Physioneal 40 glucose 2,27 % w/vPhysioneal 40 Glucose 1,36 % w/v Clear-Flex,
Physioneal 40 Glucose 2,27 % w/v Clear-Flex,
Physioneal 40 Glucose 3,86 % w/v Clear-Flex,
oplossing voor peritoneale dialyse
Bijsluiter
Baxter S.A.
1/9
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
PHYSIONEAL 40 Glucose 1,36% w/v / 13,6 mg/ml Clear-Flex, oplossing voor peritoneale
dialyse
PHYSIONEAL 40 Glucose 2,27% w/v / 22,7 mg/ml Clear-Flex, oplossing voor peritoneale
dialyse
PHYSIONEAL 40 Glucose 3,86% w/v / 38,6 mg/ml Clear-Flex, oplossing voor peritoneale
dialyse
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en aanvullende informatie
1.
WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
PHYSIONEAL 40 is een oplossing voor peritoneale dialyse. De oplossing verwijdert water en
afvalproducten uit het bloed en corrigeert abnormale waarden van verschillende bloedbestanddelen.
PHYSIONEAL 40 bevat verschillende concentraties aan glucose (1,36%, 2,27% of 3,86%). Hoe
hoger de glucoseconcentratie van de oplossing, hoe groter de hoeveelheid water die uit het bloed van
de patiënt wordt verwijderd.
PHYSIONEAL 40 kan in de volgende gevallen worden voorgeschreven:
tijdelijk of permanent nierfalen;
ernstige vochtretentie;
ernstige verstoring in de zuur- of basegraad (pH) en het zoutgehalte van het bloed;
bepaalde typen geneesmiddelenintoxicatie waarvoor geen andere behandeling beschikbaar is.
PHYSIONEAL 40 heeft een zuurgraad (pH) die de pH van uw bloed benadert. Deze oplossing kan
daarom met name geschikt zijn bij inlooppijn of ongemak bij andere zuurdere oplossingen voor
peritoneale dialyse.
Version 5.1 (QRD 2.0)
Physioneal 40 Glucose 1,36 % w/v Clear-Flex,
Physioneal 40 Glucose 2,27 % w/v Clear-Flex,
Physioneal 40 Glucose 3,86 % w/v Clear-Flex,
oplossing voor peritoneale dialyse
Bijsluiter
2.
Baxter S.A.
2/9
WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
De eerste keer dat u dit product gebruikt, moet dat gebeuren onder toezicht van uw arts.
Wanneer mag u PHYSIONEAL 40 niet gebruiken?
U heeft problemen aan de buikwand of in de buikholte die chirurgisch niet kunnen worden
gecorrigeerd of die een verhoogd risico inhouden op een infectie van de buik.
U heeft een aangetoonde vermindering van de peritoneale functie als gevolg van ernstige
peritoneale littekenweefselvorming.
Een behandeling met PHYSIONEAL 40 in Clear-Flex-zakken wordt soms niet aanbevolen:
bij kinderen bij wie een inloopvolume van minder dan 1600 ml vereist is.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Vóór gebruik:
Meng eerst de inhoud van de twee compartimenten door de grote lasnaad te openen.
Open vervolgens de kleine SafetyMoon-lasnaad.
Als u een niet-gemengde oplossing toedient (de grote lasnaad tussen de twee compartimenten is
niet geopend), kunt u buikpijn krijgen. Laat de oplossing onmiddellijk wegstromen, gebruik een
nieuwe zak met gemengde oplossingen en informeer onmiddellijk uw arts.
Als u de niet-gemengde oplossing niet laat wegstromen, nemen het zoutgehalte en het gehalte aan
andere chemische stoffen van het bloed toe. Dat veroorzaakt bijwerkingen zoals verwarring,
sufheid en een onregelmatige hartslag.
Spreek met uw arts:
Als u ernstige problemen heeft aan de buikwand of de buikholte. Als u bijvoorbeeld een hernia of
een chronische infectieuze of inflammatoire aandoening heeft met een effect op uw ingewanden.
Als bij u een stent in de aorta is geplaatst.
Als u ernstige ademhalingsproblemen heeft.
Als u buikpijn heeft, als uw lichaamstemperatuur is verhoogd of als u merkt dat de uitgelopen
vloeistof troebel of wazig is of deeltjes bevat. Dit kan een teken van peritonitis
(buikvliesontsteking) of infectie zijn. U moet dringend uw medisch team raadplegen. Noteer het
chargenummer (lot) van de gebruikte zakken met oplossing voor peritoneale dialyse en geef dit
samen met de zak met uitgelopen vloeistof mee aan het medische team. Het team beslist of de
behandeling moet worden stopgezet en of er een corrigerende behandeling moet worden gestart.
Als u bijvoorbeeld een infectie heeft, voert uw arts mogelijk enkele testen uit om te bepalen welk
antibioticum voor u het meest geschikt is. Totdat uw arts precies weet welk type infectie u heeft,
kunt u tijdelijk een antibioticum krijgen dat werkzaam is bij verschillende soorten bacteriën. Dit
wordt een breedspectrumantibioticum genoemd.
Version 5.1 (QRD 2.0)
Physioneal 40 Glucose 1,36 % w/v Clear-Flex,
Physioneal 40 Glucose 2,27 % w/v Clear-Flex,
Physioneal 40 Glucose 3,86 % w/v Clear-Flex,
oplossing voor peritoneale dialyse
Bijsluiter
Baxter S.A.
3/9
Als u een hoog lactaatgehalte heeft in uw bloed. U heeft een hogere kans op lactaatacidose:
o
als u plotseling ernstig nierfalen krijgt.
o
als u een aangeboren metabole aandoening heeft.
o
als u metformine gebruikt (een geneesmiddel voor de behandeling van diabetes).
o
als u geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van hiv, in het bijzonder
geneesmiddelen die NRTI’s worden genoemd.
Als u diabetes heeft en u deze oplossing gebruikt, moet de dosis van de geneesmiddelen die u
inneemt om uw bloedsuikergehalte te regelen (bijvoorbeeld insuline) regelmatig geëvalueerd
worden. Vooral bij het starten of het veranderen van de peritonealedialysebehandeling kan het
nodig zijn de dosis van uw diabetesgeneesmiddelen aan te passen.
Als u jonger bent dan 18 jaar. Uw arts weegt de risico’s en de voordelen van het gebruik van dit
product af.
Als uw bloed een hoog gehalte van het parathyroïde hormoon heeft als gevolg van uw
nieraandoening. Het lage calciumgehalte in PHYSIONEAL 40 kan een hyperparathyroïdie
verergeren. Uw arts zal het gehalte aan parathyroïde hormoon in uw bloed controleren en
opvolgen.
U moet – mogelijk samen met uw arts – uw vochtbalans en uw lichaamsgewicht bijhouden. Uw
arts zal uw bloedwaarden, in het bijzonder zouten (bv. bicarbonaat, kalium, magnesium, calcium
en fosfaat), het parathyroïde hormoon en vetten (lipiden), regelmatig controleren en opvolgen.
Als uw bloed een hoog bicarbonaatgehalte heeft.
Gebruik niet meer oplossing dan uw arts u heeft voorgeschreven. Symptomen van overinfusie
houden in: een opgezette buik, een vol gevoel en kortademigheid.
Uw arts controleert regelmatig het kaliumgehalte. Als het kaliumgehalte te laag is, krijgt u ter
compensatie mogelijk kaliumchloride voorgeschreven.
Het onjuist klemmen of voorspoelen kan ervoor zorgen dat lucht in de buikholte terechtkomt, wat
kan leiden tot buikpijn en/of peritonitis.
U moet verder rekening houden met zogenaamde scleroserende peritonitis (Encapsulating
Peritoneal Sclerosis of EPS). Dit is een bekende, zeldzame bijwerking van peritoneale dialyse. U
moet zich – mogelijk samen met uw arts – bewust zijn van deze mogelijke bijwerking. EPS leidt
tot:
o
ontsteking in uw buik;
o
verdikking van de ingewanden, wat kan gepaard gaan met buikpijn, een opgezette buik of
braken. EPS kan een fatale afloop hebben.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast PHYSIONEAL 40 nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen
voorschrift voor nodig heeft.
Als u andere geneesmiddelen gebruikt, moet uw arts mogelijk de dosis ervan verhogen, omdat de
uitscheiding van bepaalde geneesmiddelen versneld wordt door peritoneale dialyse.
Als u geneesmiddelen voor het hart gebruikt die hartglycosiden worden genoemd (bijvoorbeeld
digoxine), dan:
o
heeft u mogelijk kalium- en calciumsupplementen nodig.
o
kan u een onregelmatige hartslag krijgen (aritmie).
Uw arts bewaakt u nauwgezet tijdens de behandeling, met name uw kaliumgehalte.
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts.
Uw arts adviseert u of deze behandeling al dan niet geschikt is voor u.
Version 5.1 (QRD 2.0)
Physioneal 40 Glucose 1,36 % w/v Clear-Flex,
Physioneal 40 Glucose 2,27 % w/v Clear-Flex,
Physioneal 40 Glucose 3,86 % w/v Clear-Flex,
oplossing voor peritoneale dialyse
Bijsluiter
Baxter S.A.
4/9
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Deze behandeling kan zwakte, troebel zicht of duizeligheid veroorzaken. Bestuur geen auto of ander
voertuig en gebruik geen machines of gereedschap als u een invloed ondervindt.
3.
HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?
PHYSIONEAL 40 wordt toegediend in de peritoneale holte. Dit is de holte die zich in uw buik
bevindt tussen uw huid en het peritoneum. Het peritoneum is het membraan dat uw inwendige
organen zoals uw darmen en lever omgeeft.
De oplossing is niet bestemd voor intraveneus gebruik.
Gebruik dit middel altijd precies zoals het medisch team dat gespecialiseerd is in peritoneale dialyse u
dat heeft verteld.Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met dit team.
Vernietig de zak als deze beschadigd is.
Dosering en frequentie van toediening
Uw arts schrijft het glucosegehalte voor en het aantal zakken dat u dagelijks moet gebruiken.
Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar
Als je jonger bent dan 18, zal je arts zorgvuldig overwegen of hij je dit geneesmiddel zal
voorschrijven.
Als u stopt met het gebruik van dit middel
De peritoneale dialyse mag niet worden stopgezet zonder toestemming van uw arts. Als u de
behandeling stopzet, kan dat levensbedreigende gevolgen hebben.
Wijze van toediening
Vóór gebruik:
Warm de zak op tot 37°C met de speciaal daartoe ontworpen verwarmingsplaat. Dompel de zak
nooit onder in water en gebruik nooit een magnetron om de oplossing op te warmen.
Tijdens toediening van de oplossing moet u een aseptische techniek toepassen volgens de
aanwijzingen die u heeft gekregen.
Voordat u de wisseling start, moet u ervoor zorgen dat u uw handen reinigt en dat de zone waar de
wisseling plaatsvindt ook schoon is.
Voordat u de buitenzak opent, moet u het correcte type oplossing, de uiterste houdbaarheidsdatum
en de hoeveelheid (het volume) controleren. Til de zak met dialysaat op en controleer hem op
eventuele lekken (overtollige vloeistof in de buitenzak). Gebruik de zak niet als u lekken ontdekt.
Wanneer u de buitenzak hebt verwijderd, controleert u de verpakking op tekenen van lekken door
stevig in de zak te knijpen. Gebruik de zak niet als u een lek opmerkt.
Controleer of de oplossing helder is. Gebruik de zak niet als de oplossing troebel is of zichtbare
deeltjes bevat.
Zorg ervoor dat alle verbindingen stevig vast zitten voordat u de wisseling start.
Meng de inhoud van de twee compartimenten goed door eerst de grote lasnaad en vervolgens de
kleine SafetyMoon-lasnaad te openen.
Version 5.1 (QRD 2.0)
Physioneal 40 Glucose 1,36 % w/v Clear-Flex,
Physioneal 40 Glucose 2,27 % w/v Clear-Flex,
Physioneal 40 Glucose 3,86 % w/v Clear-Flex,
oplossing voor peritoneale dialyse
Bijsluiter
Baxter S.A.
5/9
Als u vragen heeft of als u zich zorgen maakt over dit product of over hoe het moet worden
gebruikt, raadpleeg dan uw arts.
Gebruik elke zak slechts één keer. Vernietig niet-gebruikte oplossing.
Gebruik de oplossing binnen 24 uur nadat u deze heeft gemengd.
Controleer na gebruik altijd of de uitgelopen vloeistof niet troebel is.
Verenigbaarheid met andere geneesmiddelen
Mogelijk schrijft uw arts u andere injecteerbare geneesmiddelen voor die rechtstreeks aan de zak met
PHYSIONEAL 40 moeten worden toegevoegd. Voeg in dat geval het geneesmiddel aan de zak toe via
de injectiepoort in het grote compartiment voordat u de grote lasnaad opent. Gebruik het product
onmiddellijk nadat het geneesmiddel toegevoegd is aan de oplossing. Raadpleeg bij twijfel uw arts.
Heeft u meer dan het voorgeschreven aantal zakken van dit middel in 24 uur gebruikt?
Als u te veel PHYSIONEAL 40 toedient, kan dit resulteren in:
een opgezette buik,
een vol gevoel en/of
kortademigheid.
Raadpleeg onmiddellijk uw arts. De arts vertelt u wat u moet doen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts.
Wanneer u te veel van PHYSIONEAL 40 heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk
contact op met uw arts, uw apotheker of het Antigifcentrum (070-245 245).
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel, kan PHYSIONEAL 40 bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
Wanneer een van onderstaande bijwerkingen optreedt, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts of
dialysecentrum:
hypertensie (een te hoge bloeddruk);
gezwollen enkels of benen, gezwollen ogen, kortademigheid of pijn op de borst (hypervolemie);
buikpijn;
koude rillingen/griepachtige verschijnselen, koorts.
ontstoken peritoneum (peritonitis).
In al deze gevallen gaat het om ernstige bijwerkingen. Mogelijk moet u dringend medische hulp
krijgen.
Raadpleeg zo snel mogelijk uw arts of dialysecentrum als een van de volgende bijwerkingen bij u
optreedt:
Bijwerkingen die vaak (tussen 1% en 10%) worden waargenomen bij patiënten die PHYSIONEAL 40
gebruiken:
Version 5.1 (QRD 2.0)
Physioneal 40 Glucose 1,36 % w/v Clear-Flex,
Physioneal 40 Glucose 2,27 % w/v Clear-Flex,
Physioneal 40 Glucose 3,86 % w/v Clear-Flex,
oplossing voor peritoneale dialyse
Bijsluiter
Baxter S.A.
6/9
veranderingen in resultaten van bloedonderzoek:
verhoogd calciumgehalte (hypercalciëmie);
verlaagd kaliumgehalte (hypokaliëmie), met als mogelijk gevolg spierzwakte, spierschokken
of een abnormaal hartritme;
verhoogd bicarbonaatgehalte (alkalose);
zwakte, vermoeidheid;
vochtretentie (oedeem);
gewichtstoename.
Andere bijwerkingen die soms (tussen 0,1% en 1%) worden waargenomen bij patiënten die
PHYSIONEAL 40 gebruiken:
verminderde vochtonttrekking tijdens dialyse;
flauwvallen, duizeligheid of hoofdpijn;
troebele oplossing afkomstig uit de buikholte, maagpijn;
peritoneale bloeding, pus, zwelling of pijn rond de plaats waar de katheter het lichaam verlaat,
verstopte katheter;
misselijkheid, verlies van eetlust, indigestie, flatulentie (opgeblazenheid), dorst, droge mond;
opgezette buik, buikontsteking, schouderpijn, hernia van de buikholte (liesbreuk);
veranderingen in resultaten van bloedonderzoek:
melkzuuracidose;
verhoogd koolstofdioxidegehalte;
verhoogd bloedsuikergehalte (hyperglykemie);
verhoogd aantal witte bloedcellen (eosinofilie);
slaapproblemen;
lage bloeddruk (hypotensie);
hoesten;
pijn in de spieren of botten;
opzwelling van het gezicht en de keel;
huiduitslag.
Andere bijwerkingen die verband houden met de peritoneale procedure:
infectie rond de plaats waar de katheter het lichaam verlaat, blokkage van de katheter.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan onmiddellijk contact op met uw arts of dialysecentrum.
5.
HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Niet bewaren beneden 4°C.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het
etiket van de doos en op de zak na de afkorting "EXP" en het symbool
.
Daar staat een maand en
een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Vernietig PHYSIONEAL 40 volgens de aanwijzingen die u heeft gekregen.
Version 5.1 (QRD 2.0)
Physioneal 40 Glucose 1,36 % w/v Clear-Flex,
Physioneal 40 Glucose 2,27 % w/v Clear-Flex,
Physioneal 40 Glucose 3,86 % w/v Clear-Flex,
oplossing voor peritoneale dialyse
Bijsluiter
6.
Baxter S.A.
7/9
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN AANVULLENDE INFORMATIE
Deze bijsluiter bevat niet alle informatie over dit geneesmiddel. Raadpleeg uw arts bij vragen of bij
twijfel.
Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stoffen in de
gemengde
oplossing voor peritoneale dialyse zijn:
Glucosemonohydraat (g/l)
equivalent aan watervrije glucose (g/l)
Natriumchloride (g/l)
Calciumchloridedihydraat (g/l)
Magnesiumchloridehexahydraat (g/l)
Natriumbicarbonaat (g/l)
Natrium-(S)-lactaatoplossing (g/l)
1,36%
15,0
13,6
2,27%
25,0
22,7
5,38
0,184
0,051
2,10
1,68
3,86%
42,5
38,6
De andere stoffen in dit middel zijn water voor injecties, natriumhydroxide en zoutzuur.
De samenstelling van de
gemengde
oplossing in mmol/l is:
Watervrije glucose (mmol/l)
Natrium (mmol/l)
Calcium (mmol/l)
Magnesium (mmol/l)
Chloriden (mmol/l)
Bicarbonaat (mmol/l)
Lactaat (mmol/l)
1,36%
75,5
2,27%
126
132
1,25
0,25
95
25
15
3,86%
214
Hoe ziet PHYSIONEAL 40 eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
PHYSIONEAL 40 is een heldere, kleurloze en steriele oplossing voor peritoneale dialyse.
PHYSIONEAL 40 wordt geleverd in een pvc-vrije zak met twee compartimenten. De twee
compartimenten zijn door een niet-permanente lasnaad van elkaar gescheiden. PHYSIONEAL 40
mag uitsluitend worden toegediend nadat de oplossingen uit de twee compartimenten volledig met
elkaar zijn gemengd. Pas daarna mag u de kleine SafetyMoon-lasnaad openen.
Elke zak bevindt zich in een beschermverpakking en wordt geleverd in kartonnen dozen.
Version 5.1 (QRD 2.0)
Physioneal 40 Glucose 1,36 % w/v Clear-Flex,
Physioneal 40 Glucose 2,27 % w/v Clear-Flex,
Physioneal 40 Glucose 3,86 % w/v Clear-Flex,
oplossing voor peritoneale dialyse
Bijsluiter
Volume
1,5 l
1,5 l
2,0 l
2,0 l
2,5 l
2,5 l
3,0 l
3,0 l
4,5 l
5,0 l
Aantal eenheden
per doos
5/6
5/6
4/5
4/5
3/4
3/4
3
3
2
2
Verpakkingsgrootte
Enkele zak (APD)
Dubbele zak (Twinbag)
(CAPD)
Enkele zak (APD)
Dubbele zak (Twinbag)
(CAPD)
Enkele zak (APD)
Dubbele zak (Twinbag)
(CAPD)
Enkele zak (APD)
Dubbele zak (Twinbag)
(CAPD)
Enkele zak (APD)
Enkele zak (APD)
Baxter S.A.
8/9
Type connector(s)
luer
luer/Lineo
luer
luer/Lineo
luer
luer/Lineo
luer
luer/Lineo
luer
luer/luer en HomeChoice APD-set
met luer of Lineo
De Lineo-connector bevat jodium.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Neem voor alle informatie over dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de
houder van de vergunning voor het in de handel brengen.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Baxter S.A.,
Bd René Branquart 80, B-7860 Lessines, België
Fabrikanten
Baxter Healthcare S.A.
Moneen Road
Castlebar
County Mayo – Ierland
Bieffe Medital SpA
Via Nuova Provinciale
23034 Grosotto
Italië
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
Physioneal 40 Glucose 1,36 % w/v Clear-Flex, oplossing voor peritoneale dialyse (1500 ml) :BE267242.
Physioneal 40 Glucose 1,36 % w/v Clear-Flex, oplossing voor peritoneale dialyse (2000 ml) :BE267251.
Physioneal 40 Glucose 1,36 % w/v Clear-Flex, oplossing voor peritoneale dialyse (2500 ml) :BE267267.
Physioneal 40 Glucose 1,36 % w/v Clear-Flex, oplossing voor peritoneale dialyse (3000 ml) :BE267276.
Physioneal 40 Glucose 1,36 % w/v Clear-Flex, oplossing voor peritoneale dialyse (4500 ml) : BE267285.
Physioneal 40 Glucose 1,36 % w/v Clear-Flex, oplossing voor peritoneale dialyse (5000 ml) :BE267294.
Physioneal 40 Glucose 2,27 % w/v Clear-Flex, oplossing voor peritoneale dialyse (1500 ml) :BE267303.
Physioneal 40 Glucose 2,27 % w/v Clear-Flex, oplossing voor peritoneale dialyse (2000 ml) :BE267312.
Physioneal 40 Glucose 2,27 % w/v Clear-Flex, oplossing voor peritoneale dialyse (2500 ml) : BE267321.
Physioneal 40 Glucose 2,27 % w/v Clear-Flex, oplossing voor peritoneale dialyse (3000 ml) : BE267337.
Physioneal 40 Glucose 2,27 % w/v Clear-Flex, oplossing voor peritoneale dialyse (4500 ml) :BE267346.
Physioneal 40 Glucose 2,27 % w/v Clear-Flex, oplossing voor peritoneale dialyse (5000 ml) :BE267355.
Version 5.1 (QRD 2.0)
Physioneal 40 Glucose 1,36 % w/v Clear-Flex,
Physioneal 40 Glucose 2,27 % w/v Clear-Flex,
Physioneal 40 Glucose 3,86 % w/v Clear-Flex,
oplossing voor peritoneale dialyse
Bijsluiter
Baxter S.A.
9/9
Physioneal 40 Glucose 3,86 % w/v Clear-Flex, oplossing voor peritoneale dialyse (1500 ml) :BE267364.
Physioneal 40 Glucose 3,86 % w/v Clear-Flex, oplossing voor peritoneale dialyse (2000 ml) :BE267373.
Physioneal 40 Glucose 3,86 % w/v Clear-Flex, oplossing voor peritoneale dialyse (2500 ml) : BE267382.
Physioneal 40 Glucose 3,86 % w/v Clear-Flex, oplossing voor peritoneale dialyse (3000 ml) :BE267391.
Physioneal 40 Glucose 3,86 % w/v Clear-Flex, oplossing voor peritoneale dialyse (4500 ml) : BE267407.
Physioneal 40 Glucose 3,86 % w/v Clear-Flex, oplossing voor peritoneale dialyse (5000 ml) :BE267416.
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 06/2013.
Baxter, Physioneal en Clear-Flex zijn handelsmerken van Baxter International Inc.
Version 5.1 (QRD 2.0)

Baxter S.A.

Physioneal 40 Glucose 2,27 % w/v Clear-Flex,

Physioneal 40 Glucose 3,86 % w/v Clear-Flex,
oplossing voor peritoneale dialyse
Bijsluiter
1/9
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
PHYSIONEAL 40 Glucose 1,36% w/v / 13,6 mg/ml Clear-Flex, oplossing voor peritoneale
dialyse
PHYSIONEAL 40 Glucose 2,27% w/v / 22,7 mg/ml Clear-Flex, oplossing voor peritoneale
dialyse
PHYSIONEAL 40 Glucose 3,86% w/v / 38,6 mg/ml Clear-Flex, oplossing voor peritoneale
dialyse
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
· Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
· Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
· Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en aanvullende informatie
1.
WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
PHYSIONEAL 40 is een oplossing voor peritoneale dialyse. De oplossing verwijdert water en
afvalproducten uit het bloed en corrigeert abnormale waarden van verschillende bloedbestanddelen.
PHYSIONEAL 40 bevat verschillende concentraties aan glucose (1,36%, 2,27% of 3,86%). Hoe
hoger de glucoseconcentratie van de oplossing, hoe groter de hoeveelheid water die uit het bloed van
de patiënt wordt verwijderd.
PHYSIONEAL 40 kan in de volgende gevallen worden voorgeschreven:
· tijdelijk of permanent nierfalen;
· ernstige vochtretentie;
· ernstige verstoring in de zuur- of basegraad (pH) en het zoutgehalte van het bloed;
· bepaalde typen geneesmiddelenintoxicatie waarvoor geen andere behandeling beschikbaar is.
PHYSIONEAL 40 heeft een zuurgraad (pH) die de pH van uw bloed benadert. Deze oplossing kan
daarom met name geschikt zijn bij inlooppijn of ongemak bij andere zuurdere oplossingen voor
peritoneale dialyse.

Baxter S.A.

Physioneal 40 Glucose 2,27 % w/v Clear-Flex,

Physioneal 40 Glucose 3,86 % w/v Clear-Flex,
oplossing voor peritoneale dialyse
Bijsluiter
2/9
2.
WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?

De eerste keer dat u dit product gebruikt, moet dat gebeuren onder toezicht van uw arts.
Wanneer mag u PHYSIONEAL 40 niet gebruiken?
· U heeft problemen aan de buikwand of in de buikholte die chirurgisch niet kunnen worden
gecorrigeerd of die een verhoogd risico inhouden op een infectie van de buik.
· U heeft een aangetoonde vermindering van de peritoneale functie als gevolg van ernstige
peritoneale littekenweefselvorming.
Een behandeling met PHYSIONEAL 40 in Clear-Flex-zakken wordt soms niet aanbevolen:
· bij kinderen bij wie een inloopvolume van minder dan 1600 ml vereist is.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Vóór gebruik:
· Meng eerst de inhoud van de twee compartimenten door de grote lasnaad te openen.
· Open vervolgens de kleine SafetyMoon-lasnaad.
· Als u een niet-gemengde oplossing toedient (de grote lasnaad tussen de twee compartimenten is
niet geopend), kunt u buikpijn krijgen. Laat de oplossing onmiddellijk wegstromen, gebruik een
nieuwe zak met gemengde oplossingen en informeer onmiddellijk uw arts.
· Als u de niet-gemengde oplossing niet laat wegstromen, nemen het zoutgehalte en het gehalte aan
andere chemische stoffen van het bloed toe. Dat veroorzaakt bijwerkingen zoals verwarring,
sufheid en een onregelmatige hartslag.
Spreek met uw arts:
· Als u ernstige problemen heeft aan de buikwand of de buikholte. Als u bijvoorbeeld een hernia of
een chronische infectieuze of inflammatoire aandoening heeft met een effect op uw ingewanden.
· Als bij u een stent in de aorta is geplaatst.
· Als u ernstige ademhalingsproblemen heeft.
· Als u buikpijn heeft, als uw lichaamstemperatuur is verhoogd of als u merkt dat de uitgelopen
vloeistof troebel of wazig is of deeltjes bevat. Dit kan een teken van peritonitis
(buikvliesontsteking) of infectie zijn. U moet dringend uw medisch team raadplegen. Noteer het
chargenummer (lot) van de gebruikte zakken met oplossing voor peritoneale dialyse en geef dit
samen met de zak met uitgelopen vloeistof mee aan het medische team. Het team beslist of de
behandeling moet worden stopgezet en of er een corrigerende behandeling moet worden gestart.
Als u bijvoorbeeld een infectie heeft, voert uw arts mogelijk enkele testen uit om te bepalen welk
antibioticum voor u het meest geschikt is. Totdat uw arts precies weet welk type infectie u heeft,
kunt u tijdelijk een antibioticum krijgen dat werkzaam is bij verschillende soorten bacteriën. Dit
wordt een breedspectrumantibioticum genoemd.

Baxter S.A.

Physioneal 40 Glucose 2,27 % w/v Clear-Flex,

Physioneal 40 Glucose 3,86 % w/v Clear-Flex,
oplossing voor peritoneale dialyse
Bijsluiter
3/9
· Als u een hoog lactaatgehalte heeft in uw bloed. U heeft een hogere kans op lactaatacidose:
o
als u plotseling ernstig nierfalen krijgt.
o
als u een aangeboren metabole aandoening heeft.
o
als u metformine gebruikt (een geneesmiddel voor de behandeling van diabetes).
o
als u geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van hiv, in het bijzonder
geneesmiddelen die NRTI's worden genoemd.
· Als u diabetes heeft en u deze oplossing gebruikt, moet de dosis van de geneesmiddelen die u
inneemt om uw bloedsuikergehalte te regelen (bijvoorbeeld insuline) regelmatig geëvalueerd
worden. Vooral bij het starten of het veranderen van de peritonealedialysebehandeling kan het
nodig zijn de dosis van uw diabetesgeneesmiddelen aan te passen.
· Als u jonger bent dan 18 jaar. Uw arts weegt de risico's en de voordelen van het gebruik van dit
product af.
· Als uw bloed een hoog gehalte van het parathyroïde hormoon heeft als gevolg van uw
nieraandoening. Het lage calciumgehalte in PHYSIONEAL 40 kan een hyperparathyroïdie
verergeren. Uw arts zal het gehalte aan parathyroïde hormoon in uw bloed controleren en
opvolgen.
· U moet ­ mogelijk samen met uw arts ­ uw vochtbalans en uw lichaamsgewicht bijhouden. Uw
arts zal uw bloedwaarden, in het bijzonder zouten (bv. bicarbonaat, kalium, magnesium, calcium
en fosfaat), het parathyroïde hormoon en vetten (lipiden), regelmatig controleren en opvolgen.
· Als uw bloed een hoog bicarbonaatgehalte heeft.
· Gebruik niet meer oplossing dan uw arts u heeft voorgeschreven. Symptomen van overinfusie
houden in: een opgezette buik, een vol gevoel en kortademigheid.
· Uw arts controleert regelmatig het kaliumgehalte. Als het kaliumgehalte te laag is, krijgt u ter
compensatie mogelijk kaliumchloride voorgeschreven.
· Het onjuist klemmen of voorspoelen kan ervoor zorgen dat lucht in de buikholte terechtkomt, wat
kan leiden tot buikpijn en/of peritonitis.
· U moet verder rekening houden met zogenaamde scleroserende peritonitis (Encapsulating
Peritoneal Sclerosis of EPS). Dit is een bekende, zeldzame bijwerking van peritoneale dialyse. U
moet zich ­ mogelijk samen met uw arts ­ bewust zijn van deze mogelijke bijwerking. EPS leidt
tot:
o
ontsteking in uw buik;
o
verdikking van de ingewanden, wat kan gepaard gaan met buikpijn, een opgezette buik of
braken. EPS kan een fatale afloop hebben.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
· Gebruikt u naast PHYSIONEAL 40 nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen
voorschrift voor nodig heeft.
· Als u andere geneesmiddelen gebruikt, moet uw arts mogelijk de dosis ervan verhogen, omdat de
uitscheiding van bepaalde geneesmiddelen versneld wordt door peritoneale dialyse.
· Als u geneesmiddelen voor het hart gebruikt die hartglycosiden worden genoemd (bijvoorbeeld
digoxine), dan:
o heeft u mogelijk kalium- en calciumsupplementen nodig.
o kan u een onregelmatige hartslag krijgen (aritmie).
Uw arts bewaakt u nauwgezet tijdens de behandeling, met name uw kaliumgehalte.
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts.
Uw arts adviseert u of deze behandeling al dan niet geschikt is voor u.

Baxter S.A.

Physioneal 40 Glucose 2,27 % w/v Clear-Flex,

Physioneal 40 Glucose 3,86 % w/v Clear-Flex,
oplossing voor peritoneale dialyse
Bijsluiter
4/9
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Deze behandeling kan zwakte, troebel zicht of duizeligheid veroorzaken. Bestuur geen auto of ander
voertuig en gebruik geen machines of gereedschap als u een invloed ondervindt.
3.
HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?
PHYSIONEAL 40 wordt toegediend in de peritoneale holte. Dit is de holte die zich in uw buik
bevindt tussen uw huid en het peritoneum. Het peritoneum is het membraan dat uw inwendige
organen zoals uw darmen en lever omgeeft.
De oplossing is niet bestemd voor intraveneus gebruik.
Gebruik dit middel altijd precies zoals het medisch team dat gespecialiseerd is in peritoneale dialyse u
dat heeft verteld.Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met dit team.
Vernietig de zak als deze beschadigd is.
Dosering en frequentie van toediening
Uw arts schrijft het glucosegehalte voor en het aantal zakken dat u dagelijks moet gebruiken.
Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar
Als je jonger bent dan 18, zal je arts zorgvuldig overwegen of hij je dit geneesmiddel zal
voorschrijven.
Als u stopt met het gebruik van dit middel
De peritoneale dialyse mag niet worden stopgezet zonder toestemming van uw arts. Als u de
behandeling stopzet, kan dat levensbedreigende gevolgen hebben.
Wijze van toediening
Vóór gebruik:
· Warm de zak op tot 37°C met de speciaal daartoe ontworpen verwarmingsplaat. Dompel de zak
nooit onder in water en gebruik nooit een magnetron om de oplossing op te warmen.
· Tijdens toediening van de oplossing moet u een aseptische techniek toepassen volgens de
aanwijzingen die u heeft gekregen.
· Voordat u de wisseling start, moet u ervoor zorgen dat u uw handen reinigt en dat de zone waar de
wisseling plaatsvindt ook schoon is.
· Voordat u de buitenzak opent, moet u het correcte type oplossing, de uiterste houdbaarheidsdatum
en de hoeveelheid (het volume) controleren. Til de zak met dialysaat op en controleer hem op
eventuele lekken (overtollige vloeistof in de buitenzak). Gebruik de zak niet als u lekken ontdekt.
· Wanneer u de buitenzak hebt verwijderd, controleert u de verpakking op tekenen van lekken door
stevig in de zak te knijpen. Gebruik de zak niet als u een lek opmerkt.
· Controleer of de oplossing helder is. Gebruik de zak niet als de oplossing troebel is of zichtbare
deeltjes bevat.
· Zorg ervoor dat alle verbindingen stevig vast zitten voordat u de wisseling start.
· Meng de inhoud van de twee compartimenten goed door eerst de grote lasnaad en vervolgens de
kleine SafetyMoon-lasnaad te openen.

Baxter S.A.

Physioneal 40 Glucose 2,27 % w/v Clear-Flex,

Physioneal 40 Glucose 3,86 % w/v Clear-Flex,
oplossing voor peritoneale dialyse
Bijsluiter
5/9
· Als u vragen heeft of als u zich zorgen maakt over dit product of over hoe het moet worden
gebruikt, raadpleeg dan uw arts.
· Gebruik elke zak slechts één keer. Vernietig niet-gebruikte oplossing.
· Gebruik de oplossing binnen 24 uur nadat u deze heeft gemengd.
Controleer na gebruik altijd of de uitgelopen vloeistof niet troebel is.
Verenigbaarheid met andere geneesmiddelen
Mogelijk schrijft uw arts u andere injecteerbare geneesmiddelen voor die rechtstreeks aan de zak met
PHYSIONEAL 40 moeten worden toegevoegd. Voeg in dat geval het geneesmiddel aan de zak toe via
de injectiepoort in het grote compartiment voordat u de grote lasnaad opent. Gebruik het product
onmiddellijk nadat het geneesmiddel toegevoegd is aan de oplossing. Raadpleeg bij twijfel uw arts.
Heeft u meer dan het voorgeschreven aantal zakken van dit middel in 24 uur gebruikt?
Als u te veel PHYSIONEAL 40 toedient, kan dit resulteren in:
·
een opgezette buik,
- een vol gevoel en/of
- kortademigheid.
Raadpleeg onmiddellijk uw arts. De arts vertelt u wat u moet doen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts.
Wanneer u te veel van PHYSIONEAL 40 heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk
contact op met uw arts, uw apotheker of het Antigifcentrum (070-245 245).
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel, kan PHYSIONEAL 40 bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
Wanneer een van onderstaande bijwerkingen optreedt, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts of
dialysecentrum:
· hypertensie (een te hoge bloeddruk);
· gezwollen enkels of benen, gezwollen ogen, kortademigheid of pijn op de borst (hypervolemie);
· buikpijn;
· koude rillingen/griepachtige verschijnselen, koorts.
· ontstoken peritoneum (peritonitis).
In al deze gevallen gaat het om ernstige bijwerkingen. Mogelijk moet u dringend medische hulp
krijgen.
Raadpleeg zo snel mogelijk uw arts of dialysecentrum als een van de volgende bijwerkingen bij u
optreedt:
Bijwerkingen die vaak (tussen 1% en 10%) worden waargenomen bij patiënten die PHYSIONEAL 40

gebruiken:


Baxter S.A.

Physioneal 40 Glucose 2,27 % w/v Clear-Flex,

Physioneal 40 Glucose 3,86 % w/v Clear-Flex,
oplossing voor peritoneale dialyse
Bijsluiter
6/9
· veranderingen in resultaten van bloedonderzoek:
· verhoogd calciumgehalte (hypercalciëmie);
· verlaagd kaliumgehalte (hypokaliëmie), met als mogelijk gevolg spierzwakte, spierschokken
of een abnormaal hartritme;
· verhoogd bicarbonaatgehalte (alkalose);
· zwakte, vermoeidheid;
· vochtretentie (oedeem);
· gewichtstoename.
Andere bijwerkingen die soms (tussen 0,1% en 1%) worden waargenomen bij patiënten die
PHYSIONEAL 40
gebruiken:
· verminderde vochtonttrekking tijdens dialyse;
· flauwvallen, duizeligheid of hoofdpijn;
· troebele oplossing afkomstig uit de buikholte, maagpijn;
· peritoneale bloeding, pus, zwelling of pijn rond de plaats waar de katheter het lichaam verlaat,
verstopte katheter;
· misselijkheid, verlies van eetlust, indigestie, flatulentie (opgeblazenheid), dorst, droge mond;
· opgezette buik, buikontsteking, schouderpijn, hernia van de buikholte (liesbreuk);
· veranderingen in resultaten van bloedonderzoek:
· melkzuuracidose;
· verhoogd koolstofdioxidegehalte;
· verhoogd bloedsuikergehalte (hyperglykemie);
· verhoogd aantal witte bloedcellen (eosinofilie);
- slaapproblemen;
- lage bloeddruk (hypotensie);
- hoesten;
- pijn in de spieren of botten;
- opzwelling van het gezicht en de keel;
- huiduitslag.
Andere bijwerkingen die verband houden met de peritoneale procedure:
· infectie rond de plaats waar de katheter het lichaam verlaat, blokkage van de katheter.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan onmiddellijk contact op met uw arts of dialysecentrum.
5.
HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
· Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
· Niet bewaren beneden 4°C.
· Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het
etiket van de doos en op de zak na de afkorting "EXP" en het symbool . Daar staat een maand en
een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Vernietig PHYSIONEAL 40 volgens de aanwijzingen die u heeft gekregen.

Baxter S.A.

Physioneal 40 Glucose 2,27 % w/v Clear-Flex,

Physioneal 40 Glucose 3,86 % w/v Clear-Flex,
oplossing voor peritoneale dialyse
Bijsluiter
7/9
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN AANVULLENDE INFORMATIE
Deze bijsluiter bevat niet alle informatie over dit geneesmiddel. Raadpleeg uw arts bij vragen of bij
twijfel.
Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stoffen in de
gemengde oplossing voor peritoneale dialyse zijn:
1,36%
2,27%
3,86%
Glucosemonohydraat (g/l)
15,0
25,0
42,5
equivalent aan watervrije glucose (g/l)
13,6
22,7
38,6
Natriumchloride (g/l)
5,38
Calciumchloridedihydraat (g/l)
0,184
Magnesiumchloridehexahydraat (g/l)
0,051
Natriumbicarbonaat (g/l)
2,10
Natrium-(S)-lactaatoplossing (g/l)
1,68
De andere stoffen in dit middel zijn water voor injecties, natriumhydroxide en zoutzuur.
De samenstelling van de
gemengde oplossing in mmol/l is:
1,36%
2,27%
3,86%
Watervrije glucose (mmol/l)
75,5
126
214
Natrium (mmol/l)
132
Calcium (mmol/l)
1,25
Magnesium (mmol/l)
0,25
Chloriden (mmol/l)
95
Bicarbonaat (mmol/l)
25
Lactaat (mmol/l)
15
Hoe ziet PHYSIONEAL 40 eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
· PHYSIONEAL 40 is een heldere, kleurloze en steriele oplossing voor peritoneale dialyse.
· PHYSIONEAL 40 wordt geleverd in een pvc-vrije zak met twee compartimenten. De twee
compartimenten zijn door een niet-permanente lasnaad van elkaar gescheiden. PHYSIONEAL 40
mag uitsluitend worden toegediend nadat de oplossingen uit de twee compartimenten volledig met
elkaar zijn gemengd. Pas daarna mag u de kleine SafetyMoon-lasnaad openen.
· Elke zak bevindt zich in een beschermverpakking en wordt geleverd in kartonnen dozen.

Baxter S.A.

Physioneal 40 Glucose 2,27 % w/v Clear-Flex,

Physioneal 40 Glucose 3,86 % w/v Clear-Flex,
oplossing voor peritoneale dialyse
Bijsluiter
8/9
Aantal eenheden
Volume
Verpakkingsgrootte
Type connector(s)
per doos
1,5 l
5 / 6
Enkele zak (APD)
luer
Dubbele zak (Twinbag)
1,5 l
5 / 6
luer/Lineo
(CAPD)
2,0 l
4 / 5
Enkele zak (APD)
luer
Dubbele zak (Twinbag)
2,0 l
4 / 5
luer/Lineo
(CAPD)
2,5 l
3 / 4
Enkele zak (APD)
luer
Dubbele zak (Twinbag)
2,5 l
3 / 4
luer/Lineo
(CAPD)
3,0 l
3
Enkele zak (APD)
luer
Dubbele zak (Twinbag)
3,0 l
3
luer/Lineo
(CAPD)
4,5 l
2
Enkele zak (APD)
luer
luer/luer en HomeChoice APD-set
5,0 l
2
Enkele zak (APD)
met luer of Lineo
De Lineo-connector bevat jodium.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Neem voor alle informatie over dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de
houder van de vergunning voor het in de handel brengen.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Baxter S.A.
, Bd René Branquart 80, B-7860 Lessines, België
Fabrikanten
Baxter Healthcare S.A.
Bieffe Medital SpA
Moneen Road
Via Nuova Provinciale
Castlebar
23034 Grosotto
County Mayo ­ Ierland
Italië
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
Physioneal 40 Glucose 1,36 % w/v Clear-Flex, oplossing voor peritoneale dialyse (1500 ml) :BE267242.
Physioneal 40 Glucose 1,36 % w/v Clear-Flex, oplossing voor peritoneale dialyse (2000 ml) :BE267251.
Physioneal 40 Glucose 1,36 % w/v Clear-Flex, oplossing voor peritoneale dialyse (2500 ml) :BE267267.
Physioneal 40 Glucose 1,36 % w/v Clear-Flex, oplossing voor peritoneale dialyse (3000 ml) :BE267276.
Physioneal 40 Glucose 1,36 % w/v Clear-Flex, oplossing voor peritoneale dialyse (4500 ml) : BE267285.
Physioneal 40 Glucose 1,36 % w/v Clear-Flex, oplossing voor peritoneale dialyse (5000 ml) :BE267294.
Physioneal 40 Glucose 2,27 % w/v Clear-Flex, oplossing voor peritoneale dialyse (1500 ml) :BE267303.
Physioneal 40 Glucose 2,27 % w/v Clear-Flex, oplossing voor peritoneale dialyse (2000 ml) :BE267312.
Physioneal 40 Glucose 2,27 % w/v Clear-Flex, oplossing voor peritoneale dialyse (2500 ml) : BE267321.
Physioneal 40 Glucose 2,27 % w/v Clear-Flex, oplossing voor peritoneale dialyse (3000 ml) : BE267337.
Physioneal 40 Glucose 2,27 % w/v Clear-Flex, oplossing voor peritoneale dialyse (4500 ml) :BE267346.
Physioneal 40 Glucose 2,27 % w/v Clear-Flex, oplossing voor peritoneale dialyse (5000 ml) :BE267355.

Baxter S.A.

Physioneal 40 Glucose 2,27 % w/v Clear-Flex,

Physioneal 40 Glucose 3,86 % w/v Clear-Flex,
oplossing voor peritoneale dialyse
Bijsluiter
9/9
Physioneal 40 Glucose 3,86 % w/v Clear-Flex, oplossing voor peritoneale dialyse (1500 ml) :BE267364.
Physioneal 40 Glucose 3,86 % w/v Clear-Flex, oplossing voor peritoneale dialyse (2000 ml) :BE267373.
Physioneal 40 Glucose 3,86 % w/v Clear-Flex, oplossing voor peritoneale dialyse (2500 ml) : BE267382.
Physioneal 40 Glucose 3,86 % w/v Clear-Flex, oplossing voor peritoneale dialyse (3000 ml) :BE267391.
Physioneal 40 Glucose 3,86 % w/v Clear-Flex, oplossing voor peritoneale dialyse (4500 ml) : BE267407.
Physioneal 40 Glucose 3,86 % w/v Clear-Flex, oplossing voor peritoneale dialyse (5000 ml) :BE267416.
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 06/2013.
Baxter, Physioneal en Clear-Flex zijn handelsmerken van Baxter International Inc.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG