Pravasine 40 mgBijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
PRAVASINE 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletten
Natriumpravastatine
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Geef dit geneesmidel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet
in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Waarvoor wordt PRAVASINE gebruikt?
Wanneer mag u PRAVASINE niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u PRAVASINE?
Mogelijke bijwerkingen.
Hoe bewaart u PRAVASINE?
Aanvullende informatie.
1. WAARVOOR WORDT PRAVASINE GEBRUIKT?
PRAVASINE behoort tot een groep geneesmiddelen die statines worden genoemd (of HMG-CoA-
reductaseremmers). Het verhindert de productie van cholesterol door de lever en vermindert zo de gehalten
van cholesterol en andere vetten (triglyceriden) in uw organisme. Overtollig cholesterol hoopt zich op op de
wand van de bloedvaten en verstopt die.
Deze situatie wordt aderverharding of atherosclerose genoemd en kan het volgende veroorzaken:
angina pectoris (angor), wanneer een hartvat gedeeltelijk verstopt is,
een hartaanval (myocardinfarct), wanneer een hartvat volledig verstopt is,
een hersenberoerte (cerebraal vasculair accident), wanneer een hersenbloedvat volledig verstopt is.
Dit geneesmiddel wordt gebruikt in 3 situaties:
Bij de behandeling van hoge cholesterol- en vetgehalten in het bloed
PRAVASINE wordt gebruikt om de hoge gehalten aan “slechte” cholesterol te verminderen en de gehalten
van “goede” cholesterol in het bloed te verhogen wanneer wijzigingen in de voedingsgewoonten en
lichaamsactiviteit er niet in geslaagd zijn om die voldoende te doen dalen.
Bij de preventie van hart- en bloedvatziekten
Als u een hoog cholesterolgehalte in het bloed hebt en bepaalde risicofactoren deze ziekten
stimuleren (tabak, overgewicht, hoog suikergehalte in het bloed, hoge bloeddruk, te weinig
lichaamsbeweging) wordt PRAVASINE gebruikt om de risico’s van het optreden van hart- en
bloedvatenziektes te verminderen, evenals het overlijdensrisico dat met deze ziekten gepaard gaat.
Als u al een beroerte hebt gehad of als u angina pectoris (onstabiele angor) hebt, zelfs als uw
cholesterolgehalte normaal is. PRAVASINE wordt gebruikt om het risico van een nieuwe hartaanval
of hersenberoerte te verkleinen en om het risico van het overlijden aan deze aandoeningen, te
verkleinen.
Na een orgaantransplantatie
Als u een orgaantransplantatie hebt gehad en een behandeling krijgt om afstoting van het getransplanteerde
orgaan te vermijden, wordt PRAVASINE gebruikt om de hoge vetgehalten in het bloed te verminderen.
1/6
Bijsluiter
2
WANNEER MAG U PRAVASINE NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA VOORZICHTIG
ZIJN?
Wanneer mag u PRAVASINE niet gebruiken?
U bent allergisch
voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden
onder punt 6.
als u zwanger bent, denkt zwanger te kunnen zijn of als u borstvoeding geeft (zie Zwangerschap en
borstvoeding).
als u momenteel lijdt aan een leverziekte (progressieve leveraandoening).
als uit verschillende bloedanalyses blijkt dat uw lever abnormaal werkt (verhoging van het gehalte
aan leverenzymen in het bloed).
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met PRAVASINE?
Voordat u dit geneesmiddel inneemt, meldt u uw arts of u momenteel een medisch probleem hebt of in het
verleden hebt gehad, zoals:
een nieraandoening;
een onvoldoende werking van de schildklier (hypothyreoïdie);
een leveraandoening of problemen met alcohol (verbruik van grote hoeveelheden alcohol);
spierproblemen te wijten aan een erfelijke ziekte;
spierproblemen te wijten aan een ander geneesmiddel dat tot de groep van de statines (HMG-CoA-
reductaseremmers) of de groep van de fibraten behoort (zie Combinatie met andere
geneesmiddelen).
Als u één van deze problemen hebt gehad of als u ouder dan 70 jaar bent, dan moet uw arts een
bloedanalyse uitvoeren voor en eventueel tijdens uw behandeling. Deze bloedanalyses zullen worden
gebruikt om te bepalen welk risico van bijwerkingen op de spieren dat u loopt.
Als u tijdens de behandeling onverklaarbare krampen of spierpijnen voelt, dan verwittigt u onmiddellijk uw
arts.
Gedurende de periode dat u dit geneesmiddel gebruikt, zal uw arts nauwlettend controleren of u suikerziekte
heeft, of dat u een verhoogd risico heeft op het ontwikkelen van diabetes. U heeft mogelijk een verhoogd
risico op het ontwikkelen van diabetes als u hoge suiker- en vetwaarden in uw bloed heeft, als u overgewicht
heeft en als u een verhoogde bloeddruk heeft.
Raadpleeg uw arts of apotheker voor u PRAVASINE inneemt als u:
lijdt aan ernstig longfalen
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Wanneer ze samen met deze behandeling worden genomen, dan
kunnen de hieronder vermelde
geneesmiddelen leiden tot een groter risico van spierproblemen
(zie Mogelijke bijwerkingen). Het is
belangrijk dat u uw arts op de hoogte brengt indien u al werd behandeld met:
een geneesmiddel dat het cholesterolgehalte in het bloed doet dalen (fibraten zoals gemfibrozil,
fenofibraat);
een geneesmiddel dat de immunitaire verdediging van het lichaam verlaagt (cyclosporine);
een geneesmiddel dat infecties veroorzaakt door bacteriën behandelt (een antibioticum zoals
erythromycine en clarithromycine);
een ander geneesmiddel dat uw cholesterolgehalte in het bloed doet dalen (nicotinezuur).
Als u ook een geneesmiddel gebruikt dat uw vetgehalte in het bloed doelt dalen (van het harstype zoals
colestyramine en colestipol), dan moet deze behandeling 1 uur voor of 4 uur na de inname van het hars
worden ingenomen. Deze voorzorg moet worden genomen omdat het
hars de absorptie van PRAVASINE
kan beïnvloeden als de twee geneesmiddelen te kort na elkaar worden ingenomen.
Gebruikt u naast PRAVASINE nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat
dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Deze behandeling kan worden ingenomen tijdens of buiten de maaltijden, met een half glas water.
2/6
Bijsluiter
U moet uw alcoholverbruik altijd tot een minimum beperken. Als u zich zorgen maakt over de hoeveelheid
alcohol die u kunt drinken wanneer u dit geneesmiddel inneemt, dan moet u dit bespreken met uw arts.
Zwangerschap en borstvoeding
U mag PRAVASINE niet innemen tijdens de zwangerschap. Als u tijdens de behandeling ontdekt dat u
zwanger bent, dan meldt u dat onmiddellijk aan uw arts.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
U mag PRAVASINE niet innemen als u borstvoeding wilt geven, aangezien dit geneesmiddel in de
moedermelk terechtkomt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Wees voorzichtig. Niet rijden zonder de bijsluiter gelezen te hebben.
PRAVASINE heeft gewoonlijk geen invloed op uw vermogen om voertuigen te besturen of machines te
bedienen. Als u in de loop van de behandeling duizeligheid of gezichtsproblemen ervaart, dan gaat u vooraf
voor uzelf na of u al dan niet in staat bent om te rijden of een machine te bedienen.
Stoffen in PRAVASINE waarmee u rekening moet houden
PRAVASINE bevat lactose.
Als uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, dient u uw arts te raadplegen voordat
u dit geneesmiddel gaat innemen.
3. HOE NEEMT U PRAVASINE IN?
Uw arts zal u een vetarm dieet adviseren dat u tijdens de volle duur van de behandeling moet volgen.
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
PRAVASINE kan worden ingenomen tijdens of buiten de maaltijden, met een half glas water.
De gebruikelijke dosering is:
Volwassenen:
Bij de behandeling van hoge cholesterol- en vetgehalten in het bloed: de gebruikelijke dosis
bedraagt 10 tot 40 mg per dag in één toediening, bij voorkeur ’s avonds.
Bij de preventie van hart- en bloedvatziekten: de gebruikelijke dosis bedraagt 40 mg per dag in één
toediening, bij voorkeur ’s avonds.
De maximale dagelijkse dosis van 40 mg mag niet worden overschreden. Uw arts zal u meedelen welke
dosis geschikt voor u is.
Kinderen (8-13 jaar) en adolescenten (14-18 jaar) met een erfelijke ziekte die het cholesterolgehalte in het
bloed verhoogt:
De gebruikelijke dosis bedraagt 10 tot 20 mg eenmaal per dag tussen 8 en 13 jaar en 10 tot 40 mg eenmaal
per dag tussen 14 en 18 jaar.
Na een orgaantransplantatie:
Uw arts kan de behandeling starten met een startdosis van 20 mg eenmaal per dag. Hij kan deze dosis
aanpassen tot 40 mg per dag.
Als u een behandeling inneemt die de verdediging van het organisme vermindert (cyclosporine), dan kan uw
arts de behandeling starten met een initiële dosis van 20 mg eenmaal per dag. Hij kan deze dosis
aanpassen tot 40 mg per dag.
Als u aan een ernstige leverziekte of aan een nierziekte lijdt, dan kan uw arts u een lagere dosis van
PRAVASINE voorschrijven.
Als u de indruk heeft dat de werking van dit geneesmiddel te sterk of te zwak is, licht dan uw arts of
apotheker in.
3/6
Bijsluiter
Behandelingsduur
Uw arts zal u meedelen hoe lang de behandeling met PRAVASINE zal duren. Dit geneesmiddel moet heel
regelmatig worden ingenomen, en even lang als uw arts u heeft aanbevolen, ook al is dat voor heel lange
duur. Zet uw behandeling niet zelf stop.
Heeft u te veel van PRAVASINE ingenomen?
Wanneer u te veel van PRAVASINE heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Bent u vergeten PRAVASINE in te nemen?
Als u een dosis vergeet, dan neemt u de volgende voorziene dosis gewoon in.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van PRAVASINE
Niet van toepassing.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan PRAVASINE bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Stop de behandeling met PRAVASINE en neem zo snel mogelijk contact op met uw arts
in geval van
spierpijn, pijnlijk gevoel in de spieren, spierzwakte of -kramp, onverklaarbaar of aanhoudend, vooral als u
een malaise voelt of als u tegelijkertijd koorts hebt.
In heel zeldzame gevallen kunnen de spierproblemen ernstig zijn (rabdomyolyse) en een ernstige nierziekte
veroorzaken die levensbedreigend kan zijn.
Ernstige en bruuske allergische reacties met opzwellen van het gezicht, de lippen, de tong of de luchtpijp
kunnen ernstige ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Deze reacties zijn heel zeldzaam en kunnen
ernstig zijn. U moet zo snel mogelijk uw arts raadplegen als ze optreden.
De volgende bijwerkingen zijn weinig frequent en kunnen bij meer dan 1 persoon op 1.000 voorkomen:
Effecten op het zenuwstelsel:
duizeligheid, vermoeidheid, hoofdpijn of slaapproblemen waaronder
slapeloosheid.
Effecten op het zicht:
wazig of dubbel zicht;
Spijsverteringsproblemen:
indigestie, misselijkheid, braken, buiklast of -pijn, diarree of constipatie,
winderigheid;
Effecten op de huid en het haar:
jeuk, puistjes, urticaria, rode vlekken, problemen met het haar of
de hoofdhuid (zoals haaruitval);
Effecten op de urinewegen en de geslachtsorganen:
blaasproblemen (pijn op het ogenblik van
het plassen, vaker plassen, ’s nachts moeten plassen), seksuele problemen;
Effecten op de spieren en de beenderen:
spier- en gewrichtspijn.
De volgende bijwerkingen zijn heel zeldzaam kunnen bij minder dan 1 persoon op 10.000 voorkomen:
Effecten op het zenuwstelsel:
gevoelsproblemen waaronder branderig, kriebelend of jeukend
gevoel die kunnen wijzen op een zenuwaandoening;
Effecten op de huid:
een ernstige huidaandoening (pseudolupoïd erytheemsyndroom);
Effecten op de lever:
een ontsteking van de lever of de pancreas; geelzucht (herkenbaar aan het
geel worden van de huid en van het oogwit); een zeer snelle vernietiging van de levercellen (snelle
levernecrose);
Effecten op de spieren en de beenderen:
een ontsteking aan een of meer spieren leidend tot
spierpijn of -zwakte (myositis of polymyositis), spierpijn of -zwakte, een ontsteking van de pezen die
kan worden gecompliceerd door een peesruptuur.
Onregelmatige bloedtests:
verhoging van de transaminasen (groep van enzymen die zich van
nature in het bloed bevinden), wat kan wijzen op een leveraandoening. Uw arts kan u regelmatige
bloedtests voorschrijven, om ze in het oog te houden.
4/6
Bijsluiter
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker.
Mogelijke bijwerkingen
Nachtmerries
Geheugenverlies
Depressie
Ademhalingsproblemen, waaronder aanhoudende hoest en/of kortademigheid of koorts.
Diabetes. Hierop heeft u een groter risico als u hoge suiker- en vetwaarden in uw bloed heeft, als u
overgewicht heeft en als u een verhoogde bloeddruk heeft. Uw arts zal u controleren, gedurende de
periode dat u dit geneesmiddel gebruikt..
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke
bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale
meldsysteem:
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/ 40
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit
geneesmiddel.
5. HOE BEWAART U PRAVASINE?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en op de
blisterverpakking (EXP). Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Bewaarinstructies
Bewaren beneden 25°C.
De blisterverpakking in de oorspronkelijke verpakking bewaren ter bescherming tegen licht en vocht.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.
6. AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in PRAVASINE?
De werkzame stof in PRAVASINE is natriumpravastatine. Elk tablet bevat 10 mg, 20 mg, of 40 mg
natriumpravastatine.
De andere stoffen in PRAVASINE zijn monohydraatlactose, microkristallijne cellulose, povidon,
natriumcroscarmellose, magnesiumstearaat, zwaar magnesiumoxide, geel ijzeroxide (E172).
Hoe ziet PRAVASINE eruit en hoeveel zit er in een verpakking ?
PRAVASINE 10 mg is een geel, deelbaar en ovaal tablet waarvan de twee zijden bol zijn, met de aanduiding
“10” op een zijde.
PRAVASINE 20 mg is een geel, deelbaar en ovaal tablet waarvan de twee zijden bol zijn, met de aanduiding
“20” op een zijde.
PRAVASINE 40 mg is een geel, deelbaar en ovaal tablet waarvan de twee zijden bol zijn, met de aanduiding
“40” op een zijde.
5/6
Bijsluiter
Ze worden in een blisterverpakking verpakt in dozen met 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 84, 98, 100, 200 en 280
tabletten. Niet alle presentaties mogen in de handel worden verkocht.
De tabletten kunnen in twee gelijke halve doses worden verdeeld.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Bristol-Myers Squibb Belgium NV
Terhulpsesteenweg 185
1170 Brussel
Fabrikant
Bristol-Myers Squibb, S.r.l.
Contrada Fontana del Ceraso
03012 Anagni
Italië
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
Pravasine 10 mg: BE 156807
Pravasine 20 mg: BE 156861
Pravasine 40 mg: BE 192263
Afleveringswijze
Op medisch voorschrift.
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Naam van de lidstaat
België
Denemarken
Finland
Frankrijk
Duitsland
Griekenland
IJsland
Ierland
Italië
Luxemburg
Nederland
Noorwegen
Portugal
Spanje
Zweden
Verenigd Koninkrijk
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 01/2015
Naam van het geneesmiddel
Pravasine
Pravachol
Pravachol
Elisor
Pravasin protect
Pravachol
Pravachol
Lipostat
Selectin
Pravasine
Selektine
Pravachol
Pravacol
Lipemol
Pravachol
Lipostat
6/6

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
PRAVASINE 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletten
Natriumpravastatine
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.
· Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
· Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
· Geef dit geneesmidel niet door aan anderen, want het is al een aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
· Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet
in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt PRAVASINE gebruikt?
2. Wanneer mag u PRAVASINE niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u PRAVASINE?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u PRAVASINE?
6. Aanvul ende informatie.
1. WAARVOOR WORDT PRAVASINE GEBRUIKT?
PRAVASINE behoort tot een groep geneesmiddelen die statines worden genoemd (of HMG-CoA-
reductaseremmers). Het verhindert de productie van cholesterol door de lever en vermindert zo de gehalten
van cholesterol en andere vetten (triglyceriden) in uw organisme. Overtol ig cholesterol hoopt zich op op de
wand van de bloedvaten en verstopt die.
Deze situatie wordt aderverharding of atherosclerose genoemd en kan het volgende veroorzaken:
angina pectoris (angor), wanneer een hartvat gedeeltelijk verstopt is,
een hartaanval (myocardinfarct), wanneer een hartvat vol edig verstopt is,
een hersenberoerte (cerebraal vasculair accident), wanneer een hersenbloedvat vol edig verstopt is.
Dit geneesmiddel wordt gebruikt in 3 situaties:
Bij de behandeling van hoge cholesterol- en vetgehalten in het bloed
PRAVASINE wordt gebruikt om de hoge gehalten aan 'slechte' cholesterol te verminderen en de gehalten
van 'goede' cholesterol in het bloed te verhogen wanneer wijzigingen in de voedingsgewoonten en
lichaamsactiviteit er niet in geslaagd zijn om die voldoende te doen dalen.
B
ij de preventie van hart- en bloedvatziekten
Als u een hoog cholesterolgehalte in het bloed hebt en bepaalde risicofactoren deze ziekten
stimuleren (tabak, overgewicht, hoog suikergehalte in het bloed, hoge bloeddruk, te weinig
lichaamsbeweging) wordt PRAVASINE gebruikt om de risico's van het optreden van hart- en
bloedvatenziektes te verminderen, evenals het overlijdensrisico dat met deze ziekten gepaard gaat.
Als u al een beroerte hebt gehad of als u angina pectoris (onstabiele angor) hebt, zelfs als uw
cholesterolgehalte normaal is. PRAVASINE wordt gebruikt om het risico van een nieuwe hartaanval
of hersenberoerte te verkleinen en om het risico van het overlijden aan deze aandoeningen, te
verkleinen.
Na een orgaantransplantatie
Als u een orgaantransplantatie hebt gehad en een behandeling krijgt om afstoting van het getransplanteerde
orgaan te vermijden, wordt PRAVASINE gebruikt om de hoge vetgehalten in het bloed te verminderen.
2
WANNEER MAG U PRAVASINE NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA VOORZICHTIG
ZIJN?
Wanneer mag u PRAVASINE niet gebruiken?
U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden
onder punt 6.
als u zwanger bent, denkt zwanger te kunnen zijn of als u borstvoeding geeft (zie Zwangerschap en
borstvoeding).
als u momenteel lijdt aan een leverziekte (progressieve leveraandoening).
als uit verschil ende bloedanalyses blijkt dat uw lever abnormaal werkt (verhoging van het gehalte
aan leverenzymen in het bloed).
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met PRAVASINE?
Voordat u dit geneesmiddel inneemt, meldt u uw arts of u momenteel een medisch probleem hebt of in het
verleden hebt gehad, zoals:
een nieraandoening;
een onvoldoende werking van de schildklier (hypothyreoïdie);
een leveraandoening of problemen met alcohol (verbruik van grote hoeveelheden alcohol);
spierproblemen te wijten aan een erfelijke ziekte;
spierproblemen te wijten aan een ander geneesmiddel dat tot de groep van de statines (HMG-CoA-
reductaseremmers) of de groep van de fibraten behoort (zie Combinatie met andere
geneesmiddelen).
Als u één van deze problemen hebt gehad of als u ouder dan 70 jaar bent, dan moet uw arts een
bloedanalyse uitvoeren voor en eventueel tijdens uw behandeling. Deze bloedanalyses zul en worden
gebruikt om te bepalen welk risico van bijwerkingen op de spieren dat u loopt.
Als u tijdens de behandeling onverklaarbare krampen of spierpijnen voelt, dan verwittigt u onmiddel ijk uw
arts.
Gedurende de periode dat u dit geneesmiddel gebruikt, zal uw arts nauwlettend controleren of u suikerziekte
heeft, of dat u een verhoogd risico heeft op het ontwikkelen van diabetes. U heeft mogelijk een verhoogd
risico op het ontwikkelen van diabetes als u hoge suiker- en vetwaarden in uw bloed heeft, als u overgewicht
heeft en als u een verhoogde bloeddruk heeft.
Raadpleeg uw arts of apotheker voor u PRAVASINE inneemt als u:

lijdt aan ernstig longfalen
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Wanneer ze samen met deze behandeling worden genomen, dan
kunnen de hieronder vermelde
geneesmiddelen leiden tot een groter risico van spierproblemen
(zie Mogelijke bijwerkingen). Het is
belangrijk dat u uw arts op de hoogte brengt indien u al werd behandeld met:
een geneesmiddel dat het cholesterolgehalte in het bloed doet dalen (fibraten zoals gemfibrozil,
fenofibraat);
een geneesmiddel dat de immunitaire verdediging van het lichaam verlaagt (cyclosporine);
een geneesmiddel dat infecties veroorzaakt door bacteriën behandelt (een antibioticum zoals
erythromycine en clarithromycine);
een ander geneesmiddel dat uw cholesterolgehalte in het bloed doet dalen (nicotinezuur).
Als u ook een geneesmiddel gebruikt dat uw vetgehalte in het bloed doelt dalen (van het harstype zoals
colestyramine en colestipol), dan moet deze behandeling 1 uur voor of 4 uur na de inname van het hars
worden ingenomen. Deze voorzorg moet worden genomen omdat het
hars de absorptie van PRAVASINE
kan beïnvloeden als de twee geneesmiddelen te kort na elkaar worden ingenomen
.
Gebruikt u naast PRAVASINE nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat
dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Deze behandeling kan worden ingenomen tijdens of buiten de maaltijden, met een half glas water.
U moet uw alcoholverbruik altijd tot een minimum beperken. Als u zich zorgen maakt over de hoeveelheid
alcohol die u kunt drinken wanneer u dit geneesmiddel inneemt, dan moet u dit bespreken met uw arts.
Zwangerschap en borstvoeding
U mag PRAVASINE niet innemen tijdens de zwangerschap. Als u tijdens de behandeling ontdekt dat u
zwanger bent, dan meldt u dat onmiddel ijk aan uw arts.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
U mag PRAVASINE niet innemen als u borstvoeding wilt geven, aangezien dit geneesmiddel in de
moedermelk terechtkomt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Wees voorzichtig. Niet rijden zonder de bijsluiter gelezen te hebben.
PRAVASINE heeft gewoonlijk geen invloed op uw vermogen om voertuigen te besturen of machines te
bedienen. Als u in de loop van de behandeling duizeligheid of gezichtsproblemen ervaart, dan gaat u vooraf
voor uzelf na of u al dan niet in staat bent om te rijden of een machine te bedienen.
Stoffen in PRAVASINE waarmee u rekening moet houden
PRAVASINE bevat lactose.
Als uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, dient u uw arts te raadplegen voordat
u dit geneesmiddel gaat innemen.
3. HOE NEEMT U PRAVASINE IN?
Uw arts zal u een vetarm dieet adviseren dat u tijdens de vol e duur van de behandeling moet volgen.
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
PRAVASINE kan worden ingenomen tijdens of buiten de maaltijden, met een half glas water.
De gebruikelijke dosering is:
V
olwassenen:
Bij de behandeling van hoge cholesterol- en vetgehalten in het bloed: de gebruikelijke dosis
bedraagt 10 tot 40 mg per dag in één toediening, bij voorkeur 's avonds.
Bij de preventie van hart- en bloedvatziekten: de gebruikelijke dosis bedraagt 40 mg per dag in één
toediening, bij voorkeur 's avonds.
De maximale dagelijkse dosis van 40 mg mag niet worden overschreden. Uw arts zal u meedelen welke
dosis geschikt voor u is.
Kinderen (8-13 jaar) en adolescenten (14-18 jaar) met een erfelijke ziekte die het cholesterolgehalte in het
bloed verhoogt:
De gebruikelijke dosis bedraagt 10 tot 20 mg eenmaal per dag tussen 8 en 13 jaar en 10 tot 40 mg eenmaal
per dag tussen 14 en 18 jaar.
Na een orgaantransplantatie:
Uw arts kan de behandeling starten met een startdosis van 20 mg eenmaal per dag. Hij kan deze dosis
aanpassen tot 40 mg per dag.
Als u een behandeling inneemt die de verdediging van het organisme vermindert (cyclosporine), dan kan uw
arts de behandeling starten met een initiële dosis van 20 mg eenmaal per dag. Hij kan deze dosis
aanpassen tot 40 mg per dag.
Als u aan een ernstige leverziekte of aan een nierziekte lijdt, dan kan uw arts u een lagere dosis van
PRAVASINE voorschrijven.
Als u de indruk heeft dat de werking van dit geneesmiddel te sterk of te zwak is, licht dan uw arts of
apotheker in.
Behandelingsduur
Uw arts zal u meedelen hoe lang de behandeling met PRAVASINE zal duren. Dit geneesmiddel moet heel
regelmatig worden ingenomen, en even lang als uw arts u heeft aanbevolen, ook al is dat voor heel lange
duur. Zet uw behandeling niet zelf stop.
Heeft u te veel van PRAVASINE ingenomen?
Wanneer u te veel van PRAVASINE heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddel ijk contact op met uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Bent u vergeten PRAVASINE in te nemen?
Als u een dosis vergeet, dan neemt u de volgende voorziene dosis gewoon in.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van PRAVASINE
Niet van toepassing.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan PRAVASINE bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Stop de behandeling met PRAVASINE en neem zo snel mogelijk contact op met uw arts in geval van
spierpijn, pijnlijk gevoel in de spieren, spierzwakte of -kramp, onverklaarbaar of aanhoudend, vooral als u
een malaise voelt of als u tegelijkertijd koorts hebt.
In heel zeldzame geval en kunnen de spierproblemen ernstig zijn (rabdomyolyse) en een ernstige nierziekte
veroorzaken die levensbedreigend kan zijn.
Ernstige en bruuske al ergische reacties met opzwel en van het gezicht, de lippen, de tong of de luchtpijp
kunnen ernstige ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Deze reacties zijn heel zeldzaam en kunnen
ernstig zijn. U moet zo snel mogelijk uw arts raadplegen als ze optreden.
De volgende bijwerkingen zijn weinig frequent en kunnen bij meer dan 1 persoon op 1.000 voorkomen:
Effecten op het zenuwstelsel: duizeligheid, vermoeidheid, hoofdpijn of slaapproblemen waaronder
slapeloosheid.
Effecten op het zicht: wazig of dubbel zicht;
Spijsverteringsproblemen: indigestie, misselijkheid, braken, buiklast of -pijn, diarree of constipatie,
winderigheid;
Effecten op de huid en het haar: jeuk, puistjes, urticaria, rode vlekken, problemen met het haar of
de hoofdhuid (zoals haaruitval);
Effecten op de urinewegen en de geslachtsorganen: blaasproblemen (pijn op het ogenblik van
het plassen, vaker plassen, 's nachts moeten plassen), seksuele problemen;
Effecten op de spieren en de beenderen: spier- en gewrichtspijn.
De volgende bijwerkingen zijn heel zeldzaam kunnen bij minder dan 1 persoon op 10.000 voorkomen:
Effecten op het zenuwstelsel: gevoelsproblemen waaronder branderig, kriebelend of jeukend
gevoel die kunnen wijzen op een zenuwaandoening;
Effecten op de huid: een ernstige huidaandoening (pseudolupoïd erytheemsyndroom);
Effecten op de lever: een ontsteking van de lever of de pancreas; geelzucht (herkenbaar aan het
geel worden van de huid en van het oogwit); een zeer snel e vernietiging van de levercel en (snel e
levernecrose);
Effecten op de spieren en de beenderen: een ontsteking aan een of meer spieren leidend tot
spierpijn of -zwakte (myositis of polymyositis), spierpijn of -zwakte, een ontsteking van de pezen die
kan worden gecompliceerd door een peesruptuur.
Onregelmatige bloedtests: verhoging van de transaminasen (groep van enzymen die zich van
nature in het bloed bevinden), wat kan wijzen op een leveraandoening. Uw arts kan u regelmatige
bloedtests voorschrijven, om ze in het oog te houden.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker.
Mogelijke bijwerkingen

Nachtmerries
Geheugenverlies
Depressie
Ademhalingsproblemen, waaronder aanhoudende hoest en/of kortademigheid of koorts.
Diabetes. Hierop heeft u een groter risico als u hoge suiker- en vetwaarden in uw bloed heeft, als u
overgewicht heeft en als u een verhoogde bloeddruk heeft. Uw arts zal u controleren, gedurende de
periode dat u dit geneesmiddel gebruikt..
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke
bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale
meldsysteem:
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/ 40
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit
geneesmiddel.
5. HOE BEWAART U PRAVASINE?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en op de
blisterverpakking (EXP). Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Bewaarinstructies
Bewaren beneden 25°C.
De blisterverpakking in de oorspronkelijke verpakking bewaren ter bescherming tegen licht en vocht.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.
6. AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in PRAVASINE?
De werkzame stof in PRAVASINE is natriumpravastatine. Elk tablet bevat 10 mg, 20 mg, of 40 mg
natriumpravastatine.
De andere stoffen in PRAVASINE zijn monohydraatlactose, microkristal ijne cel ulose, povidon,
natriumcroscarmel ose, magnesiumstearaat, zwaar magnesiumoxide, geel ijzeroxide (E172).
Hoe ziet PRAVASINE eruit en hoeveel zit er in een verpakking ?
PRAVASINE 10 mg is een geel, deelbaar en ovaal tablet waarvan de twee zijden bol zijn, met de aanduiding
'10' op een zijde.
PRAVASINE 20 mg is een geel, deelbaar en ovaal tablet waarvan de twee zijden bol zijn, met de aanduiding
'20' op een zijde.
PRAVASINE 40 mg is een geel, deelbaar en ovaal tablet waarvan de twee zijden bol zijn, met de aanduiding
'40' op een zijde.
Ze worden in een blisterverpakking verpakt in dozen met 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 84, 98, 100, 200 en 280
tabletten. Niet al e presentaties mogen in de handel worden verkocht.
De tabletten kunnen in twee gelijke halve doses worden verdeeld.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Bristol-Myers Squibb Belgium NV
Terhulpsesteenweg 185
1170 Brussel
Fabrikant
Bristol-Myers Squibb, S.r.l.
Contrada Fontana del Ceraso
03012 Anagni
Italië
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
Pravasine 10 mg: BE 156807
Pravasine 20 mg: BE 156861
Pravasine 40 mg: BE 192263
Afleveringswijze
Op medisch voorschrift.
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Naam van de lidstaat
Naam van het geneesmiddel
België
Pravasine
Denemarken
Pravachol
Finland
Pravachol
Frankrijk
Elisor
Duitsland
Pravasin
protect
Griekenland
Pravachol
IJsland
Pravachol
Ierland
Lipostat
Italië
Selectin
Luxemburg
Pravasine
Nederland
Selektine
Noorwegen
Pravachol
Portugal
Pravacol
Spanje
Lipemol
Zweden
Pravachol
Verenigd Koninkrijk
Lipostat
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 01/2015

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG