Brexine 20 mg

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
BREXINE
®
20 mg TABLETTEN
BREXINE
®
-DRYFIZ
®
20 mg BRUISTABLETTEN (bruistabletten)
Piroxicam-β-cyclodextrine
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan
anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn
als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
-
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet
in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
In deze bijsluiter:
1.
Wat is BREXINE en BREXINE-DRYFIZ en waarvoor wordt het gebruikt
2.
Wat u moet weten voordat u BREXINE en BREXINE-DRYFIZ inneemt
3.
Hoe wordt BREXINE en BREXINE-DRYFIZ ingenomen
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u BREXINE en BREXINE-DRYFIZ
6.
Aanvullende informatie
1.
WAT IS BREXINE en BREXINE-DRYFIZ EN WAARVOOR WORDT HET
GEBRUIKT
BREXINE en BREXINE-DRYFIZ bevatten piroxicam dat een ontstekingswerende werking heeft.
Alvorens piroxicam voor te schrijven, zal uw arts de voordelen van dit geneesmiddel afwegen
tegenover het risico dat u loopt op bijwerkingen. Het is mogelijk dat uw arts u zal moeten controleren
en hij zal u zeggen hoe vaak hij u zal moeten controleren vanwege uw inname van piroxicam.
BREXINE en BREXINE-DRYFIZ wordt gebruikt om bepaalde symptomen te verlichten zoals
zwelling, stijfheid en gewrichtspijn. Deze symptomen worden veroorzaakt door osteoartritis (artrose,
een degeneratieve gewrichtsziekte), reumatoïde artritis en spondylitis ankylopoetica (reuma van de
wervelkolom). BREXINE en BREXINE-DRYFIZ geneest de artritis niet en het zal u alleen maar
helpen zolang u het geneesmiddel inneemt.
Uw arts zal u alleen piroxicam voorschrijven wanneer u een onvoldoende verlichting van uw
symptomen had met andere ontstekingswerende geneesmiddelen (NSAID's).
2.
WAT U MOET WETEN VOORDAT U BREXINE en BREXINE-DRYFIZ INNEEMT
Neem BREXINE en BREXINE-DRYFIZ niet in
Indien u eerder een maag- of darmzweer, bloeding of perforatie had.
Indien u op dit ogenblik een maag- of darmzweer, bloeding of perforatie hebt.
Indien u of iemand in uw familie aan gastro-intestinale aandoeningen (ontsteking van de maag
of de darmen) lijdt of geleden heeft die mensen vatbaar maken voor bloedingsaandoeningen zoals
ulceratieve colitis, ziekte van Crohn, maagdarmkankers, diverticulitis (ontstoken of geïnfecteerde
zakjes in de karteldarm).
1
Indien u andere NSAID's gebruikt, met inbegrip van COX-2-selectieve NSAID's en
acetylsalicylzuur, een stof die aanwezig is in vele geneesmiddelen voor de vermindering van pijn
en koorts.
Indien u antistollingsmiddelen gebruikt, zoals warfarine, om bloedklonters te voorkomen.
Indien u eerder een ernstige allergische geneesmiddelreactie vertoonde op piroxicam, andere
NSAID's en andere geneesmiddelen, vooral ernstige huidreacties (ongeacht de ernst) zoals
exfoliatieve dermatitis (intense roodheid van de huid, met vervelling van de huid in de vorm van
schilfers of lagen), vesiculobulleuze reacties (syndroom van Stevens-Johnson, een aandoening met
rode blaren, erosie, bloederige of met korsten bedekte huid) en toxische epidermale necrolyse (een
ziekte met blaarvorming en vervelling van de bovenste huidlaag).
BREXINE en BREXINE-DRYFIZ niet toedienen aan patiënten waarbij inname van soortgelijke
middelen tekenen van astma, neusvliesontsteking of netelroos veroorzaakt heeft.
Ernstig hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart).
Ten gevolge van de aanwezigheid van de zoetstof aspartaam in de bruistabletten en in de zakjes,
mogen deze niet gebruikt worden bij patiënten met fenylketonurie (een aangeboren en erfelijke
ziekte van de stofwisseling).
Als een van bovenstaande op u van toepassing is, mag u geen piroxicam gebruiken.
Breng
onmiddellijk uw arts op de hoogte.
Wees extra voorzichtig met BREXINE en BREXINE-DRYFIZ
Wees extra voorzichtig met BREXINE en BREXINE-DRYFIZ en waarschuw altijd uw arts
voordat u BREXINE en BREXINE-DRYFIZ gebruikt. Zoals alle niet-steroïdale anti-inflammatoire
geneesmiddelen kan BREXINE en BREXINE-DRYFIZ ernstige maag- en darmreacties
teweegbrengen, zoals pijn, bloeding, ulceratie en perforatie.
Stop onmiddellijk de inname van piroxicam en breng uw arts op de hoogte indien u maagpijn hebt
of eender welk teken vertoont van maag- of darmbloeding, zoals een zwarte of bloederige stoelgang of
bloedbraken.
Stop onmiddellijk de inname van piroxicam en breng uw arts op de hoogte indien u een allergische
reactie hebt zoals huiduitslag, zwelling van het gelaat, piepende ademhaling of
ademhalingsproblemen.
BREXINE en BREXINE-DRYFIZ worden niet bij kinderen onder de 16 jaar gebruikt.
Gebruik BREXINE en BREXINE-DRYFIZ niet indien u ouder bent dan 80 jaar.
Indien u ouder bent dan 70 jaar, kan uw arts wensen om de behandelingsduur tot een minimum te
beperken en om u vaker te zien tijdens uw behandeling met piroxicam.
Indien u ouder bent dan 70 jaar, of indien u andere geneesmiddelen neemt zoals corticosteroïden of
bepaalde geneesmiddelen tegen depressie, met name selectieve serotonineheropnameremmers
(SSRI's), of acetylsalicylzuur voor de preventie van bloedklonters, kan uw arts wensen om u samen
met BREXINE en BREXINE-DRYFIZ een geneesmiddel voor te schrijven dat uw maag en darmen
beschermt.
BREXINE noch BREXINE-DRYFIZ gelijktijdig gebruiken met acetylsalicylzuur of andere
onstekingsremmende middelen.
Het advies van de arts inwinnen in geval van stoornissen van de nier- , lever- of hartfunctie.
Raadpleeg uw arts in geval van koorts; geneesmiddelen van de groep waartoe BREXINE en
BREXINE-DRYFIZ behoort, kunnen de symptomen van een ontsteking onderdrukken en zo de
diagnose en de aangepaste behandeling ervan vertragen.
2
Geneesmiddelen zoals BREXINE en BREXINE-DRYFIZ kunnen in verband worden gebracht met
een klein verhoogd risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte. Neem niet meer in dan de
voorgeschreven dosis en gebruik het geneesmiddel niet langer dan de voorgeschreven behandeling.
Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt.
Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte gehad hebt, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een
risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes, hoge cholesterolspiegel
heeft of wanneer u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit
geneesmiddel inneemt.
Piroxicam kan uw plannen om zwanger te worden bemoeilijken. U dient uw arts op de hoogte te
brengen wanneer U van plan bent zwanger te worden of wanneer u moeilijkheden ondervindt om
zwanger te worden.
Indien u medische problemen heeft of gehad heeft of indien u allergieën hebt of indien u niet zeker
bent dat u piroxicam kunt gebruiken, verwittig dan uw arts alvorens dit geneesmiddel te gebruiken.
Breng uw arts op de hoogte van alle andere geneesmiddelen die u gebruikt, met inbegrip van deze die
u zonder voorschrift gekocht heeft.
Inname met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden (in de voorbije week) heeft
gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Geneesmiddelen kunnen soms met elkaar interfereren. Uw arts kan uw gebruik van piroxicam of
andere geneesmiddelen beperken, of u kunt een ander geneesmiddel nodig hebben. Het is vooral
belangrijk dat u daarom meldt:
- of u aspirine of andere niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen gebruikt voor
pijnverlichting
- of u corticosteroïden gebruikt, dit zijn geneesmiddelen die gebruikt worden voor de behandeling van
verscheidene aandoeningen, zoals allergieën en hormonale stoornissen- of u bepaalde geneesmiddelen
gebruikt tegen depressie, met name selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's) en
geneesmiddelen op basis van lithium
- of u geneesmiddelen gebruikt, zoals aspirine, ter voorkoming van plaatjesklonters
- of u geneesmiddelen die het suikergehalte in het bloed verlagen inneemt
- of u bloeddrukverlagende middelen en waterafdrijvende middelen (diuretica) inneemt.
- of u antistollingsmiddelen gebruikt, zoals warfarine, ter voorkoming van bloedklonters. In dit geval
mogen BREXINE en BREXINE-DRYFIZ niet gebruikt worden.
Verwittig onmiddellijk uw arts indien één van bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is.
Uw arts kan in dat geval uw gebruik van piroxicam of andere geneesmiddelen beperken, of u kunt een
ander geneesmiddel nodig hebben.
Zwangerschap en borstvoeding
- Het gebruik van BREXINE en BREXINE-DRYFIZ vermijden in geval van zwangerschap; de arts
verwittigen in geval u zwanger geraakt tijdens de behandeling.
- BREXINE en BREXINE-DRYFIZ zijn niet aangewezen in geval van borstvoeding.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Men dient rekening te houden met het mogelijk optreden van slaperigheid, duizeligheid, vertigo of van
een gezichtsstoornis.
Belangrijke informatie over bestanddelen van BREXINE en BREXINE-DRYFIZ
- Brexine tabletten en Brexine bruistabletten bevatten
lactose:
indien uw arts u heeft meegedeeld dat
u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel
inneemt.
3
-
Brexine bruistabletten bevat
aspartaam,
een bron van fenylalanine. Kan schadelijk zijn voor
mensen met fenylketonurie (een aangeboren en erfelijke aandoening van de stofwisseling).
HOE WORDT BREXINE en BREXINE-DRYFIZ INGENOMEN
3.
Volg bij het gebruik van piroxicam nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of
apotheker.
Uw arts zal u regelmatig controleren om zeker te zijn dat u de optimale dosis van piroxicam gebruikt.
Uw arts zal uw behandeling aanpassen tot de laagste dosis die uw symptomen het best onder controle
brengt. Verander in geen geval de dosis zonder er eerst met uw arts over te spreken.
Volwassenen en ouderen:
De maximale dagdosis is 20 milligram piroxicam in de vorm van één enkele dosis per dag.
20 mg piroxicam komt overeen met:
-
1 tablet BREXINE 20 mg tablettten,
-
1 bruistablet BREXINE-DRYFIZ 20 mg.
Indien u ouder bent dan 70 jaar kan uw arts een lagere dagdosis voorschrijven en de behandelingsduur
verkorten.
Gebruik BREXINE en BREXINE-DRYFIZ niet indien u ouder bent dan 80 jaar.
BREXINE en BREXINE-DRYFIZ worden niet bij kinderen onder de 16 jaar gebruikt.
Uw arts kan piroxicam voorschrijven met een ander geneesmiddel om uw maag en darmen te
beschermen tegen mogelijke bijwerkingen.
Indien gebruik gemaakt wordt van de laagst werkzame dosering, gedurende een zo kort mogelijke
periode die nodig is om de verschijnselen te bestrijden, kunnen bijwerkingen tot een minimum beperkt
blijven (zie rubriek “Wees extra voorzichtig met BREXINE en BREXINE-DRYFIZ”).
Verhoog de dosis niet.
Vertel het uw arts als u het gevoel hebt dat het geneesmiddel niet zeer doeltreffend is.
* Op welke wijze innemen ?
BREXINE 20 mg TABLETTEN:
innemen met een weinig vloeistof.
BREXINE-DRYFIZ 20 mg BRUISTABLETTEN:
oplossen in water.
Wat u moet doen als u meer van BREXINE en BREXINE-DRYFIZ heeft ingenomen dan u zou
mogen
Wanneer u te veel van
BREXINE en BREXINE-DRYFIZ
heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk
contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Informatie voor de arts:
Het toedienen van medicinale kool kan de opname van BREXINE en BREXINE-DRYFIZ uit het
spijsverteringsstelsel verminderen. Indien noodzakelijk een symptomatische behandeling instellen.
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten BREXINE en BREXINE-DRYFIZ in te nemen
Neem het in zodra u eraan denkt. Indien het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan niet meer
de dosis die u vergeten was, maar neem de volgende dosis op het juiste tijdstip.
Neem geen dubbele
dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van BREXINE en BREXINE-DRYFIZ
Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.
4
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan BREXINE en BREXINE-DRYFIZ bijwerkingen veroorzaken, hoewel
niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.
- Maagdarmstoornissen:
De meest voorkomende bijwerkingen bevinden zich ter hoogte van het maagdarmstelsel.
. Gebrek aan eetlust, zwaartegevoel ter hoogte van de maag, maag- en/of darmlast, misselijkheid,
eventueel braken, verstopping, winderigheid, diarree, indigestie, ontsteking van het
mondslijmvlies.
. Soms voorkomen van geringen bloedverlies in de stoelgang met mogelijke bloedarmoede door
ijzertekort; bloeding; verzwering of perforatie van het maagdarmslijmvlies.
- Allergische reacties:
Zelden: huidallergie (jeuk, roodheid en uitslag eventueel met blaarvorming); overgevoeligheid van
de huid voor het zonlicht, krampachtig samentrekken van de luchtwegen.
- Stoornissen van het centrale zenuwstelsel:
Zelden: duizeligheid, hoofdpijn, slaperigheid, slapeloosheid, depressie, zenuwachtigheid,
stemmingsveranderingen, abnormale dromen, verwarring, tintelingen.
- Hart- en vaatstoornissen:
Hartkloppingen, onvoldoende hartfunctie, vochtophoging vooral rond de enkels, onvoldoende
pompkracht van het hart (hartfalen). Geneesmiddelen zoals BREXINE en BREXINE-DRYFIZ
kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval (“hartinfarct”)
of beroerte. Verhoogde bloeddruk (hypertensie).
- Nierstoornissen:
Vermindering van de nierfunctie of nierontsteking.
- Bloedstoornissen:
Mogelijke vermindering van het aantal rode en witte bloedcellen; zelden ernstige afwijkingen;
mogelijkheid tot neusbloedingen.
- Andere stoornissen:
Zelden: gezichtsstoornissen of gezwollen oogleden; gehoorstoornissen; ademhalingsstoornissen.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die
niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U BREXINE en BREXINE-DRYFIZ
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
BREXINE 20 mg TABLETTEN
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C).
BREXINE-DRYFIZ 20 mg BRUISTABLETTEN
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Gebruik BREXINE of BREXINE-DRYFIZ niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de
verpakking na “EXP”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
5
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval.
Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen
zullen helpen bij de bescherming van het milieu.
6.
AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat BREXINE en BREXINE-DRYFIZ
Het werkzaam bestanddeel is Piroxicam-β-cyclodextrine
De andere bestanddelen zijn:
- in BREXINE 20 mg TABLETTEN: Lactose monohydraat - Natriumcarboxymethylzetmeel –
Pregelifiëerd zetmeel – Crospovidone – Colloïdaal silicium – Magnesiumstearaat.
- in BREXINE-DRYFIZ 20 mg BRUISTABLETTEN: Lactose monohydraat – Natrium glycine
carbonaat – Fumaarzuur – Aspartaam - Macrogol 6000 – Citroen aroma.
Hoe ziet BREXINE en BREXINE-DRYFIZ er uit en wat is de inhoud van de verpakking
BREXINE 20 mg TABLETTEN:
verpakking van 30 en 60 tabletten + unit dose in blisterverpakking
PVC/PVDC//Alu/PVC.
BREXINE-DRYFIZ 20 mg BRUISTABLETTEN:
Deelbare bruistabletten : verpakking van 10, 30
en 60 bruistabletten + unit dose in blisterverpakking Alu.
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Chiesi SA/NV
Avenue du Bourgetlaan 44
1130 Brussel
Fabrikant
Chiesi Farmaceutici S.p.A.
96 via S. Leonardo
43100 Parma
ITALIË
Alternatieve fabrikant
BREXINE 20 mg TABLETTEN:
Chiesi S.A.
Rue Faraday, ZA des Gailletrous
41260 La Chaussée Saint Victor
FRANKRIJK
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen:
BREXINE 20 mg TABLETTEN: BE157586
BREXINE-DRYFIZ 20 mg BRUISTABLETTEN: BE161296
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 03/2014.
6

BREXINE® 20 mg TABLETTEN
BREXINE®-DRYFIZ® 20 mg BRUISTABLETTEN (bruistabletten)
Piroxicam--cyclodextrine
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.
-
Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan
anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn
als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet
in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
In deze bijsluiter:
1.
Wat is BREXINE en BREXINE-DRYFIZ en waarvoor wordt het gebruikt
2.
Wat u moet weten voordat u BREXINE en BREXINE-DRYFIZ inneemt
3.
Hoe wordt BREXINE en BREXINE-DRYFIZ ingenomen
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u BREXINE en BREXINE-DRYFIZ
6.
Aanvullende informatie
1.
WAT IS BREXINE en BREXINE-DRYFIZ EN WAARVOOR WORDT HET
GEBRUIKT

BREXINE en BREXINE-DRYFIZ bevatten piroxicam dat een ontstekingswerende werking heeft.
Alvorens piroxicam voor te schrijven, zal uw arts de voordelen van dit geneesmiddel afwegen
tegenover het risico dat u loopt op bijwerkingen. Het is mogelijk dat uw arts u zal moeten controleren
en hij zal u zeggen hoe vaak hij u zal moeten controleren vanwege uw inname van piroxicam.
BREXINE en BREXINE-DRYFIZ
wordt gebruikt om bepaalde symptomen te verlichten zoals
zwelling, stijfheid en gewrichtspijn. Deze symptomen worden veroorzaakt door osteoartritis (artrose,
een degeneratieve gewrichtsziekte), reumatoïde artritis en spondylitis ankylopoetica (reuma van de
wervelkolom). BREXINE en BREXINE-DRYFIZ geneest de artritis niet en het zal u alleen maar
helpen zolang u het geneesmiddel inneemt.
Uw arts zal u alleen piroxicam voorschrijven wanneer u een onvoldoende verlichting van uw
symptomen had met andere ontstekingswerende geneesmiddelen (NSAID's).
2.
WAT U MOET WETEN VOORDAT U BREXINE en BREXINE-DRYFIZ INNEEMT
Neem BREXINE en BREXINE-DRYFIZ niet in
- Indien u eerder een maag- of darmzweer, bloeding of perforatie had.
- Indien u op dit ogenblik een maag- of darmzweer, bloeding of perforatie hebt.
- Indien u of iemand in uw familie aan gastro-intestinale aandoeningen (ontsteking van de maag
of de darmen) lijdt of geleden heeft die mensen vatbaar maken voor bloedingsaandoeningen zoals
ulceratieve colitis, ziekte van Crohn, maagdarmkankers, diverticulitis (ontstoken of geïnfecteerde
zakjes in de karteldarm).
Indien u andere NSAID's gebruikt, met inbegrip van COX-2-selectieve NSAID's en
acetylsalicylzuur, een stof die aanwezig is in vele geneesmiddelen voor de vermindering van pijn
en koorts.
- Indien u antistollingsmiddelen gebruikt, zoals warfarine, om bloedklonters te voorkomen.
- Indien u eerder een ernstige allergische geneesmiddelreactie vertoonde op piroxicam, andere
NSAID's en andere geneesmiddelen, vooral ernstige huidreacties (ongeacht de ernst) zoals
exfoliatieve dermatitis (intense roodheid van de huid, met vervelling van de huid in de vorm van
schilfers of lagen), vesiculobulleuze reacties (syndroom van Stevens-Johnson, een aandoening met
rode blaren, erosie, bloederige of met korsten bedekte huid) en toxische epidermale necrolyse (een
ziekte met blaarvorming en vervelling van de bovenste huidlaag).
· BREXINE en BREXINE-DRYFIZ niet toedienen aan patiënten waarbij inname van soortgelijke
middelen tekenen van astma, neusvliesontsteking of netelroos veroorzaakt heeft.
· Ernstig hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart).
· Ten gevolge van de aanwezigheid van de zoetstof aspartaam in de bruistabletten en in de zakjes,
mogen deze niet gebruikt worden bij patiënten met fenylketonurie (een aangeboren en erfelijke
ziekte van de stofwisseling).
Als een van bovenstaande op u van toepassing is, mag u geen piroxicam gebruiken.
Breng
onmiddellijk uw arts op de hoogte.

Wees extra voorzichtig met BREXINE en BREXINE-DRYFIZ
· Wees extra voorzichtig met BREXINE en BREXINE-DRYFIZ
en waarschuw altijd uw arts
voordat u BREXINE en BREXINE-DRYFIZ
gebruikt. Zoals alle niet-steroïdale anti-inflammatoire
geneesmiddelen kan BREXINE en BREXINE-DRYFIZ
ernstige maag- en darmreacties
teweegbrengen, zoals pijn, bloeding, ulceratie en perforatie.
· Stop onmiddellijk de inname van piroxicam en breng uw arts op de hoogte indien u maagpijn hebt
of eender welk teken vertoont van maag- of darmbloeding, zoals een zwarte of bloederige stoelgang of
bloedbraken.
· Stop onmiddellijk de inname van piroxicam en breng uw arts op de hoogte indien u een allergische
reactie hebt zoals huiduitslag, zwelling van het gelaat, piepende ademhaling of
ademhalingsproblemen.
· BREXINE en BREXINE-DRYFIZ worden niet bij kinderen onder de 16 jaar gebruikt.
· Gebruik BREXINE en BREXINE-DRYFIZ niet indien u ouder bent dan 80 jaar.
· Indien u ouder bent dan 70 jaar, kan uw arts wensen om de behandelingsduur tot een minimum te
beperken en om u vaker te zien tijdens uw behandeling met piroxicam.
· Indien u ouder bent dan 70 jaar, of indien u andere geneesmiddelen neemt zoals corticosteroïden of
bepaalde geneesmiddelen tegen depressie, met name selectieve serotonineheropnameremmers
(SSRI's), of acetylsalicylzuur voor de preventie van bloedklonters, kan uw arts wensen om u samen
met BREXINE en BREXINE-DRYFIZ
een geneesmiddel voor te schrijven dat uw maag en darmen
beschermt.
· BREXINE noch BREXINE-DRYFIZ gelijktijdig gebruiken met acetylsalicylzuur of andere
onstekingsremmende middelen.
· Het advies van de arts inwinnen in geval van stoornissen van de nier- , lever- of hartfunctie.
· Raadpleeg uw arts in geval van koorts; geneesmiddelen van de groep waartoe BREXINE en
BREXINE-DRYFIZ behoort, kunnen de symptomen van een ontsteking onderdrukken en zo de
diagnose en de aangepaste behandeling ervan vertragen.
een klein verhoogd risico op een hartaanval ('hartinfarct') of beroerte. Neem niet meer in dan de
voorgeschreven dosis en gebruik het geneesmiddel niet langer dan de voorgeschreven behandeling.
Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt.
Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte gehad hebt, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een
risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes, hoge cholesterolspiegel
heeft of wanneer u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit
geneesmiddel inneemt.
· Piroxicam kan uw plannen om zwanger te worden bemoeilijken. U dient uw arts op de hoogte te
brengen wanneer U van plan bent zwanger te worden of wanneer u moeilijkheden ondervindt om
zwanger te worden.
Indien u medische problemen heeft of gehad heeft of indien u allergieën hebt of indien u niet zeker
bent dat u piroxicam kunt gebruiken, verwittig dan uw arts alvorens dit geneesmiddel te gebruiken.
Breng uw arts op de hoogte van alle andere geneesmiddelen die u gebruikt, met inbegrip van deze die
u zonder voorschrift gekocht heeft.
Inname met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden (in de voorbije week) heeft
gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Geneesmiddelen kunnen soms met elkaar interfereren. Uw arts kan uw gebruik van piroxicam of
andere geneesmiddelen beperken, of u kunt een ander geneesmiddel nodig hebben. Het is vooral
belangrijk dat u daarom meldt:
- of u aspirine of andere niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen gebruikt voor
pijnverlichting
- of u corticosteroïden gebruikt, dit zijn geneesmiddelen die gebruikt worden voor de behandeling van
verscheidene aandoeningen, zoals allergieën en hormonale stoornissen- of u bepaalde geneesmiddelen
gebruikt tegen depressie, met name selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's) en
geneesmiddelen op basis van lithium
- of u geneesmiddelen gebruikt, zoals aspirine, ter voorkoming van plaatjesklonters
- of u geneesmiddelen die het suikergehalte in het bloed verlagen inneemt
- of u bloeddrukverlagende middelen en waterafdrijvende middelen (diuretica) inneemt.
- of u antistollingsmiddelen gebruikt, zoals warfarine, ter voorkoming van bloedklonters. In dit geval
mogen BREXINE en BREXINE-DRYFIZ niet gebruikt worden.
Verwittig onmiddellijk uw arts indien één van bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is.
Uw arts kan in dat geval uw gebruik van piroxicam of andere geneesmiddelen beperken, of u kunt een
ander geneesmiddel nodig hebben.
Zwangerschap en borstvoeding
-
Het gebruik van BREXINE en BREXINE-DRYFIZ vermijden in geval van zwangerschap; de arts
verwittigen in geval u zwanger geraakt tijdens de behandeling.
- BREXINE en BREXINE-DRYFIZ zijn niet aangewezen in geval van borstvoeding.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Men dient rekening te houden met het mogelijk optreden van slaperigheid, duizeligheid, vertigo of van
een gezichtsstoornis.
Belangrijke informatie over bestanddelen van BREXINE en BREXINE-DRYFIZ
-
Brexine tabletten en Brexine bruistabletten bevatten
lactose: indien uw arts u heeft meegedeeld dat
u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel
inneemt.
Brexine bruistabletten bevat
aspartaam, een bron van fenylalanine. Kan schadelijk zijn voor
mensen met fenylketonurie (een aangeboren en erfelijke aandoening van de stofwisseling).
3.
HOE WORDT BREXINE en BREXINE-DRYFIZ INGENOMEN
Volg bij het gebruik van piroxicam nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of
apotheker.
Uw arts zal u regelmatig controleren om zeker te zijn dat u de optimale dosis van piroxicam gebruikt.
Uw arts zal uw behandeling aanpassen tot de laagste dosis die uw symptomen het best onder controle
brengt. Verander in geen geval
de dosis zonder er eerst met uw arts over te spreken.
Volwassenen en ouderen:
De maximale dagdosis is 20 milligram piroxicam in de vorm van één enkele dosis per dag.
20 mg piroxicam komt overeen met:
-
1 tablet BREXINE 20 mg tablettten,
- 1 bruistablet BREXINE-DRYFIZ 20 mg.
Indien u ouder bent dan 70 jaar kan uw arts een lagere dagdosis voorschrijven en de behandelingsduur
verkorten.
Gebruik BREXINE en BREXINE-DRYFIZ niet indien u ouder bent dan 80 jaar.
BREXINE en BREXINE-DRYFIZ worden niet bij kinderen onder de 16 jaar gebruikt.
Uw arts kan piroxicam voorschrijven met een ander geneesmiddel om uw maag en darmen te
beschermen tegen mogelijke bijwerkingen.
Indien gebruik gemaakt wordt van de laagst werkzame dosering, gedurende een zo kort mogelijke
periode die nodig is om de verschijnselen te bestrijden, kunnen bijwerkingen tot een minimum beperkt
blijven (zie rubriek 'Wees extra voorzichtig met BREXINE en BREXINE-DRYFIZ').
Verhoog de dosis niet.
Vertel het uw arts als u het gevoel hebt dat het geneesmiddel niet zeer doeltreffend is.
* Op welke wijze innemen ?
BREXINE 20 mg TABLETTEN
: innemen met een weinig vloeistof.
BREXINE-DRYFIZ 20 mg BRUISTABLETTEN: oplossen in water.
Wat u moet doen als u meer van BREXINE en BREXINE-DRYFIZ heeft ingenomen dan u zou
mogen
Wanneer u te veel van
BREXINE en BREXINE-DRYFIZ heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk
contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Informatie voor de arts:
Het toedienen van medicinale kool kan de opname van BREXINE en BREXINE-DRYFIZ uit het
spijsverteringsstelsel verminderen. Indien noodzakelijk een symptomatische behandeling instellen.
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten BREXINE en BREXINE-DRYFIZ in te nemen
Neem het in zodra u eraan denkt. Indien het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan niet meer
de dosis die u vergeten was, maar neem de volgende dosis op het juiste tijdstip.
Neem geen dubbele
dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van BREXINE en BREXINE-DRYFIZ
Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan BREXINE en BREXINE-DRYFIZ bijwerkingen veroorzaken, hoewel
niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.
- M
aagdarmstoornissen :
De meest voorkomende bijwerkingen bevinden zich ter hoogte van het maagdarmstelsel.
. Gebrek aan eetlust, zwaartegevoel ter hoogte van de maag, maag- en/of darmlast, misselijkheid,
eventueel braken, verstopping, winderigheid, diarree, indigestie, ontsteking van het
mondslijmvlies.
. Soms voorkomen van geringen bloedverlies in de stoelgang met mogelijke bloedarmoede door
ijzertekort; bloeding; verzwering of perforatie van het maagdarmslijmvlies.
- Allergische reacties:
Zelden: huidallergie (jeuk, roodheid en uitslag eventueel met blaarvorming); overgevoeligheid van
de huid voor het zonlicht, krampachtig samentrekken van de luchtwegen.
- Stoornissen van het centrale zenuwstelsel:
Zelden: duizeligheid, hoofdpijn, slaperigheid, slapeloosheid, depressie, zenuwachtigheid,
stemmingsveranderingen, abnormale dromen, verwarring, tintelingen.
- Hart- en vaatstoornissen:
Hartkloppingen, onvoldoende hartfunctie, vochtophoging vooral rond de enkels, onvoldoende
pompkracht van het hart (hartfalen). Geneesmiddelen zoals BREXINE en BREXINE-DRYFIZ
kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval ('hartinfarct')
of beroerte. Verhoogde bloeddruk (hypertensie).
- Nierstoornissen:
Vermindering van de nierfunctie of nierontsteking.
- Bloedstoornissen:
Mogelijke vermindering van het aantal rode en witte bloedcellen; zelden ernstige afwijkingen;
mogelijkheid tot neusbloedingen.
- Andere stoornissen:
Zelden: gezichtsstoornissen of gezwollen oogleden; gehoorstoornissen; ademhalingsstoornissen.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die
niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U BREXINE en BREXINE-DRYFIZ
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
BREXINE 20 mg TABLETTEN
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C).
BREXINE-DRYFIZ 20 mg BRUISTABLETTEN
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Gebruik BREXINE of BREXINE-DRYFIZ niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de
verpakking na 'EXP'. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
6.
AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat BREXINE en BREXINE-DRYFIZ
Het werkzaam bestanddeel is Piroxicam--cyclodextrine
De andere bestanddelen zijn:
-
in BREXINE 20 mg TABLETTEN: Lactose monohydraat - Natriumcarboxymethylzetmeel ­
Pregelifiëerd zetmeel ­ Crospovidone ­ Colloïdaal silicium ­ Magnesiumstearaat.
- in BREXINE-DRYFIZ 20 mg BRUISTABLETTEN: Lactose monohydraat ­ Natrium glycine
carbonaat ­ Fumaarzuur ­ Aspartaam - Macrogol 6000 ­ Citroen aroma.
Hoe ziet BREXINE en BREXINE-DRYFIZ er uit en wat is de inhoud van de verpakking
BREXINE 20 mg TABLETTEN
: verpakking van 30 en 60 tabletten + unit dose in blisterverpakking
PVC/PVDC//Alu/PVC.
BREXINE-DRYFIZ 20 mg BRUISTABLETTEN: Deelbare bruistabletten : verpakking van 10, 30
en 60 bruistabletten + unit dose in blisterverpakking Alu.
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Chiesi SA/NV
Avenue du Bourgetlaan 44
1130 Brussel
Fabrikant
Chiesi Farmaceutici S.p.A.
96 via S. Leonardo
43100 Parma
ITALIË
Alternatieve fabrikant
BREXINE 20 mg TABLETTEN:
Chiesi S.A.
Rue Faraday, ZA des Gailletrous
41260 La Chaussée Saint Victor
FRANKRIJK
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen:
BREXINE 20 mg TABLETTEN: BE157586
BREXINE-DRYFIZ 20 mg BRUISTABLETTEN: BE161296
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 03/2014.

Faites attention

  • N'utilisez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin
  • Ne faites confiance qu’aux notices accompagnant vos médicaments
  • N'utilisez pas de médicaments dont la de péremption est dépassée
  • Les notices sont fournies par l'AFMPS