Proxylaz 2 %Notice – version NL
Proxylaz
BIJSLUITER
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN
DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:
Prodivet pharmaceuticals nv
Hagbenden 39C
B -4731 EYNATTEN
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Proxylaz 2%, inspuitbare oplossing van 20 mg xylazin / ml, voor diergeneeskundig
gebruik.
3.
GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
Werkzaam bestanddeel / Werkzame bestanddelen:
Xylazine hydrochloride 23,32 mg overeenkomend met 20 mg basis xylazine
Hulpstoffen:
Natrium Methyl parahydroxybenzoaat – Natrium propyl parahydroxybenzoaat –
natriummetabisulfiet –citroenzuur, water voor inspuitbare oplossing tot 1 ml.
4.
INDICATIES
PROXYLAZ kan op drie wijzen toegediend worden:
Alleen, als kalmeermiddel, om het hanteren, het vasthouden en het vervoer van dieren te
vergemakkelijken of om sommige klinische onderzoekingen uit te voeren (b.v. :
catheterisme, radiografie, mondholte onderzoek).
Gezamenlijk met lokale anesthesie om lichtere ingrepen uit te voeren zoals : uitsnijden
van kleine tumoren, castratie, tandsteenverwijdering, klauwamputatie.
Als premedicatie of gezamenlijk met verschillende anaesthetica in sommige anesthesie
protocollen.
5.
-
-
-
-
-
-
CONTRA-INDICATIES
Niet gebruiken tijdens het laatste deel van de dracht.
Niet gebruiken bij dieren met oesophagusobstructie en maagtorsie omdat het
myorelaxerende effect van xylazine de obstructiesymptomen zouden kunnen
verergeren en wegens de kans op braken.
Niet gebruiken bij dieren met nier- of leverinsufficiëntie ademdysfunctie ,
hartanomalie, hypotensie en/of shock.
Niet gebruiken bij dieren met diabetes.
Niet gebruiken bij dieren die aan een urethrale obstructie of aan een blaasruptuur
lijden.
Niet gebruiken bij kalveren jonger dan 2 weken, veulens jonger dan 2 weken of bij
hondjes en katjes jonger dan 6 weken.
-1-
Notice – version NL
Proxylaz
6.
BIJWERKINGEN
Bijwerkingen, typisch voor een alpha2-adrenerge agonist, zoals bradycardie, reversibele
aritmie en hypotensie kunnen bij alle diersoorten optreden. Lichte en tijdelijke hypothermie
kan soms
vastgesteld worden zowel als een hyperglycemische werking dat in overweging moet
genomen worden bij diabetische dieren.
Ademhalingsdepressie en/of ademstilstand kunnen optreden voral bij katten.
De belangrijkste effecten na de toediening van xylazine tijdens de dracht zijn: daling van de
moeder- en foetus zuurstofdruk, bradycardie bij moeder en foetus, verhoging van de intra-
uterine druk en vermindering van de uterine perfusie (de toediening aan het eind van de
dracht kan een abortus verwekken), reversible ademstilstand van het foetus.
Bepaalde andere bijwerkingen zullen aan de eene of andere diersoort gebonden zijn,
namelijk:
Paarden
- Spiertremoren en bewegen als reactie op hard geluid of fysieke prikkels zijn
mogelijk. In zeldzame gevallen kunnen heftige reacties optreden na toediening van
xylazine.
- Paarden zweten vaak aan vlanken en nek tijdens het recuperen.
- Ernstige bradycardie en verminderde ademfrequentie worden gemeldt.
Cardiovasculaire effecten kunnen voorkomen worden middels toediening van
0,03 tot
0,07 mg/kg lichaamsgewicht atropinesulfaat wat de vasodeprimerende werking
en de verhoging
van de vagale activiteit, veroorzaakt door xylazine, blokkeert.
- Xylazine kan milde koliek veroorzaken omdat de darmmotiliteit tijdelijk geremd
wordt.
- Vaker urineren is beschreven.
- Het optreden van ataxie en reversibele penis prolaps is mogelijk.
Runderen
- Risiko van het premature induceren van de partus en van het verkleinen van de
kans op implantatie van de eicel.
- Onvaste uitwerpsels of diarree gedurende 24 uur na toediening van hoge dossisen
- Speekselen, pensatonie, atonie van de tong, regurgitatie, tympanie, hypothermie,
bradycardie, vaker urineren en reversibele penis prolaps.
- Bijwerkingen zijn in het algemeen ernstiger na intramusculaire toediening dan na
intraveneuze toediening.
Honden en katten
- Honden en katten braken vaak tijdens het begin van de sedatie, zeker indien de
dieren vlak van tevoren gevoerd zijn.
- Speekselen en aerofagie mag gebeuren
- Andere bijwerkingen die kunnen voorkomen zijn: spiertremoren, bradycardie met
AV-blok, hypotensie, een verminderde ademfrequentie, bewegingen als reactie op
sterk auditieve prikkels.
- Bij katten, een verhoogde urineproductie.
- Bij katten kan xylazine de premature partus induceren omdat Xylazine uterus
contracties veroorzaakt.
Indien u ongewenste werkingen vaststelt, gelieve de dierenarts in te lichten.
7.
DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
-2-
Notice – version NL
Proxylaz
Proxylaz is bestemd voor runderen, paarden, honden en katten.
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT , WIJZE VAN GEBRUIK EN VAN
TOEDIENING
Xylazine is bestemd voor intramusculaire en intraveneuze toediening.
De intraveneuze injectie moet langzaam gegeven worden, vooral bij paarden.
Bij alle diersoorten kan xylazine in combinatie met andere anaesthetica gebruikt worden
voor pijnlijkere ingrepen.
Runderen
Dose
I
I.M.
0,05 mg/kg
0.25 ml/100kg
II
0,1 mg/kg
0.5 ml/100kg
III
0,2 mg/kg
1.0 ml/100kg
IV
0,3 mg/kg
1.5 ml/100kg
Intraveneus, injecteert men naar gelang de individuële reactie, tussen ⅓ en ½ van de
aanbevolen intramusculaire dosis.
De werking vangt sneller aan door de intraveneuze toediening en de werkingsduur is
dien-overeenkomstig. Zoals alle stoffen die op het centrale zenuwstelsel werken, moet
de intraveneuze injectie langzaam gebeuren.
Zo nodig, kan de werking van Proxylaz middels een tweede injectie, 10 tot 30 minuten
na de eerste, verhoogd of verlengd worden mits er voor te zorgen dat1,5 ml /100 kg
lichaamsgewicht niet overschreden wordt.
Dosis I :
veroorzaakt een klare sedatie en analgesie voldoende voor kleine ingrepen om
het dier te calmeren zoals het op de weide zetten, het vervoer, de aanpassing aan een
nieuw milieu, het wegen, therapeutische verzorgingen, de kunstmatige inseminatie,
gynaecologische ingrepen als ook de sedatie voor toediening van een plaatselijke en
endoneurale verdoving voor rumenotomie en keizersnede...
Dosis II :
veroorzaakt een middelmatige sterke sedatie met analgesie en spierrelaxatie
voldoende voor kleine operaties aan de tepels, de klauwen, ontstopping van de
slokdarm, aanbrengen van een neusring
Dosis III :
veroorzaakt een krachtige sedatie en analgesie die grotere operaties toelaten
zoals hornamputatie, klauwamputatie, tepelamputatie, castratie, sterilisatie, keizersnede
in liggende houding, tandextractie.
In de meeste gevallen kan het dier niet staande blijven en een bijkomende lokale
anesthesie is gewenst.
Dosis IV :
Dosis te gebruiken in uitzonderlijke gevallen aangezien de langdurende
sedatie en hevige spierrelaxatie, b.v. bij wilde dieren en tijdens langdurende pijnlijke
ingrepen. De dosering maar aan nuchtere dieren toedienen.
Paarden
Intraveneuze toediening. Dosering : 3,0 tot 5,0 ml Proxylaz per 100 kg lichaamsgewicht, dat
wil 0,6 tot 1,0 mg xylazine /kg lichaamsgewicht. De optimale werking treedt op na 3 min. en
de sedatie, afhankelijk van de dosis, duurt 30 tot 40 min. De sedatie, de spierrelaxatie en
I.V.
0.016-0.024 mg/kg
0.08-0.12 ml/100kg
0.034-0.05 mg/kg
0.17-0.25 ml/100kg
0.066-0.1 mg/kg
0.33-0.5 ml/100kg
-3-
Notice – version NL
Proxylaz
de analgesie voldoen voor het verladen, het hoefbeslagen, het klinisch onderzoek, de
wondverzorging, de obstetrie en voor niet te pijnlijke ingrepen.
Katten
Intramusculaire toediening. Dosering : 0,15 ml Proxylaz per kg lichaamsgewicht, dat will
zegen 3 mg xylazine / kg lichaamsgewicht.
De werking van xylazine laat niet te pijnlijke ingrepen toe zoals radiografien,
wondverzorging verbanden aanleggen, tandsteenverwijdering, voorbereiding van lokale
of algemene anesthesie.
Honden
Intramusculaire toediening. Dosering : 1,5 ml Proxylaz per 10 kg lichaamsgewicht, dat
will zegen 3 mg xylazine /kg lichaamsgewicht.
De werking van xylazine laat niet te pijnlijke ingrepen toe zoals verbanden aanleggen,
tandsteenverwijdering, otitis- en wondbehandeling,
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Speciale voorzorgsmaatregelen voor de toediening bij de dieren
Algemene commentaren
- Oude en vermoeide dieren zijn gevoeliger voor xylazine, terwijl zenuwachtige of snel
opgewonden dieren een relatief hogere dosis zouden kunnen vergen.
- In geval van dehydratie moet xylazine met de nodige voorzorgen worden
toegediend.
- Het wordt aangeraden om de dieren te koelen wanneer de omgevingstemperatuur
boven de 25 °C is en om de dieren warm te houden bij lage temperaturen.
- De intra-arteriële toediening is te vermijden.
- Xylazine kan een bepaalde mate van ataxie veroorzaken. Daarom is voorzichtigheid
geboden bij de behandelingen van de uiteinden of bij een staande castratie van het
paard.
- Het wordt aanbevolen om de dieren na toediening van het product in het oog te
houden totdat het effect volledig verdwenen is.
Speciale waarschuwingen voor iedere diersoort
- Runderen : een dosis van 1,5 ml / 100 kg bij intramusculaire toediening en 0,5 ml /
100 kg bij intraveneuze toediening niet overschrijden.
- Honden en katten : Braken treedt in het algemeen op binnen 3 – 5 minuten na
toediening van xylazine. Het is aan te bevelen om de dieren 12 uren te laten vasten
voor een chirurgisch ingreep. Drinkwater kan wel ter beschikking blijven.
Gebruik tijdens dracht en lactatie
Xylazine niet gebruiken gedurende het laatste stadium van de dracht (vooral bij runderen en
katten) omdat abortus kan opgewekt worden.
Niet gebruiken bij runderen die een embryotransplantatie ondergaan, omdat de toegenomen
uterustonus de kans op implantatie van het embryo kan verminderen.
Geneesmiddelen en andere interacties
De combinatie van xylazine met andere stoffen die het centraal zenuwstelsel
beïnvloeden (barbituraten, narcotica, anaesthetica, tranquillizers,...) kan additief zijn. De
dosering van de geneesmiddelen moet aangepast worden.
-4-
Notice – version NL
Proxylaz
Xylazine mag niet gebruikt worden in combinatie met sympathicomimetische middelen
(b.v. adrenaline) omdat ventriculaire aritmie op kan treden.
Onverenigbaarheden
Proxylaz mag niet vermengd worden met andere producten in dezelfde spuit.
Overdosering
Symptomen
Sedatie dichtbij narcose ataxie, spasmodische convulsie, erge dyspnoe en dood door
ademhalings- en hartstilstand aanligt.
Behandelingen
De antagonist van xylazine is
α
2
-adrenergerge antagonisten :
atipamezole
is een
bruikbaar antidoot gebleken in sommige gevallen. De aanbevolen dosering is : 0,2
mg/kg intramusculair voor honden en katten, 0,15 mg/kg intramusculair bij paarden en
0,03 mg/kg bij runderen.
Voor de behandeling van respiratoire depressies veroorzaakt door xylazine kan
mechanische beademing met of zonder het gebruik van ademhalingsstimulantia
aangeraden worden.
10.
WACHTTERMIJN
Runderen en paarden : vlees en afval: 1 dag
Runderen : melk : 0 dagen
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Bewaren in de zorgvuldig gesloten primaire verpakking, niet boven 25°C en buiten
invloed van licht.
Niet gebruiken na de houdbaarheidsdatum, die op de verpakking gedrukt is na de
afkorting EX (maand/jaar).
Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 28 dagen.
12.
SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan
de dieren toedient
- In geval van orale opname of accidentele zelfinjectie dient onmiddellijk een arts
te worden geraadpleegd en hem de bijsluiter of het etiket te worden getoond.
GEEN VOERTUIGEN BESTUREN omdat sedatie en veranderingen in de
bloeddruk kunnen optreden.
- Na huidcontact kunnen irritatie, sensitisatie, contact dermatitis niet worden
uitgesloten. Verwijder besmette kleding.
- Was de huid direct na de blootstelling met het product met grote hoeveelheden
water.
- Wanneer het product in de ogen terecht is gekomen, onmiddellijk met
overvloedig spoelen met vers water. Neem contact op met de huisarts als irritatie
aanhoudt.
- Zwangere vrouwen mogen niet met het product omgaan.
-5-
Notice – version NL
Proxylaz
Advies voor de arts:
xylazine is een
α-adrenoreceptor
agonist wiens toxiciteit klinische
effecten als sedatie, respiratoire depressie en coma, bradycardie, hypotensie en
hyperglycemie kan veroorzaken. Ventriculaire aritmieën zijn ook beschreven. De
behandeling dient ondersteunend te zijn met intensieve aangepaste verpleging.
Buiten het bereik van kinderen bewaren.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN
NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN
HIERVAN
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de
lokale vereisten te worden verwijderd
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
Juni 2010.
15.
OVERIGE INFORMATIE
Op voorschrift van een dierenarts.
Voor alle bijkomende informatie betreffende dit geneesmiddel, gelieve contact te nemen
met
Prodivet Pharmaceuticals nv
Hagbenden 39c
B - 4731 EYNATTEN
Tel : 00 32 (0)87 85 20 25
Fax : 00 32 (0)87 86 68 20
E-mail :
info@prodivet.com
-6-

version NL

Proxylaz

BIJSLUITER
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN
DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:
Prodivet pharmaceuticals nv
Hagbenden 39C
B -4731 EYNATTEN
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Proxylaz 2%, inspuitbare oplossing van 20 mg xylazin / ml, voor diergeneeskundig
gebruik.
3.
GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
Werkzaam bestanddeel / Werkzame bestanddelen:
Xylazine hydrochloride 23,32 mg overeenkomend met 20 mg basis xylazine
Hulpstoffen:
Natrium Methyl parahydroxybenzoaat ­ Natrium propyl parahydroxybenzoaat ­
natriummetabisulfiet ­citroenzuur, water voor inspuitbare oplossing tot 1 ml.
4.
INDICATIES
PROXYLAZ kan op drie wijzen toegediend worden:
Al een, als kalmeermiddel, om het hanteren, het vasthouden en het vervoer van dieren te
vergemakkelijken of om sommige klinische onderzoekingen uit te voeren (b.v. :
catheterisme, radiografie, mondholte onderzoek).
Gezamenlijk met lokale anesthesie om lichtere ingrepen uit te voeren zoals : uitsnijden
van kleine tumoren, castratie, tandsteenverwijdering, klauwamputatie.
Als premedicatie of gezamenlijk met verschil ende anaesthetica in sommige anesthesie
protocol en.
5.
CONTRA-INDICATIES
- Niet gebruiken tijdens het laatste deel van de dracht.
- Niet gebruiken bij dieren met oesophagusobstructie en maagtorsie omdat het
myorelaxerende effect van xylazine de obstructiesymptomen zouden kunnen
verergeren en wegens de kans op braken.
- Niet gebruiken bij dieren met nier- of leverinsufficiëntie ademdysfunctie ,
hartanomalie, hypotensie en/of shock.
- Niet gebruiken bij dieren met diabetes.
- Niet gebruiken bij dieren die aan een urethrale obstructie of aan een blaasruptuur
lijden.
- Niet gebruiken bij kalveren jonger dan 2 weken, veulens jonger dan 2 weken of bij
hondjes en katjes jonger dan 6 weken.
version NL

Proxylaz

6.
BIJWERKINGEN
Bijwerkingen, typisch voor een alpha2-adrenerge agonist, zoals bradycardie, reversibele
aritmie en hypotensie kunnen bij al e diersoorten optreden. Lichte en tijdelijke hypothermie
kan soms
vastgesteld worden zowel als een hyperglycemische werking dat in overweging moet
genomen worden bij diabetische dieren.
Ademhalingsdepressie en/of ademstilstand kunnen optreden voral bij katten.
De belangrijkste effecten na de toediening van xylazine tijdens de dracht zijn: daling van de
moeder- en foetus zuurstofdruk, bradycardie bij moeder en foetus, verhoging van de intra-
uterine druk en vermindering van de uterine perfusie (de toediening aan het eind van de
dracht kan een abortus verwekken), reversible ademstilstand van het foetus.
Bepaalde andere bijwerkingen zul en aan de eene of andere diersoort gebonden zijn,
namelijk:
Paarden
- Spiertremoren en bewegen als reactie op hard geluid of fysieke prikkels zijn
mogelijk. In zeldzame geval en kunnen heftige reacties optreden na toediening van
xylazine.
- Paarden zweten vaak aan vlanken en nek tijdens het recuperen.
- Ernstige bradycardie en verminderde ademfrequentie worden gemeldt.
Cardiovasculaire effecten kunnen voorkomen worden middels toediening van
0,03 tot
0,07 mg/kg lichaamsgewicht atropinesulfaat wat de vasodeprimerende werking
en de verhoging
van de vagale activiteit, veroorzaakt door xylazine, blokkeert.
- Xylazine kan milde koliek veroorzaken omdat de darmmotiliteit tijdelijk geremd
wordt.
- Vaker urineren is beschreven.
- Het optreden van ataxie en reversibele penis prolaps is mogelijk.
Runderen
- Risiko van het premature induceren van de partus en van het verkleinen van de
kans op implantatie van de eicel.
- Onvaste uitwerpsels of diarree gedurende 24 uur na toediening van hoge dossisen
- Speekselen, pensatonie, atonie van de tong, regurgitatie, tympanie, hypothermie,
bradycardie, vaker urineren en reversibele penis prolaps.
- Bijwerkingen zijn in het algemeen ernstiger na intramusculaire toediening dan na
intraveneuze toediening.
Honden en katten
- Honden en katten braken vaak tijdens het begin van de sedatie, zeker indien de
dieren vlak van tevoren gevoerd zijn.
- Speekselen en aerofagie mag gebeuren
- Andere bijwerkingen die kunnen voorkomen zijn: spiertremoren, bradycardie met
AV-blok, hypotensie, een verminderde ademfrequentie, bewegingen als reactie op
sterk auditieve prikkels.
- Bij katten, een verhoogde urineproductie.
- Bij katten kan xylazine de premature partus induceren omdat Xylazine uterus
contracties veroorzaakt.
Indien u ongewenste werkingen vaststelt, gelieve de dierenarts in te lichten.
7.
DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
version NL

Proxylaz

Proxylaz is bestemd voor runderen, paarden, honden en katten.
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT , WIJZE VAN GEBRUIK EN VAN
TOEDIENING

Xylazine is bestemd voor intramusculaire en intraveneuze toediening.
De intraveneuze injectie moet langzaam gegeven worden, vooral bij paarden.
Bij al e diersoorten kan xylazine in combinatie met andere anaesthetica gebruikt worden
voor pijnlijkere ingrepen.
Runderen
Dose
I.V.
I.M.
I
0.016-0.024 mg/kg
0,05 mg/kg
0.08-0.12 ml/100kg
0.25 ml/100kg
II
0.034-0.05 mg/kg
0,1 mg/kg
0.17-0.25 ml/100kg
0.5 ml/100kg
III
0.066-0.1 mg/kg
0,2 mg/kg
0.33-0.5 ml/100kg
1.0 ml/100kg
IV
0,3 mg/kg
1.5 ml/100kg
Intraveneus, injecteert men naar gelang de individuële reactie, tussen en ½ van de
aanbevolen intramusculaire dosis.
De werking vangt snel er aan door de intraveneuze toediening en de werkingsduur is
dien-overeenkomstig. Zoals al e stoffen die op het centrale zenuwstelsel werken, moet
de intraveneuze injectie langzaam gebeuren.
Zo nodig, kan de werking van Proxylaz middels een tweede injectie, 10 tot 30 minuten
na de eerste, verhoogd of verlengd worden mits er voor te zorgen dat1,5 ml /100 kg
lichaamsgewicht niet overschreden wordt.
Dosis I : veroorzaakt een klare sedatie en analgesie voldoende voor kleine ingrepen om
het dier te calmeren zoals het op de weide zetten, het vervoer, de aanpassing aan een
nieuw milieu, het wegen, therapeutische verzorgingen, de kunstmatige inseminatie,
gynaecologische ingrepen als ook de sedatie voor toediening van een plaatselijke en
endoneurale verdoving voor rumenotomie en keizersnede...
Dosis II : veroorzaakt een middelmatige sterke sedatie met analgesie en spierrelaxatie
voldoende voor kleine operaties aan de tepels, de klauwen, ontstopping van de
slokdarm, aanbrengen van een neusring
Dosis III : veroorzaakt een krachtige sedatie en analgesie die grotere operaties toelaten
zoals hornamputatie, klauwamputatie, tepelamputatie, castratie, sterilisatie, keizersnede
in liggende houding, tandextractie.
In de meeste geval en kan het dier niet staande blijven en een bijkomende lokale
anesthesie is gewenst.
Dosis IV : Dosis te gebruiken in uitzonderlijke geval en aangezien de langdurende
sedatie en hevige spierrelaxatie, b.v. bij wilde dieren en tijdens langdurende pijnlijke
ingrepen. De dosering maar aan nuchtere dieren toedienen.
Paarden
Intraveneuze toediening. Dosering : 3,0 tot 5,0 ml Proxylaz per 100 kg lichaamsgewicht, dat
wil 0,6 tot 1,0 mg xylazine /kg lichaamsgewicht. De optimale werking treedt op na 3 min. en
de sedatie, afhankelijk van de dosis, duurt 30 tot 40 min. De sedatie, de spierrelaxatie en
version NL

Proxylaz

de analgesie voldoen voor het verladen, het hoefbeslagen, het klinisch onderzoek, de
wondverzorging, de obstetrie en voor niet te pijnlijke ingrepen.
Katten
Intramusculaire toediening. Dosering : 0,15 ml Proxylaz per kg lichaamsgewicht, dat will
zegen 3 mg xylazine / kg lichaamsgewicht.
De werking van xylazine laat niet te pijnlijke ingrepen toe zoals radiografien,
wondverzorging verbanden aanleggen, tandsteenverwijdering, voorbereiding van lokale
of algemene anesthesie.
Honden
Intramusculaire toediening. Dosering : 1,5 ml Proxylaz per 10 kg lichaamsgewicht, dat
will zegen 3 mg xylazine /kg lichaamsgewicht.
De werking van xylazine laat niet te pijnlijke ingrepen toe zoals verbanden aanleggen,
tandsteenverwijdering, otitis- en wondbehandeling,
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Speciale voorzorgsmaatregelen voor de toediening bij de dieren

Algemene commentaren
- Oude en vermoeide dieren zijn gevoeliger voor xylazine, terwijl zenuwachtige of snel
opgewonden dieren een relatief hogere dosis zouden kunnen vergen.
- In geval van dehydratie moet xylazine met de nodige voorzorgen worden
toegediend.
- Het wordt aangeraden om de dieren te koelen wanneer de omgevingstemperatuur
boven de 25 °C is en om de dieren warm te houden bij lage temperaturen.
- De intra-arteriële toediening is te vermijden.
- Xylazine kan een bepaalde mate van ataxie veroorzaken. Daarom is voorzichtigheid
geboden bij de behandelingen van de uiteinden of bij een staande castratie van het
paard.
- Het wordt aanbevolen om de dieren na toediening van het product in het oog te
houden totdat het effect vol edig verdwenen is.
Speciale waarschuwingen voor iedere diersoort
- Runderen : een dosis van 1,5 ml / 100 kg bij intramusculaire toediening en 0,5 ml /
100 kg bij intraveneuze toediening niet overschrijden.
- Honden en katten : Braken treedt in het algemeen op binnen 3 ­ 5 minuten na
toediening van xylazine. Het is aan te bevelen om de dieren 12 uren te laten vasten
voor een chirurgisch ingreep. Drinkwater kan wel ter beschikking blijven.
Gebruik tijdens dracht en lactatie
Xylazine niet gebruiken gedurende het laatste stadium van de dracht (vooral bij runderen en
katten) omdat abortus kan opgewekt worden.
Niet gebruiken bij runderen die een embryotransplantatie ondergaan, omdat de toegenomen
uterustonus de kans op implantatie van het embryo kan verminderen.
Geneesmiddelen en andere interacties
De combinatie van xylazine met andere stoffen die het centraal zenuwstelsel
beïnvloeden (barbituraten, narcotica, anaesthetica, tranquil izers,...) kan additief zijn. De
dosering van de geneesmiddelen moet aangepast worden.
version NL

Proxylaz

Xylazine mag niet gebruikt worden in combinatie met sympathicomimetische middelen
(b.v. adrenaline) omdat ventriculaire aritmie op kan treden.
Onverenigbaarheden
Proxylaz mag niet vermengd worden met andere producten in dezelfde spuit.
Overdosering
Symptomen
Sedatie dichtbij narcose ataxie, spasmodische convulsie, erge dyspnoe en dood door
ademhalings- en hartstilstand aanligt.
Behandelingen
De antagonist van xylazine is 2-adrenergerge antagonisten : atipamezole is een
bruikbaar antidoot gebleken in sommige geval en. De aanbevolen dosering is : 0,2
mg/kg intramusculair voor honden en katten, 0,15 mg/kg intramusculair bij paarden en
0,03 mg/kg bij runderen.
Voor de behandeling van respiratoire depressies veroorzaakt door xylazine kan
mechanische beademing met of zonder het gebruik van ademhalingsstimulantia
aangeraden worden.
10.
WACHTTERMIJN
Runderen en paarden : vlees en afval: 1 dag
Runderen : melk : 0 dagen
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Bewaren in de zorgvuldig gesloten primaire verpakking, niet boven 25°C en buiten
invloed van licht.
Niet gebruiken na de houdbaarheidsdatum, die op de verpakking gedrukt is na de
afkorting EX (maand/jaar).
Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 28 dagen.
12.
SPECIALE WAARSCHUWINGEN
S
peciale voorzorgsmaatregelen, t e nemen door degene die het diergeneesmiddel aan
de dieren toedient

- In geval van orale opname of accidentele zelfinjectie dient onmiddel ijk een arts
te worden geraadpleegd en hem de bijsluiter of het etiket te worden getoond.
GEEN VOERTUIGEN BESTUREN omdat sedatie en veranderingen in de
bloeddruk kunnen optreden.
- Na huidcontact kunnen irritatie, sensitisatie, contact dermatitis niet worden
uitgesloten. Verwijder besmette kleding.
- Was de huid direct na de blootstel ing met het product met grote hoeveelheden
water.
- Wanneer het product in de ogen terecht is gekomen, onmiddel ijk met
overvloedig spoelen met vers water. Neem contact op met de huisarts als irritatie
aanhoudt.
- Zwangere vrouwen mogen niet met het product omgaan.
version NL

Proxylaz

Advies voor de arts: xylazine is een -adrenoreceptor agonist wiens toxiciteit klinische
effecten als sedatie, respiratoire depressie en coma, bradycardie, hypotensie en
hyperglycemie kan veroorzaken. Ventriculaire aritmieën zijn ook beschreven. De
behandeling dient ondersteunend te zijn met intensieve aangepaste verpleging.
Buiten het bereik van kinderen bewaren.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN
NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN
HIERVAN

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de
lokale vereisten te worden verwijderd
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
Juni 2010.
15.
OVERIGE INFORMATIE
Op voorschrift van een dierenarts.
Voor al e bijkomende informatie betreffende dit geneesmiddel, gelieve contact te nemen
met
Prodivet Pharmaceuticals nv
Hagbenden 39c
B - 4731 EYNATTEN
Tel : 00 32 (0)87 85 20 25
Fax : 00 32 (0)87 86 68 20
E-mail : info@prodivet.com

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG