Profender medium dogs[Eén dosis-pipetten]
BIJSLUITER
Profender Spot-on oplossing voor kleine katten.
Profender Spot-on oplossing voor middelgrote katten.
Profender Spot-on oplossing voor grote katten.
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Bayer Animal Health GmbH
D-51368 Leverkusen
Duitsland
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324
D-24106 Kiel
Duitsland
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Profender Spot-on oplossing voor kleine katten.
Profender Spot-on oplossing voor middelgrote katten.
Profender Spot-on oplossing voor grote katten.
3.
GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
Actieve bestanddelen:
Profender bevat 21,4 mg/ml emodepside en 85,8 mg/ml praziquantel.
Elke pipet Profender bevat:
Volume
Profender voor kleine katten
(≥ 0,5 - 2,5 kg)
Profender voor middelgrote
katten (> 2,5 - 5 kg)
Profender voor grote katten
(> 5 - 8 kg)
Hulpstoffen:
5,4 mg/ml butylhydroxyanisol (E320 als antioxidans).
0,35 ml
0,70 ml
1,12 ml
Emodepside
7,5 mg
15 mg
24 mg
Praziquantel
30 mg
60 mg
96 mg
65/83
4.
INDICATIES
Voor katten die lijden aan of het risico lopen op gemengde parasitaire infecties veroorzaakt door
rondwormen en lintwormen van de volgende soorten:
Rondwormen (nematoden)
Toxocara cati
(onvolgroeide en volwassen stadia, L4 en L3)
Toxascaris leonina
(onvolgroeide en volwassen stadia en L4)
Ancylostoma tubaeforme
(onvolgroeide en volwassen stadia en L4)
Lintwormen (cestoden)
Dipylidium caninum
(volwassen stadia)
Taenia taeniaeformis
(volwassen stadia)
Echinococcus multilocularis
(volwassen stadia)
5.
CONTRA-INDICATIES
Niet gebruiken bij kittens jonger dan 8 weken of van minder dan 0,5 kg.
6.
BIJWERKINGEN
In zeer zeldzame gevallen kunnen speekselen en braken optreden. Men veronderstelt dat dit zich
voordoet tengevolge van likken aan de plaats van toediening door de kat onmiddellijk na de
behandeling. In zeer zeldzame gevallen werd na toediening van Profender voorbijgaande alopecie,
pruritus en/of ontsteking ter hoogte van de toedieningsplaats waargenomen.
Indien u ernstige bijwerkingen of andere reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld,
wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
7.
DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Katten.
8.
DOSERING, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG
Enkel voor uitwendig gebruik.
Dosering en behandelingsschema
De aanbevolen minimale dosis is
3 mg/kg lichaamsgewicht (lg) emodepside en 12 mg/kg
lichaamsgewicht praziquantel, equivalent met 0,14 ml/kg lichaamsgewicht Profender:
Lichaams-
gewicht kat
(kg)
0,5 - 2,5
> 2,5 - 5
>5-8
>8
Te gebruiken pipet
Volume (ml)
Emodepside
(mg/kg lg)
Praziquantel
(mg/kg lg)
12 - 60
12 - 24
12 - 19,2
Profender voor kleine katten
0,35 (1 pipet)
3 -15
Profender voor middelgrote
0,70 (1 pipet)
3-6
katten
Profender voor grote katten
1,12 ( 1 pipet)
3 - 4,8
De geschikte combinatie van pipetten gebruiken.
66/83
Een eenmalige toediening per behandeling is doeltreffend.
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Neem één pipet uit de blisterverpakking. Houd de pipet rechtop, draai het dopje los en verwijder het.
Doe het dopje er omgekeerd weer op, draai om het zegel te verbreken en verwijder het dopje weer.
Druk de haren van de kat in de nek ter hoogte van de schedelbasis uit elkaar totdat de huid zichtbaar
wordt. Plaats de open zijde van de pipet op de huid en knijp de pipet enkele malen stevig samen om de
inhoud direct op de huid aan te brengen.
Toediening ter hoogte van de schedelbasis minimaliseert de mogelijkheid voor de kat om het product
af te likken.
Alleen toedienen op de huidoppervlakte en op onbeschadigde huid.
10.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
In de ongeopende blisterverpakking bewaren om te beschermen tegen vocht.
Niet gebruiken na de vervaldatum vermeld op etiket en doos.
11.
SPECIALE WAARSCHUWING(EN)
Niet oraal of parenteraal toedienen.
Vermijd dat de behandelde kat of andere katten binnen het gezin de plaats van toediening likken
wanneer deze nog nat is.
Gezien de beperkte ervaring met gebruik van het product bij zieke en verzwakte dieren mag het
product, bij deze dieren alleen worden gebruikt na een risico-baten afweging.
Shampooën of het dier onderdompelen in water onmiddellijk na de behandeling kunnen de
werkzaamheid van het product verminderen. Daarom mogen behandelde dieren niet in contact met
water gebracht worden, voordat de oplossing volledig opgedroogd is.
Voor de gebruiker:
67/83
Niet roken, eten of drinken tijdens de toediening.
Direct contact met de nog vochtige plaats van toediening vermijden. Hou kinderen zolang uit de buurt
van behandelde dieren.
Was de handen na gebruik.
Was per ongeluk op de huid gemorst product onmiddellijk af met zeep en water.
Indien het product per ongeluk in de ogen terechtkomt, moeten de ogen grondig worden gespoeld met
veel water. Indien huid- of oogsymptomen aanhouden of in geval het product per ongeluk wordt
ingeslikt, dient medische hulp ingeroepen te worden en de bijsluiter of het etiket aan de arts getoond
te worden.
Men dient ervoor te zorgen dat kinderen geen langduring intensief contact kunnen hebben
(bijvoorbeeld door slapen) met behandelde katten gedurende de eerste 24 uur na toediening van het
product.
Het oplosmiddel in dit product kan bepaalde materialen zoals leder, stoffen, plastics en gelakte
oppervlakken aantasten. Laat de toedieningsplaats drogen vooraleer contact met dergelijke materialen
toe te laten.
12.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN
Profender mag niet in waterlopen terechtkomen, omdat werd aangetoond dat emodepside schadelijke
effecten heeft op in het water levende organismen.
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale
vereisten te worden verwijderd.
13.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
14.
OVERIGE INFORMATIE
Profender mag gebruikt worden tijdens dracht en lactatie.
Frequent herhaald gebruik van een anthelminticum van een bepaalde klasse kan parasitaire resistentie
ten opzichte van deze klasse doen ontstaan.
Echinococcosis houdt gevaar in voor de mens. Echinococcosis is een ziekte die aan de OIE (World
Organisation for Animal Health) genotifieerd dient te worden, specifieke richtlijnen met betrekking
tot de behandeling, opvolging en veiligheid van personen, dienen bij de relevante bevoegde overheid
bekomen te worden.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgroottes in de handel worden gebracht.
Gelieve voor alle informatie over dit diergeneesmiddel contact op te nemen met de lokale
vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.
België/Belgique/Belgien
Bayer SA-NV
J.E. Mommaertslaan 14
BE–1831 Diegem (Machelen)
Tel/Tél: +32 2 535 66 54
Luxembourg/Luxemburg
Bayer SA-NV
J.E. Mommaertslaan 14
BE–1831 Diegem (Machelen)
Belgique/Belgien
Tél/Tel: +32 2 535 66 54
68/83
Република България
Възражда½е-Касис ООД
бул. България 72
BG Ловеч 5500
Teл: + 359 68 604 111
Česká republika
Bayer s.r.o.,
Animal Health
Siemensova 2717/4
CZ-155 00 Praha 5
Tel: +420 2 66 10 14 71
Danmark
Bayer A/S, Bayer HealthCare
Animal Health Division
Arne Jacobsens Allé 13
DK-2300 København S
Tlf: +45 4523 5000
Deutschland
Bayer Vital GmbH
Geschäftsbereich Tiergesundheit
DE-51368 Leverkusen
Tel: +49 214 301
Magyarország
Bayer Hungária Kft.
HU-1123 Budapest
Alkotás u. 50
Tel: +36 1 487 4100
Malta
Bayer Animal Health GmbH
DE-51368 Leverkusen
Germany
Tel: +49 2173 38 4012
Nederland
Bayer B.V., Animal Health Division
Energieweg 1
NL-3641 RT Mijdrecht
Tel: +31 297 280 666
Norge
Bayer AS
Bayer HealthCare
Animal Health Division
Drammensveien 147 B
NO-0277 Oslo
Tlf: +47 24 11 18 00
Österreich
Bayer Austria GmbH
Geschäftsbereich Tiergesundheit
Herbststraße 6 – 10
AT-1160 Wien
Tel: +43 1 71146 2850
Polska
Bayer Sp. z o.o. Animal Health
Al. Jerozolimskie 158
PL-02-326 Warszawa
Tel: +48 22 572 35 00
Eesti
Magnum Veterinaaria AS
Vae 16
EE-76401 Laagri
Tel: +372 650 1920
Ελλάδα
PROVET Α.Ε.
Λεωφ. Ποσειδώ½ος 77
EL–174 55 Άλιμος, Αττική
Τηλ: +30 210 5575770-3
vet@provet.gr
España
Bayer Hispania, S.L.
División Sanidad Animal
Av. Baix Llobregat, 3-5
ES-08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
Tel: +34 93 4956500
France
Bayer Santé
Division Bayer HealthCare Animal Health
13, rue Jean Jaurès
FR–92807 Puteaux cédex
Tél: +33 1 49 06 56 00
Portugal
Bayer Portugal S.A.
Divisão de Saúde Animal
Rua da Quinta do Pinheiro, 5
PT-2794-003 Carnaxide
Tel: +351 21 4172121
România
S.C. Bayer S.R.L.
Sos. Pipera nr. 42, sector 2
Bucuresti 020112 - RO
Tel: +40 21 529 5900
69/83
Ireland
Bayer Limited, Animal Health Division
The Atrium,
Blackthorn Road
IE - Dublin 18
Tel: +353 1 2999313
Ísland
Icepharma hf.
Lynghálsi 13
IS-110 Reykjavík
Sími: +354 540 8000
Slovenija
Bayer d.o.o.
Bravničarjeva 13
SI-1000 Ljubljana
Tel: +386 1 5814 451
Slovenská republika
Bayer s.r.o.,
Animal Health
Siemensova 2717/4
CZ-155 00 Praha 5
Česká republika
Tel: +420 2 66 10 14 71
Suomi/Finland
Orion Oyj
ORION PHARMA ELÄINLÄÄKKEET
Tengströminkatu 8, PL/PB 425
FI-20101 Turku/Åbo
Puh/Tel: +358 10 4261
Sverige
Bayer A/S, Bayer HealthCare
Animal Health Division
Arne Jacobsens Allé 13
DK-2300 Köpenhamn S
Danmark
Tel: +46 (0)8-580 223 00
United Kingdom
Bayer plc, Animal Health Division,
Bayer House,
Strawberry Hill,
Newbury,
Berkshire RG14 1JA-UK
Tel: +44 1635 563000
Italia
Bayer S.p.A.
Viale Certosa, 130
IT-20156 Milano
Tel: +39 02 3978 1
Κύπρος
PHARMACARE Ltd.
Μαχαιρά 35
CY-2049 Στρόβολος
Τηλ: +357-22-323060
Latvija
Magnum Veterinaaria AS
Vae 16
EE-76401 Laagri
Tel: +372 650 1920
Lietuva
Magnum Veterinaaria AS
Vae 16
EE-76401 Laagri
Tel: +372 650 1920
70/83
[Multidosis flacon]
BIJSLUITER
Profender Spot-on oplossing voor katten.
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Bayer Animal Health GmbH
D-51368 Leverkusen
Duitsland
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324
D-24106 Kiel
Duitsland
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Profender Spot-on oplossing voor katten.
3.
GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
Actieve bestanddelen:
Profender bevat 21,4 mg/ml emodepside en 85,8 mg/ml praziquantel.
Hulpstoffen:
5,4 mg/ml butylhydroxyanisol (E320 als antioxidans).
4.
INDICATIES
Voor katten die lijden aan of het risico lopen op gemengde parasitaire infecties veroorzaakt door
rondwormen en lintwormen van de volgende soorten:
Rondwormen (nematoden)
Toxocara cati
(onvolgroeide en volwassen stadia, L4 en L3)
Toxascaris leonina
(onvolgroeide en volwassen stadia en L4)
Ancylostoma tubaeforme
(onvolgroeide en volwassen stadia en L4)
Lintwormen (cestoden)
Dipylidium caninum
(volwassen stadia)
Taenia taeniaeformis
(volwassen stadia)
Echinococcus multilocularis
(volwassen stadia)
71/83
5.
CONTRA-INDICATIES
Niet gebruiken bij kittens jonger dan 8 weken of van minder dan 0,5 kg.
6.
BIJWERKINGEN
In zeer zeldzame gevallen kunnen speekselen en braken optreden. Men veronderstelt dat dit zich
voordoet tengevolge van likken aan de plaats van toediening door de kat onmiddellijk na de
behandeling. In zeer zeldzame gevallen werd na toediening van Profender voorbijgaande alopecie,
pruritus en/of ontsteking ter hoogte van de toedieningsplaats waargenomen.
Indien u ernstige bijwerkingen of andere reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld,
wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
7.
DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Katten.
8.
DOSERING, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG
Enkel voor uitwendig gebruik.
Dosering en behandelingsschema
De aanbevolen minimale dosis is 3 mg/kg lichaamsgewicht (lg) emodepside en 12 mg/kg
lichaamsgewicht praziquantel, equivalent met 0,14 ml/kg lichaamsgewicht Profender.
Bereken ofwel de exacte dosis op basis van het individuele lichaamsgewicht, of gebruik de volgende
aanbevolen doseringsvolumes voor de verscheidene gewichtsklassen:
Lichaams-
gewicht kat (kg)
0,5 - 2,5
> 2,5 - 5
>5-8
>8
Volume
(ml)
0,35
0,70
1,12
Emodepside
Praziquantel
(mg/kg lg)
(mg)
(mg/kg lg)
3 -15
30
12 - 60
3-6
60
12 - 24
3 - 4,8
96
12 - 19,2
Geschikte volumecombinatie.
(mg)
7,5
15
24
Een eenmalige toediening per behandeling is doeltreffend.
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Neem de adaptor, verwijder het beschermkapje van de fijne top en steek de top doorheen het centrale
gedeelte van de stop van de multidosis flacon (1). Open het schroefdopje (2). Neem een standaard
wegwerpspuit van 1 ml met luer uiteinde en sluit dit aan op de adaptor (3). Het flesje vervolgens
omdraaien en het vereiste volume in de spuit trekken (4). Na gebruik het schroefdopje terug sluiten.
Druk de haren van de kat in de nek ter hoogte van de schedelbasis uit elkaar totdat de huid zichtbaar
wordt. Plaats het uiteinde van de spuit op de huid en ledig de inhoud direct op de huid (5).
72/83
Toediening ter hoogte van de schedelbasis minimaliseert de mogelijkheid voor de kat om het product
af te likken.
Alleen toedienen op de huidoppervlakte en op onbeschadigde huid.
10.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Niet gebruiken na de vervaldatum vermeld op etiket en doos.
Houdbaarheid na eerste opening van de directe verpakking: 3 maanden.
11.
SPECIALE WAARSCHUWING(EN)
Niet oraal of parenteraal toedienen.
Vermijd dat de behandelde kat of andere katten binnen het gezin de plaats van toediening likken
wanneer deze nog nat is.
Gezien de beperkte ervaring met gebruik van het product bij zieke en verzwakte dieren mag het
product, bij deze dieren alleen worden gebruikt na een risico-baten afweging.
Shampooën of het dier onderdompelen in water onmiddellijk na de behandeling kunnen de
werkzaamheid van het product verminderen. Daarom mogen behandelde dieren niet in contact met
water gebracht worden, voordat de oplossing volledig opgedroogd is.
Voor de gebruiker:
Niet roken, eten of drinken tijdens de toediening.
Direct contact met de nog vochtige plaats van toediening vermijden. Hou kinderen zolang uit de buurt
van behandelde dieren.
Was de handen na gebruik.
Was per ongeluk op de huid gemorst product onmiddellijk af met zeep en water.
Indien het product per ongeluk in de ogen terechtkomt, moeten de ogen grondig worden gespoeld met
veel water. Indien huid- of oogsymptomen aanhouden of in geval het product per ongeluk wordt
ingeslikt, dient medische hulp ingeroepen te worden en de bijsluiter of het etiket aan de arts getoond
te worden.
Men dient ervoor te zorgen dat kinderen geen langduring intensief contact kunnen hebben
(bijvoorbeeld door slapen) met behandelde katten gedurende de eerste 24 uur na toediening van het
product.
Het oplosmiddel in dit product kan bepaalde materialen zoals leder, stoffen, plastics en gelakte
oppervlakken aantasten. Laat de toedieningsplaats drogen vooraleer contact met dergelijke materialen
toe te laten.
12.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN
73/83
Profender mag niet in waterlopen terechtkomen, omdat werd aangetoond dat emodepside schadelijke
effecten heeft op in het water levende organismen.
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale
vereisten te worden verwijderd.
13.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
14.
OVERIGE INFORMATIE
Profender mag gebruikt worden tijdens dracht en lactatie.
Frequent herhaald gebruik van een anthelminticum van een bepaalde klasse kan parasitaire resistentie
ten opzichte van deze klasse doen ontstaan.
Echinococcosis houdt gevaar in voor de mens. Echinococcosis is een ziekte die aan de OIE (World
Organisation for Animal Health) genotifieerd dient te worden, specifieke richtlijnen met betrekking
tot de behandeling, opvolging en veiligheid van personen, dienen bij de relevante bevoegde overheid
bekomen te worden.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgroottes in de handel worden gebracht.
Gelieve voor alle informatie over dit diergeneesmiddel contact op te nemen met de lokale
vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.
Luxembourg/Luxemburg
Bayer SA-NV
J.E. Mommaertslaan 14
BE–1831 Diegem (Machelen)
Belgique/Belgien
Tél/Tel: +32 2 535 66 54
Magyarország
Bayer Hungária Kft.
HU-1123 Budapest
Alkotás u. 50
Tel: +36 1 487 4100
Malta
Bayer Animal Health GmbH
DE-51368 Leverkusen
Germany
Tel: +49 2173 38 4012
België/Belgique/Belgien
Bayer SA-NV
J.E. Mommaertslaan 14
BE–1831 Diegem (Machelen)
Tel/Tél: +32 2 535 66 54
Република България
Възражда½е-Касис ООД
бул. България 72
BG Ловеч 5500
Teл: + 359 68 604 111
Česká republika
Bayer s.r.o.,
Animal Health
Siemensova 2717/4
CZ-155 00 Praha 5
Tel: +420 2 66 10 14 71
Danmark
Bayer A/S, Bayer HealthCare
Animal Health Division
Arne Jacobsens Allé 13
DK-2300 København S
Tlf: +45 4523 5000
Deutschland
Nederland
Bayer B.V., Animal Health Division
Energieweg 1
NL-3641 RT Mijdrecht
Tel: +31 297 280 666
Norge
74/83
Bayer Vital GmbH
Geschäftsbereich Tiergesundheit
DE-51368 Leverkusen
Tel: +49 214 301
Bayer AS
Bayer HealthCare
Animal Health Division
Drammensveien 147 B
NO-0277 Oslo
Tlf: +47 24 11 18 00
Österreich
Bayer Austria GmbH
Geschäftsbereich Tiergesundheit
Herbststraße 6 – 10
AT-1160 Wien
Tel: +43 1 71146 2850
Polska
Bayer Sp. z o.o. Animal Health
Al. Jerozolimskie 158
PL-02-326 Warszawa
Tel: +48 22 572 35 00
Eesti
Magnum Veterinaaria AS
Vae 16
EE-76401 Laagri
Tel: +372 650 1920
Ελλάδα
PROVET Α.Ε.
Λεωφ. Ποσειδώ½ος 77
EL–174 55 Άλιμος, Αττική
Τηλ: +30 210 5575770-3
vet@provet.gr
España
Bayer Hispania, S.L.
División Sanidad Animal
Av. Baix Llobregat, 3-5
ES-08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
Tel: +34 93 4956500
France
Bayer Santé
Division Bayer HealthCare Animal Health
13, rue Jean Jaurès
FR–92807 Puteaux cédex
Tél: +33 1 49 06 56 00
Ireland
Bayer Limited, Animal Health Division
The Atrium,
Blackthorn Road
IE - Dublin 18
Tel: +353 1 2999313
Ísland
Icepharma hf.
Lynghálsi 13
IS-110 Reykjavík
Sími: +354 540 8000
Portugal
Bayer Portugal S.A.
Divisão de Saúde Animal
Rua da Quinta do Pinheiro, 5
PT-2794-003 Carnaxide
Tel: +351 21 4172121
România
S.C. Bayer S.R.L.
Sos. Pipera nr. 42, sector 2
Bucuresti 020112 - RO
Tel: +40 21 529 5900
Slovenija
Bayer d.o.o.
Bravničarjeva 13
SI-1000 Ljubljana
Tel: +386 1 5814 451
Slovenská republika
Bayer s.r.o.,
Animal Health
Siemensova 2717/4
CZ-155 00 Praha 5
Česká republika
Tel: +420 2 66 10 14 71
Suomi/Finland
Orion Oyj
ORION PHARMA ELÄINLÄÄKKEET
Tengströminkatu 8, PL/PB 425
FI-20101 Turku/Åbo
Puh/Tel: +358 10 4261
75/83
Italia
Bayer S.p.A.
Viale Certosa, 130
IT-20156 Milano
Tel: +39 02 3978 1
Κύπρος
PHARMACARE Ltd.
Μαχαιρά 35
CY-2049 Στρόβολος
Τηλ: +357-22-323060
Sverige
Bayer A/S, Bayer HealthCare
Animal Health Division
Arne Jacobsens Allé 13
DK-2300 Köpenhamn S
Danmark
Tel: +46 (0)8-580 223 00
United Kingdom
Bayer plc, Animal Health Division,
Bayer House,
Strawberry Hill,
Newbury,
Berkshire RG14 1JA-UK
Tel: +44 1635 563000
Latvija
Magnum Veterinaaria AS
Vae 16
EE-76401 Laagri
Tel: +372 650 1920
Lietuva
Magnum Veterinaaria AS
Vae 16
EE-76401 Laagri
Tel: +372 650 1920
76/83
BIJSLUITER
Profender tabletten met gereguleerde afgifte voor honden
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Bayer Animal Health GmbH
D-51368 Leverkusen
Duitsland
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324
D-24106 Kiel
Duitsland
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Profender 15 mg/3 mg tabletten met gereguleerde afgifte voor kleine honden
Profender 50 mg/10 mg tabletten met gereguleerde afgifte voor middelgrote honden
Profender 150 mg/30 mg tabletten met gereguleerde afgifte voor grote honden
Praziquantel / Emodepside
3.
GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN
Elke Profender tablet bevat:
Emodepside
3 mg
10 mg
30 mg
Praziquantel
15 mg
50 mg
150 mg
Profender tabletten voor kleine honden
Profender tabletten voor middelgrote honden
Profender tabletten voor grote honden
4.
INDICATIES
Voor honden die lijden aan of het risico lopen op gemengde parasitaire infecties veroorzaakt door
rondwormen en lintwormen van de volgende soorten:
Rondwormen (nematoden)
Toxocara canis
(onvolgroeide en volwassen stadia, L4 en L3)
Toxascaris leonina
(onvolgroeide en volwassen stadia en L4)
Ancylostoma caninum
(onvolgroeide en volwassen stadia)
Uncinaria stenocephala
(onvolgroeide en volwassen stadia)
Trichuris vulpis
(onvolgroeide en volwassen stadia en L4)
Lintwormen (cestoden)
Dipylidium caninum
Taenia
spp.
Echinococcus multilocularis
(volwassen en onvolgroeide stadia)
77/83
Echinococcus granulosus
(volwassen en onvolgroeide stadia)
5.
CONTRA-INDICATIES
Niet gebruiken bij pups jonger dan 12 weken of van minder dan 1 kg.
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor één van de werkzame bestanddelen of één van de
hulpstoffen.
6.
BIJWERKINGEN
In zeer zeldzame gevallen werden milde spijsverteringsstoornissen (bvb. overvloedig speekselen,
braken) van voorbijgaande aard waargenomen.
In zeer zeldzame gevallen werden milde neurologische stoornissen (bvb. tremoren, incoördinatie) van
voorbijgaande aard waargenomen.
Het niet navolgen van de aanbevelingen rond het nuchter houden leek bij die gevallen telkens terug te
komen. Daarbij kunnen de symptomen van de neurologische stoornissen ernstiger zijn (bvb.
convulsie) bij collies, Shelties en Australische herders met een mdr1 (-/-) mutatie.
Specifieke antidota zijn niet gekend.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden
vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
7.
DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Honden.
8.
DOSERING, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG
Voor oraal gebruik bij honden vanaf 12 weken die minstens 1 kg wegen.
Profender wordt toegediend aan een minimum dosering van 1 mg/kg lichaamsgewicht emodepside en
5 mg/kg lichaamsgewicht praziquantel overeenkomstig de onderstaande doseringstabel.
Een eenmalige toediening per behandeling is doeltreffend.
78/83
Aantal Profender tabletten voor
kleine honden
Lichaams-
gewicht (kg)
1
1
> 1,5
>3
> 4,5
>6
> 10
> 15
> 20
> 30
> 45
1,5
3
4,5
6
10
15
20
30
45
60
= 3 kg
½
1
2
1
2
1
2
1
middelgrote
honden
= 10 kg
1
grote honden
= 30 kg
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Profender tabletten hebben een vleessmaak en honden zullen ze gewoonlijk zonder voer aannemen.
Enkel toedienen aan nuchtere honden. Bijvoorbeeld: de hond ’s nachts laten vasten indien de hond de
morgen erna behandeld dient te worden. Tot 4 uur na de toediening mag geen voer gegeven worden.
10.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
In de originele verpakking bewaren om te beschermen tegen vocht.
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op etiket en blister.
11.
SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Enkel toedienen aan nuchtere honden. Bijvoorbeeld: de hond ’s nachts laten vasten indien de hond de
morgen erna behandeld dient te worden. Tot 4 uur na de toediening mag geen voer gegeven worden.
Er werden geen studies uitgevoerd bij ernstig verzwakte honden of individuele honden met ernstig
afgezwakte nier- of leverfunctie. Daarom dient het geneesmiddel bij dergelijke dieren enkel gebruikt
te worden na een risico-baten analyse door de verantwoordelijke dierenarts.
Bij overdosering van het diergeneesmiddel tot 5 maal de aanbevolen dosis werden in een zeldzaam
geval trillingen, incoördinatie en depressie van voorbijgaande aard waargenomen. Bij collies met een
mdr1 (-/-) mutatie blijkt de veiligheidsmarge lager, vergeleken met de normale hondenpopulatie, met
in een zeldzaam geval waarneming van milde tremor en/of ataxie van voorbijgaande aard na
toediening van het dubbele van de aanbevolen dosering, bij honden die nuchter bleven zoals
aanbevolen. Deze symptomen gingen volledig vanzelf over zonder enige behandeling. Het geven van
voer kan het voorkomen en de intensiteit van dergelijke symptomen bij overdosering verhogen en in
een zeldzaam geval kan braken optreden. Er is geen specifiek antidoot bekend.
Frequent herhaald gebruik van een anthelminticum van een bepaalde klasse kan parasitaire resistentie
ten opzichte van deze klasse doen ontstaan.
79/83
In geval van besmetting met
D. caninum
dient een gelijktijdige behandeling tegen intermediaire
gastheren zoals vlooien en luizen overwogen te worden, om herbesmetting te voorkomen.
Emodepside is een substraat voor P-glycoproteïne. Gelijktijdige behandeling met andere
geneesmiddelen die P-glycoproteïne substraten of inhibitoren zijn (bijvoorbeeld ivermectine en andere
antiparasitaire macrocyclische lactones, erythromycine, prednisolone en cyclosporine) zou kunnen
leiden tot farmacokinetische geneesmiddelinteracties. De mogelijke klinische consequenties van
dergelijke interacties werden niet onderzocht.
Voor de gebruiker:
In het belang van een goede hygiëne na toediening van de tablet(ten) aan de hond de handen wassen.
In geval van accidentele ingestie, in het bijzonder bij kinderen, dient een arts te worden geraadpleegd
en hem de bijsluiter of het etiket te worden getoond.
Echinococcosis houdt gevaar in voor de mens. Echinococcosis is een ziekte die aan de OIE (World
Organisation for Animal Health) genotifieerd dient te worden. Specifieke richtlijnen met betrekking
tot de behandeling, opvolging en veiligheid van personen, dienen bij de relevante bevoegde overheid
bekomen te worden.
12.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale
vereisten te worden verwijderd.
Ongebruikte halve tabletten niet bewaren voor later gebruik, maar verwijderen in overeenstemming
met de lokale vereisten.
13.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
14.
OVERIGE INFORMATIE
Profender mag gebruikt worden tijdens dracht en lactatie.
Verpakkingsgroottes:
Profender 15 mg/3 mg tabletten met gereguleerde afgifte voor kleine honden
-
-
-
-
-
2 tabletten
4 tabletten
10 tabletten
24 tabletten
50 tabletten
(1 blister strip)
(1 blister strip)
(1 blister strip)
(3 blister strips met elk 8 tabletten)
(5 blister strips met elk 10 tabletten)
Profender 50 mg/10 mg tabletten met gereguleerde afgifte voor middelgrote honden
-
-
-
-
2 tabletten
4 tabletten
6 tabletten
24 tabletten
(1 blister strip)
(1 blister strip)
(1 blister strip)
(4 blister strips met elk 6 tabletten)
80/83
-
102 tabletten
(17 blister strips met elk 6 tabletten)
Profender 150 mg/30 mg tabletten met gereguleerde afgifte voor grote honden
-
-
-
-
2 tabletten
4 tabletten
24 tabletten
52 tabletten
(1 blister strip)
(1 blister strip)
(6 blister strips met elk 4 tabletten)
(13 blister strips met elk 4 tabletten)
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgroottes in de handel worden gebracht.
Gelieve voor alle informatie over dit diergeneesmiddel contact op te nemen met de lokale
vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.
Luxembourg/Luxemburg
Bayer SA-NV
J.E. Mommaertslaan 14
BE–1831 Diegem (Machelen)
Belgique/Belgien
Tél/Tel: +32 2 535 66 54
Magyarország
Bayer Hungária Kft.
HU-1123 Budapest
Alkotás u. 50
Tel: +36 1 487 4100
Malta
Bayer Animal Health GmbH
DE-51368 Leverkusen
Germany
Tel: +49 2173 38 4012
België/Belgique/Belgien
Bayer SA-NV
J.E. Mommaertslaan 14
BE–1831 Diegem (Machelen)
Tel/Tél: +32 2 535 66 54
Република България
Възражда½е-Касис ООД
бул. България 72
BG Ловеч 5500
Teл: + 359 68 604 111
Česká republika
Bayer s.r.o.,
Animal Health
Siemensova 2717/4
CZ-155 00 Praha 5
Tel: +420 2 66 10 14 71
Danmark
Bayer A/S, Bayer HealthCare
Animal Health Division
Arne Jacobsens Allé 13
DK-2300 København S
Tlf: +45 4523 5000
Deutschland
Bayer Vital GmbH
Geschäftsbereich Tiergesundheit
DE-51368 Leverkusen
Tel: +49 214 301
Nederland
Bayer B.V., Animal Health Division
Energieweg 1
NL-3641 RT Mijdrecht
Tel: +31 297 280 666
Norge
Bayer AS
Bayer HealthCare
Animal Health Division
Drammensveien 147 B
NO-0277 Oslo
Tlf: +47 24 11 18 00
Österreich
Bayer Austria GmbH
Geschäftsbereich Tiergesundheit
Herbststraße 6 – 10
AT-1160 Wien
Tel: +43 1 71146 2850
Eesti
Magnum Veterinaaria AS
Vae 16
EE-76401 Laagri
Tel: +372 650 1920
81/83
Ελλάδα
PROVET Α.Ε.
Λεωφ. Ποσειδώ½ος 77
EL–174 55 Άλιμος, Αττική
Τηλ: +30 210 5575770-3
vet@provet.gr
España
Bayer Hispania, S.L.
División Sanidad Animal
Av. Baix Llobregat, 3-5
ES-08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
Tel: +34 93 4956500
France
Bayer Santé
Division Bayer HealthCare Animal Health
13, rue Jean Jaurès
FR–92807 Puteaux cédex
Tél: +33 1 49 06 56 00
Ireland
Bayer Limited, Animal Health Division
The Atrium,
Blackthorn Road
IE - Dublin 18
Tel: +353 1 2999313
Ísland
Icepharma hf.
Lynghálsi 13
IS-110 Reykjavík
Sími: +354 540 8000
Polska
Bayer Sp. z o.o. Animal Health
Al. Jerozolimskie 158
PL-02-326 Warszawa
Tel: +48 22 572 35 00
Portugal
Bayer Portugal S.A.
Divisão de Saúde Animal
Rua da Quinta do Pinheiro, 5
PT-2794-003 Carnaxide
Tel: +351 21 4172121
România
S.C. Bayer S.R.L.
Sos. Pipera nr. 42, sector 2
Bucuresti 020112 - RO
Tel: +40 21 529 5900
Slovenija
Bayer d.o.o.
Bravničarjeva 13
SI-1000 Ljubljana
Tel: +386 1 5814 451
Slovenská republika
Bayer s.r.o.,
Animal Health
Siemensova 2717/4
CZ-155 00 Praha 5
Česká republika
Tel: +420 2 66 10 14 71
Suomi/Finland
Orion Oyj
ORION PHARMA ELÄINLÄÄKKEET
Tengströminkatu 8, PL/PB 425
FI-20101 Turku/Åbo
Puh/Tel: +358 10 4261
Sverige
Bayer A/S, Bayer HealthCare
Animal Health Division
Arne Jacobsens Allé 13
DK-2300 Köpenhamn S
Danmark
Tel: +46 (0)8-580 223 00
United Kingdom
Bayer plc, Animal Health Division,
Bayer House,
Strawberry Hill,
Newbury,
82/83
Italia
Bayer S.p.A.
Viale Certosa, 130
IT-20156 Milano
Tel: +39 02 3978 1
Κύπρος
PHARMACARE Ltd.
Μαχαιρά 35
CY-2049 Στρόβολος
Τηλ: +357-22-323060
Latvija
Magnum Veterinaaria AS
Vae 16
EE-76401 Laagri
Tel: +372 650 1920
Berkshire RG14 1JA-UK
Tel: +44 1635 563000
Lietuva
Magnum Veterinaaria AS
Vae 16
EE-76401 Laagri
Tel: +372 650 1920
83/83

BIJSLUITER
Profender Spot-on oplossing voor kleine katten.
Profender Spot-on oplossing voor middelgrote katten.
Profender Spot-on oplossing voor grote katten.


1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Bayer Animal Health GmbH
D-51368 Leverkusen
Duitsland
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324
D-24106 Kiel
Duitsland
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Profender Spot-on oplossing voor kleine katten.
Profender Spot-on oplossing voor middelgrote katten.
Profender Spot-on oplossing voor grote katten.
3.
GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Actieve bestanddelen:
Profender bevat 21,4 mg/ml emodepside en 85,8 mg/ml praziquantel.
Elke pipet Profender bevat:


Volume
Emodepside Praziquantel

Profender voor kleine katten
0,35 ml
7,5 mg
30 mg
( 0,5 - 2,5 kg)
Profender voor middelgrote
0,70 ml
15 mg
60 mg
katten (> 2,5 - 5 kg)
Profender voor grote katten
1,12 ml
24 mg
96 mg
(> 5 - 8 kg)

Hulpstoffen:
5,4 mg/ml butylhydroxyanisol (E320 als antioxidans).

INDICATIES
Voor katten die lijden aan of het risico lopen op gemengde parasitaire infecties veroorzaakt door
rondwormen en lintwormen van de volgende soorten:
Rondwormen (nematoden)
Toxocara cati (onvolgroeide en volwassen stadia, L4 en L3)
Toxascaris leonina (onvolgroeide en volwassen stadia en L4)
Ancylostoma tubaeforme (onvolgroeide en volwassen stadia en L4)
Lintwormen (cestoden)
Dipylidium caninum (volwassen stadia)
Taenia taeniaeformis (volwassen stadia)
Echinococcus multilocularis (volwassen stadia)
5.
CONTRA-INDICATIES
Niet gebruiken bij kittens jonger dan 8 weken of van minder dan 0,5 kg.
6.
BIJWERKINGEN
In zeer zeldzame gevallen kunnen speekselen en braken optreden. Men veronderstelt dat dit zich
voordoet tengevolge van likken aan de plaats van toediening door de kat onmiddellijk na de
behandeling. In zeer zeldzame gevallen werd na toediening van Profender voorbijgaande alopecie,
pruritus en/of ontsteking ter hoogte van de toedieningsplaats waargenomen.
Indien u ernstige bijwerkingen of andere reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld,
wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
7.
DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Katten.
8.
DOSERING, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG
Enkel voor uitwendig gebruik.
Dosering en behandelingsschema

De aanbevolen minimale dosis is 3 mg/kg lichaamsgewicht (lg) emodepside en 12 mg/kg
lichaamsgewicht praziquantel, equivalent met 0,14 ml/kg lichaamsgewicht Profender:

Lichaams- Te gebruiken pipet
Volume (ml)
Emodepside
Praziquantel
gewicht kat
(mg/kg lg)
(mg/kg lg)
(kg)
0,5 - 2,5 Profender voor kleine katten
0,35 (1 pipet)
3 -15
12 - 60
> 2,5 - 5
Profender voor middelgrote
0,70 (1 pipet)
3 - 6
12 - 24
katten
> 5 - 8
Profender voor grote katten
1,12 ( 1 pipet)
3 - 4,8
12 - 19,2
> 8
De geschikte combinatie van pipetten gebruiken.

9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Neem één pipet uit de blisterverpakking. Houd de pipet rechtop, draai het dopje los en verwijder het.
Doe het dopje er omgekeerd weer op, draai om het zegel te verbreken en verwijder het dopje weer.

Druk de haren van de kat in de nek ter hoogte van de schedelbasis uit elkaar totdat de huid zichtbaar
wordt. Plaats de open zijde van de pipet op de huid en knijp de pipet enkele malen stevig samen om de
inhoud direct op de huid aan te brengen.
Toediening ter hoogte van de schedelbasis minimaliseert de mogelijkheid voor de kat om het product
af te likken.
Alleen toedienen op de huidoppervlakte en op onbeschadigde huid.

10. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
In de ongeopende blisterverpakking bewaren om te beschermen tegen vocht.
Niet gebruiken na de vervaldatum vermeld op etiket en doos.
11. SPECIALE WAARSCHUWING(EN)
Niet oraal of parenteraal toedienen.
Vermijd dat de behandelde kat of andere katten binnen het gezin de plaats van toediening likken
wanneer deze nog nat is.
Gezien de beperkte ervaring met gebruik van het product bij zieke en verzwakte dieren mag het
product, bij deze dieren alleen worden gebruikt na een risico-baten afweging.
Shampooën of het dier onderdompelen in water onmiddellijk na de behandeling kunnen de
werkzaamheid van het product verminderen. Daarom mogen behandelde dieren niet in contact met
water gebracht worden, voordat de oplossing volledig opgedroogd is.
Voor de gebruiker:
Direct contact met de nog vochtige plaats van toediening vermijden. Hou kinderen zolang uit de buurt
van behandelde dieren.
Was de handen na gebruik.
Was per ongeluk op de huid gemorst product onmiddellijk af met zeep en water.
Indien het product per ongeluk in de ogen terechtkomt, moeten de ogen grondig worden gespoeld met
veel water. Indien huid- of oogsymptomen aanhouden of in geval het product per ongeluk wordt
ingeslikt, dient medische hulp ingeroepen te worden en de bijsluiter of het etiket aan de arts getoond
te worden.
Men dient ervoor te zorgen dat kinderen geen langduring intensief contact kunnen hebben
(bijvoorbeeld door slapen) met behandelde katten gedurende de eerste 24 uur na toediening van het
product.
Het oplosmiddel in dit product kan bepaalde materialen zoals leder, stoffen, plastics en gelakte
oppervlakken aantasten. Laat de toedieningsplaats drogen vooraleer contact met dergelijke materialen
toe te laten.
12. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN
Profender mag niet in waterlopen terechtkomen, omdat werd aangetoond dat emodepside schadelijke
effecten heeft op in het water levende organismen.
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale
vereisten te worden verwijderd.
13. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

14. OVERIGE INFORMATIE
Profender mag gebruikt worden tijdens dracht en lactatie.
Frequent herhaald gebruik van een anthelminticum van een bepaalde klasse kan parasitaire resistentie
ten opzichte van deze klasse doen ontstaan.
Echinococcosis houdt gevaar in voor de mens. Echinococcosis is een ziekte die aan de OIE (World
Organisation for Animal Health) genotifieerd dient te worden, specifieke richtlijnen met betrekking
tot de behandeling, opvolging en veiligheid van personen, dienen bij de relevante bevoegde overheid
bekomen te worden.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgroottes in de handel worden gebracht.
Gelieve voor alle informatie over dit diergeneesmiddel contact op te nemen met de lokale
vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

België/Belgique/Belgien
Luxembourg/Luxemburg
Bayer SA-NV
Bayer SA-NV
J.E. Mommaertslaan 14
J.E. Mommaertslaan 14
BE­1831 Diegem (Machelen)
BE­1831 Diegem (Machelen)
Tel/Tél: +32 2 535 66 54
Belgique/Belgien
Tél/Tel: +32 2 535 66 54

Magyarország
-
Bayer Hungária Kft.
. 72
HU-1123 Budapest
BG 5500
Alkotás u. 50
Te: + 359 68 604 111
Tel: +36 1 487 4100

Ceská republika
Malta
Bayer s.r.o.,
Bayer Animal Health GmbH
Animal Health
DE-51368 Leverkusen
Siemensova 2717/4
Germany
CZ-155 00 Praha 5
Tel: +49 2173 38 4012
Tel: +420 2 66 10 14 71

Danmark

Nederland
Bayer A/S, Bayer HealthCare
Bayer B.V., Animal Health Division
Animal Health Division
Energieweg 1
Arne Jacobsens Allé 13
NL-3641 RT Mijdrecht
DK-2300 København S
Tel: +31 297 280 666
Tlf: +45 4523 5000

Deutschland
Norge
Bayer Vital GmbH
Bayer AS
Geschäftsbereich Tiergesundheit
Bayer HealthCare
DE-51368 Leverkusen
Animal Health Division
Tel: +49 214 301
Drammensveien 147 B
NO-0277 Oslo
Tlf: +47 24 11 18 00

Eesti
Österreich
Magnum Veterinaaria AS
Bayer Austria GmbH
Vae 16
Geschäftsbereich Tiergesundheit
EE-76401 Laagri
Herbststraße 6 ­ 10
Tel: +372 650 1920
AT-1160 Wien

Tel: +43 1 71146 2850


Polska
PROVET ..
Bayer Sp. z o.o. Animal Health
. 77
Al. Jerozolimskie 158
EL­174 55 ,
PL-02-326 Warszawa
: +30 210 5575770-3
Tel: +48 22 572 35 00
vet@provet.gr

España
Portugal
Bayer Hispania, S.L.
Bayer Portugal S.A.
División Sanidad Animal
Divisão de Saúde Animal
Av. Baix Llobregat, 3-5
Rua da Quinta do Pinheiro, 5
ES-08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
PT-2794-003 Carnaxide
Tel: +34 93 4956500
Tel: +351 21 4172121

France
România
Bayer Santé
S.C. Bayer S.R.L.
Division Bayer HealthCare Animal Health
Sos. Pipera nr. 42, sector 2
13, rue Jean Jaurès
Bucuresti 020112 - RO
FR­92807 Puteaux cédex
Tel: +40 21 529 5900
Tél: +33 1 49 06 56 00
Slovenija
Bayer Limited, Animal Health Division
Bayer d.o.o.
The Atrium,
Bravnicarjeva 13
Blackthorn Road
SI-1000 Ljubljana
IE - Dublin 18
Tel: +386 1 5814 451
Tel: +353 1 2999313

Ísland
Slovenská republika
Icepharma hf.
Bayer s.r.o.,
Lynghálsi 13
Animal Health
IS-110 Reykjavík
Siemensova 2717/4
Sími: +354 540 8000
CZ-155 00 Praha 5
Ceská republika
Tel: +420 2 66 10 14 71

Italia
Suomi/Finland
Bayer S.p.A.
Orion Oyj
Viale Certosa, 130
ORION PHARMA ELÄINLÄÄKKEET
IT-20156 Milano
Tengströminkatu 8, PL/PB 425
Tel: +39 02 3978 1
FI-20101 Turku/Åbo
Puh/Tel: +358 10 4261


Sverige
PHARMACARE Ltd.
Bayer A/S, Bayer HealthCare
35
Animal Health Division
CY-2049
Arne Jacobsens Allé 13
: +357-22-323060
DK-2300 Köpenhamn S
Danmark
Tel: +46 (0)8-580 223 00

Latvija
United Kingdom
Magnum Veterinaaria AS
Bayer plc, Animal Health Division,
Vae 16
Bayer House,
EE-76401 Laagri
Strawberry Hill,
Tel: +372 650 1920
Newbury,
Berkshire RG14 1JA-UK
Tel: +44 1635 563000

Lietuva
Magnum Veterinaaria AS
Vae 16
EE-76401 Laagri
Tel: +372 650 1920BIJSLUITER
Profender Spot-on oplossing voor katten.
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Bayer Animal Health GmbH
D-51368 Leverkusen
Duitsland
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324
D-24106 Kiel
Duitsland
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Profender Spot-on oplossing voor katten.
3.
GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Actieve bestanddelen:
Profender bevat 21,4 mg/ml emodepside en 85,8 mg/ml praziquantel.

Hulpstoffen:
5,4 mg/ml butylhydroxyanisol (E320 als antioxidans).
4.
INDICATIES
Voor katten die lijden aan of het risico lopen op gemengde parasitaire infecties veroorzaakt door
rondwormen en lintwormen van de volgende soorten:
Rondwormen (nematoden)
Toxocara cati (onvolgroeide en volwassen stadia, L4 en L3)
Toxascaris leonina (onvolgroeide en volwassen stadia en L4)
Ancylostoma tubaeforme (onvolgroeide en volwassen stadia en L4)
Lintwormen (cestoden)
Dipylidium caninum (volwassen stadia)
Taenia taeniaeformis (volwassen stadia)
Echinococcus multilocularis (volwassen stadia)

CONTRA-INDICATIES
Niet gebruiken bij kittens jonger dan 8 weken of van minder dan 0,5 kg.
6.
BIJWERKINGEN
In zeer zeldzame gevallen kunnen speekselen en braken optreden. Men veronderstelt dat dit zich
voordoet tengevolge van likken aan de plaats van toediening door de kat onmiddellijk na de
behandeling. In zeer zeldzame gevallen werd na toediening van Profender voorbijgaande alopecie,
pruritus en/of ontsteking ter hoogte van de toedieningsplaats waargenomen.
Indien u ernstige bijwerkingen of andere reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld,
wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
7.
DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Katten.
8.
DOSERING, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG
Enkel voor uitwendig gebruik.
Dosering en behandelingsschema
De aanbevolen minimale dosis is 3 mg/kg lichaamsgewicht (lg) emodepside en 12 mg/kg
lichaamsgewicht praziquantel, equivalent met 0,14 ml/kg lichaamsgewicht Profender.
Bereken ofwel de exacte dosis op basis van het individuele lichaamsgewicht, of gebruik de volgende
aanbevolen doseringsvolumes voor de verscheidene gewichtsklassen:

Lichaams-
Volume
Emodepside
Praziquantel
gewicht kat (kg)
(ml)
(mg)
(mg/kg lg)

(mg)
(mg/kg lg)
0,5 - 2,5
0,35
7,5
3 -15
30
12 - 60
> 2,5 - 5
0,70
15
3 - 6
60
12 - 24
> 5 - 8
1,12
24
3 - 4,8
96
12 - 19,2
> 8
Geschikte volumecombinatie.
Een eenmalige toediening per behandeling is doeltreffend.
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Neem de adaptor, verwijder het beschermkapje van de fijne top en steek de top doorheen het centrale
gedeelte van de stop van de multidosis flacon (1). Open het schroefdopje (2). Neem een standaard
wegwerpspuit van 1 ml met luer uiteinde en sluit dit aan op de adaptor (3). Het flesje vervolgens
omdraaien en het vereiste volume in de spuit trekken (4). Na gebruik het schroefdopje terug sluiten.
Druk de haren van de kat in de nek ter hoogte van de schedelbasis uit elkaar totdat de huid zichtbaar
wordt. Plaats het uiteinde van de spuit op de huid en ledig de inhoud direct op de huid (5).
af te likken.
Alleen toedienen op de huidoppervlakte en op onbeschadigde huid.

10. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Niet gebruiken na de vervaldatum vermeld op etiket en doos.
Houdbaarheid na eerste opening van de directe verpakking: 3 maanden.
11. SPECIALE WAARSCHUWING(EN)
Niet oraal of parenteraal toedienen.
Vermijd dat de behandelde kat of andere katten binnen het gezin de plaats van toediening likken
wanneer deze nog nat is.
Gezien de beperkte ervaring met gebruik van het product bij zieke en verzwakte dieren mag het
product, bij deze dieren alleen worden gebruikt na een risico-baten afweging.
Shampooën of het dier onderdompelen in water onmiddellijk na de behandeling kunnen de
werkzaamheid van het product verminderen. Daarom mogen behandelde dieren niet in contact met
water gebracht worden, voordat de oplossing volledig opgedroogd is.
Voor de gebruiker:
Niet roken, eten of drinken tijdens de toediening.
Direct contact met de nog vochtige plaats van toediening vermijden. Hou kinderen zolang uit de buurt
van behandelde dieren.
Was de handen na gebruik.
Was per ongeluk op de huid gemorst product onmiddellijk af met zeep en water.
Indien het product per ongeluk in de ogen terechtkomt, moeten de ogen grondig worden gespoeld met
veel water. Indien huid- of oogsymptomen aanhouden of in geval het product per ongeluk wordt
ingeslikt, dient medische hulp ingeroepen te worden en de bijsluiter of het etiket aan de arts getoond
te worden.
Men dient ervoor te zorgen dat kinderen geen langduring intensief contact kunnen hebben
(bijvoorbeeld door slapen) met behandelde katten gedurende de eerste 24 uur na toediening van het
product.
Het oplosmiddel in dit product kan bepaalde materialen zoals leder, stoffen, plastics en gelakte
oppervlakken aantasten. Laat de toedieningsplaats drogen vooraleer contact met dergelijke materialen
toe te laten.
12. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN
effecten heeft op in het water levende organismen.
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale
vereisten te worden verwijderd.
13. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

14. OVERIGE INFORMATIE
Profender mag gebruikt worden tijdens dracht en lactatie.
Frequent herhaald gebruik van een anthelminticum van een bepaalde klasse kan parasitaire resistentie
ten opzichte van deze klasse doen ontstaan.
Echinococcosis houdt gevaar in voor de mens. Echinococcosis is een ziekte die aan de OIE (World
Organisation for Animal Health) genotifieerd dient te worden, specifieke richtlijnen met betrekking
tot de behandeling, opvolging en veiligheid van personen, dienen bij de relevante bevoegde overheid
bekomen te worden.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgroottes in de handel worden gebracht.
Gelieve voor alle informatie over dit diergeneesmiddel contact op te nemen met de lokale
vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.


Luxembourg/Luxemburg
België/Belgique/Belgien
Bayer SA-NV
Bayer SA-NV
J.E. Mommaertslaan 14
J.E. Mommaertslaan 14
BE­1831 Diegem (Machelen)
BE­1831 Diegem (Machelen)
Belgique/Belgien
Tel/Tél: +32 2 535 66 54
Tél/Tel: +32 2 535 66 54


Magyarország
-
Bayer Hungária Kft.
. 72
HU-1123 Budapest
BG 5500
Alkotás u. 50
Te: + 359 68 604 111
Tel: +36 1 487 4100

Ceská republika
Malta
Bayer s.r.o.,
Bayer Animal Health GmbH
Animal Health
DE-51368 Leverkusen
Siemensova 2717/4
Germany
CZ-155 00 Praha 5
Tel: +49 2173 38 4012
Tel: +420 2 66 10 14 71

Danmark

Nederland
Bayer A/S, Bayer HealthCare
Bayer B.V., Animal Health Division
Animal Health Division
Energieweg 1
Arne Jacobsens Allé 13
NL-3641 RT Mijdrecht
DK-2300 København S
Tel: +31 297 280 666
Tlf: +45 4523 5000

Deutschland
Norge
Bayer AS
Geschäftsbereich Tiergesundheit
Bayer HealthCare
DE-51368 Leverkusen
Animal Health Division
Tel: +49 214 301
Drammensveien 147 B
NO-0277 Oslo
Tlf: +47 24 11 18 00

Eesti
Österreich
Magnum Veterinaaria AS
Bayer Austria GmbH
Vae 16
Geschäftsbereich Tiergesundheit
EE-76401 Laagri
Herbststraße 6 ­ 10
Tel: +372 650 1920
AT-1160 Wien

Tel: +43 1 71146 2850


Polska
PROVET ..
Bayer Sp. z o.o. Animal Health
. 77
Al. Jerozolimskie 158
EL­174 55 ,
PL-02-326 Warszawa
: +30 210 5575770-3
Tel: +48 22 572 35 00
vet@provet.gr

España
Portugal
Bayer Hispania, S.L.
Bayer Portugal S.A.
División Sanidad Animal
Divisão de Saúde Animal
Av. Baix Llobregat, 3-5
Rua da Quinta do Pinheiro, 5
ES-08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
PT-2794-003 Carnaxide
Tel: +34 93 4956500
Tel: +351 21 4172121

France
România
Bayer Santé
S.C. Bayer S.R.L.
Division Bayer HealthCare Animal Health
Sos. Pipera nr. 42, sector 2
13, rue Jean Jaurès
Bucuresti 020112 - RO
FR­92807 Puteaux cédex
Tel: +40 21 529 5900
Tél: +33 1 49 06 56 00

Ireland
Slovenija
Bayer Limited, Animal Health Division
Bayer d.o.o.
The Atrium,
Bravnicarjeva 13
Blackthorn Road
SI-1000 Ljubljana
IE - Dublin 18
Tel: +386 1 5814 451
Tel: +353 1 2999313

Ísland
Slovenská republika
Icepharma hf.
Bayer s.r.o.,
Lynghálsi 13
Animal Health
IS-110 Reykjavík
Siemensova 2717/4
Sími: +354 540 8000
CZ-155 00 Praha 5
Ceská republika
Tel: +420 2 66 10 14 71

Italia
Suomi/Finland
Bayer S.p.A.
Orion Oyj
Viale Certosa, 130
ORION PHARMA ELÄINLÄÄKKEET
IT-20156 Milano
Tengströminkatu 8, PL/PB 425
Tel: +39 02 3978 1
FI-20101 Turku/Åbo
Puh/Tel: +358 10 4261


Sverige
PHARMACARE Ltd.
Bayer A/S, Bayer HealthCare
35
Animal Health Division
CY-2049
Arne Jacobsens Allé 13
: +357-22-323060
DK-2300 Köpenhamn S
Danmark
Tel: +46 (0)8-580 223 00

Latvija
United Kingdom
Magnum Veterinaaria AS
Bayer plc, Animal Health Division,
Vae 16
Bayer House,
EE-76401 Laagri
Strawberry Hill,
Tel: +372 650 1920
Newbury,
Berkshire RG14 1JA-UK
Tel: +44 1635 563000

Lietuva
Magnum Veterinaaria AS
Vae 16
EE-76401 Laagri
Tel: +372 650 1920Profender tabletten met gereguleerde afgifte voor honden
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Bayer Animal Health GmbH
D-51368 Leverkusen
Duitsland
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324
D-24106 Kiel
Duitsland
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Profender 15 mg/3 mg tabletten met gereguleerde afgifte voor kleine honden
Profender 50 mg/10 mg tabletten met gereguleerde afgifte voor middelgrote honden
Profender 150 mg/30 mg tabletten met gereguleerde afgifte voor grote honden
Praziquantel / Emodepside
3.
GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN
Elke Profender tablet bevat:

Emodepside
Praziquantel
Profender tabletten voor kleine honden
3 mg
15 mg
Profender tabletten voor middelgrote honden
10 mg
50 mg
Profender tabletten voor grote honden
30 mg
150 mg


4.
INDICATIES
Voor honden die lijden aan of het risico lopen op gemengde parasitaire infecties veroorzaakt door
rondwormen en lintwormen van de volgende soorten:
Rondwormen (nematoden)
Toxocara canis (onvolgroeide en volwassen stadia, L4 en L3)
Toxascaris leonina (onvolgroeide en volwassen stadia en L4)
Ancylostoma caninum (onvolgroeide en volwassen stadia)
Uncinaria stenocephala (onvolgroeide en volwassen stadia)
Trichuris vulpis (onvolgroeide en volwassen stadia en L4)
Lintwormen (cestoden)
Dipylidium caninum
Taenia spp.
Echinococcus multilocularis (volwassen en onvolgroeide stadia)

5.
CONTRA-INDICATIES
Niet gebruiken bij pups jonger dan 12 weken of van minder dan 1 kg.
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor één van de werkzame bestanddelen of één van de
hulpstoffen.
6.
BIJWERKINGEN
In zeer zeldzame gevallen werden milde spijsverteringsstoornissen (bvb. overvloedig speekselen,
braken) van voorbijgaande aard waargenomen.
In zeer zeldzame gevallen werden milde neurologische stoornissen (bvb. tremoren, incoördinatie) van
voorbijgaande aard waargenomen.
Het niet navolgen van de aanbevelingen rond het nuchter houden leek bij die gevallen telkens terug te
komen. Daarbij kunnen de symptomen van de neurologische stoornissen ernstiger zijn (bvb.
convulsie) bij collies, Shelties en Australische herders met een mdr1 (-/-) mutatie.
Specifieke antidota zijn niet gekend.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden
vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
7.
DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Honden.
8.
DOSERING, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG
Voor oraal gebruik bij honden vanaf 12 weken die minstens 1 kg wegen.
Profender wordt toegediend aan een minimum dosering van 1 mg/kg lichaamsgewicht emodepside en
5 mg/kg lichaamsgewicht praziquantel overeenkomstig de onderstaande doseringstabel.
Een eenmalige toediening per behandeling is doeltreffend.

kleine honden
middelgrote
grote honden
Lichaams-

honden

gewicht (kg)1 = 3 kg
1 = 10 kg 1 = 30 kg

1 ­ 1,5
½

> 1,5 ­ 3
1

> 3 ­ 4,5


> 4,5 ­ 6
2

> 6 ­ 10
1
> 10 ­ 15

> 15 ­ 20
2
> 20 ­ 30

1
> 30 ­ 45


> 45 ­ 60

2
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Profender tabletten hebben een vleessmaak en honden zullen ze gewoonlijk zonder voer aannemen.
Enkel toedienen aan nuchtere honden. Bijvoorbeeld: de hond 's nachts laten vasten indien de hond de
morgen erna behandeld dient te worden. Tot 4 uur na de toediening mag geen voer gegeven worden.
10. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
In de originele verpakking bewaren om te beschermen tegen vocht.
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op etiket en blister.
11. SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Enkel toedienen aan nuchtere honden. Bijvoorbeeld: de hond 's nachts laten vasten indien de hond de
morgen erna behandeld dient te worden. Tot 4 uur na de toediening mag geen voer gegeven worden.
Er werden geen studies uitgevoerd bij ernstig verzwakte honden of individuele honden met ernstig
afgezwakte nier- of leverfunctie. Daarom dient het geneesmiddel bij dergelijke dieren enkel gebruikt
te worden na een risico-baten analyse door de verantwoordelijke dierenarts.
Bij overdosering van het diergeneesmiddel tot 5 maal de aanbevolen dosis werden in een zeldzaam
geval trillingen, incoördinatie en depressie van voorbijgaande aard waargenomen. Bij collies met een
mdr1 (-/-) mutatie blijkt de veiligheidsmarge lager, vergeleken met de normale hondenpopulatie, met
in een zeldzaam geval waarneming van milde tremor en/of ataxie van voorbijgaande aard na
toediening van het dubbele van de aanbevolen dosering, bij honden die nuchter bleven zoals
aanbevolen. Deze symptomen gingen volledig vanzelf over zonder enige behandeling. Het geven van
voer kan het voorkomen en de intensiteit van dergelijke symptomen bij overdosering verhogen en in
een zeldzaam geval kan braken optreden. Er is geen specifiek antidoot bekend.
Frequent herhaald gebruik van een anthelminticum van een bepaalde klasse kan parasitaire resistentie
ten opzichte van deze klasse doen ontstaan.

gastheren zoals vlooien en luizen overwogen te worden, om herbesmetting te voorkomen.
Emodepside is een substraat voor P-glycoproteïne. Gelijktijdige behandeling met andere
geneesmiddelen die P-glycoproteïne substraten of inhibitoren zijn (bijvoorbeeld ivermectine en andere
antiparasitaire macrocyclische lactones, erythromycine, prednisolone en cyclosporine) zou kunnen
leiden tot farmacokinetische geneesmiddelinteracties. De mogelijke klinische consequenties van
dergelijke interacties werden niet onderzocht.
Voor de gebruiker:
In het belang van een goede hygiëne na toediening van de tablet(ten) aan de hond de handen wassen.
In geval van accidentele ingestie, in het bijzonder bij kinderen, dient een arts te worden geraadpleegd
en hem de bijsluiter of het etiket te worden getoond.
Echinococcosis houdt gevaar in voor de mens. Echinococcosis is een ziekte die aan de OIE (World
Organisation for Animal Health) genotifieerd dient te worden. Specifieke richtlijnen met betrekking
tot de behandeling, opvolging en veiligheid van personen, dienen bij de relevante bevoegde overheid
bekomen te worden.
12. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale
vereisten te worden verwijderd.
Ongebruikte halve tabletten niet bewaren voor later gebruik, maar verwijderen in overeenstemming
met de lokale vereisten.
13. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

14. OVERIGE INFORMATIE
Profender mag gebruikt worden tijdens dracht en lactatie.
Verpakkingsgroottes:
Profender 15 mg/3 mg tabletten met gereguleerde afgifte voor kleine honden
- 2 tabletten
(1 blister strip)
- 4 tabletten
(1 blister strip)
- 10 tabletten
(1 blister strip)
- 24 tabletten
(3 blister strips met elk 8 tabletten)
- 50 tabletten
(5 blister strips met elk 10 tabletten)
Profender 50 mg/10 mg tabletten met gereguleerde afgifte voor middelgrote honden
- 2 tabletten
(1 blister strip)
- 4 tabletten
(1 blister strip)
- 6 tabletten
(1 blister strip)
- 24 tabletten
(4 blister strips met elk 6 tabletten)
(17 blister strips met elk 6 tabletten)
Profender 150 mg/30 mg tabletten met gereguleerde afgifte voor grote honden
- 2 tabletten
(1 blister strip)
- 4 tabletten
(1 blister strip)
- 24 tabletten
(6 blister strips met elk 4 tabletten)
- 52 tabletten
(13 blister strips met elk 4 tabletten)
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgroottes in de handel worden gebracht.
Gelieve voor alle informatie over dit diergeneesmiddel contact op te nemen met de lokale
vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.


Luxembourg/Luxemburg
België/Belgique/Belgien
Bayer SA-NV
Bayer SA-NV
J.E. Mommaertslaan 14
J.E. Mommaertslaan 14
BE­1831 Diegem (Machelen)
BE­1831 Diegem (Machelen)
Belgique/Belgien
Tel/Tél: +32 2 535 66 54
Tél/Tel: +32 2 535 66 54


Magyarország
-
Bayer Hungária Kft.
. 72
HU-1123 Budapest
BG 5500
Alkotás u. 50
Te: + 359 68 604 111
Tel: +36 1 487 4100

Ceská republika
Malta
Bayer s.r.o.,
Bayer Animal Health GmbH
Animal Health
DE-51368 Leverkusen
Siemensova 2717/4
Germany
CZ-155 00 Praha 5
Tel: +49 2173 38 4012
Tel: +420 2 66 10 14 71

Danmark

Nederland
Bayer A/S, Bayer HealthCare
Bayer B.V., Animal Health Division
Animal Health Division
Energieweg 1
Arne Jacobsens Allé 13
NL-3641 RT Mijdrecht
DK-2300 København S
Tel: +31 297 280 666
Tlf: +45 4523 5000

Deutschland
Norge
Bayer Vital GmbH
Bayer AS
Geschäftsbereich Tiergesundheit
Bayer HealthCare
DE-51368 Leverkusen
Animal Health Division
Tel: +49 214 301
Drammensveien 147 B
NO-0277 Oslo
Tlf: +47 24 11 18 00

Eesti
Österreich
Magnum Veterinaaria AS
Bayer Austria GmbH
Vae 16
Geschäftsbereich Tiergesundheit
EE-76401 Laagri
Herbststraße 6 ­ 10
Tel: +372 650 1920
AT-1160 Wien

Tel: +43 1 71146 2850

Polska
PROVET ..
Bayer Sp. z o.o. Animal Health
. 77
Al. Jerozolimskie 158
EL­174 55 ,
PL-02-326 Warszawa
: +30 210 5575770-3
Tel: +48 22 572 35 00
vet@provet.gr

España
Portugal
Bayer Hispania, S.L.
Bayer Portugal S.A.
División Sanidad Animal
Divisão de Saúde Animal
Av. Baix Llobregat, 3-5
Rua da Quinta do Pinheiro, 5
ES-08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
PT-2794-003 Carnaxide
Tel: +34 93 4956500
Tel: +351 21 4172121

France
România
Bayer Santé
S.C. Bayer S.R.L.
Division Bayer HealthCare Animal Health
Sos. Pipera nr. 42, sector 2
13, rue Jean Jaurès
Bucuresti 020112 - RO
FR­92807 Puteaux cédex
Tel: +40 21 529 5900
Tél: +33 1 49 06 56 00

Ireland
Slovenija
Bayer Limited, Animal Health Division
Bayer d.o.o.
The Atrium,
Bravnicarjeva 13
Blackthorn Road
SI-1000 Ljubljana
IE - Dublin 18
Tel: +386 1 5814 451
Tel: +353 1 2999313

Ísland
Slovenská republika
Icepharma hf.
Bayer s.r.o.,
Lynghálsi 13
Animal Health
IS-110 Reykjavík
Siemensova 2717/4
Sími: +354 540 8000
CZ-155 00 Praha 5
Ceská republika
Tel: +420 2 66 10 14 71

Italia
Suomi/Finland
Bayer S.p.A.
Orion Oyj
Viale Certosa, 130
ORION PHARMA ELÄINLÄÄKKEET
IT-20156 Milano
Tengströminkatu 8, PL/PB 425
Tel: +39 02 3978 1
FI-20101 Turku/Åbo
Puh/Tel: +358 10 4261


Sverige
PHARMACARE Ltd.
Bayer A/S, Bayer HealthCare
35
Animal Health Division
CY-2049
Arne Jacobsens Allé 13
: +357-22-323060
DK-2300 Köpenhamn S
Danmark
Tel: +46 (0)8-580 223 00

Latvija
United Kingdom
Magnum Veterinaaria AS
Bayer plc, Animal Health Division,
Vae 16
Bayer House,
EE-76401 Laagri
Strawberry Hill,
Tel: +372 650 1920
Newbury,
Berkshire RG14 1JA-UK
Tel: +44 1635 563000

Lietuva
Magnum Veterinaaria AS
Vae 16
EE-76401 Laagri
Tel: +372 650 1920


Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG