Betahistine eg 24 mg

Bijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Betahistine EG 24 mg tabletten
Betahistinedihydrochloride
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
-
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
-
Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet
in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter:
1.
Wat is Betahistine EG en waarvoor wordt het ingenomen?
2.
Wanneer mag u Betahistine EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe neemt u Betahistine EG in?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u Betahistine EG
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
Wat is Betahistine EG en waarvoor wordt het ingenomen?
Betahistine EG is een geneesmiddel dat wordt toegepast om symptomen van Ménière’s syndroom,
zoals duizeligheid, oorsuizen, gehoorverlies en misselijkheid, te behandelen.
2.
Wanneer mag u Betahistine EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u Betahistine EG niet innemen?
U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6
als u een feochromocytoom heeft, een zeldzaam voorkomende tumor in de bijnier
als u jonger dan 18 jaar bent
als u borstvoeding geeft (zie ook rubriek “Zwangerschap en borstvoeding”).
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Betahistine EG?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Betahistine EG inneemt en
als u een maagzweer (ulcus pepticum) heeft of heeft gehad
als u astma heeft
als u netelroos, huiduitslag of een neusverkoudheid heeft, veroorzaakt door een allergie, omdat
deze klachten kunnen verergeren
als u een lage bloeddruk heeft.
Als u een van bovenstaande aandoeningen heeft, overleg dan met uw arts of u Betahistine EG mag
gebruiken.
Deze groepen patiënten behoren, gedurende de behandeling, onder controle van een arts te staan.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking(en) en/of
bijwerking(en) kunnen beïnvloeden.
Tot dusver is er geen wisselwerking van betahistine met andere geneesmiddelen waargenomen.
Het is mogelijk dat betahistine de werking van antihistaminica beïnvloedt. Antihistaminica zijn
geneesmiddelen die vooral worden gebruikt bij de behandeling van allergie, zoals hooikoorts, en bij
1/4
Bijsluiter
wagenziekte. Raadpleeg uw arts of apotheker als u gelijktijdig antihistaminica (middelen tegen
allergie) gebruikt.
Gebruikt u naast Betahistine EG nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat
dan uw arts of apotheker.
Zwangerschap en borstvoeding
Het is niet bekend of het veilig is om tijdens de zwangerschap betahistine te gebruiken. Betahistine
gaat over in de moedermelk, derhalve dient het gebruik van betahistine te worden vermeden.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Betahistine kan slaperigheid veroorzaken. Als u last heeft van deze bijwerking, moeten activiteiten die
oplettendheid vereisen, zoals autorijden en het bedienen van machines worden vermeden. Indien u
twijfelt of Betahistine EG uw rijvaardigheid nadelig beïnvloedt, overleg dit dan met uw arts.
Betahistine EG 24 mg tabletten bevat lactose
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neemt u dan contact op met
uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3.
Hoe neemt u Betahistine EG in
Neem Betahistine EG altijd in precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering is:
Volwassenen
Een halve tot een hele tablet tweemaal daags.
Het kan enkele weken duren voordat u een verbetering bemerkt.
Wijze van gebruik
De tabletten kunnen het best met voedsel ingenomen worden.
Heeft u te veel van Betahistine EG ingenomen?
Wanneer u te veel van Betahistine EG heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
De symptomen van een betahistine overdosering zijn misselijkheid, overgeven, gestoorde
spijsvertering, coördinatiestoornissen en toevallen bij hogere doseringen.
Bent u vergeten Betahistine EG in te nemen?
Wacht tot u de volgende dosis zou innemen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te
halen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan ook Betahistine EG bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken. De volgende bijwerkingen kunnen optreden:
2/4
Bijsluiter
Huid
Zeer zelden (minder dan 1 op 10.000 patiënten): huiduitslag, jeuk
Maag en darmen
Zelden (minder dan 1 op 1.000 maar meer dan 1 op 10.000 patiënten): lichte maag-darmbezwaren,
misselijkheid, verstoorde spijsvertering
Zenuwstelsel
Hoofdpijn, slaperigheid (het is niet bekend hoe vaak deze bijwerkingen optreden).
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden
via het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, Afdeling Vigilantie,
EUROSTATION II, Victor Hortaplein 40/40, 1060 Brussel, of via de website: www.fagg.be, of via e-
mail: patientinfo@fagg-afmps.be. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te
verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
5.
Hoe bewaart u Betahistine EG
Buiten het zicht en het bereik van kinderen houden.
Bewaren beneden 25˚C, in de originele verpakking.
Gebruik Betahistine EG niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na
“Exp”. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in Betahistine EG?
De werkzame stof is betahistinedihydrochloride.
Eén tablet bevat 24 mg betahistinedihydrochloride.
De andere soffen in Betahistine EG zijn povidon, microkristallijne cellulose, lactosemonohydraat,
colloïdale watervrije silica, crospovidon en stearinezuur.
Hoe ziet Betahistine EG er uit en hoeveel zit er in de verpakking?
Een witte tot bijna witte ronde tablet met aan één zijde een breukstreep. De tablet kan worden verdeeld
in gelijke helften.
Verkrijgbaar in kartonnen doosjes met 20, 30, 40, 50, 60 of 100 tabletten verpakt in
blisterverpakkingen.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Eurogenerics NV - Heizel Esplanade b22 - 1020 Brussel
3/4
Bijsluiter
Fabrikant
Catalent Germany Schorndorf GmbH - Steinbeisstrasse 2 - 73614 Schorndorf - Duitsland
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
BE440447
Afleveringswijze:
Op medisch voorschrift
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 07/2013.
4/4

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Betahistine EG 24 mg tabletten

Betahistinedihydrochloride
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet
in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter:
1.
Wat is Betahistine EG en waarvoor wordt het ingenomen?
2.
Wanneer mag u Betahistine EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe neemt u Betahistine EG in?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u Betahistine EG
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
Wat is Betahistine EG en waarvoor wordt het ingenomen?
Betahistine EG is een geneesmiddel dat wordt toegepast om symptomen van Ménière's syndroom,
zoals duizeligheid, oorsuizen, gehoorverlies en misselijkheid, te behandelen.
2.
Wanneer mag u Betahistine EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u Betahistine EG niet innemen?
· U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6
· als u een feochromocytoom heeft, een zeldzaam voorkomende tumor in de bijnier
· als u jonger dan 18 jaar bent
· als u borstvoeding geeft (zie ook rubriek 'Zwangerschap en borstvoeding').
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Betahistine EG?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Betahistine EG inneemt en
· als u een maagzweer (ulcus pepticum) heeft of heeft gehad
· als u astma heeft
· als u netelroos, huiduitslag of een neusverkoudheid heeft, veroorzaakt door een allergie, omdat
deze klachten kunnen verergeren
· als u een lage bloeddruk heeft.
Als u een van bovenstaande aandoeningen heeft, overleg dan met uw arts of u Betahistine EG mag
gebruiken.
Deze groepen patiënten behoren, gedurende de behandeling, onder controle van een arts te staan.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking(en) en/of
bijwerking(en) kunnen beïnvloeden.
Tot dusver is er geen wisselwerking van betahistine met andere geneesmiddelen waargenomen.
Het is mogelijk dat betahistine de werking van antihistaminica beïnvloedt. Antihistaminica zijn
geneesmiddelen die vooral worden gebruikt bij de behandeling van allergie, zoals hooikoorts, en bij
wagenziekte. Raadpleeg uw arts of apotheker als u gelijktijdig antihistaminica (middelen tegen
allergie) gebruikt.
Gebruikt u naast Betahistine EG nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat
dan uw arts of apotheker.
Zwangerschap en borstvoeding
Het is niet bekend of het veilig is om tijdens de zwangerschap betahistine te gebruiken. Betahistine
gaat over in de moedermelk, derhalve dient het gebruik van betahistine te worden vermeden.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Betahistine kan slaperigheid veroorzaken. Als u last heeft van deze bijwerking, moeten activiteiten die
oplettendheid vereisen, zoals autorijden en het bedienen van machines worden vermeden. Indien u
twijfelt of Betahistine EG uw rijvaardigheid nadelig beïnvloedt, overleg dit dan met uw arts.
Betahistine EG 24 mg tabletten bevat lactose
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neemt u dan contact op met
uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3.
Hoe neemt u Betahistine EG in
Neem Betahistine EG altijd in precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering is:
Volwassenen
Een halve tot een hele tablet tweemaal daags.
Het kan enkele weken duren voordat u een verbetering bemerkt.
Wijze van gebruik
De tabletten kunnen het best met voedsel ingenomen worden.
Heeft u te veel van Betahistine EG ingenomen?
Wanneer u te veel van Betahistine EG heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
De symptomen van een betahistine overdosering zijn misselijkheid, overgeven, gestoorde
spijsvertering, coördinatiestoornissen en toevallen bij hogere doseringen.
Bent u vergeten Betahistine EG in te nemen?
Wacht tot u de volgende dosis zou innemen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te
halen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan ook Betahistine EG bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken. De volgende bijwerkingen kunnen optreden:
Huid
Zeer zelden (minder dan 1 op 10.000 patiënten): huiduitslag, jeuk
Maag en darmen
Zelden (minder dan 1 op 1.000 maar meer dan 1 op 10.000 patiënten): lichte maag-darmbezwaren,
misselijkheid, verstoorde spijsvertering
Zenuwstelsel
Hoofdpijn, slaperigheid (het is niet bekend hoe vaak deze bijwerkingen optreden).
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden
via het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, Afdeling Vigilantie,
EUROSTATION II, Victor Hortaplein 40/40, 1060 Brussel, of via de website: www.fagg.be, of via e-
mail: patientinfo@fagg-afmps.be. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te
verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
5.
Hoe bewaart u Betahistine EG
Buiten het zicht en het bereik van kinderen houden.
Bewaren beneden 25°C, in de originele verpakking.
Gebruik Betahistine EG niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na
'Exp'. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in Betahistine EG?
De werkzame stof is betahistinedihydrochloride.
Eén tablet bevat 24 mg betahistinedihydrochloride.
De andere soffen in Betahistine EG zijn povidon, microkristallijne cellulose, lactosemonohydraat,
colloïdale watervrije silica, crospovidon en stearinezuur.
Hoe ziet Betahistine EG er uit en hoeveel zit er in de verpakking?
Een witte tot bijna witte ronde tablet met aan één zijde een breukstreep. De tablet kan worden verdeeld
in gelijke helften.
Verkrijgbaar in kartonnen doosjes met 20, 30, 40, 50, 60 of 100 tabletten verpakt in
blisterverpakkingen.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Eurogenerics NV - Heizel Esplanade b22 - 1020 Brussel
Fabrikant
Catalent Germany Schorndorf GmbH - Steinbeisstrasse 2 - 73614 Schorndorf - Duitsland
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE440447
Afleveringswijze: Op medisch voorschrift
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 07/2013.

Faites attention

  • N'utilisez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin
  • Ne faites confiance qu’aux notices accompagnant vos médicaments
  • N'utilisez pas de médicaments dont la de péremption est dépassée
  • Les notices sont fournies par l'AFMPS