Pregnyl 1500 iuBijsluiter
Bijsluiter: informatie voor gebruikers
PREGNYL 1500, 5000 IE poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie
Humaan choriongonadotrofine
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven.
Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe gebruikt u dit middel?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u dit middel?
6.
Aanvullende informatie
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Pregnyl behoort tot een groep van geneesmiddelen die gonadotrofinen worden genoemd.
Dat zijn geslachtshormonen die noodzakelijk zijn voor de voortplanting. Pregnyl reguleert de
vrijgifte van eicellen uit de eierstokken bij vrouwen en reguleert de productie van het
mannelijke geslachtshormoon, testosteron, bij mannen.
Vrouwen
Als een vrouw onvruchtbaar is, kan het worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de vrouw
een eisprong heeft
(opwekken van de eisprong).
Pregnyl wordt ook in combinatie met
andere vruchtbaarheidsgeneesmiddelen gebruikt om te helpen bij het produceren van
eicellen bij geassisteerde voortplantingstechnieken
(bijvoorbeeld een ivf-behandeling).
Pregnyl kan gebruikt worden ter ondersteuning van de luteale fase voor het innestelen van
het embryo aan het begin van uw zwangerschap
Mannen
Bij mannen kan Pregnyl als enig middel worden gegeven of in combinatie met een ander
hormoon voor het behandelen van
vertraagde puberteit, testikels die niet zijn ingedaald
of
laag aantal spermacellen
(oligospermie).
Omdat de ontwikkeling van spermacellen gemiddeld 74 dagen duurt, moet de behandeling
minstens 3 maanden worden voortgezet voordat er een verbetering optreedt.
Pregnyl kan niet worden gebruikt om gewicht te verliezen. Het heeft geen effect op de
eetlust en evenmin op het metabolisme of de verdeling van vetten.
Readability Sep 2012
-1-
Bijsluiter
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig
mee zijn?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
U bent
allergisch
voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen
kunt u vinden onder punt 6.
U heeft
kanker
(met name een hormoonafhankelijke kanker van de borsten, eierstokken
of baarmoeder bij vrouwen, of van de prostaat, testikels of borsten bij mannen).
U heeft afwijkingen van de
geslachtsorganen;
vóór behandeling met Pregnyl moet uw
arts hebben gecontroleerd dat uw geslachtsorganen normaal zijn.
U heeft
vleesbomen
(myomen) in de baarmoeder die verhinderen dat u zwanger kunt
worden.
Gebruik Pregnyl niet als u een van de hierboven vermelde aandoeningen heeft. Als u niet
zeker bent, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u Pregnyl gebruikt.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Vertel het uw arts voordat u Pregnyl gebruikt als u een van de volgende aandoeningen heeft
of ooit heeft gehad:
Vrouwen
Vruchtbaarheidsbehandeling
Vrouwen die een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaan, moeten nauwlettend worden
opgevolgd aan de hand van regelmatige echo’s van de eierstokken en bloedtests.
Afhankelijk van de resultaten van deze tests zal de arts voor u de juiste dosis Pregnyl
bepalen. Dit is uitermate belangrijk om de zeldzame complicatie van
hyperstimulatie van
de eierstokken
te voorkomen. Deze bijwerking kan zich uiten in pijn ter hoogte van de
maag, waarbij men zich ziek voelt of diarree heeft. Er is een grotere kans op hyperstimulatie
van de eierstokken bij patiënten die Polycysteus Ovarium Syndroom (PCOS) hebben.
Als
u last heeft van maagpijn,
neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.
Als u tijdens deze behandeling zwanger wordt, is er een grotere kans op een tweeling of
een meerling. Tijdens de zwangerschap en rond de periode van de geboorte houden
meerlingzwangerschappen een groter gezondheidsrisico in voor zowel de moeder als haar
baby’s. Er is ook een grotere kans op een miskraam of een buitenbaarmoederlijke
zwangerschap (een ectopische zwangerschap).
Meerlingzwangerschappen en de kenmerken van patiënten die een
vruchtbaarheidsbehandeling ondergaan (bijvoorbeeld de leeftijd van de moeder of de
eigenschappen van het sperma) kunnen gepaard gaan met een groter risico op erfelijke
afwijkingen.
Als u risicofactoren heeft voor het ontwikkelen van een
bloedklonter
(bijvoorbeeld bij
overgewicht, of als er familieleden zijn die bloedklonters hebben), is de kans op een
bloedklonter wellicht groter tijdens een ivf-behandeling. Een zwangerschap kan ook tot een
groter risico op een bloedklonter leiden.
Mannen
-
hartproblemen
-
nierproblemen
-
hoge bloeddruk
Readability Sep 2012
-2-
Bijsluiter
-
epilepsie
-
migraine.
De arts zal deze aandoeningen extra in de gaten moeten houden, omdat Pregnyl er soms
toe kan leiden dat deze aandoeningen verergeren of opnieuw optreden als gevolg van een
stijging van de productie van androgenen (mannelijke geslachtshormonen).
Pregnyl moet met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt bij het behandelen van
jongens die de puberteit nog niet hebben bereikt,
omdat het voortijdige geslachtelijke
ontwikkeling kan veroorzaken en ertoe kan leiden dat de uiteindelijke volwassen lengte niet
wordt bereikt.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Sommige geneesmiddelen kunnen een invloed hebben op de werking van Pregnyl, of
Pregnyl kan een invloed hebben op de werking van andere geneesmiddelen.
Gebruikt
u naast Pregnyl nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan?
Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u
geen voorschrift voor nodig heeft.
Zwangerschap en borstvoeding
Pregnyl kan worden gebruikt ter ondersteuning van het innestelen van het embryo aan
het begin van uw zwangerschap. Het mag later tijdens de zwangerschap niet worden
gebruikt.
Pregnyl mag niet worden gebruikt in de periode dat u borstvoeding geeft.
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met
uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Voor zover wij weten, heeft Pregnyl geen invloed op het reactievermogen.
3. Hoe gebruikt u dit middel?
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u
over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Uw arts zal de dosis kiezen die voor u het meest geschikt is. De gebruikelijke doses voor
mannen en vrouwen zijn de volgende:
Vrouwen
Patiënten die stimulatie van de eisprong ondergaan
Er worden 5.000 tot 10.000 IE Pregnyl gegeven.
Patiënten die een vruchtbaarheids- behandeling ondergaan
5.000 tot 10.000 IE Pregnyl na de laatste injectie met andere
vruchtbaarheidsgeneesmiddelen.
Ondersteuning van de innesteling
Vervolgens mogen in de daaropvolgende 9 dagen maximaal 3 herhalingsinjecties van elk
1000 tot 3000 IE worden gegeven. Dit is ter ondersteuning van het innestelen van het
embryo aan het begin van uw zwangerschap
Mannen
Bij mannelijke patiënten worden injecties meerdere keren per week gegeven gedurende
enkele weken of maanden, afhankelijk van het probleem. Omdat de ontwikkeling van
spermacellen gemiddeld 74 dagen duurt, moet de behandeling minstens 3 maanden worden
Readability Sep 2012
-3-
Bijsluiter
voortgezet voordat een verbetering kan worden verwacht.
Laag aantal spermacellen
1000-2000 I.E twee tot drie keer per week
Vertraagde pubertijd
1500 I.E. twee tot drie keer per week gedurende ten minste 6 maanden.-
Niet ingedaalde teelballen
-
jonger dan 2 jaar: 250 I.E. twee keer per week gedurende zes weken,
-
jonger dan 6 jaar: 500-1000 I.E. twee keer per week gedurende zes weken,
-
ouder dan 6 jaar: 1500 I.E. twee keer per week gedurende zes weken.
Indien nodig kan deze behandeling worden herhaald.
Hoe Pregnyl injecteren?
Injecties moeten langzaam
in een spier
(bijvoorbeeld in bil, dij of bovenarm) of
onder de
huid
(in de maagwand of rond de navel) worden gegeven.
Wanneer in een spier
wordt geïnjecteerd, moet de injectie door een arts of
verpleegkundige worden gegeven.
Wanneer onder de huid
wordt geïnjecteerd, mag in sommige gevallen de injectie door
uzelf of door uw partner worden gegeven. Uw arts zal u uitleggen wanneer en hoe dit moet
gebeuren.
Hoe de injectie van Pregnyl klaarmaken?
Pregnyl wordt geleverd in twee glazen ampullen. De inhoud van de twee ampullen moet
samen worden gemengd en onmiddellijk worden gebruikt. Uw arts zal uitleggen hoe u uw
geneesmiddel moet injecteren.
Gebruik Pregnyl niet als u merkt dat de oplossing deeltjes bevat of niet helder is.
Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Aangezien uw arts u nauwlettend zal opvolgen, is het onwaarschijnlijk dat u te veel
toegediend krijgt; een te hoge dosis Pregnyl kan evenwel een te sterke stimulatie van de
eierstokken veroorzaken. Dit kan zich uiten in pijn ter hoogte van de maag, waarbij men zich
ziek voelt of diarree heeft.
Als
u last heeft van maagpijn,
neem
dan
onmiddellijk contact op met uw arts.
Wanneer u teveel van Pregnyl heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). De toxiciteit van Pregnyl is zeer klein.
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Als u een dosis vergeet,
gebruik
dan
geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te
halen.
Neem contact op met uw arts.
Als u stopt met het gebruik van dit middel
Stop de behandeling van Pregnyl niet, tenzij uw arts u zegt dat te doen. Uw arts zal u advies
geven als u de behandeling met Pregnyl om een bepaalde reden moet stopzetten.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op
met uw arts of apotheker.
4. Mogelijke bijwerkingen
Readability Sep 2012
-4-
Bijsluiter
Zoals elk geneesmiddel kan Pregnyl bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
De volgende bijwerkingen zijn gemeld bij zowel mannen als vrouwen:
reacties op de plaats van injectie – de gebruikelijke tekenen zijn blauwe plekken, pijn,
roodheid, zwelling of jeuk
allergische reacties – de gebruikelijke tekenen zijn pijn of huiduitslag op de plaats van
injectie. In zeldzame gevallen is er sprake van huiduitslag over het hele lichaam of
koorts
Bij vrouwen
ovarieel hyperstimulatiesyndroom (zie rubriek 2, ‘Vruchtbaarheidsbehandeling’). Deze
bijwerking kan zich uiten in pijn ter hoogte van de maag, waarbij men zich ziek voelt of
diarree heeft. Het risico kan worden beperkt door de ontwikkeling van follikels tijdens de
behandeling regelmatig te controleren.
Als
u last heeft van maagpijn,
neem
dan
onmiddellijk contact op met uw arts,
zelfs
als het een paar dagen na uw laatste injectie is.
In zeldzame gevallen kunnen zich bloedklonters vormen zonder ongewenste ovariële
hyperstimulatie (zie rubriek 2, ‘Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?’).
Bij mannen
opgezwollen enkels of voeten – als gevolg van waterophoping
grotere borsten
Vertel het uw arts onmiddellijk
als een van de hierboven vermelde situaties op u van
toepassing is.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. Hoe bewaart u dit middel?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Pregnyl bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht. Pregnyl
bewaren bij 2 tot 15°C.
Gebruik dit middel niet als u merkt dat de oplossing deeltjes bevat of niet helder is.
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
doos na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de
uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.
6. Aanvullende informatie
Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is humaan Choriongonadotrofine (hCG).
De andere stoffen in dit middel zijn:
Poeder: natriumcarboxymethylcellulose, natriumdiwaterstoffosfaat, mannitol,
dinatriummonowaterstoffosfaat.
Oplosmiddel: natriumchloride (9 mg) en water voor injectie (1,0 ml).
Readability Sep 2012
-5-
Bijsluiter
Hoe ziet Pregnyl eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Pregnyl poeder is een wit tot geelachtig poeder in een glazen ampul.
Pregnyl oplosmiddel is een heldere, kleurloze vloeistof in een glazen ampul.
De verpakking van Pregnyl 1500 IE bevat 3 ampullen met poeder voor oplossing voor
injectie en 3 ampullen met 1 ml oplosmiddel.
De verpakking van Pregnyl 5000 IE bevat 1 of 3 ampullen met poeder voor oplossing voor
injectie en 1 of 3 ampullen met 1 ml oplosmiddel.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss – Nederland
Fabrikant
N.V. Organon, Postbus 20, 5340 BH Oss – Nederland
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
Pregnyl 1500 IE: BE 011541
Pregnyl 5000 IE: BE 011557
Aflevering: Pregnyl is een geneesmiddel op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is goedgekeurd op 13/06/2013
Readability Sep 2012
-6-

Bijsluiter: informatie voor gebruikers
PREGNYL 1500, 5000 IE poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie
Humaan choriongonadotrofine
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.
· Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
· Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is al een aan u voorgeschreven.
Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Aanvul ende informatie
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Pregnyl behoort tot een groep van geneesmiddelen die gonadotrofinen worden genoemd.
Dat zijn geslachtshormonen die noodzakelijk zijn voor de voortplanting. Pregnyl reguleert de
vrijgifte van eicel en uit de eierstokken bij vrouwen en reguleert de productie van het
mannelijke geslachtshormoon, testosteron, bij mannen.
Vrouwen
Als een vrouw onvruchtbaar is, kan het worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de vrouw
een eisprong heeft
(opwekken van de eisprong). Pregnyl wordt ook in combinatie met
andere vruchtbaarheidsgeneesmiddelen gebruikt om te helpen bij het produceren van
eicel en bij geassisteerde voortplantingstechnieken
(bijvoorbeeld een ivf-behandeling).
Pregnyl kan gebruikt worden ter ondersteuning van de luteale fase voor het innestelen van
het embryo aan het begin van uw zwangerschap
Mannen
Bij mannen kan Pregnyl als enig middel worden gegeven of in combinatie met een ander
hormoon voor het behandelen van
vertraagde puberteit, testikels die niet zijn ingedaald
of
laag aantal spermacellen (oligospermie).
Omdat de ontwikkeling van spermacel en gemiddeld 74 dagen duurt, moet de behandeling
minstens 3 maanden worden voortgezet voordat er een verbetering optreedt.
Pregnyl kan niet worden gebruikt om gewicht te verliezen. Het heeft geen effect op de
eetlust en evenmin op het metabolisme of de verdeling van vetten.
Readability Sep 2012
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig
mee zijn?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
· U bent
allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen
kunt u vinden onder punt 6.
· U heeft
kanker (met name een hormoonafhankelijke kanker van de borsten, eierstokken
of baarmoeder bij vrouwen, of van de prostaat, testikels of borsten bij mannen).
· U heeft afwijkingen van de
geslachtsorganen; vóór behandeling met Pregnyl moet uw
arts hebben gecontroleerd dat uw geslachtsorganen normaal zijn.
· U heeft
vleesbomen (myomen) in de baarmoeder die verhinderen dat u zwanger kunt
worden.
Gebruik Pregnyl niet als u een van de hierboven vermelde aandoeningen heeft. Als u niet
zeker bent, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u Pregnyl gebruikt.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Vertel het uw arts voordat u Pregnyl gebruikt als u een van de volgende aandoeningen heeft
of ooit heeft gehad:
Vrouwen
Vruchtbaarheidsbehandeling
Vrouwen die een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaan, moeten nauwlettend worden
opgevolgd aan de hand van regelmatige echo's van de eierstokken en bloedtests.
Afhankelijk van de resultaten van deze tests zal de arts voor u de juiste dosis Pregnyl
bepalen. Dit is uitermate belangrijk om de zeldzame complicatie van
hyperstimulatie van
de eierstokken
te voorkomen. Deze bijwerking kan zich uiten in pijn ter hoogte van de
maag, waarbij men zich ziek voelt of diarree heeft. Er is een grotere kans op hyperstimulatie
van de eierstokken bij patiënten die Polycysteus Ovarium Syndroom (PCOS) hebben.
Als u last heeft van maagpijn,
neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.
Als u tijdens deze behandeling zwanger wordt, is er een grotere kans op een tweeling of
een meerling. Tijdens de zwangerschap en rond de periode van de geboorte houden
meerlingzwangerschappen een groter gezondheidsrisico in voor zowel de moeder als haar
baby's. Er is ook een grotere kans op een miskraam of een buitenbaarmoederlijke
zwangerschap (een ectopische zwangerschap).
Meerlingzwangerschappen en de kenmerken van patiënten die een
vruchtbaarheidsbehandeling ondergaan (bijvoorbeeld de leeftijd van de moeder of de
eigenschappen van het sperma) kunnen gepaard gaan met een groter risico op erfelijke
afwijkingen.
Als u risicofactoren heeft voor het ontwikkelen van een
bloedklonter (bijvoorbeeld bij
overgewicht, of als er familieleden zijn die bloedklonters hebben), is de kans op een
bloedklonter wel icht groter tijdens een ivf-behandeling. Een zwangerschap kan ook tot een
groter risico op een bloedklonter leiden.
M
annen
- hartproblemen
- nierproblemen
- hoge bloeddruk
Readability Sep 2012
- epilepsie
- migraine.
De arts zal deze aandoeningen extra in de gaten moeten houden, omdat Pregnyl er soms
toe kan leiden dat deze aandoeningen verergeren of opnieuw optreden als gevolg van een
stijging van de productie van androgenen (mannelijke geslachtshormonen).
Pregnyl moet met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt bij het behandelen van
jongens die de puberteit nog niet hebben bereikt, omdat het voortijdige geslachtelijke
ontwikkeling kan veroorzaken en ertoe kan leiden dat de uiteindelijke volwassen lengte niet
wordt bereikt.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Sommige geneesmiddelen kunnen een invloed hebben op de werking van Pregnyl, of
Pregnyl kan een invloed hebben op de werking van andere geneesmiddelen.
Gebruikt u naast Pregnyl nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan?
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u
geen voorschrift voor nodig heeft.
Zwangerschap en borstvoeding
· Pregnyl kan worden gebruikt ter ondersteuning van het innestelen van het embryo aan
het begin van uw zwangerschap. Het mag later tijdens de zwangerschap niet worden
gebruikt.
· Pregnyl mag niet worden gebruikt in de periode dat u borstvoeding geeft.
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met
uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Voor zover wij weten, heeft Pregnyl geen invloed op het reactievermogen.
3. Hoe gebruikt u dit middel?
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u
over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Uw arts zal de dosis kiezen die voor u het meest geschikt is. De gebruikelijke doses voor
mannen en vrouwen zijn de volgende:
Vrouwen
Patiënten die stimulatie van de eisprong ondergaan
Er worden 5.000 tot 10.000 IE Pregnyl gegeven.
Patiënten die een vruchtbaarheids-behandeling ondergaan
5.000 tot 10.000 IE Pregnyl na de laatste injectie met andere
vruchtbaarheidsgeneesmiddelen.
Ondersteuning van de innesteling
Vervolgens mogen in de daaropvolgende 9 dagen maximaal 3 herhalingsinjecties van elk
1000 tot 3000 IE worden gegeven. Dit is ter ondersteuning van het innestelen van het
embryo aan het begin van uw zwangerschap
Mannen
Bij mannelijke patiënten worden injecties meerdere keren per week gegeven gedurende
enkele weken of maanden, afhankelijk van het probleem. Omdat de ontwikkeling van
spermacel en gemiddeld 74 dagen duurt, moet de behandeling minstens 3 maanden worden
Readability Sep 2012
voortgezet voordat een verbetering kan worden verwacht.
Laag aantal spermacellen
1000-2000 I.E twee tot drie keer per week
Vertraagde pubertijd
1500 I.E. twee tot drie keer per week gedurende ten minste 6 maanden.-
Niet ingedaalde teelballen
- jonger dan 2 jaar: 250 I.E. twee keer per week gedurende zes weken,
- jonger dan 6 jaar: 500-1000 I.E. twee keer per week gedurende zes weken,
- ouder dan 6 jaar: 1500 I.E. twee keer per week gedurende zes weken.
Indien nodig kan deze behandeling worden herhaald.
Hoe Pregnyl injecteren?
Injecties moeten langzaam
in een spier (bijvoorbeeld in bil, dij of bovenarm) of
onder de
huid
(in de maagwand of rond de navel) worden gegeven.
Wanneer in een spier wordt geïnjecteerd, moet de injectie door een arts of
verpleegkundige worden gegeven.
Wanneer onder de huid wordt geïnjecteerd, mag in sommige geval en de injectie door
uzelf of door uw partner worden gegeven. Uw arts zal u uitleggen wanneer en hoe dit moet
gebeuren.
Hoe de injectie van Pregnyl klaarmaken?
Pregnyl wordt geleverd in twee glazen ampul en. De inhoud van de twee ampul en moet
samen worden gemengd en onmiddel ijk worden gebruikt. Uw arts zal uitleggen hoe u uw
geneesmiddel moet injecteren.
Gebruik Pregnyl niet als u merkt dat de oplossing deeltjes bevat of niet helder is.
Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Aangezien uw arts u nauwlettend zal opvolgen, is het onwaarschijnlijk dat u te veel
toegediend krijgt; een te hoge dosis Pregnyl kan evenwel een te sterke stimulatie van de
eierstokken veroorzaken. Dit kan zich uiten in pijn ter hoogte van de maag, waarbij men zich
ziek voelt of diarree heeft.
Als u last heeft van maagpijn,
neem dan
onmiddellijk contact op met uw arts.
Wanneer u teveel van Pregnyl heeft gebruikt, neem dan onmiddel ijk contact op met uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). De toxiciteit van Pregnyl is zeer klein.
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Als u een dosis vergeet,
gebruik dan
geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te
halen
.
Neem contact op met uw arts.
Als u stopt met het gebruik van dit middel
Stop de behandeling van Pregnyl niet, tenzij uw arts u zegt dat te doen. Uw arts zal u advies
geven als u de behandeling met Pregnyl om een bepaalde reden moet stopzetten.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op
met uw arts of apotheker.
4. Mogelijke bijwerkingen
Readability Sep 2012
Zoals elk geneesmiddel kan Pregnyl bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
De volgende bijwerkingen zijn gemeld bij zowel mannen als vrouwen:
· reacties op de plaats van injectie ­ de gebruikelijke tekenen zijn blauwe plekken, pijn,
roodheid, zwel ing of jeuk
· al ergische reacties ­ de gebruikelijke tekenen zijn pijn of huiduitslag op de plaats van
injectie. In zeldzame geval en is er sprake van huiduitslag over het hele lichaam of
koorts
Bij vrouwen
· ovarieel hyperstimulatiesyndroom (zie rubriek 2, `Vruchtbaarheidsbehandeling'). Deze
bijwerking kan zich uiten in pijn ter hoogte van de maag, waarbij men zich ziek voelt of
diarree heeft. Het risico kan worden beperkt door de ontwikkeling van fol ikels tijdens de
behandeling regelmatig te controleren.
Als u last heeft van maagpijn,
neem dan
onmiddellijk contact op met uw arts, zelfs
als het een paar dagen na uw laatste injectie is.
In zeldzame geval en kunnen zich bloedklonters vormen zonder ongewenste ovariële
hyperstimulatie (zie rubriek 2, `Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?').
Bij mannen
· opgezwol en enkels of voeten ­ als gevolg van waterophoping
· grotere borsten
Vertel het uw arts onmiddellijk als een van de hierboven vermelde situaties op u van
toepassing is.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. Hoe bewaart u dit middel?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Pregnyl bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht. Pregnyl
bewaren bij 2 tot 15°C.
Gebruik dit middel niet als u merkt dat de oplossing deeltjes bevat of niet helder is.
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
doos na `EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de
uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.
6. Aanvullende informatie
Welke stoffen zitten er in dit middel?
· De werkzame stof in dit middel is humaan Choriongonadotrofine (hCG).
· De andere stoffen in dit middel zijn:
Poeder: natriumcarboxymethylcel ulose, natriumdiwaterstoffosfaat, mannitol,
dinatriummonowaterstoffosfaat.
Oplosmiddel: natriumchloride (9 mg) en water voor injectie (1,0 ml).
Readability Sep 2012
Hoe ziet Pregnyl eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Pregnyl poeder is een wit tot geelachtig poeder in een glazen ampul.
Pregnyl oplosmiddel is een heldere, kleurloze vloeistof in een glazen ampul.
De verpakking van Pregnyl 1500 IE bevat 3 ampul en met poeder voor oplossing voor
injectie en 3 ampul en met 1 ml oplosmiddel.
De verpakking van Pregnyl 5000 IE bevat 1 of 3 ampul en met poeder voor oplossing voor
injectie en 1 of 3 ampul en met 1 ml oplosmiddel.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss ­ Nederland
Fabrikant
N.V. Organon, Postbus 20, 5340 BH Oss ­ Nederland
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
Pregnyl 1500 IE: BE 011541
Pregnyl 5000 IE: BE 011557
Aflevering: Pregnyl is een geneesmiddel op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is goedgekeurd op 13/06/2013
Readability Sep 2012

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG