Physiologicasol 0,9 %BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Physiologicasol, 0,9 %, spoeloplossing
Natriumchloride
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebuik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld.
Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u
het beste resultaat.
-
-
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan?
Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker.
-
Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan
contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
Waarvoor wordt Physiologicasol gebruikt?
Wanneer mag u Physiologicasol niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u Physiologicasol?
Mogelijke bijwerkingen.
Hoe bewaart u Physiologicasol?
Inhoud van de verpakking en overige informatie.
WAARVOOR WORDT PHYSIOLOGICASOL GEBRUIKT?
Physiologicasol is een geneesmiddel voor het reinigen en spoelen van de neusholten en van de oogjes
en voor het reinigen en spoelen van bevuilde wonden.
Physiologicasol is aangewezen bij:
Monodosissen van 3 ml en 5 ml
-
-
-
-
Reinigen van neusholten bij zuigelingen en jonge kinderen.
Spoelen van de neusholten bij ontstekingen van het neusslijmvlies of van de sinusholten.
Reinigen van de neusholten bij verkoudheid.
Reinigen van de oogjes van zuigelingen en jonge kinderen.
De afgeronde bovenkant van het flesje is speciaal ontworpen om bij gebruik beschadiging aan het
neusslijmvlies te vermijden.
1
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Monodosissen van 10 ml, 18 ml, 45 ml en 100 ml
-
Reinigen en spoelen van bevuilde wonden.
Door het gebruik van dosisflesjes wordt het risico op een bijkomende infectie vermeden.
2.
WANNEER MAG U PHYSIOLOGICASOL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER
EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u Physiologicasol niet gebruiken?
-
Voor injecties.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Physiologicasol?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Physiologicasol gebruikt.
-
-
-
Gebruik Physiologicasol niet voor injecties. Physiologicasol is een oplossing voor uitwendig
gebruik.
Een geopend flesje moet steeds binnen de 24 uur gebruikt worden.
Bij zuigelingen. Druppel de oplossing zo voorzichtig mogelijk in de neus van uw kindje om
besmetting van het middenoor via de buis van Eustachius (buisje dat de keel met het middenoor
verbindt) te vermijden.
-
-
Snuit de eerste 10 minuten na toediening van het product de neus niet te krachtig, maar dep enkel
af.
Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen” te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in
het verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Physiologicasol nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat
dan uw arts of apotheker.
Niet gelijktijdig toedienen met druppels die argyrol (een bepaald ontsmettingsmiddel) bevatten.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap:
Physiologicasol mag zonder problemen gebruikt worden tijdens de zwangerschap.
Borstvoeding:
Physiologicasol mag zonder problemen gebruikt worden tijdens de borstvoedingsperiode.
2
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
Physiologicasol bevat geen hulpstoffen met gekend effect.
3.
HOE GEBRUIKT U PHYSIOLOGICASOL?
Gebruik Physiologicasol altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
Oplossing voor uitwendig gebruik.
Een geopend flesje moet steeds binnen de 24 uur gebruikt worden.
Monodosissen van 3 ml en 5 ml
Reinigen en spoelen van de neusholten:
Maak een flesje los, en verwijder het bovenste platte gedeelte door te draaien.
Breng het uiteinde van het flesje in het neusgat. Druk op het flesje, lichtjes voor indruppeling,
krachtiger voor het spoelen van de neusholten.
Volwassenen:
1 tot 3 spoelingen per dag. Per spoeling wordt best 1 flesje per neusgat gebruikt.
Kinderen en zuigelingen:
1 tot 3 spoelingen per dag. Gewoonlijk is 1 flesje voldoende voor beide
neusgaten. De oplossing moet zo voorzichtig mogelijk ingedruppeld worden, om besmetting van het
middenoor via de buis van Eustachius (buisje dat de keel met het middenoor verbindt) te vermijden.
Reinigen van de ogen:
De oogjes reinigen door indruppeling van de oplossing, 2 tot 3 maal per dag.
Eén flesje volstaat voor de 2 oogjes.
Monodosissen van 10 ml, 18 ml, 45 ml en 100 ml
Reinigen en spoelen van bevuilde wonden:
Maak het flesje los, en verwijder het bovenste platte gedeelte door te draaien. Breng het uiteinde van
het flesje nabij de wonde en duw krachtig op het flesje.
Het volume van het flesje is afhankelijk van de omvang van de wonde.
Heeft u te veel van Physiologicasol gebruikt?
Wanneer u te veel van Physiologicasol heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
In normale omstandigheden is er geen gevaar voor overdosering.
Bent u vergeten Physiologicasol te gebruiken?
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
Als u stopt met het gebruik van Physiologicasol
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
3
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN.
Zoals elk geneesmiddel kan ook Physiologicasol bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
Tot nu toe werden er geen ongewenste effecten vastgesteld.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U PHYSIOLOGICASOL?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren bij kamertemperatuur (15°C – 25°C).
Gebruik Physiologicasol niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het
etiket/de doos na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De eerste twee cijfers geven de maand aan,
de volgende twee of vier cijfers het jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Een geopend flesje moet steeds binnen de 24 uur gebruikt worden.
6.
-
-
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE.
De werkzame stof in Physiologicasol is natriumchloride 0,9 %.
De andere stof in Physiologicasol is gezuiverd water.
Welke stoffen zitten er in Physiologicasol?
Hoe ziet Physiologicasol eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Steriele, niet inspuitbare oplossing, verpakt in:
-
-
Monodosissen van 3 ml, 5 ml, 10 ml en 18 ml. Een doos bevat 10, 16, 20, 30, 32 of 40 flesjes.
Monodosissen van 45 ml en 100 ml. Een doos bevat 1, 20 of 30 flesjes.
Het is mogelijk dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A. –
Rijksweg 9 – 2880 BORNEM – België
Fabrikant: Laboratoires GIFRER BARBEZAT – 8-10, Rue Paul Bert – 69153 DECINES CEDEX –
Frankrijk
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen:
Monodosis van 3 ml: BE393924
Monodosis van 5 ml: BE393933
Monodosis van 10 ml: BE393942
Monodosis van 18 ml: BE393951
Monodosis van 45 ml: BE190775
Monodosis van 100 ml: BE393967
Afleveringswijze:
Vrije aflevering.
4
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 03/2012.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 04/2012.
5

Physiologicasol, 0,9 %, spoeloplossing
Natriumchloride
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebuik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld.
Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u
het beste resultaat.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan?
Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan
contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Waarvoor wordt Physiologicasol gebruikt?
2.
Wanneer mag u Physiologicasol niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe gebruikt u Physiologicasol?
4.
Mogelijke bijwerkingen.
5.
Hoe bewaart u Physiologicasol?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie.
1.
WAARVOOR WORDT PHYSIOLOGICASOL GEBRUIKT?
Physiologicasol is een geneesmiddel voor het reinigen en spoelen van de neusholten en van de oogjes
en voor het reinigen en spoelen van bevuilde wonden.
Physiologicasol is aangewezen bij:
Monodosissen van 3 ml en 5 ml
- Reinigen van neusholten bij zuigelingen en jonge kinderen.
- Spoelen van de neusholten bij ontstekingen van het neusslijmvlies of van de sinusholten.
- Reinigen van de neusholten bij verkoudheid.
- Reinigen van de oogjes van zuigelingen en jonge kinderen.
De afgeronde bovenkant van het flesje is speciaal ontworpen om bij gebruik beschadiging aan het
neusslijmvlies te vermijden.
Monodosissen van 10 ml, 18 ml, 45 ml en 100 ml
- Reinigen en spoelen van bevuilde wonden.
Door het gebruik van dosisflesjes wordt het risico op een bijkomende infectie vermeden.
2.
WANNEER MAG U PHYSIOLOGICASOL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER
EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u Physiologicasol niet gebruiken?
- Voor injecties.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Physiologicasol?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Physiologicasol gebruikt.
- Gebruik Physiologicasol niet voor injecties. Physiologicasol is een oplossing voor uitwendig
gebruik.
- Een geopend flesje moet steeds binnen de 24 uur gebruikt worden.
- Bij zuigelingen. Druppel de oplossing zo voorzichtig mogelijk in de neus van uw kindje om
besmetting van het middenoor via de buis van Eustachius (buisje dat de keel met het middenoor
verbindt) te vermijden.
- Snuit de eerste 10 minuten na toediening van het product de neus niet te krachtig, maar dep enkel
af.
- Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Gelieve ook de rubriek 'Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen' te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in
het verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Physiologicasol nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat
dan uw arts of apotheker.
Niet gelijktijdig toedienen met druppels die argyrol (een bepaald ontsmettingsmiddel) bevatten.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap:
Physiologicasol mag zonder problemen gebruikt worden tijdens de zwangerschap.
Borstvoeding:
Physiologicasol mag zonder problemen gebruikt worden tijdens de borstvoedingsperiode.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
Physiologicasol bevat geen hulpstoffen met gekend effect.
3.
HOE GEBRUIKT U PHYSIOLOGICASOL?
Gebruik Physiologicasol altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
Oplossing voor uitwendig gebruik.
Een geopend flesje moet steeds binnen de 24 uur gebruikt worden.

Monodosissen van 3 ml en 5 ml


Reinigen en spoelen van de neusholten:

Maak een flesje los, en verwijder het bovenste platte gedeelte door te draaien.
Breng het uiteinde van het flesje in het neusgat. Druk op het flesje, lichtjes voor indruppeling,
krachtiger voor het spoelen van de neusholten.
Volwassenen: 1 tot 3 spoelingen per dag. Per spoeling wordt best 1 flesje per neusgat gebruikt.
Kinderen en zuigelingen: 1 tot 3 spoelingen per dag. Gewoonlijk is 1 flesje voldoende voor beide
neusgaten. De oplossing moet zo voorzichtig mogelijk ingedruppeld worden, om besmetting van het
middenoor via de buis van Eustachius (buisje dat de keel met het middenoor verbindt) te vermijden.

Reinigen van de ogen:

De oogjes reinigen door indruppeling van de oplossing, 2 tot 3 maal per dag.
Eén flesje volstaat voor de 2 oogjes.

Monodosissen van 10 ml, 18 ml, 45 ml en 100 ml


Reinigen en spoelen van bevuilde wonden:

Maak het flesje los, en verwijder het bovenste platte gedeelte door te draaien. Breng het uiteinde van
het flesje nabij de wonde en duw krachtig op het flesje.
Het volume van het flesje is afhankelijk van de omvang van de wonde.
Heeft u te veel van Physiologicasol gebruikt?
Wanneer u te veel van Physiologicasol heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
In normale omstandigheden is er geen gevaar voor overdosering.
Bent u vergeten Physiologicasol te gebruiken?
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
Als u stopt met het gebruik van Physiologicasol
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN.
Zoals elk geneesmiddel kan ook Physiologicasol bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
Tot nu toe werden er geen ongewenste effecten vastgesteld.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U PHYSIOLOGICASOL?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren bij kamertemperatuur (15°C ­ 25°C).
Gebruik Physiologicasol niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het
etiket/de doos na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De eerste twee cijfers geven de maand aan,
de volgende twee of vier cijfers het jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Een geopend flesje moet steeds binnen de 24 uur gebruikt worden.
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE.
Welke stoffen zitten er in Physiologicasol?
- De werkzame stof in Physiologicasol is natriumchloride 0,9 %.
- De andere stof in Physiologicasol is gezuiverd water.
Hoe ziet Physiologicasol eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Steriele, niet inspuitbare oplossing, verpakt in:
- Monodosissen van 3 ml, 5 ml, 10 ml en 18 ml. Een doos bevat 10, 16, 20, 30, 32 of 40 flesjes.
- Monodosissen van 45 ml en 100 ml. Een doos bevat 1, 20 of 30 flesjes.
Het is mogelijk dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A. ­
Rijksweg 9 ­ 2880 BORNEM ­ België
Fabrikant: Laboratoires GIFRER BARBEZAT ­ 8-10, Rue Paul Bert ­ 69153 DECINES CEDEX ­
Frankrijk
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen:
Monodosis van 3 ml: BE393924
Monodosis van 5 ml: BE393933
Monodosis van 10 ml: BE393942
Monodosis van 18 ml: BE393951
Monodosis van 45 ml: BE190775
Monodosis van 100 ml: BE393967
Afleveringswijze: Vrije aflevering.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 03/2012.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 04/2012.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG