Prilben vet 20 mgNotice – Version NL
PRILBEN VET 20 MG
BIJSLUITER
PRILBEN VET 20 mg filmomhulde tablet voor honden
Benazepril hydrochloride
1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN
DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:
Chemo Ibérica, S.A.
Gran Vía Carlos III, 98 – 7ª
08028 Barcelona
SPANJE
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Laboratorios LICONSA, S.A.
Avda. Miralcampo, 7, Pol. Ind. Miralcampo
Azuqueca de Henares, 19200 Guadalajara
SPANJE
Verdeler:
PRODIVET PHARMACEUTICALS S.A./N.V.
Hagbenden 39 C
B-4731 Eynatten
BELGIUM
2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
PRILBEN VET 20 mg filmomhulde tablet voor honden
Benazepril hydrochloride
3. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDD(E)L(EN)
Per deelbare tablet:
Werkzaam bestanddeel:
Benazepril ...........................................18,42 mg
(overeenkomend met benazepril hydrochloride 20 mg)
Hulpstoffen:
Titaniumdioxide (E171)......................1,929 mg
Geel ijzeroxide (E172)........................0,117 mg
Rood ijzeroxide (E172).......................0,014 mg
Zwart ijzeroxide (E172)........................0,004 mg
4. INDICATIE
Voor honden met een lichaamsgewicht van meer dan 20 kg: behandeling van congestief
hartfalen.
5. CONTRA-INDICATIES
Niet gebruiken in geval van bekende overgevoeligheid voor van ACE-remmers of voor een
van de hulpstoffen van het product.
Notice – Version NL
PRILBEN VET 20 MG
Niet gebruiken bij honden met hartfalen ten gevolge van aortavernauwing
6. BIJWERKINGEN
Aan het begin van de behandeling kan zich een verlaging van de bloeddruk en een tijdelijke
verhoging van de plasmacreatinineconcentratie voordoen.
In zeldzame gevallen kunnen zich voorbijgaande tekenen van hypotensie, zoals lethargie en
ataxie optreden.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter
worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
7. DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Honden
8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG
De dosis bedraagt 0,23 mg benazepril / kg lichaamsgewicht per dag, overeenkomend met 0,25
mg benazepril hydrochloride / kg lichaamsgewicht per dag. Eénmalige orale toediening per
dag, met of zonder voedsel.
Dit komt overeen met 1/2 tablet per 20 tot 40 kg en 1 tablet voor honden van meer dan 40 kg,
overeenkomend met het volgende schema:
Gewicht van de hond
(kg)
20 - 40
>40
- 80
Aantal tabletten
1/2 tablet
1 tablet
De dosering mag verdubbeld worden, nog steeds eenmalige dagelijks toegediend, als dit
klinisch noodzakelijk wordt geacht en aanbevolen wordt door een dierenarts.
Gehalveerde tabletten terug in de blisterverpakking stoppen en binnen 1 dag gebruiken. De
blisterverpakking dient in de kartonnen doos opgeborgen te worden.
9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Geen
10. WACHTTERMIJN
Niet van toepassing
11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Bewaren beneden 25°C. In de doos bewaren om tegen licht te beschermen. Op een droge
plaats bewaren.
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op de doos na EXP.
Notice – Version NL
PRILBEN VET 20 MG
12. SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor niertoxiciteit door benazepril bij honden. Echter,
zoals gebruikelijk is bij chronische nierinsufficiëntie, wordt het aangeraden plasmacreatinine
en ureum te monitoren tijdens de therapie.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de
dieren toedient
Zwangere vrouwen moeten extra voorzorgen nemen om accidentele orale blootstelling te
vermijden, omdat er is vastgesteld dat ACE-remmers het ongeboren kind tijdens de
zwangerschap bij mensen kunnen beïnvloeden.
Handen wassen na gebruik.
In geval van accidenteel inslikken door kinderen dient onmiddellijk een arts te worden
geraadpleegd en het etiket te worden getoond.
Gebruik tijdens dracht en lactatie
Laboratoriumonderzoeken bij ratten hebben aangetoond dat er sprake is van embryotoxische
effecten van benazepril bij niet maternotoxische doses (afwijkingen aan het urinair systeem
van de foetus).
De veiligheid van dit product is niet getest bij drachtige of lacterende teven.
Niet gebruiken bij drachtige of lacterende teven.
Niet gebruiken bij honden bestemd voor de fok.
Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
Gelijktijdige toediening van kalium-sparende diuretica kan worden overwogen. Het is dan
aanbevolen om regelmatig de kaliumspiegel in het plasma te controleren.
De combinatie van dit product met andere bloeddrukverlagende middelen (b.v. calciumkanaal
blokkers, bètablokkers of diuretica) anesthetica of kalmerende middelen kan bijkomende
hypotensieve effecten tot gevolg hebben. Bij de mens kan de combinatie van ACE-remmers
en NSAID´s leiden tot een verminderde bloeddrukverlagend effect of een verstoorde
nierfunctie. Daarom dient het gelijktijdig gebruik van NSAID´s of medicaties met een
bloeddrukverlagend effect zorgvuldig te worden overwogen.
Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota):
Tijdelijke omkeerbare tekenen van hypotensie kunnen voorkomen in geval van accidentele
overdosis. De symptomatische behandeling bestaat uit een intraveneuze infusie van een
warme isotone zoutoplossing.
13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE VERWIJDERING VAN
HET ONGEBRUIKTE DIERGENEESMIDDEL OF EVENTUEEL UIT HET
GEBRUIK
VAN
EEN
DERGELIJK
MIDDEL
VOORTVLOEIEND
AFVALMATERIAAL
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de
nationale vereisten te worden verwijderd.
14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
Juni 2013
Notice – Version NL
PRILBEN VET 20 MG
15. OVERIGE INFORMATIE
Doos met 14, 28, 56 of 140 tabletten. Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in
de handel worden gebracht.
Op diergeneeskundig voorschrift - UDA
NL: REG NL 108376
BE: BE-V399865
PRILBEN VET 20 MG
BIJSLUITER
PRILBEN VET 20 mg filmomhulde tablet voor honden
Benazepril hydrochloride
1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN
DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:
Chemo Ibérica, S.A.
Gran Vía Carlos III, 98 ­ 7ª
08028 Barcelona
SPANJE
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Laboratorios LICONSA, S.A.
Avda. Miralcampo, 7, Pol. Ind. Miralcampo
Azuqueca de Henares, 19200 Guadalajara
SPANJE
Verdeler:
PRODIVET PHARMACEUTICALS S.A./N.V.
Hagbenden 39 C
B-4731 Eynatten
BELGIUM
2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
PRILBEN VET 20 mg filmomhulde tablet voor honden
Benazepril hydrochloride
3. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDD(E)L(EN)
Per deelbare tablet:
Werkzaam bestanddeel:
Benazepril ...........................................18,42 mg
(overeenkomend met benazepril hydrochloride 20 mg)
Hulpstoffen:
Titaniumdioxide (E171)......................1,929 mg
Geel ijzeroxide (E172)........................0,117 mg
Rood ijzeroxide (E172).......................0,014 mg
Zwart ijzeroxide (E172)........................0,004 mg
4. INDICATIE
Voor honden met een lichaamsgewicht van meer dan 20 kg: behandeling van congestief
hartfalen.
PRILBEN VET 20 MG
Niet gebruiken bij honden met hartfalen ten gevolge van aortavernauwing
6. BIJWERKINGEN
Aan het begin van de behandeling kan zich een verlaging van de bloeddruk en een tijdelijke
verhoging van de plasmacreatinineconcentratie voordoen.
In zeldzame gevallen kunnen zich voorbijgaande tekenen van hypotensie, zoals lethargie en
ataxie optreden.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter
worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
7. DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Honden
8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG
De dosis bedraagt 0,23 mg benazepril / kg lichaamsgewicht per dag, overeenkomend met 0,25
mg benazepril hydrochloride / kg lichaamsgewicht per dag. Eénmalige orale toediening per
dag, met of zonder voedsel.
Dit komt overeen met 1/2 tablet per 20 tot 40 kg en 1 tablet voor honden van meer dan 40 kg,
overeenkomend met het volgende schema:
Gewicht van de hond
Aantal tabletten
(kg)
20 - 40
1/2 tablet
>40 - 80
1 tablet
De dosering mag verdubbeld worden, nog steeds eenmalige dagelijks toegediend, als dit
klinisch noodzakelijk wordt geacht en aanbevolen wordt door een dierenarts.
Gehalveerde tabletten terug in de blisterverpakking stoppen en binnen 1 dag gebruiken. De
blisterverpakking dient in de kartonnen doos opgeborgen te worden.
9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Geen
10. WACHTTERMIJN
Niet van toepassing
11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Bewaren beneden 25°C. In de doos bewaren om tegen licht te beschermen. Op een droge
plaats bewaren.
PRILBEN VET 20 MG
12. SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor niertoxiciteit door benazepril bij honden. Echter,
zoals gebruikelijk is bij chronische nierinsufficiëntie, wordt het aangeraden plasmacreatinine
en ureum te monitoren tijdens de therapie.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de
dieren toedient
Zwangere vrouwen moeten extra voorzorgen nemen om accidentele orale blootstelling te
vermijden, omdat er is vastgesteld dat ACE-remmers het ongeboren kind tijdens de
zwangerschap bij mensen kunnen beïnvloeden.
Handen wassen na gebruik.
In geval van accidenteel inslikken door kinderen dient onmiddellijk een arts te worden
geraadpleegd en het etiket te worden getoond.
Gebruik tijdens dracht en lactatie
Laboratoriumonderzoeken bij ratten hebben aangetoond dat er sprake is van embryotoxische
effecten van benazepril bij niet maternotoxische doses (afwijkingen aan het urinair systeem
van de foetus).
De veiligheid van dit product is niet getest bij drachtige of lacterende teven.
Niet gebruiken bij drachtige of lacterende teven.
Niet gebruiken bij honden bestemd voor de fok.
Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
Gelijktijdige toediening van kalium-sparende diuretica kan worden overwogen. Het is dan
aanbevolen om regelmatig de kaliumspiegel in het plasma te controleren.
De combinatie van dit product met andere bloeddrukverlagende middelen (b.v. calciumkanaal
blokkers, bètablokkers of diuretica) anesthetica of kalmerende middelen kan bijkomende
hypotensieve effecten tot gevolg hebben. Bij de mens kan de combinatie van ACE-remmers
en NSAID´s leiden tot een verminderde bloeddrukverlagend effect of een verstoorde
nierfunctie. Daarom dient het gelijktijdig gebruik van NSAID´s of medicaties met een
bloeddrukverlagend effect zorgvuldig te worden overwogen.
Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota):
Tijdelijke omkeerbare tekenen van hypotensie kunnen voorkomen in geval van accidentele
overdosis. De symptomatische behandeling bestaat uit een intraveneuze infusie van een
warme isotone zoutoplossing.
13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE VERWIJDERING VAN
HET ONGEBRUIKTE DIERGENEESMIDDEL OF EVENTUEEL UIT HET
GEBRUIK VAN EEN DERGELIJK MIDDEL VOORTVLOEIEND
AFVALMATERIAAL

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de
nationale vereisten te worden verwijderd.
PRILBEN VET 20 MG
15. OVERIGE INFORMATIE
Doos met 14, 28, 56 of 140 tabletten. Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in
de handel worden gebracht.
Op diergeneeskundig voorschrift - UDA
NL: REG NL 108376

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG