Phocytan 0.33 mmol/mlbijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT
PHOCYTAN 0,33 mmol/ml, concentraat voor oplossing voor infusie
Dinatrium glucose 1-fosfaat tetrahydraat
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke
informatie in voor u.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet
in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Phocytan 0,33 mmol/ml, concentraat voor oplossing voor infusie en waarvoor wordt dit
middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAT IS PHOCYTAN 0,33 MMOL/ML, CONCENTRAAT VOOR OPLOSSING VOOR
INFUSIE EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
Farmacotherapeutische categorie
I.V. OPLOSSING – OPLOSSING VOOR PARENTERALE VOEDING (ATC– code: B05BA03).
Phocytan 0,33 mmol/ml wordt gebruikt voor het normaliseren van het fosforgehalte in het bloed:
bij parenterale voeding in geval van fosfaatdeficiëntie,
bij herstel na een ernstige aandoening die leidt tot een aanzienlijke vermindering van fosfor in het
bloed (bv. bij brandwonden).
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
U bent allergisch
voor de
werkzame stof
(dinatrium glucose 1-fosfaat tetrahydraat) of voor één
van de
andere stoffen
in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
U lijdt aan
hypercalciëmie
(abnormaal hoog calciumgehalte in het bloed) of
hyperfosforemie
(abnormaal hoog fosforgehalte in het bloed).
U heeft een
chronische
of
ernstige nierinsufficiëntie.
U lijdt aan
weefselnecrose.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
HYPEROSMOLAIR CONCENTRAAT: DIENT ABSOLUUT VÓÓR GEBRUIK VERDUND TE
WORDEN.
Er dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van natrium en glucose.
1/4
bijsluiter
Regelmatige controle van de plasmaconcentraties van elektrolyten, en in het bijzonder calcium- en
fosforconcentraties in het serum die om de 12 tot 24 uur moeten gecontroleerd worden, is vereist.
Phocytan 0,33 mmol/ml mag alleen toegediend worden door een medisch bevoegd persoon.
Phocytan 0,33 mmol/ml is uitsluitend bestemd voor ziekenhuisgebruik.
Als u reeds andere geneesmiddelen inneemt, lees dan zeker ook de rubriek “Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen”.
Phocytan 0,33 mmol/ml is niet verenigbaar met calciumzouten en alkalische zouten.
Controle van de nierfunctie dient te worden uitgevoerd om in geval van verminderde nierfunctie de
dosering te verlagen.
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Neemt u naast Phocytan 0,33 mmol/ml nog andere geneesmiddelen in of heeft u dat kort geleden
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen?
Vertel dat dan u arts of apotheker.
Interactie met salicylaten: verhoging van de uitscheiding van salicylaten door alkalinisatie van de
urine.
Interactie met intraveneus toegediende oplossingen met calciumzouten en alkalische zouten: fysico-
chemisch onverenigbaar.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Dit geneesmiddel kan, indien nodig, worden gebruikt tijdens de zwangerschap en borstvoeding.
Er zijn geen gegevens beschikbaar over het effect van Phocytan 0,33 mmol/ml op de vruchtbaarheid.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Phocytan 0,33 mmol/ml bevat
- 1,5 g
natrium
per flesje van 100 ml. Hier dient rekening mee gehouden te worden bij patiënten met
een gecontroleerd natriumdieet.
- 5,9 g
glucose
per flesje van 100 ml. Hier dient rekening mee gehouden te worden bij patiënten met
diabetes mellitus.
3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?
Phocytan 0,33 mmol/ml mag alleen toegediend worden door een medisch bevoegd persoon.
Dosering
De dosering wordt door de arts bepaald.
Aanbevolen dosering
Bij parenterale voeding van patiënten zonder hypofosforemie kan de basisbehoefte worden geschat op
0,15 mmol/kg/d (tot 0,75 mmol/kg/d). Volgens bepaalde auteurs is de behoefte aan fosfaten
afhankelijk van de calorische inname (1,5 mmol fosfaten/g stikstof of 10 mmol fosfaten/100 g
koolhydraten). Bij hypofosforemie is de dosis afhankelijk van de resultaten van een bloedonderzoek
(doorgaans 1 tot 2 ampullen van 20 ml, verdund in een isotone oplossing).
Wijze van toediening
Dit geneesmiddel dient intraveneus te worden toegediend met een normale infuussnelheid (± 3 u) na
verdunning in 500 ml isotone oplossing.
2/4
bijsluiter
Heeft u teveel van dit middel gebruikt?
Wanneer u te veel van Phocytan 0,33 mmol/ml heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met
uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Overdosering of te snelle infusie kan hyperfosforemie (abnormaal hoog fosforgehalte in het bloed) en
hyperglycemie (abnormaal hoog glucosegehalte in het bloed) veroorzaken.
Symptomen
Overmatige en/of langdurige toediening van natriumfosfaat kan elektrolytenstoornissen
(hypernatriëmie, hyperkaliëmie, hyperurikemie, en metabole acidose) veroorzaken.
Hyperfosforemie kan leiden tot precipitatie van calciumfosfaatzouten in weke weefsels (nieren,
longen, hart) met ectopische verkalkingen en hypocalciëmie veroorzaken met mogelijk optreden van
tetanie en convulsies.
Behandeling
Behandeling van een overdosering is het onmiddellijk stopzetten van de inname van fosfor en de
verstoorde elektrolytenbalans herstellen.
Het kan nodig zijn om specifiek maatregelen te nemen om de fosforemie (fosforgehalte in het bloed)
te verminderen zoals orale chelatietherapie of nierdialyse.
Als u stopt met het gebruik van dit middel
Overleg altijd met uw arts, indien u overweegt om de behandeling te stoppen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Er werden geen bijwerkingen waargenomen bij normaal gebruik.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden
via Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, Afdeling Vigilantie,
EUROSTATION II, Victor Hortaplein, 40/ 40, B-1060 Brussel
website: www.fagg.be
E-mail: patientinfo@fagg-afmps.be
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van
dit geneesmiddel.
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, ter bescherming tegen licht.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
verpakking na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
3/4
bijsluiter
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof is dinatrium glucose 1-fosfaat tetrahydraat ………………….125,4 mg
voor 1 ml van concentraat voor oplossing voor infusie.
20 ml oplossing bevat 2,508 g dinatrium glucose 1-fosfaat tetrahydraat.
100 ml oplossing bevat 12,54 g dinatrium glucose 1-fosfaat tetrahydraat.
Fosfor: 0,33 mmol/ml (10,23 mg/ml)
Glucose: 0,33 mmol/ml (59,4 mg/ml)
Fosfaten: 0,33 mmol/ml (31,35 mg/ml)
Natrium: 0,66 mmol/ml (15,18 mg/ml)
Osmolaliteit: ongeveer 990 mOsm/kg
De andere stof is water voor injecties.
Hoe ziet Phocytan 0,33 mmol/ml eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Dit geneesmiddel is beschikbaar als concentraat voor oplossing voor infusie in een ampul 1 spits van
20 ml of een flesje van 100 ml.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Laboratoire AGUETTANT
1, rue Alexander Fleming
69007 Lyon
Frankrijk
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
BE146291 (ampul van 20 ml)
BE146431 (flesje van 100 ml)
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 04/2014.
4/4

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT

PHOCYTAN 0,33 mmol/ml, concentraat voor oplossing voor infusie
Dinatrium glucose 1-fosfaat tetrahydraat
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke
informatie in voor u.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet
in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Phocytan 0,33 mmol/ml, concentraat voor oplossing voor infusie en waarvoor wordt dit
middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAT IS PHOCYTAN 0,33 MMOL/ML, CONCENTRAAT VOOR OPLOSSING VOOR
INFUSIE EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Farmacotherapeutische categorie
I.V. OPLOSSING ­ OPLOSSING VOOR PARENTERALE VOEDING (ATC­ code: B05BA03).
Phocytan 0,33 mmol/ml wordt gebruikt voor het normaliseren van het fosforgehalte in het bloed:
- bij parenterale voeding in geval van fosfaatdeficiëntie,
- bij herstel na een ernstige aandoening die leidt tot een aanzienlijke vermindering van fosfor in het
bloed (bv. bij brandwonden).
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
-
U bent allergisch voor de
werkzame stof (dinatrium glucose 1-fosfaat tetrahydraat) of voor één
van de
andere stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- U lijdt aan
hypercalciëmie (abnormaal hoog calciumgehalte in het bloed) of
hyperfosforemie
(abnormaal hoog fosforgehalte in het bloed).
- U heeft een
chronische of
ernstige
nierinsufficiëntie.
- U lijdt aan
weefselnecrose.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
HYPEROSMOLAIR CONCENTRAAT: DIENT ABSOLUUT VÓÓR GEBRUIK VERDUND TE
WORDEN.
Er dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van natrium en glucose.
- Regelmatige controle van de plasmaconcentraties van elektrolyten, en in het bijzonder calcium- en
fosforconcentraties in het serum die om de 12 tot 24 uur moeten gecontroleerd worden, is vereist.
- Phocytan 0,33 mmol/ml mag alleen toegediend worden door een medisch bevoegd persoon.
- Phocytan 0,33 mmol/ml is uitsluitend bestemd voor ziekenhuisgebruik.
- Als u reeds andere geneesmiddelen inneemt, lees dan zeker ook de rubriek 'Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen'.
- Phocytan 0,33 mmol/ml is niet verenigbaar met calciumzouten en alkalische zouten.
- Controle van de nierfunctie dient te worden uitgevoerd om in geval van verminderde nierfunctie de
dosering te verlagen.
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Neemt u naast Phocytan 0,33 mmol/ml nog andere geneesmiddelen in of heeft u dat kort geleden
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen?
Vertel dat dan u arts of apotheker.
Interactie met salicylaten: verhoging van de uitscheiding van salicylaten door alkalinisatie van de
urine.
Interactie met intraveneus toegediende oplossingen met calciumzouten en alkalische zouten: fysico-
chemisch onverenigbaar.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Dit geneesmiddel kan, indien nodig, worden gebruikt tijdens de zwangerschap en borstvoeding.
Er zijn geen gegevens beschikbaar over het effect van Phocytan 0,33 mmol/ml op de vruchtbaarheid.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Phocytan 0,33 mmol/ml bevat
- 1,5 g
natrium per flesje van 100 ml. Hier dient rekening mee gehouden te worden bij patiënten met
een gecontroleerd natriumdieet.
- 5,9 g
glucose per flesje van 100 ml. Hier dient rekening mee gehouden te worden bij patiënten met
diabetes mellitus.

3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?
Phocytan 0,33 mmol/ml mag alleen toegediend worden door een medisch bevoegd persoon.
Dosering
De dosering wordt door de arts bepaald.
Aanbevolen dosering
Bij parenterale voeding van patiënten zonder hypofosforemie kan de basisbehoefte worden geschat op
0,15 mmol/kg/d (tot 0,75 mmol/kg/d). Volgens bepaalde auteurs is de behoefte aan fosfaten
afhankelijk van de calorische inname (1,5 mmol fosfaten/g stikstof of 10 mmol fosfaten/100 g
koolhydraten). Bij hypofosforemie is de dosis afhankelijk van de resultaten van een bloedonderzoek
(doorgaans 1 tot 2 ampullen van 20 ml, verdund in een isotone oplossing).
Wijze van toediening
Dit geneesmiddel dient intraveneus te worden toegediend met een normale infuussnelheid (± 3 u) na
verdunning in 500 ml isotone oplossing.
Heeft u teveel van dit middel gebruikt?
Wanneer u te veel van Phocytan 0,33 mmol/ml heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met
uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Overdosering of te snelle infusie kan hyperfosforemie (abnormaal hoog fosforgehalte in het bloed) en
hyperglycemie (abnormaal hoog glucosegehalte in het bloed) veroorzaken.
Symptomen
Overmatige en/of langdurige toediening van natriumfosfaat kan elektrolytenstoornissen
(hypernatriëmie, hyperkaliëmie, hyperurikemie, en metabole acidose) veroorzaken.
Hyperfosforemie kan leiden tot precipitatie van calciumfosfaatzouten in weke weefsels (nieren,
longen, hart) met ectopische verkalkingen en hypocalciëmie veroorzaken met mogelijk optreden van
tetanie en convulsies.
Behandeling
Behandeling van een overdosering is het onmiddellijk stopzetten van de inname van fosfor en de
verstoorde elektrolytenbalans herstellen.
Het kan nodig zijn om specifiek maatregelen te nemen om de fosforemie (fosforgehalte in het bloed)
te verminderen zoals orale chelatietherapie of nierdialyse.
Als u stopt met het gebruik van dit middel
Overleg altijd met uw arts, indien u overweegt om de behandeling te stoppen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Er werden geen bijwerkingen waargenomen bij normaal gebruik.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden
via Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, Afdeling Vigilantie,
EUROSTATION II, Victor Hortaplein, 40/ 40, B-1060 Brussel
website: www.fagg.be
E-mail: patientinfo@fagg-afmps.be
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van
dit geneesmiddel.
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, ter bescherming tegen licht.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
verpakking na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof is dinatrium glucose 1-fosfaat tetrahydraat ......................125,4 mg
voor 1 ml van concentraat voor oplossing voor infusie.
20 ml oplossing bevat 2,508 g dinatrium glucose 1-fosfaat tetrahydraat.
100 ml oplossing bevat 12,54 g dinatrium glucose 1-fosfaat tetrahydraat.
Fosfor: 0,33 mmol/ml (10,23 mg/ml)
Glucose: 0,33 mmol/ml (59,4 mg/ml)
Fosfaten: 0,33 mmol/ml (31,35 mg/ml)
Natrium: 0,66 mmol/ml (15,18 mg/ml)
Osmolaliteit: ongeveer 990 mOsm/kg
De andere stof is water voor injecties.
Hoe ziet Phocytan 0,33 mmol/ml eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Dit geneesmiddel is beschikbaar als concentraat voor oplossing voor infusie in een ampul 1 spits van
20 ml of een flesje van 100 ml.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Laboratoire AGUETTANT
1, rue Alexander Fleming
69007 Lyon
Frankrijk
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
BE146291 (ampul van 20 ml)
BE146431 (flesje van 100 ml)
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 04/2014.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG