Xylocaine 2%gel 2 %BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
XYLOCAINE 2% GEL (in spuit), gel voor urethraal gebruik
lidocaïnehydrochloride
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
-
Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
-
Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Wat is Xylocaine 2% Gel (in spuit) en waarvoor wordt Xylocaine 2% Gel (in spuit) gebruikt?
2.
Wanneer mag u Xylocaine 2% Gel (in spuit) niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee
zijn?
3.
Hoe gebruikt u Xylocaine 2% Gel (in spuit)?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u Xylocaine 2% Gel (in spuit)?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAT IS XYLOCAINE 2% GEL (IN SPUIT) EN WAARVOOR WORDT XYLOCAINE 2%
GEL (IN SPUIT) GEBRUIKT?
Xylocaine 2% gel (in spuit) is een lokaal verdovingsmiddel (anestheticum van de amide-groep).
Xylocaine 2% gel (in spuit) is
bij volwassenen en kinderen van alle leeftijden
aangewezen in gevallen
waar een doeltreffende, diepe en langdurige verdoving (anesthesie) van de urinebuis (urethra) gewenst
is:
-
inbrengen van een slangetje (catheterisatie),
-
onderzoek door middel van een sonde (exploratie door sondering),
-
inwendig onderzoek van de urinebuis en de blaas (cystoscopie).
2. WANNEER MAG U XYLOCAINE 2% GEL (IN SPUIT) NIET GEBRUIKEN OF MOET U
ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u Xylocaine 2% Gel (in spuit) niet gebruiken?
-
U bent allergisch voor lokale verdovingsmiddelen van dezelfde groep (anesthetica van de
amide-groep) of voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u
vinden in rubriek 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Xylocaine 2% Gel (in spuit)?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
-
De dosis moet worden aangepast bij kinderen die ouder dan 12 jaar zijn en minder dan 25 kg
-
wegen. De doses worden aangepast aan hun gewicht en toestand.
-
Als u Xylocaine 2% Gel op zwaar beschadigde of geïnfecteerde zones wilt gebruiken.
Uiterste voorzichtigheid is geboden bij patiënten met hart- en vaatziektes (cardiovasculaire
aandoeningen), epilepsie en leverstoornissen.
03-2014
art 45 ped
-
-
-
-
-
-
-
-
Bepaalde patiënten dienen van dichtbij gevolgd te worden:
Patiënten die een bepaalde vorm van een hartritmestoornis hebben (volledig of partieel cardiaal
Blok).
Patiënten die bejaard of in een slechte algemene toestand zijn.
Patiënten die een ernstige nieraandoening (nierinsufficiëntie) hebben.
Patiënten die een gevorderd leverlijden hebben.
Patiënten die behandeld worden met medicijnen tegen een onregelmatig hartritme (anti-aritmica van
klasse III (bv. amiodarone)).
Patiënten die een ziekte hebben die berust op een stoornis in de aanmaak van de rode bloedkleurstof
(acute porfyrie).
-
Wees voorzichtig als u dit middel op beschadigde slijmvliezen aanbrengt of een bloedvergiftiging
hebt.
Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?” te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in
het verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Xylocaine 2% Gel (in spuit) nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken?
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor
nodig heeft.
-
-
-
Voorzichtigheid is geboden als u dit middel met andere lokale verdovingsmiddelen of met
substanties met een aan lokale anesthetica verwante structuur gebruikt, er bestaat gevaar op
vergiftiging bij gebruik van hoge doses Xylocaine 2% Gel (in spuit).
Wees voorzichtig als u bepaalde lokale verdovingsmiddelen (lidocaïne) en middelen tegen
hartritmestoornissen (anti-aritmica van klasse III (bijvoorbeeld amiodarone)) gebruikt.
Bepaalde geneesmiddelen tegen maagzuur of hoge bloeddruk (bijvoorbeeld cimetidine,
propranolol en nadolol) mogen gebruikt worden mits de behandeling met lidocaïne van korte
duur is en u zich aan de aanbevolen dosissen houdt.
Zwangerschap en borstvoeding
B
ent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt
u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact
op met uw arts of apotheker voordat u
dit geneesmiddel
gebruikt.
Zwangerschap
Indien u zwanger bent, moet u altijd heel voorzichtig zijn met het gebruik van medicijnen. Er zijn geen
aanwijzingen dat het gebruik van Xylocaine 2% Gel (in spuit) schadelijk zou kunnen zijn tijdens de
zwangerschap.
Borstvoeding
Een van de werkzame stoffen in dit middel, lidocaïne, wordt via de moedermelk doorgegeven.
Het is weinig waarschijnlijk dat dit de zuigeling kan beïnvloeden.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Lokale verdovingsmiddelen kunnen de mentale functies licht beïnvloeden en de beweging en
coördinatie tijdelijk wijzigen. Dit effect hangt af van de dosis. Houd daar rekening mee als u een
voertuig wilt besturen of machines wilt bedienen.
3. HOE GEBRUIKT U XYLOCAINE 2% GEL (IN SPUIT)?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker
u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker
.
03-2014
art 45 ped
Xylocaine 2% Gel (in spuit) biedt een snelle en diepe anesthesie van de slijmvliezen, met een
effectieve en langdurige (ongeveer 20 tot 30 minuten) verdoving. Verdoving treedt meestal binnen 5
minuten in, afhankelijk van het toepassingsgebied.
Zoals voor elk lokaal verdovingsmiddel, hangen de veiligheid en werkzaamheid van de werkzame
stof, lidocaïne, af van een juiste dosering, een correcte toedieningstechniek, adequate voorzorgen en
voorzieningen voor noodgevallen.
De hiernavolgende doseringsaanbevelingen dienen als handleiding. De ervaring van de arts en kennis
van de fysieke toestand van de patiënt zijn belangrijk bij het berekenen van de vereiste dosering.
Gebruik bij kinderen
Bij kinderen jonger dan 12 jaar is de maximale dosis 6 mg per kilogram lichaamsgewicht.
Kinderen ouder dan 12 jaar dienen doseringen te krijgen die zijn aangepast aan hun leeftijd en
gewicht.
Er mogen aan kinderen maximaal 4 doses worden gegeven over een periode van 24 uur.
Volwassenen
De absorptie van Xylocaine 2% Gel doorheen de slijmvliezen is wisselend. Ze is vooral hoog in delen
van de longen (bronchiaalboom) en lager in de neus-keelholte (nasofarynx). Xylocaine 2% gel (in
spuit) kan in de intacte urinebuis (urethra) en blaas tot een dosis van 800 mg gebruikt worden zonder
dat de bloedwaarden giftige waarden aannemen.
Als u uitgeput of acuut ziek bent of bloedvergiftiging hebt, moeten de doses aangepast worden aan uw
leeftijd, gewicht en lichamelijke toestand.
Bij de man:
Doorgaans wordt binnen enkele minuten een voldoende verdoving verkregen. Voor het inbrengen van
een sonde (sondages) of het uitvoeren van een inwendig onderzoek van de plasbuis en de blaas
(cystoscopie) wordt de gel ingedruppeld tot u een zekere spanning voelt of tot ongeveer 10-15 gram
werd ingebracht. Vervolgens wordt gedurende enkele minuten een penisklem achter de glans
aangebracht, waarna zo nodig nog 5-10 gram wordt ingedruppeld.
Bij de vrouw:
Doorgaans volstaat 5-10 gram. Na enkele minuten wordt een voldoende verdoving (anesthesie)
verkregen.
Opmerkingen:
De hierboven aangegeven doseringen voor anesthesie van de urinebuis (5-10-20 g, dit is 100-200-400
mg lidocaïnehydrochloride) komen overeen met ongeveer 3-6 mg per kilogram lichaamsgewicht en
gelden voor volwassenen. Bij bejaarde of ernstig zieke personen, evenals bij kinderen, moet de dosis
verminderd worden naargelang van de omstandigheden. Na gebruik dient de rest van de gel te worden
weggeworpen.
Gebruiksaanwijzing:
03-2014
art 45 ped
1) Open de papieren beschermlaag.
2) Schroef de stamper in wijzerzin in de grijze
rubberen schroefdraad tot de zuiger draait.
3) Draai en trek lichtjes om de verzegeling te verbreken.
4) Inspecteer de spuit om na te gaan of er geen
plastic fragment in de gel aanwezig is.
5) Inspecteer de verzegeling en controleer
of ze volledig werd verwijderd.
6) De spuit is nu klaar voor gebruik.
Heeft u te veel van Xylocaine 2% Gel (in spuit) gebruikt?
Wanneer u te veel van Xylocaine 2% Gel (in spuit) heeft gebruikt of ingenomen, neem dan
onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het
Antigifcentrum (070/245.245).
Als u teveel Xylocaine 2% Gel hebt gekregen kunt u last krijgen van:
-
Gevoelloosheid van de lippen en gevoelloosheid rondom de mond
-
Een licht gevoel in het hoofd en duizeligheid
-
Soms een vertroebeld zicht.
Als men met de behandeling stopt zodra deze verschijnselen zich voordoen zullen de kansen op bijwerkingen erg
verkleinen.
Bent u vergeten Xylocaine 2% Gel (in spuit) te gebruiken?
Niet van toepassing.
Als u stopt met het gebruik van Xylocaine 2% Gel (in spuit)
Niet van toepassing.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
03-2014
art 45 ped
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
Bijwerkingen van Xylocaine 2% gel (in spuit) zijn zeldzaam en zijn in de meeste gevallen het gevolg
van een overmatige dosis of een te snelle absorptie:
-
Centraal zenuwstelsel: stimulatie en/of depressie, gekenmerkt door: nervositeit, duizeligheid,
gezichtsstoornissen en beven, gevolgd door slaperigheid, stuipen, bewustzijnsverlies en in
bepaalde gevallen ademhalingsstilstand.
-
Cardiovasculair systeem: lage bloeddruk, onderdrukking van de hartspier, vertraagde hartslag en
in bepaalde gevallen hartstilstand. De belangrijkste risicogroepen zijn zeer gevoelige
individuen, patiënten met een verminderde leverfunctie, met een verzuring van het bloed
(acidose) en met epilepsie.
-
In zeldzame gevallen kunnen reacties worden gezien tengevolge van overgevoeligheid,
aangeboren overgevoeligheid of een verminderde tolerantie bij de patiënt.
-
In zeldzame gevallen (< 0,1%) leidt het gebruik van lokale verdovingsmiddelen tot allergische
reacties zoals huiduitslag, netelroos en vochtophoping (oedeem) (in de meest ernstige gevallen
gaande tot een ernstige allergische reactie (anafylactische shock)).
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit
geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook
rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem (zie onderstaande details). Door bijwerkingen te
melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
België
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/ 40
B-1060 Brussel
Website:
www.fagg.be
e-mail:
patientinfo@fagg-afmps.be
5. HOE BEWAART U XYLOCAINE 2% GEL (IN SPUIT)?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren beneden 25ºC. Niet in de vriezer bewaren.
Gebruik dit
geneesmiddel
niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking
na
EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum
.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Xylocaine 2% Gel (in spuit)?
-
De werkzame stof in Xylocaine 2% Gel (in spuit) is lidocaïnehydrochloride. 1 gram gel bevat 20
mg anhydrisch lidocaïne hydrochloride.
-
De andere stoffen in Xylocaine 2% Gel (in spuit) zijn hypromellose 2916, natriumhydroxide /
zoutzuur q.s. ad pH 6,2-6,8, gezuiverd water.
Hoe ziet Xylocaine 2% Gel (in spuit) eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
03-2014
art 45 ped
Xylocaine 2% Gel (in spuit) is een gel voor urethraal gebruik.
Eén spuit bevat 10 gram gel (formule zonder parabenen) en is verpakt in dozen van 1 en 10 spuiten.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
NV AstraZeneca SA,
Egide van Ophemstraat 110,
B-1180 Brussel,
Tel. +32(0)2/370 48 11
Fabrikant
AstraZeneca AB, S-151 85 Södertälje, Zweden
Recipharm Karlskoga AB, Bjorkbornsvagen 5, SE-691 33, KARLSKOGA, Zweden
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE149843
Afleveringswijze
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 04/2014
03-2014
art 45 ped

XYLOCAINE 2% GEL (in spuit), gel voor urethraal gebruik
lidocaïnehydrochloride
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Wat is Xylocaine 2% Gel (in spuit) en waarvoor wordt Xylocaine 2% Gel (in spuit) gebruikt?
2.
Wanneer mag u Xylocaine 2% Gel (in spuit) niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee
zijn?
3.
Hoe gebruikt u Xylocaine 2% Gel (in spuit)?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u Xylocaine 2% Gel (in spuit)?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAT IS XYLOCAINE 2% GEL (IN SPUIT) EN WAARVOOR WORDT XYLOCAINE 2%
GEL (IN SPUIT) GEBRUIKT?

Xylocaine 2% gel (in spuit) is een lokaal verdovingsmiddel (anestheticum van de amide-groep).
Xylocaine 2% gel (in spuit) is bij volwassenen en kinderen van alle leeftijden aangewezen in gevallen
waar een doeltreffende, diepe en langdurige verdoving (anesthesie) van de urinebuis (urethra) gewenst
is:
-
inbrengen van een slangetje (catheterisatie),
- onderzoek door middel van een sonde (exploratie door sondering),
- inwendig onderzoek van de urinebuis en de blaas (cystoscopie).
2. WANNEER MAG U XYLOCAINE 2% GEL (IN SPUIT) NIET GEBRUIKEN OF MOET U
ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u Xylocaine 2% Gel (in spuit) niet gebruiken?
-
U bent allergisch voor lokale verdovingsmiddelen van dezelfde groep (anesthetica van de
amide-groep) of voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u
vinden in rubriek 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Xylocaine 2% Gel (in spuit)?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
- De dosis moet worden aangepast bij kinderen die ouder dan 12 jaar zijn en minder dan 25 kg
wegen. De doses worden aangepast aan hun gewicht en toestand.
- Als u Xylocaine 2% Gel op zwaar beschadigde of geïnfecteerde zones wilt gebruiken.
- Uiterste voorzichtigheid is geboden bij patiënten met hart- en vaatziektes (cardiovasculaire
aandoeningen), epilepsie en leverstoornissen.
03-2014
Bepaalde patiënten dienen van dichtbij gevolgd te worden:
- Patiënten die een bepaalde vorm van een hartritmestoornis hebben (volledig of partieel cardiaal
Blok).
- Patiënten die bejaard of in een slechte algemene toestand zijn.
- Patiënten die een ernstige nieraandoening (nierinsufficiëntie) hebben.
- Patiënten die een gevorderd leverlijden hebben.
- Patiënten die behandeld worden met medicijnen tegen een onregelmatig hartritme (anti-aritmica van
klasse III (bv. amiodarone)).
- Patiënten die een ziekte hebben die berust op een stoornis in de aanmaak van de rode bloedkleurstof
(acute porfyrie).
- Wees voorzichtig als u dit middel op beschadigde slijmvliezen aanbrengt of een bloedvergiftiging
hebt.
-
Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek 'Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?' te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in
het verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Xylocaine 2% Gel (in spuit) nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken?
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor
nodig heeft.
- Voorzichtigheid is geboden als u dit middel met andere lokale verdovingsmiddelen of met
substanties met een aan lokale anesthetica verwante structuur gebruikt, er bestaat gevaar op
vergiftiging bij gebruik van hoge doses Xylocaine 2% Gel (in spuit).
- Wees voorzichtig als u bepaalde lokale verdovingsmiddelen (lidocaïne) en middelen tegen
hartritmestoornissen (anti-aritmica van klasse III (bijvoorbeeld amiodarone)) gebruikt.
- Bepaalde geneesmiddelen tegen maagzuur of hoge bloeddruk (bijvoorbeeld cimetidine,
propranolol en nadolol) mogen gebruikt worden mits de behandeling met lidocaïne van korte
duur is en u zich aan de aanbevolen dosissen houdt.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact
op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap
Indien u zwanger bent, moet u altijd heel voorzichtig zijn met het gebruik van medicijnen. Er zijn geen
aanwijzingen dat het gebruik van Xylocaine 2% Gel (in spuit) schadelijk zou kunnen zijn tijdens de
zwangerschap.
Borstvoeding
Een van de werkzame stoffen in dit middel, lidocaïne, wordt via de moedermelk doorgegeven.
Het is weinig waarschijnlijk dat dit de zuigeling kan beïnvloeden.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Lokale verdovingsmiddelen kunnen de mentale functies licht beïnvloeden en de beweging en
coördinatie tijdelijk wijzigen. Dit effect hangt af van de dosis. Houd daar rekening mee als u een
voertuig wilt besturen of machines wilt bedienen.
3. HOE GEBRUIKT U XYLOCAINE 2% GEL (IN SPUIT)?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
03-2014
Zoals voor elk lokaal verdovingsmiddel, hangen de veiligheid en werkzaamheid van de werkzame
stof, lidocaïne, af van een juiste dosering, een correcte toedieningstechniek, adequate voorzorgen en
voorzieningen voor noodgevallen.
De hiernavolgende doseringsaanbevelingen dienen als handleiding. De ervaring van de arts en kennis
van de fysieke toestand van de patiënt zijn belangrijk bij het berekenen van de vereiste dosering.
Gebruik bij kinderen
Bij kinderen jonger dan 12 jaar is de maximale dosis 6 mg per kilogram lichaamsgewicht.
Kinderen ouder dan 12 jaar dienen doseringen te krijgen die zijn aangepast aan hun leeftijd en
gewicht.
Er mogen aan kinderen maximaal 4 doses worden gegeven over een periode van 24 uur.
Volwassenen
De absorptie van Xylocaine 2% Gel doorheen de slijmvliezen is wisselend. Ze is vooral hoog in delen
van de longen (bronchiaalboom) en lager in de neus-keelholte (nasofarynx). Xylocaine 2% gel (in
spuit) kan in de intacte urinebuis (urethra) en blaas tot een dosis van 800 mg gebruikt worden zonder
dat de bloedwaarden giftige waarden aannemen.
Als u uitgeput of acuut ziek bent of bloedvergiftiging hebt, moeten de doses aangepast worden aan uw
leeftijd, gewicht en lichamelijke toestand.
Bij de man:
Doorgaans wordt binnen enkele minuten een voldoende verdoving verkregen. Voor het inbrengen van
een sonde (sondages) of het uitvoeren van een inwendig onderzoek van de plasbuis en de blaas
(cystoscopie) wordt de gel ingedruppeld tot u een zekere spanning voelt of tot ongeveer 10-15 gram
werd ingebracht. Vervolgens wordt gedurende enkele minuten een penisklem achter de glans
aangebracht, waarna zo nodig nog 5-10 gram wordt ingedruppeld.
Bij de vrouw:
Doorgaans volstaat 5-10 gram. Na enkele minuten wordt een voldoende verdoving (anesthesie)
verkregen.
Opmerkingen:
De hierboven aangegeven doseringen voor anesthesie van de urinebuis (5-10-20 g, dit is 100-200-400
mg lidocaïnehydrochloride) komen overeen met ongeveer 3-6 mg per kilogram lichaamsgewicht en
gelden voor volwassenen. Bij bejaarde of ernstig zieke personen, evenals bij kinderen, moet de dosis
verminderd worden naargelang van de omstandigheden. Na gebruik dient de rest van de gel te worden
weggeworpen.

Gebruiksaanwijzing:
03-2014
2) Schroef de stamper in wijzerzin in de grijze
rubberen schroefdraad tot de zuiger draait.

3) Draai en trek lichtjes om de verzegeling te verbreken.
4) Inspecteer de spuit om na te gaan of er geen
plastic fragment in de gel aanwezig is.
5) Inspecteer de verzegeling en controleer
of ze volledig werd verwijderd.
6) De spuit is nu klaar voor gebruik.
Heeft u te veel van Xylocaine 2% Gel (in spuit) gebruikt?
Wanneer u te veel van Xylocaine 2% Gel (in spuit) heeft gebruikt of ingenomen, neem dan
onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het
Antigifcentrum (070/245.245).
Als u teveel Xylocaine 2% Gel hebt gekregen kunt u last krijgen van:
-
Gevoelloosheid van de lippen en gevoelloosheid rondom de mond
- Een licht gevoel in het hoofd en duizeligheid
- Soms een vertroebeld zicht.
Als men met de behandeling stopt zodra deze verschijnselen zich voordoen zullen de kansen op bijwerkingen erg
verkleinen.
Bent u vergeten Xylocaine 2% Gel (in spuit) te gebruiken?
Niet van toepassing.
Als u stopt met het gebruik van Xylocaine 2% Gel (in spuit)
Niet van toepassing.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
03-2014
Bijwerkingen van Xylocaine 2% gel (in spuit) zijn zeldzaam en zijn in de meeste gevallen het gevolg
van een overmatige dosis of een te snelle absorptie:
-
Centraal zenuwstelsel: stimulatie en/of depressie, gekenmerkt door: nervositeit, duizeligheid,
gezichtsstoornissen en beven, gevolgd door slaperigheid, stuipen, bewustzijnsverlies en in
bepaalde gevallen ademhalingsstilstand.
- Cardiovasculair systeem: lage bloeddruk, onderdrukking van de hartspier, vertraagde hartslag en
in bepaalde gevallen hartstilstand. De belangrijkste risicogroepen zijn zeer gevoelige
individuen, patiënten met een verminderde leverfunctie, met een verzuring van het bloed
(acidose) en met epilepsie.
- In zeldzame gevallen kunnen reacties worden gezien tengevolge van overgevoeligheid,
aangeboren overgevoeligheid of een verminderde tolerantie bij de patiënt.
- In zeldzame gevallen (< 0,1%) leidt het gebruik van lokale verdovingsmiddelen tot allergische
reacties zoals huiduitslag, netelroos en vochtophoping (oedeem) (in de meest ernstige gevallen
gaande tot een ernstige allergische reactie (anafylactische shock)).
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit
geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook
rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem (zie onderstaande details). Door bijwerkingen te
melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
België
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/ 40
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be
5. HOE BEWAART U XYLOCAINE 2% GEL (IN SPUIT)?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren beneden 25ºC. Niet in de vriezer bewaren.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na
EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Xylocaine 2% Gel (in spuit)?
-
De werkzame stof in Xylocaine 2% Gel (in spuit) is lidocaïnehydrochloride. 1 gram gel bevat 20
mg anhydrisch lidocaïne hydrochloride.
- De andere stoffen in Xylocaine 2% Gel (in spuit) zijn hypromellose 2916, natriumhydroxide /
zoutzuur q.s. ad pH 6,2-6,8, gezuiverd water.
Hoe ziet Xylocaine 2% Gel (in spuit)
eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
03-2014
Eén spuit bevat 10 gram gel (formule zonder parabenen) en is verpakt in dozen van 1 en 10 spuiten.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
NV AstraZeneca SA,
Egide van Ophemstraat 110,
B-1180 Brussel,
Tel. +32(0)2/370 48 11
Fabrikant
AstraZeneca AB, S-151 85 Södertälje, Zweden
Recipharm Karlskoga AB, Bjorkbornsvagen 5, SE-691 33, KARLSKOGA, Zweden
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE149843
Afleveringswijze
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 04/2014
03-2014

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG