Propranolol teva 160 mg retardBijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Propranolol Teva 160 mg Retard capsules, hard
Propranolol
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.
-
Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
-
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
-
Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan
anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn
als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
-
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in
deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
In deze bijsluiter:
1. Wat is Propranolol Teva en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Propranolol Teva inneemt
3. Hoe wordt Propranolol Teva ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Propranolol Teva
6. Aanvullende informatie
1. WAT IS Propranolol Teva EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT
Geneesmiddelengroep
Geneesmiddel behorend tot de groep der betablokkers.
Therapeutische indicaties
1. Behandeling van hoge bloeddruk.
2. Onderhoudsbehandeling van hartkramp. Propranolol Teva is niet aangewezen voor de
onmiddellijke behandeling van een plots optredende crisis.
3. Behandeling van hartritmestoornissen.
4. Behandeling van beven wanneer de gebruikelijke behandelingen zonder resultaat blijven.
5. Preventieve behandeling van migraine bij patiënten met vier of meer aanvallen per maand.
2. WAT MOET U WETEN VOORDAT U Propranolol Teva INNEEMT
Neem Propranolol Teva niet in
-
Wanneer u overgevoelig (allergisch) bent voor propranolol, voor een verwant geneesmiddel uit de groep
waartoe propranolol behoort (β-blokkers), of voor één van de hulpstoffen van Propranolol Teva (zie
sectie andere bestanddelen);
-
Indien u ooit astma of piepende ademhaling had;
-
Indien u lijdt of geleden heeft aan een hartaandoening waaronder hartfalen (onvoldoende werking van
het hart die niet onder controle is) of een shock te wijten aan een hartafwijking;
-
Indien u ooit een zeer trage (minder dan 45 slagen per minuut) of een zeer onregelmatige polsslag had;
-
Indien u ooit een zeer lage bloeddruk of een zeer slechte bloedcirculatie had;
-
Indien men u ooit verwittigde dat u lijdt aan een bijzonder type van hartkramp (type Prinzmetal angor);
-
Indien u een gezwel van het bijniermerg heeft (feochromocytoom), dat nog niet met andere
geneesmiddelen wordt behandeld;
-
Indien u gedurende een lange tijd niet gegeten heeft;
BSN-05.09-1/6
Bijsluiter
-
Indien u een zuurvergiftiging te wijten aan stofwisselingsafwijkingen heeft (bv. bij suikerziekte).
Raadpleeg uw arts indien bovenstaande vermeldingen voor u van toepassing zijn of dat in het verleden
zijn geweest.
Wees extra voorzichtig met Propranolol Teva
Vooraleer u uw geneesmiddel neemt, moet u uw arts op de hoogte brengen indien u problemen heeft
met uw nieren, lever, schildklier, bloedsomloop, hart, ademhaling (ademnood) of suikerspiegel of
indien u last heeft van gezwollen enkels.
Onvoldoende werking van het hart
Propranolol Teva mag niet gebruikt worden bij patiënten met een onvoldoende werking van het hart.
Polsslag
U zal opmerken dat uw polsslag zal dalen met Propranolol Teva, wat normaal is. Een daling van de
polsslag tot 45 slagen per minuut of minder is een aanwijzing om onmiddellijk de huisarts te
raadplegen.
Suikerziekte
Propranolol Teva moet met voorzichtigheid gebruikt worden bij patiënten die behandeld worden voor
suikerziekte: Propranolol Teva kan de reactie op insuline of andere behandelingen voor suikerziekte
wijzigen. Propranolol Teva kan ook soms de reactie van het lichaam op een laag suikergehalte in het
bloed wijzigen. Zo kunnen tekenen van een daling van het suikergehalte in het bloed (zoals snellere
hartslag) minder goed waar te nemen zijn.
Zeer zelden kan het suikergehalte in het bloed naar een zeer laag niveau dalen en leiden tot stuipen of
coma. Bij patiënten die insuline gebruiken, kan een aanpassing van de normale dosis noodzakelijk
blijken. Soms kan Propranolol Teva leiden tot lage bloedsuikerwaarden bij patiënten die niet aan
suikerziekte lijden, zoals bij pasgeborenen, kleuters, kinderen, oudere patiënten, patiënten behandeld
met de kunstmatige nier (hemodialyse) of patiënten met een chronische leverziekte en patiënten met
een overdosis.
Aandoeningen van de bloedvaten
Patiënten met aandoeningen van de bloedvaten vereisen bijzondere aandacht tijdens de behandeling
met β-blokkers.
Schildklieraandoeningen
De tekens van schildklieraandoeningen (thyreotoxicosis) kunnen minder goed waar te nemen zijn.
Allergie
Meld uw arts indien u ooit een allergische reactie vertoonde (bijvoorbeeld na een insectenbeet).
Indien u in een ziekenhuis wordt opgenomen, moet u het medisch personeel, in het bijzonder de
anesthesist, verwittigen dat u een behandeling met Propranolol Teva ondergaat.
Plotseling stopzetten van de behandeling
U mag de behandeling nooit op eigen initiatief stopzetten. Dit mag enkel indien uw arts dit nodig acht.
Het stopzetten mag niet plots maar dient stapsgewijs te gebeuren.
Indien de klachten aanhouden, veranderen of terugkeren, de arts raadplegen.
Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve dan ook de rubriek “Gebruik van Propranolol Teva in
combinatie met andere geneesmiddelen” te lezen.
Raadpleeg uw arts indien bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of dat in het verleden
is geweest.
Inname met andere geneesmiddelen
Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking
BSN-05.09-2/6
Bijsluiter
kunnen beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van Propranolol Teva met:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
geneesmiddelen voor behandeling van onregelmatige hartslag (o.a. disopyramide, kinidine of
propafenon);
geneesmiddelen voor behandeling van hoge bloeddruk of hartkramp (verapamil, diltiazem,
clonidine, nifedipine, amlodipine, nisoldipine, nicardipine, isradipine, lacidipine, hydralazine);
geneesmiddelen voor behandeling van migraine (ergotamine, clonidine);
geneesmiddelen voor behandeling van bepaalde geestelijke stoornissen (chlorpromazine of
thioridazine);
geneesmiddelen voor behandeling van pijn en ontsteking (bv. indomethacine, ibuprofen);
geneesmiddelen voor behandeling van hartfalen (onvoldoende werking van het hart) (digoxine);
geneesmiddelen voor behandeling van maagaandoeningen (cimetidine);
geneesmiddelen voor behandeling van verkoudheid of neusverstopping (decongestiva – ontzwellen
van het neusslijmvlies);
geneesmiddelen voor behandeling van suikerziekte (orale middelen en insuline), tuberculose
(rifampicine), astma (theofylline), bloedstolling (warfarine).
Indien u clonidine neemt, mag u nooit stoppen met het innemen zonder uw arts te raadplegen.
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het
geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is.
Inname van Propranolol Teva met voedsel en drank
Veelvuldig drinken van alcohol kan het effect van Propranolol Teva verminderen.
Zwangerschap en borstvoeding
Het gebruik van propranolol tijdens de zwangerschap is af te raden.
Sporen van propranolol kunnen uitgescheiden worden door de moedermelk. Het gebruik van
propranolol gedurende de periode van borstvoeding is af te raden.
Indien de arts toch oordeelt dat het gebruik van propranolol noodzakelijk is, volg dan nauwgezet zijn
voorschrift.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Propranolol Teva heeft gewoonlijk geen invloed op het vermogen een voertuig te besturen of machines
te bedienen. Nochtans dient men rekening te houden met de mogelijkheid van duizeligheid en
vermoeidheid.
3. HOE WORDT Propranolol Teva INGENOMEN
Dosering en wijze van gebruik
Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts een ander advies heeft gegeven. Raadpleeg bij twijfel
uw arts of uw apotheker.
Indien er geen beterschap optreedt, raadpleeg uw arts dan opnieuw.
Wanneer uw arts niet anders voorschrijft, is het gebruik als volgt:
VOLWASSENEN
Hoge bloeddruk
De startdosis bedraagt 40 mg, 2 à 3 maal per dag.
BSN-05.09-3/6
Bijsluiter
De effectieve dosis ligt meestal tussen 120 en 320 mg per dag.
Hartkramp
20 mg, 4 maal per dag, geleidelijk op te voeren tot 40 mg, 4 maal per dag.
Verdere verhoging tot 240 mg per dag of hoger kan nodig zijn. Meesal zijn 2 toedieningen per dag
noodzakelijk.
Hartritmestoornissen.
De meeste patiënten reageren op een hoeveelheid tussen 10 en 40 mg, 3 à 4 keer per dag.
Beven
De stardosis bedraagt 40 mg, 2 à 3 keer per dag.
De effectieve dosis bedraagt meestal 80 – 160 mg per dag.
Migraine
De startdosis bedraagt 40 mg, 2 à 3 keer per dag. De patiënt reageert meesal op 80 – 160 mg per
dag.
Gewoonlijk treedt er verbetering op binnen 4 à 8 weken.
KINDEREN
Migraine
Onder de 12 jaar : de startdosis bedraagt 20 mg, 2 à 3 keer per dag. De patiënt reageert meestal op
40 – 80 mg per dag.
Boven de 12 jaar : dezelfde dosis als volwassenen, hetzij 40 mg, 2 à 3 keer per dag als startdosis. De
patiënt reageert meestal op 80 – 160 mg per dag.
Wegens gebrek aan actuele gegevens bij kinderen, kunnen voor de overige indicaties geen exacte
dosissen vooropgesteld worden.
Een behandeling met β-blokkers mag niet plotseling stopgezet worden bij patiënten met ischemisch
(plaatselijk tekort aan bloedtoevoer) hartlijden.
Een dosisaanpassing is noodzakelijk bij onvoldoende werking van de nieren.
Stop niet plotseling met de behandeling, behalve wanneer uw arts dit zegt. De behandeling moet
geleidelijk afgebouwd worden.
Gebruikswijze
Het geneesmiddel dient bij voorkeur vóór de maaltijden te worden ingenomen.
Wat u moet doen als u te veel Propranolol Teva heeft ingenomen dan u zou mogen
Wanneer u te veel van Propranolol Teva heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
De meest voorkomende tekens van overdosering zijn:
-
te trage polsslag
-
te lage bloeddruk.
De behandeling van een ernstige overdosering zal plaatshebben in een ziekenhuis.
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Propranolol Teva in te nemen
Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna
tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale
doseringsschema. Neem geen dubbele doses. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
BSN-05.09-4/6
Bijsluiter
Zoals alle geneesmiddelen kan Propranolol Teva bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze
bijwerkingen krijgt.
Volgende bijwerkingen werden reeds waargenomen:
Hart en bloedvaten
Koude vingers en tenen; tintelingen in de handen; gevoelloosheid en krampen in de vingers gevolgd
door warmtegevoel en pijn (fenomeen van Raynaud); verslechtering van de bloedcirculatie wanneer u
reeds een slechte bloedcirculatie heeft, trage polsslag; onregelmatige hartslag (hartblok) met als
gevolg duizeligheid en flauwvallen, duizeligheid bij rechtstaan.
Zenuwstelsel
Vermoeidheid, spierzwakte, slaapstoornissen, depressie, verwarring, psychose, hallucinaties;
Endocrinologisch stelsel
Een laag bloedsuikergehalte kan voorkomen bij patiënten mét of zonder suikerziekte, waaronder
pasgeborenen, kleuters, kinderen, oudere patiënten, patiënten behandeld met een kunstmatige nier
(hemodialyse) of patiënten die geneesmiddelen nemen tegen suikerziekte. Dit kan ook voorkomen bij
patiënten die gedurende lange tijd niet geteven hebben of bij patiënten die een chronische leverziekte
hebben.
Maag en darmen
Diarree en misselijkheid.
Bloed
Sneller optreden van blauwe plekken, paarskleurige puntjes in het gezicht (purpurea).
Huid en haar
Huiduitslag, verergeren van psoriasis, haarverlies.
Ademhalingsstelsel
Ademhalingsproblemen en/of gezwollen enkels wanneer u lijdt aan hartfalen ; verergeren van
ademhalingsproblemen (o.a. benauwdheid) bij astma of indien u astma heeft geleden.
Zintuigen
Droge ogen, gezichtsstoornissen.
Overige
Vermoeidheid en/of traagheid.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze
bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of uw apotheker.
5. HOE BEWAART U Propranolol Teva
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bij kamertemperatuur (15- 25°C) bewaren.
Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Propranolol Teva niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na {EX}. De
BSN-05.09-5/6
Bijsluiter
eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar. De vervaldatum verwijst naar de laatste
dag van die maand.
6.
AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat Propranolol Teva
-
Het werkzame bestanddeel is Propranolol. Elke capsule, hard Propranolol Teva RETARD bevat 160
mg propranolol.
-
Andere bestanddelen zijn: Maïszetmeel - saccharose - Polyvidon - ethylcellulose - talk - gelatine -
titanium dioxide (E 171)
Hoe ziet Propranolol Teva er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Propranolol Teva 160 mg Retard capsules, hard om door te slikken :
blisterverpakkingen van 28 en 56 capsules.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Teva Pharma Belgium N.V.
Laarstraat 16
B-2610 Wilrijk
Fabrikant
Pharmachemie BV
Swensweg 5
P.O. Box 552
NL-2003 RN Haarlem
NEDERLAND
Registratienummer
BE 144697
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 05/2009
BSN-05.09-6/6

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Propranolol Teva 160 mg Retard capsules, hard
Propranolol
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.
-
Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan
anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn
als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in
deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
In deze bijsluiter:
1. Wat is Propranolol Teva en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Propranolol Teva inneemt
3. Hoe wordt Propranolol Teva ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Propranolol Teva
6. Aanvullende informatie
1. WAT IS Propranolol Teva EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT
Geneesmiddelengroep
Geneesmiddel behorend tot de groep der betablokkers.
Therapeutische indicaties
1. Behandeling van hoge bloeddruk.
2. Onderhoudsbehandeling van hartkramp. Propranolol Teva is niet aangewezen voor de
onmiddellijke behandeling van een plots optredende crisis.
3. Behandeling van hartritmestoornissen.
4. Behandeling van beven wanneer de gebruikelijke behandelingen zonder resultaat blijven.
5. Preventieve behandeling van migraine bij patiënten met vier of meer aanvallen per maand.
2. WAT MOET U WETEN VOORDAT U Propranolol Teva INNEEMT
Neem Propranolol Teva niet in
- Wanneer u overgevoelig (al ergisch) bent voor propranolol, voor een verwant geneesmiddel uit de groep
waartoe propranolol behoort (-blokkers), of voor één van de hulpstof en van Propranolol Teva (zie
sectie andere bestanddelen);
- Indien u ooit astma of piepende ademhaling had;
- Indien u lijdt of geleden heeft aan een hartaandoening waaronder hartfalen (onvoldoende werking van
het hart die niet onder controle is) of een shock te wijten aan een hartafwijking;
- Indien u ooit een zeer trage (minder dan 45 slagen per minuut) of een zeer onregelmatige polsslag had;
- Indien u ooit een zeer lage bloeddruk of een zeer slechte bloedcirculatie had;
- Indien men u ooit verwit igde dat u lijdt aan een bijzonder type van hartkramp (type Prinzmetal angor);
- Indien u een gezwel van het bijniermerg heeft (feochromocytoom), dat nog niet met andere
geneesmiddelen wordt behandeld;
- Indien u gedurende een lange tijd niet gegeten heeft;
- Indien u een zuurvergiftiging te wijten aan stofwisselingsafwijkingen heeft (bv. bij suikerziekte).
Raadpleeg uw arts indien bovenstaande vermeldingen voor u van toepassing zijn of dat in het verleden
zijn geweest.

Wees extra voorzichtig met Propranolol Teva
Vooraleer u uw geneesmiddel neemt, moet u uw arts op de hoogte brengen indien u problemen heeft
met uw nieren, lever, schildklier, bloedsomloop, hart, ademhaling (ademnood) of suikerspiegel of
indien u last heeft van gezwollen enkels.
Onvoldoende werking van het hart
Propranolol Teva mag niet gebruikt worden bij patiënten met een onvoldoende werking van het hart.
Polsslag
U zal opmerken dat uw polsslag zal dalen met Propranolol Teva, wat normaal is. Een daling van de
polsslag tot 45 slagen per minuut of minder is een aanwijzing om onmiddellijk de huisarts te
raadplegen.
Suikerziekte
Propranolol Teva moet met voorzichtigheid gebruikt worden bij patiënten die behandeld worden voor
suikerziekte: Propranolol Teva kan de reactie op insuline of andere behandelingen voor suikerziekte
wijzigen. Propranolol Teva kan ook soms de reactie van het lichaam op een laag suikergehalte in het
bloed wijzigen. Zo kunnen tekenen van een daling van het suikergehalte in het bloed (zoals snellere
hartslag) minder goed waar te nemen zijn.
Zeer zelden kan het suikergehalte in het bloed naar een zeer laag niveau dalen en leiden tot stuipen of
coma. Bij patiënten die insuline gebruiken, kan een aanpassing van de normale dosis noodzakelijk
blijken. Soms kan Propranolol Teva leiden tot lage bloedsuikerwaarden bij patiënten die niet aan
suikerziekte lijden, zoals bij pasgeborenen, kleuters, kinderen, oudere patiënten, patiënten behandeld
met de kunstmatige nier (hemodialyse) of patiënten met een chronische leverziekte en patiënten met
een overdosis.
Aandoeningen van de bloedvaten
Patiënten met aandoeningen van de bloedvaten vereisen bijzondere aandacht tijdens de behandeling
met -blokkers.
Schildklieraandoeningen
De tekens van schildklieraandoeningen (thyreotoxicosis) kunnen minder goed waar te nemen zijn.
Allergie
Meld uw arts indien u ooit een allergische reactie vertoonde (bijvoorbeeld na een insectenbeet).
Indien u in een ziekenhuis wordt opgenomen, moet u het medisch personeel, in het bijzonder de
anesthesist, verwittigen dat u een behandeling met Propranolol Teva ondergaat.
Plotseling stopzetten van de behandeling
U mag de behandeling nooit op eigen initiatief stopzetten. Dit mag enkel indien uw arts dit nodig acht.
Het stopzetten mag niet plots maar dient stapsgewijs te gebeuren.
Indien de klachten aanhouden, veranderen of terugkeren, de arts raadplegen.
Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve dan ook de rubriek 'Gebruik van Propranolol Teva in
combinatie met andere geneesmiddelen' te lezen.
Raadpleeg uw arts indien bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of dat in het verleden
is geweest.
Inname met andere geneesmiddelen
Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking
kunnen beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van Propranolol Teva met:
- geneesmiddelen voor behandeling van onregelmatige hartslag (o.a. disopyramide, kinidine of
propafenon);
- geneesmiddelen voor behandeling van hoge bloeddruk of hartkramp (verapamil, diltiazem,
clonidine, nifedipine, amlodipine, nisoldipine, nicardipine, isradipine, lacidipine, hydralazine);
- geneesmiddelen voor behandeling van migraine (ergotamine, clonidine);
- geneesmiddelen voor behandeling van bepaalde geestelijke stoornissen (chlorpromazine of
thioridazine);
- geneesmiddelen voor behandeling van pijn en ontsteking (bv. indomethacine, ibuprofen);
- geneesmiddelen voor behandeling van hartfalen (onvoldoende werking van het hart) (digoxine);
- geneesmiddelen voor behandeling van maagaandoeningen (cimetidine);
- geneesmiddelen voor behandeling van verkoudheid of neusverstopping (decongestiva ­ ontzwellen
van het neusslijmvlies);
- geneesmiddelen voor behandeling van suikerziekte (orale middelen en insuline), tuberculose
(rifampicine), astma (theofylline), bloedstolling (warfarine).
Indien u clonidine neemt, mag u nooit stoppen met het innemen zonder uw arts te raadplegen.
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het
geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is.
Inname van Propranolol Teva met voedsel en drank
Veelvuldig drinken van alcohol kan het ef ect van Propranolol Teva verminderen.
Zwangerschap en borstvoeding
Het gebruik van propranolol tijdens de zwangerschap is af te raden.
Sporen van propranolol kunnen uitgescheiden worden door de moedermelk. Het gebruik van
propranolol gedurende de periode van borstvoeding is af te raden.
Indien de arts toch oordeelt dat het gebruik van propranolol noodzakelijk is, volg dan nauwgezet zijn
voorschrift.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Propranolol Teva heeft gewoonlijk geen invloed op het vermogen een voertuig te besturen of machines
te bedienen. Nochtans dient men rekening te houden met de mogelijkheid van duizeligheid en
vermoeidheid.
3. HOE WORDT Propranolol Teva INGENOMEN
Dosering en wijze van gebruik
Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts een ander advies heeft gegeven. Raadpleeg bij twijfel
uw arts of uw apotheker.
Indien er geen beterschap optreedt, raadpleeg uw arts dan opnieuw.
Wanneer uw arts niet anders voorschrijft, is het gebruik als volgt:
VOLWASSENEN
Hoge bloeddruk
De startdosis bedraagt 40 mg, 2 à 3 maal per dag.
De ef ectieve dosis ligt meestal tussen 120 en 320 mg per dag.
Hartkramp
20 mg, 4 maal per dag, geleidelijk op te voeren tot 40 mg, 4 maal per dag.
Verdere verhoging tot 240 mg per dag of hoger kan nodig zijn. Meesal zijn 2 toedieningen per dag
noodzakelijk.
Hartritmestoornissen.
De meeste patiënten reageren op een hoeveelheid tussen 10 en 40 mg, 3 à 4 keer per dag.
Beven
De stardosis bedraagt 40 mg, 2 à 3 keer per dag.
De ef ectieve dosis bedraagt meestal 80 ­ 160 mg per dag.
Migraine
De startdosis bedraagt 40 mg, 2 à 3 keer per dag. De patiënt reageert meesal op 80 ­ 160 mg per
dag.
Gewoonlijk treedt er verbetering op binnen 4 à 8 weken.
KINDEREN
Migraine
Onder de 12 jaar : de startdosis bedraagt 20 mg, 2 à 3 keer per dag. De patiënt reageert meestal op
40 ­ 80 mg per dag.
Boven de 12 jaar : dezelfde dosis als volwassenen, hetzij 40 mg, 2 à 3 keer per dag als startdosis. De
patiënt reageert meestal op 80 ­ 160 mg per dag.
Wegens gebrek aan actuele gegevens bij kinderen, kunnen voor de overige indicaties geen exacte
dosissen vooropgesteld worden.
Een behandeling met -blokkers mag niet plotseling stopgezet worden bij patiënten met ischemisch
(plaatselijk tekort aan bloedtoevoer) hartlijden.
Een dosisaanpassing is noodzakelijk bij onvoldoende werking van de nieren.
Stop niet plotseling met de behandeling, behalve wanneer uw arts dit zegt. De behandeling moet
geleidelijk afgebouwd worden.
Gebruikswijze
Het geneesmiddel dient bij voorkeur vóór de maaltijden te worden ingenomen.
Wat u moet doen als u te veel Propranolol Teva heeft ingenomen dan u zou mogen
Wanneer u te veel van Propranolol Teva heeft ingenomen, neem dan onmiddel ijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
De meest voorkomende tekens van overdosering zijn:
-
te trage polsslag
- te lage bloeddruk.
De behandeling van een ernstige overdosering zal plaatshebben in een ziekenhuis.
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Propranolol Teva in te nemen
Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna
tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale
doseringsschema. Neem geen dubbele doses. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals al e geneesmiddelen kan Propranolol Teva bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze
bijwerkingen krijgt.
Volgende bijwerkingen werden reeds waargenomen:
Hart en bloedvaten
Koude vingers en tenen; tintelingen in de handen; gevoelloosheid en krampen in de vingers gevolgd
door warmtegevoel en pijn (fenomeen van Raynaud); verslechtering van de bloedcirculatie wanneer u
reeds een slechte bloedcirculatie heeft, trage polsslag; onregelmatige hartslag (hartblok) met als
gevolg duizeligheid en flauwvallen, duizeligheid bij rechtstaan.
Zenuwstelsel
Vermoeidheid, spierzwakte, slaapstoornissen, depressie, verwarring, psychose, hallucinaties;
Endocrinologisch stelsel
Een laag bloedsuikergehalte kan voorkomen bij patiënten mét of zonder suikerziekte, waaronder
pasgeborenen, kleuters, kinderen, oudere patiënten, patiënten behandeld met een kunstmatige nier
(hemodialyse) of patiënten die geneesmiddelen nemen tegen suikerziekte. Dit kan ook voorkomen bij
patiënten die gedurende lange tijd niet geteven hebben of bij patiënten die een chronische leverziekte
hebben.
Maag en darmen
Diarree en misselijkheid.
Bloed
Sneller optreden van blauwe plekken, paarskleurige puntjes in het gezicht (purpurea).
Huid en haar
Huiduitslag, verergeren van psoriasis, haarverlies.
Ademhalingsstelsel
Ademhalingsproblemen en/of gezwollen enkels wanneer u lijdt aan hartfalen ; verergeren van
ademhalingsproblemen (o.a. benauwdheid) bij astma of indien u astma heeft geleden.
Zintuigen
Droge ogen, gezichtsstoornissen.
Overige
Vermoeidheid en/of traagheid.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze
bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of uw apotheker.
5. HOE BEWAART U Propranolol Teva
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bij kamertemperatuur (15- 25°C) bewaren.
Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Propranolol Teva niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na {EX}. De
eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar. De vervaldatum verwijst naar de laatste
dag van die maand.
6.
AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat Propranolol Teva
-
Het werkzame bestanddeel is Propranolol. Elke capsule, hard Propranolol Teva RETARD bevat 160
mg propranolol.
- A
ndere bestanddelen zijn: Maïszetmeel - saccharose - Polyvidon - ethylcellulose - talk - gelatine -
titanium dioxide (E 171)
Hoe ziet Propranolol Teva er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Propranolol Teva 160 mg Retard capsules, hard om door te slikken :
blisterverpakkingen van 28 en 56 capsules.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Teva Pharma Belgium N.V.
Laarstraat 16
B-2610 Wilrijk
Fabrikant
Pharmachemie BV
Swensweg 5
P.O. Box 552
NL-2003 RN Haarlem
NEDERLAND
Registratienummer
BE 144697
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 05/2009

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG