomen van
een dergelijke reactie zijn onder meer: astma, samentrekkingen van de bronchiën (bronchospasmen),
ontsteking van de neusslijmvliezen (rinitis), netelroos, opzwelling van de huid, lippen, tong en keel
(angio-oedeem).
als u bloedingen of een doorboring (perforatie) ter hoogte van de maag of de darmen heeft gehad als
gevolg van een eerdere behandeling met een ontstekingsremmer.
als u een bepaalde aandoening heeft die de neiging tot bloeden verhoogt.
als u een aandoening van de maag of de darmen heeft of heeft gehad, zoals een zweer, bloeding of
bepaalde ontstekingsziekte (bijvoorbeeld ziekte van Crohn of colitis ulcerosa).
als u ernstig nierfalen heeft.
als u ernstig hartfalen heeft.
als u ernstig leverfalen heeft.
als u in het derde trimester van de zwangerschap bent.
bij kinderen jonger dan 12 jaar, behalve in het geval van reumatoïde artritis bij kinderen (ziekte van
Still).
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
als u licht tot matig hartfalen of hoge bloeddruk (hypertensie) heeft. Uw arts moet u nauwlettend
opvolgen.
als u problemen aan uw hart heeft, een beroerte heeft gehad of wanneer u denkt dat u hiervoor tot
een risicogroep behoort, bijvoorbeeld wanneer u hoge bloeddruk, een hoge cholesterolspiegel of
suikerziekte (diabetes) heeft of wanneer u rookt. Raadpleeg uw arts of apotheker voordat u Brufen
inneemt.
omdat Brufen in verband kan worden gebracht met een licht verhoogd risico op een hartaanval
(myocardinfarct) of een beroerte. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het
geneesmiddel langer gebruikt wordt. Overschrijd daarom de voorgeschreven dosis en
behandelingsduur niet.
als de werking van uw nieren, lever of hart verminderd is, als u geneesmiddelen inneemt die de
hoeveelheid urine vergroten (diuretica) of bepaalde geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van
hoge bloeddruk (angiotensine-converterend-enzymremmers). De werking van uw nieren moet
gecontroleerd worden. Brufen kan acuut nierfalen veroorzaken. Er is risico op nierbeschadiging bij
gebruik bij gedehydrateerde adolescenten.
als u op leeftijd bent. U bent gevoeliger voor bijwerkingen, vooral ter hoogte van de maag of de
darmen. Bovendien moet de werking van uw nieren opgevolgd worden.
als u problemen aan uw maag of darmen heeft. Meld elk ongewoon symptoom aan uw arts of
apotheker. Uw arts kan u een combinatiebehandeling met een beschermend middel voorschrijven.
als u problemen met de bloedstolling heeft. Brufen kan de bloedingstijd verlengen.
omdat Brufen de symptomen van een infectie kan maskeren.
als u uitgedroogd bent (dit geldt voor volwassenen en kinderen).
Leaf 004
printed on 29-Sep-14 14:46
2/9
Aug 2014
als u astma heeft of als u samentrekkingen van de bronchiën (bronchospasmen) heeft gehad. Brufen
kan samentrekkingen van de bronchiën veroorzaken.
als u een bepaalde bindweefselaandoening heeft (bijvoorbeeld lupus). Er bestaat een verhoogd risico
op ontsteking van de hersenvliezen en/of ruggenmergvliezen zonder infectie (aseptische meningitis).
als u nog andere geneesmiddelen inneemt, lees dan ook de rubriek "Neemt
u nog andere
geneesmiddelen in?".
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of dat in
het verleden is geweest.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Brufen nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts
of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Gebruik Brufen niet samen met:
andere ontstekingsremmers met inbegrip van acetylsalicylzuur (bijvoorbeeld aspirine).
Zonder medisch advies mag u Brufen niet gebruiken samen met:
geneesmiddelen die de bloedstolling vertragen (antistollingsmiddelen; bijvoorbeeld
acetylsalicylzuur/aspirine, warfarine, ticlopidine, heparine)
geneesmiddelen die de hoeveelheid urine vergroten (diuretica)
bepaalde geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (angiotensine-converterend-enzymremmers;
bijvoorbeeld captopril, bètablokkers, angiotensine-II-receptorantagonisten)
geneesmiddelen tegen lage bloeddruk
bepaalde geneesmiddelen die gebruikt worden voor hartfalen (hartglycosiden)
geneesmiddelen tegen ontsteking die op cortisone lijken (corticosteroïden)
bepaalde geneesmiddelen tegen suikerziekte (bloedsuikerverlagende sulfamiden)
bepaalde antibiotica (chinolonen, aminoglycosiden)
bepaalde geneesmiddelen die gebruikt worden voor depressie of om af te vallen (selectieve
serotonineheropnameremmers)
lithium (tegen depressie)
fenytoïne (tegen epilepsie)
methotrexaat (tegen sommige tumoren)
colestyramine (geneesmiddel dat de hoeveelheid vetten in het bloed verlaagt)
ciclosporine en tacrolimus (tegen afweerreacties)
mifepriston (gebruikt voor vrijwillige afbreking van de zwangerschap)
zidovudine (tegen aids)
Ginkgo biloba (plantaardig product)
bepaalde geneesmiddelen die het metaboliserend
vermogen
van de
lever verminderen,
zoals
voriconazol of fluconazol (geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van verschillende
schimmelinfecties)
Deze geneesmiddelen kunnen de behandeling met Brufen beïnvloeden of erdoor beïnvloed worden.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Neem dit geneesmiddel in met een beetje vloeistof ofwel op een lege maag bij het ontwaken, ofwel 1 uur
voor de maaltijd.
Zwangerschap en borstvoeding
Gebruik Brufen niet tijdens deze periodes, tenzij uw arts u dit zegt.
Het gebruik van Brufen wordt ook niet aanbevolen tijdens de arbeid en de bevalling.
Leaf 004
printed on 29-Sep-14 14:46
3/9
Aug 2014
Het gebruik van Brufen kan de vruchtbaarheid van de vrouw beïnvloeden en wordt dus afgeraden bij
vrouwen die zwanger willen worden. Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden
of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel
gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Bestuur geen voertuigen en bedien geen machines als u last heeft van duizeligheid, slaperigheid of
gezichtstoornissen.
Brufen kan uw reactietijd beïnvloeden. Wees voorzichtig als u voertuigen bestuurt of machines
bedient.
Brufen 400 mg en Brufen Forte 600 mg bevatten lactose
Brufen 400 mg en Brufen Forte 600 mg bevatten lactose (een suiker). Indien uw arts u heeft meegedeeld
dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel
inneemt.
Brufen Granules 600 mg bevat zout
Brufen Granules 600 mg bevat zout (natrium; 150 mg per zakje). U moet hiermee rekening houden als
u een zoutarm dieet volgt.
Dit geneesmiddel bevat saccharose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet
verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar:
Gebruik Brufen niet bij kinderen jonger dan 12 jaar, behalve in het geval van reumatoïde artritis bij
kinderen (ziekte van Still, zie hierboven).
A) Brufen 400 mg – Brufen Forte 600 mg – Brufen Granules 600 mg:
Aandoeningen van de gewrichten en aandoeningen buiten de gewrichten
Aanbevolen aanvangsdosis: 1800 mg per dag (= 3 x 600 mg)
Onderhoudsdosis: 1200 mg (= 3 x 400 mg of 2 x 600 mg).
Bij ernstige aandoeningen (reumatoïde artritis en spondylitis ankylopoetica): 2400 mg per dag (= 4 x
600 mg).
Pijn na een bevalling, na insnijding van de bilnaad, na een heelkundige ingreep in de mond en
na een tandheelkundige ingreep
800 à 1200 mg per dag (= 3 x 400 mg of 2 x 600 mg).
Pijnlijke maandstonden
1200 mg per dag in verdeelde dosissen.
De behandeling moet starten zodra de eerste pijn optreedt of zelfs de dag voordien. Twee à drie dagen
behandeling met Brufen zijn over het algemeen voldoende.
Koorts
Gebruikelijke dosis: 2 à 3 x 400 mg per dag.
Maximale dosis: 1200 mg per dag (3 x 400 mg).
Traumatologie
Naargelang de ernst bedraagt de aanvangsdosis 2400 mg (1 x 600 mg 's ochtends en 's middags en 2 x
600 mg 's avonds) of 3000 mg per dag (2 x 600 mg 's ochtends, 600 mg 's middags en 2 x 600 mg 's
avonds), en dit gedurende enkele dagen.
Deze dosis daarna geleidelijk verminderen naar 1800 mg per dag (3 x 600 mg) tot een
onderhoudsdosis van 1200 mg per dag (3 x 400 mg of 2 x 600 mg).
Leaf 004
printed on 29-Sep-14 14:46
4/9
Aug 2014
B) Brufen Retard 800mg:
2 tabletten in de vroege avond.
Gebruik bij kinderen
Reumatoïde artritis bij kinderen (ziekte van Still):
Gebruikelijke dosis: 20 à 40 mg per kg lichaamsgewicht, verdeeld over 3 innames per dag.
Maximale dosis:
7 tot 11 jaar: maximum 1200 mg per dag (3 x 400 mg)
12 tot 14 jaar: maximum 1800 mg per dag (3 x 600 mg)
Overschrijd de voorgeschreven dosis en behandelingsduur niet.
Het risico op een hartaanval
(myocardinfarct) of beroerte, dat in sommige gevallen in verband werd gebracht met Brufen, neemt toe
naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt.
Hoe neemt u Brufen in?
Brufen wordt over het algemeen goed door de maag verdragen. Neem de eerste dosis op een lege maag
bij het ontwaken. Neem de volgende dosissen bij voorkeur (ongeveer 1 uur) voor de maaltijden in.
Slik de Brufen-tabletten in met een glas water. U moet de Brufen-tabletten in hun geheel inslikken
en u mag er niet op kauwen of zuigen en ze niet doorsnijden of pletten om ongemak in de mond of
irritatie van de keel te voorkomen.
