Preventef chienNOTICE - VERSION NL
PREVENTEF CHIEN
B. BIJSLUITER
NOTICE - VERSION NL
PREVENTEF CHIEN
BIJSLUITER
PREVENTEF HOND
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:
VIRBAC
1ère Avenue - 2065 m L.I.D.
06516 CARROS
France
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
PREVENTEF HOND
3.
GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)
Werkzaam bestanddeel :
Dimpylate : 15 g
Hulpstoffen :
Essentiële esters van vetzuren
Di(ethyl-2 hexyl)ftalaat
Geëpoxideerde sojaolie
Calciumstearaat
Flash zwart 19976®
Rood ijzeroxide
Flash beige 40232®
Colloïdaal silicium
Poly(chloorvinyl)
4.
INDICATIE(S)
Curatieve en preventieve behandeling van teken- en vlooieninfestaties bij honden.
5.
Geen
6.
BIJWERKINGEN
CONTRA-INDICATIE(S)
Het dragen van de halsband veroorzaakt een verlaging van het plasmacholinesterase ; dit echter zonder
gevaar voor het dier. Deze plasmawaarden verhogen zodra de halsband verwijdert wordt.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden
vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
7.
DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Honden
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT , WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG(EN)
NOTICE - VERSION NL
PREVENTEF CHIEN
Een halsband per dier onder 20 kg gebruiken.
Werkzaamheidsduur : 5 maanden tegen vlooien en 4 maanden tegen teken.
In geval van vlooien is het aanbevolen het dier de halsband het hele jaar te laten dragen.
In geval van teken, en dus piroplasmose, wordt het volgende aanbevolen op grond van de
werkzaamheidsduur van de halsband :
- 1 tot 2 halsbanden vanaf het einde van de winter tot aan de zomer
- 1 halsband tijdens de herfst.
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
De halsband uit de waterdichte verpakking nehmen. Direct daarna de halsband rond de hals van de
hond bevestigen, vervolgens aanpassen zodat men twee vingers kan plaatsen tussen de halsband en de
hals van de hond. Het overbodige stuk halsband afknippen. De halsband permanent om de hals van de
dier laten.
10.
WACHTTIJD
Niet van toepassing.
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Bij kamertemperatuur (tot 25°C), in zijn oorspronkelijke verpakking.
12.
SPECIALE WAARSCHUWING(EN)
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Kinderen niet met de halsband laten spelen of op de halsband laten zuigen.
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Uit voorzorgsmaatregelen is het aan te raden de halsband 24 to 48 uur voor iedere anesthesie te
verwijderen. Geen andere insekticiden (organofosfaten of carbameten) gelijktijdig met de halsband
gebruiken.
Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota), indien noodzakelijk
In geval van intoxicatie kan men atropine toedienen in een dosis van 0,1 mg/kg intraveneus of
subcutaan. Een tweede dosis kan toegediend worden in functie van de evolutie van de symptomen.
Klinische symptomen van intoxicatie zijn : dyspnee, overvloedige speekselvloei en stijfheid van de
ledematen, met daarop volgend motorische incoördinatie.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten
te worden verwijderd.
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
Juli 2012
15.
OVERIGE INFORMATIE
BE-V159722
Vrije verkoop
OTICE - VERSION NL

P
REVENTEF CHIEN
OTICE - VERSION NL

P
REVENTEF CHIEN
BIJSLUITER
PREVENTEF HOND
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:
VIRBAC
1ère Avenue - 2065 m L.I.D.
06516 CARROS
France
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
PREVENTEF HOND
3.
GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)
Werkzaam bestanddeel :
Dimpylate : 15 g
Hulpstoffen :
Essentiële esters van vetzuren
Di(ethyl-2 hexyl)ftalaat
Geëpoxideerde sojaolie
Calciumstearaat
Flash zwart 19976®
Rood ijzeroxide
Flash beige 40232®
Colloïdaal silicium
Poly(chloorvinyl)
4.
INDICATIE(S)
Curatieve en preventieve behandeling van teken- en vlooieninfestaties bij honden.
5.
CONTRA-INDICATIE(S)
Geen
6.
BIJWERKINGEN
Het dragen van de halsband veroorzaakt een verlaging van het plasmacholinesterase ; dit echter zonder
gevaar voor het dier. Deze plasmawaarden verhogen zodra de halsband verwijdert wordt.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden
vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
7.
DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Honden
8.
OTICE - VERSION NL

P
REVENTEF CHIEN
Een halsband per dier onder 20 kg gebruiken.
Werkzaamheidsduur : 5 maanden tegen vlooien en 4 maanden tegen teken.
In geval van vlooien is het aanbevolen het dier de halsband het hele jaar te laten dragen.
In geval van teken, en dus piroplasmose, wordt het volgende aanbevolen op grond van de
werkzaamheidsduur van de halsband :
- 1 tot 2 halsbanden vanaf het einde van de winter tot aan de zomer
- 1 halsband tijdens de herfst.
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
De halsband uit de waterdichte verpakking nehmen. Direct daarna de halsband rond de hals van de
hond bevestigen, vervolgens aanpassen zodat men twee vingers kan plaatsen tussen de halsband en de
hals van de hond. Het overbodige stuk halsband afknippen. De halsband permanent om de hals van de
dier laten.
10.
WACHTTIJD
Niet van toepassing.
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Bij kamertemperatuur (tot 25°C), in zijn oorspronkelijke verpakking.
12.
SPECIALE WAARSCHUWING(EN)
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Kinderen niet met de halsband laten spelen of op de halsband laten zuigen.
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Uit voorzorgsmaatregelen is het aan te raden de halsband 24 to 48 uur voor iedere anesthesie te
verwijderen. Geen andere insekticiden (organofosfaten of carbameten) gelijktijdig met de halsband
gebruiken.
Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota), indien noodzakelijk
In geval van intoxicatie kan men atropine toedienen in een dosis van 0,1 mg/kg intraveneus of
subcutaan. Een tweede dosis kan toegediend worden in functie van de evolutie van de symptomen.
Klinische symptomen van intoxicatie zijn : dyspnee, overvloedige speekselvloei en stijfheid van de
ledematen, met daarop volgend motorische incoördinatie.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten
te worden verwijderd.
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
Juli 2012
15.
OVERIGE INFORMATIE

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG