Phenergan 50 mg/2 mlphenergan-plnl-01072013
01/07/2013
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT
Phenergan 50 mg/2 ml oplossing voor injectie
(Promethazine)
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat
belangrijke informatie in voor u.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
-
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven.
Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
-
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt Phenergan gebruikt?
2. Wanneer mag u Phenergan niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Phenergan?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Phenergan?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAARVOOR WORDT PHENERGAN GEBRUIKT?
Phenergan oplossing voor injectie is een antihistaminicum (middel tegen allergische
reacties) op basis van promethazine (de werkzame stof). Het behoort tot de familie van de
fenothiazines.
Phenergan oplossing voor injectie wordt door uw arts gebruikt als ondersteunende
behandeling bij de behandeling van anafylactische reacties. Dit zijn ernstige,
levensbedreigende allergische reacties op onder andere voedsel (zoals melk, pindanoten,
schaaldieren, …), medicijnen, insectenbeten (bijvoorbeeld van bijen of wespen), enzovoort.
2. WANNEER MAG U PHENERGAN NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u Phenergan niet gebruiken?
U bent allergisch voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze
stoffen kunt u vinden onder punt 6.
Als u vroeger al eens een allergische reactie hebt gehad op fenothiazine-derivaten.
In geval van gesloten-kamerhoekglaucoom (een oogaandoening).
Als u lijdt aan urineretentie (het niet kunnen urineren, waardoor de urine in de blaas
achterblijft).
Als u een voorgeschiedenis hebt van agranulocytose (een bloedziekte).
Als u borstvoeding geeft.
1/6
Bijsluiter
Type IAG name & address change of MAH
Basis: e-approved RUT 02/2012
phenergan-pil-nl-01072013
01/07/2013
Als u lijdt aan prostaathypertrofie (een vergrote prostaat).
Bij kinderen jonger dan 2 jaar.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Phenergan?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Phenergan gebruikt.
In geval van leverstoornissen.
Paradoxale reacties: er kunnen zich symptomen ontwikkelen die het tegenovergestelde
zijn van het beoogde effect. Risicogroepen zijn kinderen, patiënten die lijden aan
slapeloosheid, zenuwachtigheid, euforie, prikkelbaarheid, bevingen, alsook patiënten die
in zeldzame gevallen lijden aan nachtmerries, hallucinaties en stuipen. Er kunnen zich
ook motorische stoornissen ontwikkelen na de inname van Phenergan. Personen die
lijden aan de ziekte van Parkinson moeten extra voorzichtig zijn.
Als u epilepsie (vallende ziekte) hebt. Uw arts zal u tijdens de behandeling beter opvolgen
omdat Phenergan het risico op epilepsieaanvallen kan verhogen.
Het is aanbevolen om zich niet bloot te stellen aan de zon tijdens de behandeling wegens
het risico op fotosensibilisatie (overgevoelig worden voor licht).
Bij personen met een grotere gevoeligheid voor orthostatische hypotensie (verlaagde
bloeddruk door plots rechtstaan uit een zittende of liggende positie), duizeligheid en
sufheid.
Bij personen met chronische constipatie.
Bij personen met prostaatklachten.
Bij personen met een oogziekte.
In geval van beenmergdepressie (een vorm van bloedarmoede).
Bij personen met bepaalde aandoeningen aan het hart en bloedvaten omdat Phenergan
tachycardie (versnelde hartslag) en hypotensie (te lage bloeddruk) kan veroorzaken.
In geval van een verminderde nierfunctie.
Het gebruik van Phenergan moet vermeden worden:
o
Bij kinderen die tekenen vertonen van het syndroom van Reye (een zeer
zeldzame maar levensbedreigende ziekte): het syndroom van Reye treedt
voornamelijk op bij kinderen na een virale
infectie
zoals
griep
en
waterpokken.
Symptomen zijn aanhoudend braken, bewustzijnstoornissen of een abnormaal
gedrag.
o
Bij kinderen jonger dan 2 jaar, omdat fenothiazinederivaten worden beschouwd
als mogelijke risicofactoren bij het optreden van fatale ademhalingsdepressies bij
zuigelingen.
o
Bij patiënten met een obstructie van de blaashals of een pyloroduodenale
(maag-twaalfvingerige darm) obstructie.
o
In geval van slaap-apneu (het optreden van ademhalingsstilstanden tijdens de
slaap).
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Phenergan nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat
Bijsluiter
Type IAG name & address change of MAH
Basis: e-approved 02/2012
2/6
phenergan-pil-nl-01072013
01/07/2013
gebruiken ? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u
geen voorschrift voor nodig heeft.
Gebruik Phenergan niet samen met geneesmiddelen zoals slaapmiddelen, kalmeermiddelen
en verdovende middelen.
Vermijd het gebruik van Phenergan met andere stoffen zoals andere antihistaminica
(geneesmiddelen tegen duizeligheid en allergie), geneesmiddelen tegen psychose,
geneesmiddelen om de ziekte van Parkinson te behandelen, geneesmiddelen gebruikt bij
astma, sommige geneesmiddelen tegen spasmen, sommige geneesmiddelen tegen
misselijkheid en braken, disopyramide (geneesmiddel gebruikt bij hartritmestoornissen),
carbergoline (geneesmiddel dat de melkproductie voorkomt), sommige geneesmiddelen om
depressie te behandelen.
Het gelijktijdig gebruik van Phenergan met MAO-remmers (antidepressiva of
antiparkinsonmiddelen) moet vermeden worden omdat een toename van
bewegingsstoornissen niet uitgesloten kan worden.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
De inname van alcoholische dranken wordt sterk afgeraden tijdens de behandeling.
Neem Phenergan in na de maaltijden om maagdarmstoornissen zoals misselijkheid en
constipatie te verminderen.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding ?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap
Phenergan wordt niet aangeraden tijdens het eerste zwangerschapstrimester.
Aan het einde van de zwangerschap kan een langdurige behandeling met Phenergan
aanleiding geven tot nadelige effecten bij de pasgeborene. Gebruik Phenergan niet zonder
uw arts te raadplegen en volg strikt de aanbevelingen van uw arts.
Borstvoeding
Gebruik Phenergan niet tijdens de borstvoeding.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Phenergan kan slaperigheid veroorzaken, vooral in het begin van de behandeling.
Bestuurders van voertuigen en gebruikers van machines moeten daarom zeer voorzichtig
zijn. Dit fenomeen wordt versterkt door de inname van alcoholische dranken.
Phenergan bevat natriumsulfiet
natriumsulfiet : kan in zeldzame gevallen ernstige overgevoeligheidsreacties en
bronchospasme (benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen) veroorzaken.
3. HOE GEBRUIKT U PHENERGAN?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met
uw arts of apotheker.
De ampullen zijn bestemd voor diepe intramusculaire toediening (in een spier).
Bijsluiter
Type IAG name & address change of MAH
Basis: e-approved 02/2012
3/6
phenergan-pil-nl-01072013
01/07/2013
Volwassenen
Phenergan oplossing voor injectie is voorbehouden voor noodgevallen. Uw arts kan het
gebruiken als ondersteunende behandeling van anafylactische reacties (ernstige allergische
reacties op bepaalde stoffen).
De gebruikelijke dosering is: 25 tot 50 mg (1/2 tot 1 ampul).
Uw arts zal Phenergan oplossing voor injectie in de spieren inspuiten.
Heeft u te veel van Phenergan gebruikt?
Als u te veel van Phenergan heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070 / 245 245).
Als u te veel Phenergan heeft gebruikt, kunt u volgende symptomen krijgen: depressie en
coma, die eventueel een periode van opwinding en stuipen voorafgaan. Koorts en roodheid
van de huid zijn zeldzamer.
De behandeling moet in een ziekenhuis gebeuren.
Het gevaar op overdosering is toegenomen in geval van gelijktijdig gebruik van dit
geneesmiddel met alcohol of andere geneesmiddelen die werken op het centraal
zenuwstelsel (slaapmiddelen, kalmeermiddelen, verdovende middelen, sommige
pijnstillers, ...).
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op
met uw arts of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Zenuwstelselaandoeningen
Duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid, sufheid.
Slaperigheid overdag, verschillend van persoon tot persoon en afhankelijk van de leeftijd.
Effecten van het type droge slijmvliezen, droge mond, gezichtsstoornissen, constipatie,
urineretentie (het niet kunnen urineren, waardoor de urine in de blaas achterblijft),
mentale verwarring of opwinding bij bejaarden.
Opwinding bij kinderen.
Zelden: verstoring van de bewegingen na langdurige behandeling.
Hartaandoeningen, bloed- en lymfestelselaandoeningen
Matige hypotensie (lage bloeddruk).
Stoornissen in het bloedbeeld.
Immuunsysteemaandoeningen
Jeuk, huiduitslag en netelroos.
Zeer zeldzame gevallen van anafylactische shock (ernstige allergische reactie voor
bepaalde stoffen, waarbij daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle
pols, klamme huid en verminderd bewustzijn optreden als gevolg van plotselinge,
sterke vaatverwijding).
Huid- en onderhuidaandoeningen
Bijsluiter
Type IAG name & address change of MAH
Basis: e-approved 02/2012
4/6
phenergan-pil-nl-01072013
01/07/2013
Fotosensibilisatie (overgevoelig worden voor licht).
Eczema.
Veranderingen van het haar.
Lever- en galaandoeningen
Soms leverontsteking (hepatitis).
Ademhalingsstelselaandoeningen
Ademhalingsdepressie (het ernstig verminderen in kracht, diepte en frequentie van de
ademhaling).
Slaapapneu (het optreden van ademhalingsstilstanden tijdens de slaap).
Nier- en urinewegaandoeningen
Verkleuring van de urine.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen ? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze
bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U PHENERGAN?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren beneden 25°C en ter bescherming tegen licht.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de
uiterste houdbaarheidsdatum.
Die is te vinden
op de verpakking na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die
maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Phenergan?
-
-
De werkzame stof in Phenergan is promethazine.
De andere stoffen in Phenergan zijn: Kaliumdilsulfiet, watervrij natriumsulfiet,
natriumgentisaat, water voor injecteerbare bereidingen.
Hoe ziet Phenergan eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Oplossing voor injectie, doos van 5 ampullen in kleurloos glas type I. De ampullen zijn niet
bestemd voor intraveneuze toediening (in een ader).
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Sanofi Belgium
Leonardo Da Vincilaan 19
1831 Diegem
Bijsluiter
Type IAG name & address change of MAH
Basis: e-approved 02/2012
5/6
phenergan-pil-nl-01072013
01/07/2013
:
02/710. 54.00
e-mail :
info.belgium@sanofi.com
Fabrikant
Haupt Pharma Livron
26250 Livron sur Dôme
Frankrijk
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
BE002791
Afleveringswijze:
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Datum van de laatste revisie van deze bijsluiter: 07/2013.
Datum van de laatste goedkeuring van deze bijsluiter: 11/2013.
Bijsluiter
Type IAG name & address change of MAH
Basis: e-approved 02/2012
6/6
01/07/2013
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT
Phenergan 50 mg/2 ml oplossing voor injectie
(Promethazine)
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat
belangrijke informatie in voor u.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is al een aan u voorgeschreven.
Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt Phenergan gebruikt?
2. Wanneer mag u Phenergan niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Phenergan?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Phenergan?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAARVOOR WORDT PHENERGAN GEBRUIKT?
Phenergan oplossing voor injectie is een antihistaminicum (middel tegen al ergische
reacties) op basis van promethazine (de werkzame stof). Het behoort tot de familie van de
fenothiazines.
Phenergan oplossing voor injectie wordt door uw arts gebruikt als ondersteunende
behandeling bij de behandeling van anafylactische reacties. Dit zijn ernstige,
levensbedreigende al ergische reacties op onder andere voedsel (zoals melk, pindanoten,
schaaldieren, ...), medicijnen, insectenbeten (bijvoorbeeld van bijen of wespen), enzovoort.
2. WANNEER MAG U PHENERGAN NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u Phenergan niet gebruiken?
· U bent al ergisch voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze
stoffen kunt u vinden onder punt 6.
· Als u vroeger al eens een al ergische reactie hebt gehad op fenothiazine-derivaten.
· In geval van gesloten-kamerhoekglaucoom (een oogaandoening).
· Als u lijdt aan urineretentie (het niet kunnen urineren, waardoor de urine in de blaas
achterblijft).
· Als u een voorgeschiedenis hebt van agranulocytose (een bloedziekte).
· Als u borstvoeding geeft.
Bijsluiter
1/6
01/07/2013
· Als u lijdt aan prostaathypertrofie (een vergrote prostaat).
· Bij kinderen jonger dan 2 jaar.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Phenergan?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Phenergan gebruikt.
· In geval van leverstoornissen.
· P aradoxale reacties : er kunnen zich symptomen ontwikkelen die het tegenovergestelde
zijn van het beoogde effect. Risicogroepen zijn kinderen, patiënten die lijden aan
slapeloosheid, zenuwachtigheid, euforie, prikkelbaarheid, bevingen, alsook patiënten die
in zeldzame geval en lijden aan nachtmerries, hal ucinaties en stuipen. Er kunnen zich
ook motorische stoornissen ontwikkelen na de inname van Phenergan. Personen die
lijden aan de ziekte van Parkinson moeten extra voorzichtig zijn.
· Als u epilepsie (val ende ziekte) hebt. Uw arts zal u tijdens de behandeling beter opvolgen
omdat Phenergan het risico op epilepsieaanval en kan verhogen.
· Het is aanbevolen om zich niet bloot te stel en aan de zon tijdens de behandeling wegens
het risico op fotosensibilisatie (overgevoelig worden voor licht).
· Bij personen met een grotere gevoeligheid voor orthostatische hypotensie (verlaagde
bloeddruk door plots rechtstaan uit een zittende of liggende positie), duizeligheid en
sufheid.
· Bij personen met chronische constipatie.
· Bij personen met prostaatklachten.
· Bij personen met een oogziekte.
· In geval van beenmergdepressie (een vorm van bloedarmoede).
· Bij personen met bepaalde aandoeningen aan het hart en bloedvaten omdat Phenergan
tachycardie (versnelde hartslag) en hypotensie (te lage bloeddruk) kan veroorzaken.
· In geval van een verminderde nierfunctie.
· Het gebruik van Phenergan moet vermeden worden:
o
Bij kinderen die tekenen vertonen van het syndroom van Reye (een zeer
zeldzame maar levensbedreigende ziekte): het syndroom van Reye treedt
voornamelijk op bij kinderen na een virale infectie zoals griep en waterpokken.
Symptomen zijn aanhoudend braken, bewustzijnstoornissen of een abnormaal
gedrag.
o
Bij kinderen jonger dan 2 jaar, omdat fenothiazinederivaten worden beschouwd
als mogelijke risicofactoren bij het optreden van fatale ademhalingsdepressies bij
zuigelingen.
o
Bij patiënten met een obstructie van de blaashals of een pyloroduodenale
(maag-twaalfvingerige darm) obstructie.
o
In geval van slaap-apneu (het optreden van ademhalingsstilstanden tijdens de
slaap).
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Phenergan nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat
Bijsluiter
2/6
01/07/2013
gebruiken ? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u
geen voorschrift voor nodig heeft.
Gebruik Phenergan niet samen met geneesmiddelen zoals slaapmiddelen, kalmeermiddelen
en verdovende middelen.
Vermijd het gebruik van Phenergan met andere stoffen zoals andere antihistaminica
(geneesmiddelen tegen duizeligheid en al ergie), geneesmiddelen tegen psychose,
geneesmiddelen om de ziekte van Parkinson te behandelen, geneesmiddelen gebruikt bij
astma, sommige geneesmiddelen tegen spasmen, sommige geneesmiddelen tegen
misselijkheid en braken, disopyramide (geneesmiddel gebruikt bij hartritmestoornissen),
carbergoline (geneesmiddel dat de melkproductie voorkomt), sommige geneesmiddelen om
depressie te behandelen.
Het gelijktijdig gebruik van Phenergan met MAO-remmers (antidepressiva of
antiparkinsonmiddelen) moet vermeden worden omdat een toename van
bewegingsstoornissen niet uitgesloten kan worden.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
De inname van alcoholische dranken wordt sterk afgeraden tijdens de behandeling.
Neem Phenergan in na de maaltijden om maagdarmstoornissen zoals misselijkheid en
constipatie te verminderen.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding ?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap
Phenergan wordt niet aangeraden tijdens het eerste zwangerschapstrimester.
Aan het einde van de zwangerschap kan een langdurige behandeling met Phenergan
aanleiding geven tot nadelige effecten bij de pasgeborene. Gebruik Phenergan niet zonder
uw arts te raadplegen en volg strikt de aanbevelingen van uw arts.
Borstvoeding
Gebruik Phenergan niet tijdens de borstvoeding.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Phenergan kan slaperigheid veroorzaken, vooral in het begin van de behandeling.
Bestuurders van voertuigen en gebruikers van machines moeten daarom zeer voorzichtig
zijn. Dit fenomeen wordt versterkt door de inname van alcoholische dranken.
Phenergan bevat natriumsulfiet
natriumsulfiet : kan in zeldzame geval en ernstige overgevoeligheidsreacties en
bronchospasme (benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen) veroorzaken.
3. HOE GEBRUIKT U PHENERGAN?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met
uw arts of apotheker.
De ampul en zijn bestemd voor diepe intramusculaire toediening (in een spier).
Bijsluiter
3/6
01/07/2013
Volwassenen
Phenergan oplossing voor injectie is voorbehouden voor noodgeval en. Uw arts kan het
gebruiken als ondersteunende behandeling van anafylactische reacties (ernstige al ergische
reacties op bepaalde stoffen).
De gebruikelijke dosering is: 25 tot 50 mg (1/2 tot 1 ampul).
Uw arts zal Phenergan oplossing voor injectie in de spieren inspuiten.
Heeft u te veel van Phenergan gebruikt?
Als u te veel van Phenergan heeft gebruikt, neem dan onmiddel ijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070 / 245 245).
Als u te veel Phenergan heeft gebruikt, kunt u volgende symptomen krijgen: depressie en
coma, die eventueel een periode van opwinding en stuipen voorafgaan. Koorts en roodheid
van de huid zijn zeldzamer.
De behandeling moet in een ziekenhuis gebeuren.
Het gevaar op overdosering is toegenomen in geval van gelijktijdig gebruik van dit
geneesmiddel met alcohol of andere geneesmiddelen die werken op het centraal
zenuwstelsel (slaapmiddelen, kalmeermiddelen, verdovende middelen, sommige
pijnstil ers, ...).
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op
met uw arts of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Zenuwstelselaandoeningen
- Duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid, sufheid.
- Slaperigheid overdag, verschil end van persoon tot persoon en afhankelijk van de leeftijd.
- Effecten van het type droge slijmvliezen, droge mond, gezichtsstoornissen, constipatie,
urineretentie (het niet kunnen urineren, waardoor de urine in de blaas achterblijft),
mentale verwarring of opwinding bij bejaarden.
- Opwinding bij kinderen.
- Zelden: verstoring van de bewegingen na langdurige behandeling.
Hartaandoeningen, bloed- en lymfestelselaandoeningen
- Matige hypotensie (lage bloeddruk).
- Stoornissen in het bloedbeeld.
Immuunsysteemaandoeningen
- Jeuk, huiduitslag en netelroos.
- Zeer zeldzame geval en van anafylactische shock (ernstige al ergische reactie voor
bepaalde stoffen, waarbij daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snel e
pols, klamme huid en verminderd bewustzijn optreden als gevolg van plotselinge,
sterke vaatverwijding).
Huid- en onderhuidaandoeningen
Bijsluiter
4/6
01/07/2013
- Fotosensibilisatie (overgevoelig worden voor licht).
- Eczema.
- Veranderingen van het haar.
Lever- en galaandoeningen
- Soms leverontsteking (hepatitis).
Ademhalingsstelselaandoeningen
- Ademhalingsdepressie (het ernstig verminderen in kracht, diepte en frequentie van de
ademhaling).
- Slaapapneu (het optreden van ademhalingsstilstanden tijdens de slaap).
Nier- en urinewegaandoeningen
-
Verkleuring van de urine.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen ? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze
bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U PHENERGAN?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren beneden 25°C en ter bescherming tegen licht.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de
uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden
op de verpakking na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die
maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Phenergan?
-
De werkzame stof in Phenergan is promethazine.
- De andere stoffen in Phenergan zijn: Kaliumdilsulfiet, watervrij natriumsulfiet,
natriumgentisaat, water voor injecteerbare bereidingen.
Hoe ziet Phenergan eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Oplossing voor injectie, doos van 5 ampul en in kleurloos glas type I. De ampul en zijn niet
bestemd voor intraveneuze toediening (in een ader).
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Sanofi Belgium
Leonardo Da Vincilaan 19
1831 Diegem
Bijsluiter
5/6
01/07/2013
: 02/710. 54.00
e-mail : info.belgium@sanofi.com
Fabrikant
Haupt Pharma Livron
26250 Livron sur Dôme
Frankrijk
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE002791
Afleveringswijze: Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Datum van de laatste revisie van deze bijsluiter: 07/2013.
Datum van de laatste goedkeuring van deze bijsluiter: 11/2013.
Bijsluiter
6/6

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG