Baypress mitis 10 mg

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Baypress Mitis 10, 10 mg, tabletten
Baypress 20, 20 mg, tabletten
Nitrendipine
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat
belangrijke informatie in voor u.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het
kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Baypress en waarvoor wordt dit middel ingenomen?
2. Wanneer mag u Baypress niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u Baypress in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Baypress ?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAT IS BAYPRESS EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL INGENOMEN?
Baypress bevat als werkzaam bestanddeel nitrendipine, dat behoort tot de groep van de
dihydropyridine calciumantagonisten, en is een bloeddrukverlagend geneesmiddel.
Baypress is aangewezen voor alle vormen van
verhoogde bloeddruk.
2. WANNEER MAG U BAYPRESS NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u Baypress niet gebruiken?
- u bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden
in rubriek 6.
- bij instabiele hartkramp (t.t.z. instabiele angina pectoris)
- in geval van acuut hartinfarct
- de eerste 4 weken na een hartinfarct
- gedurende de ganse zwangerschaps- en borstvoedingsperiode
- als u rifampicine (een antibioticum) moet nemen
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Baypress?
- Bij patiënten met
chronische leveraandoeningen,
in het bijzonder bij oudere patiënten
(ouder dan 65 jaar) kan de afbraak van deze geneesmiddelen vertraagd zijn, wat tot een
ongewenste overmatige bloeddrukverlaging kan leiden.
- Bij langdurige behandeling van patiënten met een
ernstige verminderde werking van de
lever
met nitrendipine tabletten wordt best eerst met 1 tablet Baypress Mitis 10 (10 mg
nitrendipine) per dag gestart terwijl de bloeddruk regelmatig gecontroleerd wordt. Indien
-
de bloeddruk met deze dosis toch te sterk daalt, zal de arts eventueel overwegen een ander
geneesmiddel voor te schrijven.
Een langdurige behandeling met Baypress wordt ook door oudere patiënten goed
verdragen: bij enkelen van hen kan de bloeddruk met een lagere dosis dan 20 mg/dag goed
onder controle worden gebracht.
Nooit zelf de dosering verlagen of de behandeling (tijdelijk) onderbreken!
Zoals bij andere stoffen die inwerken op de bloedvaten, kan onder Baypress ongeveer 15 tot 30
min. na de inname, pijn in de borststreek (op hartkramp gelijkende klachten) optreden.
In dit geval informeert u best onmiddellijk uw arts. Wanneer hij/zij een verband vermoedt tussen
het optreden van dit ongewenste effect en de toediening van nitrendipine, zal hij/zij de
behandeling met dit geneesmiddel stopzetten.
De behandeling met Baypress kan een tijdelijke toename van de urine-uitscheiding veroorzaken;
tijdens langdurige behandeling neemt dit verschijnsel weer af.
Indien u aan hartfalen lijdt en u wordt behandeld met Baypress, zal de arts uw
gezondheidstoestand bijzonder opvolgen.
Kinderen en jongeren tot 18 jaar
De veiligheid en doeltreffendheid van Baypress bij kinderen jonger dan 18 jaar is niet vastgesteld.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Baypress nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel
dat dan uw arts of apotheker.
In de onderstaande lijst staan geneesmiddelen waarvan het effect kan veranderen als u ook
Baypress gebruikt, of die het effect van Baypress kunnen beïnvloeden.
In voorkomend geval ontvangt u van de arts de nodige raadgevingen in dit verband.
Bloeddrukverlagende geneesmiddelen
Bètablokkers (geneesmiddelen voor het behandelen van hartfalen, hartkramp of verhoogde
bloeddruk)
Alfa-blokkers, zoals prazosine (geneesmiddelen voor het behandelen van o.a. verhoogde
bloeddruk en hartfalen)
Diuretica (waterafdrijvende geneesmiddelen)
Spierontspannende geneesmiddelen
Quinupristine/dalfopristine (antibiotica)
Cimetidine en ranitidine (geneesmiddelen gebruikt bij maag-darmaandoeningen)
Digoxine (een hartversterker)
Rifampicine (een antibioticum) mag niet samen gebruikt worden met Baypress
Valproïnezuur, fenobarbital, fenytoïne, carbamazepine (geneesmiddelen gebruikt bij vallende
ziekte/epilepsie)
Itraconazol, ketoconazol, fluconazol (anti-schimmel geneesmiddelen)
Nefazodon (een antidepressivum, een geneesmiddel voor de behandeling van neerslachtigheid)
Fluoxetine (een antidepressivum, een geneesmiddel voor de behandeling van neerslachtigheid)
Erytromycine, troleandomycine, claritromycine, roxithromycine (antibiotica)
Ritonavir, indinavir, nelfinavir, saquinavir, amprenavir (anti-HIV geneesmiddelen)
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
-
Pompelmoessap: gelijktijdige inname van Baypress en pompelmoessap kan leiden tot een
versterkte bloeddrukdaling. Bij regelmatig gebruik van pompelmoessap kan dit effect
minstens 3 dagen aanhouden na de laatste pompelmoessap inname. Het gebruik van
pompelmoessap moet worden vermeden bij inname van Baypress.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Baypress mag tijdens de ganse zwangerschaps- en borstvoedingsperiode
niet
worden gebruikt.
In-vitrofertilisatie
Baypress kan bij mannen de oorzaak zijn dat het sperma niet optimaal is en hierdoor de slaagkans
op een succesvolle in-vitrofertilisatie doen verminderen.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Door het mogelijk optreden van reacties op dit geneesmiddel, die van patiënt tot patiënt kunnen
verschillen, kan het vermogen tot actieve deelname aan het verkeer of tot het bedienen van
machines worden belemmerd. Dit geldt in versterkte mate bij het begin van de behandeling en bij
een wijziging van geneesmiddel, alsook bij gelijktijdig gebruik van alcohol.
Baypress Mitis 10 bevat lactose
(een soort suiker).
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met
uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3. HOE NEEMT U BAYPRESSIN?
Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u
over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker?
Wanneer en hoe neemt u Baypress in ?
Indien niet anders voorgeschreven door uw arts is de gebruikelijke dosering voor volwassenen:
Baypress Mitis 10 :
2 keer per dag
('s morgens en 's avonds) telkens 1 tablet Baypress Mitis 10 (10 mg nitrendipine).
Indien grotere hoeveelheden noodzakelijk zijn, kan de dagdosis trapsgewijs worden verhoogd tot 2
x 1 tablet Baypress 20 per dag of 4 x 1 tablet Baypress Mitis 10 per dag (40 mg nitrendipine =
maximale dagdosis).
Baypress 20:
1 x per dag
('s morgens) 1 tablet Baypress 20 (20 mg nitrendipine).
Indien grotere hoeveelheden noodzakelijk zijn, kan de dagdosis trapsgewijs worden verhoogd tot 2
x 1 tablet Baypress 20 per dag (40 mg nitrendipine = maximale dagdosis).
Bij patiënten met
chronische leveraandoeningen,
in het bijzonder bij oudere patiënten (ouder
dan 65 jaar) kan de afbraak van deze geneesmiddelen vertraagd zijn, wat tot een ongewenste
overmatige bloeddrukverlaging kan leiden.
Bij patiënten met een
ernstige verminderde werking van de lever
wordt daarom best eerst met
1
tablet
Baypress mitis 10 (10 mg nitrendipine)
per dag
gestart terwijl de patiënt zorgvuldig
gecontroleerd wordt en de bloeddruk regelmatig gecontroleerd wordt.
Indien de bloeddruk met deze dosis toch te sterk daalt, zal de arts eventueel overwegen een ander
geneesmiddel voor te schrijven.
Toedieningswijze en toedieningsweg
Over het algemeen neemt men de tabletten ongekauwd in, met een beetje vloeistof en na de
maaltijd. De inname van de tabletten mag nochtans niet met pompelmoessap gebeuren, daar dit
kan leiden tot een versterkte werking van het geneesmiddel (zie rubriek "Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?").
Heeft u te veel van Baypress ingenomen?
Wanneer u te veel Baypress heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het antigifcentrum (070/245 245).
-
Tekenen:
Een plotse overdosering kan leiden tot het versterkt optreden van roodheid in het gelaat,
hoofdpijn, daling van de bloeddruk (met ineenstorting van de bloedsomloop), verandering
van het hartritme (versneld of vertraagd).
Behandeling:
Bij vermoeden van gebruik van te grote hoeveelheden
of bij gelijk welke abnormale
toediening, raadpleeg uw arts onmiddellijk. Als eerste behandelingsmaatregel komt een
maagspoeling met daarop aansluitend toediening van medicinale kool in aanmerking.
-
Bent u vergeten Baypress in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van dit middel
Nooit zelf de dosering verlagen of de behandeling (tijdelijk) onderbreken.
Heeft u nog vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Zoals bij andere stoffen die inwerken op de bloedvaten, kan onder Baypress ongeveer 15 tot 30
min. na de inname,
pijn in de borststreek
(op hartkramp gelijkende klachten) optreden.
In dit geval informeert u best onmiddellijk uw arts. Wanneer hij/zij een verband vermoedt tussen
het optreden van dit ongewenste effect en de toediening van nitrendipine, zal hij/zij de
behandeling met dit geneesmiddel stopzetten.
Geneesmiddelen van dezelfde familie, namelijk dihydropyridine-calciumantagonisten, kunnen een
plotse bloeddrukdaling veroorzaken, wat kan leiden tot een vermindering van de doorbloeding en
een verhoging van het hartritme. Dit kan het gevoel geven van een hartkramp-achtige pijn (men
noemt dit paradoxale hartkramp). Indien u dit opmerkt, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts.
Ongewenste effecten zoals hoofdpijn, roodheid in het gelaat of van de huid met warmtegevoel
kunnen optreden (meest frequent voorkomende effecten). Bij een langdurige behandeling met
Baypress verzwakken ze over het algemeen tijdens het verloop van de behandeling.
Vaak
(komt voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers):
Angstreacties
Hoofdpijn
Hartkloppingen
Vochtophoping
Verwijde bloedvaten
Winderigheid
Zich onwel voelen
De bijwerkingen die vallen onder “vaak” zijn waargenomen met een frequentie beneden 3% met
uitzondering van vochtophoping (6,2%), hoofdpijn (4,7%) en verwijde bloedvaten (3,0%).
Soms
(komt voor bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers):
Allergische reacties inclusief huidreacties en vochtophoping in weefsels (allergisch
oedeem/angio-oedeem)
Slaapstoornissen
Draaierigheid
Migraine
Duizeligheid
Slaperigheid
Verminderde tastzin
Visuele stoornissen
Oorsuizen
Pijn ter hoogte van de borst als gevolg van een kramp in de hartspier
Pijn in de borst
Abnormaal versnelde hartslag
Lage bloeddruk
Verstoorde ademhaling
Bloedneus
Gastro-intestinale pijn en buikpijn
Diarree
Misselijkheid
Braken
Droge mond
Spijsverteringsstoornissen
Constipatie
Gastro-enteritis
Wijzigingen ter hoogte van het tandvlees
Voorbijgaande stijging van de leverenzymen
Spierpijn
Verhoogde urineproductie
Niet-specifieke pijn
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks
melden via:
België:
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/ 40
B-1060 Brussel
Website:
www.fagg.be
e-mail:
patientinfo@fagg-afmps.be
Luxemburg:
Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments
Site internet:
http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid
van dit geneesmiddel.
5. HOE BEWAART U BAYPRESS?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
De lichtgevoelige werkzame stof van de tabletten (nitrendipine) is door het verpakkingsmateriaal
tegen licht beschermd. Daarom mogen de tabletten slechts onmiddellijk voor de inname uit de
doordrukstrip en het doosje worden genomen. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter
bescherming tegen licht.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
buitenverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de
uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
-
De werkzame stof in dit middel is nitrendipine.
1 tablet Baypress Mitis 10 bevat 10 mg nitrendipine.
1 tablet Baypress 20 bevat 20 mg nitrendipine.
-
De andere stoffen in dit middel zijn:
Baypress Mitis 10:
Maïszetmeel - Microkristallijne cellulose - Polyvidon - Natriumlaurylsulfaat -
Magnesiumstearaat – Lactose monohydraat – Rood ijzeroxide (E172).
Baypress 20:
Maïszetmeel - Microkristallijne cellulose - Polyvidon - Natrium laurylsulfaat –
Magnesiumstearaat.
Hoe ziet Baypress er uit en hoeveel zit er in een verpakking?
Baypress Mitis 10:
Tabletten voor oraal gebruik
Kalenderverpakking met 28, 42 en 56 tabletten
Baypress 20:
Tabletten voor oraal gebruik
Kalenderverpakking met 14, 21 en 28 tabletten
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Bayer SA-NV
J.E. Mommaertslaan 14
B-1831 Diegem (Machelen)
Fabrikant
Bayer Pharma AG
51368 Leverkusen
Duitsland
Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l.
Via delle Groane 126
20024 Garbagnate Milanese
Italië
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE144295 (Baypress Mitis 10)
BE144051 (Baypress 20)
Afleveringswijze
Op medisch voorschrift
Deze bijsluiter is voor de laatste keer herzien in 01/2014.
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 02/2014

Baypress Mitis 10, 10 mg, tabletten
Baypress 20, 20 mg, tabletten
Nitrendipine
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat
belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het
kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Baypress en waarvoor wordt dit middel ingenomen?
2. Wanneer mag u Baypress niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u Baypress in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Baypress ?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAT IS BAYPRESS EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL INGENOMEN?
Baypress bevat als werkzaam bestanddeel nitrendipine, dat behoort tot de groep van de
dihydropyridine calciumantagonisten, en is een bloeddrukverlagend geneesmiddel.
Baypress is aangewezen voor alle vormen van
verhoogde bloeddruk.
2. WANNEER MAG U BAYPRESS NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u Baypress niet gebruiken?
- u bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden
in rubriek 6.
- bij instabiele hartkramp (t.t.z. instabiele angina pectoris)
- in geval van acuut hartinfarct
- de eerste 4 weken na een hartinfarct
- gedurende de ganse zwangerschaps- en borstvoedingsperiode
- als u rifampicine (een antibioticum) moet nemen
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Baypress?
- Bij patiënten met
chronische leveraandoeningen, in het bijzonder bij oudere patiënten
(ouder dan 65 jaar) kan de afbraak van deze geneesmiddelen vertraagd zijn, wat tot een
ongewenste overmatige bloeddrukverlaging kan leiden.
- - Een langdurige behandeling met Baypress wordt ook door oudere patiënten goed
verdragen: bij enkelen van hen kan de bloeddruk met een lagere dosis dan 20 mg/dag goed
onder controle worden gebracht.
Nooit zelf de dosering verlagen of de behandeling (tijdelijk) onderbreken!
Zoals bij andere stoffen die inwerken op de bloedvaten, kan onder Baypress ongeveer 15 tot 30
min. na de inname, pijn in de borststreek (op hartkramp gelijkende klachten) optreden.
In dit geval informeert u best onmiddellijk uw arts. Wanneer hij/zij een verband vermoedt tussen
het optreden van dit ongewenste effect en de toediening van nitrendipine, zal hij/zij de
behandeling met dit geneesmiddel stopzetten.
De behandeling met Baypress kan een tijdelijke toename van de urine-uitscheiding veroorzaken;
tijdens langdurige behandeling neemt dit verschijnsel weer af.
Indien u aan hartfalen lijdt en u wordt behandeld met Baypress, zal de arts uw
gezondheidstoestand bijzonder opvolgen.
Kinderen en jongeren tot 18 jaar
De veiligheid en doeltreffendheid van Baypress bij kinderen jonger dan 18 jaar is niet vastgesteld.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Baypress nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel
dat dan uw arts of apotheker.
In de onderstaande lijst staan geneesmiddelen waarvan het effect kan veranderen als u ook
Baypress gebruikt, of die het effect van Baypress kunnen beïnvloeden.
In voorkomend geval ontvangt u van de arts de nodige raadgevingen in dit verband.
- Bloeddrukverlagende geneesmiddelen
- Bètablokkers (geneesmiddelen voor het behandelen van hartfalen, hartkramp of verhoogde
bloeddruk)
- Alfa-blokkers, zoals prazosine (geneesmiddelen voor het behandelen van o.a. verhoogde
bloeddruk en hartfalen)
- Diuretica (waterafdrijvende geneesmiddelen)
- Spierontspannende geneesmiddelen
- Quinupristine/dalfopristine (antibiotica)
- Cimetidine en ranitidine (geneesmiddelen gebruikt bij maag-darmaandoeningen)
- Digoxine (een hartversterker)
- Rifampicine (een antibioticum) mag niet samen gebruikt worden met Baypress
- Valproïnezuur, fenobarbital, fenytoïne, carbamazepine (geneesmiddelen gebruikt bij vallende
ziekte/epilepsie)
- Itraconazol, ketoconazol, fluconazol (anti-schimmel geneesmiddelen)
- Nefazodon (een antidepressivum, een geneesmiddel voor de behandeling van neerslachtigheid)
- Fluoxetine (een antidepressivum, een geneesmiddel voor de behandeling van neerslachtigheid)
- Erytromycine, troleandomycine, claritromycine, roxithromycine (antibiotica)
- Ritonavir, indinavir, nelfinavir, saquinavir, amprenavir (anti-HIV geneesmiddelen)
Pompelmoessap: gelijktijdige inname van Baypress en pompelmoessap kan leiden tot een
versterkte bloeddrukdaling. Bij regelmatig gebruik van pompelmoessap kan dit effect
minstens 3 dagen aanhouden na de laatste pompelmoessap inname. Het gebruik van
pompelmoessap moet worden vermeden bij inname van Baypress.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Baypress mag tijdens de ganse zwangerschaps- en borstvoedingsperiode
niet worden gebruikt.
In-vitrofertilisatie
Baypress kan bij mannen de oorzaak zijn dat het sperma niet optimaal is en hierdoor de slaagkans
op een succesvolle in-vitrofertilisatie doen verminderen.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Door het mogelijk optreden van reacties op dit geneesmiddel, die van patiënt tot patiënt kunnen
verschillen, kan het vermogen tot actieve deelname aan het verkeer of tot het bedienen van
machines worden belemmerd. Dit geldt in versterkte mate bij het begin van de behandeling en bij
een wijziging van geneesmiddel, alsook bij gelijktijdig gebruik van alcohol.
Baypress Mitis 10 bevat lactose (een soort suiker)
.
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met
uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3. HOE NEEMT U BAYPRESSIN?
Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u
over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker?
Wanneer en hoe neemt u Baypress in ?
Indien niet anders voorgeschreven door uw arts is de gebruikelijke dosering voor volwassenen:
Baypress Mitis 10 :
2 keer per dag
('s morgens en 's avonds) telkens 1 tablet Baypress Mitis 10 (10 mg nitrendipine).
Indien grotere hoeveelheden noodzakelijk zijn, kan de dagdosis trapsgewijs worden verhoogd tot 2
x 1 tablet Baypress 20 per dag of 4 x 1 tablet Baypress Mitis 10 per dag (40 mg nitrendipine =
maximale dagdosis).
Baypress 20:
1 x per dag
('s morgens) 1 tablet Baypress 20 (20 mg nitrendipine).
Indien grotere hoeveelheden noodzakelijk zijn, kan de dagdosis trapsgewijs worden verhoogd tot 2
x 1 tablet Baypress 20 per dag (40 mg nitrendipine = maximale dagdosis).
Bij patiënten met
chronische leveraandoeningen, in het bijzonder bij oudere patiënten (ouder
dan 65 jaar) kan de afbraak van deze geneesmiddelen vertraagd zijn, wat tot een ongewenste
overmatige bloeddrukverlaging kan leiden.
Toedieningswijze en toedieningsweg
Over het algemeen neemt men de tabletten ongekauwd in, met een beetje vloeistof en na de
maaltijd. De inname van de tabletten mag nochtans niet met pompelmoessap gebeuren, daar dit
kan leiden tot een versterkte werking van het geneesmiddel (zie rubriek "Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?").
Heeft u te veel van Baypress ingenomen?
Wanneer u te veel Baypress heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het antigifcentrum (070/245 245).
- Tekenen:
Een plotse overdosering kan leiden tot het versterkt optreden van roodheid in het gelaat,
hoofdpijn, daling van de bloeddruk (met ineenstorting van de bloedsomloop), verandering
van het hartritme (versneld of vertraagd).
- Behandeling:
Bij vermoeden van gebruik van te grote hoeveelheden of bij gelijk welke abnormale
toediening, raadpleeg uw arts onmiddellijk. Als eerste behandelingsmaatregel komt een
maagspoeling met daarop aansluitend toediening van medicinale kool in aanmerking.
Bent u vergeten Baypress in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van dit middel
Nooit zelf de dosering verlagen of de behandeling (tijdelijk) onderbreken.
Heeft u nog vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Zoals bij andere stoffen die inwerken op de bloedvaten, kan onder Baypress ongeveer 15 tot 30
min. na de inname,
pijn in de borststreek (op hartkramp gelijkende klachten) optreden.
In dit geval informeert u best onmiddellijk uw arts. Wanneer hij/zij een verband vermoedt tussen
het optreden van dit ongewenste effect en de toediening van nitrendipine, zal hij/zij de
behandeling met dit geneesmiddel stopzetten.
Geneesmiddelen van dezelfde familie, namelijk dihydropyridine-calciumantagonisten, kunnen een
plotse bloeddrukdaling veroorzaken, wat kan leiden tot een vermindering van de doorbloeding en
een verhoging van het hartritme. Dit kan het gevoel geven van een hartkramp-achtige pijn (men
noemt dit paradoxale hartkramp). Indien u dit opmerkt, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts.
· Angstreacties
· Hoofdpijn
· Hartkloppingen
· Vochtophoping
· Verwijde bloedvaten
· Winderigheid
· Zich onwel voelen
De bijwerkingen die vallen onder 'vaak' zijn waargenomen met een frequentie beneden 3% met
uitzondering van vochtophoping (6,2%), hoofdpijn (4,7%) en verwijde bloedvaten (3,0%).
Soms (komt voor bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers):
· Allergische reacties inclusief huidreacties en vochtophoping in weefsels (allergisch
oedeem/angio-oedeem)
· Slaapstoornissen
· Draaierigheid
· Migraine
· Duizeligheid
· Slaperigheid
· Verminderde tastzin
· Visuele stoornissen
· Oorsuizen
· Pijn ter hoogte van de borst als gevolg van een kramp in de hartspier
· Pijn in de borst
· Abnormaal versnelde hartslag
· Lage bloeddruk
· Verstoorde ademhaling
· Bloedneus
· Gastro-intestinale pijn en buikpijn
· Diarree
· Misselijkheid
· Braken
· Droge mond
· Spijsverteringsstoornissen
· Constipatie
· Gastro-enteritis
· Wijzigingen ter hoogte van het tandvlees
· Voorbijgaande stijging van de leverenzymen
· Spierpijn
· Verhoogde urineproductie
· Niet-specifieke pijn
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid
van dit geneesmiddel.
5. HOE BEWAART U BAYPRESS?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
De lichtgevoelige werkzame stof van de tabletten (nitrendipine) is door het verpakkingsmateriaal
tegen licht beschermd. Daarom mogen de tabletten slechts onmiddellijk voor de inname uit de
doordrukstrip en het doosje worden genomen. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter
bescherming tegen licht.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
buitenverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de
uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stof in dit middel is nitrendipine.
1 tablet Baypress Mitis 10 bevat 10 mg nitrendipine.
1 tablet Baypress 20 bevat 20 mg nitrendipine.
- De andere stoffen in dit middel zijn:
Baypress Mitis 10:
Maïszetmeel - Microkristallijne cellulose - Polyvidon - Natriumlaurylsulfaat -
Magnesiumstearaat ­ Lactose monohydraat ­ Rood ijzeroxide (E172).
Baypress 20:
Maïszetmeel - Microkristallijne cellulose - Polyvidon - Natrium laurylsulfaat ­
Magnesiumstearaat.
Fabrikant
Bayer Pharma AG
51368 Leverkusen
Duitsland
Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l.
Via delle Groane 126
20024 Garbagnate Milanese
Italië
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE144295 (Baypress Mitis 10)
BE144051 (Baypress 20)
Afleveringswijze
Op medisch voorschrift

Faites attention

  • N'utilisez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin
  • Ne faites confiance qu’aux notices accompagnant vos médicaments
  • N'utilisez pas de médicaments dont la de péremption est dépassée
  • Les notices sont fournies par l'AFMPS