Brufen Granules 600 mg: schud de inhoud van een zakje in een glas water, roer om en drink
onmiddellijk op. Bij gebruik van Brufen-bruisgranulaat kan een voorbijgaand branderig gevoel in de
mond of keel optreden. Zorg ervoor dat u het bruisgranulaat in voldoende water oplost.
Duur van de behandeling
Neem Brufen gedurende een zo kort mogelijke periode in om het optreden van bijwerkingen te
beperken.
Uw arts zal u zeggen hoe lang u BRUFEN moet gebruiken. Raadpleeg uw arts opnieuw als er geen
verbetering optreedt.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Wanneer u te veel van BRUFEN heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Bij toediening van dosissen lager dan 100 mg/kg aan kinderen en volwassenen werden over het
algemeen geen tekenen of symptomen van overdosering waargenomen. In sommige gevallen kan
echter ondersteunende behandeling noodzakelijk zijn.
De mogelijke symptomen zijn: misselijkheid, braken, pijn in de bovenbuik, duizeligheid, slaperigheid,
toestand van diepe slaap, coördinatiestoornissen, oorsuizen, hoofdpijn, stuipen, bewustzijnsverlies,
onderdrukking van het centraal zenuwstelsel, onderdrukking van het ademhalingsstelsel, coma,
onwillekeurige bewegingen van het oog, hoge zuurtegraad van het bloed, daling van de temperatuur tot
onder de normale waarde, effecten op de nieren, bloeding van de darmen, ademhalingsstilstand.
Er is melding gemaakt van toxiciteit voor het hart die zich vertaalde in lage bloeddruk, langzame pols en
versneld hartritme. Bij ernstige overdosering kunnen nierfalen en aantasting van de lever optreden.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van dit middel
Er worden geen effecten verwacht.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
Leaf 004
printed on 29-Sep-14 14:46
5/9
Aug 2014
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook BRUFEN bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Stop de behandeling en neem onmiddellijk contact op met uw arts als de volgende effecten bij u
optreden:
zweren of bloedingen van de maag of de darmen
letsels van de huid of de slijmvliezen of elk ander teken van een allergische huidreactie. Voorbeelden
hiervan zijn bulleuze dermatose die lijkt op een brandwonde (Stevens-Johnson-syndroom en Leyll-
syndroom), een huidaandoening met roodheid en vernietiging van oppervlakkige lagen van de huid
(exfoliatieve dermatitis) of opzwelling van de huid, lippen, tong en keel (angio-oedeem).
Deze reacties zijn zeer zeldzaam, maar ernstig. Het risico om een dergelijke reactie te krijgen, is het
hoogst in het begin van de behandeling.
De bijwerkingen die het vaakst werden waargenomen, zijn:
spijsverteringsstoornissen en diarree.
Andere mogelijke bijwerkingen zijn:
In het algemeen
hoofdpijn
slaperigheid
duizeligheid, draaierigheid
slapeloosheid, angst, depressie, zenuwachtigheid, verwardheid, emotionele labiliteit
vermoeidheid
Allergieën
overgevoeligheid, waaronder anafylaxie (ernstige uiting van directe allergie)
Spijsvertering
(bloed) braken, misselijkheid
verstopping
buikpijn of pijn in de bovenbuik
maagzuur
opgeblazen gevoel, winderigheid
verminderde eetlust
droge mond
zweren in de mond
bloed in de ontlasting
ontsteking van de maag, darmen, slokdarm of, in zeer zeldzame gevallen, van de alvleesklier
doorboring (perforatie) van de maag of de darmen
verergering van bepaalde ontstekingsziekten van de maag of de darmen (bijvoorbeeld de ziekte
van Crohn of colitis ulcerosa)
Hart en bloedvaten
te hoge of te lage bloeddruk
hartfalen
abnormale samentrekkingen van het hart
een licht verhoogd risico op een hartaanval (myocardinfarct) of beroerte
Bloed
verminderd aantal bloedplaatjes, rode bloedcellen of witte bloedcellen
problemen met de bloedstolling
Leaf 004
printed on 29-Sep-14 14:46
6/9
Aug 2014
Ademhaling
astma of verergering van astma
moeite met ademhalen
samentrekkingen van de bronchiën (bronchospasmen)
Lever en nieren
geelzucht
abnormale levertesten
aantasting van de lever of de nieren in verschillende vormen (falen, celvernietiging, ontsteking,
hepatorenaal syndroom)
toename van de hoeveelheid urine
aanwezigheid van bloed in de urine
aanwezigheid van uitscheidingsproducten in het bloed
ontsteking van de urineblaas
Huid en haar
jeuk, netelroos
rode vlekken, roodheid van de huid
perceptie van abnormale gewaarwordingen op de huid
haaruitval
gevoeligheid voor daglicht
Oren en ogen
oorsuizen, gehoorverlies
gezichtsverlies, droge ogen
aantasting van de oogzenuw
Overige effecten
vasthouden van water of oedeem
ontsteking van de neusslijmvliezen (rinitis)
infectie van de oogzenuw
ontsteking van de hersenvliezen en/of ruggenmergvliezen (meningitis) zonder infectie, met koorts
en coma. Dit effect is meer waarschijnlijk bij personen met een
bindweefselaandoening (bijvoorbeeld lupus).
Bij gebruik van Brufen-bruisgranulaat kan een voorbijgaand branderig gevoel in de mond of keel
optreden.
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden
aan het:
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein 40/40
B-1060 Brussel
Website: www.afmps.be
E-mail: patientinfo@fagg-afmps.be
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van
dit geneesmiddel.
5. HOE BEWAART U BRUFEN?
Leaf 004
printed on 29-Sep-14 14:46
7/9
Aug 2014
Brufen 400 mg – Brufen Forte 600 mg – Brufen Granules 600 mg – Brufen Retard 800 mg: Bewaren
beneden 25°C in de oorspronkelijke verpakking.
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik Brufen niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos of de
blisterverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de
uiterste houdbaarheidsdatum.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is ibuprofen.
De andere stoffen in dit middel zijn:
Brufen 400 mg, filmomhulde tabletten: Microkristallijne cellulose – Natriumcroscarmellose –
Lactosemonohydraat – Colloïdaal siliciumdioxide (watervrij) – Natriumlaurylsulfaat –
Magnesiumstearaat – Hypromellose 6mPa.s – Hypromellose 5mPa.s – Talk – Titaandioxide (E171)
Brufen Forte 600 mg, filmomhulde tabletten: Microkristallijne cellulose – Natriumcroscarmellose –
Lactosemonohydraat – Colloïdaal siliciumdioxide (watervrij) – Natriumlaurylsulfaat –
Magnesiumstearaat – Hypromellose 6mPa.s – Hypromellose 5mPa.s – Talk – Titaandioxide (E171)
Brufen Granules 600 mg, bruisgranulaat: Maleïnezuur – Natriumsaccharine – Saccharose –
Polyvidon – Sinaasappelaroma – Natriumlaurylsulfaat – Natriumbicarbonaat – Natriumcarbonaat
(watervrij).
Brufen Retard 800 mg, tabletten met verlengde afgifte: Xanthaangom – Polyvidon – Stearinezuur –
Colloïdaal siliciumdioxide (watervrij) – Hypromellose 6mPa.s – Hypromellose 5mPa.s – Talk –
Titaandioxide (E171).
Hoe ziet Brufen eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Brufen 400 mg, filmomhulde tabletten: 100 filmomhulde tabletten in een fles van HDPE
Brufen 400 mg, filmomhulde tabletten: 30 filmomhulde tabletten in een PVC/PVDC
blisterverpakking.
Brufen Forte 600 mg, filmomhulde tabletten: 30 en 60 filmomhulde tabletten in blisterverpakkingen
van PVC
Brufen Retard 800 mg, tabletten met verlengde afgifte:
10 en 60 tabletten met verlengde afgifte in een fles van HDPE
14, 28, 30, 56 en 60 tabletten met verlengde afgifte in blisterverpakkingen van PVC/PVDC
Brufen Granules 600 mg, bruisgranulaat: 20 en 40 zakjes
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
NV Abbott, Einsteinlaan 14, 1300 Waver
Fabrikant
Brufen 400 mg – Brufen Forte 600 mg – Brufen Retard 800 mg:
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
Duitsland
Famar SA (productievestiging: Anthoussa), 63 Ag. Dimitriou str, 17456 Alimos, Griekenland
Brufen Granules 600 mg:
AbbVie S.r.l.
S.R. 148 Pontina Km 52 snc
Campoverde di Aprilia (LT), 04011
Italië
Leaf 004
printed on 29-Sep-14 14:46
8/9
Aug 2014
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
BRUFEN 400 mg, filmomhulde tabletten: BE104876 en BE467093
BRUFEN FORTE 600 mg, filmomhulde tabletten: BE128064
BRUFEN GRANULES 600 mg, bruisgranulaat: BE158067
BRUFEN RETARD 800 mg, tabletten met verlengde afgifte: BE147436 en BE150376
Afleveringswijze:
Geneesmiddel op medisch voorschrift
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 08/2014
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 12/2014
Leaf 004
printed on 29-Sep-14 14:46
9/9
Aug 2014

BRUFEN 400 mg, filmomhulde tabletten
BRUFEN FORTE 600 mg, filmomhulde tabletten
BRUFEN GRANULES 600 mg, bruisgranulaat
BRUFEN RETARD 800 mg, tabletten met verlengde afgifte
Ibuprofen
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.

· Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
· Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
· Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
· Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet
in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat is Brufen en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u Brufen niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u Brufen in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Brufen?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAT IS BRUFEN EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
Brufen bevat als werkzame stof ibuprofen, een middel tegen pijn, koorts en ontsteking.
Dit geneesmiddel wordt gebruikt bij de behandeling van de symptomen van:
1. Reumatologie:
a) Inflammatoire gewrichtsaandoeningen zoals:
­ reumatoïde artritis (chronische ontsteking van de gewrichten en bindweefselstructuren)
­ spondylitis ankylopoetica (ontsteking van de wervelgewrichten)
­ reumatoïde artritis bij kinderen (ziekte van Still) en verwante aandoeningen
b) degeneratieve gewrichtsaandoeningen: acute inflammatoire opstoten van osteoartrose (chronische
niet-ontstekingsachtige aandoening van de gewrichten en het aangrenzende beenstuk).
c) aandoeningen buiten de gewrichten zoals: aantasting van de weefsels rond een gewricht,
ontsteking van een slijmbeurs, pees of peesschede, halswervelsyndroom en acute lage rugpijn als
gevolg van een aantasting van de structuur van de tussenwervelschijf.
2. Gynaecologie en bevallingen:
a) pijnlijke maandstonden
b) pijn na de bevalling
c) pijn na insnijding van de bilnaad om de bevalling te vergemakkelijken
3. Aandoeningen van de mond en de tanden: ontsteking en pijn na een heelkundige ingreep in de
mond en na een tandheelkundige ingreep.
4. Oogaandoeningen: ontsteking na een heelkundige ingreep of een verwonding
5. Koorts
6. Traumatologie

2. WANNEER MAG U BRUFEN NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG
MEE ZIJN?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
· u bent allergisch (overgevoelig) voor één van de stoffen in dit geneesmiddel of voor andere
ontstekingsremmers, met inbegrip van acetylsalicylzuur (bijvoorbeeld aspirine). Deze
stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
· als u vroeger reeds een overgevoeligheidsreactie heeft gekregen na het gebruik van andere
ontstekingsremmers, met inbegrip van acetylsalicylzuur (bijvoorbeeld aspirine). De symptomen van
een dergelijke reactie zijn onder meer: astma, samentrekkingen van de bronchiën (bronchospasmen),
ontsteking van de neusslijmvliezen (rinitis), netelroos, opzwelling van de huid, lippen, tong en keel
(angio-oedeem).
· als u bloedingen of een doorboring (perforatie) ter hoogte van de maag of de darmen heeft gehad als
gevolg van een eerdere behandeling met een ontstekingsremmer.
· als u een bepaalde aandoening heeft die de neiging tot bloeden verhoogt.
· als u een aandoening van de maag of de darmen heeft of heeft gehad, zoals een zweer, bloeding of
bepaalde ontstekingsziekte (bijvoorbeeld ziekte van Crohn of colitis ulcerosa).
· als u ernstig nierfalen heeft.
· als u ernstig hartfalen heeft.
· als u ernstig leverfalen heeft.
· als u in het derde trimester van de zwangerschap bent.
· bij kinderen jonger dan 12 jaar, behalve in het geval van reumatoïde artritis bij kinderen (ziekte van
Still).
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
· als u licht tot matig hartfalen of hoge bloeddruk (hypertensie) heeft. Uw arts moet u nauwlettend
opvolgen.
· als u problemen aan uw hart heeft, een beroerte heeft gehad of wanneer u denkt dat u hiervoor tot
een risicogroep behoort, bijvoorbeeld wanneer u hoge bloeddruk, een hoge cholesterolspiegel of
suikerziekte (diabetes) heeft of wanneer u rookt. Raadpleeg uw arts of apotheker voordat u Brufen
inneemt.
· omdat Brufen in verband kan worden gebracht met een licht verhoogd risico op een hartaanval
(myocardinfarct) of een beroerte. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het
geneesmiddel langer gebruikt wordt. Overschrijd daarom de voorgeschreven dosis en
behandelingsduur niet.
· als de werking van uw nieren, lever of hart verminderd is, als u geneesmiddelen inneemt die de
hoeveelheid urine vergroten (diuretica) of bepaalde geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van
hoge bloeddruk (angiotensine-converterend-enzymremmers). De werking van uw nieren moet
gecontroleerd worden. Brufen kan acuut nierfalen veroorzaken. Er is risico op nierbeschadiging bij
gebruik bij gedehydrateerde adolescenten.
· als u op leeftijd bent. U bent gevoeliger voor bijwerkingen, vooral ter hoogte van de maag of de
darmen. Bovendien moet de werking van uw nieren opgevolgd worden.
· als u problemen aan uw maag of darmen heeft. Meld elk ongewoon symptoom aan uw arts of
apotheker. Uw arts kan u een combinatiebehandeling met een beschermend middel voorschrijven.
· als u problemen met de bloedstolling heeft. Brufen kan de bloedingstijd verlengen.
· omdat Brufen de symptomen van een infectie kan maskeren.
· als u uitgedroogd bent (dit geldt voor volwassenen en kinderen).
kan samentrekkingen van de bronchiën veroorzaken.
· als u een bepaalde bindweefselaandoening heeft (bijvoorbeeld lupus). Er bestaat een verhoogd risico
op ontsteking van de hersenvliezen en/of ruggenmergvliezen zonder infectie (aseptische meningitis).
· als u nog andere geneesmiddelen inneemt, lees dan ook de rubriek "Neemt u nog andere
geneesmiddelen in?".
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of dat in
het verleden is geweest.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Brufen nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts
of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Gebruik Brufen niet samen met:
· andere ontstekingsremmers met inbegrip van acetylsalicylzuur (bijvoorbeeld aspirine).
Zonder medisch advies mag u Brufen niet gebruiken samen met:
· geneesmiddelen die de bloedstolling vertragen (antistollingsmiddelen; bijvoorbeeld
acetylsalicylzuur/aspirine, warfarine, ticlopidine, heparine)
· geneesmiddelen die de hoeveelheid urine vergroten (diuretica)
· bepaalde geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (angiotensine-converterend-enzymremmers;
bijvoorbeeld captopril, bètablokkers, angiotensine-II-receptorantagonisten)
· geneesmiddelen tegen lage bloeddruk
· bepaalde geneesmiddelen die gebruikt worden voor hartfalen (hartglycosiden)
· geneesmiddelen tegen ontsteking die op cortisone lijken (corticosteroïden)
· bepaalde geneesmiddelen tegen suikerziekte (bloedsuikerverlagende sulfamiden)
· bepaalde antibiotica (chinolonen, aminoglycosiden)
· bepaalde geneesmiddelen die gebruikt worden voor depressie of om af te vallen (selectieve
serotonineheropnameremmers)
· lithium (tegen depressie)
· fenytoïne (tegen epilepsie)
· methotrexaat (tegen sommige tumoren)
· colestyramine (geneesmiddel dat de hoeveelheid vetten in het bloed verlaagt)
· ciclosporine en tacrolimus (tegen afweerreacties)
· mifepriston (gebruikt voor vrijwillige afbreking van de zwangerschap)
· zidovudine (tegen aids)
· Ginkgo biloba (plantaardig product)
· bepaalde geneesmiddelen die het metaboliserend vermogen van de lever verminderen, zoals
voriconazol of fluconazol (geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van verschillende
schimmelinfecties)
Deze geneesmiddelen kunnen de behandeling met Brufen beïnvloeden of erdoor beïnvloed worden.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Neem dit geneesmiddel in met een beetje vloeistof ofwel op een lege maag bij het ontwaken, ofwel 1 uur
voor de maaltijd.
Zwangerschap en borstvoeding
Gebruik Brufen niet tijdens deze periodes, tenzij uw arts u dit zegt.
Het gebruik van Brufen wordt ook niet aanbevolen tijdens de arbeid en de bevalling.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Bestuur geen voertuigen en bedien geen machines als u last heeft van duizeligheid, slaperigheid of
gezichtstoornissen.
Brufen kan uw reactietijd beïnvloeden. Wees voorzichtig als u voertuigen bestuurt of machines
bedient.
Brufen 400 mg en Brufen Forte 600 mg bevatten lactose
Brufen 400 mg en Brufen Forte 600 mg bevatten lactose (een suiker). Indien uw arts u heeft meegedeeld
dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel
inneemt.
Brufen Granules 600 mg bevat zout
Brufen Granules 600 mg bevat zout (natrium; 150 mg per zakje). U moet hiermee rekening houden als
u een zoutarm dieet volgt.
Dit geneesmiddel bevat saccharose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet
verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar:
Gebruik Brufen niet bij kinderen jonger dan 12 jaar, behalve in het geval van reumatoïde artritis bij
kinderen (ziekte van Still, zie hierboven).
A)
Brufen 400 mg ­ Brufen Forte 600 mg ­ Brufen Granules 600 mg:
·
Aandoeningen van de gewrichten en aandoeningen buiten de gewrichten
Aanbevolen aanvangsdosis: 1800 mg per dag (= 3 x 600 mg)
Onderhoudsdosis: 1200 mg (= 3 x 400 mg of 2 x 600 mg).
Bij ernstige aandoeningen (reumatoïde artritis en spondylitis ankylopoetica): 2400 mg per dag (= 4 x
600 mg).
·
Pijn na een bevalling, na insnijding van de bilnaad, na een heelkundige ingreep in de mond en
na een tandheelkundige ingreep
800 à 1200 mg per dag (= 3 x 400 mg of 2 x 600 mg).
·
Pijnlijke maandstonden
1200 mg per dag in verdeelde dosissen.
De behandeling moet starten zodra de eerste pijn optreedt of zelfs de dag voordien. Twee à drie dagen
behandeling met Brufen zijn over het algemeen voldoende.
·
Koorts
Gebruikelijke dosis: 2 à 3 x 400 mg per dag.
Maximale dosis: 1200 mg per dag (3 x 400 mg).
·
Traumatologie
Naargelang de ernst bedraagt de aanvangsdosis 2400 mg (1 x 600 mg 's ochtends en 's middags en 2 x
600 mg 's avonds) of 3000 mg per dag (2 x 600 mg 's ochtends, 600 mg 's middags en 2 x 600 mg 's
avonds), en dit gedurende enkele dagen.
Deze dosis daarna geleidelijk verminderen naar 1800 mg per dag (3 x 600 mg) tot een
onderhoudsdosis van 1200 mg per dag (3 x 400 mg of 2 x 600 mg).
· 2 tabletten in de vroege avond.
Gebruik bij kinderen
Reumatoïde artritis bij kinderen (ziekte van Still):
· Gebruikelijke dosis: 20 à 40 mg per kg lichaamsgewicht, verdeeld over 3 innames per dag.
· Maximale dosis:
­ 7 tot 11 jaar: maximum 1200 mg per dag (3 x 400 mg)
­ 12 tot 14 jaar: maximum 1800 mg per dag (3 x 600 mg)
Overschrijd de voorgeschreven dosis en behandelingsduur niet. Het risico op een hartaanval
(myocardinfarct) of beroerte, dat in sommige gevallen in verband werd gebracht met Brufen, neemt toe
naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt.
Hoe neemt u Brufen in?
· Brufen wordt over het algemeen goed door de maag verdragen. Neem de eerste dosis op een lege maag
bij het ontwaken. Neem de volgende dosissen bij voorkeur (ongeveer 1 uur) voor de maaltijden in.
· Slik de Brufen-tabletten in met een glas water. U moet de Brufen-tabletten in hun geheel inslikken
en u mag er niet op kauwen of zuigen en ze niet doorsnijden of pletten om ongemak in de mond of
irritatie van de keel te voorkomen.
· Brufen Granules 600 mg: schud de inhoud van een zakje in een glas water, roer om en drink
onmiddellijk op. Bij gebruik van Brufen-bruisgranulaat kan een voorbijgaand branderig gevoel in de
mond of keel optreden. Zorg ervoor dat u het bruisgranulaat in voldoende water oplost.
Duur van de behandeling
Neem Brufen gedurende een zo kort mogelijke periode in om het optreden van bijwerkingen te
beperken.
Uw arts zal u zeggen hoe lang u BRUFEN moet gebruiken. Raadpleeg uw arts opnieuw als er geen
verbetering optreedt.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Wanneer u te veel van BRUFEN heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Bij toediening van dosissen lager dan 100 mg/kg aan kinderen en volwassenen werden over het
algemeen geen tekenen of symptomen van overdosering waargenomen. In sommige gevallen kan
echter ondersteunende behandeling noodzakelijk zijn.
De mogelijke symptomen zijn: misselijkheid, braken, pijn in de bovenbuik, duizeligheid, slaperigheid,
toestand van diepe slaap, coördinatiestoornissen, oorsuizen, hoofdpijn, stuipen, bewustzijnsverlies,
onderdrukking van het centraal zenuwstelsel, onderdrukking van het ademhalingsstelsel, coma,
onwillekeurige bewegingen van het oog, hoge zuurtegraad van het bloed, daling van de temperatuur tot
onder de normale waarde, effecten op de nieren, bloeding van de darmen, ademhalingsstilstand.
Er is melding gemaakt van toxiciteit voor het hart die zich vertaalde in lage bloeddruk, langzame pols en
versneld hartritme. Bij ernstige overdosering kunnen nierfalen en aantasting van de lever optreden.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van dit middel
Er worden geen effecten verwacht.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
Zoals elk geneesmiddel kan ook BRUFEN bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Stop de behandeling en neem onmiddellijk contact op met uw arts als de volgende effecten bij u
optreden:
· zweren of bloedingen van de maag of de darmen
· letsels van de huid of de slijmvliezen of elk ander teken van een allergische huidreactie. Voorbeelden
hiervan zijn bulleuze dermatose die lijkt op een brandwonde (Stevens-Johnson-syndroom en Leyll-
syndroom), een huidaandoening met roodheid en vernietiging van oppervlakkige lagen van de huid
(exfoliatieve dermatitis) of opzwelling van de huid, lippen, tong en keel (angio-oedeem).
Deze reacties zijn zeer zeldzaam, maar ernstig. Het risico om een dergelijke reactie te krijgen, is het
hoogst in het begin van de behandeling.
De bijwerkingen die het vaakst werden waargenomen, zijn: spijsverteringsstoornissen en diarree.
Andere mogelijke bijwerkingen zijn:
·
In het algemeen
· hoofdpijn
· slaperigheid
· duizeligheid, draaierigheid
· slapeloosheid, angst, depressie, zenuwachtigheid, verwardheid, emotionele labiliteit
· vermoeidheid
·
Allergieën
· overgevoeligheid, waaronder anafylaxie (ernstige uiting van directe allergie)
·
Spijsvertering
· (bloed) braken, misselijkheid
· verstopping
· buikpijn of pijn in de bovenbuik
· maagzuur
· opgeblazen gevoel, winderigheid
· verminderde eetlust
· droge mond
· zweren in de mond
· bloed in de ontlasting
· ontsteking van de maag, darmen, slokdarm of, in zeer zeldzame gevallen, van de alvleesklier
· doorboring (perforatie) van de maag of de darmen
· verergering van bepaalde ontstekingsziekten van de maag of de darmen (bijvoorbeeld de ziekte
van Crohn of colitis ulcerosa)
·
Hart en bloedvaten
· te hoge of te lage bloeddruk
· hartfalen
· abnormale samentrekkingen van het hart
· een licht verhoogd risico op een hartaanval (myocardinfarct) of beroerte
·
Bloed
· verminderd aantal bloedplaatjes, rode bloedcellen of witte bloedcellen
· problemen met de bloedstolling
· astma of verergering van astma
· moeite met ademhalen
· samentrekkingen van de bronchiën (bronchospasmen)
·
Lever en nieren
· geelzucht
· abnormale levertesten
· aantasting van de lever of de nieren in verschillende vormen (falen, celvernietiging, ontsteking,
hepatorenaal syndroom)
· toename van de hoeveelheid urine
· aanwezigheid van bloed in de urine
· aanwezigheid van uitscheidingsproducten in het bloed
· ontsteking van de urineblaas
·
Huid en haar
· jeuk, netelroos
· rode vlekken, roodheid van de huid
· perceptie van abnormale gewaarwordingen op de huid
· haaruitval
· gevoeligheid voor daglicht
·
Oren en ogen
· oorsuizen, gehoorverlies
· gezichtsverlies, droge ogen
· aantasting van de oogzenuw
·
Overige effecten
· vasthouden van water of oedeem
· ontsteking van de neusslijmvliezen (rinitis)
· infectie van de oogzenuw
· ontsteking van de hersenvliezen en/of ruggenmergvliezen (meningitis) zonder infectie, met koorts
en coma. Dit effect is meer waarschijnlijk bij personen met een
bindweefselaandoening (bijvoorbeeld lupus).
· Bij gebruik van Brufen-bruisgranulaat kan een voorbijgaand branderig gevoel in de mond of keel
optreden.
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden
aan het:
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein 40/40
B-1060 Brussel
Website: www.afmps.be
E-mail: patientinfo@fagg-afmps.be
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van
dit geneesmiddel.
5. HOE BEWAART U BRUFEN?
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in in dit middel?
· De werkzame stof in dit middel is ibuprofen.
· De andere stoffen in dit middel zijn:
­ Brufen 400 mg, filmomhulde tabletten: Microkristallijne cellulose ­ Natriumcroscarmellose ­
Lactosemonohydraat ­ Colloïdaal siliciumdioxide (watervrij) ­ Natriumlaurylsulfaat ­
Magnesiumstearaat ­ Hypromellose 6mPa.s ­ Hypromellose 5mPa.s ­ Talk ­ Titaandioxide (E171)
­ Brufen Forte 600 mg, filmomhulde tabletten: Microkristallijne cellulose ­ Natriumcroscarmellose ­
Lactosemonohydraat ­ Colloïdaal siliciumdioxide (watervrij) ­ Natriumlaurylsulfaat ­
Magnesiumstearaat ­ Hypromellose 6mPa.s ­ Hypromellose 5mPa.s ­ Talk ­ Titaandioxide (E171)
­ Brufen Granules 600 mg, bruisgranulaat: Maleïnezuur ­ Natriumsaccharine ­ Saccharose ­
Polyvidon ­ Sinaasappelaroma ­ Natriumlaurylsulfaat ­ Natriumbicarbonaat ­ Natriumcarbonaat
(watervrij).
­ Brufen Retard 800 mg, tabletten met verlengde afgifte: Xanthaangom ­ Polyvidon ­ Stearinezuur ­
Colloïdaal siliciumdioxide (watervrij) ­ Hypromellose 6mPa.s ­ Hypromellose 5mPa.s ­ Talk ­
Titaandioxide (E171).
Hoe ziet Brufen eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Brufen 400 mg, filmomhulde tabletten: 100 filmomhulde tabletten in een fles van HDPE
Brufen 400 mg, filmomhulde tabletten: 30 filmomhulde tabletten in een PVC/PVDC
blisterverpakking.
Brufen Forte 600 mg, filmomhulde tabletten: 30 en 60 filmomhulde tabletten in blisterverpakkingen
van PVC
Brufen Retard 800 mg, tabletten met verlengde afgifte:
­ 10 en 60 tabletten met verlengde afgifte in een fles van HDPE
­ 14, 28, 30, 56 en 60 tabletten met verlengde afgifte in blisterverpakkingen van PVC/PVDC
Brufen Granules 600 mg, bruisgranulaat: 20 en 40 zakjes
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
NV Abbott, Einsteinlaan 14, 1300 Waver
Fabrikant
Brufen 400 mg ­ Brufen Forte 600 mg ­ Brufen Retard 800 mg:
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
Duitsland
Famar SA (productievestiging: Anthoussa), 63 Ag. Dimitriou str, 17456 Alimos, Griekenland
Brufen Granules 600 mg:
AbbVie S.r.l.
S.R. 148 Pontina Km 52 snc
Campoverde di Aprilia (LT), 04011
Italië
Afleveringswijze: Geneesmiddel op medisch voorschrift
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 08/2014
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 12/2014

Faites attention

  • N'utilisez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin
  • Ne faites confiance qu’aux notices accompagnant vos médicaments
  • N'utilisez pas de médicaments dont la de péremption est dépassée
  • Les notices sont fournies par l'AFMPS