Propylthiouracile 50 mgBIJSLUITER
1
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
PROPYLTHIOURACILE 50 mg, tabletten
Propylthiouracile
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt PROPYLTHIOURACILE gebruikt?
2. Wanneer mag u PROPYLTHIOURACILE niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u PROPYLTHIOURACILE?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u PROPYLTHIOURACILE?
6. Aanvullende informatie
1. WAARVOOR WORDT PROPYLTHIOURACILE GEBRUIKT?
Propylthiouracile is een stof dat de schildklierwerking remt.
PROPYLTHIOURACILE wordt gebruikt bij de behandeling van een overmatige werking van de
schildklier (hyperthyroïdie).
Meer specifiek in geval van:
1. Ziekte van Graves-Basedow (auto-immuunziekte waarbij de schildklier overmatig werkt)
2. Voorbereiding op een heelkundige ingreep van de schildklier of een behandeling met
radioactief jodium.
3. Combinatie met een behandeling op basis van radioactief jodium.
4. Het terugkeren van hyperthyroïdie na een heelkundige verwijdering van de schildklier.
Bij andere stoornissen ten gevolge van een overmatige werking van de schildklier dienen de
raadgevingen van de arts opgevolgd te worden.
2. WANNEER MAG U PROPYLTHIOURACILE NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER
EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u PROPYLTHIOURACILE niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden
onder punt 6.
- U bent ernstig allergisch voor andere geneesmiddelen die de schildklierwerking remmen.
- U had een sterke vermindering van het aantal witte bloedlichaampjes na een eerdere behandeling met
PROPYLTHIOURACILE.
- U had een sterke vermindering van het aantal witte bloedlichaampjes na een eerdere behandeling met
andere geneesmiddelen die de schildklier remmen (carbimazol of thiamazol).
- U bent zwanger of geeft borstvoeding. Volg de aanwijzingen van uw arts in geval van zwangerschap
of borstvoeding.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met PROPYLTHIOURACILE?
2
-
Controleer met uw arts of het volgende op u van toepassing is:
Er zijn gevallen van ernstige leverreacties gemeld bij zowel volwassenen als kinderen die
propylthiouracile gebruikten, waaronder gevallen met fatale afloop en gevallen waarbij een
levertransplantatie noodzakelijk was. Breng uw arts onmiddellijk op de hoogte wanneer u symptomen
van leveraandoeningen ontwikkelt zoals misselijkheid, zich onwel voelen, diarree, gele verkleuring
van de huid of de ogen, donkere urine, lichtgekleurde ontlasting, gemakkelijk bloeden, jeuk of
rillingen.
- Uw arts zal vóór en tijdens de behandeling met PROPYLTHIOURACILE regelmatig uw bloed
controleren.
- Wanneer u
tekenen
van een
infectie
vertoont zoals koorts, keelpijn, zweren in de mond, hoofdpijn
of algemeen onwel voelen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Dit kan wijzen op een
sterke
vermindering
van het aantal
witte bloedlichaampjes.
- Als u een
lichte huiduitslag
krijgt, raadpleeg dan uw arts. Het kan nodig zijn de dosis te
verminderen of een anti-allergieproduct in te nemen. Als de allergische reactie ernstig is moet de
behandeling worden gestopt.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast PROPYLTHIOURACILE nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen
voorschrift voor nodig heeft.
Het effect van PROPYLTHIOURACILE kan verhoogd worden als u gelijktijdig ook de volgende
geneesmiddelen inneemt:
- hypoglycemiërende sulfonamiden (geneesmiddelen gebruikt bij suikerziekte),
- hydantoïnes (geneesmiddelen gebruikt bij epilepsie),
- amoidarone (geneesmiddel gebruikt bij hartritmestoornissen),
- jodium en iodides (geneesmiddelen gebruikt in geval van schildklieraandoeningen),
-
para-aminosalicylzuur (PAS,
geneesmiddel gebruikt bij tuberculose).
Het effect van PROPYLTHIOURACILE kan verlaagd worden als u vóór de behandeling met
PROPYLTHIOURACILE jodium bevattende geneesmiddelen inneemt.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing.
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Indien u zwanger bent of indien u zwanger wordt tijdens een behandeling, dient u uw arts te
verwittigen en zijn raadgevingen te volgen.
Daar PROPYLTHIOURACILE in de moedermelk overgaat, zal de borstvoeding gedurende de duur
van de behandeling stopgezet worden.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.
Stoffen in PROPYLTHIOURACILE waarmee u rekening moet houden
Niet van toepassing.
3. HOE GEBRUIKT U PROPYLTHIOURACILE ?
3
Gebruik PROPYLTHIOURACILE altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt
u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Volwassenen:
De dosis bedraagt, in het algemeen, 100 mg (2 tabletten) om de 8 uur gedurende 2-6 weken. Deze
dosis wordt geleidelijk verlaagd tot de onderhoudsdosis : 25 mg tot 50 mg (1/2 tot 1 tablet) om de 8
uur. Indien de onderhoudsdosis op 100 mg (2 tabletten) om de 8 uur behouden blijft, is het
noodzakelijk levothyroxine aan de behandeling toe te voegen.
Kinderen:
Kinderen ouder dan 3 jaar:
In het algemeen, zoals bij de volwassenen, 100 mg (2 tabletten) om de 8 uur gedurende 2-6 weken.
Deze dosis verder geleidelijk verlagen tot de onderhoudsdosis : 25 mg (1/2 tablet) om de 8 uur.
Kinderen jonger dan 3 jaar:
In het algemeen, 5 mg-7 mg per kilogram lichaamsgewicht in 3 innamen per dag.
Heeft u te veel van PROPYLTHIOURACILE ingenomen?
Wanneer u te veel van
PROPYLTHIOURACILE
heeft gebruikt of ingenomen, neem dan
onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Bij het innemen van te grote hoeveelheden, kan de werking van de schildklier te sterk
onderdrukt worden. Tekenen hiervan zijn:
- Optreden of verergering van misselijkheid, braken of maagpijn.
- Verhoogde gevoeligheid voor de koude, droge huid, haaruitval en soms een merkbare verdikking
van de schildklier.
Vraag uw arts of de behandeling dient voortgezet te worden met een lichtere dosis, of onderbroken
dient te worden. Het nemen van een antacidum (zuurremmend geneesmiddel voor de maag) kan
aangewezen zijn. Een opname in het ziekenhuis kan nodig zijn in geval van ernstige overdosering.
Bent u vergeten PROPYLTHIOURACILE in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.
Als u stopt met het innemen van PROPYLTHIOURACILE
De dosis zal onder toezicht van uw arts geleidelijk worden afgebouwd. Stop de behandeling niet
zonder uw arts te raadplegen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan PROPYLTHIOURACILE bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Bloed-en lymfestelselaandoeningen:
matige en voorbijgaande daling van het aantal witte
bloedlichaampjes, zeldzamer tekort aan bloedplaatjes, bloedtekort (anemie) en andere
bloedstoornissen.
Tekenen van ernstige verlaging van het aantal witte bloedlichaampjes:
koorts, keelpijn,
verslechtering van de algemene toestand, infecties. U mag in dit geval PROPYLTHIOURACILE
niet meer gebruiken.
-
Bloedvataandoeningen:
zelden ontsteking van de bloedvaten.
-
Maagdarmstelselaandoeningen:
misselijkheid, braken, maagpijn.
-
Lever- en galaandoeningen:
4
-
-gewijzigde levertesten;
-frequentie niet bekend: leverontsteking, leverfalen.
-
Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen:
pijn in de gewrichten en de spieren, spierzwakte.
-
Huid- en onderhuidaandoeningen:
roodheid of huiduitslag, netelroos, jeuk, haaruitval.
-
Algemene aandoeningen:
smaakverlies en overgevoeligheidsreacties zoals koorts, afwijking van
de lymfeklieren, plots en intens gevoel van onbehagen gepaard gaande met angst, hoofdpijn,
huidreacties enz.
-
Endocriene aandoeningen:
te laag gehalte aan schildklierhormoon.
-
Nier- en urinewegaandoeningen:
nierontsteking.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U PROPYLTHIOURACILE?
Bewaren beneden 25 °C ter bescherming tegen vocht.
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de blister en de
doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.
6. AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in PROPYLTHIOURACILE?
- De werkzame stof in PROPYLTHIOURACILE is propylthiouracile, 50 mg per tablet.
- De andere stoffen in PROPYLTHIOURACILE zijn: magnesiumstearaat, erythrosine (E127),
microkristallijne cellulose, colloïdaal siliciumdioxide, natriumzetmeelglycolaat.
Hoe ziet PROPYLTHIOURACILE eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Doos van 60 tabletten in blisterverpakking (PVC/Alu).
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Takeda Belgium
Gentsesteenweg 615
1080 Brussel
Fabrikant
Takeda Christiaens
Gentsesteenweg 615
1080 Brussel
Takeda Pharma Sp. z o.o.
12, Ksiestwa Lowickiego Str.
P-99-420 Lyszkowice
Polen
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE022373
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 09/2013.
5
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 01/2014.
6

PROPYLTHIOURACILE 50 mg, tabletten
Propylthiouracile
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt PROPYLTHIOURACILE gebruikt?
2. Wanneer mag u PROPYLTHIOURACILE niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u PROPYLTHIOURACILE?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u PROPYLTHIOURACILE?
6. Aanvullende informatie
1. WAARVOOR WORDT PROPYLTHIOURACILE GEBRUIKT?
Propylthiouracile is een stof dat de schildklierwerking remt.
PROPYLTHIOURACILE wordt gebruikt bij de behandeling van een overmatige werking van de
schildklier (hyperthyroïdie).
Meer specifiek in geval van:
1. Ziekte van Graves-Basedow (auto-immuunziekte waarbij de schildklier overmatig werkt)
2. Voorbereiding op een heelkundige ingreep van de schildklier of een behandeling met
radioactief jodium.
3. Combinatie met een behandeling op basis van radioactief jodium.
4. Het terugkeren van hyperthyroïdie na een heelkundige verwijdering van de schildklier.
Bij andere stoornissen ten gevolge van een overmatige werking van de schildklier dienen de
raadgevingen van de arts opgevolgd te worden.
2. WANNEER MAG U PROPYLTHIOURACILE NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER
EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u PROPYLTHIOURACILE niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden
onder punt 6.
- U bent ernstig allergisch voor andere geneesmiddelen die de schildklierwerking remmen.
- U had een sterke vermindering van het aantal witte bloedlichaampjes na een eerdere behandeling met
PROPYLTHIOURACILE.
- U had een sterke vermindering van het aantal witte bloedlichaampjes na een eerdere behandeling met
andere geneesmiddelen die de schildklier remmen (carbimazol of thiamazol).
- U bent zwanger of geeft borstvoeding. Volg de aanwijzingen van uw arts in geval van zwangerschap
of borstvoeding.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met PROPYLTHIOURACILE?
- Uw arts zal vóór en tijdens de behandeling met PROPYLTHIOURACILE regelmatig uw bloed
controleren.
- Wanneer u
tekenen van een
infectie vertoont zoals koorts, keelpijn, zweren in de mond, hoofdpijn
of algemeen onwel voelen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Dit kan wijzen op een
sterke
vermindering van het aantal
witte bloedlichaampjes.
- Als u een
lichte huiduitslag krijgt, raadpleeg dan uw arts. Het kan nodig zijn de dosis te
verminderen of een anti-allergieproduct in te nemen. Als de allergische reactie ernstig is moet de
behandeling worden gestopt.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast PROPYLTHIOURACILE nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen
voorschrift voor nodig heeft.
Het effect van PROPYLTHIOURACILE kan verhoogd worden als u gelijktijdig ook de volgende
geneesmiddelen inneemt:
- hypoglycemiërende sulfonamiden (geneesmiddelen gebruikt bij suikerziekte),
- hydantoïnes (geneesmiddelen gebruikt bij epilepsie),
- amoidarone (geneesmiddel gebruikt bij hartritmestoornissen),
- jodium en iodides (geneesmiddelen gebruikt in geval van schildklieraandoeningen),
- para-aminosalicylzuur (PAS, geneesmiddel gebruikt bij tuberculose).
Het effect van PROPYLTHIOURACILE kan verlaagd worden als u vóór de behandeling met
PROPYLTHIOURACILE jodium bevattende geneesmiddelen inneemt.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing.
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Indien u zwanger bent of indien u zwanger wordt tijdens een behandeling, dient u uw arts te
verwittigen en zijn raadgevingen te volgen.
Daar PROPYLTHIOURACILE in de moedermelk overgaat, zal de borstvoeding gedurende de duur
van de behandeling stopgezet worden.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.
Stoffen in PROPYLTHIOURACILE waarmee u rekening moet houden
Niet van toepassing.
3. HOE GEBRUIKT U PROPYLTHIOURACILE ?
Volwassenen:
De dosis bedraagt, in het algemeen, 100 mg (2 tabletten) om de 8 uur gedurende 2-6 weken. Deze
dosis wordt geleidelijk verlaagd tot de onderhoudsdosis : 25 mg tot 50 mg (1/2 tot 1 tablet) om de 8
uur. Indien de onderhoudsdosis op 100 mg (2 tabletten) om de 8 uur behouden blijft, is het
noodzakelijk levothyroxine aan de behandeling toe te voegen.
Kinderen:
Kinderen ouder dan 3 jaar:
In het algemeen, zoals bij de volwassenen, 100 mg (2 tabletten) om de 8 uur gedurende 2-6 weken.
Deze dosis verder geleidelijk verlagen tot de onderhoudsdosis : 25 mg (1/2 tablet) om de 8 uur.
Kinderen jonger dan 3 jaar:
In het algemeen, 5 mg-7 mg per kilogram lichaamsgewicht in 3 innamen per dag.
Heeft u te veel van PROPYLTHIOURACILE ingenomen?
Wanneer u te veel van PROPYLTHIOURACILE heeft gebruikt of ingenomen, neem dan
onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Bij het innemen van te grote hoeveelheden, kan de werking van de schildklier te sterk
onderdrukt worden. Tekenen hiervan zijn:
- Optreden of verergering van misselijkheid, braken of maagpijn.
- Verhoogde gevoeligheid voor de koude, droge huid, haaruitval en soms een merkbare verdikking
van de schildklier.
Vraag uw arts of de behandeling dient voortgezet te worden met een lichtere dosis, of onderbroken
dient te worden. Het nemen van een antacidum (zuurremmend geneesmiddel voor de maag) kan
aangewezen zijn. Een opname in het ziekenhuis kan nodig zijn in geval van ernstige overdosering.
Bent u vergeten PROPYLTHIOURACILE in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.
Als u stopt met het innemen van PROPYLTHIOURACILE
De dosis zal onder toezicht van uw arts geleidelijk worden afgebouwd. Stop de behandeling niet
zonder uw arts te raadplegen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan PROPYLTHIOURACILE bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
-
Bloed-en lymfestelselaandoeningen
: matige en voorbijgaande daling van het aantal witte
bloedlichaampjes, zeldzamer tekort aan bloedplaatjes, bloedtekort (anemie) en andere
bloedstoornissen.

Tekenen van ernstige verlaging van het aantal witte bloedlichaampjes
: koorts, keelpijn,
verslechtering van de algemene toestand, infecties. U mag in dit geval PROPYLTHIOURACILE
niet meer gebruiken.
-
Bloedvataandoeningen: zelden ontsteking van de bloedvaten.
-
Maagdarmstelselaandoeningen: misselijkheid, braken, maagpijn.
-
Lever- en galaandoeningen:
-
Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: pijn in de gewrichten en de spieren, spierzwakte.
-
Huid- en onderhuidaandoeningen: roodheid of huiduitslag, netelroos, jeuk, haaruitval.
-
Algemene aandoeningen: smaakverlies en overgevoeligheidsreacties zoals koorts, afwijking van
de lymfeklieren, plots en intens gevoel van onbehagen gepaard gaande met angst, hoofdpijn,
huidreacties enz.
-
Endocriene aandoeningen: te laag gehalte aan schildklierhormoon.
-
Nier- en urinewegaandoeningen: nierontsteking
.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U PROPYLTHIOURACILE?
Bewaren beneden 25 °C ter bescherming tegen vocht.
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de blister en de
doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.
6. AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in PROPYLTHIOURACILE?
- De werkzame stof in PROPYLTHIOURACILE is propylthiouracile, 50 mg per tablet.
- De andere stoffen in PROPYLTHIOURACILE zijn: magnesiumstearaat, erythrosine (E127),
microkristallijne cellulose, colloïdaal siliciumdioxide, natriumzetmeelglycolaat.
Hoe ziet PROPYLTHIOURACILE eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Doos van 60 tabletten in blisterverpakking (PVC/Alu).
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Takeda Belgium
Gentsesteenweg 615
1080 Brussel
Fabrikant
Takeda Christiaens
Takeda Pharma Sp. z o.o.
Gentsesteenweg 615
12, Ksiestwa Lowickiego Str.
1080 Brussel
P-99-420 Lyszkowice
Polen
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE022373
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 09/2013.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG