Promeris duo extra large dogs 999 mgBIJSLUITER
ProMeris Duo 100,5 mg + 100,5 mg Spot-on voor kleine honden
ProMeris Duo 199,5 mg + 199,5 mg Spot-on voor middelgrote honden
ProMeris Duo 499,5 mg + 499,5 mg Spot-on voor middelgrote / grote honden
ProMeris Duo 799,5 mg + 799,5 mg Spot-on voor grote honden
ProMeris Duo 999 mg + 999 mg Spot-on voor zeer grote honden
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich
Kent CT13 9NJ
United Kingdom
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte
Wyeth Lederle Italia S.p.A.
18, Via Franco Gorgone
95121 Catania
Italië
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
ProMeris Duo 100,5 mg + 100,5 mg Spot-on voor kleine honden
ProMeris Duo 199,5 mg + 199,5 mg Spot-on voor middelgrote honden
ProMeris Duo 499,5 mg + 499,5 mg Spot-on voor middelgrote / grote honden
ProMeris Duo 799,5 mg + 799,5 mg Spot-on voor grote honden
ProMeris Duo 999 mg + 999 mg Spot-on voor zeer grote honden
3.
GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)
Werkzaam bestanddeel
Per ml 150 mg metaflumizon en 150 mg amitraz.
Iedere enkele dosis (pipet) ProMeris levert:
ProMeris Duo Spot-on voor honden
ProMeris Duo Spot-on voor Kleine Honden ( 5
kg)*
ProMeris Duo Spot-on voor Middelgrote honden -
(5,1 – 10,0 kg) *
ProMeris Duo Spot-on voor Middelgrote/grote
honden (10,1 – 25,0 kg) *
ProMeris Duo Spot-on voor Grote honden (25,1 –
40,0 kg) *
ProMeris Duo Spot-on voor Zeer grote honden
(40,1 – 50,0 kg) *
34
Volume
(ml)
0,67
1,33
3,33
5,33
6,66
Metaflumizon
(mg)
100,5
199,5
499,5
799,5
999
Amitraz
(mg)
100,5
199,5
499,5
799,5
999
*Wegens beperkte ruimte op de verpakking, worden op de blister folie en de applicator
pipetten de afkortingen “S”, “M”, “M/L“, “L“ en “XL“ gebruikt, die staan voor
respectievelijk “small”, “medium“, “medium/large“, “large“ en “extra large“.
4.
INDICATIE(S)
Voor de behandeling en preventie van vlooien (Ctenocephalides
canis
en
C. felis)
en teken (Ixodes
ricinus, Ixodes hexagonus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus en Dermacentor
variabilis),
en behandeling van demodicose (veroorzaakt door
Demodex
spp.) en bestrijding van luizen
(Trichodectes
canis)
bij honden. Het diergeneesmiddel kan worden gebruikt als onderdeel van een
behandelingsstrategie tegen door vlooien veroorzaakte allergische dermatitis.
5.
CONTRA-INDICATIE(S)
Niet toedienen aan pups jonger dan 8 weken.
Niet toedienen aan katten.
Niet toedienen aan zieke of verzwakte honden of honden die hitte stress hebben.
6.
BIJWERKINGEN
Overmatig speekselen kan voorkomen indien het dier direct na behandeling de plaats van toediening
likt. Dit is geen symptoom van intoxicatie en verdwijnt zonder behandeling binnen enkele minuten.
Een juiste toediening zal het likken van de plaats van toediening minimaliseren.
De toediening van het diergeneesmiddel kan een lokale, tijdelijke, olieachtige verschijning geven en
een klittende of stekelige vacht op de plaats van toediening. Een droog residu kan ook waargenomen
worden. Dit is normaal en zal meestal binnen 1 – 4 dagen na toediening verdwijnen. Deze
veranderingen hebben geen invloed op de veiligheid of werkzaamheid van het diergeneesmiddel.
In zeldzame gevallen kan er irritatie waargenomen worden op de plaats van toediening, dit is van
voorbijgaande aard. In zeer zeldzame gevallen kan tijdelijke plaatselijke haaruitval voorkomen. In zeer
zeldzame gevallen zijn huid symptomen lijkend op Pemphigus foliaceus gemeld. Wanneer pemphigus-
achtige symptomen optreden, moet verder gebruik van het product worden vermeden. Deze
symptomen zijn van voorbijgaande aard en omkeerbaar wanneer een snelle en juiste behandeling
wordt ingesteld.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden
vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
*-Zeer vaak (meer dan 1 per 10 dieren vertonen (een) bijwerking(en) gedurende de loop van
een behandeling)
- Vaak (meer dan 1 maar minder dan 10 dieren per 100 dieren)
- Soms (meer dan 1 maar minder dan 10 dieren per 1000 dieren)
- Zeldzaam (meer dan 1 maar minder dan 10 dieren per 10.000 dieren)
- Zeer zeldzaam ( minder dan 1 dier per 10.000 dieren, inclusief afzonderlijke meldingen
7.
DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Voor honden ouder dan 8 weken.
35
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG(EN)
Dosering:
De aanbevolen minimale dosering is 20 mg/kg lichaamsgewicht voor zowel metaflumizon als amitraz,
overeenkomend met 0,133 ml/kg lichaamsgewicht. Onderstaande tabel beschrijft de grootte van de
pipet die gebruikt dient te worden aan de hand van het gewicht van de hond.
Gewichtsinterval
van Hond (kg)
5
5,1 – 10,0
10,1 – 25,0
25,1 – 40,0
40,1 – 50,0
Volume
(ml)
0,67
1,33
3,33
5,33
6,66
Te gebruiken pipetgrootte
ProMeris Duo voor Kleine Honden
ProMeris Duo voor Middelgrote Honden
ProMeris Duo voor Middelgrote/Grote
Honden
ProMeris Duo voor Grote Honden
ProMeris Duo voor Zeer Grote Honden
Gebruik voor honden die meer dan 50 kg wegen een combinatie van twee pipetten die het meest
nauwkeurig overeenkomt met het lichaamsgewicht.
Toedieningswijze:
Alleen voor cutaan gebruik. Spot-on gebruik.
Haal de pipet uit de verpakking. Houd de pipet rechtop, buig het puntje van de pipet, om het
vervolgens te breken langs de stippellijn. Het puntje van de pipet zal tegen de pipet aan terugvouwen.
Scheid de vacht en breng de inhoud van de pipet aan op een enkele plaats op de huid van de hond t bij
de schedelbasis. Plaats het uiteinde van de pipet op de huid en knijp de volledige inhoud uit de pipet.
Breng het diergeneesmiddel niet aan op het oppervlak van de vacht van de hond.
Behandelingsschema:
Voor een optimale bestrijding van vlooien en/of tekeninfestaties kan het diergeneesmiddel worden
toegediend met intervallen van 1 maand tijdens het gehele vlooien en/of tekenseizoen, of kan het
behandelingsschema gebaseerd worden op de lokale epidemiologische situatie. De meeste teken
worden gedood binnen 48 uur. Voor de behandeling van bijtende luizen zou een enkele dosis
36
voldoende moeten zijn. De meeste luizen worden gedood binnen 7 dagen. Voor de behandeling van
demodicose dient het product met maandelijkse intervallen te worden toegediend, totdat de klinische
symptomen verdwenen zijn. Stop niet met de behandeling, indien mogelijk, totdat genomen
huidafstrijkjes over een periode van 2 maanden negatief zijn. Daar demodicose een multifactoriële
ziekte is, wordt het aanbevolen eventuele onderliggende ziekten, indien mogelijk, op een juiste wijze
te behandelen.
Het diergeneesmiddel beschermt tot 6 weken tegen vlooien en tot 4 weken tegen teken na een enkele
toediening.
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Slechts gebruiken onder supervisie van een dierenarts.
Dit diergeneesmiddel is alleen voor spot-on toediening bedoeld. Niet oraal toedienen of via ieder
andere route.
Het is belangrijk de dosis op een plaats toe te dienen waar het dier het er niet af kan likken. Sta dieren
niet toe elkaar te likken direct na de behandeling.
Zorg er voor dat pups de plaats van toediening op de teef niet kunnen likken als deze nog nat is.
Er dienen voorzorgsmaatregelen genomen te worden om te garanderen dat de inhoud van de pipet of
de toegediende dosis niet in contact komt met de ogen of mond van de ontvanger en/of andere dieren.
Het diergeneesmiddel blijft werkzaam als het dier nat wordt. Desalniettemin dient lang en intens
contact met water vermeden te worden. Onthoud honden de toegang tot sloten en rivieren voor een
periode van 24 uur na behandeling. In geval van frequente blootstelling aan water kan de
werkingsduur afnemen. Behandel in deze gevallen niet vaker dan om de twee weken. Als de hond
gewassen moet worden met shampoo, dan is het beter dit te doen vóór de toediening van het
diergeneesmiddel
Voor een optimale bestrijding van vlooieninfestaties in huishoudens met meerdere huisdieren, dienen
alle huisdieren behandeld te worden met een geschikt insectide. Het wordt tevens aanbevolen de
omgeving te behandelen met een geschikt insecticide.
10.
WACHTTIJD
Niet van toepassing.
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Niet bewaren boven 25 °C.
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op de doos na “EXP”.
12.
SPECIALE WAARSCHUWING(EN)
Vermijd contact met de ogen van de hond, en vermijd orale opname door de hond.
Kan tijdens de dracht en lactatie worden gebruikt.
Behandeling met andere producten die amitraz bevatten wordt niet aanbevolen wanneer de hond
behandeld wordt met Promeris Duo Spot-on voor honden.
Er werden geen ongewenste effecten waargenomen bij gezonde honden en puppies van 8 weken en
ouder, die 7 maal werden behandeld met intervallen van twee weken en 3-5 maal de aanbevolen
37
dosering. Desalniettemin kan de kans op ongewenste effecten toenemen in geval van overdosering,
daarom dienen dieren altijd behandeld te worden met de juiste pipetgrootte, in overeenstemming met
het lichaamsgewicht.
Bekende bijwerkingen van amitraz en metabolieten zijn sedatie, lethargie, depressie van het CZS,
hyperglycaemie, bradycardie en langzaam, oppervlakkig ademen. De meeste van deze symptomen
worden veroorzaakt door alfa-2-adreno-receptor-agonistische effecten. Symptomen zijn doorgaans van
voorbijgaande aard en verdwijnen over het algemeen zonder behandeling binnen 24 uur. Indien
symptomen ernstig of aanhoudend zijn dan kan de alfa-2-adreno-receptor antagonist atipamezol
hydrochloride worden toegediend in een dosis van 0,2 mg/kg lichaamsgewicht middels een
intramusculaire injectie, om deze bijwerkingen tegen te gaan.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren
toedient
De pipetten moeten in een intacte folie verpakking bewaard worden. Dit product niet laten toedienen
door kinderen.
Dit product bevat amitraz, wat tot ongewenste neurologische effecten kan leiden bij mensen, en in het
bijzonder bij kinderen. Geef kinderen geen toegang tot gebruikte pipetten. Gebruikte pipetten dienen
direct verwijderd te worden.
Amitraz is een monoamine oxidase remmer, daarom dienen mensen die monoamine oxidase
bevattende medicatie gebruiken bijzonder op te letten bij omgang met dit product.
Vermijd direct contact met behandelde dieren, totdat de plaats van toediening droog is. Sta kinderen
niet toe te spelen met behandelde dieren totdat de plaats van toediening droog is. Sta niet toe dat recent
behandelde dieren bij de eigenaren slapen, met name niet bij kinderen.
Het oplosmiddel in Promeris Duon kan vlekken geven op bepaalde materialen zoals leder, textiel,
plastic en gelakte oppervlakken. Laat de plaats van toediening goed drogen, alvorens contact met
dergelijke materialen toe te staan.
ProMeris Duo bevat bestanddelen die, in zeer zeldzame gevallen bij bepaalde personen prikkelingen
van de luchtwegen kunnen veroorzaken. Om het gevaar van inademing van het product te beperken,
wordt aanbevolen het product in de open lucht of in goed geventileerde ruimten toe te dienen.
Dit product kan bij mensen de huid sensibiliseren en allergische reacties veroorzaken. Blootstelling
van de huid aan het product dient daarom vermeden te worden. Gebruik van handschoenen tijdens
omgang met het product wordt aanbevolen.
Indien ziekteverschijnselen worden waargenomen na blootstelling aan het product, zoek dan
onmiddellijk medische hulp, en laat de productverpakking aan de arts zien.
In geval van accidenteel morsen op de huid, direct afwassen met zeep en water.
Dit product kan lichte oogirritatie veroorzaken. Bij accidenteel contact van het diergeneesmiddel met
de ogen, deze zorgvuldig met water spoelen.
Niet roken, drinken of eten tijdens gebruik van het diergeneesmiddel.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten
te worden verwijderd.
38
Het diergeneesmiddel dient niet in de waterloop terecht te komen, aangezien dit gevaar kan opleveren
voor vissen en andere waterorganismen.
Verwijder gebruikte pipetten zorgvuldig en direct na gebruik.
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
Zie voor nadere bijzonderheden over dit diergeneesmiddel de website van het Europees
Geneesmiddelenbureau: http://www.ema.europa.eu.
15.
OVERIGE INFORMATIE
Elke sterkte van het diergeneesmiddel is beschikbaar in dozen met 1 of met 2 blisters van elk 3
pipetten.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
Gelieve voor alle informatie over dit diergeneesmiddel contact op te nemen met de lokale
vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.
België/Belgique/Belgien
Pfizer Animal Health s.a.,
Tél/Tel.: +32 (0)2 554 62 11
Република България
Pfizer Luxembourg SARL
Teл: + 359 2 970 41 71
Česká
republika
Pfizer Animal Health
Tel: +420 283 004 111
Danmark
Pfizer Oy Animal Health
Tlf: +358 (0)9 4300 40
Deutschland
Pfizer GmbH
Tel: +49 30-5500 5501
Eesti
Pfizer Animal Health
Tel: +370 525 14000
Ελλάδα
Pfizer Hellas A.E.
Τηλ.:
+30 210 6785800
España
Pfizer S.L.
Tel: +34 91 4909900
France
Pfizer
Tél: +33 (0)1 58 07 46 00
Luxembourg
Pfizer Animal Health s.a.,
Tél/Tel.: + 32 (0)2 554 62 11
Magyarország
Pfizer Kft.
Tel: +361 488 3695
Malta
Agrimed Limited
Tel: +356 21 465 797
Nederland
Pfizer Animal Health B.V.,
Tel: +31 (0)10 4064 600
Norge
Pfizer Oy Animal Health
Tlf: +358 (0)9 4300 40
Österreich
Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.
Tel: +43 (0)1 52 11 57 20
Polska
Pfizer Trading Polska Sp. z.o.o.
Tel: +48 22 335 61 00
Portugal
Laborat
ó
rios Pfizer, Lda.
Tel: +351 21 423 55 00
Romania
Pfizer Romania SRL
Tel: + 0040 21 207 28 00
39
Ireland
Pfizer Healthcare Ireland, trading as:
Pfizer Animal Health
Tel: +353 (0) 1 467 6500
Ìsland
Pfizer Oy Animal Health
Simi: +358 (0)9 4300 40
Italia
Pfizer Italia S.r.l.,
Tel: +39 06 3318 2933
Kύπρος
Pfizer Hellas A.E.
Τηλ.:
+30 210 6785800
Latvija
Pfizer Animal Health
Tel: +370 525 14000
Lietuva
Pfizer Animal Health
Tel: +370 525 14000
Slovenija
Pfizer Luxembourg SARL
Tel: +386 (0) 1 52 11 670
Slovenská republika
Pfizer Luxembourg SARL o.z.
Tel: + 421 2 3355 5500
Suomi/Finland
Pfizer Oy Animal Health,
Puh/Tel: +358 (0)9 4300 40
Sverige
Orion Pharma Animal Health
Tel: +46 (0)8 623 64 40
United Kingdom
Pfizer Ltd
Tel: +44 (0) 1304 616161
40

ProMeris Duo 100,5 mg + 100,5 mg Spot-on voor kleine honden
ProMeris Duo 199,5 mg + 199,5 mg Spot-on voor middelgrote honden
ProMeris Duo 499,5 mg + 499,5 mg Spot-on voor middelgrote / grote honden
ProMeris Duo 799,5 mg + 799,5 mg Spot-on voor grote honden
ProMeris Duo 999 mg + 999 mg Spot-on voor zeer grote honden
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND


Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich
Kent CT13 9NJ
United Kingdom

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte
Wyeth Lederle Italia S.p.A.
18, Via Franco Gorgone
95121 Catania
Italië

2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
ProMeris Duo 100,5 mg + 100,5 mg Spot-on voor kleine honden
ProMeris Duo 199,5 mg + 199,5 mg Spot-on voor middelgrote honden
ProMeris Duo 499,5 mg + 499,5 mg Spot-on voor middelgrote / grote honden
ProMeris Duo 799,5 mg + 799,5 mg Spot-on voor grote honden
ProMeris Duo 999 mg + 999 mg Spot-on voor zeer grote honden

3.
GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)

Werkzaam bestanddeel
Per ml 150 mg metaflumizon en 150 mg amitraz.
Iedere enkele dosis (pipet) ProMeris levert:
Volume
Metaflumizon
Amitraz
ProMeris Duo Spot-on voor honden
(ml)
(mg)
(mg)
ProMeris Duo Spot-on voor Kleine Honden ( 5
0,67
100,5 100,5
kg)*
ProMeris Duo Spot-on voor Middelgrote honden -
1,33
199,5 199,5
(5,1 ­ 10,0 kg) *
ProMeris Duo Spot-on voor Middelgrote/grote
3,33
499,5 499,5
honden (10,1 ­ 25,0 kg) *
ProMeris Duo Spot-on voor Grote honden (25,1 ­
5,33
799,5 799,5
40,0 kg) *
ProMeris Duo Spot-on voor Zeer grote honden
6,66
999 999
(40,1 ­ 50,0 kg) *
pipetten de afkortingen 'S', 'M', 'M/L', 'L' en 'XL' gebruikt, die staan voor
respectievelijk 'small', 'medium', 'medium/large', 'large' en 'extra large'.

4. INDICATIE(S)
Voor de behandeling en preventie van vlooien (Ctenocephalides canis en C. felis) en teken (Ixodes
ricinus, Ixodes hexagonus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus en Dermacentor
variabilis
), en behandeling van demodicose (veroorzaakt door Demodex spp.) en bestrijding van luizen
(Trichodectes canis) bij honden. Het diergeneesmiddel kan worden gebruikt als onderdeel van een
behandelingsstrategie tegen door vlooien veroorzaakte allergische dermatitis.

5. CONTRA-INDICATIE(S)
Niet toedienen aan pups jonger dan 8 weken.
Niet toedienen aan katten.
Niet toedienen aan zieke of verzwakte honden of honden die hitte stress hebben.

6. BIJWERKINGEN
Overmatig speekselen kan voorkomen indien het dier direct na behandeling de plaats van toediening
likt. Dit is geen symptoom van intoxicatie en verdwijnt zonder behandeling binnen enkele minuten.
Een juiste toediening zal het likken van de plaats van toediening minimaliseren.
De toediening van het diergeneesmiddel kan een lokale, tijdelijke, olieachtige verschijning geven en
een klittende of stekelige vacht op de plaats van toediening. Een droog residu kan ook waargenomen
worden. Dit is normaal en zal meestal binnen 1 ­ 4 dagen na toediening verdwijnen. Deze
veranderingen hebben geen invloed op de veiligheid of werkzaamheid van het diergeneesmiddel.
In zeldzame gevallen kan er irritatie waargenomen worden op de plaats van toediening, dit is van
voorbijgaande aard. In zeer zeldzame gevallen kan tijdelijke plaatselijke haaruitval voorkomen. In zeer
zeldzame gevallen zijn huid symptomen lijkend op Pemphigus foliaceus gemeld. Wanneer pemphigus-
achtige symptomen optreden, moet verder gebruik van het product worden vermeden. Deze
symptomen zijn van voorbijgaande aard en omkeerbaar wanneer een snelle en juiste behandeling
wordt ingesteld.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden
vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
*-Zeer vaak (meer dan 1 per 10 dieren vertonen (een) bijwerking(en) gedurende de loop van
een behandeling)
- Vaak (meer dan 1 maar minder dan 10 dieren per 100 dieren)
- Soms (meer dan 1 maar minder dan 10 dieren per 1000 dieren)
- Zeldzaam (meer dan 1 maar minder dan 10 dieren per 10.000 dieren)
- Zeer zeldzaam ( minder dan 1 dier per 10.000 dieren, inclusief afzonderlijke meldingen


7.
DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Voor honden ouder dan 8 weken.


8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG(EN)


Dosering:

De aanbevolen minimale dosering is 20 mg/kg lichaamsgewicht voor zowel metaflumizon als amitraz,
overeenkomend met 0,133 ml/kg lichaamsgewicht. Onderstaande tabel beschrijft de grootte van de
pipet die gebruikt dient te worden aan de hand van het gewicht van de hond.

Gewichtsinterval
Volume
Te gebruiken pipetgrootte
van Hond (kg)
(ml)
5
ProMeris Duo voor Kleine Honden
0,67
5,1 ­ 10,0
ProMeris Duo voor Middelgrote Honden
1,33
10,1 ­ 25,0
ProMeris Duo voor Middelgrote/Grote
3,33
Honden
25,1 ­ 40,0
ProMeris Duo voor Grote Honden
5,33
40,1 ­ 50,0
ProMeris Duo voor Zeer Grote Honden
6,66
Gebruik voor honden die meer dan 50 kg wegen een combinatie van twee pipetten die het meest
nauwkeurig overeenkomt met het lichaamsgewicht.
Toedieningswijze:
Alleen voor cutaan gebruik. Spot-on gebruik.
Haal de pipet uit de verpakking. Houd de pipet rechtop, buig het puntje van de pipet, om het
vervolgens te breken langs de stippellijn. Het puntje van de pipet zal tegen de pipet aan terugvouwen.
Scheid de vacht en breng de inhoud van de pipet aan op een enkele plaats op de huid van de hond t bij
de schedelbasis. Plaats het uiteinde van de pipet op de huid en knijp de volledige inhoud uit de pipet.
Breng het diergeneesmiddel niet aan op het oppervlak van de vacht van de hond.
Behandelingsschema:
Voor een optimale bestrijding van vlooien en/of tekeninfestaties kan het diergeneesmiddel worden
toegediend met intervallen van 1 maand tijdens het gehele vlooien en/of tekenseizoen, of kan het
behandelingsschema gebaseerd worden op de lokale epidemiologische situatie. De meeste teken
worden gedood binnen 48 uur. Voor de behandeling van bijtende luizen zou een enkele dosis
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Slechts gebruiken onder supervisie van een dierenarts.
Dit diergeneesmiddel is alleen voor spot-on toediening bedoeld. Niet oraal toedienen of via ieder
andere route.
Het is belangrijk de dosis op een plaats toe te dienen waar het dier het er niet af kan likken. Sta dieren
niet toe elkaar te likken direct na de behandeling.
Zorg er voor dat pups de plaats van toediening op de teef niet kunnen likken als deze nog nat is.
Er dienen voorzorgsmaatregelen genomen te worden om te garanderen dat de inhoud van de pipet of
de toegediende dosis niet in contact komt met de ogen of mond van de ontvanger en/of andere dieren.
Het diergeneesmiddel blijft werkzaam als het dier nat wordt. Desalniettemin dient lang en intens
contact met water vermeden te worden. Onthoud honden de toegang tot sloten en rivieren voor een
periode van 24 uur na behandeling. In geval van frequente blootstelling aan water kan de
werkingsduur afnemen. Behandel in deze gevallen niet vaker dan om de twee weken. Als de hond
gewassen moet worden met shampoo, dan is het beter dit te doen vóór de toediening van het
diergeneesmiddel
Voor een optimale bestrijding van vlooieninfestaties in huishoudens met meerdere huisdieren, dienen
alle huisdieren behandeld te worden met een geschikt insectide. Het wordt tevens aanbevolen de
omgeving te behandelen met een geschikt insecticide.

10.
WACHTTIJD

Niet van toepassing.

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Niet bewaren boven 25 °C.
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op de doos na 'EXP'.

12. SPECIALE

WAARSCHUWING(EN)
Vermijd contact met de ogen van de hond, en vermijd orale opname door de hond.
Kan tijdens de dracht en lactatie worden gebruikt.
Behandeling met andere producten die amitraz bevatten wordt niet aanbevolen wanneer de hond
behandeld wordt met Promeris Duo Spot-on voor honden.
Er werden geen ongewenste effecten waargenomen bij gezonde honden en puppies van 8 weken en
ouder, die 7 maal werden behandeld met intervallen van twee weken en 3-5 maal de aanbevolen
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten
te worden verwijderd.
INFORMATIE
Elke sterkte van het diergeneesmiddel is beschikbaar in dozen met 1 of met 2 blisters van elk 3
pipetten.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
Gelieve voor alle informatie over dit diergeneesmiddel contact op te nemen met de lokale
vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.
België/Belgique/Belgien
Luxembourg
Pfizer Animal Health s.a.,
Pfizer Animal Health s.a.,
Tél/Tel.: +32 (0)2 554 62 11
Tél/Tel.: + 32 (0)2 554 62 11


Magyarország
Pfizer Luxembourg SARL
Pfizer Kft.
Te: + 359 2 970 41 71
Tel: +361 488 3695


Ceská republika
Malta
Pfizer Animal Health
Agrimed Limited
Tel: +420 283 004 111
Tel: +356 21 465 797


Danmark
Nederland
Pfizer Oy Animal Health
Pfizer Animal Health B.V.,
Tlf: +358 (0)9 4300 40
Tel: +31 (0)10 4064 600

Deutschland
Norge
Pfizer GmbH
Pfizer Oy Animal Health
Tel: +49 30-5500 5501
Tlf: +358 (0)9 4300 40

Eesti
Österreich
Pfizer Animal Health
Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.
Tel: +370 525 14000
Tel: +43 (0)1 52 11 57 20Polska
Pfizer Hellas A.E.
Pfizer Trading Polska Sp. z.o.o.
.: +30 210 6785800
Tel: +48 22 335 61 00

España
Portugal
Pfizer S.L.
Laboratórios Pfizer, Lda.
Tel: +34 91 4909900
Tel: +351 21 423 55 00

France
Romania
Pfizer
Pfizer Romania SRL
Tél: +33 (0)1 58 07 46 00
Tel: + 0040 21 207 28 00

Slovenija
Pfizer Healthcare Ireland, trading as:
Pfizer Luxembourg SARL
Pfizer Animal Health
Tel: +386 (0) 1 52 11 670
Tel: +353 (0) 1 467 6500

Ìsland
Slovenská republika
Pfizer Oy Animal Health
Pfizer Luxembourg SARL o.z.
Simi: +358 (0)9 4300 40
Tel: +
421 2 3355 5500
Italia
Suomi/Finland
Pfizer Italia S.r.l.,
Pfizer Oy Animal Health,
Tel: +39 06 3318 2933
Puh/Tel: +358 (0)9 4300 40


K
Sverige
Pfizer Hellas A.E.
Orion Pharma Animal Health
.: +30 210 6785800
Tel: +46 (0)8 623 64 40

Latvija
United Kingdom
Pfizer Animal Health
Pfizer Ltd
Tel: +370 525 14000
Tel: +44 (0) 1304 616161

Lietuva
Pfizer Animal Health
Tel: +370 525 14000


Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG