Pranox 0.1 %Meda Pharma
Bijsluiter : PRANOX – mei 2012
Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker
PRANOX 0,1 % - oogdruppels, oplossing
(pranoprofen)
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven.
Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt Pranox gebruikt?
2. Wanneer mag u Pranox niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Pranox?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Pranox?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAARVOOR WORDT PRANOX GEBRUIKT?
Geneesmiddelengroep: het actief bestanddeel is pranoprofen, een niet-steroïdaal
ontstekingswerend middel.
Indicaties:
- niet-besmettelijke, uitwendige oogontstekingsreacties
- ontstekingen na een operatie
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u Pranox niet gebruiken?
-
Indien U allergisch (overgevoelig) bent aan pranoprofene of aan een van de overige
stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
-
Indien U allergisch (overgevoelig) bent voor andere niet-steroïdale
ontstekingswerende middelen.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Pranox gebruikt.
PRANOX mag na het openen van de container met druppelpipet niet langer dan 1 maand
worden gebruikt.
Na de toediening van de oogdruppels, neem de volgende maatregelen om de opname
ervan door het lichaam te vermijden (systemische resorptie):
- houd het ooglid gedurende 2 minuten gesloten
- houd het traankanaal met de vinger gesloten gedurende 2 minuten
Door de aanwezigheid van benzalkoniumchloride in dit geneesmiddel:
- Voorkom contact met zachte contactlenzen
- Verwijder de contactlenzen voor het toedienen en wacht minstens 15 minuten voor het
terugplaatsen.
1.
Meda Pharma
Bijsluiter : PRANOX – mei 2012
- Benzalkoniumchloride kan zachte contactlenzen doen verkleuren
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast PRANOX nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen
gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen
waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Tot heden zijn er geen interacties gekend.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddelen gebruikt.
Ondanks de toediening in het oog is het, zoals voor alle geneesmiddelen, beter het
gebruik van PRANOX tijdens de zwangerschap te vermijden.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
PRANOX heeft geen invloed op de gezichtsscherpte.
Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
PRANOX bevat benzalkoniumchloride. Deze stof kan oogirritatie veroorzaken. Voorkom
contact met zachte contactlenzen. Contactlenzen voor het toedienen verwijderen en ten
minste 15 min wachten voor het terugplaatsen. Deze stof kan zachte contactlenzen doen
verkleuren.
3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.
Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering is 4 maal daags 2 druppels in het zieke oog toedienen.
Na toediening van oogdruppels, de volgende maatregelen nemen om de opname door
het lichaam (systemische resorptie) te verminderen:
- het ooglid 2 minuten gesloten houden
- met de vinger 2 minuten op het traankanaal drukken.
Uw arts zal u vertellen hoe lang u PRANOX moet gebruiken.
Heeft u teveel van dit middel ingenomen?
Wanneer u te veel PRANOX heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Bij lokale overdosering door te veelvuldige of verkeerde toediening, is een oogbad aan te
raden.
Bij toevallige inname van de totale inhoud van het flesje PRANOX moet men geen
bijzondere maatregelen treffen.
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem de volgende dosis
op het gepaste moment.
2.
Meda Pharma
Bijsluiter : PRANOX – mei 2012
Als u stopt met het gebruik van dit middel
Overleg altijd met uw arts, indien u overweegt om de behandeling te stoppen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op
met uw arts of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook PRANOX bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
De volgende effecten kunnen voorkomen:
Ter hoogte van de huid:
Soms (> 1/1000, <1/100)
- ontstekingsverschijnselen.
Frequentie niet bekend (er zijn geen gegevens beschikbaar)
- gevoel van jeuk
- huiduitslag
Ter hoogte van de ogen:
Vaak (> 1/100, < 1/10)
- roodheid van het oogbindvlies
- gevoel van jeuk
- irritatie
- roodheid en opzwelling van de oogleden
- ontsteking van de oogleden
Soms (> 1/1000, <1/100)
Occasioneel kunnen volgende effecten voorkomen:
- traanproductie
- het gevoel van een vreemd voorwerp in het oog
- ontsteking of irritatie van het oogoppervlak (keratitis)
- zwelling van het bindvlies
Benzalkoniumchloride (een van de hulpstoffen) kan oogirritatie veroorzaken.
Op het vlak van de ademhaling:
Frequentie niet bepaald (er zijn geen gegevens beschikbaar)
- moeilijke ademhaling
Indien één van deze bijwerkingen zich voordoet, stop de behandeling en contacteer uw
arts.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
3.
Meda Pharma
Bijsluiter : PRANOX – mei 2012
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking bij kamertemperatuur (15-25°C) en tegen licht
beschermen.
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
verpakking na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is
de uiterste houdbaarheidsdatum.
De oogdruppels mogen niet langer dan één maand na opening van het flesje gebruikt
worden.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. Inhoud van de verpakking en overige INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is pranoprofen.
De andere stoffen in dit middel zijn:
- boorzuur
- polysorbaat 80
- dinatriumedetaat
- benzalkoniumchloride
- natriumboraat
- water voor injecties.
Hoe ziet PRANOX eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
PRANOX oogdruppels, oplossing, wordt onder de vorm van druppels toegediend voor de
bestrijding van oogontstekingen die niet worden veroorzaakt door besmettelijke organismen
en ook voor de behandeling van ontstekingsreacties na een operatie.
De oplossing (5 ml) wordt voorgesteld in een plastieken container met druppelpipet.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Meda Pharma n.v. - Terhulpsesteenweg 166 - 1170 Brussel
België
Fabricant:
Pharma Logistics - Demeurslaan 71 - 1654 Huizingen
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
BE 145607
Afleveringswijze
: op medisch voorschrift
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 05/2012.
Goedkeuringsdatum: 06/2012
4.
Bijsluiter : PRANOX ­ mei 2012
Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker
PRANOX 0,1 % - oogdruppels, oplossing
(pranoprofen)
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is al een aan u voorgeschreven.
Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt Pranox gebruikt?
2. Wanneer mag u Pranox niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Pranox?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Pranox?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAARVOOR WORDT PRANOX GEBRUIKT?
Geneesmiddelengroep: het actief bestanddeel is pranoprofen, een niet-steroïdaal
ontstekingswerend middel.
Indicaties:
- niet-besmettelijke, uitwendige oogontstekingsreacties
- ontstekingen na een operatie
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u Pranox niet gebruiken?
-
Indien U al ergisch (overgevoelig) bent aan pranoprofene of aan een van de overige
stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
- Indien U al ergisch (overgevoelig) bent voor andere niet-steroïdale
ontstekingswerende middelen.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Pranox gebruikt.
PRANOX mag na het openen van de container met druppelpipet niet langer dan 1 maand
worden gebruikt.
Na de toediening van de oogdruppels, neem de volgende maatregelen om de opname
ervan door het lichaam te vermijden (systemische resorptie):
- houd het ooglid gedurende 2 minuten gesloten
- houd het traankanaal met de vinger gesloten gedurende 2 minuten
Door de aanwezigheid van benzalkoniumchloride in dit geneesmiddel:
- Voorkom contact met zachte contactlenzen
- Verwijder de contactlenzen voor het toedienen en wacht minstens 15 minuten voor het
terugplaatsen.
Bijsluiter : PRANOX ­ mei 2012
- Benzalkoniumchloride kan zachte contactlenzen doen verkleuren
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast PRANOX nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen
gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen
waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Tot heden zijn er geen interacties gekend.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddelen gebruikt.
Ondanks de toediening in het oog is het, zoals voor al e geneesmiddelen, beter het
gebruik van PRANOX tijdens de zwangerschap te vermijden.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
PRANOX heeft geen invloed op de gezichtsscherpte.
Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
PRANOX bevat benzalkoniumchloride. Deze stof kan oogirritatie veroorzaken. Voorkom
contact met zachte contactlenzen. Contactlenzen voor het toedienen verwijderen en ten
minste 15 min wachten voor het terugplaatsen. Deze stof kan zachte contactlenzen doen
verkleuren.
3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.
Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering is 4 maal daags 2 druppels in het zieke oog toedienen.
Na toediening van oogdruppels, de volgende maatregelen nemen om de opname door
het lichaam (systemische resorptie) te verminderen:
- het ooglid 2 minuten gesloten houden
- met de vinger 2 minuten op het traankanaal drukken.
Uw arts zal u vertel en hoe lang u PRANOX moet gebruiken.
Heeft u teveel van dit middel ingenomen?
Wanneer u te veel PRANOX heeft gebruikt, neem dan onmiddel ijk contact op met uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Bij lokale overdosering door te veelvuldige of verkeerde toediening, is een oogbad aan te
raden.
Bij toeval ige inname van de totale inhoud van het flesje PRANOX moet men geen
bijzondere maatregelen treffen.
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem de volgende dosis
op het gepaste moment.
Bijsluiter : PRANOX ­ mei 2012
Als u stopt met het gebruik van dit middel
Overleg altijd met uw arts, indien u overweegt om de behandeling te stoppen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op
met uw arts of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook PRANOX bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
De volgende effecten kunnen voorkomen:
Ter hoogte van de huid:
Soms (> 1/1000, <1/100)
- ontstekingsverschijnselen.
Frequentie niet bekend (er zijn geen gegevens beschikbaar)
- gevoel van jeuk
- huiduitslag
Ter hoogte van de ogen:
Vaak (> 1/100, < 1/10)
- roodheid van het oogbindvlies
- gevoel van jeuk
- irritatie
- roodheid en opzwel ing van de oogleden
- ontsteking van de oogleden
Soms (> 1/1000, <1/100)
Occasioneel kunnen volgende effecten voorkomen:
- traanproductie
- het gevoel van een vreemd voorwerp in het oog
- ontsteking of irritatie van het oogoppervlak (keratitis)
- zwel ing van het bindvlies
Benzalkoniumchloride (een van de hulpstoffen) kan oogirritatie veroorzaken.
Op het vlak van de ademhaling:
Frequentie niet bepaald (er zijn geen gegevens beschikbaar)
- moeilijke ademhaling
Indien één van deze bijwerkingen zich voordoet, stop de behandeling en contacteer uw
arts.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Bijsluiter : PRANOX ­ mei 2012
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking bij kamertemperatuur (15-25°C) en tegen licht
beschermen.
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
verpakking na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is
de uiterste houdbaarheidsdatum.
De oogdruppels mogen niet langer dan één maand na opening van het flesje gebruikt
worden.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. Inhoud van de verpakking en overige INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is pranoprofen.
De andere stoffen in dit middel zijn:
- boorzuur
- polysorbaat 80
- dinatriumedetaat
- benzalkoniumchloride
- natriumboraat
- water voor injecties.
Hoe ziet PRANOX eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
PRANOX oogdruppels, oplossing, wordt onder de vorm van druppels toegediend voor de
bestrijding van oogontstekingen die niet worden veroorzaakt door besmettelijke organismen
en ook voor de behandeling van ontstekingsreacties na een operatie.
De oplossing (5 ml) wordt voorgesteld in een plastieken container met druppelpipet.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Meda Pharma n.v. - Terhulpsesteenweg 166 - 1170 Brussel
België
Fabricant:
Pharma Logistics - Demeurslaan 71 - 1654 Huizingen
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
BE 145607
Afleveringswijze : op medisch voorschrift
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 05/2012.
Goedkeuringsdatum: 06/2012

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG